Månedsrapport for desember 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for desember 2013"

Transkript

1 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA Den 18. ember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Den store nyheten var at de ville starte med tapering i uar. Det vil si at de i uar vil redusere kjøpene av verdipapirer fra USD 85 milliarder til USD 75 milliarder i måneden. Sentralbanken ser at økonomien bedrer seg og nedsiderisikoen er redusert. Renten kan bli holdt uendret lengre enn tidligere antydet, og i hvert fall så lenge arbeidsledigheten er over 6,5 prosent. Holder inflasjonen seg under 2 prosent kan renten bli holdt uendret selv om ledigheten skulle falle under 6,5 prosent. Det er en samlet vurdering av arbeidskedet og inflasjonen som vil avgjøre når renten skal økes første gang. Markedet har fryktet stigende lange renter når taperingen starter, men signalet om lave korte renter lenge bør motvirke dette. Det ventes at kjøp av verdipapirer vil reduseres med USD 10 milliarder i måneden, slik at kjøpene avsluttes mot slutten av I ember var inflasjonen på 1,2 prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen var på 1,7 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, fortsetter sin positive utvikling. De siste 12 månedene har boligprisene i gjennomsnitt steget med 13,3 prosent. Samtidig som prisene stiger, har omsetningen av både nye og brukte boliger stoppet noe opp. Dette kan være et tegn på et svakere boligked fremover års rente i % Arbeidskedet ser ut til å være i en gradvis bedring, men mye forstyrrelser i tallene skaper usikkerhet. Sysselsettingen har ikke vært like sterk som den bruker å være etter resesjoner. Samtidig har ledigheten falt. Det skyl både demografiske forhold og at flere har meldt seg ut av arbeidskedet, uvisst av hvilken grunn. Ledigheten har falt fra 7,8 prosent ved inngangen av året til 7,0 prosent ved utgangen av året. Vekst i sysselsettingen er en annen å måte vurdere arbeidskedet på. Når veksten har stabilisert seg på mellom personer i måneden ser man som oftest tegn til fall i ledigheten. Siden i sommer har sysselsettingen ligget på ca , men veksten burde vært høyere enn det. Målingen av arbeidsledigheten baserer seg på en annen undersøkelse enn sysselsettingen. Utslagene er derfor ikke alltid i overensstemmelse med hverandre. Signalene fra sentralbanken er at renten skal hol uendret lenge. Sannsynligvis til langt inn i 2015, men det er utviklingen i arbeidskedet og inflasjonen som vil avgjøre. Norge Europa USA Japan

2 2.5 3 mnd rente i % på dette nivået eller lavere i lang tid fremover, samtidig sier de at de til vil trå til med de tiltakene som er nødvendig dersom utviklingen skulle forverre seg Europa Den 5. ember holdt som ventet den europeiske sentralbanken (ECB) renten uendret på 0,25 prosent. Sentralbanken venter at inflasjonen vil være lav lenge, og vil holde renten lav lenge for hjelpe den gradvis gjeninnhentingen av økonomien. Renten ventes å ligge på dagens nivå eller lavere for en lengre periode. Det er ventet en svak vekst de neste årene og ECBs prognosemakere anslår veksten i eurosonen til 1,1 prosent i 2014 og 1,5 prosent i Det ser ut som man sliter med å få korrekte tall for arbeidskedet i EU-landene også. Denne gangen falt ledigheten fra 12,2 prosent til 12,1 prosent. Fallet i ledigheten kan henføres til Frankrike, men der kan statlige støtteordninger til sysselsettingen ha påvirket tallene. I Tyskland og Frankrike faller ledigheten, mens den stiger i Italia og Spania. Veksten i pengemengden i euroområdet falt, og har nå en årlig vekstrate på 1,5 prosent. Det svake kredittkedet kan skape usikkerhet rundt oppgangen i europeisk økonomi. Husholdningenes kredittvekst er fortsatt svak og er nå på 0,9 prosent, mens bedriftene har en negativ kredittvekst på 3,9 prosent. Privat sektors gjeld kuttes kraftig. Både bedrifter og husholdningenes gjeld faller. Prisveksten i ember økte til en årsvekst på 0,9 prosent. Kjerneinflasjonen er nå på 1,0 prosent. Dette er vesentlig lavere enn ventet, og prisveksten er altfor lav. Norge Europa USA Japan Signalene fra ECB er at renten blir liggende Norge Den 5. ember holdt som ventet Norges Bank styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Ingen andre alternativer ble diskutert. Samtidig ble årets siste Pengepolitiske Rapport lagt frem. Sentralbanken har nedjustert rentebanen og skjøvet første renteøkningen ett år ut i tid til sommeren Rentebanen gir ingen signaler om noe rentekutt. Begrunnelsen for nedjusteringen av rentebanen er lavere kapasitetsutnyttelse, lavere kostnadsutvikling og lavere internasjonale renter. Norges Bank har nedjustert anslagene for veksten de neste årene og økt anslaget på arbeidsledigheten. Konsumprisindeksen var på 2,5 prosent på årsbasis i ember. Kjerneinflasjonen økte til 2,0 prosent, på linje med Norges Banks anslag på 2,0 prosent. Den økt inflasjonen man har sett siden i sommer skyl økte priser på importvarer, samt jordbruksvarer og husleier. Den svake norske kronen kan trekke importprisene videre opp i tiden fremover. I ember har kronen svekket seg fra 8,30 til 8,42 mot euro, og fra 100,50 til 101,30 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ikke ville kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland i uar. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,7 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB falt fra 3,4 til 3,3 prosent. Kredittveksten falt til 6,2 prosent i ober. Husholdningenes kredittvekst holdt seg på en årlig vekst på 7,2 prosent. Husholdningene har hatt en vekst i overkant av 7 prosent de siste 2,5 årene. Bedriftenes lånevekst er mer volatil fra måned til måned, men har falt noe i det siste, og er nå oppe på 3,9 prosent på årsbasis. Detaljhandelen falt i ober. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser

3 fortsatt en oppgang, og sesongjustert er årsveksten nå 1,6 prosent. Dette er fortsatt noe svakere enn det sentralbanken har lagt til grunn i sine prognoser. Norges Bank justerte ned rentebanen som ventet, men skjøv renteøkningen lenger ut i det enn det kedet hadde forventet. Første økning ser ut til å komme rundt sommeren 2015, men svakere utsikter for norsk økonomi kan endre dette. Arbeidsledigheten og inflasjonen blir som vanlig viktige indikatorer og følge fremover. Rentekedene Internasjonalt og Norge Internasjonalt har økonomiene utviklet seg omtrent som forventet med en gradvis bedring. Med tapering i uar har lange renter trukket noe opp, men hol igjen av signaler om vedvarende lave korte renter. Våre pengekedsfond ga en normal avkastning i ember. De lange obligasjonsfondene ga en negativ avkastning grunnet stigende renter. I forhold til sine referanseindekser har avkastningen vært svak for rentefond med kort durasjon, og bedre for rentefond med lengre durasjon Kredittspread CDX USA Kreditt Nedgangen i kredittpremie fortsatte i ember. Totalt for året ble nedgangen 0,29 prosentpoeng. For måneden ble nedgangen 0,09 prosentpoeng og rentedifferansen mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid endte året på 1,19 prosent. Forrige gang kredittpremiene var så lave var i ober Europa Det store temaet i kredittkedet i 2013 har vært stimulusprogrammene fra sentralbankene. Aktørene i kedet følger nøye med på alle diskusjoner rundt nedjusteringer av disse, da man mener at de har vært drivende for den store etterspørselen etter kredittobligasjoner vi har sett de siste årene. Når likviditeten trekkes tilbake og etterspørselen går ned, forventer mange at kredittpremiene (og underliggende rente) kan gå opp. I ember kom første test på dette ved at den amerikanske sentralbanken startet nedjustering av sin månedlige tilføring av 85 milliarder dollar. I første omgang justerte de bare ned med 10 milliarder, og i motsetning til svingningene vi har sett tidligere i år, tok kedet denne informasjonen med fatning. Nedjusteringen begrunnes med bedre makroøkonomiske utsikter for USA, og fokuset videre vil være hvordan kedet vurderer den makroøkonomiske utviklingen mot konsekvensene av lavere tilførsel av penger til økonomien fra sentralbankene. Mellom de ulike kedene ser vi at bevegelsene var positive for alle de store kredittkedene, men endringen fra ember var noe mindre for det eurodenominerte enn for det pund- og dollardenominerte kedet. Dette reflekterer de makroøkonomiske dataene som har kommet fra disse kedene de siste månedene. Også denne måneden kom finanssektoren best ut. Selskapene i denne sektoren har vært de mest volatile siden finanskrisen og det er også her bevegelsene i rentedifferanse har vært størst det siste året. Innenfor ratingsegmentene har selskapene med lavest rating hatt størst nedgang i kredittpremie. Volum på nyemisjoner er lavere enn foregående måned, både i kedsverdi og antall utstedelser. Nivået er likt samme periode for et år tilbake Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix

4 Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) avsluttet det allerede sterke året med ytterligere 2,2 prosent oppgang i ember. Verdensindeksen steg med 29,7 prosent året sett under ett. S&P 500 steg med 2,4 prosent i ember, og den tyske DAX-indeksen steg med 3,5 prosent. Norskbaserte investorer nøt også godt av at kronen svekket seg mot de fleste valutaer gjennom året. Dette gjorde avkastningen målt i norske kroner enda bedre. Hvordan er utsiktene for 2014? Den sterke kursoppgangen har opplagt ført til at kedene gjennomgående er dyrere enn ved inngangen til Mesteparten av børsoppgangen skyl multippelekspansjon. Selskapene tjener ikke 29,7 prosent mer enn de gjorde for ett år siden. Dette har uvegerlig ført til at fallhøyden er blitt større hvis 2014/15 ikke blir slik vi håper. Særlig det amerikanske kedet framstår som ganske høyt verdsatt. På den annen side er situasjonen i verdensøkonomien blitt bedre ble et år med bare 2,9 prosent global økonomisk vekst. Eurosonen hadde sågar negativ vekst. Det ser adskillig bedre ut for Global vekst ventes å øke til 3,6 prosent ifølge IMF. Eurosonen ventes å vokse med rundt 1 prosent. Dette er fortsatt ikke bra, men det verste ser ut til å være over i Europa. Framvoksende økonomier ventes å vokse med 5,1 prosent. Samtidig er rentene fortsatt ganske lave, om ikke så lave som ved inngangen til Til sammen bør dette skape et brukbart klima for aksjer hvis ikke det skjer noe uventet Norge og Norden Norden VINX 30 Norge OSEFX Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 2,5 prosent i ember i norske kroner. I lokal valuta gjorde det danske kedet det best, mens det finske kedet var svakest. På sektornivå var finans og materialer de to sterkeste sektorene, mens teknologi og energi var de svakeste. Det gode børsåret fortsatte ut ember, slik at året samlet har gitt en svært god avkastning for nordiske aksjer. Fra makrosiden kom det sterke produksjonstall i USA, og veksten der virker stadig mer solid. Fra Europa er signalene mer blandede, og veksten er på ingen måte like sterk som i USA. Estimatene har fortsatt blitt revidert nedover, men inntjeningsveksten for 2014 har blitt holdt oppe. KLP AksjeNorden sin relativavkastning i måneden var -1,5 prosent. Den svake relative avkastningen kom fra aksjeplukkingen innen finans, syklisk konsum og energi. De aksjene som bidro mest positivt til fondets absolutte resultat var H&M, Nordea og SEB. De aksjene som bidro mest negativt var Det Norske Oljeselskap, Sydbank og SKF. Norge Oslo Børs fondsindeks endte året 2013 med en oppgang på 24,2 prosent. Dette er selvsagt et meget godt resultat, men sammenlignet med verdensindeksen i lokal valuta på 29,7 prosent er det lavere enn gjennomsnittet i verden. Noe av forklaringen til dette ligger i kedsaktørenes minkende tro på olje og oljerelaterte aksjer. Verdens energiindeks (MSCI) var sammen med råvareindeksen de to svakeste delindeksene i Konsensusforventningene for oljeprisen ligger i området USD for 2014, mens prisen fortsetter å ligge stabilt rundt USD i spotkedet. Hvis spotprisen holder utover året kan Oslo Børs bli en relativ vinner i Svekkelsen av norske kronen er et annet viktig tema på Oslo Børs. Euroen er 14 prosent dyrere og USD 9 prosent dyrere enn for 12 måneder siden. Selskaper med inntekter i utenlandsk valuta og en overvekt av kostnader i NOK tjener åpenbart på dette. De selskapene som ligger andre veien blir fort relative tapere. Global BNP forventes å øke med i underkant av 4 prosent i Inntreffer dette bør det finnes rom for å øke selskapenes bunnlinjer. Det må også skje, for i 2013 var det hovedsakelig forventninger som dro opp børsen nå må man levere.

5 Avkastningen i KLP AksjeNorge var uforandret i ember og dermed endte året med en oppgang på 21,4 prosent. I ember mistet vi relativ avkastning med overvektene i Det norske oljeselskap, Norwegian og Photocure, mens overvektene i Kongsberg Automotive og VIZRT og undervekten i Seadrill bidro positivt til den relative avkastningen i årets siste måned. Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ book ROE Est utbytte MSCI World % 2.6 % S&P 500 Index % 2.1 % MSCI Europa % 3.6 % DAX Index (Frankfurt) % 2.9 % FTSE 100 Index (London) % 3.8 % CAC 40 Index (Paris) % 3.7 % MSCI Japan % 1.8 % MSCI AC Asia Pacific % 2.7 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.2 % Oslo Børs Fondindeks % 4.1 % VINX 30 Index (Norden) % 3.7 % Stockholm 30 Index % 4.1 % Copenhagen 20 Index % 2.2 % Helsinki 25 Index % 4.3 % MSCI Emerging Markets % 3.0 % MSCI Brazil % 4.1 % MSCI Russia % 4.5 % MSCI India % 1.5 % MSCI China % 3.7 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff TE*** KLP Pengeked 0.13% 0.16% -0.02% 2.17% 1.62% 0.55% 0.11% ST1X KLP Aktiv Rente 0.12% 0.13% -0.01% 2.11% 1.57% 0.55% 0.11% 1 mnd. Nibor -0.15% KLP Rentefond II 0.12% 0.22% -0.10% 2.55% 1.71% 0.84% 0.28% ST3X KLP Pensjon 0.08% -0.01% 0.09% 3.07% 0.94% 2.12% 1.06% ST4X KLP Pensjon II -0.23% -0.52% 0.29% 3.64% -0.93% 4.57% 1.75% ST5X KLP Statsobligasjon I -0.47% -0.41% -0.06% -1-13% -0.86% -0.27% 0.34% DnB Stat Alle KLP Obligasjon I -0.13% -0.30% 0.16% 2.47% 0.82% 1.66% 0.58% 50% Stat Alle/ 50% Swap 3 år KLP Obligasjon Global I -0.23% -0.24% 0.02% 0.10% 0.61% -0.51% 0.26% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II -0.23% -0.24% 0.01% 0.00% 0.61% -0.61% 0.28% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge -0.03% 0.77% -0.80% 21.40% 24.17% -2.77% 2.77% OSEFX KLP AksjeNorden KLP AksjeGlobalLavBeta I*1,2**** 0.79% 1.64% 2.30% 2.24% -1.51% -0.60% 33.79% 1.64% 38.93% 2.24% -5.14% -0.60% 2.29% N/A VINXFNOK KLP World KLP AksjeGlobal Indeks I*1,2 1.26% 1.30% -0.03% 37.89% 37.98% -0.09% 0.10% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II*1,2 2.14% 2.18% -0.03% 29.60% 29.73% -0.13% 0.11% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III*1,2 2.13% 2.18% -0.05% 29.50% 29.73% -0.23% 0.10% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV*1,2 2.12% 2.18% -0.05% 29.28% 29.73% -0.46% 0.11% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks*1-2.30% -2.28% -0.01% 5.82% 6.28% -0.46% 0.19% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II -2.30% -2.28% -0.01% 5.73% 6.28% -0.55% 0.21% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks*1,2 0.85% 0.89% -0.04% 33.24% 33.64% -0.40% 0.07% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks 1.11% 1.12% -0.01% 23.57% 23.59% -0.02% 0.06% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 1.12% 1.12% 0.00% 23.42% 23.59% -0.17% 0.08% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I*1,2 1.38% 1.38% 0.00% 36.32% 36.27% 0.05% 0.17% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II*1,2 1.06% 1.04% 0.02% 22.70% 22.59% 0.11% 0.18% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD*1,2 2.65% 2.68% -0.03% 31.85% 31.82% 0.02% 0.05% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II*1,2 2.75% 2.78% -0.03% 33.06% 33.12% -0.06% 0.07% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I*1,2-0.69% -0.71% 0.01% 27.84% 28.72% -0.89% 0.29% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II*1,2 2.31% 2.35% -0.04% 36.92% 37.96% -1.05% 0.30% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 0.89% 0.85% 0.04% 15.79% 15.36% 0.43% 0.66% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 0.90% 0.85% 0.05% 15.88% 15.36% 0.51% 0.67% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi KLP Alfa Global Rente 0.47% 0.59% 0.14% 0.14% 0.32% 0.44% -6.07%. 1.31% 1.69% 1.69% -7.76% -0.38% 7.23% 2.20% 1 uke Nibor 1 uke Nibor Rentefond MVvektet Eff. rente* Durasjonsvektet eff. rente** Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II *) Markedsverdivektet effektiv rente viser dagens løpende avkastning for fondet. De enkelte papirene i fondet vektes på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. **) Durasjonsvektet effektiv rente representerer internrenten til fondet, og beregningen hensyntar timingen på fremtidige kontantstrømmer samt løpetiden til hvert enkelt papir. ***) Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. ****) Oppstart av fond ) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

7 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M ,25 0,00/0, KLP Pengeked ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente ,15 0,00/0, KLP Rentefond II ,20 0,00/0, KLP Pensjon ,20 0,00/0, KLP Pensjon II ,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I ,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden KLP AksjeGlobal LavBeta I ,75 0,27 0,20/0,20* 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV ,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Spesialfondet KLP Alfa Global Rente ,80** 0,80** 0,20/0,20 0,20/0,20 5 mill 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer