Redaktører: Gunnar Grepperud Anne Iversen Gunnar Myklebost Torstein Rekkedal Til å bli klok av...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redaktører: Gunnar Grepperud Anne Iversen Gunnar Myklebost Torstein Rekkedal Til å bli klok av..."

Transkript

1 Redaktører: Gunnar Grepperud Anne Iversen Gunnar Myklebost Torstein Rekkedal Til å bli klok av... Et knippe prosjekterfaringer 2004 Norgesuniversitetets skriftserie nr. 2/2005

2 Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf Layout: Norgesuniversitetet Omslagsdesign: Lundblad Media AS, Tromsø Trykk: Lundblad Media AS, Tromsø Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Norgesuniversitetets skriftserie nr. 2/2005 ISBN nr

3 iii Innhold Forord...v DEL I: INTRODUKSJON Kap 1 Innledning: Et knippe prosjekterfaringer Gunnar Myklebost Kap 2 - Når det blir vanskelig... en tankevekker om fjernstudentens situasjon...11 Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik DEL II: MED FOKUS PÅ PEDAGOGISKE UTFORDRINGER Kap 3 - De dødes nett ei falma sanning?...25 Jan Olav Fretland Kap 4 - Pakkeløsning eller skreddersøm?...41 Rolf Gaasland, Anniken Greve og Kristian Skarbø Kap 5 - Gruppearbeid: Paradoks eller god metode i fjernundervisning?...63 Rune Hausstätter og Yngve Nordkvelle Kap 6 - Bruk av flervalgsspørsmål for formell vurdering noen erfaringer og nyttige tips!...77 Magne Helland og Janne H. Dugstad Kap 7 - A Nordic Net-based Course in Agroecology - Integrating student learning and teacher collaboration...89 Geir Lieblein, Mike Moulton, Nadarajah Sriskandarajah, Dorthe Christensen, Wendy Waalen, Tor Arvid Breland, Charles Francis, Lennart Salomonsson og Vibeke Langer Kap 8 - Med nettet som læringsarena for tospråklige lærere Anne Bonnevie Lund Kap 9 - Utvikling og bruk av presentasjonsmønstre for nettbaserte kurssider.121 Khalid Azim Mughal, Kevin Cruickshanks og Torill Hamre

4 iv DEL III: MED FOKUS PÅ ORGANISATORISKE UTFORDRINGER Kap 10 - Den institusjonelle siden av fleksibiliseringsprosjekt Øyvind Kalnes Kap 11 - Fleksibel læring med snøballeffekt Susanne A. Kjekshus Koch Kap 12 Fleksibilisering av grunnfagsstudiet i samtidshistorie - et prosjekt som gikk i grøfta? Øyvind Tønnesson DEL IV: MED FOKUS PÅ EVALUERINGSARBEID Kap 13 - Selv-evaluering og organisasjonslæring ved bruk av Learning Management Systems Anne-Mette Bjørgen, Yngve Nordkvelle og Lene Nyhus DEL V: ETTERTANKER Kap 14 - Noen korte, avsluttende refleksjoner Gunnar Grepperud og Torstein Rekkedal Forfatterne...229

5 Forord v Gjennom tildeling av prosjektmidler stimulerer Norgesuniversitetet utvikling av fleksible, IKT-støttede utdanningstilbud ved norske universiteter og høgskoler. Norgesuniversitetet skal videre bidra til å bygge opp kunnskap om slik fleksibel utdanning, gjennom analyse og evaluering av erfaringer på feltet. Prosjekter som har fått støtte fra NUV, danner rimeligvis et sentralt analysegrunnlag for dette arbeidet med kunnskapsutvikling. Prosjekterfaringer skal dokumenteres, analyseres og formidles med tanke på erfaringsspredning til høgre læresteder og andre interesserte. Alle prosjekter som mottar støtte fra NUV, bes ved avslutning levere en artikkel med dette for øye. Dette er i korte trekk bakgrunnen for utgivelsen av denne artikkelsamlingen. På forsommeren 2004 inviterte NUV lederne for nylig avsluttede prosjekter til å bidra med artikler til boka, samt å delta på et skriveseminar. I alt ca. 15 prosjektledere deltok på seminaret, der deres idéskisser til artikler ble presentert og diskutert. Som ekspertpanel på seminaret deltok professor Gunnar Grepperud og professor Torstein Rekkedal, som begge også har vært referee på artiklene i den videre skriveprosessen, samt deltatt i redaksjonsgruppen for boka, sammen med rådgiver Anne Iversen og rådgiver Gunnar Myklebost fra Norgesuniversitetet. Enkelte av de opprinnelige deltakerne i dette skriveprosjektet har senere måttet trekke seg ut av arbeidet med boka, mens andre har kommet til i løpet av høsten og vinteren Norgesuniversitetet vil med dette takke alle som har tatt del i arbeidet, som vi synes har resultert i både mange nyttige erfaringer og en interessant bok. God lesning! Jan Atle Toska direktør, Norgesuniversitetet Gunnar Myklebost rådgiver, Norgesuniversitetet

6 vi

7 DEL I: Introduksjon DEL I: Introduksjon

8 DEL I: Introduksjon

9 Innledning: Et knippe prosjekterfaringer 1 Kap 1 Innledning: Et knippe prosjekterfaringer Gunnar Myklebost - Boka som du har foran deg, er den sekstende siden 2000 i en serie skrifter og artikkelsamlinger utgitt av Norgesuniversitetet og tidligere SOFF. Norgesuniversitetets skriftserie fokuserer på aktuelle erfaringer og utfordringer innen fjernundervisning og fleksibel og livslang læring i norsk høgre utdanning. En rekke av disse bøkene har vesentlig inneholdt artikler som drøfter og vurderer erfaringer fra utviklingsprosjekter som har mottatt støtte siste år så også denne. En viktig hensikt med å gi ut disse artikkelsamlingene, er at fersk empiri fra utviklingsarbeid på feltet skal trekkes fram, og vurderes og analyseres ved hjelp av relevant teori. På denne måten ønsker man å utvikle og spre ny og interessant kunnskap om fleksibel utdanning basert på bruk av moderne teknologi. Årets bok tar for seg erfaringer fra et utvalg av utviklingsprosjekter som går fram til Årlig støtter Norgesuniversitetet om lag prosjekter. Med bare ca.12 ulike prosjekter/bidragsytere representert i denne boka, gir vi rimeligvis ikke et fullstendig kanskje heller ikke et helt representativt bilde av virksomheten som støttes av NUV. Vi kan si at boka framstiller et knippe av prosjekterfaringer, refleksjoner, analyser og lærdommer - som vi håper den interesserte leseren kan bli klok av. Innholdsmessig spenner artiklene over et vidt spekter fra pedagogiske og didaktiske spørsmål til mer organisatoriske og utdanningspolitiske forhold. Fagområdene som berøres varierer fra litteraturvitenskap og historie til informatikk og agroøkologi. Formen på tekstene vil også variere fra relativt praksisnære analyser og til det mer teoretiske. Utbyttet og nytteverdien av å lese artiklene kan være betydelig for alle som interesserer seg for fleksibel utdanning ved høgskoler

10 2 Gunnar Myklebost og universiteter blant annet fordi man så ofte står overfor beslektede spørsmål og utfordringer. Artiklene i denne boka kan grovt sett deles inn i tre hovedkategorier: Tekster om i hovedsak pedagogiske og didaktiske spørsmål dvs. ulike sider ved planlegging, gjennomføring og vurdering av fleksibel, teknologistøttet utdanning. Tekster om i hovedsak organisatoriske og institusjonelle spørsmål dvs. ulike sider ved planlegging, gjennomføring og vurdering av utviklingsprosjekt innenfor et høgre lærested. Tekster med særlig fokus på evalueringsarbeid. (Disse berører både didaktiske og mer organisatoriske spørsmål.) I tillegg kommer en introduksjon som består av denne innledningen pluss en fortelling som vi kan kalle en tankevekker om fjernstudentens situasjon. Som avslutning kommer et kapittel med noen oppsummerende kommentarer og ettertanker. Kort om de enkelte bidragene i artikkelsamlinga: Del I: Introduksjon Kapittel 2: Når det blir vanskelig... en tankevekker om fjernstudentens situasjon. Denne teksten skiller seg litt fra de øvrige i boka. Dette er historien om fjernstudenten Marit, skrevet av Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik - etter erfaringer med gjennomføring av kurs i funksjonslære og statistikk for lærere. Det aller meste av det som er beskrevet er tatt fra virkeligheten. Lektorene på høgskolen er forfatterne selv. Marit er en oppdiktet student, men det hun opplever er satt sammen av informasjon man har fått gjennom samtaler med studenter det første året man arrangerte kurset. Forfatterne sier om Marit: Vi opplever henne som

11 Innledning: Et knippe prosjekterfaringer 3 typisk og hun er en type student vi gjerne vil legge til rette for. Teksten setter søkelys på den voksne fjernstudentens arbeidssituasjon, og gir en del glimt fra virkeligheten som nok kan gi en dypere forståelse for hva som kreves av tilrettelegging og studentstøtte, og hvorfor ting går galt i blant. Del II: Med fokus på pedagogiske utfordringer Kapittel 3: De dødes nett ei falma sanning? I denne teksten drøfter Jan Olav Fretland bruk av nettbasert diskusjonsforum som del av studieopplegg. Han henter empiri fra et nettstøttet videreutdanningskurs i norsk, forsøker å kartlegge innhold og deltaking i debattene og å avdekke forutsetninger for god deltaking og godt utbytte. Utgangspunktet er at mange hittil har funnet at studentene er lite aktive i slike diskusjonsfora også kalt de dødes nett. Fretland ønsker å modifisere dette ensidig negative inntrykket noe. Han stiller i utgangspunktet en del viktige spørsmål til det empiriske materialet, som: Er diskusjonane så vellukka som fagleg verktøy som det ser ut som? Kven har drive fram sidene, kven deltek, kven deltek ikkje? Er det eintydig korrelasjon mellom den faktiske empirien og det studentane sjølve har uttalt? Kor viktige er lærarane for at debattane skal ta av og for at dei skal bli fagleg relevante? Funnene og konklusjonene kan sies å være interessante: På tross av at man har brutt med en del vedtatte sannheter om hva som skal til for å lykkes, fikk man et godt resultat. Kapittel 4: Pakkeløsning eller skreddersøm? Rolf Gaasland, Anniken Greve og Kristian Skarbø ser i denne artikkelen kritisk på bruk av LMS, dvs. Learning Managenent Systems /standardiserte læringsplattformer. Forfatterne spør: Kan og bør ferdige pakkeløsninger i form av LMS erstatte egen, skreddersydd systemutvikling? Svaret deres synes å være nei. Man finner en rekke ulemper ved å kjøpe eller leie denne typen IKT-tjenester hos kommersielle aktører: Produktet er ikke godt nok og ikke optimalt tilpasset. Kjøper fungerer som gratis konsulenthjelp for selger i utvikling av løsninger, men får ikke full råderett over løsningene, og ikke fri tilgang til kildekoden. Dessuten betaler man for en rekke verktøy/funksjoner som man enten allerede har, eller kan skaffe seg gratis. Som et bedre alternativ framholdes basarmodellen, dvs. en

12 4 Gunnar Myklebost fungerende delingskultur som fremmer faglig-pedagogisk utviklingsarbeid, basert på åpen kildekode (eksempel: Linux). Videre understrekes det at IKT-løsninger som er bygd ferdig før de pedagogiske behovene er definert, setter pedagogen i en teknosentrisk tvangssituasjon. Det ønskelige er en fagsentrisk situasjon, der faglige og pedagogiske behov og intensjoner legger premissene for de teknologiske løsninger som utvikles. Kapittel 5: Gruppearbeid: Et paradoks eller god metode i fjernundervisning? Rune Hausstätter og Yngve Nordkvelle har i denne artikkelen med utgangspunkt i evaluering av et fleksibelt kurs i pedagogikk fokusert på hvordan studentene organiserte og gjennomførte sitt gruppearbeid. Bruk av LMS (Learning Managenent System) inngikk i studieopplegget. Det betegnes som et paradoks når man i et fleksibelt studium legger inn obligatorisk krav om gruppesamarbeid, som gjør studiet mindre fleksibelt. Evaluering viste at noen studenter var meget godt fornøyd med gruppesamarbeidet, mens andre mente det tok for mye tid, og at det dessuten var uventet i et fjernstudium. Videre viste evalueringen at det utkrystalliserte seg to-tre ulike gruppetyper, noe forenklet kalt den administrative, den sosiale og den ideelle gruppen. Ikke uventet var de særlige utfordringene ved gruppearbeid innen fjernundervisning knyttet til bl.a. geografisk avstand og bruk av kommunikasjonsteknologi. En konklusjon synes å være at gruppesamarbeid er krevende, men ofte gir godt læringsutbytte. Kan man så gjenskape noe av fleksibiliteten ved å bruke nettbaserte verktøy for samarbeid? Kapittel 6: Bruk av flervalgsspørsmål for formell vurdering noen erfaringer og nyttige tips! Magne Helland og Janne Dugstad presenterer i denne artikkelen erfaringer man har gjort med bruk av flervalgsspørsmål (FVS) eller Multiple Choice Questions i vurdering av studenter. Man konstaterer at bruk av FVS i dag er i ferd med å bli mer vanlig enn før, blant annet fordi funksjonaliteten for slike tester er bygget inn i de mest utbredte e-læringsprogrammene. (Classfronter, Blackboard, m.v.) Videre pekes det på at metoden ikke må tas ukritisk i bruk, da flere forhold ved FVS er ganske forskjellige fra tradisjonelle vurderingsformer. Hovedbudskapet er at fagmiljøer som tar FVS i bruk i formell vurdering må sette seg godt inn i konseptet. Dette gjelder ikke minst hvordan spørsmålene bør utformes, og hvor-

13 Innledning: Et knippe prosjekterfaringer 5 dan testene bør vurderes. Forfatterne kommenterer kort en del mulige fordeler og ulemper ved bruk av FVS. Ut over dette konsentrerer teksten seg om å drøfte særlig to spørsmål: Hvordan lage gode prøver basert på FVS, og hvordan bør prøver basert på FVS vurderes og karaktersettes? Kapittel 7: A Nordic Net-based Course in Agroecology - Integrating student learning and teacher collaboration. Forfattere: Geir Lieblein, Mike Moulton, Nadarajah Sriskandarajah, Dorthe Christensen, Wendy Waalen Tor Arvid Breland, Charles Francis, Lennart Salomonsson og Vibeke Langer. Denne teksten omhandler erfaringer med design og gjennomføring av et nordisk nettbasert kurs, Ecology of Farming and Food Systems. Prosjektets to mål var: Å lage et kurs som eksplisitt bygger på erfaringsbasert læring, og å utforme en tydelig struktur for samarbeid mellom lærere på tvers av faglige, institusjonelle og nasjonale grenser. Kolbs læringssyklus ble valgt som et grunnlag for så vel kursstruktur som lærersamarbeid. Ti lærere fra fem forskjellige institusjoner og land samarbeidet om utvikling og gjennomføring av kurset. Seks studenter, som representerte en stor bredde mht. kultur og geografi, fra Kina til USA, deltok i pilotkurset. En case-studie ble brukt som utgangspunkt for å lære agroøkologi. Forfatterne tror at erfaringene med å bruke Kolbs læringssyklus til å strukturere både kursopplegg og lærersamarbeid kan være nyttige for andre. (Artikkelen er også publisert i det nettbaserte tidsskriftet European Journal of Open, Distance and E-earning (EURODL) se også ) Kapittel 8: Med nettet som læringsarena for tospråklige lærere. Anne Bonnevie Lund fokuserer i denne artikkelen på hvordan nettet er forsøkt brukt som læringsarena i et studium i pedagogikk for tospråklige lærere. Hun tar utgangspunkt i at disse lærerne har en del spesielle utfordringer, blant annet ved manglende pedagogisk utdanning, bakgrunn fra kulturer med et elev- og læringssyn ulikt vårt, samt at de opplever at de har lav status og føler seg lite integrert i norsk grunnskole. Et mål for studiet har derfor vært å sosialisere de tospråklige lærerne inn i norsk skole, og bruk av diskusjonsforum på nettet ble vektlagt for å styrke deltakernes refleksjon over egen praksis, samt evne til dialog og samarbeid. Studentene kom fra Afrika, Asia, Sør-Amerika og Europa, og hadde meget

14 6 Gunnar Myklebost varierende bakgrunn både mht. utdanning og kompetanse i bruk av IKT. Kompetansen i norsk språk var også ganske varierende. Deltakerne bodde og arbeidet under studiet spredt over store deler av Norge. Artikkelen drøfter hva som fungerte bra og mindre bra i studieopplegget, og konkluderer med at de tospråklige lærerne gjennom nettbasert lærerutdanning kan styrke både sin fag- og samfunnskunnskap, samt sin intrakulturelle, språklige og pedagogiske kompetanse. Kapittel 9: Utvikling og bruk av presentasjonsmønstre for nettbaserte kurssider. Khalid Azim Mughal, Kevin Cruickshanks og Torill Hamre presenterer i denne artikkelen et system for generering av nettbaserte kurssider. Systemet bygger på åpen programvare, og krever minimale kostnader og minimal opplæring - for å tas i bruk. Mange setter opp nettbaserte kurs ved hjelp av såkalte LMS-er (Learning Management Systems), som i liten grad gir brukeren støtte for å utvikle presentasjoner av faglig innhold. Faglig ansvarlige må da utvikle forelesninger, kursinformasjon, m.v. i andre presentasjonsverktøy. Dermed bindes innholdet til et bestemt format, og kan ikke enkelt gjenbrukes til å lage andre presentasjoner av samme innhold i et annet format. Systemet som presenteres her gir bedre funksjonalitet ved at man kan lagre faglig innhold som informasjon i en database, og siden hente frem igjen de deler man har bruk for. Utseendet til informasjonen lagres separat, slik at man kan gjenbruke samme innhold fra en felles kilde til å lage ulike presentasjoner i ulike formater. Det blir også langt enklere å plukke ut mindre deler av informasjonen, f.eks. for å lage nye forelesninger eller generere oversikter over alle kurs som tilbys i en kurskatalog. Del III: Med fokus på organisatoriske utfordringer Kapittel 10: Den institusjonelle siden av fleksibiliseringsprosjekt. Øyvind Kalnes presenterer i denne teksten en casestudie av hvordan en høgskole håndterer fleksibilisering innenfor rammene av komplekse og ustabile omgivelser. Artikkelen studerer fra et institusjonelt ståsted - prosessen rundt utviklingen av et modulbasert studium i Politikk for hel- og deltidsstudenter. Utviklingsprosjektets forløp og utfall ble ganske annerledes enn planlagt. Høgskolen beskrives i henhold til organisasjonsteori hos bl.a. Morten Egeberg (1984) - som et løst

15 Innledning: Et knippe prosjekterfaringer 7 koblet system med anarkistiske trekk. Analysen tilsier at prosjektets rammevilkår ble vanskelige på grunn av større reformer innen utdanningssektoren (særlig Kvalitetsreformen), men tyder også på at høgskolen valgte en organisering av fjernundervisningsfeltet som kunne virke uheldig. Videre lyktes man i følge analysen dårlig med å gi prosjektet tilstrekkelig forankring i institusjonen. Avslutningsvis fokuserer artikkelen på hva man kan lære av disse erfaringene. Forfatteren finner godt samsvar mellom sin casestudie og de mer allmenne observasjoner av høgskolens organisering av EVU-området som er gjort av Skarstein og Toska (2003). En annen artikkel, som oppsummerer et fleksibiliseringsprosjekt innen samtidshistorie, synes også å vise til liknende erfaringer (Tønnesson 2005 se kap 12). Kapittel 11: Fleksibel læring med snøballeffekt. Susanne A. Kjekshus Koch beskriver i denne artikkelen hvordan prosjektet Nettstøttet mastergrad i profesjonsetikk ble bygget opp og gjennomført. Videre oppsummeres en del sentrale erfaringer man høstet i prosjektet, og hvordan dette inspirerte til nye satsninger. Prosjektet som var et pilotprosjekt for nettstøttet undervisning ved sitt fakultet, førte til en bred videreutvikling i fakultetets fagligpedagogiske strategi. I artikkelens siste del drøftes hva som kan være årsakene til denne læringen og spredningseffekten, som prosjektet førte til i organisasjonen. Blant annet understrekes det at en del strukturelle forutsetninger må være på plass, for å få slik læringseffekt ut av en situasjon der mye er i endring. Forankring i ledelsen og i administrasjonen framheves som nødvendig, og denne forankringen kan dessuten skape stabilitet og kontinuitet i prosjektarbeidet. Videre understrekes betydningen av endringskompetanse som kan føre til at organisasjonen lærer og det drøftes hva en slik endringskompetanse kan bestå i. Det synes for øvrig interessant å jamføre denne artikkelen med de to andre tekstene i denne boka som særlig dreier seg om institusjonelle forhold (Kalnes, kap 10 og Tønnesson, kap 12). Disse to oppsummerer mindre vellykkede erfaringer i sine prosjekter, men kommer nok fram til en del av de samme forutsetningene for suksess som Koch gjør.

16 8 Gunnar Myklebost Kapittel 12: Fleksibilisering av grunnfagsstudiet i samtidshistorie et prosjekt som gikk i grøfta? Øyvind Tønnesson reflekterer i denne interessante og selvransakende teksten over hvorfor et prosjekt gikk i grøfta i den forstand at målene om utvikling og gjennomføring av et fleksibelt studieopplegg i liten grad ble nådd. For det ene stiller han kritiske spørsmål ved prosjektets tilblivelse: Om de reelle praktiske og pedagogiske implikasjonene av fleksibel tilrettelegging var godt nok gjennomtenkt i utgangspunktet. Hans eget svar på dette blir nei. Dernest oppsummerer han at gjennomføringen av Kvalitetsreformen, samt personalmessige forhold ved høgskolen endret forutsetningene for prosjektets gjennomføring. Blant annet synes Kvalitetsreformen her å ha blitt fortolket og praktisert på en måte som ble til hinder for fleksible studieopplegg. Det synes også som om arbeidet for fleksibilisering i liten grad var forankret i høgskolen som organisasjon. Forfatteren konkluderer blant annet med at erfaringene fra prosjektet harmonerer godt med det som er påpekt i Skarstein og Toskas kartlegging av ledelses- og organisasjonsutfordringer (Skarstein/Toska 2003). En annen artikkel, som oppsummerer et fleksibiliseringsprosjekt innen internasjonal politikk, synes også å vise til liknende erfaringer (Kalnes 2005 se kap 10). Del IV: Med fokus på evalueringsarbeid Kapittel 13: Selv-evaluering og organisasjonslæring ved bruk av Learning Management Systems. I denne artikkelen ser Anne-Mette Bjørgen, Yngve Nordkvelle og Lene Nyhus på hvordan man kan evaluere studier ved bruk av LMS (Learning Management Systems), og hvilke utfordringer dette gir. De vil vise at mediespesifikke egenskaper ved LMS (kommunikasjonsform, skriftlighet, struktur) gir nye utfordringer og muligheter i evalueringsarbeidet, og antyder blant annet at bruk av LMS på sikt kan endre evalueringspraksis fra ytre og kontrollerende evaluering i retning av en læringsorientert evaluering. Artikkelen går også nærmere inn på evaluering og selvevaluering som sådan i lærende organisasjoner, evalueringens fokus, hensikt og gjenstand, samt det systematiske og vurderende aspektet ved evalueringsarbeidet. Forfatterne argumenterer for at selv-evaluering, der LMS inngår som et redskap, kan brukes til en mer grunnleggende læring i en organisasjon.

17 Innledning: Et knippe prosjekterfaringer 9 Del V: Ettertanker Kapittel 14: Noen korte, avsluttende refleksjoner. Gunnar Grepperud og Torstein Rekkedal gir i denne artikkelen noen oppsummerende kommentarer og ettertanker til de foregående tekstene i boka. I tråd med bokas øvrige innhold berører deres kommentarer en rekke ulike tema, slik som fjernstudenten/den voksne studentens studievilkår og livssituasjon, metodiske og didaktiske spørsmål knyttet til fleksibel utdanning, studentdiskusjoner på nett, bruk av Learning Management Systems og fleksibel utdanning i et organisatorisk perspektiv. Noen hovedinntrykk som sitter igjen fra bokas artikler om fleksibel utdanning ved norske høgre læresteder oppsummeres slik: Det går framover i alle retninger innen fleksibel utdanning, dvs. aktivitet og perspektiver omfatter mange og ulike forhold. Man er i ferd med å bli mer oppmerksom på organisatoriske forhold som er viktige forutsetninger for fleksibel utdanning. En kritisk-konstruktiv dimensjon i arbeidet synes gradvis å vokse fram dette lover godt for framtidig utvikling. Ikke bare fjernundervisningen, men også (ordi)nærundervisningen er i ferd med å bli stadig mer fleksibilisert og modularisert.

18 10 Gunnar Myklebost

19 Når det blir vanskelig 11 Kap 2 - Når det blir vanskelig en tankevekker om fjernstudentens situasjon - Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik - Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er både artig og spennende å undervise i. Og det er jo ekstra artig å undervise i et fag en alltid har likt selv. Hun synes i ettertid det er rart at hun ikke hadde mer matematikk enn det obligatoriske tivekttallskurset da hun gikk på lærerskolen. Det var ikke noe alternativ, forresten. Den lærerskolen hun gikk på hadde ikke noe tilbud om fordypning i matematikk. Rart, egentlig. Rektor snakket noe om at det fantes nettbaserte videreutdanningskurs i matematikk. For Marit skulle jo det være midt i blinken. På denne måten kan hun skaffe seg formell kompetanse i faget og hun kan få studere videre i det faget hun alltid hadde lyst til å lære mer av. På gymnaset hadde hun bare matematikk det første året, siden hun tok språklinje. Jo, et tivekttallskurs i matematikk, det hadde vært tingen! Hun søker litt på nettet. Funksjonslære var morsomt, husker hun. Tegne grafer til mer kompliserte funksjonsuttrykk enn de hun underviser i, det måtte da gi innsikt. Og det finnes sikkert mye spennende ny forskning på undervisning og læring i tilknytning til funksjonsbegrepet. Marit får raskt treff på et tilbud ved en høgskole som hun synes ser ut til å være midt i blinken for henne: Et tivekttallskurs over ett år, med halvparten funksjonslære og halvparten statistikk. Og didaktikk. Første året Marit tar raskt en beslutning og melder seg på. Noen dager senere kommer det opptaksbrev og melding om at kurset åpner en dag tidlig i september. Hun får et

20 12 Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik brukernavn og et passord hun skal bruke for å logge seg inn i det virtuelle klasserommet. Hun forstår ikke helt hva alt dette med virtuelt klasserom betyr, men tenker at det finner hun ut av til høsten. Nå er det sommer. Høsten kommer tidsnok. Endelig skal hun få mer tid til de to barna på ti og tolv. Nå skal det bli tid til å bygge på huset, hyggelig å ha noe å gjøre sammen med mannen, ikke bare gjøre ting hver for seg. Og høsten kommer. Den kommer fort, veldig fort. Tilbygget er ikke ferdig, de er nødt til å jobbe hver kveld en lang periode framover. Guttungen har begynt på fotball. Det betyr kjøring to ganger i uka. Det ser ut til å bli en travel høst, men Marit gleder seg. Når var det at dette virtuelle klasserommet skulle åpne da? Hun finner fram brevet hun fikk tidlig på sommeren og ser at kurset starter dagen etter. Fint, tenker hun. Da Marit søkte på studiet hadde planleggingen av kurset allerede foregått en stund på høgskolen. Der satt det en gruppe og forsøkte å tilrettelegge kurset for Internett. Ingen hadde mye erfaring med dette, men i planleggingsgruppa var det kompetente matematikere og didaktikere med stort engasjement for å få til en nettversjon av tivekttallskurset. Mye ble diskutert og mange beslutninger ble tatt. Litteratur, progresjon, tekniske hjelpemidler, andel obligatoriske oppgaver var ting som ble nøye vurdert. En ønsket å tilby et godt kurs. Rammeplanen var styrende for det faglige innholdet. Mye skulle puttes inn i kurset. Planleggingsgruppa forsøkte hele tiden å se for seg kursdeltakerne. Engasjerte matematikklærere fra skolen måtte jo få et tilbud der det faglige var godt ivaretatt. Og for denne gruppa måtte det være veldig viktig å virkelig bruke tekniske hjelpemidler. Egentlig forutsatte vel planleggerne at de kommende internettstudentene var vel vant med å ferdes på internett og at formeleditor og regneark nok var hjelpemidler de allerede hadde et forhold til gjennom bruk i egen undervisning. At kurset skulle organiseres gjennom et virtuelt klasserom i læringsplattformen Classfronter var i grunnen ikke noe å diskutere. Høgskolen hadde nemlig en site lisens på det.

21 Når det blir vanskelig 13 Kurset ble delt inn i åtte bolker, hver bolk introdusert med et studiebrev med forslag til oppgaver og andre ting som kunne være nyttige for studentene. Hele tiden tenkte en å legge til rette for stor frihet og fleksibilitet. For å sikre at ikke denne friheten skulle bli misbrukt, ble det lagt inn en del obligatoriske punkter. Spesielt måtte studentene sende inn, elektronisk, svar på utvalgte oppgaver. Disse besvarelsene måtte så godkjennes for at studentene skulle få framstille seg for eksamen, som ble arrangert som hjemmeeksamen. For høgskolen er det viktig at når en student gis et vitnemål på ti vekttall, så må det vitnemålet være basert på at studenten virkelig har gjort et arbeid tilsvarende så mange vekttall, og av en kvalitet som karakteren avspeiler. Dette kalles gjerne sertifiseringsansvar. Dernest måtte følgende problem ivaretas: Studenter som tar et kurs på vanlig måte og studenter som tar et kurs gjennom internett må ikke forskjellsbehandles. Pensum i kurs må være noenlunde like, enten de tilbys på campus eller via nett. Den uka det virtuelle klasserommet åpnet startet Marit og over 30 andre studenter på å skaffe seg ti nye vekttall i matematikk. For rundt halvparten av dem, blant annet Marit, startet dessverre begynnelsen på et mareritt. Hvordan kunne det skje? Marit var jo så motivert. Høgskolen hadde jo satt kompetente lærere på oppdraget. Og internettbaserte kurs har vært gjennomført med stor suksess i mange fag, ikke minst i Matematikk 1, det obligatoriske kurset i matematikk i allmennlærerutdanninga. Hvordan kunne dette skje? La oss ta en nøyere titt på hva som skjedde hos Marit den første tiden etter studiestart: Hun fikk skrudd på maskinen. Så var det dette med det virtuelle klasserommet. Classfronter. Hva var egentlig det? Noe som lå inni Internett? Merkelig. Hun lærte seg å skrive inn en adresse i nettleseren og fikk logget inn i klasserommet. Der var det utrolig mye informasjon! Og masse hun ikke helt forsto. Formeleditor, hva er det? Hun hadde nok forsøkt å skrive i Word, men aldri skrevet matematikk der. Hun hadde sett at det var mange programmer på datamaskinen, men forsto ikke grunnen til at noen filer sluttet med doc og noen med andre etternavn. Kort

22 14 Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik sagt, hun hadde ikke sjanse til å forstå all informasjonen som lå i klasserommet, selv om den var godt skrevet og veldig fin for mange. Omsider bestemte hun seg for å la teknikk være teknikk og så se om det var noe spennende matematikk å lære i det første brevet. Introduksjonskapitlet er å betrakte som repetisjon. Det kan være lurt å lese gjennom dette for å forsikre seg om at en har de nødvendige forkunnskaper for å forstå pensum. Sto det i brevet. Hun fikk gjøre det da. Logaritmer? Trigonometriske funksjoner? Skulle hun ha kunnet det fra før? Hun hadde nok hørt ordene, men visste ikke hva de betydde. Hun innså at her måtte introduksjonskapitlet leses. Flittige Marit fikk puttet noen skiver i barna til kveldsmat, skysset dem til sengs og fant så fram boka for å lese introduksjonskapitlet. I kveld ville hun lese det. Hun hadde lyst til å lese det nøye. Marit liker å gjøre ting ordentlig. Hun tenkte at hun nok kanskje ville trenge hele kvelden på å lese introduksjonskapitlet. Hun ble litt overrasket da hun bare greide å lese de tre første sidene av det lange introduksjonskapitlet den kvelden. To uker senere er hun fortsatt ikke kommet halvveis i introduksjonskapitlet. Ennå er det morsomt, mye kjenner hun igjen, men du verden så vanskelig denne boka er å lese. Forfatteren kunne da ha spandert litt mer plass på mellomregninger og kunne da ha laget løsninger på noen flere oppgaver. Det merkelige er også, synes hun, at hun kan lese et delkapittel og føle at hun forstår det, men når hun skal gjøre oppgaver etter delkapitlet så står det ingen steder i teksten hvordan hun skal gjøre den oppgaven. Hun kjenner at hun begynner å bli sint på denne forfatteren som ikke skjønner at en må vise leseren hvordan en skal gjøre oppgavene før en kan gi oppgavene. Marit leser studiebrevet en gang til. Innleveringsoppgavene må hun gjøre innen fristen. Det er klart. To uker igjen. Hva! De er fra kapittel 2 og de skal skrives i Word formeleditor! Hun kjenner en klump vokse i halsen. Hva er det egentlig de tror, lærerne på dette kurset? Tror de hun lever i et kloster og ikke har annet å gjøre enn å lese? Marit er tøff. Hun bestemmer seg for å droppe jenteturen hun

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Evaluering og utvikling av nettressurser

Evaluering og utvikling av nettressurser HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag E-læring med bredbånd Evaluering og utvikling av nettressurser Sluttrapport Cornelia Brodahl Ingvald Erfjord Per Sigurd Hundeland John Madsen INNLEDNING INNLEDNING

Detaljer

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red. Slik vi ser det Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.) Pris kr. 35,- ISBN 82-7569-127-3 ISSN 1501-6889 2005, nr.

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

E-læring med bredbånd

E-læring med bredbånd HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag Evalueringsrapport E-læring med bredbånd Ingvald Erfjord Per Sigurd Hundeland John Madsen Innledning Prosjektet "E- læring med bredbånd" har som mål å utvikle pedagogikk

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole En lærende skole Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på Artikkelstafett. Artikkel 5 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer