Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen brannvesen Årsmelding 2007"

Transkript

1 Bergen brannvesen Årsmelding 2007

2

3 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral Brann Hordaland 20 Ambulanseavdelingen 21 IT-avdelingen 22 Administrasjonsavdelingen 23 Plan og økonomi 24 Hovedverneombud 26 AKAN-utvalget og sosialombud 27 Bergen brannkorps Pensjonistgruppe 28 Bergen Brannhistoriske stiftelse 28 Offisiell åpning - foto 31 Personell - oversikt 32 Oversikt - biler mm. 34 Layout: JOB - Bergen Brannvesen

4 Brannsjefens kommentarer Brannsjef Helge Eidsnes 2007 inngår som et begivenhetsrikt, men også kontrastenes år i Bergen Brannvesen s historie. Innflytting i den nye hovedbrannstasjonen og avvikling av ambulansetjenesten har stått øverst på dagsorden i års ventetid over! Behovet for ny hovedbrannstasjon i Bergen fremkom allerede i 1916 og det skulle ta hele 91 år før Bergen Brannvesen kunne flytte inn i ny hovedbrannstasjon. Den lange ventetiden blir imidlertid fort glemt når vi ser hvor flott og funksjonell den nye hovedbrannstasjonen på Nygårdstangen har blitt. Det ligger svært mye arbeid bak planlegging og bygging av den nye hovedbrannstasjonen og det har vært utført en enestående god innsats av bl.a. brannvesenets ansatte. Den nye brannstasjonen har mange nye og fremtidsrettede tekniske løsninger og gir oss nye muligheter for videre utvikling av brann- og redningstjenesten både i et lokalt og et regionalt perspektiv. Dette medfører også nye måter å organisere arbeidet på og vil bidra til en ytterligere utvikling av brannvesenets organisasjon. Brannstasjonen fremstår også som et arkitektoniske flott signalbygg og ble blant 150 bygninger nominert som ett av tre bygg til den landsdekkende byggskikkprisen i Den gamle hovedbrannstasjonen i Christies gate og Årstad brannstasjon ble begge fraflyttet i mai og det meste av flyttegodset var på plass da hovedbrannstasjonen ble offisielt åpnet den 18. juni Det var ordfører Herman Friele og byråd Lisbeth Iversen som stod for den offisielle og høytidelige åpningen, akkompagnert av Bergen Brannkorps Musikkorps, Gunnar Staalesen og en brannhistorisk kavalkade. Det var en rekke arrangementer for ansatte og inviterte gjester under det som ble kalt jubeluken, og som ble avsluttet med åpen brannstasjon med om lag besøkende. Videre ble stasjonen krympet med garasjefest for ansatte med ledsagere en september-kveld med god mat og drikke, musikk og dans. Ambulansetjenesten slutt etter 55 års tjeneste. På tampen av 2006 varslet Helse Bergen HF oss om at Bergen brannvesens tid som ambulanseutøver i Bergen var over ved kontraktens utløp den Med dette avslutter Bergen brannvesen sin ambulansetjeneste etter 55 års sammenhengende drift. Brannvesenet har i de siste årene hatt 53 årsverk knyttet til ambulansetjenesten og avviklingen medførte store endringer både for ansatte, brannvesenet og ikke minst for publikum som har nytt godt av en god ambulansetjeneste med kort utrykningstid over hele Bergen kommune. Det ble tidlig innledet forhandlinger mellom Bergen brannvesen, Helse Bergen og arbeidstakerorganisasjonene om overføring av ambulansevirksomheten. Spesielt ble det funnet gode løsninger og vilkår for ansatte som ble berørt av avviklingen i brannvesenet. Alle overtallige i brannvesenet ble sikret arbeid på tilsvarende lønnsvilkår i Helse Bergen og branntjenestemennene ble gitt inntil 3 års permisjon fra brannvesenet med garantert jobb innen denne tid. Det har vært nedlagt et omfattende arbeid for å redusere antall overtallige, bl.a. egen ordning med sluttpakker som ble vedtatt av byrådet. Ved årets slutt var overtalligheten redusert fra 53 til 35 ansatte. Av sistnevnte gruppe er det 21 som sluttet i brannvesenet og 14 som fikk permisjon fra denne dato. Avslutningen for ambulanseavdelingen og dens ansatte ble markert med middag i hovedbrannstasjonen. Takk til ansatte i ambulanseavdelingen og dens ledelse som holdt humøret og profesjonaliteten oppe til siste dag, til tross for et vanskelig år med mye usikkerhet. Brannvesenets ansatte har all grunn til å være stolte av den profesjonelle jobben som er utført gjennom alle disse årene. I ambulanseavtalen med Helse Bergen inngikk det en avtale om first responder tjeneste for utrykning med brannbiler til akuttmedisinske oppdrag. Det er ikke kommet på plass ny avtale med Helse Bergen som avløser denne. Brannvesenet rykker fortsatt ut som first responder, men etter et midlertidig og forenklet konsept enn tidligere. Det arbeides for at det skal komme på plass en avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen som regulerer en god first respondert tjeneste i Bergen.

5 Fortsatt lave brannskadetall i Bergen. Bergen kommune hadde rekordlave 55 bygningsbranner i 2007 som er om lag 60% lavere enn landsgjennomsnittet. I et år med svært mange dødsbranner i Norge var det i Bergen 2 omkomne, noe som er 50% lavere enn landsgjennomsnittet. Dette er en videreføring av en lav skadeutvikling som Bergen har hatt de siste 10 årene. Det er mange faktorer som påvirker dette, bl.a. godt brannforebyggende arbeid og god brannberedskap. Men jeg er og sikker på at skoleprosjektet og vår omfattende brannforebyggende informasjon til publikum er medvirkende til de gode resultatene. En annen viktig milepæl i 2007 var at skoleprosjektet hadde 100% oppslutning i 2007 med deltakende elever. De to dødsbrannene var i forbindelse med brann i leilighet og campingvogn. Utover dette har det ikke vært noen dramatiske branner i Den største og mest spesielle innsatsen var eksplosjonsulykken på Vest Tank anlegget i Sløvåg den 24. mai Brannvesenet rykket ut med 18 mann, 9 biler og sjøsprøyten. Supplybåter hadde slått ned brannen i tankanleggene, men våre mannskaper jobbet 12 timer på stedet med etterslukking og avklaring av situasjonen. I hovedbrannstasjonen ble det for første gang satt stab i det nye stabsrommet for å understøtte innsatsen på Sløvåg og LRS som var satt i politihuset. Vi har i 2007 satt stab 5 ganger for å understøtte store og spesielle innsatser som brannvesenet har utført. Brannvesenet får stadig flere oppdrag som følge av kraftig nedbør med påfølgende oversvømmelser. Dette er situasjoner som krever bruk av hele brannvesenets stående beredskap, samt at sivilforsvaret og egne ekstramannskaper blir kalt inn for å ta unna alle oppdragene. I samarbeid med Etat for samfunnsikkerhet og beredskap ble det fremmet sak til byrådet om anskaffelse av en flompakke med egnet utstyr til dette formålet. Byrådet har bevilget 1 mill. kr. til formålet og utstyret forventes levert våren Høyt aktivitetsnivå. Til tross for et svært arbeidskrevende år med ferdigstillelse og innflytting i ny hovedbrannstasjon har det i organisasjonen vært tilnærmet like høy aktivitetsnivå som årene før. Brannforebyggende avdeling har nådd sine forskriftsbestemte krav til tilsyn og feiing til tross for at det har vært flere ubesatte stillinger på avdelingen. Tilgjengjeld har vi måtte nedprioritere noe av prosjektarbeidet. Alle trafikkomleggingene i Bergen sentrum og graving ifm. bybanen krever også mye oppfølging fra brannvesenets side. Det omfattende gravearbeidet i gatene reduserer fremkommeligheten for brannvesenets utrykningskjøretøyer i et ikke ubetydelig omfang. Stort fokus på HMS. Med stort fokus på HMS setter Bergen brannvesen mye inn på å være en arbeidsplass som bl.a. sikrer ansattes helse og arbeidsmiljø. Dette gjør oss igjen i stand til å yte en enda bedre brann- og redningsinnsats for publikum i krevende situasjoner. Nytt av 2007 er at samtlige leder- og avdelingsmøter i brannvesenet skal ha HMS som første sak på dagsorden og alle registrerte hendelser blir fulgt nøye opp. Vi har i 2007 klart å redusere antall fraværsskader fra 16 til 7, hvilket er i samsvar med de målene vi satte oss for Disse gode resultatene sporer til ytterligere innsats og enda bedre resultater i I den nye hovedbrannstasjonen er det også lagt godt til rette for at både skift- og dagpersonell kan trene/mosjonere med topp moderne treningsapparater og ulike treningstilbud. Brannvesenet har også gjennomført flere målrettede tiltak for å redusere sykefraværet og gledelig var det derfor at også sykefraværet ble redusert i samsvar med våre mål for Økonomi. Med den nye hovedbrannstasjonen tilpasset brannvesenet seg i 2007 et økonomisk lavere driftsnivå ved en bemanningsreduksjon på 1 mann pr. vaktlag. Dette iht. tidligere utredning av kostnadsreduserende tiltak i brannvesenet og behandling i byrådet november Brannvesenets samlede driftsutgifter er imidlertid økt grunnet ny hovedbrannstasjon med økt internhusleie og økte FDV-kostnader. Det er gjort store anskaffelser til den nye hovedbrannstasjonen som er tilnærmet komplett utrustet med nytt og hensiktsmessig inventar og utstyr. På bilfronten ble det anskaffet 1 Bronto skylift 32 meter, 2 brannbiler, 1 lastebil og 3 kommandobiler. Brannordningen ble i 2007 revidert iht. ny stasjonsstruktur og gjeldende økonomiske rammer. Jeg vil få rette en stor takk til samtlige ansatte i Bergen brannvesen for flott innsats og godt samarbeid i året som har vært, både i det daglig arbeidet og ikke minst under krafttaket med den nye hovedbrannstasjonen. Bergen, den 2. januar 2008 Helge Eidsnes Statsråd på omvisning i stabsrommet. Fra v: Justisminister Knut Storberget, brannsjef Helge Eidsnes og byråd for byggesak og bydeler, Øistein Christoffersen. 110-sentralen i bakgrunnen.

6 DETTE ER BERGEN BRANNVESEN BRANNSJEF Administrasjon Plan og økonomi Informasjonsteknologi Brannforebyggende avdeling Beredskapsavdeling Ambulanse avdeling Alarmsentral Brann Hordaland Brannsjefen rapporterer til kommunaldirektør for Byrådsavdeling for byggesaker og bydeler Fakta: Bergen brannvesen er Bergen kommunes brann- og redningskorps og ledes av brannsjef Helge Eidsnes. Pr. 1. januar 2007 hadde Bergen innbyggere. Bergen kommunes totalareal er km². Bergen Brannvesen har samlet 276 stillinger - hvorav 54 stillinger på brannforebyggende avdeling, 187 i beredskapsavdelingen, 31 i ambulanseavdelingen og 16 i Alarmsentral Brann Hordaland. Virksomheten er i tillegg til hovedbrannstasjonen lokalisert på brannstasjonene i Arna, Fana, Laksevåg, Sandviken og Åsane, samt ambulansestasjon ved Lagunen og forvaltning av sivilforsvarsmateriell på Kråkenes.

7 Brannforebyggende avdeling Brannforebyggende avdelings fokus er å gi et reelt bidrag til at alle som bor og oppholder seg i Bergen by skal oppleve en reell og følt trygghet. Avdelingen består av en prosjekt og utviklingsstab, 2 sonekontorer og kontor for feiing- og tilsyn. Sonene - hver med ansvar for et geografiske område i Bergen kommune. Sonenlederne har ansvaret for alt brannforebyggende arbeid i egen sone og har tilstrekkelig med personell og kompetanse lokalt. Blant avdelingens oppgaver kan nevnes: Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Tilsyn i særskilte brannobjekt, som bl.a pleieinstitusjoner, overnattingssteder og forsamlingslokaler. Brannteknisk saksbehandling i forbindelse med skorsteiner, varmeanlegg, brannfarlige- og eksplosive varer. Beredskapsavdelingen Avdelingens oppgaver er brann- og redningstjeneste. Under redningstjeneste kan nevnes: Redningsdykkertjeneste, klatregruppe, rasgruppe, trafikk-, natur- og andre ulykker samt innsats ved gass- og kjemikalieuhell. I tillegg restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver. Utrykningssjefen har det operative ansvaret. Beredskapspersonellet er inndelt i 4 brigader, med en minimumsbemanning på 40 mann. Brigadene ledes av hver sin brigadeleder. Opplæringskontoret er underlagt beredskapsavdelingen og hovedoppgaver er opplæring og øvelser for brannvesenets ansatte og oppdatering og tilrettelegging av undervisningsmateriell for etaten. Kontoret er også arrangør for Norges brannskoles kurser. Opplæringskontoret tilbyr ekstern undervisning innen brannvern, brannforebyggende tiltak, akuttmedisin og førstehjelp til offentlig sektor, helseinstitusjoner, bedrifter, skoler, private og til skipsfartsnæringen. Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten ved Bergen Brannvesen var målt i antall oppdrag, Norges nest største. Vi har drevet en kompetent medisinsk tjeneste, som i tillegg til å være direkte livreddende, også var et vesentlig element i spesialisthelsetjenestens logistikk. Hver dag inngikk vår tjeneste som et meget vesentlig ledd i byens og regionens totale helsetilbud. Brannvesenet hadde i ambulanser i kombinert brann og ambulanseberedskap ved Fana, Laksevåg og Åsane brannstasjoner. Videre hadde vi 2 akuttambulanser stasjonert i Hovedstasjonen og en i vår stasjon i Laguneparken. Hovedstasjonen rommet også 3 transportambulanser som hovedsakelig ivaretok grønn respons på dag og kveld/natt. Arna brannstasjon hadde reserveambulanse som fungerte som utrykningsambulanse i Arna distrikt. Utdanning og kompetanse har alltid stått sentralt i ambulansetjenesten, og brannvesenet har utdannet tilsammen rundt 160 medarbeidere fram til fagbrev i ambulansefaget. I den forbindelse har vi også fått en rekke autoriserte ambulansearbeidere godkjent av Statens Helsetilsyn. I tillegg til den rene ambulansetjenesten hadde vi også 4 «First Responder team» som rykker ut med brannbil for å starte livreddende førstehjelp dersom distriktets ambulanse er opptatt. Den var siste dag for ambulansetjenesten i Bergen brannvesen. Helse Bergen HF overtok ambulansetjenesten i Bergen fra denne dag. 110 sentralen Alarmsentralen er «nervesenteret» i brannvesenet. Ved brann og ulykker, behov for froskemenn, assistanse enten det gjelder farlig gods eller restverdiredning, vannsperring eller redningsbil, blir disse aksjonene håndtert her. Alarmsentralen dekker 30 kommuner og i alt 62 brannstasjoner. Antallet innbyggere som sokner til alarmsentralen er ca Stikkord for avdelingens oppgaver er teknikk og kommunikasjon og står for forvaltning, drift og vedlikehold av brannvesenets elektriske anlegg, alarmsystemer, samband og kommunikasjonsanlegg i Bergen. Mye av avdelingens arbeid er også knyttet til alarmmottak. Slik som brannalarmer, og diverse tekniske alarmer. IKT avdelingen Avdelingen har ansvaret for datamaskiner, servere og nettverk i brannvesenet og interkommunal sambandsvakt. Nettverket er fiberoptisk og strekker seg mellom alle BBs bygg i sentrum og til bistasjonene. Til dette knytter det seg oppgaver som sikring av nettverk inkl. sikkerhetskopiering av data - drift av servere og teknisk datautstyr. Oppgaver i forbindelse ned 110 sentralen - består i hovedsak av datasystemer for inn og ut alarmering, samt drift av nettverk til 28 nabokommuner i Hordaland og 2 kommuner i Sogn og Fjordane. Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen er en serviceavdeling for hele etaten, teller 7 personer og består av følgende: Sekretæriat, lønn, regnskap, innkjøp og personal. Interne service- og støttefunksjoner Bergen Brannvesen ivaretar selv en del service- og støttefunksjoner som er nødvendige for utførelse av primær- og sekundæroppgavene. Service- og støttefunksjonene omfatter: Drift av brannvesenets bygninger og anlegg, sambands- og kommunikasjonsanlegg samt innkjøpsfunksjoner.

8 Bergen hovedbrannstasjon

9

10

11

12 Brannforebyggende avdeling Avdelingsleder Anders L. Blakseth 2007 har vært preget av forberedelser og flytting til den nye hovedbrannstasjonen. Årets hovedmål er likevel nådd til tross for at mye ressurser har medgått i flytteprosessen. For brannforebyggende avdeling har det vært gledelig å kunne samle en stor del av avdelingen under ett tak. Den nye stasjonen gir oss nye muligheter til samarbeid innad i avdelingen og på tvers av avdelingsgrenser. Det er givende å jobbe i et miljø der man treffer flere av sine kolleger hver dag. Vi ser frem til å samle resten av avdelingen i Informasjon Våre informasjonsmål er at Bergen brannvesen skal være et meget synlig brannvesen. Vår strategi er at vi skal ha spesielt fokus på årsaker som statistisk ofte oppstår og som er av en slik karakter at det lar seg forebygge. All informasjon og kommunikasjon fra Bergen brannvesen skal være preget av kvalitet, service, tillit og troverdighet. Vi mener at målet er ivaretatt og vi har fått god respons på våre tiltak gjennom året. Vår informasjonsaktivitet styres av vedtatt informasjonsplan. Også i år hatt vi hatt størst fokus på brann i bolig, men vi har også trappet opp aktiviteten i forhold til fritidsbolig. Mye tyder på at påskehøytiden er overtar som den måneden det brenner mest. Vi har analysert denne utviklingen og gjort en del tiltak i forhold til dette. Ikke minst mht. å unngå brann i fritidsbolig enten det nå er i hytte, campingvogn eller båt. Vi har også i 2007 fulgt opp landsomfattende brannvernkampanjer med lokale tiltak og gjennom informasjon til lokalsamfunnet direkte og gjennom media. Det har også i 2007 vært et godt samarbeid med studentorganisasjonene med henblikk på brannsikkerhet i utleieboliger. Trykksaken som ble i 2006 ble produsert til nye studenter har vært trykket opp i nytt opplag og delt ut ved fakultetene. Likeledes har vi laget et opplæringskonsept for sikkerhetssykepleiere i pleie- og omsorgssektoren for å bedre brannsikkerheten for eldre og pleietrengende. Brannvernopplæringen i bergenskolene er gjennomført med med 100 % deltakelse i Det vil si at åringer har gjennomgått brannvernopplæringen. Undervisningsmateriellet for skoleundervisningen skal fornyes i løpet av Arrangementet «Åpen stasjon» under årets brannvernuke (uke 40) var en kjempesuksess. Ikke mindre enn 9600 mennesker var innom våre 6 brannstasjoner, og bare i hovedbrannstasjonen var det over 4000 mennesker med stort og smått. Kunnskapsløypen med den pedagogiske delen av programmet hadde stor deltagelse fra alle aldersgrupper. I år hadde vi også nok hjelmer til tross for det store besøkstallet takket være at vi hadde sikret oss med et eget lager. Vi er overbevist om at de som kom fikk en flott opplevelse og gikk fra arrangementet med økt kunnskap om brannsikkerhet. Informasjonsaktivitetene i september, oktober og november var rettet mot generell brannsikkerhet i bolig og forberedelser til fyringssesongen. Feie og tilsynstjenesten var svært synlig med 2 større annonser månedlig i avis gjennom hele året. Temaene ble også fulgt opp med utfyllende informasjon på Internett. Vi har gjennom hele året hatt visning av informasjon på busser i Bergen via digitale postere. Dette er et spennende konsept, og vi mener bestemt at dette gir oss muligheten til å få ut enda bedre informasjon til byens innbyggere. I dag er skjermer plassert ut på 135 busser i Bergen og potensialet er at disse vil bli sett av ca mennesker hver dag. Vi har også videreført forsøket med informasjonsplakater på sidene av feie og tilsynstjenestens biler. Disse er trykket på magnetfolie og blir byttet ut parallelt med temakampanjer. Årets desemberkampanje - Aksjon boligbrann ble gjennomført 6, 7 og 8 desember med mannskaper fra beredskapsavdelingen og brannforebyggende avdeling. Vi har gjort en del analyser for om mulig å bedre treffe målgruppene ved kampanjer og data fra dette lå til grunn for aksjonen. Kampanjen involverte rundt 80 tjenestemenn og kvinner. Desember ble ingen «brannmåned» i Bergen i år heller. Kampanjefilmen om fyrverkeri ble vist på samtlige kinoforestil- 10

13 linger i desember. I tillegg hadde vi visninger siste uken i året på digitale postere på bussene i Bergen. Vårt inntrykk er at budskapet nådde frem. I tillegg til dette ble det produsert en trykksak med retningslinjer for bruk av fyrverkeri i Bergen av disse ble delt ut ved salgsstedene. Brannforebyggende avdeling har gjennom året hatt betydelig foredragsaktivitet for foreninger og lag. Internettsidene våre er godt besøkt (ca treff årlig). Internt har det vært lagt ned mye arbeid i ny intranettportal med modul for booking av fasiliteter som møterom mm. Tilsyn I de aller fleste bygninger som det skulle føres tilsyn med i 2007 er dette blitt utført. I rene tall vil det si at 1175 tilsyn etter 13 er foretatt i sykehus, sykehjem, hoteller, hospitser, kjøpesentere, bedrifter mm. En del saker er i løpet av året sendt tilbake til byggesaks avdelingen og dette ga effekt helt på slutten av året. Det er gjennomført et betydelig arbeid med å få ordnet opp i rømningsforholdene og tilkomst for brannvesenet via bakgårder i sentrum. Dette har imidlertid vist seg å være mer ressurskrevende enn antatt da det er svært mange eiere involvert som har ganske forskjellige meninger om dette. Systemtilsyn er et virkemiddel som Bergen brannvesen ønsker å bruke for å komme i tettere samspill med eiere og brukere som forvalter eller er brukere av større og omfattende bygningsmasser i Bergen kommune. Tilsynet har til hensikt å vurdere det systematiske brannvernarbeidet og det vil da naturlig nok bli lagt vekt på en helhetlig gjennomgang av systemene for branndokumentasjon både for eier og bruker, og en vurdering for hvordan de ivaretar planlegging og systematiske oppfølging av brannsikkerheten. I 2007 har det vært gjennomført systemtilsyn med Bergen kommune. Videre er det startet opp forberedelser til å gjennomføre systemtilsyn med marinebasen Haakonsvern. Salgstiden for fyrverkeri var også i år begrenset til to dager. Denne ordningen har gitt gode resultater vedrørende problemet med bruk av fyrverkeri før nyttårsaften. Vi har en klar oppfatning om at dette bør opprettholdes også i fremtiden, og det samme gjelder for opprettholdelse av forbudssonen innenfor bompengeringen i Bergen. Konklusjonen er at det er få og små problemer med utsalgsstedene. Utfordringen ligger fortsatt ved bruk og stikkord i denne forbindelse er feil og uforsiktig bruk og ikke minst at mindreårige får tilgang til fyrverkeri via eldre kjøpere og sågar foreldre. Gjengangeren er berusete personer som bruker fyrverkeri uvettig. Vi hilser initiativet om gratis utdeling av vernebriller velkommen og oppfordrer fyrverkeribransjen til å fortsette med dette. Andre aktiviteter: Avdelingen har hatt høyt fokus på å få lukket avvikene og å følge opp i henhold til forskriftsmessig saksgang. Det er varslet en rekke tvangsmulkter og noen tvangsmulkter er sendt ut. Arbeidet med Haukeland sykehus har vært videreført og frist for ferdigstillelse er i slutten av Arbeid med å gjennom- samarbeid med kommunens byggesaksavd. Utegruppen har utført alle tilsyn på utesteder i henhold til planen pluss en del ekstra kontroller i forbindelse med feiringen av sportsklubben Branns seriegull. I samme forbindelse ble det utført kontrollrunder sammen med andre tilsynsmyndigheter. Det er gjennomført tematilsyn med samtlige kirkebygg i Bergen. Det har vært arbeidet mye med byrom og store arrangementer. Vi har her opprettet et godt samarbeid med grønn etat, forsvarsbygg og en del andre aktører i dette markedet. Feiing og tilsyn Det har også i inneværende år vært høy aktivitet ved feie og tilsynstjenesten og målene ble nådd selv om flytting til ny hovedstasjon tok betydelig tid og ressurser. Flyttingen samlet også tilsynsdistriktene bortsett fra Arna, Åsane og Laksevåg men planen er at også disse skal sentraliseres slik at alle blir samlet under samme tak. Av aktiviteter kan det nevnes: Kommunens tiltak med vrakpant for utskiftning av gamle ildsteder ble nok en gang administrert hos oss. Årets bevilgning på 6 millioner kroner rakk til utsteding av vrakpantbrev på totalt 1187 nye utskiftninger av ildsteder. Vrakpantordningen ble kunngjort og markedsført både i pressen og i kommunens avis Bergenseren. Parallelt med kampanjen om vrakpant ble det satt fokus på riktig fyring generelt. Med særlig vekt på viktighet av den miljømessige og økonomiske gevinsten man oppnår ved utskiftning til rentbrennende ildsteder. Ved årsskiftet hadde Bergen kommune totalt gitt vrakpant til 2880 ildsteder. Noe som antakelig har resultert i en reduksjon av svevestøv med ca. 37 tonn. Rentbrennende ildsteder utgjør nå 45% av alle ildsteder i Bergen. Det har vært en økning av mottatte ildstedsmeldinger. Dette kan skyldes resultat av informasjonsarbeid og innføring av vrakpantordningen. Samarbeidsprosjektet med Etat for byggesak og private planer - Prosjekt Bergen sentrum - er vel etablert og er nå inne i fjerde året. Dette er tilsyn i 12 områder med tett trehusbebyggelse. Tilsynet har avdekket en del ulovlige bruksendringer, en del uregistrerte fyringsanlegg men ikke minst en del bygg med mangler i forhold til personsikkerhet. Brannverninformasjon generelt og informasjon om sikker fyring er kommunisert ut gjennom egenutviklede annonser. Kursaktiviteten har vært omfattende, og favner om alt fra obligatoriske og andre kurs ved norges brannskole til spesialkurs og seminarer innenfor faget. Vi har også gjennom året foretatt målrettet arbeid for å sikre rekruttering. Dette har resultert i noen ansettelser og tegning av lærlingekontrakter. Det er tydelig at kvinnene finner feieryrket stadig mer interessant. Vi har i år nesten like mange kvinnelige medarbeidere ved avdelingen som mannlige. føre uanmeldte kontroller med korridorpasienter er påbegynt og vil bli videreført i Det er lagt ned en del arbeid i planlegging av et samordnet tilsyn med sommerhoteller. Dette tilsynet skal utføres i 11

14 12

15 Tall - Brannforebyggende avdeling Tilsyn i særskilte brannobjekter 13 Tilsyn 13 (sykehus,sykehjem,kjøpesenter,bedrift mm.) Nattkontroller (utesteder) 179 Saksbehandling Bksak/wwwsak Plan & reguleringssaker Atkomst for brannvesenet TEK Slokkevann, - uttak for slokkevann Brannteknisk saksbehandling Lagring brannfarlig vare Salgssteder fyrverkeri Feiing og tilsyn Antall røykløp Avgang Tilgang Antall røykløp Tilsyn Antall tilsynsenheter Antall store anlegg Feiing Utførte feiinger Registrerte avvik ved feiing Tilsyn Utførte tilsyn Registrerte avvik på tilsyn Antall pålegg (fyringsforbud/strakstiltak) Skorsteiner Søknader om nyoppførte Søknad om rehabiliterte Alle Fyringsanlegg (ildsteder) Søknader Meldinger Alle Dispensasjon fra uslipp (vedfyrtildsteder) Brenselstanker Søknader Varsel om tilstandskontroll Dispensasjoner (oljetanker) Øvrig Fyringsforbud Skorsteinsbranner (pipebranner) Øvrig saksbehandling Vrakpant ildsteder Verdibrev sendt Sendt til utbetaling Prosjekt Bergen Sentrum Tilsyn antall bygninger Rapporter sendt Forvarsel om pålegg 6 33 Vedtak om pålegg 3 14 Saksbehandling Utsendte dokumenter Purring manglende tilbakemelding Forvarsel om pålegg Pålegg

16 Beredskapsavdeling Varabrannsjef Karl Otto Nesdal Primæroppgaver Utviklingen Ved brann/ eksplosjon livredning brannslukking røyk- gass- og kjemikaliedykking RITS : redning og innsats til sjøs restverdiredning assistanse til industrivern og nabokommuner Ulykker/ naturkatastrofer og nødhjelp trafikk- og tunnelulykker frigjøring av fastklemte personer redningsdykking overflateredning i elv, vann og sjø klatretjeneste og høyderedning akuttberedskap ved forurensning på land og sjø ras og skredulykker jernbaneulykker lenseoppdrag på land og i båt restverdiredning assistanse til politiet og andre kommuner Antall bygningsbranner har i 2007 vært betydelig lavere enn i de siste årene. Det var totalt 5 store branner i Bergen i løpet av året og flere personer er reddet ut fra røykfylte bygninger. 2 personer omkom som følge av brann i 2007, en ved i brann i campingvogn og en i leilighetsbrann. Sammenliknet med 2006 var det langt færre gress-, lyngog skogbranner i Beredskapen var imidlertid høy og det ble lagt ned mye arbeid i klargjøring og forberedelse av utstyr og innsatsplaner for denne type branner. Det har vært flere situasjoner der stor nedbør med påfølgende flom har ført til økt beredskap og økt innsats på vannskader og oversvømmelser. Den nye hovedstasjonen med samlokalisering av stabsrom og 110-sentralen har gitt oss helt nye muligheter til å sette stab ved store hendelser eller for å styrke beredskapen ved økt risiko for flom og ekstremvær. Ved en av de stor nedbørsperiodene i høst hadde vi flere hundre innringinger hvorav det ble rykket ut til 40 prioriterte objekter i løpet av ett døgn Andre oppgaver intern og ekstern opplæring øvelser og drift av øvingsanlegg befaringer av bygninger og utrykningsveier brannundervisning i skolene vedlikehold av bygg, anlegg og materiell linjegang med kontroll av brannhydranter og ventiler assistanse ved vannledningsbrudd offentlig flagging vedlikehold av sivilfosvarets materiell Innsatsledelse, Stabsarbeid og ROS analyser Det tekniske utstyret i den nye hovedstasjonen med interaktiv datavegg, videokonferanse, kart- og loggsystemer gjør det mulig å utvikle regionale løsninger for ledelse av langvarige og komplekse hendelser. Vi har arbeidet mye med regionale risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for dimensjonering og prioritering av de ulike tjenestene. Signaler fra den kommende stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet bekrefter at ROS-analyse som dimensjoneringskriterium blir stadig mer aktuelt. Det har vært holdt en rekke innlegg internt og eksternt omkring dette temaet i

17 Redningsdykkertjenesten Gruppen består av 7 dykkere i hver brigade, og pga. økende alder vil det bli gjennomført nye dykkeropptak i Dykkerverkstedet i Sandviken er pusset opp og fremstår i ny drakt og med vesentlige forbedringer. Gruppen har nedlagt et stort arbeid i å få til et konsept med sonar og ROV til søk etter savnete personer. Det har dessverre ikke lyktes å få til nødvendig ekstern finansiering av dette prosjektet. Det er anskaffet nytt infrarødt kamera som skal monteres på dykkerbåten Frosken primo Kameraet vil bli et viktig verktøy for ytterligere styrking av denne tjenesten. Det har vært gjennomført en rekke søk for politiet med gode tilbakemeldinger på levert jobb. Røykdykkertjenesten Det har vært gjort en god og omfattende jobb med innredning av nytt røykdykkerverksted, lager og øvelsesmodul i hovedstasjonen. Aktiviteten på denne tjenesten er stor da det stilles høye krav til både bruk og vedlikehold av verneutstyret som benyttes. Øvelsesanlegget på Flesland er også rustet opp og fremstår som mer tjenlig enn tidligere. RITS - Redning og Innsats til Sjøs Denne tjenesten ble tidligere kalt for Brann i Båt - BIB. Tjenesten utøves nå av til sammen 48 røykdykkere spesialtrent og utstyrt for å bli flydd ut med 330-skvadronen fra Sola til en havarist i rom sjø. Det har vært et høyt øvingsnivå i 2007 og alle mannskapene og lederne har vært igjennom en faglig oppdatering med helikopter-utsjekk, rømning i simulator fra veltet helikopter, samt praktisk øving med løft og nedsenking fra helikopteret. Det har vært jobbet godt i denne gruppen og det er dialog med DSB og Kystverket om en målsetting at gruppen skal videreutvikle tjenesten til også å kunne håndtere kjemikalieutslipp og farlig gods om bord, samt kunne sette sleper om bord i skip som er forlatt av mannskapet. Det har vært et meget godt samarbeid med 330-skvadronen, sjøforsvarets sikkerhetssenter på Håkonsvern, Hurtigruten og forskjellige rederier. Samarbeidet lover bra for en fortsatt utvikling av en kompetent tjeneste som skal kunne yte assistanse regionalt i Vest-Norge. BSR Brannvesenets Spesialredningsgruppe Gruppen har base i Fana stasjon og består av 7 mann i hver brigade, til sammen 28 mannskaper. Gruppen har med utgangspunkt i ras og skred videreutviklet kompetansen innen sikring og redning i høyden. Gruppen har basert på aktuelle risikovurderinger trent på redning fra bygningskran og spesialredning fra Ulriksbanen der det skytes line over kablene og mannskapene tar seg opp og ned ved hjelp av taumoped. BSR-gruppens leder har bidratt med foredrag på konferanser og hele gruppen har deltatt på opplæring og øvelse med søk i snøskred på Hamlagrø. Gruppen har skaffet mye nytt utstyr i 2007 og vært aktiv med intern opplæring. Ledige stunder brukes aktivt i egen klatrevegg i stasjonen. Det taes sikte på å komplettere individuelt verneutstyr og anskaffe ny BSR-bil i Restverdi redning - RVR Totalt har det vært utført 117 restverdioppdrag. Oppdragene har følgende fordeling: Brann: 65 Vannskade: 44 Annet: 8 Det har vært satset mye på denne tjenesten de siste år. God og nyttig intern opplæring/informasjon har vært kjørt målrettet. Vi mener å konstatere at dette har vært riktig satsing og samarbeidet med forsikringsselskapen fungerer godt. Opplæringskontoret Opplæringskontoret har i år 2007 hatt tre faste ansatte. Av aktiviteter kan det nevnes: Feierlærlingene har blitt opplært i bruk av friskluftsutstyr. Representert på seminaret NBUF i Trondheim og på konferansen Brann 2007 på Gardermoen. Undervisningslokalitetene har vært benyttet maksimalt både til intern og ekstern opplæring. Beredskapsutdanning trinn 1 ved Norges brannskole er blitt avviklet i våre nye lokaler. Intern opplæring 5 dagers røykdykkerlederkurs 5 dagers kjemikalievern grunn- og lederkurs RITS opplæring inklusive flere møter i RITS læreplanutvalg Brannvesenets Spesial Redningsgruppe trener på øvelsestårnet. 15

18 Ekstern opplæring Eksternopplæringen har stort sett vært konsentrert om grunnleggende brann og førstehjelp, og diverse spesialkurs for industri og næringsliv. Etter samarbeidsavtalen med Arsana HMS-senter om sikkerhetsopplæring av medlemsbedrifter, har vi gjennomført sikkerhetskurs for TIDE buss sine bussjåfører og noen andre bedrifter. Andre eksterne kurs Kompetansebevis for utrykningskjøring kode 160 i førerkortet i hele landet. En medarbeider har tidvis vært instruktør og sensor på politihøyskolen. 2 instruktører har i høst gjennomført; trafikksikkerhetskurs for brannvesenets sjåfører. Gjennomført sikkerhetskurs og industrivernkurs (HMS) for diverse bedrifter. Arrangert regionalt kurs for Norges brannskole (NBSK) - Beredskapsutdanning trinn 1 i 6 uker. Bilvaskemaskin og komplett utrustning av røykdykkerverksted, maskinverksted og snekkerverksted. Ny snorkel, 2 mannskapsbiler, 1 lastebil, 2 kommandobiler og MOB båt. Til sammen utgjør dette et skikkelig løft på bilsiden. Sandviken har bygget om verksteder og installert varmegjenvinning i stasjonen. Nye garasjeportene er innkjøpt og montert i samtlige bistasjoner. Kontoret har totalt gitt opplæring til 6221 personer eksternt. Bergen brannvesen har hatt deltakere på kurs i regi av Norges brannskole i året 2007 på følgende kurs: Brevkurs, Grunnkurs, Beredskapsutdanning trinn 1 og 2 samt at Feie og tilsyn også har hatt kandidater på kurs i Tjeldsund. Opplæringskontoret har også hatt oppgave med å bistå næringslivet med brann- og industrivernøvelser og samøvelser med brannvesenet. Her kan nevnes flere skoler, sykehus, pleiehjem, hoteller og industrivernpliktige bedrifter. Videre har kontoret bistått med øvelsesaktiviteten etter den nye øvelseskatalogen for BB. Arbeidet med øvelseskompendier inn i dataprogrammet ADAPT IT hos Enovate AS, vil fortsette videre utover i BBs interne øvelser er blitt gjennomgått etter denne malen, og har fungert tilfredsstillende. Øvelsesriggen har vært mye i bruk gjennom hele året. Flere av kontainerne er skiftet ut med nye, grunnet slitasje. Samarbeidet med Avinor om opplæring og samøvelse har fungert meget bra i En medarbeider sluttet ved kontoret etter oppnådd aldersgrense. Opplæringskontoret har gjennomført alle planlagte aktiviteter etter oppsatt aktivitetsplan. Skoleundervisning Brigadene vært meget aktive med skoleundervisningen for 6. klassetrinn i Bergenskolene og gjennomføringen av skoleundervisningen har fungert tilfredsstillende med 100% deltagelse. Det vil si at samtlige av de 3213 elevene i klassetrinnet har gjennomført brannvernopplæringen i bergensskolene. Drift Hovedfokus i år som i fjor har vært bygging og innflytting i ny hovedbrannstasjon. Flyttingen fra gammel til ny stasjon var en formidabel jobb, men gikk likevel over all forventning. Den nye Hovedbrannstasjonen har medført en omfattende innkjøpsprosess. Av større anskaffelser kan nevnes: møbler til kontorer, kantine, undervisnings og møterom. 16

19 Bygningsbranner i Bergen - perioden Totalt antall oppdrag - brann Stor brann Fordeling av oppdrag Brann i skog/kratt Andre tall Falsk alarm 48 Unødig alarm Bilbrann Geografisk oversikt over bygningsbranner i Bergen Brann i skorstein Annen brann Brannhindrende tiltak Trafikkulykke Vannskade Annen assistanse Akutt forurensning Ambulanse oppdrag med brannbil

20 18

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud; Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Innledning Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. 2014 var det ellevte driftsåret for sentralen siden etableringen som KF. Styret i foretaket er valgt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Tre bedrifter ett industrivern

Tre bedrifter ett industrivern Foto: Karoline K. Åbyholm Nr. 2 2013 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Tre bedrifter ett industrivern Dynea, Cytec og Life Technologies

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget).

Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget). Årsmelding 2013 Innledning Årsmeldingen Året 2013 er det første året Akasia utarbeider egen årsmelding. Da det først er for 2014 man har utarbeidet et samlet styringsdokument for virksomheten vil årsmelding

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB Samfunnssikkerhet Nr. 04-2008 Foto: Odd Skarbomyr, DSB Øvelser gir læring Side 3 11 2 Kalender Innhold Januar M T O T F L S 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya Måsøy kommune Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003 17. mai på Ingøya INNHOLD MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2003 3 smessig overskudd framkommer slik: 3 Hovedtall fra balanseregnskapet 3 Likviditet

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer