Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen brannvesen Årsmelding 2007"

Transkript

1 Bergen brannvesen Årsmelding 2007

2

3 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral Brann Hordaland 20 Ambulanseavdelingen 21 IT-avdelingen 22 Administrasjonsavdelingen 23 Plan og økonomi 24 Hovedverneombud 26 AKAN-utvalget og sosialombud 27 Bergen brannkorps Pensjonistgruppe 28 Bergen Brannhistoriske stiftelse 28 Offisiell åpning - foto 31 Personell - oversikt 32 Oversikt - biler mm. 34 Layout: JOB - Bergen Brannvesen

4 Brannsjefens kommentarer Brannsjef Helge Eidsnes 2007 inngår som et begivenhetsrikt, men også kontrastenes år i Bergen Brannvesen s historie. Innflytting i den nye hovedbrannstasjonen og avvikling av ambulansetjenesten har stått øverst på dagsorden i års ventetid over! Behovet for ny hovedbrannstasjon i Bergen fremkom allerede i 1916 og det skulle ta hele 91 år før Bergen Brannvesen kunne flytte inn i ny hovedbrannstasjon. Den lange ventetiden blir imidlertid fort glemt når vi ser hvor flott og funksjonell den nye hovedbrannstasjonen på Nygårdstangen har blitt. Det ligger svært mye arbeid bak planlegging og bygging av den nye hovedbrannstasjonen og det har vært utført en enestående god innsats av bl.a. brannvesenets ansatte. Den nye brannstasjonen har mange nye og fremtidsrettede tekniske løsninger og gir oss nye muligheter for videre utvikling av brann- og redningstjenesten både i et lokalt og et regionalt perspektiv. Dette medfører også nye måter å organisere arbeidet på og vil bidra til en ytterligere utvikling av brannvesenets organisasjon. Brannstasjonen fremstår også som et arkitektoniske flott signalbygg og ble blant 150 bygninger nominert som ett av tre bygg til den landsdekkende byggskikkprisen i Den gamle hovedbrannstasjonen i Christies gate og Årstad brannstasjon ble begge fraflyttet i mai og det meste av flyttegodset var på plass da hovedbrannstasjonen ble offisielt åpnet den 18. juni Det var ordfører Herman Friele og byråd Lisbeth Iversen som stod for den offisielle og høytidelige åpningen, akkompagnert av Bergen Brannkorps Musikkorps, Gunnar Staalesen og en brannhistorisk kavalkade. Det var en rekke arrangementer for ansatte og inviterte gjester under det som ble kalt jubeluken, og som ble avsluttet med åpen brannstasjon med om lag besøkende. Videre ble stasjonen krympet med garasjefest for ansatte med ledsagere en september-kveld med god mat og drikke, musikk og dans. Ambulansetjenesten slutt etter 55 års tjeneste. På tampen av 2006 varslet Helse Bergen HF oss om at Bergen brannvesens tid som ambulanseutøver i Bergen var over ved kontraktens utløp den Med dette avslutter Bergen brannvesen sin ambulansetjeneste etter 55 års sammenhengende drift. Brannvesenet har i de siste årene hatt 53 årsverk knyttet til ambulansetjenesten og avviklingen medførte store endringer både for ansatte, brannvesenet og ikke minst for publikum som har nytt godt av en god ambulansetjeneste med kort utrykningstid over hele Bergen kommune. Det ble tidlig innledet forhandlinger mellom Bergen brannvesen, Helse Bergen og arbeidstakerorganisasjonene om overføring av ambulansevirksomheten. Spesielt ble det funnet gode løsninger og vilkår for ansatte som ble berørt av avviklingen i brannvesenet. Alle overtallige i brannvesenet ble sikret arbeid på tilsvarende lønnsvilkår i Helse Bergen og branntjenestemennene ble gitt inntil 3 års permisjon fra brannvesenet med garantert jobb innen denne tid. Det har vært nedlagt et omfattende arbeid for å redusere antall overtallige, bl.a. egen ordning med sluttpakker som ble vedtatt av byrådet. Ved årets slutt var overtalligheten redusert fra 53 til 35 ansatte. Av sistnevnte gruppe er det 21 som sluttet i brannvesenet og 14 som fikk permisjon fra denne dato. Avslutningen for ambulanseavdelingen og dens ansatte ble markert med middag i hovedbrannstasjonen. Takk til ansatte i ambulanseavdelingen og dens ledelse som holdt humøret og profesjonaliteten oppe til siste dag, til tross for et vanskelig år med mye usikkerhet. Brannvesenets ansatte har all grunn til å være stolte av den profesjonelle jobben som er utført gjennom alle disse årene. I ambulanseavtalen med Helse Bergen inngikk det en avtale om first responder tjeneste for utrykning med brannbiler til akuttmedisinske oppdrag. Det er ikke kommet på plass ny avtale med Helse Bergen som avløser denne. Brannvesenet rykker fortsatt ut som first responder, men etter et midlertidig og forenklet konsept enn tidligere. Det arbeides for at det skal komme på plass en avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen som regulerer en god first respondert tjeneste i Bergen.

5 Fortsatt lave brannskadetall i Bergen. Bergen kommune hadde rekordlave 55 bygningsbranner i 2007 som er om lag 60% lavere enn landsgjennomsnittet. I et år med svært mange dødsbranner i Norge var det i Bergen 2 omkomne, noe som er 50% lavere enn landsgjennomsnittet. Dette er en videreføring av en lav skadeutvikling som Bergen har hatt de siste 10 årene. Det er mange faktorer som påvirker dette, bl.a. godt brannforebyggende arbeid og god brannberedskap. Men jeg er og sikker på at skoleprosjektet og vår omfattende brannforebyggende informasjon til publikum er medvirkende til de gode resultatene. En annen viktig milepæl i 2007 var at skoleprosjektet hadde 100% oppslutning i 2007 med deltakende elever. De to dødsbrannene var i forbindelse med brann i leilighet og campingvogn. Utover dette har det ikke vært noen dramatiske branner i Den største og mest spesielle innsatsen var eksplosjonsulykken på Vest Tank anlegget i Sløvåg den 24. mai Brannvesenet rykket ut med 18 mann, 9 biler og sjøsprøyten. Supplybåter hadde slått ned brannen i tankanleggene, men våre mannskaper jobbet 12 timer på stedet med etterslukking og avklaring av situasjonen. I hovedbrannstasjonen ble det for første gang satt stab i det nye stabsrommet for å understøtte innsatsen på Sløvåg og LRS som var satt i politihuset. Vi har i 2007 satt stab 5 ganger for å understøtte store og spesielle innsatser som brannvesenet har utført. Brannvesenet får stadig flere oppdrag som følge av kraftig nedbør med påfølgende oversvømmelser. Dette er situasjoner som krever bruk av hele brannvesenets stående beredskap, samt at sivilforsvaret og egne ekstramannskaper blir kalt inn for å ta unna alle oppdragene. I samarbeid med Etat for samfunnsikkerhet og beredskap ble det fremmet sak til byrådet om anskaffelse av en flompakke med egnet utstyr til dette formålet. Byrådet har bevilget 1 mill. kr. til formålet og utstyret forventes levert våren Høyt aktivitetsnivå. Til tross for et svært arbeidskrevende år med ferdigstillelse og innflytting i ny hovedbrannstasjon har det i organisasjonen vært tilnærmet like høy aktivitetsnivå som årene før. Brannforebyggende avdeling har nådd sine forskriftsbestemte krav til tilsyn og feiing til tross for at det har vært flere ubesatte stillinger på avdelingen. Tilgjengjeld har vi måtte nedprioritere noe av prosjektarbeidet. Alle trafikkomleggingene i Bergen sentrum og graving ifm. bybanen krever også mye oppfølging fra brannvesenets side. Det omfattende gravearbeidet i gatene reduserer fremkommeligheten for brannvesenets utrykningskjøretøyer i et ikke ubetydelig omfang. Stort fokus på HMS. Med stort fokus på HMS setter Bergen brannvesen mye inn på å være en arbeidsplass som bl.a. sikrer ansattes helse og arbeidsmiljø. Dette gjør oss igjen i stand til å yte en enda bedre brann- og redningsinnsats for publikum i krevende situasjoner. Nytt av 2007 er at samtlige leder- og avdelingsmøter i brannvesenet skal ha HMS som første sak på dagsorden og alle registrerte hendelser blir fulgt nøye opp. Vi har i 2007 klart å redusere antall fraværsskader fra 16 til 7, hvilket er i samsvar med de målene vi satte oss for Disse gode resultatene sporer til ytterligere innsats og enda bedre resultater i I den nye hovedbrannstasjonen er det også lagt godt til rette for at både skift- og dagpersonell kan trene/mosjonere med topp moderne treningsapparater og ulike treningstilbud. Brannvesenet har også gjennomført flere målrettede tiltak for å redusere sykefraværet og gledelig var det derfor at også sykefraværet ble redusert i samsvar med våre mål for Økonomi. Med den nye hovedbrannstasjonen tilpasset brannvesenet seg i 2007 et økonomisk lavere driftsnivå ved en bemanningsreduksjon på 1 mann pr. vaktlag. Dette iht. tidligere utredning av kostnadsreduserende tiltak i brannvesenet og behandling i byrådet november Brannvesenets samlede driftsutgifter er imidlertid økt grunnet ny hovedbrannstasjon med økt internhusleie og økte FDV-kostnader. Det er gjort store anskaffelser til den nye hovedbrannstasjonen som er tilnærmet komplett utrustet med nytt og hensiktsmessig inventar og utstyr. På bilfronten ble det anskaffet 1 Bronto skylift 32 meter, 2 brannbiler, 1 lastebil og 3 kommandobiler. Brannordningen ble i 2007 revidert iht. ny stasjonsstruktur og gjeldende økonomiske rammer. Jeg vil få rette en stor takk til samtlige ansatte i Bergen brannvesen for flott innsats og godt samarbeid i året som har vært, både i det daglig arbeidet og ikke minst under krafttaket med den nye hovedbrannstasjonen. Bergen, den 2. januar 2008 Helge Eidsnes Statsråd på omvisning i stabsrommet. Fra v: Justisminister Knut Storberget, brannsjef Helge Eidsnes og byråd for byggesak og bydeler, Øistein Christoffersen. 110-sentralen i bakgrunnen.

6 DETTE ER BERGEN BRANNVESEN BRANNSJEF Administrasjon Plan og økonomi Informasjonsteknologi Brannforebyggende avdeling Beredskapsavdeling Ambulanse avdeling Alarmsentral Brann Hordaland Brannsjefen rapporterer til kommunaldirektør for Byrådsavdeling for byggesaker og bydeler Fakta: Bergen brannvesen er Bergen kommunes brann- og redningskorps og ledes av brannsjef Helge Eidsnes. Pr. 1. januar 2007 hadde Bergen innbyggere. Bergen kommunes totalareal er km². Bergen Brannvesen har samlet 276 stillinger - hvorav 54 stillinger på brannforebyggende avdeling, 187 i beredskapsavdelingen, 31 i ambulanseavdelingen og 16 i Alarmsentral Brann Hordaland. Virksomheten er i tillegg til hovedbrannstasjonen lokalisert på brannstasjonene i Arna, Fana, Laksevåg, Sandviken og Åsane, samt ambulansestasjon ved Lagunen og forvaltning av sivilforsvarsmateriell på Kråkenes.

7 Brannforebyggende avdeling Brannforebyggende avdelings fokus er å gi et reelt bidrag til at alle som bor og oppholder seg i Bergen by skal oppleve en reell og følt trygghet. Avdelingen består av en prosjekt og utviklingsstab, 2 sonekontorer og kontor for feiing- og tilsyn. Sonene - hver med ansvar for et geografiske område i Bergen kommune. Sonenlederne har ansvaret for alt brannforebyggende arbeid i egen sone og har tilstrekkelig med personell og kompetanse lokalt. Blant avdelingens oppgaver kan nevnes: Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Tilsyn i særskilte brannobjekt, som bl.a pleieinstitusjoner, overnattingssteder og forsamlingslokaler. Brannteknisk saksbehandling i forbindelse med skorsteiner, varmeanlegg, brannfarlige- og eksplosive varer. Beredskapsavdelingen Avdelingens oppgaver er brann- og redningstjeneste. Under redningstjeneste kan nevnes: Redningsdykkertjeneste, klatregruppe, rasgruppe, trafikk-, natur- og andre ulykker samt innsats ved gass- og kjemikalieuhell. I tillegg restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver. Utrykningssjefen har det operative ansvaret. Beredskapspersonellet er inndelt i 4 brigader, med en minimumsbemanning på 40 mann. Brigadene ledes av hver sin brigadeleder. Opplæringskontoret er underlagt beredskapsavdelingen og hovedoppgaver er opplæring og øvelser for brannvesenets ansatte og oppdatering og tilrettelegging av undervisningsmateriell for etaten. Kontoret er også arrangør for Norges brannskoles kurser. Opplæringskontoret tilbyr ekstern undervisning innen brannvern, brannforebyggende tiltak, akuttmedisin og førstehjelp til offentlig sektor, helseinstitusjoner, bedrifter, skoler, private og til skipsfartsnæringen. Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten ved Bergen Brannvesen var målt i antall oppdrag, Norges nest største. Vi har drevet en kompetent medisinsk tjeneste, som i tillegg til å være direkte livreddende, også var et vesentlig element i spesialisthelsetjenestens logistikk. Hver dag inngikk vår tjeneste som et meget vesentlig ledd i byens og regionens totale helsetilbud. Brannvesenet hadde i ambulanser i kombinert brann og ambulanseberedskap ved Fana, Laksevåg og Åsane brannstasjoner. Videre hadde vi 2 akuttambulanser stasjonert i Hovedstasjonen og en i vår stasjon i Laguneparken. Hovedstasjonen rommet også 3 transportambulanser som hovedsakelig ivaretok grønn respons på dag og kveld/natt. Arna brannstasjon hadde reserveambulanse som fungerte som utrykningsambulanse i Arna distrikt. Utdanning og kompetanse har alltid stått sentralt i ambulansetjenesten, og brannvesenet har utdannet tilsammen rundt 160 medarbeidere fram til fagbrev i ambulansefaget. I den forbindelse har vi også fått en rekke autoriserte ambulansearbeidere godkjent av Statens Helsetilsyn. I tillegg til den rene ambulansetjenesten hadde vi også 4 «First Responder team» som rykker ut med brannbil for å starte livreddende førstehjelp dersom distriktets ambulanse er opptatt. Den var siste dag for ambulansetjenesten i Bergen brannvesen. Helse Bergen HF overtok ambulansetjenesten i Bergen fra denne dag. 110 sentralen Alarmsentralen er «nervesenteret» i brannvesenet. Ved brann og ulykker, behov for froskemenn, assistanse enten det gjelder farlig gods eller restverdiredning, vannsperring eller redningsbil, blir disse aksjonene håndtert her. Alarmsentralen dekker 30 kommuner og i alt 62 brannstasjoner. Antallet innbyggere som sokner til alarmsentralen er ca Stikkord for avdelingens oppgaver er teknikk og kommunikasjon og står for forvaltning, drift og vedlikehold av brannvesenets elektriske anlegg, alarmsystemer, samband og kommunikasjonsanlegg i Bergen. Mye av avdelingens arbeid er også knyttet til alarmmottak. Slik som brannalarmer, og diverse tekniske alarmer. IKT avdelingen Avdelingen har ansvaret for datamaskiner, servere og nettverk i brannvesenet og interkommunal sambandsvakt. Nettverket er fiberoptisk og strekker seg mellom alle BBs bygg i sentrum og til bistasjonene. Til dette knytter det seg oppgaver som sikring av nettverk inkl. sikkerhetskopiering av data - drift av servere og teknisk datautstyr. Oppgaver i forbindelse ned 110 sentralen - består i hovedsak av datasystemer for inn og ut alarmering, samt drift av nettverk til 28 nabokommuner i Hordaland og 2 kommuner i Sogn og Fjordane. Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen er en serviceavdeling for hele etaten, teller 7 personer og består av følgende: Sekretæriat, lønn, regnskap, innkjøp og personal. Interne service- og støttefunksjoner Bergen Brannvesen ivaretar selv en del service- og støttefunksjoner som er nødvendige for utførelse av primær- og sekundæroppgavene. Service- og støttefunksjonene omfatter: Drift av brannvesenets bygninger og anlegg, sambands- og kommunikasjonsanlegg samt innkjøpsfunksjoner.

8 Bergen hovedbrannstasjon

9

10

11

12 Brannforebyggende avdeling Avdelingsleder Anders L. Blakseth 2007 har vært preget av forberedelser og flytting til den nye hovedbrannstasjonen. Årets hovedmål er likevel nådd til tross for at mye ressurser har medgått i flytteprosessen. For brannforebyggende avdeling har det vært gledelig å kunne samle en stor del av avdelingen under ett tak. Den nye stasjonen gir oss nye muligheter til samarbeid innad i avdelingen og på tvers av avdelingsgrenser. Det er givende å jobbe i et miljø der man treffer flere av sine kolleger hver dag. Vi ser frem til å samle resten av avdelingen i Informasjon Våre informasjonsmål er at Bergen brannvesen skal være et meget synlig brannvesen. Vår strategi er at vi skal ha spesielt fokus på årsaker som statistisk ofte oppstår og som er av en slik karakter at det lar seg forebygge. All informasjon og kommunikasjon fra Bergen brannvesen skal være preget av kvalitet, service, tillit og troverdighet. Vi mener at målet er ivaretatt og vi har fått god respons på våre tiltak gjennom året. Vår informasjonsaktivitet styres av vedtatt informasjonsplan. Også i år hatt vi hatt størst fokus på brann i bolig, men vi har også trappet opp aktiviteten i forhold til fritidsbolig. Mye tyder på at påskehøytiden er overtar som den måneden det brenner mest. Vi har analysert denne utviklingen og gjort en del tiltak i forhold til dette. Ikke minst mht. å unngå brann i fritidsbolig enten det nå er i hytte, campingvogn eller båt. Vi har også i 2007 fulgt opp landsomfattende brannvernkampanjer med lokale tiltak og gjennom informasjon til lokalsamfunnet direkte og gjennom media. Det har også i 2007 vært et godt samarbeid med studentorganisasjonene med henblikk på brannsikkerhet i utleieboliger. Trykksaken som ble i 2006 ble produsert til nye studenter har vært trykket opp i nytt opplag og delt ut ved fakultetene. Likeledes har vi laget et opplæringskonsept for sikkerhetssykepleiere i pleie- og omsorgssektoren for å bedre brannsikkerheten for eldre og pleietrengende. Brannvernopplæringen i bergenskolene er gjennomført med med 100 % deltakelse i Det vil si at åringer har gjennomgått brannvernopplæringen. Undervisningsmateriellet for skoleundervisningen skal fornyes i løpet av Arrangementet «Åpen stasjon» under årets brannvernuke (uke 40) var en kjempesuksess. Ikke mindre enn 9600 mennesker var innom våre 6 brannstasjoner, og bare i hovedbrannstasjonen var det over 4000 mennesker med stort og smått. Kunnskapsløypen med den pedagogiske delen av programmet hadde stor deltagelse fra alle aldersgrupper. I år hadde vi også nok hjelmer til tross for det store besøkstallet takket være at vi hadde sikret oss med et eget lager. Vi er overbevist om at de som kom fikk en flott opplevelse og gikk fra arrangementet med økt kunnskap om brannsikkerhet. Informasjonsaktivitetene i september, oktober og november var rettet mot generell brannsikkerhet i bolig og forberedelser til fyringssesongen. Feie og tilsynstjenesten var svært synlig med 2 større annonser månedlig i avis gjennom hele året. Temaene ble også fulgt opp med utfyllende informasjon på Internett. Vi har gjennom hele året hatt visning av informasjon på busser i Bergen via digitale postere. Dette er et spennende konsept, og vi mener bestemt at dette gir oss muligheten til å få ut enda bedre informasjon til byens innbyggere. I dag er skjermer plassert ut på 135 busser i Bergen og potensialet er at disse vil bli sett av ca mennesker hver dag. Vi har også videreført forsøket med informasjonsplakater på sidene av feie og tilsynstjenestens biler. Disse er trykket på magnetfolie og blir byttet ut parallelt med temakampanjer. Årets desemberkampanje - Aksjon boligbrann ble gjennomført 6, 7 og 8 desember med mannskaper fra beredskapsavdelingen og brannforebyggende avdeling. Vi har gjort en del analyser for om mulig å bedre treffe målgruppene ved kampanjer og data fra dette lå til grunn for aksjonen. Kampanjen involverte rundt 80 tjenestemenn og kvinner. Desember ble ingen «brannmåned» i Bergen i år heller. Kampanjefilmen om fyrverkeri ble vist på samtlige kinoforestil- 10

13 linger i desember. I tillegg hadde vi visninger siste uken i året på digitale postere på bussene i Bergen. Vårt inntrykk er at budskapet nådde frem. I tillegg til dette ble det produsert en trykksak med retningslinjer for bruk av fyrverkeri i Bergen av disse ble delt ut ved salgsstedene. Brannforebyggende avdeling har gjennom året hatt betydelig foredragsaktivitet for foreninger og lag. Internettsidene våre er godt besøkt (ca treff årlig). Internt har det vært lagt ned mye arbeid i ny intranettportal med modul for booking av fasiliteter som møterom mm. Tilsyn I de aller fleste bygninger som det skulle føres tilsyn med i 2007 er dette blitt utført. I rene tall vil det si at 1175 tilsyn etter 13 er foretatt i sykehus, sykehjem, hoteller, hospitser, kjøpesentere, bedrifter mm. En del saker er i løpet av året sendt tilbake til byggesaks avdelingen og dette ga effekt helt på slutten av året. Det er gjennomført et betydelig arbeid med å få ordnet opp i rømningsforholdene og tilkomst for brannvesenet via bakgårder i sentrum. Dette har imidlertid vist seg å være mer ressurskrevende enn antatt da det er svært mange eiere involvert som har ganske forskjellige meninger om dette. Systemtilsyn er et virkemiddel som Bergen brannvesen ønsker å bruke for å komme i tettere samspill med eiere og brukere som forvalter eller er brukere av større og omfattende bygningsmasser i Bergen kommune. Tilsynet har til hensikt å vurdere det systematiske brannvernarbeidet og det vil da naturlig nok bli lagt vekt på en helhetlig gjennomgang av systemene for branndokumentasjon både for eier og bruker, og en vurdering for hvordan de ivaretar planlegging og systematiske oppfølging av brannsikkerheten. I 2007 har det vært gjennomført systemtilsyn med Bergen kommune. Videre er det startet opp forberedelser til å gjennomføre systemtilsyn med marinebasen Haakonsvern. Salgstiden for fyrverkeri var også i år begrenset til to dager. Denne ordningen har gitt gode resultater vedrørende problemet med bruk av fyrverkeri før nyttårsaften. Vi har en klar oppfatning om at dette bør opprettholdes også i fremtiden, og det samme gjelder for opprettholdelse av forbudssonen innenfor bompengeringen i Bergen. Konklusjonen er at det er få og små problemer med utsalgsstedene. Utfordringen ligger fortsatt ved bruk og stikkord i denne forbindelse er feil og uforsiktig bruk og ikke minst at mindreårige får tilgang til fyrverkeri via eldre kjøpere og sågar foreldre. Gjengangeren er berusete personer som bruker fyrverkeri uvettig. Vi hilser initiativet om gratis utdeling av vernebriller velkommen og oppfordrer fyrverkeribransjen til å fortsette med dette. Andre aktiviteter: Avdelingen har hatt høyt fokus på å få lukket avvikene og å følge opp i henhold til forskriftsmessig saksgang. Det er varslet en rekke tvangsmulkter og noen tvangsmulkter er sendt ut. Arbeidet med Haukeland sykehus har vært videreført og frist for ferdigstillelse er i slutten av Arbeid med å gjennom- samarbeid med kommunens byggesaksavd. Utegruppen har utført alle tilsyn på utesteder i henhold til planen pluss en del ekstra kontroller i forbindelse med feiringen av sportsklubben Branns seriegull. I samme forbindelse ble det utført kontrollrunder sammen med andre tilsynsmyndigheter. Det er gjennomført tematilsyn med samtlige kirkebygg i Bergen. Det har vært arbeidet mye med byrom og store arrangementer. Vi har her opprettet et godt samarbeid med grønn etat, forsvarsbygg og en del andre aktører i dette markedet. Feiing og tilsyn Det har også i inneværende år vært høy aktivitet ved feie og tilsynstjenesten og målene ble nådd selv om flytting til ny hovedstasjon tok betydelig tid og ressurser. Flyttingen samlet også tilsynsdistriktene bortsett fra Arna, Åsane og Laksevåg men planen er at også disse skal sentraliseres slik at alle blir samlet under samme tak. Av aktiviteter kan det nevnes: Kommunens tiltak med vrakpant for utskiftning av gamle ildsteder ble nok en gang administrert hos oss. Årets bevilgning på 6 millioner kroner rakk til utsteding av vrakpantbrev på totalt 1187 nye utskiftninger av ildsteder. Vrakpantordningen ble kunngjort og markedsført både i pressen og i kommunens avis Bergenseren. Parallelt med kampanjen om vrakpant ble det satt fokus på riktig fyring generelt. Med særlig vekt på viktighet av den miljømessige og økonomiske gevinsten man oppnår ved utskiftning til rentbrennende ildsteder. Ved årsskiftet hadde Bergen kommune totalt gitt vrakpant til 2880 ildsteder. Noe som antakelig har resultert i en reduksjon av svevestøv med ca. 37 tonn. Rentbrennende ildsteder utgjør nå 45% av alle ildsteder i Bergen. Det har vært en økning av mottatte ildstedsmeldinger. Dette kan skyldes resultat av informasjonsarbeid og innføring av vrakpantordningen. Samarbeidsprosjektet med Etat for byggesak og private planer - Prosjekt Bergen sentrum - er vel etablert og er nå inne i fjerde året. Dette er tilsyn i 12 områder med tett trehusbebyggelse. Tilsynet har avdekket en del ulovlige bruksendringer, en del uregistrerte fyringsanlegg men ikke minst en del bygg med mangler i forhold til personsikkerhet. Brannverninformasjon generelt og informasjon om sikker fyring er kommunisert ut gjennom egenutviklede annonser. Kursaktiviteten har vært omfattende, og favner om alt fra obligatoriske og andre kurs ved norges brannskole til spesialkurs og seminarer innenfor faget. Vi har også gjennom året foretatt målrettet arbeid for å sikre rekruttering. Dette har resultert i noen ansettelser og tegning av lærlingekontrakter. Det er tydelig at kvinnene finner feieryrket stadig mer interessant. Vi har i år nesten like mange kvinnelige medarbeidere ved avdelingen som mannlige. føre uanmeldte kontroller med korridorpasienter er påbegynt og vil bli videreført i Det er lagt ned en del arbeid i planlegging av et samordnet tilsyn med sommerhoteller. Dette tilsynet skal utføres i 11

14 12

15 Tall - Brannforebyggende avdeling Tilsyn i særskilte brannobjekter 13 Tilsyn 13 (sykehus,sykehjem,kjøpesenter,bedrift mm.) Nattkontroller (utesteder) 179 Saksbehandling Bksak/wwwsak Plan & reguleringssaker Atkomst for brannvesenet TEK Slokkevann, - uttak for slokkevann Brannteknisk saksbehandling Lagring brannfarlig vare Salgssteder fyrverkeri Feiing og tilsyn Antall røykløp Avgang Tilgang Antall røykløp Tilsyn Antall tilsynsenheter Antall store anlegg Feiing Utførte feiinger Registrerte avvik ved feiing Tilsyn Utførte tilsyn Registrerte avvik på tilsyn Antall pålegg (fyringsforbud/strakstiltak) Skorsteiner Søknader om nyoppførte Søknad om rehabiliterte Alle Fyringsanlegg (ildsteder) Søknader Meldinger Alle Dispensasjon fra uslipp (vedfyrtildsteder) Brenselstanker Søknader Varsel om tilstandskontroll Dispensasjoner (oljetanker) Øvrig Fyringsforbud Skorsteinsbranner (pipebranner) Øvrig saksbehandling Vrakpant ildsteder Verdibrev sendt Sendt til utbetaling Prosjekt Bergen Sentrum Tilsyn antall bygninger Rapporter sendt Forvarsel om pålegg 6 33 Vedtak om pålegg 3 14 Saksbehandling Utsendte dokumenter Purring manglende tilbakemelding Forvarsel om pålegg Pålegg

16 Beredskapsavdeling Varabrannsjef Karl Otto Nesdal Primæroppgaver Utviklingen Ved brann/ eksplosjon livredning brannslukking røyk- gass- og kjemikaliedykking RITS : redning og innsats til sjøs restverdiredning assistanse til industrivern og nabokommuner Ulykker/ naturkatastrofer og nødhjelp trafikk- og tunnelulykker frigjøring av fastklemte personer redningsdykking overflateredning i elv, vann og sjø klatretjeneste og høyderedning akuttberedskap ved forurensning på land og sjø ras og skredulykker jernbaneulykker lenseoppdrag på land og i båt restverdiredning assistanse til politiet og andre kommuner Antall bygningsbranner har i 2007 vært betydelig lavere enn i de siste årene. Det var totalt 5 store branner i Bergen i løpet av året og flere personer er reddet ut fra røykfylte bygninger. 2 personer omkom som følge av brann i 2007, en ved i brann i campingvogn og en i leilighetsbrann. Sammenliknet med 2006 var det langt færre gress-, lyngog skogbranner i Beredskapen var imidlertid høy og det ble lagt ned mye arbeid i klargjøring og forberedelse av utstyr og innsatsplaner for denne type branner. Det har vært flere situasjoner der stor nedbør med påfølgende flom har ført til økt beredskap og økt innsats på vannskader og oversvømmelser. Den nye hovedstasjonen med samlokalisering av stabsrom og 110-sentralen har gitt oss helt nye muligheter til å sette stab ved store hendelser eller for å styrke beredskapen ved økt risiko for flom og ekstremvær. Ved en av de stor nedbørsperiodene i høst hadde vi flere hundre innringinger hvorav det ble rykket ut til 40 prioriterte objekter i løpet av ett døgn Andre oppgaver intern og ekstern opplæring øvelser og drift av øvingsanlegg befaringer av bygninger og utrykningsveier brannundervisning i skolene vedlikehold av bygg, anlegg og materiell linjegang med kontroll av brannhydranter og ventiler assistanse ved vannledningsbrudd offentlig flagging vedlikehold av sivilfosvarets materiell Innsatsledelse, Stabsarbeid og ROS analyser Det tekniske utstyret i den nye hovedstasjonen med interaktiv datavegg, videokonferanse, kart- og loggsystemer gjør det mulig å utvikle regionale løsninger for ledelse av langvarige og komplekse hendelser. Vi har arbeidet mye med regionale risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for dimensjonering og prioritering av de ulike tjenestene. Signaler fra den kommende stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet bekrefter at ROS-analyse som dimensjoneringskriterium blir stadig mer aktuelt. Det har vært holdt en rekke innlegg internt og eksternt omkring dette temaet i

17 Redningsdykkertjenesten Gruppen består av 7 dykkere i hver brigade, og pga. økende alder vil det bli gjennomført nye dykkeropptak i Dykkerverkstedet i Sandviken er pusset opp og fremstår i ny drakt og med vesentlige forbedringer. Gruppen har nedlagt et stort arbeid i å få til et konsept med sonar og ROV til søk etter savnete personer. Det har dessverre ikke lyktes å få til nødvendig ekstern finansiering av dette prosjektet. Det er anskaffet nytt infrarødt kamera som skal monteres på dykkerbåten Frosken primo Kameraet vil bli et viktig verktøy for ytterligere styrking av denne tjenesten. Det har vært gjennomført en rekke søk for politiet med gode tilbakemeldinger på levert jobb. Røykdykkertjenesten Det har vært gjort en god og omfattende jobb med innredning av nytt røykdykkerverksted, lager og øvelsesmodul i hovedstasjonen. Aktiviteten på denne tjenesten er stor da det stilles høye krav til både bruk og vedlikehold av verneutstyret som benyttes. Øvelsesanlegget på Flesland er også rustet opp og fremstår som mer tjenlig enn tidligere. RITS - Redning og Innsats til Sjøs Denne tjenesten ble tidligere kalt for Brann i Båt - BIB. Tjenesten utøves nå av til sammen 48 røykdykkere spesialtrent og utstyrt for å bli flydd ut med 330-skvadronen fra Sola til en havarist i rom sjø. Det har vært et høyt øvingsnivå i 2007 og alle mannskapene og lederne har vært igjennom en faglig oppdatering med helikopter-utsjekk, rømning i simulator fra veltet helikopter, samt praktisk øving med løft og nedsenking fra helikopteret. Det har vært jobbet godt i denne gruppen og det er dialog med DSB og Kystverket om en målsetting at gruppen skal videreutvikle tjenesten til også å kunne håndtere kjemikalieutslipp og farlig gods om bord, samt kunne sette sleper om bord i skip som er forlatt av mannskapet. Det har vært et meget godt samarbeid med 330-skvadronen, sjøforsvarets sikkerhetssenter på Håkonsvern, Hurtigruten og forskjellige rederier. Samarbeidet lover bra for en fortsatt utvikling av en kompetent tjeneste som skal kunne yte assistanse regionalt i Vest-Norge. BSR Brannvesenets Spesialredningsgruppe Gruppen har base i Fana stasjon og består av 7 mann i hver brigade, til sammen 28 mannskaper. Gruppen har med utgangspunkt i ras og skred videreutviklet kompetansen innen sikring og redning i høyden. Gruppen har basert på aktuelle risikovurderinger trent på redning fra bygningskran og spesialredning fra Ulriksbanen der det skytes line over kablene og mannskapene tar seg opp og ned ved hjelp av taumoped. BSR-gruppens leder har bidratt med foredrag på konferanser og hele gruppen har deltatt på opplæring og øvelse med søk i snøskred på Hamlagrø. Gruppen har skaffet mye nytt utstyr i 2007 og vært aktiv med intern opplæring. Ledige stunder brukes aktivt i egen klatrevegg i stasjonen. Det taes sikte på å komplettere individuelt verneutstyr og anskaffe ny BSR-bil i Restverdi redning - RVR Totalt har det vært utført 117 restverdioppdrag. Oppdragene har følgende fordeling: Brann: 65 Vannskade: 44 Annet: 8 Det har vært satset mye på denne tjenesten de siste år. God og nyttig intern opplæring/informasjon har vært kjørt målrettet. Vi mener å konstatere at dette har vært riktig satsing og samarbeidet med forsikringsselskapen fungerer godt. Opplæringskontoret Opplæringskontoret har i år 2007 hatt tre faste ansatte. Av aktiviteter kan det nevnes: Feierlærlingene har blitt opplært i bruk av friskluftsutstyr. Representert på seminaret NBUF i Trondheim og på konferansen Brann 2007 på Gardermoen. Undervisningslokalitetene har vært benyttet maksimalt både til intern og ekstern opplæring. Beredskapsutdanning trinn 1 ved Norges brannskole er blitt avviklet i våre nye lokaler. Intern opplæring 5 dagers røykdykkerlederkurs 5 dagers kjemikalievern grunn- og lederkurs RITS opplæring inklusive flere møter i RITS læreplanutvalg Brannvesenets Spesial Redningsgruppe trener på øvelsestårnet. 15

18 Ekstern opplæring Eksternopplæringen har stort sett vært konsentrert om grunnleggende brann og førstehjelp, og diverse spesialkurs for industri og næringsliv. Etter samarbeidsavtalen med Arsana HMS-senter om sikkerhetsopplæring av medlemsbedrifter, har vi gjennomført sikkerhetskurs for TIDE buss sine bussjåfører og noen andre bedrifter. Andre eksterne kurs Kompetansebevis for utrykningskjøring kode 160 i førerkortet i hele landet. En medarbeider har tidvis vært instruktør og sensor på politihøyskolen. 2 instruktører har i høst gjennomført; trafikksikkerhetskurs for brannvesenets sjåfører. Gjennomført sikkerhetskurs og industrivernkurs (HMS) for diverse bedrifter. Arrangert regionalt kurs for Norges brannskole (NBSK) - Beredskapsutdanning trinn 1 i 6 uker. Bilvaskemaskin og komplett utrustning av røykdykkerverksted, maskinverksted og snekkerverksted. Ny snorkel, 2 mannskapsbiler, 1 lastebil, 2 kommandobiler og MOB båt. Til sammen utgjør dette et skikkelig løft på bilsiden. Sandviken har bygget om verksteder og installert varmegjenvinning i stasjonen. Nye garasjeportene er innkjøpt og montert i samtlige bistasjoner. Kontoret har totalt gitt opplæring til 6221 personer eksternt. Bergen brannvesen har hatt deltakere på kurs i regi av Norges brannskole i året 2007 på følgende kurs: Brevkurs, Grunnkurs, Beredskapsutdanning trinn 1 og 2 samt at Feie og tilsyn også har hatt kandidater på kurs i Tjeldsund. Opplæringskontoret har også hatt oppgave med å bistå næringslivet med brann- og industrivernøvelser og samøvelser med brannvesenet. Her kan nevnes flere skoler, sykehus, pleiehjem, hoteller og industrivernpliktige bedrifter. Videre har kontoret bistått med øvelsesaktiviteten etter den nye øvelseskatalogen for BB. Arbeidet med øvelseskompendier inn i dataprogrammet ADAPT IT hos Enovate AS, vil fortsette videre utover i BBs interne øvelser er blitt gjennomgått etter denne malen, og har fungert tilfredsstillende. Øvelsesriggen har vært mye i bruk gjennom hele året. Flere av kontainerne er skiftet ut med nye, grunnet slitasje. Samarbeidet med Avinor om opplæring og samøvelse har fungert meget bra i En medarbeider sluttet ved kontoret etter oppnådd aldersgrense. Opplæringskontoret har gjennomført alle planlagte aktiviteter etter oppsatt aktivitetsplan. Skoleundervisning Brigadene vært meget aktive med skoleundervisningen for 6. klassetrinn i Bergenskolene og gjennomføringen av skoleundervisningen har fungert tilfredsstillende med 100% deltagelse. Det vil si at samtlige av de 3213 elevene i klassetrinnet har gjennomført brannvernopplæringen i bergensskolene. Drift Hovedfokus i år som i fjor har vært bygging og innflytting i ny hovedbrannstasjon. Flyttingen fra gammel til ny stasjon var en formidabel jobb, men gikk likevel over all forventning. Den nye Hovedbrannstasjonen har medført en omfattende innkjøpsprosess. Av større anskaffelser kan nevnes: møbler til kontorer, kantine, undervisnings og møterom. 16

19 Bygningsbranner i Bergen - perioden Totalt antall oppdrag - brann Stor brann Fordeling av oppdrag Brann i skog/kratt Andre tall Falsk alarm 48 Unødig alarm Bilbrann Geografisk oversikt over bygningsbranner i Bergen Brann i skorstein Annen brann Brannhindrende tiltak Trafikkulykke Vannskade Annen assistanse Akutt forurensning Ambulanse oppdrag med brannbil

20 18

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Brannforebyggende Forum 2008

Brannforebyggende Forum 2008 Utviklingen av det forebyggende arbeidet Hvor bør veien videre gå? Bjørn Næs Senioringeniør Administrasjon Plan og økonomi IKT 15 medarbeidere (13+2) Brannforbyggende avdeling Beredskapsavdeling - Prosjekt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

BERGEN HOVEDBRANNSTASJON Et signalbygg i bybildet

BERGEN HOVEDBRANNSTASJON Et signalbygg i bybildet BERGEN HOVEDBRANNSTASJON Et signalbygg i bybildet år Fakta 1 11. januar 2006: Byggingen er godt i gang. Bergen brannvesen ble etablert som kommunalt brannkorps i 1863. Tidligere hovedbrannstasjoner i Bergen:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker.

Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker. Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker. Seksjonsleder Tore Kallekleiv Kallis Vært innom de aller fleste fagfelt i brannyrket gjennom 35 år. HMS- Hovedverneombud i 5 år. Utrykningssjef i 5

Detaljer

i 20I4 er det ålesund fikk kontinuerlig br annberedsk ap. I50 år siden Fra 1864 var det en styrke på 8 mann, hvorav fire

i 20I4 er det ålesund fikk kontinuerlig br annberedsk ap. I50 år siden Fra 1864 var det en styrke på 8 mann, hvorav fire Brannkorpset: Bildet som er tatt like etter bybrannen i I904 viser brannkorpset på trappa til den nedbrente kirka. I midten i fremste rekke brannsjef Johannes Solem. Fra 1864 var det en styrke på 8 mann,

Detaljer

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet DLE konferansen 2009 Kari Jensen DSB 1 2 Bakgrunn Oppfølging av Soria Moria-erklæringen om styrket samfunnsikkerhet Rapporterer resultater av St.meld.nr

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201403003-6 Emnekode: ESARK-650 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 23. februar

Detaljer

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 16.01.2014 FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 Bjørn Kvitnes Innhold 1. Ansatte i feietjenesten... 2 1.1. Ansatte i feietjenesten... 2 1.2. Antall dagsverk... 2 2. Materiell og investeringer... 2 3. Objekter

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201536732-12 Emnekode: ESARK-6541 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 16. mars

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

En maritim brann- og beredskapsenhet

En maritim brann- og beredskapsenhet FOTO: BJARTE NYGAARD SANDVIKEN BRANNSTASJON En maritim brann- og beredskapsenhet Maritime brann- og beredskapstjenester i Sandviken brannstasjon FOTO: THOR BRØDRESKIFT Sentralt plassert i et av Bergens

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Ann Christin Olsen-Haines Avdelingsleder Kompetanse og rapportering 2 Behov for å peke ut en retning Kompetanse Evalueringer

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015 Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland Møte 11.mars 2015 1 Tilbakeblikk - fareid - opprinnelig liste - 38 hendelser Brann i farlig stoff/avfall -Brann i kjemikalielager med påfølgende

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2010

Bergen brannvesen Årsmelding 2010 Bergen brannvesen Årsmelding 2010 Innhold 2 Brannsjefens kommentar 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen Ressursoversikt Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2011

Bergen brannvesen Årsmelding 2011 Bergen brannvesen Årsmelding 2011 Innhold 2 Brannsjefen har ordet 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen 17 Ressursoversikt 18 Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland

Detaljer

Vedlegg til Brannordning for FBRT

Vedlegg til Brannordning for FBRT Vedlegg til Brannordning for FBRT Brannordninger pr 1998 (Eget dokument) ROS analysen (Eget dokument) Styringskort/Måldokument Oversikt over særskilte brannobjekter 2014 Oversikt over ildsteder og piper

Detaljer

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting..

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets

Detaljer

Skandinavisk akuttmedisin 2012

Skandinavisk akuttmedisin 2012 Skandinavisk akuttmedisin 2012 Brannvesenets Roller og oppgaver på skadestedet Henry Ove Berg, Brann- og redningssjef BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Henry Ove Berg RKHK Forsvaret, BSIS Politiet Skadestedsledelse

Detaljer

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN Nestleder Ole Anders Holmvaag Trondheim 23. mai - 2013 BRANN OG REDNINGSTJENESTENS OPPGAVER Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle

Detaljer

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs fokusområder Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets aktører i bred forstand

Detaljer

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2014

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 19.01.2015 FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 Bjørn Kvitnes Innhold 1. Bemanning... 2 1.1. Ansatte i feietjenesten siste år... 2 1.2. Antall dagsverk... 2 2. Materiell og investeringer... 2 3. Objekter registrert

Detaljer

Velkommen til brannvernopplæring

Velkommen til brannvernopplæring Velkommen til brannvernopplæring Vi skal gjennomgå: Dagens hovedmål Ståle Fjellberg- avdelingsleder Bakgrunn for satsingen Statistikk og brannårsaker Utfordringer Forebyggende tiltak hva dere bidra med?

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen KTRU /14 Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen GYSP EKTRU-1266-201212887-245 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok høsten 2012 å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

STYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal. Telefon:

STYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal. Telefon: Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Personskade 3 (4) 1 (4) 3(6) 3 *(2) HMS-avvik 20 (32) 11 (19) 15(11) 1(25) Forslag til forbedring 11 (5) 4 (5) 0 (9) 10(3) Totalt hittil i år 34

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

Frivillighet når liv skal

Frivillighet når liv skal Frivillighet når liv skal reddes Samfunnssikkerhet, beredskap, førstehjelp, redningstjeneste Mål: Dele noen refleksjoner og dilemmaer med dere Fortelle litt om hva som skal til for å lykkes Gi dere et

Detaljer

års Jubileum Nordiske Brannmenns studierdager 7-10. mai 2012

års Jubileum Nordiske Brannmenns studierdager 7-10. mai 2012 75 års Jubileum Nordiske Brannmenns studierdager 7-10. mai 2012 Nordiske Brannmenns studierdager 75 års jubileum 7-10. mai 2012 For 75. gang arrangeres det i 2012 NBS. NBS er en årlig samling av brannmenn

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Høring: Revisjon av feie- og tilsynsordningen for Bergen kommune - ny lokal forskrift

Høring: Revisjon av feie- og tilsynsordningen for Bergen kommune - ny lokal forskrift Byrådssak 1090 /17 Høring: Revisjon av feie- og tilsynsordningen for Bergen kommune - ny lokal forskrift BJOL ESARK-6541-201536732-13 Hva saken gjelder: Feie- og tilsynsordningen er en del av dokumentasjonen

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

Enhetlig ledelsessystem (ELS)

Enhetlig ledelsessystem (ELS) Enhetlig ledelsessystem (ELS) Kriseøvings- og seminardag Fylkesmannen i Sogn og Fjordande Una Kleppe Carsten Aschim 24. juni 2015 Mål for presentasjonen At kommunene får kjennskap til en metode for å kunne

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Virksomhetsplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- Virksomhetsplan 2016

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Virksomhetsplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- Virksomhetsplan 2016 1 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- 2 Innledning Trøndelag brann- og redningstjeneste er etablert som eget selskap. Prosessen med å få på plass egne drifts- og støttesystemer fortsetter og selskapet

Detaljer

BFO's innspill til Stortingsmelding om brann

BFO's innspill til Stortingsmelding om brann BFO's innspill til Stortingsmelding om brann http://www.bfobrann.no/ Årsmøteseminar 17. april 2007 Dag Skansen Bakgrunn Møte med Justisdrept 24.10.2006 Meldingen som kommer vil være «med bygget i sentrum»,

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Dokumentasjon av brannvesenet

Dokumentasjon av brannvesenet Dokumentasjon av brannvesenet Innledning Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS

Asker og Bærum brannvesen IKS Asker og Bærum brannvesen IKS Eier-dag 2012 Asker kommune ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Presentasjon av ABBV Interkommunalt selskap heleid av Asker og Bærum kommuner. Eierandel etter folketall Formål: Utføre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2011 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 29. november 2012 Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim 1 Disposisjon DSB og samfunnsoppdraget Brannregelverket Brannstatistikk

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS Inn-Trøndelag Brannvesen IKS MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret 07.10.13 25/13 Representantskapet 25.10.13 15/13 Saksbehandler: Håvard Bye ØKONOMIPLAN 2014-2017 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS MØTEPROTOKOLL Styret for BVSR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon Møtedato: 19.05.2014 Tid: 08:30-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamer: Fra adm. (evt. andre): Per-Endre Bjørnevik, leder

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Tunnelberedskap veitunneler OBRE. Trond H. Hansen Brannmester, beredskap

Tunnelberedskap veitunneler OBRE. Trond H. Hansen Brannmester, beredskap Trond H. Hansen Brannmester, beredskap Oslo brann- og redningsetat har 8 brannstasjoner, av disse har 3 stasjoner Operatunnelen i sitt distrikt med et særskilt ansvar. St.1 Briskeby (vest), 1 slokkeenhet,

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet.

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet. OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for brannkonstabel Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet Justert 2013 Elev: Kommune /virksomhet: Innhold 1. Generell informasjon... 3 1. Generell informasjon... 3

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

DSB Visjoner, strategier og mål l for det brannforebyggende arbeidet i fremtiden

DSB Visjoner, strategier og mål l for det brannforebyggende arbeidet i fremtiden DSB Visjoner, strategier og mål l for det brannforebyggende arbeidet i fremtiden Avdelingsleder Kari Jensen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Nytt nødnett status

Detaljer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) 2 3 Hovedtrekk i

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

21.10.2013 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

21.10.2013 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 21.10.2013 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2014 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK)

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK) St. melding om brannnvern - med vekt påp forebygging Brannsjefkonferansen 30.-31. 31. mai 2008, Alta Tor Suhrke Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Historikk St.melding nr. 15 (1991-92) 92)

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund Brannstudien Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund 2 Interkommunalt samarbeid 3 Brann og redningstjenesten er dimensjonert etter en: Lokal risiko og sårbarhetsanalyse Minimums standard

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas

Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas Dokument dato Vår referanse 02.11.2015 2015/11182-1 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anders Leonhard Blakseth, tlf. 33412627 Kommunene Brannsjefer 1 av 5 Arkivkode Brannsikkerhet i asylmottak

Detaljer

Sel Kommune BRANNORDNING 2016

Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Grunnlag for brannordningen... 3 3.1. Grunnlag for organisering og dimensjonering... 4 Kjernetall fra kommunen(ssb 1.1.2015)...

Detaljer

Overhalla kommune. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/ Stig Moum

Overhalla kommune. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/ Stig Moum Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla DSB Postboks 2014 3103 TØNSBERG Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/7429-13 Stig Moum 97591045 30.12.2011 Rapport fra

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

3 1. Oppgaver. Generelt. Til første ledd, bokstav a, feiing

3 1. Oppgaver. Generelt. Til første ledd, bokstav a, feiing 3 1. Oppgaver Feiervesenet skal utføre: a. Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger; b. Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer

Detaljer