Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse Verktøykasse for SMB-rådgivere og personalledere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse Verktøykasse for SMB-rådgivere og personalledere"

Transkript

1

2

3 Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse Verktøykasse for SMB-rådgivere og personalledere Utviklet av ILOs Internasjonale opplæringssenter i samarbeid med Sammenslutningen av europeiske industri- og handelskammer (EUROCHAMBRES), innenfor rammen av kontrakten Raising the awareness of companies about combating gender stereotypes (Økt bevisstgjøring i bedrifter om hvordan låste kjønnsrollemønster kan bekjempes), bestilt av den Europeiske kommisjonen, generaldirektorat for Sysselsetting, sosialpolitikk og likestilling.

4 Denne publikasjonen har fått støtte fra EU-programmet for Sysselsetting og sosial solidaritet ( ). Dette programmet administreres av EU-kommisjonens generaldirektorat for Sysselsetting, Sosialpolitikk og Likestilling. Dette ble etablert for å gi økonomisk støtte til implementeringen av EUs målsetninger innen sysselsetting og sosialpolitikk, som beskrevet i den Sosiale agendaen, og dermed bidra til oppfyllelsen av Lisboa-strategiens målsetninger på disse områdene. Dette sjuårige programmet ønsker å nå alle parter som er med på å forme utviklingen av egnet og effektiv lovgivning innen sysselsetting og sosialpolitikk, over hele EU-27, EFTA-EEA og EUs kandidatog pre-kandidatland. PROGRESS målsetning er å styrke EUs bidrag til støtte for medlemslandenes forpliktelser og bidrag til å skape flere og bedre jobber, og bygge opp et samfunn som er mer enhetlig. For å oppnå dette, vil PROGRESS være instrumentell i forhold til: (1) Å tilby analyser og rådgivning om PROGRESS sine tiltaksområder; (2) Overvåking av og rapportering om implementeringen av EU-lovgivning og -politikk i tiltaksområder tilknyttet PROGRESS; (3) Gi støtte til kunnskapsoverføring om politiske tiltak, læring og støtte for EUs målsetninger i medlemsstatene, og; (4) Videreformidle meningene til partene og samfunnet som helhet. Du finner mer informasjon på: Denne publikasjonen utgis av EU-kommisjonen innen rammen av prosjektet Økt bevisstgjøring i bedrifter om hvordan låste kjønnsrollemønster kan bekjempes som ledes av Opplæringssenteret til FNs Arbeidsorganisasjon (ILO) i samarbeid med Det europeiske handelskammeret (EUROCHAMBRES) Innholdet i denne publikasjonen vil ikke nødvendigvis reflektere synspunkt eller oppfatninger hos den Europeiske kommisjonen. Kommisjonen eller personer som opptrer på kommisjonens vegne vil heller ikke være ansvarlige for hvordan innholdet i denne publikasjonen vil bli brukt. ISBN Det europeiske fellesskapet, 2008 Gjengivelse er tillatt dersom kilden oppgis.

5 INNHOLD HENSIKT OG MÅLSETNING MED DENNE VERKTØYKASSEN...1 DEL EN. TA OPP PROBLEMENE...2 Kapittel 1. Gi talentene en sjanse: Forretningsfortrinn gjennom likestilling Oversikt Forretningsfortrinn gjennom likestilling Kjønn er et forretningsproblem, ikke et kvinneproblem Seks glimrende grunner til å oppnå en bedre kjønnsfordeling i bedriften Næringsliv: Kjønn har betydning Kvinner i ledelsen er korrelert med høy lønnsomhet (Adler, 1998) The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity, (Catalyst, 2004) (Bunnlinjen: sammenhengen mellom selskapets utvikling og kjønnsmangfold) Women Matter (McKinsey, 2007) (Kvinner spiller en rolle)...12 Kapittel 2. Har jobber kjønn? Oversikt Den nåværende situasjonen Horisontal og vertikal segregering på arbeidsmarkedet og meta-stereotypier Dekonstruksjon av det låste kjønnsrollemønsteret Fysiske forskjeller Kvinner og menn har ulik kompetanse og ulike ferdigheter Menn er naturlige ledere Kvinner har tidsbegrensninger og redusert mobilitet...25 Kapittel 3. Spillereglene Oversikt EUs verdier i en globalisert verden Likestilling er en del av Europas konkurransemessige fortrinn SMB i kjernen av Lisboa-strategien EU og prinsippet om likestilling EUs kjøreplan for Likestilling mellom menn og kvinner (Roadmap) EUs parter på arbeidsmarkedet Framework of actions on Gender Equality ( ) (Handlingsramme for likestilling) EUs lovgivning om likestilling mellom menn og kvinner Den internasjonale dimensjonen Konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner (CEDAW)...36 iii

6 3.4.2 Handlingsplattformen fra Beijing FNs tusenårsmål ILOs agenda for verdig arbeid for alle kvinner og menn (Decent Work Agenda for All Women and Men)...38 Kapittel 4. Å bygge likestilling inn i forretningsmodellen Oversikt Handlingsplaner for likestilling Utforming av en god handlingsplan for likestilling Opplæring og øking av bevisstheten slik at alle kan spille en rolle En tydelig likestillingspolitikk Handlingsplanens tiltak konkrete trinn Rekruttering og valg av riktig person til jobben Intern rekruttering Forfremmelse Opplæring og utvikling Jobbevaluering og klassifisering - Likelønn Positiv diskriminering/kvotering Balanse mellom jobb og privatliv til fordel for livet, til fordel for jobben! Konklusjoner Referanse til initiativer som gir verktøy for likestillingsplanlegging i bedriften...50 BIBLIOGRAFI...52 iv

7 HENSIKT OG MÅLSETNING MED DENNE VERKTØYKASSEN Denne verktøykassen er utformet for instruktører/lærere og rådgivere/mentorer, personalledere, og generelt alle de som arbeider med å øke kvaliteten og konkurransedyktigheten innen SMB. Den gir informasjon og praktiske retningslinjer om hvordan SMB kan dra nytte av å bryte ut av låste kjønnsrollemønster og forbedre praksisen innen personalledelse med tanke på å få maksimalt ut av de ansatte, enten de er kvinner eller menn. Innholdet kan brukes på ulike måter: Man kan organisere kurs for bevisstgjøring, utvide og utvikle opplæringsprogrammer i personalledelse og bedriftsorganisering, legge fram praktiske ideer om hvordan små og mellomstore bedrifter kan gå i gang med likestillingsarbeid og rasjonalisere arbeidsorganisasjonssystemene. Del 1, Ta opp problemene er inndelt i 4 kapittel, og utgjør en samling argumenter, dokumentasjon, tips, og eksempler på god praksis. Del 2 er en Håndbok som gir retningslinjer for hvordan man kan bruke den informasjonen som gis i opplærings- og rådgivningsøkter, og til å introdusere god praksis i personalledelse som kan bryte kjønnsrollemønsteret. Denne verktøykassen ble utviklet innenfor rammen av kontrakten Raising the awareness of companies about combating gender stereotypes (Økt bevisstgjøring i bedrifter om hvordan låste kjønnsrollemønster kan bekjempes) bestilt av den Europeiske kommisjonen fra ILOs Internasjonale opplæringssenter (ITC-ILO) i samarbeid med Sammenslutningen av europeiske industri- og handelskammer (EUROCHAMBRES). 1 Nærmere informasjon og flere ressurser på EUs 14 offisielle språk, finner man på 1 Land som er inkludert i dette tiltaket er: Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Spania. 1

8 DEL EN: TA OPP PROBLEMENE Kapittel 1. Gi talentene en sjanse: Forretningsfortrinn gjennom likestilling 1.1 Oversikt Kvinner er sannsynligvis blitt den mest undervurderte ressursen innen forretningsdrift, både som markedspotensial som forbrukere, og deres produktive potensiale som ansatte. Dette er en grunnleggende svakhet i forretningsmodeller som ble utformet for en mannsdominert verden. ( ) Vi må revolusjonere tankesettet. Financial Times 26. februar 2008 I dag understreker alle nøkkeldeltakere i det økonomiske og politiske liv viktigheten av kvinner som fundamentale økonomiske aktører. Deres rolle og status som statsborgere, forbrukere, ledere og ansatte er en indikator på velferd, modenhet og økonomiske muligheter. I Europa gir kvinners økende deltakelse i arbeidslivet en viktig del av løsningen på problemet med en aldrende arbeidsstyrke, synkende fødselsrater og mangel på fagkunnskaper. 2 Både land og bedrifter har et intenst behov for konkrete forslag som gjør det mulig for kvinner å nå sitt potensial. Ledende investeringsbanker, så som Goldman Sachs, har begynt å bruke uttrykket womenomics (kvinnonomi) som benevnelse på kvinner som en av de viktigste vekstmaskinene. Mange økonomer sier at kvinner er én av tre utviklingstrender som vil forme det 21. århundret, de tre W-ene. Weather, Women and the Web (Været, kvinner og Internett). 3 Men forretningsverdenen forblir i det store og hele en verden skapt av menn, for menn. 4 Kvinner utgjør kun 10 % av styremedlemmene i de største børsnoterte selskapene, et tall som faller til 3 % for kvinner på de høyeste beslutningstakende nivåene i disse selskapene. 5 Dette kapittelet presenterer en samlet dokumentasjon som beviser fordelen med likestilling gjennom en forretningsanalyse. Det legger fram argumenter og forskning til Carone, C., Costello, D., Can Europe Afford to Grow Old?, Finance and Development, september 2006, No. 43. Sitert i: Wittenberg Cox, A., Maitland, A., Why women mean business: Understanding the emergence of the new economic revolution, Wiley & Sons, Chichester, Som uttalt av Administrerende direktør for Lehman Brothers i Europe og Asia ved åpningstalen for Lehman Brother Research Centre for Women in Business på London Business School, januar Mer informasjon: Datakilde: European Commission, Women and Men in decision-making Situation and trends. Finnes på: 2

9 støtte for dette som viser at en bedre fordeling mellom kvinner og menn i ulike yrker, og en forbedret kjønnsbalanse i beslutningstakingen i SMB, kan gi konkurransefortrinn, øke produktiviteten og kreativiteten til de ansatte og tiltrekke flere kunder. 1.2 Forretningsfortrinn gjennom likestilling Kjønn er et forretningsproblem, ikke et kvinneproblem Optimal bruk av kvinners talent vil gi forretningsmessig suksess. Dersom man gjør grep for å oppnå dette, vil dette kreve et vedvarende mot og ansvar fra dagens næringslivsledere. Dette er en mulighet man ikke må gå glipp av. Det er på tide at direktørene begynner å ta kjønn på alvor. Why women mean business. (Oversatt: Hvorfor kvinner betyr business) Wittenberg Cox & Maitland, Når man ser bort fra andre, generelle vurderinger om likestilling, hvorfor er det egentlig at man bør øke kvinners integrasjon i næringslivet, både i lederstillinger og i utradisjonelle yrker? Grunnen er at bedriftenes konkurranseevne står på spill. SMB er Europas viktigste motor for vekst og sysselsetting, og disse bedriftene utgjør et stort jobbskapingspotensial. Det finnes 23 millioner SMB i Europa, som til sammen skaper mer enn 75 millioner jobber, og mer enn 80 % av sysselsettingen i enkelte sektorer, så som TEKO-industri, konstruksjon og møbelproduksjon. 7 Globalisering, omorganisering av verdikjeden, økt konkurranse, liberalisering av markedene, demografiske endringer, og et alltid økende behov for flere ferdigheter og kvalifikasjoner, er noen av de drivkreftene SMB må kunne reagere i forhold til. Dette er viktige utfordringer for dagens SMB, spesielt de aller minste, som har begrensede økonomiske og menneskelige ressurser. SMB trenger mer enn andre organisasjoner å rekruttere personell som på best mulig måte matcher deres behov, og som vil være mest mulig produktive og i stand til å tilpasse seg, slik at bedriftene blir mer innovative og konkurransedyktige. Låste kjønnsrollemønster består av forhåndsbedømmelser om hva som er kvinner og menns beste og dårligste evner og ambisjoner yrkesmessig. Noen arbeidsgivere mener det er trygt å støtte seg på stereotype bedømmelser om kvinner og menn når de ansetter, omstrukturerer, eller tar avgjørelser om hvem som skal forfremmes. Men virkeligheten er annerledes: Mange av de gamle mytene om kvinners manglende egnethet til enkelte jobber, manglende lederegenskaper, lave tekniske kompetanse eller svake lojalitet til arbeidslivet, har i vid utstrekning blitt tilbakevist som feilaktige og utdaterte. Tvertimotutgjørkvinneridag: Mye av det samlede talentet kvinner utgjør inntil 60 % av universitetsutdannede i Europa. Mye av markedet kvinner fatter opptil 80 % av beslutningene om innkjøp av forbruksvarer, inkludert tradisjonelle mannlige varer, som biler. 6 7 Kilde: Wittenberg Cox, A.; Maitland, A. (2008). Kilde: EUROSTAT, European Business: Facts and Figures, 2007 edition, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, Finnes på: 3

10 En ingrediens til lønnsomhet bedriftene med best kjønnsbalanse i ledelsen drives bedre enn selskaper med færre kvinner på toppen. Nøkkelen til demografiske utfordringer land med en politikk som støtter kvinners deltakelse i arbeidslivet har oftest høyere fødselsrate og større vekst. Dette følgende avsnittet gir dokumentasjon på at det å oppnå bedre kjønnsfordeling, både i lederjobber og innen yrker, er fornuftig fra et forretningsperspektiv Seks glimrende grunner til å oppnå en bedre kjønnsfordeling i bedriften 8 Årsak 1. Tilgang til hele talentspekteret Den første årsaken til at SMB bør se nærmere på likestillingsproblematikken er egeninteresse: Hvordan kan man vinne den harde konkurransen om velkvalifiserte folk. SMB sin evne til innovasjon og suksess vil avhenge av et komplekst spekter av ferdigheter, nettverk og prosesser. For å innovere trenger SMB mer enn noen gang å slå sammen ressursene, skape nettverk og samarbeide lokalt eller på underavdelingsnivå for å skape en effektiv politikk for utvikling av sin humankapital uttalte EU-kommisær Vladimir Spidla under et forum for europeiske SMB nylig. 9 Mangelen på europeisk arbeidskraft forventes å øke de neste tiårene, spesielt i de høyest kvalifiserte stillingene. Europa kan forvente å mangle 24 millioner personer i den aktive arbeidsstyrken i Hvis derimot kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet kan økes til menns nivå, så vil mangelen på arbeidskraft gå ned til 3 millioner. 10 De siste årene har jenter oppnådd bedre resultater innenfor utdanning enn gutter, og flere og flere unge kvinner tar eksamen i tekniske og naturvitenskapelige fag. Studier om ledelse har funnet at selv om det finnes noen forskjeller mellom ledelsesstil og praksis mellom menn og kvinner, har ikke kjønnsforskjeller noen innvirkning på effektiviteten og evnen til å lede. 11 Å ta i bruk den underutnyttede mengden kvalifiserte kvinner (og eldre) kan være viktige våpen i kampen om talentene. Ved å ansette kvinner i lederstillinger og utradisjonelle yrker, kan selskaper bruke kunnskap, erfaring og kreativitet fra hele befolkningen, istedenfor bare halvparten. 8 9 Klassifikasjonen i seks årsaker er hentet fra prosjektresultatene Women to the Top (W2T) finansiert av den Europeiske kommisjonen under rammeprogrammet knyttet til Fellesskapets strategi for likestilling. Mer informasjon: Adaptation of SMEs to change. Tale av Vladimír SPIDLA, medlem av den europeiske kommisjonen ansvarlig for sysselsetting, sosialpolitikk og likestilling, under forumet Restructuring : Brussel, 26. november 2007 (SPEECH/07/746). Mer informasjon på: McKinsey & Co., Women matter: Gender diversity, a corporate performance driver, Kan lastes ned fra: Peters, H., Kabakoff, R., A new look at the glass ceiling: the perspective from the top, MRG Research report, Kan finnes på: 4

11 Årsak 2. Investering i kjønnsmangfold Den etablerte antakelsen om at den beste måten å integrere kvinner på er å behandle alle likt, blir nå utfordret: Bedrifter skjønner at manglende forståelse av mangfoldet er en for kostbar risiko. De fordelene forskjellene mellom kvinnelige og mannlige ansatte kan frambringe er ofte blitt oversett. Det er vel kjent at man i en bedrift trenger å planlegge og å gjøre investeringer, og deretter følge og evaluere resultatet. Arbeidsgivere som ønsker å få mest mulig ut av sine investeringer i humankapital vil forsøke å skape en kultur som setter pris på kjønnsforskjeller. Å sette pris på forskjellene betyr at man innser at menn og kvinner har ulike sosiale roller, og arbeider i ulike sosiale områder og posisjoner, og at de derfor har ulike erfaringer, verdier og perspektiver som kan komme bedriften til gode. Samtidig betyr det at man er i stand til å se verdien i individuelle ferdigheter og kunnskaper som går utover kjønnsrollemønstret. SMB fungerer i en verden som er flerkulturell, heterogen og uforutsigbar, og trenger stor kreativitet og mange ferdigheter. Riktig ledet likestilling kan skape kreativ spenning og en åpen kultur som bedre kan reagere på nye utfordringer. Forskning har vist at dette er mye enklere å oppnå dersom de som arbeider sammen har ulik ekspertise. 12 Årsak 3. Kundenes perspektiv For å tilpasse seg endrende sosiale og forbruksmessige trender, trenger bedriftene i økende grad å integrere kvinner i beslutningsprosessene. Kvinner har i dag størst innflytelse på innkjøpsbeslutninger: i Europa er de drivkraften bak mer enn 70 % av innkjøp i husholdet, selv om de kun utgjør 51 % av befolkningen. 13 Selv i bransjer der kjøperne tradisjonelt er menn, utgjør kvinner en økende andel av forbruksbasen: For eksempel har kvinner innvirkning på 60 % av nybilkjøpene i Japan, og de utgjør ca 47 % av PC-brukerne i Europa. Til tross for dette føler størstedelen av kvinner at de er underrepresentert og negativt framstilt i markedsføring og reklame The Lehman s Brothers Centre of Women in Business, Innovative Potential: Men and Women in Teams, London Business School, London, Denne forskningen ser på innvirkning av kjønn på innovative team og gir nyttige anbefalinger om hvordan selskaper kan bygge opp og øke sin innovative kapasitet gjennom kjønnssammensetningen av team. 13 McKinsey & Co. (2007). 14 For å vite mer om markedsføring rettet mot kvinner: Cunningham J., Roberts, P., Inside Her Pretty Little Head: A new theory of female motivation and what it means for marketing, Marshall Cavendish,

12 På samme måte har kvinners massive innmarsj i høyere utdanning og på arbeidsmarkedet betydd en tilsvarende økning i disponibel inntekt. En undersøkelse utført av britiske Saatchi & Saatchi beregnet at produsenter av forbrukerelektronikk og forhandlere tapte 600 millioner i 2007 på grunn av manglende forbindelse med kvinnelige kunder. De fant at nesten én av tre kvinner ikke syntes teknologireklame var relevant for dem. Kun 9 % følte at det var viktig at produktene så feminine ut (på en stereotypisk måte). Dette støttes av kvalitative tilbakemeldinger fra opinionsledere og forbrukere som føler seg snakket ned til og støtt av det store utvalget rosa produkter som finnes i stedet for elegant utformede og smakfullt innpakkede produkter de heller ville sett. 15 Bedriftene må bli klar over at kvinner i dag utgjør en vrimmel av markedssegmenter. Kvinners status har endret seg så dramatisk i løpet av de siste 30 årene at det ikke lenger finnes noe kvinnesegment i forbrukermarkedet. Mange kampanjer og produkter rettet mot kvinner viser fremdeles kvinner i en langt mer begrenset rolle enn den de har i virkeligheten, heller enn å innse og vise de mange ulike rollene kvinner har i dag. Selskaper som forsøker å være innovative i måten de kommuniserer med kvinner på (og dermed oppnå bedre lønnsomhet) må forstå at kvinner nå, uansett alder og arena, ikke lenger passer inn i det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret. Årsak 4. Redusere risiko og kostnader Manglende likestilling kan ses på som en del av en bedrifts risikoprofil. Som påpekt av Kingsmill Review, 16 vil den manglende evnen til å utnytte og styre humankapitalen utsette bedrifter for risiko av samme type og størrelsesorden som manglende evne til å styre finansielle og andre ressurser. Nøkkelområder for risiko og kostnader i bedriftene er: Risiko og kostnad knyttet til dårlig omdømme, som resulterer i: Tap av tillit hos investorer og aksjeeiere Tap av forbrukerstøtte Risiko og kostnad knyttet til mulige tvister om lønnsforskjeller og urettferdig ansettelsespraksis Risiko og kostnader forårsaket av problemer med å rekruttere høyt utdannede ansatte på grunn av et dårlig rykte som arbeidsgiver. Poenget er at SMBs evne til å få støtte fra finansinstitusjonene og tiltrekke seg investeringer er en nøkkel til å klare seg og vokse. Likestilling kan også være en fordel, spesielt for mellomstore bedrifter, fordi kapitalmarkeder og investorer legger mer vekt på selskapets atferd med hensyn til kjønnsmangfold. For eksempel bruker investeringsfond så som Calpers i USA og Amazone i Europa denne indikatoren som en del av sine investeringskriterier, mens ratingbyråer (Core Rating, Innovest, Vigeo) nå er i ferd med å utvikle verktøy som kan måle kjønnsmangfold Retailers told, ignore 'Lady geeks' at your peril!, September Resultater av en internasjonal spørreundersøkelse i Storbritannia av Saatchi og Saatchi i Artikkelen finnes på: (http://www.cmwpg.com/worldwide/newsdetail.asp?nid=77 ). Kingsmill, D., Report on Women s Employment and Pay, London,

13 Årsak 5. Bli arbeidsgiveren folk velger Å bli kjent som en arbeidsgiver som gir like muligheter kan tiltrekke den viktigste kilden til konkurransefordeler: Folk. Hvis man vil være konkurransedyktig er det viktig å kunne rekruttere de riktige personene fra begynnelsen, og å være i stand til å holde på dem. Studier 17 om unge ledere viser at både kvinner og menn er kritiske til de typiske vilkårene innen moderne bedriftsledelse. Begge kjønn forventer fleksible jobbmuligheter og familievennlige retningslinjer. De defineres nå som Generasjon Y, og i følge forskernes spådommer: 18 Vil de ikke bare bevege seg mellom jobber, men også mellom ulike karrierer gjennom livsløpet, og omdefinere seg selv flere ganger. Er teknologi for dem ikke et verktøy, men en del av hvem de er (som vist gjennom bruken av sosiale nettverk og web 2.0 -teknologi); Ønsker de utfordringer og utviklingsmuligheter gjennom jobben, men også valgmuligheter og fleksibilitet som hjelper dem med å få plass til privatlivet. Setter de pris på arbeidsgivere som viser en ansvarlig innstilling til samfunn og miljø SMB som er tilpasset kvinner og får dem til å føle seg velkomne vil kunne tiltrekke seg det bredeste spekteret talenter fra alle kilder. For å oppnå dette må de: Forstå at jobbprioritetene endrer seg for alle på ulike stadier i livet. Innse at en lineær, ubrutt karrieremodell ikke lenger kan brukes. Utvide trange definisjoner av karriereveien mot toppen. Legge bort aldergrenser for å oppdage og utvikle personer med potensial. Behandle fleksibilitet og behovet for balanse mellom jobb og privatliv som problemer som angår alle. Måle produktiviteten etter resultater, ikke antall timer. Årsak 6. Likestilling er korrelert med lønnsomhet Det svenske næringlivsutviklingsverket, NUTEK, har funnet en sammenheng mellom likestilling og lønnsomhet. 19 Å forfremme kvinner er også et viktig trinn på veien mot å 17 Ulike tilfeller siteres i Kingsmill, op. cit Generation Y. The Millennials: ready or not, here they come, NAS insights, Finnes på: Healy, R., 10 Ways Generation Y Will Change the Workplace, Work/Life, Generation Y, 23. mai Finnes på: Balderrama, A., Generation Y: Too demanding at work?, Careerbuilder.com. Finnes på: Forrester Consulting, Is Europe Ready For The Millennials? Innovate To Meet The Needs Of The Emerging Generation, Cambridge, Finnes på: Svenske NUTEK utførte i 1996 en studie for å se om det finnes noen klar forbindelse mellom likestilling og lønnsomhet i bedrifter. Teksten finnes på svensk Jämställdhet och Lönsamhet på Et engelsk utdrag, Gender and profit, finnes på: 7

14 oppnå det riktige ledelsesteamet, ettersom en lang rekke studier viser korrelasjon mellom likestilling i toppledelsen og lønnsomhet. 20 En finsk studie 21 viste at et firma med en kvinnelig administrerende direktør gjennomsnittlig var litt mer lønnsomt enn et lignende firma med mannlig administrerende direktør.enannenstudie 22 av de 100 største selskapene notert på London-børsen fant at 18 av de 20 selskapene som hadde høyeste markedskapitalisering (2003) hadde minst én kvinnelig direktør. Disse resultatene betyr ikke at det er en kausalsammenheng mellom kvinnelig ledelse og lønnsomhet, men de hjelper oss til å se at evnen til å lede ikke nødvendigvis er en mannlig egenskap. Annen forskning 23 viser sammenheng mellom kjønnsbalansen i ledelsesteam og evnen til innovasjon. Og bidraget øker der det finnes en kritisk masse av kvinner om bord. Å ta kvinnelige ansatte med i betraktning vil hjelpe organisasjonene til å forstå og reagere på endringer i den måten vi arbeider på. Fra endringer i forventninger til og roller for menn, til fleksibilitet og tilpasning som trengs i en aldrende arbeidsstyrke, og som kreves av den generasjonen som nå går inn i arbeidsstyrken. 1.3 Næringsliv: Kjønn har betydning De følgende er eksempler på relevant forskning på dette området som støtter det som ble framsatt i første del av dette kapitlet. En lengre liste med nyttige referanser gis i avsnittet Videre referanser i siste del av Verktøykassen Kvinner i ledelsen er korrelert med høy lønnsomhet (Adler, 1998) 24 Roy Adler, professor i markedsføring ved Pepperdine University, utførte et 20 år langt forskningsprosjekt ( ) av selskapene i Fortune 500. Han fant en sterk korrelasjon mellom kvinners tilstedeværelse i ledelsen og høy lønnsomhet. Det viser seg at i de 25 selskapene på Fortune 500 med best praksis mht. forfremmelse av kvinner til ledelsesstillinger, var lønnsomheten mellom 18 % og 69 % høyere når de ble sammenliknet med medianen for selskap på Fortune 500 innen samme bransje! Siden ulike bransjer bruker ulike mål på lønnsomhet inkluderte studien tre lønnsomhetsmål, og evaluerte hvert av selskapenes profitt som en prosentdel av dette. Omsetning Adler, Roy D., Women in the Executive Suite Correlate to High Profits, Glass Ceiling Research Center, Pepperdine University, Finnes på: Denne informasjonen er blitt gjort mulig takket være Roy D. Adler, Direktør for the Glass Ceiling Research Center. Prof. Adler er Fulbright-mottaker og professor i markedsføring ved Pepperdine University og en av få mottakere av utnevnelsen Designated Fellow fra Academy of Marketing Science. Kotiranta, A., Kovalaine, A.,Rouvinen, P., Female leadership and firm profitability, EVA analysis, No.3, September Finnes på: Vinnicombe, S., Singh V., The 2003 Female FTSE Index, Centre for Developing Women Business Leaders, Cranfield School of Management, Finnes på: 23 McKinsey (2007), op. cit. Se også kapittel Adler, Roy D. (1998), op. cit.; sammendraget av denne studien som finnes i dette kapitlet er tatt fra: Simosko, N., Want Higher Profits? Smash the Glass Ceiling. Kan finnes på: 8

15 Aktiva Egenkapital. Omsetning Når man ser profitt som en prosentandel av omsetningen, gjorde de 25 selskapene det 34 % bedre enn den statistiske medianen i bransjen. De kvinnevennlige selskapene hadde et gjennomsnitt på 6,4 %, mens gjennomsnittet for bransjens median var 4,8 %. Nesten to tredjedeler av disse selskapene gjorde det bedre enn medianen i bransjen Aktiva Når man ser profitt som en prosentandel av aktiva, gjorde de 25 selskapene det 18 % bedre enn den statistiske medianen i bransjen. De kvinnevennlige selskapene hadde et gjennomsnitt på 6,5 %, mens gjennomsnittet for bransjens median var 5,5 %. Sett hver for seg gjorde 62 % av selskapene det bedre enn medianen. Egenkapital Når man ser profitt som en prosentandel av egenkapitalen, gjorde de 25 selskapene det 69 % bedre enn den statistiske medianen i bransjen. De kvinnevennlige selskapene hadde et gjennomsnitt på 26,5 %, mens gjennomsnittet for bransjens median var 15,7 %. Sett hver for seg gjorde 68 % av selskapene det bedre enn medianen. Inndeling av data Disse resultatene er enda mer interessante når dataområdet endres fra topp 25 til topp 10, 15 osv. som vist i tabellen under: Prosent kvinnevennlige selskaper overgår bransjemedianen med målt etter Profitt som prosentandel av > Omsetning Aktiva Egenkapital Topp 10 selskaper Topp 15 selskaper Topp 20 selskaper Topp 25 selskaper Det viser seg med andre ord at firmaene innen topp 25 i denne studien er ganske konservative. Resultatene blir enda mer dramatiske når en mindre inndeling som kun inkluderer de mest kvinnevennlige selskapene blir trukket ut. 9

16 Prosent kvinnevennlige selskaper overgår industrimedianen med, som en prosentandel av omsetning, aktiva og egenkapital. Kilde: Adler, Roy D., Women in the Executive Suite Correlated to High Profits, Harvard Business Review, november 2001, s. 30. Selvfølgelig betyr ikke korrelasjon det samme som kausalitet. Det kan være en mengde ulike grunner til hvorfor resultatene av denne studien ble som de ble. Uansett ens subjektive fortolkning av data, finnes det uten tvil en positiv korrelasjon mellom tilstedeværelsen av flere kvinner i ledelsen og høyere lønnsomhet i forhold til resten av bransjen The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity, (Catalyst, 2004) 25 (Bunnlinjen: sammenhengen mellom selskapets utvikling og kjønnsmangfold) Catalyst arbeider globalt med bedrifter og profesjoner for å skape inkluderende arbeidsmiljøer og øke mulighetene for kvinner og bedrifter. I 2004 presenterte Catalyst studien Bunnlinjen: sammenhengen mellom selskapers utvikling og kjønnsmangfold,med støtte fra BMO Financial Group. Denne studien analyserer fem år med data fra 353 selskaper oppført i Fortune Catalyst, The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity, Catalyst, New York, Finnes på: 10

17 26 Metode: Man lagde her en liste over alle selskaper som var med i Fortune fra 1996 til 2000 (med justeringer for navneendringer og oppkjøpsaktivitet). Denne listen ble avgrenset til å inneholde kun de selskapene man hadde minst fire års data om finansutvikling (avkastning på egenkapital og total avkastning for aksjeeierne), samt kjønnsmangfold i toppledelsen, for. Det endelige utvalget inneholder 353 selskaper. De 353 selskapene ble delt inn i kvartiler med cirka likt antall selskaper for hvert kvartil basert på kvinnerepresentasjonen i toppledelsen. Finansutviklingen på topp- og bunnkvartilen av selskapene ble sammenliknet. De 353 selskapene ble delt inn i 11 bransjer, noe som gjorde det mulig å sammenlikne finansutviklingen til topp- og bunnselskapene i de enkelte bransjene. Av de 11 bransjene i denne studien fantes det nok data (mange nok selskaper i en bestemt bransje) til å utføre analysen innenfor fem bransjer inntektsavhengige forbruksvarer, defensive konsumvarer, finans og kapitalvarer, industri og informasjonsteknologi/telekommunikasjon. Resultater: Selskapene med høyest andel av kvinner i toppledelsen hadde bedre finansiell utvikling enn de selskapene som hadde lavest kvinneandel. Disse resultatene er valide for begge de finansielle målene som ble analysert: Avkastning på egenkapital (eng. ROE), som er 35 % høyere, og avkastning til eierne (eng. TRS), som er 34 % høyere. I alle de fem bransjene som ble analysert hadde selskapene med høyest andel av kvinner i toppledelsen høyere avkastning på egenkapital enn de selskapene som hadde lavest kvinneandel. I fire av fem av bransjene som ble analysert hadde selskapene med høyest andel av kvinner i toppledelsen høyere avkastning til eierne enn de selskapene som hadde lavest kvinneandel. Kilde: Catalyst, 2004 (http://www.catalyst.org) The Bottom Line: Corporate performance and Women s Representation on Boards, (Catalyst, 2007) 26 Fortune 500 er en årlig liste som settes sammen og publiseres av magasinet Fortune, og som rangerer de 500 største amerikanske, børsnoterte selskapene ifølge brutto avkastning. Finnes på: 11

18 1.3.3 Women Matter (McKinsey, 2007) 27 (Kvinner spiller en rolle) Women Matter presenterer resultatene av et totrinns forskningsprosjekt som ble utført av McKinsey for å finne effekten av kjønnsmangfold på selskapers utvikling. Women Matter viser at de bedriftene der kvinner har høyest andel på styre- og toppledelsesnivå er de selskapene som utvikler seg best både i forhold til organisasjonsmessige og finansielle mål. Forskningsprosjektet ble utført i to trinn. Først brukte man ett av McKinseys egne diagnoseredskaper (Organisational Performance Profile - Organisasjoners prestasjonsprofil) tilåmålebedrifters organisasjonsmessige dyktighet opp mot ni kriterier: ledelse, retning, ansvarlighet, koordinering og kontroll, innovasjon, ekstern orientering, dyktighet, motivasjon, arbeidsmiljø og verdier. Ved hjelp av dette verktøyet undersøkte McKinseys eksperter evalueringene fra ansatte i 231 offentlige og private selskaper, så vel som ideelle organisasjoner, og viste at det var korrelasjon mellom selskapets dyktighet innenfor disse ni organisasjonsmessige dimensjonene og deres finansielle utvikling. Bedriftene som ble rangert høyest etter disse organisasjonsmessige kriteriene hadde en tendens til å ha driftsmarginer og markedskapitalisering som var dobbelt så høy som de selskapene som hadde lavere rangering. Så valgte de ut 101 selskaper som offentliggjør sammensetningen av styringsorganene, særlig større selskaper i Europa, Amerika og Asia, innenfor bransjer som gikk fra energi til distribusjon og finansinstitusjoner. De analyserte svarene fra deltakere i spørreundersøkelsen, og sammenliknet resultatene for disse selskapene i forhold til andelen kvinner i styrene. 27 McKinsey (2007), s

19 Det som kom fram var at selskaper med tre eller flere kvinner i styret gjennomsnittlig scorer høyere for hvert organisasjonskriterium enn selskaper uten kvinner på toppen. Faktisk steg yteevnen klart når andelen kvinner i et styre med rundt ti personer ble minst tre. Korrelasjon betyr ikke nødvendigvis en årsakssammenheng, men korrelasjonen mellom organisasjonsmessig dyktighet og kvinners deltakelse i styrene er likevel imponerende. Det andre trinnet i undersøkelsen søkte å finne ut om selskaper med kvinnelige toppledere også gjorde det bedre finansmessig. I denne sammenhengen utførte McKinseys eksperter en studie sammen med Amazone Euro Fund. De valgte de 89 europeiske børsnoterte selskapene med sterkest kjønnsmangfold i toppledelsen. Selskapene ble valgt ut blant alle europeiske børsnoterte selskaper med en aksjemarkedskapitalisering på over 150 millioner, basert på følgende kriterier: Antallet og andelen av kvinner i styret, deres funksjon (administrerende direktør og direktør for økonomi og finans vil ha større vekt i selskapets avgjørelser enn en kommunikasjonssjef) og, i mindre grad, at flere enn to kvinner satt i styret, eller statistikk om kjønnsmangfold i den årlige rapporten. McKinsey analyserte deretter den finansielle utviklingen til disse selskapene sammenliknet med gjennomsnittet i bransjen. Det er ingen tvil om at disse selskapene gjennomsnittlig gjorde det bedre enn gjennomsnittet i sin bransje i forhold til avkastning på egenkapital (11,4 % mot et gjennomsnitt på 10,3 %), driftsresultat (EBIT 11,1 % mot 5,8 %), og aksjeprisvekst (64 % mot 47 % i perioden ). Disse statistisk signifikante forskningsresultatene viser at selskaper med en høyere andel kvinner i styrene også er de som har best resultater. Selv om disse studiene ikke viser at det er noe årsaksforhold, gir de oss allikevel et bilde av virkeligheten som kun kan brukes til å argumentere for mer likestilling. Til slutt, etter å ha definert arbeidsmiljøet og endringer i personlige aspirasjoner som de viktigste barrierene for kvinnelig styredeltakelse, foreslår Women Matter ut fra identifisert god praksis måter man kan finne opp modellen igjen på og øke kvinners deltakelse i bedriftene, så vel som i toppledelsen. 13

20 Kapittel 2. Har jobber kjønn? 2.1 Oversikt Dette kapitlet gir informasjon om kjønnssegregering og hvordan dette virker inn på bedriftenes resultater. Her vil vi først presentere hvordan kvinner og menn er ulikt fordelt i EUs arbeidsmarked nå, og vise hvordan denne situasjonen kan tilskrives et låst kjønnsrollemønster. Vi går deretter videre og viser hvordan disse stereotypiene langt fra dekker de egentlige individuelle talentene, kapasiteten og ambisjonene til både kvinner og menn. Kapittelet gir noen eksempler på hvordan disse fordommene kan overvinnes gjennom praktisk handling i selskaper, noe som gir fordeler, ikke bare for kvinner, men også for menn, og for selskapets produktivitet. 2.2 Den nåværende situasjonen Kjønn og sysselsettingsandelen i EU Gjennomsnittlig arbeidsmarkedsdeltakelse i 2007: 71,6 % for menn og 57,2 % for kvinner. Gjennomsnittlig arbeidsledighet i 2007: 9 % for kvinner og 7,6 % for menn, med en gjennomsnittlig forskjell på 1,4 %. Gjennomsnittlig andel av deltidsarbeid i 2007: 31,4 % for kvinner og 7,8 % for menn. Den europeiske strategien for vekst og sysselsetting satte som målsetning å få opp sysselsetningen for kvinner til 60 % innen De siste årene har kvinners sysselsetting vært i kontinuerlig vekst med en takt som har vært adskillig høyere for kvinner enn for menn, og den nådde et gjennomsnitt på 57,2 % for EU27 i Til tross for denne positive trenden er kvinners sysselsetting fremdeles lavere enn menns i alle land i EU, selv om det er store variasjoner fra land til land. I 2007 var forskjellen i sysselsetting mellom kvinner og menn rangert fra mindre enn 5 prosent i Finland og Sverige, til mer enn 25 prosent i Hellas og Malta. Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten er oftest høyere blant kvinner. I 2007 ble de største forskjellene der kvinner kom dårlig ut funnet i Hellas (8), Spania (5,3), og i Italia (3,4). I sju land lå menns arbeidsledighet høyere enn kvinners (Tyskland, Estland, Irland, Latvia, Litauen, Romania og Storbritannia). 28 European Commission, Report on equality between women and men 2008, COM(2008)10 final. Tilgjengelig fra: 14

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter ii The European Intercultural Workplace Små og mellomstore bedrifter En komparativ studie av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter i ti europeiske land ii iii Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa TEMATISK PUBLIKASJON Januar 2003 European Agency for Development in Special Needs Education Med støtte fra EURYDICE Informasjonsnettverket for opplæring i Europa

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Når unntaket blir en del av regelen

Når unntaket blir en del av regelen AFI-rapport 1/2015 Ann Cecilie Bergene, Cathrine Egeland Per Bonde Hansen og Christin Thea Wathne Når unntaket blir en del av regelen En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser Arbeidsforskningsinstituttet,

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Seminar om bevisstgjøring om antidiskriminering og likeverd rettet mot frivillige organisasjoner - VT/2010/007 - Łukasz

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

TURNOVER I DE SKANDINAVISKE HOTELLKJEDENE MARKEDSHØYSKOLEN 2014 BCR3100 BACHELOROPPGAVE

TURNOVER I DE SKANDINAVISKE HOTELLKJEDENE MARKEDSHØYSKOLEN 2014 BCR3100 BACHELOROPPGAVE BCRStide3100sm SKRIV INN DOKUMENTTITTEL kkjhjhjhjhjhskdkd1 Studentnr 982792 982795 TURNOVER I DE SKANDINAVISKE HOTELLKJEDENE MARKEDSHØYSKOLEN 2014 BCR3100 BACHELOROPPGAVE Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Gry Agnete Alsos Tommy Høyvarde Clausen Espen John Isaksen Bjørn Willy Åmo Erlend Bullvåg GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

En studie av fem supervekstledere

En studie av fem supervekstledere BE 307E 003 Entreprenørskap og innovasjonsledelse Hvordan påvirker ledere supervekst i virksomheter? En studie av fem supervekstledere En oppgave av Marius Hansen Monica Marie Jakobsen Handelshøgskolen

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken S RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken KVINNEPANELETS RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer