Bruksanvisning for bordkjøleskap N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for bordkjøleskap N"

Transkript

1 Bruksanvisning for bordkjøleskap N KTP/KTPes 17../15.. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien** 2508

2 Oversikt over skapet Betjenings- og kontrollelementer, fig. A1 1 Temperatur- og innstillingsindikasjon, 2 Justeringsknapp for temperatur: UP = varmere, DOWN = kaldere, 3 Av-/på-knapp 4 SuperFrost-knapp*, - For at store mengder ferske matvarer skal bli raskere gjennomfrosne. 5SuperCool-knapp* - For at ferske matvarer skal bli raskere nedkjølt 6 Barnesikringsindikasjon, mot utilsiktet utkobling. Mer informasjon om dette finner du i avsnittet 'Tilleggsfunksjoner'. W Ved å justere flaske- og hermetikkhyllen kan du sikre flaskene mot å vippe når døren åpnes og lukkes. Ved rengjøring kan hyllen tas av. W Alle dørhyllene kan tas ut for rengjøring, fig. A2: Skyv hyllen oppover og ta den ut framover. W Hyllene kan justeres, avhengig av høyden på kjølevaren, fig. A3. - Løft av hyllen, trekk den framover og sving den bort. - Skyv alltid hyllene inn med anslagskanten bak og pekende oppover, da ellers matvarer kan fryse fast på bakveggen. W Fig. A4. Hvis du trenger plass til høye flasker og fat, skyver du rett og slett halve glassplaten 1 bakover. Ved rengjøring kan festedelene 2for de halve glassplatene tas av. Vær oppmerksom på at høyre og venstre festedel settes inn igjen på riktig side. Oversikt over skapet og utstyr, fig. A Betjenings- og kontrollelementer Smør- og ostehylle Justerbare hyller Frysedel* Justerbare dørhyller Egghylle* Justerbar flaske- og hermetikkhylle Innvendig belysning Kondensvannutløp Skåler for grønnsaker, salter, frukt Kaldeste sonen i kjølerommet, for ømfintlige og lettfordervelige matvarer Plass for høye flasker Typeskilt Justerbare føtter foran, transporthjul bak * avhengig av modell og utstyr

3 Innhold Side Bruksanvisning Oversikt over skapet... 2 Innhold... 3 Eksempel på innsetting av matvarer... 3 Bestemmelser... 3 Tips om energisparing... 3 Sikkerhets- og varselhenvisninger... 4 Deponering... 4 Teknisk sikkerhet... 4 Sikkerhet ved bruk... 4 Oppstilling... 4 Tilkobling... 4 Oppstart... 5 Slå på og av... 5 Stille inn temperaturen... 5 Temperaturinnstillingsindikator... 5 Tilleggsfunksjon... 5 Kjøledel... 5 SuperCool... 5 Innvendig belysning... 5 Merknader om kjøling... 6 Frysedel... 6 SuperFrost... 6 Innfrysing med SuperFrost... 6 Merknader om innfrysing og oppbevaring... 6 Lage isterninger... 6 Avriming, rengjøring... 6 Feil - problemer?... 7 Kundeservice og typeskilt... 7 Oppstillings-/ombyggingsanvisning Oppstillingsmål... 7 Bytte dørhengsling... 7 Eksempel på innsetting av matvarer, fig. A 1 Smør, ost 2 Egg 3 Flasker og hermetikk 4 I frysedel*: Dypfryste varer, isterninger 5 Hermetikk, bakevarer 6 Meieriprodukter 7 Kjøtt-, fisk-, pølsevarer, ferdige matretter 8 Grønnsaker, salat, frukt Vi gratulerer deg med ditt nye kjøl-/fryseskap. Med dette kjøpet har du bestemt deg for alle fordelene ved den mest moderne kjøleteknikken, som garanterer for høy kvalitet, lang levetid og høy funksjonssikkerhet. Utstyret på dette skapet gjør det mulig med mest mulig betjeningskomfort i hverdagen. Med dette skapet, produsert på miljøvennlig måte ved å bruke resirkulerbart materiale, bidrar du og vi felles aktivt til å bevare miljøet. For å bli kjent med alle fordelene med dette skapet, må du lese nøye gjennom all informasjonen i denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg lykke til med det nye kjøl-/ fryseskapet ditt. Ta godt vare på bruksanvisningen, og overlever den eventuelt til nye eiere. Bruksanvisningen gjelder for flere modeller, avvik er derfor mulig. Bestemmelser W Skapet er tenkt til nedkjøling, innfrysing og oppbevaring av matvarer, samt til laging av isbiter. Det er tiltenkt bruk i husholdningen. Ved annen bruk overtas intet ansvar for feilfri funksjon. W Skapet er, avhengig av klimaklassen, utformet for bruk i begrensede omgivelsestemperaturer. Disse må ikke under- eller overskrides! Den klimaklassen som gjelder for ditt skap, er angitt på typeskiltet. Det betyr: Klimaklasse utformet for omgivelsestemperaturer fra SN +10 C til +32 C N +16 C til +32 C ST +16 C til +38 C T +16 C til +43 C - Kjølemiddelkretsen er kontrollert for tetthet. - Skapet tilfredsstiller gjeldende sikkerhetsforskrifter, samt EU-forskriftene 2006/95/EG og 2004/108/EG. Tips om energisparing W Vær oppmerksom på at lufteåpningene må være frie. W Døren på skapet bør være kortest mulig åpen. W Sett inn matvarer sortert. Ikke overskrid angitt oppbevaringsdato. W Alle matvarer må oppbevares godt innpakket og tildekket. W Varm mat må først avkjøles til romtemperatur før den legges inn i skapet. W Like frysevarer bør alltid oppbevares sammen, slik at man unngår at døren er lenge åpen, og dermed unødig energitap. W La frosne matvarer tine i kjølerom. W Hold døren på skapet lukket ved feil. Dermed reduseres kuldetapet. Kvaliteten på frysevarene holder seg lenger. N 3

4 Sikkerhets- og varselhenvisninger Deponering Emballasjen er produsert av resirkulerbart materiale. - Bølgepapp/papp - Formdeler av skummet polystyrol - Folier av polyetylen - Emballasjebånd av polypropylen W Emballasjemateriell er ikke leketøy for barn - kvelningsfare! W Lever inn emballasjen ved et offisielt innsamlingssted. Brukt apparat: Inneholder fremdeles verdifulle materialer, og må ikke kastes i det vanlige, usorterte husholdningsavfallet. W Gjøre brukte apparater ubrukelige. Trekk ut nettstøpslet, fjern tilkoblingskabelen og gjør låsen ubrukelig, slik at barn ikke kan låses inne. W Sørg for at det brukte skapet ikke skades i kjølemiddelkretsen under transport. W Informasjon om anvendt kjølemiddel finner du på typeskiltet. W Deponering av brukte skap må utføres på en fagmessig og korrekt måte, iht. lokale forskrifter og lover. Teknisk sikkerhet W For å unngå person- og materielle skader,må skapet kun transporteres innpakket, og monteres opp av to personer. W Kjølemidlet R 600a er miljøvennlig, men antennelig. W Rørledningene på kjølekretsen må ikke skades. Kjølemiddel som spruter ut, kan føre til skader på øynene, eller den kan antennes. W Hvis det lekker ut kjølemiddel, må åpen ild eller antenningskilder i nærheten av lekkasjen fjernes, nettstøpslet trekkes ut og rommet luftes godt. W Ved skader på skapet må leverandøren kontaktes umiddelbart - før tilkobling. W For å sikre sikker drift av skapet, må det kun monteres og kobles til iht. opplysningene i bruksanvisningen. W Ved funksjonsfeil må skapet kobles fra strømmen: Trekk ut støpslet (ikke trekk i kabelen), eller løsne eller skru ut sikringen. W Reparasjoner og inngrep på skapet må kun utføres av kundeservice, da det ellers kan oppstå farlige situasjoner for brukeren. Det samme gjelder ved bytte av nettkabel. Sikkerhet ved bruk W Ikke oppbevar eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbar drivgass, som f.eks. butan, propan, pentan o.l. i skapet. Gasser som evt. lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter. Slike spraybokser er merket med et flammesymbol, eller det er angitt i innholdsdeklarasjonen. W Alkohol med høyt prosentinnhold må kun oppbevares godt lukket og stående. W Ikke bruk åpen ild eller antenningskilder inne i skapet. W Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet (f.eks. damprengjøringsapparater, varmeapparater, ismaskin osv.). W Sokkel, skyvehyller, dører osv. må ikke brukes som stigbrett eller som støtte. W Dette skapet må ikke betjenes av personer (også barn) med fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, eller av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de læres opp i bruk av skapet, eller er under oppsyn av en person som har ansvar for sikkerhet. Barn må være under oppsyn, for å sikre at de ikke leker med skapet. W Unngå kontinuerlig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevare. Dette kan føre til smerter, nummenhet og forfrysninger. Ved lengre kontinuerlig hudkontakt må man ta forholdsregler, f.eks. bruke hansker. W Ikke bruk matvarer som er oppbevart forlenge, dette kan evt. føre til matforgiftning. Oppstilling W Ved oppstilling/innmontering må man sørge for at rørledningene på kjølekretsen ikke skades. W Skapet settes godt fast og i vater på de justerbare føttene med en fastnøkkel 10 og inn i nisjen. W Unngå plassering i områder med direkte sollys, ved siden av komfyr, varme og lignende, samt i områder med fuktighet og vannsprut. W Oppstillingsrommet til skapet må ha et volum på 1 m 3 per 8 g kjølemiddelmengde R 600a, iht. norm EN 378, slik at det ved en eventuell lekkasje i kjølemiddelkretsen ikke kan oppstå en antennelig gass-luft-blanding i skapets oppstillingsrom. Angivelse av kjølemiddelmengde finner du på typeskiltet inne i skapet. W Skapet må alltid plasseres direkte på veggen. W Luftespaltene må ikke forskyves. Sørg alltid for gode luftemuligheter! Vær oppmerksom på vedlegget i oppstillings- og ombyggingsanvisningen. W Ikke plasser varmeproduserende apparater, f.eks. mikrobølgeovn, toaster osv., på kjøle-/fryseskapet! W Pga. brannfaren må det ikke plasseres brennende stearinlys, lamper og andre gjenstander med åpen flamme på kjøle- /fryseskapet. W Brannfare pga. fuktighet! Hvis strømførende deler eller nettkabelen blir fuktige, kan det føre til kortslutning. - Skapet er utformet for bruk i lukkede rom. Ikke bruk skapet ute i det fri eller i områder med fuktighet eller vannsprut. W FORSIKTIG! Fare for personskader og materielle skader på grunn av feil transport! - Skapet må transporteres innpakket. - Skapet må transporteres stående. - Ikke transporter skapet alene. Tilkobling Strømtype (vekselstrøm) og spenning på oppstillingsstedet må stemme overens med opplysningene på typeskiltet. Typeskiltet befinner seg på venstre side innvendig, ved siden av grønnsaksskålene. W Skapet må kun kobles til et forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. W Stikkontakten må være sikret med 10 A eller mer, ligge utenfor skapets bakside, og være lett tilgjengelig. W Skapet må ikke kobles sammen med andre apparater på en fordelerstikkontakt - fare for overoppheting. W Når nettkabelen fjernes fra baksiden av skapet, må kabelholderen fjernes - ellers vibrasjonsstøy! 4

5 Igangsetting og kontrollelementer - Den lysende temperaturinnstillingsindikatoren angir skapets drift. - De enkelte lysdiodene er tilordnet temperaturområder. De indikerer valgt innstillingsverdi for kjøletemperatur. Tilleggsfunksjoner N Det lønner seg å rengjøre skapet før igangsetting, les mer i kapittel "Rengjøring". Slå på og av Fig. A1 W Slå på: Trykk av-/på-knappen 3 slik at temperaturindikatoren lyser/blinker. - Ved igangsetting og varmt skap indikeres først romtemperatur, til ønsket temperatur er nådd. - Belysningen* lyser når døren er åpen. W Slå av: Trykk av-/på-knappen i ca. to sekunder, slik at temperaturindikatoren er mørk. Stille inn temperaturen W Senke temperaturen/kaldere: Trykk DOWN-justeringsknappen 2. W Øke temperaturen/varmere: Trykk UP-justeringsknappen 2. - Under justeringen blinker innstillingsverdien. - Når temperatur-justeringsknappen trykkes første gang, vises aktuell siste innstillingsverdi (= nominell verdi) på indikatoren. - Hvis du fortsetter å trykke kort, endres innstillingsverdien i 1 C-trinn, ved å trykke lenge, endres verdien fortløpende. - Ca. 5 sek. etter siste tastetrykk kobles elektronikken automatisk om, og faktisk kjøletemperatur (= faktisk verdi) indikeres. - Temperaturen kan stilles inn fra 2 C til 9 C Når laveste temperatur nås avhenger av oppstillingsrommet. Ved høy omgivelsestemperatur kan denne uansett ikke nås. W Anbefalt temperaturinnstilling: - For kjøledelen: 5 C På skap med frysedel* gjelder: - Dersom dypfryste varer oppbevares, og dersom laveste frysetemperatur skal sikres, anbefaler vi å stille inn temperaturen på 2 C. - Ved omgivelsestemperatur under 18 C kobles vinteroppvarmingen på skapet automatisk inn. Merk: Vær oppmerksom på at temperaturen i kjølerommet avhenger av hvor ofte døren åpnes, hvor mye matvarer det er i skapet, og romtemperaturen i oppstillingsrommet. Temperaturinnstillingsindikator, fig. A1/ 1 I normaldrift indikeres faktisk kjøletemperatur. Indikatoren blinker når du - endrer temperaturinnstillingen. W Dersom det vises "F 1" til "F 5" i indikatoren, foreligger det en feil på skapet. Kontakt da kundeservice og oppgi denne indikasjonen. Dette muliggjør rask og målrettet service. I innstillingsmodus kan du bruke barnesikringen og endre indikatorens lysstyrke*: Innstillingsmodus aktivere: W Trykk SuperFrost-knappen ca. 5 sek, - SuperFrostknappen blinker - displayet viser c for barnesikring. Merk: Den verdien som skal endres, blinker. W Ved å trykke på Up/Down-knappen velger du ønsket funksjon: c = barnesikring eller h = lysstyrke. W Velg/bekreft nå funksjonen ved å trykke lett på SuperFrost-knappen: Ved c = barnesikring velger du c1 = barnesikring på eller c0 = barnesikring av ved å trykke Up/Downknappen, bekreft med SuperFrost-knappen. Når symbolet 6 lyser, er barnesikringen aktiv. Ved h = lysstyrke velger du h1= minimal til h5 = maksimal lysstyrke ved å trykke på Up/Down-knappen, bekreft med SuperFrostknappen. Gå ut av innstillingsmodus: W Ved å trykke på On/Off-knappen avsluttes innstillingsmodus; etter 2 min. kobles elektronikken automatisk om. Normaldrift er igjen aktiv. Kjøledel SuperCool*, fig. A1/5 SuperCool lønner seg særlig når du ønsker å kjøle ned store mengder ferske matvarer eller drikkevarer raskest mulig. Kjøletemperaturen synker da ned til verdien på den kaldeste temperatureffekten. W Slå av/på: Trykk lett på SuperCool-knappen 5, slik at tilhørende LED på temperaturindikatoren lyser (mørk = av). Merk: SuperCool har høyere energiforbruk. Etter ca. 6 timer kobles likevel elektronikken automatisk tilbake til energisparende normaldrift. Innvendig belysning Kobles ut automatisk når døren har vært åpen i ca. 15 minutter. Dersom den ikke lyser når døren er åpen i kort tid, mens temperaturinnstillingsindikatoren lyser, er lyspæren evt. gått. Bytte lyspære: W Lyspæredata: Maks. 15 W, strømtype og spenning må stemme overens med spesifikasjoner på typeskiltet. Bruk kun lyspærer med samme størrelse, sokkel: E 14. W Slå av skapet. Trekk ut støpslet, evt. løsne eller skru ut sikringen. W Smett ut pæredekslet iht. fig. F1 1, og ta det av på baksiden 2. W Bytt lyspære iht. fig. F2. W Sett dekslet tilbake på plass bak og smett det inn på plass på sidene. * avhengig av modell og utstyr 5

6 Merknader om kjøling W Med den naturlige luftsirkulasjonen i kjølerommet oppstår det ulike temperaturområder, som er gunstige for oppbevaring av ulike matvarer. - Det er kaldest like over grønnsaksskålene og på bakveggen (gunstig for f.eks. pølse- og kjøttvarer); - I det øvre, fremre området og i døren er det varmest (gunstig for f.eks. smør og smøreoster). Oppbevar derfor matvarene iht. sorteringseksemplet. W Oppbevar matvarer slik at luften kan sirkulere, altså ikke legg dem for tett. W Matvarer som lett avgir eller tar til seg lukt, samt væsker, må alltid oppbevares i lukkede beholdere eller tildekket; alkohol med høyt prosentinnhold må kun oppbevares godt lukket og stående. W Som emballeringsmateriale kan du bruke resirkulerbare plast-, metall-, aluminiums- og glassbeholdere og plastfolie. W Matvarer som avgir eller er ømfintlige overfor etylengass, som f.eks. fukt, grønnsaker og salat, må alltid separeres ut eller pakkes inn for ikke å redusere lengden på holdbarheten; f.eks. bør ikke tomater oppbevares sammen med kiwi eller kål. Frysedel* I frysedel* kan du lagre dypfryste matvarer og frysevarer i flere måneder, ved en oppbevaringstemperatur på -18 C og lavere (fra en medium temperaturinnstilling), du kan lage isterninger, og i tillegg fryse inn ferske matvarer. Merk: Lufttemperaturen i hyllen, målt med termometer eller andre måleapparater, kan variere. Dette har likevel liten innvirkning på frysevarene når skuffen er full. Kjernetemperaturen på frysevaren har da middelverdien for disse svingningene. SuperFrost De ferske matvarene bør raskest mulig fryses inn helt inn til kjernen, og frysevarer som allerede oppbevares, får en "kuldereserve". Dette sørger SuperFrost-funksjonen for. På denne måten beholdes næringsverdien, utseendet og smaken på innfrosne matvarer best mulig. W Du kan fryse inn maks. så mange kilo ferske matvarer i løpet av 24 timer som det er angitt på typeskiltet under "Innfrysingskapasitet... kg/24t", 4. Maksimal innfrysingsmengde avhenger av modell og klimaklasse. Innfrysing med SuperFrost Fig. A1/4 W Trykk lett på SuperFrost-tasten 4, slik at lysdioden lyser. - Innfrysingstemperaturen synker, skapet arbeider med maksimal kjøleeffekt. W Legg deretter inn de ferske matvarene. - SuperFrost kobler seg automatisk avetter totalt ca. 65 timer. Innfrysingsprosessen er fullført, - SuperFrost-LED er mørk. Skapet arbeider igjen i energisparende normaldrift iht. siste innstillingsverdi. Merk: SuperFrost må ikke slås på: - Når det legges inn varer som allerede er frosne. Merknader om innfrysing og oppbevaring W Dypfryste varer (allerede frosne) kan umiddelbart legges inn i den kalde hyllen. W Legg helst ingen flasker i hyllen for hurtig nedkjøling, ta de i så fall ut igjen etter maksimalt én time, ellers kan de sprekke! W Matvarer som allerede er tint opp, må ikke fryses inn på nytt, men bearbeides videre til en ferdig matrett. Næringsverdi og smak på innfrosne matvarer beholdes da best mulig. W Veiledende verdier for oppbevaringsvarighet av ulike matvarer i frysedelen: Iskrem 2 til 6 måneder Pølse, skinke 2 til 6 måneder Brød, bakevarer 2 til 6 måneder Vilt, svin 6 til 10 måneder Fisk, fet 2 til 6 måneder Fisk, mager 6 til 12 måneder Ost 2 til 6 måneder Fjærkre, storfe 6 til 12 måneder Grønnsaker, frukt 6 til 12 måneder - Hvilken verdi som gjelder, avhenger av kvaliteten på matvaren og forbehandlingen før innfrysing, samt kvalitetskravene i den enkelte husholdning. For fetere matvarer gjelder alltid den nedre verdien, fett har en tendens til å bli harskt. Lage isterninger W Isskål* Fylles 3/4 med vann og fryses inn. Isterningene løsnes ved å vri på skålen, eller ved å holde den under rennende vann en kort stund. Avtining, rengjøring I kjølerommet Skap uten frysedel tines av automatisk. Fuktig som oppstår på bakveggen av kjølerommet, føres via kondensvannutløpet til en fordampningsbeholder utenfor kjølerommet. Avtiningsvannet fordunster pga. kompressorvarmen - vanndråper på baksiden avhenger av funksjonen, og er helt normalt. W Kontroller jevnlig at avtiningsvannet alltid kan flyte uhindret gjennom avløpsåpningen via grønnsaksskålene på baksiden (pil i fig. A). I frysedel* danner det seg et tykkere rimog islag etter lengre tids drift. Dette øker energiforbruket. Utfør derfor regelmessig avriming. Ikke bruk elektriske varme- eller damprengjøringsapparater, avrimingsspray, åpen flamme eller metallgjenstander for å fjerne is. Fare for personskader og materielle skader! For å fremskynde avrimingen, kan du sette en kjele med varmt vann som ikke koker inn i hyllen. Gå fram som følger ved avriming: W Slå av skapet: Trekk i støpslet eller - vri temperaturregulatoren til posisjon "0". W Frysevarer tas ut og legges i avispapir eller teppe, og oppbevares på et kjølig sted. W La hylle- og skapdøren stå åpen under avrimingen. W Avtiningsvannet samles opp med en svamp eller en klut. Rengjør deretter apparatet. Rengjøres W Ved rengjøring må skapet settes ut av drift. Trekk ut støpslet, eller løsne eller skru ut forkoblede sikringer. 6

7 W Utvendige vegger, innvendig og utstyrsdeler vaskes for hånd med lunket vann og litt vaskemiddel. Ikke bruk damprengjøringsapparater - fare for personskader og materielle skader! W På skap av rustfritt stål brukes et vanlig rengjøringsmiddel for rustfritt stål. - For å få best mulig beskyttelse påføres et jevnt lag med pleiemiddel for rustfritt stål i slipretningen etter rengjøringen. Det er normalt at ståloverflaten får mørkere partier og en mer intensiv farge i begynnelsen. - Ikke bruk skurende/slipende svamper, konsentrerte rengjøringsmidler og overhodet ikke sand,- klor- eller syreholdige pussemidler eller kjemiske oppløsninger. Dette skader overflatene og kan føre til rustdannelse. - Vi anbefaler å bruke myke vaskefiller og et universalrengjøringsmiddel med nøytral ph-verdi. Inne i skapet må det kun brukes rengjøringsmidler og pleiemidler som ikke påvirker matvarene. W Hyller, glassplater og annet utstyr rengjøres for hånd, disse delene tåler ikke vask i oppvaskmaskin. - Hyller og dørhyller kan demonteres for rengjøring - ta av lister og sidedeler fra glassplatene. Ta av beskyttelsesfolien fra alle pyntelister. - Pass på så det ikke kommer vann inn i luftespalter, elektriske komponenter eller avløpsrennen*. Tørk skapet tørt. - Typeskiltet inne i skapet må ikke ødelegges eller fjernes - dette er viktig for kundeservice. W Rengjør avløpsåpningen på baksiden over grønnsaksskålene oftere, fig. A, pil. Rengjør evt. med et tynt hjelpemiddel, f.eks. vattpinne eller lignende. W Kuldemaskin med varmeveksler - metallgitter på baksiden av skapet - bør rengjøres, støvtørkes én gang i året. Oppsamling av støv øker energiforbruket. W Sørg for at kabler eller andre komponenter rives av, knekkes eller blir ødelagt. W Koble deretter til og slå på skapet igjen. Hvis skapet skal tas ut av drift over lengre tid, må skapet tømmes, støpslet trekkes ut, rengjøres som beskrevet, og døren må stå åpen for å hindre luktdannelse. Feil - problemer? Skapet er konstruert og produsert slik at det kan fungere feilfritt og ha lang levetid. Dersom det likevel oppstår funksjonsfeil under bruk, må du kontrollere om feilen evt. kan føres tilbake til en betjeningsfeil. I slike tilfeller må vi belaste deg for kostnadene, også i garantitiden. Følgende feil kan du utbedre selv ved å kontrollere mulige årsaker: Feil Mulig årsak og tiltak Skapet arbeider ikke, indikeringen er mørk - Er skapet korrekt slått på? - Står støpslet korrekt i stikkontakten? - Er sikringen til stikkontakten i orden? Innvendig belysning lyser ikke - Er kjøledelen slått på? - Lyspæren er gått. Bytt lyspære iht. avsnittet "Innvendig belysning". For høy støy - Står skapet på fast gulv, vibrerer møbler eller gjenstander i nærheten når kjøleaggregatet går? Flytt evt. skapet litt bort, rett opp de justerbare føttene, flytt flasker og beholdere litt fra hverandre. - Dette er normalt: Strømningsstøy, bobling eller skvulping, dette oppstår fordi kjølemiddel flyter i kjølekretsen. Et lite klikk, oppstår alltid når kjøleaggregatet (motoren) slås av eller på automatisk. Motorbrumming, er kortvarig litt høyere når aggregatet slår seg på. Når SuperFrost er innkoblet, når matvarer nylig er lagt inn, eller når døren har stått lenge åpen, øker automatisk kjøleeffekten. Temperaturen er ikke kald nok - Er temperaturregulatoren riktig innstilt? (Still den evt. litt kaldere. - Lukkes døren korrekt? - Er luftingen god nok? Frigjør evt. luftegitteret. - Er omgivelsestemperaturen for varm? (s. avsnittet "Bestemmelser") - Ble skapet åpnet for ofte eller for lenge? - Avvent om nødvendig temperatur stiller seg inn igjen av seg selv. Kundeservice og typeskilt Hvis ingen av årsakene over foreligger, og du ikke kan rette feilen selv, eller hvis flere lysdioder blinker, må du kontakte nærmeste kundeservice (oversikt vedlagt). Oppgi Apparatbetegnelse 1, Servicenr. 2, Serienr. 3 på typeskiltet (se fig.), og hvilke lysdioder som blinker. Dette muliggjør rask og målrettet service. Typeskiltet er plassert på venstre side inne i skapet. La skapet være lukket til kundeservice kommer for å unngå ytterligere kuldetap. Oppstillings-/ombyggingsanvisning Brett ut vedlegget bakerst med figurene før du leser bruksanvisningen. Bytte dørhengsling Fig. T: Ved behov kan du bytte hengsling. Gå fram iht. fig.t/t1 i rekkefølgen til posisjonene. Oppstillingsmål Utvendige mål på skapet finner du på den figuren som er på baksiden, S. Modell Apparatmål (mm) Nominell bredde a c c' d e e g h KTP15../ KTP(es)15../ N Produsenten arbeider hele tiden med videreutvikling av alle typer og modeller. Ha derfor forståelse for at vi må forbeholde oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. 7

8

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon N 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Oversikt over skapet Kontrollelementer,

Detaljer

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N 708 444-0 EK/IK/IKS../ 808 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer Fig. A På/av og temperaturregulator. punkt = varmt maks. = kaldt Anbefalt

Detaljer

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater Up Down On/Off SuperCool Up Down On/Off SuperCool Ventilation Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N C C 7084 194-00 IKP/IK...6 1108 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn 140910 7082448-02 EKB/ (S)IKB... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør 010410 7084282-03 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 170709 7084418-02 CN(es)... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten

Detaljer

Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze

Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze Bruksanvisning for fryseskap, ofrost, DuraFreeze 7084 152-00 DF 1508 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, med na-visning for nettsvikt

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 251011 7085018-00 SGN/SGNesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 121011 7084666-00 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING 63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV FRYSESEKSJONEN AVRIMING OG RENGJØRING AV

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med isbitmaskin, NoFrost-system og DynaCool KFN 14943 SDE ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 B-2161 01.2003 Kaffemaskinens enkelte komponenter Lokk til kjølerom Rute med foto Kortlomme Indikator for lav temperatur Indikator for tom beholder Betjeningsfront

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer