Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter"

Transkript

1 Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter

2 Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Forfattere Ørjan Lande Hansen Magnus Fodstad Larsen Kathrine Lønvik ISBN Vox 211 Grafisk produksjon: Månelyst as

3 BASISKOMPETANSE I POSTEN OG BRING 1 Sammendrag Posten Norge AS og Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, inngikk i 29 en avtale om kurs i grunnleggende ferdigheter. Prosjektet, kalt Basiskompetanse i Posten og Bring, retter seg mot ansatte i Postenkonsernet, og vil foregå i perioden Denne rapporten baserer seg på datamaterialet fra ti pilotkurs høsten 21, og må følgelig ikke tolkes som et endelig resultat. Rapporten belyser deltakernes bakgrunn og motivasjon for å delta på kurs i basiskompetanse, og mulige effekter av kurset. Totalt var det 77 deltakere på kurs, hvorav vi har data fra 71. Kursdeltakernes gjennomsnittsalder var 44 år, 4 prosent var menn og prosent kvinner. 27 prosent av deltakerne var minoritetsspråklige. De viktigste motivasjonsfaktorene for deltakelse var følgende: «Å bedre sin allmennkunnskap», «å bli flinkere i jobben», og «å stå bedre rustet ved framtidige jobbendringer». For deltakere med barn i skolepliktig alder var «å hjelpe barn med lekser og skolegang» en stor motivasjon. En majoritet av deltakerne var fornøyde med kurset (8 prosent), og 91 prosent vil anbefale kurset til kollegene sine. Fire av fem opplevde kurslæreren som motiverende. To av tre deltakere mente kurset var jobbrelevant, mens nær tre av fire mente kurset var nyttig i hverdagen utenfor arbeidet. Datamaterialet viser at deltakerne innen de grunnleggende ferdighetene matematikk, data, lesing og skriving vurderer seg selv som flinkere etter kurset enn i forkant av kurset.

4 2 BASISKOMPETANSE I POSTEN OG BRING Innhold Sammendrag Bakgrunn Metode og datagrunnlag Metodisk rammeverk Effektmåling Hvem er kursdeltakerne? Motivasjon for deltakelse...8. Effekter Matematikk Lesing Skriving Data Omstilling Kursevaluering Sosialt Kursrelevans Kurset sett under ett Veien videre Referanser... 17

5 BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING 3 1 Bakgrunn 1Posten Norge AS og Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk inngikk i 29 en avtale om kurs i grunnleggende ferdigheter. Prosjektet, kalt Basiskompetanse i Posten og Bring, retter seg mot ansatte i Postenkonsernet. De landsdekkende kursene blir gjennomført fra 21 til 213. I praksis innebærer dette de største byene og tettstedene hvor Postenkonsernet har sin virksomhet. Dette for å sikre tilstrekkelig antall søkere, og grunnlag for å gjennomføre bedriftsinterne kurs. Informasjon og rekruttering av deltakere har foregått gjennom linjeledere, med støtte fra de lokal HR-kontaktene. Vox bidrar økonomisk gjennom BKA-programmet, og faglig gjennom utvikling av læremidler og analyser av deltakernes læringsutbytte. deltakerne dekker 6 prosent ved å jobbe inn timene eller gjennom ferieavvikling. Rapporten baserer seg på innsamlet data fra pilotkursene høsten 21, hvor fagkombinasjonene i de forskjellige klassene varierte noe. Posten Norge AS har inngått en avtale med Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) som opplæringsansvarlig for prosjektet. I tillegg har AOF tatt del i rekruttering av deltakere. Kursene i basiskompetanse er satt til 1 timers varighet. 7 timer er obligatorisk med hovedvekt på lesing og skriving ved bruk av data. I de resterende timene kan deltakerne selv velge mellom lesing, skriving, matematikk eller data. Kursene foregår på dagtid. Posten Norge AS dekker 4 prosent av kurstimene som arbeidstid, mens

6 BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING 2 FELT ELLER BILDE, DENNE TEKST TAS BORT 2 Metode og datagrunnlag Det skal gjennomføres en omfattende datainnsamling for å kartlegge potensielle effekter av kursdeltakelse. Målsetningen er å undersøke hvilket utbytte kursdeltakelse gir innenfor deltakernes arbeidsliv, privatliv og samfunnsliv. Datainnsamlingen foregår i perioden Den endelige evalueringen vil bli publisert i 2. Vox avdeling for analyse er ansvarlig for effektmålingen. 2.1 Metodisk rammeverk Undersøkelsen bygger på både kvantitativ og kvalitativ metode. Den kvantitative delen av undersøkelsen består av spørreskjemaer rettet mot deltakerne. For å kunne fange opp eventuelle kort- og langtidseffekter av kursingen blir deltakerne fulgt over tid. Deltakerne besvarer et spørreskjema på kursets første dag, kursets siste dag, samt ett år etter endt kurs. For å kunne relatere funn og effekter til selve kurset benyttes kontrollgrupper. Data fra kontrollgruppene fungerer som et sammenligningsgrunnlag i forhold til deltakerdataene, og gjør det mulig å kontrollere for eksterne påvirkningsfaktorer i analysene. Kontrollgruppene besvarer de samme spørsmålene som deltakerne til samme tid, men deltar ikke selv på kurs. Det er viktig at kontrollgruppen er tilnærmet lik deltakergruppen med hensyn til faktorer som kan påvirke utfallet av undersøkelsene. For hver kursklasse rekrutterer derfor deltakernes nærmeste leder en kontrollgruppe på bakgrunn av følgende variabler: Arbeidssted, kjønn, husstand, alder, ansiennitet samt lese-, skrive- og dataferdigheter. Den kvalitative delen består av dybdeintervjuer og fokusgrupper. Dybdeintervjuene blir gjennomført med kursdeltakeres nærmeste leder. Intervjuene fokuserer på det daglige arbeidet og eventuelle endringer i arbeidet eller hos deltakerne som følge av kurs. Vedkommende ledere har personalansvar både for kursdeltakere og kontrollgruppemedlemmer. Dette gir en mulighet for å se disse gruppene samlet og i forhold til hverandre. Fokusgruppene er intervjuer som blir gjennomført med utvalgte klasser mot slutten av kurset. Valget av klasser foretas på bakgrunn av morsmål (norskspråklig eller minoritetsspråklig), kjønnssammensetning, arbeidsrelaterte oppgaver og geografi.

7 BASISKOMPETANSE I POSTEN OG BRING For lettere å kunne bearbeide og analysere dataene i ettertid, tas fokusgruppene opp på video og intervjuene opp på bånd. og ledelsens satsningsområder, vil være forholdsvis lik uavhengig av arbeidssted og uavhengig av om man er deltaker eller medlem i en kontrollgruppe. Det blir utarbeidet delvis strukturerte samtaleguider for fokusgrupper og intervjuer, med utgangspunkt i spørreskjemaene. Å koble to forskjellige metoder på den måten kalles metodetriangulering 1, og sikrer gode data og et godt analysegrunnlag. Metodetriangulering gjør det mulig å konkretisere og kontekstualisere kvantitive data, samt å tallfeste funn i det kvalitative materialet. 2.2 Effektmåling Hensikten med denne undersøkelsen er å måle effekter av kursdeltakelse. Effekter vil i denne sammenhengen si om opplæringen fører til endring hos deltakeren. Dette kan være endringer i praksis, vane eller holdning, innenfor deltakerens arbeidsliv eller privatliv. Undersøkelsen skiller mellom kort- og langtidseffekter. For eksempel kan kursdeltakelse gi en umiddelbar effekt i endret holdning og/eller motivasjon. Disse korttidseffektene kan på lengre sikt føre til konkrete endringer i praksis eller vaner. For eksempel er ett av de store spørsmålene i undersøkelsen om kurs i basiskompetanse fungerer som et springbrett for videre læring. Vårt metodiske design søker derfor å finne umiddelbare endringer i motivasjon, og om dette over tid fører til konkrete handlinger. Dette blir gjort gjennom innhenting av data ett år etter endt kurs. Et 1-timers kurs i grunnleggende ferdigheter kan ha visse begrensninger både med hensyn til faglig utbytte og effekter av kurset. Undersøkelsen fokuserer derfor på å avdekke små endringer hos deltakerne, og gjør dette gjennom et omfattende sett av spørsmål knyttet til ulik tematikk. Forskningsmessig er det en stor fordel å gjennomføre effektmålinger i et stort og stabilt konsern som Posten, fordi man kan følge respondentene over tid. Dette forenkler datainnsamlingen, og gir mer utdypende analyser av langtidsendringer. Lignende undersøkelser, særlig rettet mot små og mellomstore virksomheter, bærer ofte preg av et stort frafall av respondenter, og derav lav representativitet 2. Det er også en stor fordel at alle deltakerne og medlemmene i kontrollgruppen jobber i samme konsern, i samme avdeling og har forholdsvis like arbeidsoppgaver. Effekter på arbeidsplassen avhenger også av arbeidsgiverens tilrettelegging for bruk av nyervervet kunnskap. Dette, samt organisasjonsstruktur, organisasjonskultur 1 Brannen, J. (Red.) (1992). Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research. Aldershot: Avebury 2 Eksempelvis: Ananiadou, K., Emslie-Henry, R., Evans, K. & Wolf, A. (24). Identifying effective workplace basic skills strategies for enhancing employee productivity and development. Scoping and pilot study report. London: NRDC

8 BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING 3 FELT ELLER BILDE, DENNE TEKST TAS BORT 3 Hvem er kursdeltakerne? Høsten 21 deltok 77 ansatte på kurs i basiskompetanse, fordelt på 1 klasser. Kursene ble gjennomført i Oslo/ Akershus, Stavanger, Bergen og Trondheim. Datamaterialet i denne rapporten består av svar fra 71 kursdeltakere og 4 kontrollgruppedeltakere. For å få et bilde av hvem kursdeltakerne og kontrollgruppedeltakerne er, viser tabell 1 demografiske variabler. Tabellen viser også likheten mellom kursdeltakerne og kontrollgruppen.

9 BASISKOMPETANSE I POSTEN OG BRING 7 Tabell 1. Demografiske verdier Bakgrunn Deltakere Kontrollgruppe Gjennomsnittsalder 44 år 42 år Kjønnsfordeling 4 % M / % K 7 % M / 43 % K Gjennomsnittlig ansiennitet 17 år 18 år Andel minoritetsspråklige 27 % 14 % Kjønnsfordeling minoritetsspråklige 68 % M / 32 % K 67 % M / 33 % K Gjennomsnittsalder minoritetsspråklige 41 år 47 år Gjennomsnittlig ansiennitet, minoritetsspråklige 12 år 18 år Stilling Prosent Prosent Ledelse 7 Salg/marked 2 Produksjon 74 7 Distribusjon/transport Total 1 1 Utdanning Grunnskole 33 3 Videregående yrkesfag 3 26 Videregående allmennfag Universitet/høyskole Ingen fullført utdanning 1 1 Ingen fullført utdanning 1 1 Sivilstatus Aleneboer u/barn Aleneboer m/barn 13 9 Samboer / gift u/barn 27 Samboer / gift m/barn Total 1 1

10 BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING 44 Motivasjon for deltakelse Tabell 2 viser motivasjonsfaktorer for kursdeltakelse. På spørsmålet «Hva var de viktigste grunnene til at du valgte å delta på kurset? (Flere kryss er mulig)» 3 svarte respondentene følgende: Tabell 2. Motivasjon for deltakelse. Antall og prosent. Antall Prosent For «å bedre min allmennkunnskap» 74 For bedre å kunne løse mine arbeidsoppgaver 4 66 For å sikre jobben min ved framtidige endringer For å forenkle hverdagen min utenfor jobb For å bedre mine karrieremuligheter i selskapet For lettere å kunne hjelpe mine barn med lekser og skolegang For å kunne ta videre utdanning 17 For å kunne bedre mine karrieremuligheter utenfor selskapet 22 Fordi jeg ble anbefalt å delta For å kunne delta i det sosiale samværet på kurset 9 13 Andre grunner 6 9 For å få høyere lønn 7 Fordi jeg får fri fra jobben 4 6 Fordi det var et krav at jeg deltok Svaralternativene var predefinerte, og flere svar var mulig. 3 Svaralternativene var predefinerte, og flere svar var mulig.

11 BASISKOMPETANSE I POSTEN OG BRING 9 Tabellen viser at den største motivasjonsfaktoren var «å bedre sin allmennkunnskap» (74 prosent). De neste motivasjonsfaktorene er arbeidsrelaterte og knyttet til å bli en bedre arbeidstaker. 66 prosent deltar «for bedre å kunne løse sine arbeidsoppgaver», og 47 prosent «for å jobbmessig stå bedre rustet ved framtidige endringer». En av tre oppgir «karrieremuligheter i selskapet» (32 prosent), og nesten hver fjerde «karrieremuligheter utenfor selskapet» (22 prosent). Hver fjerde deltaker motiveres av «å kunne ta videre utdanning». En motivasjonsfaktor som omhandler privatlivet, er «det å forenkle hverdagen utenfor jobb», som 46 prosent krysset av for. Respondenter med barn i skolepliktig alder (6 18 år) utgjør 38 prosent av kursdeltakerne, og i denne gruppen oppgir 2 prosent at «For lettere kunne hjelpe sine barn med lekser og skolegang» er en av grunnene til at de deltar på kurs. Motivasjonsfaktorer som «fordi jeg får fri fra jobben» og «fordi det var et krav at jeg deltok», skårer lavt.

12 BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING FELT ELLER BILDE, DENNE TEKST TAS BORT Effekter Dette kapittelet viser effekter av kursdeltakelse. Som nevnt i metodekapittelet blir alle resultater hos kursdeltakerne kontrollert for resultater hos kontrollgruppen. Det betyr at alle endringene kun har funnet sted hos kursdeltakerne. De tilsvarende endringene er ikke funnet hos kontrollgruppen. Følgelig er de påviste effektene knyttet til kurset i basiskompetanse..1 Matematikk Figur 1. «Kurset forbedret mine matematikkferdigheter.» Prosent På spørsmålet til deltakerne om kurset bidro til å bedre matematikkferdighetene, er tilbakemeldingene sprikende (figur 1). Figuren viser at en tredjedel er uenig (svarte 1 eller 2), en tredjedel er enig (svarte 4 eller ), og en tredjedel verken er enig eller uenig (svarte 3). Imidlertid er det ikke alle kursdeltakerne høsten 21 som hadde opplæring i matematikk. Dette må tas i betrakting i forhold til resultatene. Når man derimot ber deltakerne om å vurdere sine egne matteferdigheter før og etter kurs, ser man en tydelig positiv dreining. Figur 2 viser at andelen respondenter som svarer 1 eller 2, går fra 4 prosent før kurs, til 3 prosent etter kurs 4. Andelen som svarer 4 eller, øker fra 17 prosent før kurs til 36 prosent etter kurs Uenig Enig 4 På en skala fra 1 til, hvor 1 er «dårlige og er «gode», hvordan vurderer du dine matteferdigheter?

13 BASISKOMPETANSE I POSTEN OG BRING 11 Figur 2. «Hvordan vurderer du dine matematikkferdigheter?» Prosent Dårlige Gode.3 Skriving I likhet med matematikk og lesing er deltakernes svar sprikende når de vurderer om kurset forbedret deres skriveferdigheter, og 38 prosent svarte at kurset ikke har forbedret denne ferdigheten (figur ). Deltakerne vurderer derimot skriveferdighetene sine som bedre ved kursslutt sammenliknet med kursstart (figur 6). Respondenter som vurderer sine skriveferdigheter som gode, øker fra 36 prosent til 8 prosent. Andelen som vurderer skriveferdighetene sine som dårlige, minker fra 29 prosent til 13 prosent etter kursslutt. Før kurs Etter kurs Figur. «Kurset forbedret mine skriveferdigheter.» Prosent..2 Lesing Figur 3 viser at en tredjedel av deltakerne svarer at leseferdighetene deres er forbedret som følge av kurset. 41 prosent mener leseferdighetene er uendret Figur 3. «Kurset forbedret mine leseferdigheter.» Prosent Uenig Enig Figur 4 viser at respondentenes vurdering av egne leseferdigheter har økt fra før til etter kurs. Andelen som vurderte sine leseferdigheter som gode, økte fra 49 prosent til 69 prosent. Andelen som før kurs vurderte leseferdighetene sine som dårlige, var på 17 prosent. Denne andelen sank til 6 prosent etter endt kurs. Figur 4. «Hvordan vurderer du dine leseferdigheter?» Prosent Uenig Enig Figur 6. «Hvordan vurderer du dine skriveferdigheter?» Prosent Dårlige Gode Før kurs Etter kurs 3 Det er et gjennomgående mønster i vurderingene av egne ferdigheter innenfor alle kursområdene. Deltakerne mener de i liten grad har blitt flinkere i løpet av kurset, men allikevel rangerer de ferdighetene sine som bedre ved kursslutt sammenliknet med kursstart. En mulig årsak til dette kan være at økt mestringsfølelse og økt selvtillit som følge av kursdeltakelse spiller inn på deltakernes svar, men at de selv ikke kan peke på en konkret faglig framgang. Figur 1 (side 13) viser at deltakernes generelle selvtillit har økt i løpet av kurset Dårlige Gode Før kurs Etter kurs «På en skala fra 1 til, hvor 1 er uenig og er enig, hvor enig/uenig er du i følgende påstander: Kurset»

14 12 BASISKOMPETANSE I POSTEN OG BRING.4 Data Figur 7 viser at over halvparten av deltakerne mener de har bedret sine dataferdigheter som følge av kurset. 6 prosent av respondentene sier seg helt eller delvis enig i dette. Figur 7. «Kurset forbedret mine dataferdigheter.» Prosent Figur 9. «Hvor mange ganger i uka utenfor jobb skriver du e-post?» Prosent Aldri Sjeldnere enn ganger 3 ganger Flere enn Før kurs Etter kurs 1 Uenig Enig Over halvparten ( prosent) av deltakerne mener de også har blitt mer aktive databrukere. Figur 8. «Kurset førte til at jeg bruker mer data enn tidligere.» Prosent Ledere og kursdeltakere mener den økte databruken først og fremst har gitt en effekt i privatlivet. Det følgende sitatet underbygger dette: «Det er jo kanskje mer mer hensikt i det private å kunne data. Hvorvidt de får bruk for den dataen hos oss, det vet man jo ikke. Egentlig, de gjør ikke det per i dag. De sorterer post. Alle sammen egentlig Så jeg tror nok de har mest nytte av det privat, men selvfølgelig grunnleggende data kan bli her og det.» (Leder) Uenig Enig Sitatet viser også at arbeidsgiver må tilrettelegge for bruk av ny kunnskap, for at kurset skal gi en effekt på jobben. I dag er det imidlertid slik at det kun er noen få som bruker data i arbeidshverdagen sin, dermed får man heller ikke nyttiggjort seg av medarbeidernes dataferdigheter. Bruken av data på fritiden er også avhengig av alder. Gjennomsnittsalderen til kursdeltakerne var 44 år. Majoriteten av deltakerne har kanskje derfor ikke hatt noe dataopplæring før dette kurset. En leder sier: Sitatet under viser at det før kurset var en del barrierer knyttet til bruk av data. I løpet av opplæringen har disse blitt redusert, i takt med økt databruk og økt opplevelse av mestring. «men man trenger jo ikke være dataingeniør viser det seg for å klare dette her [om data], og det har jo vist seg at det er jo relativt lett og skifte bakgrunnsbilde måtte ha hjelp av ungene for det tidligere. Så det har vel gjort mer med det å ha tro på seg selv, og at det ikke er så vanskelig. Tror at mange ble gjerne litt sånn skremt av å sitte foran maskinen, hva kan jeg trykke for å ikke ødelegge den» (Deltaker i -årene) Figur 9 viser at nær 1 av 3 deltakere aldri tidligere hadde skrevet eller sendt en e-post (ved kursstart). Denne andelen ble halvert i løpet av kursperioden (fra 32 prosent til 16 prosent). Figuren viser også at det er en liten økning i antall sendte e-poster mellom kursstart og kursslutt. «ikke minst den generasjonen som kanskje ikke hadde data i skolen den gangen. Hvis du går tilbake 3-4 år, så var det jo ikke noe data, og derfor så får de det nå, og vi er jo avhengig av data i dag. Eller avhengig av du er nesten det, skal du betale regninger og alt det, så må du ha data.» Manglende dataopplæring tidligere bidrar også til at flere av deltakerne føler seg akterutseilt i forhold til sine egne barn: «Og ikke minst å se nytten, å ha de relasjonene som du har med ungene med det at du ikke blir akterutseilt. For ungdommen i dag begynner vel med data fra 3 4 års-alderen, og å trykke på knapper og alt det. Og de vil jo ellers reise i fra alle oss andre, hvis ikke vi greier å stimulere til læring i vår alder» (Deltaker i -årene)

15 BASISKOMPETANSE I POSTEN OG BRING 13. Omstilling «de har begynt en tankeprosess der de faktisk går gjennom seg selv og tenker om det er Posten, om det er her jeg skal være, eller om det er andre ting jeg skal gjøre Hvor står jeg hen om noen år? Det kan jo selvfølgelig være knyttet opp mot at vi endrer mye her, og gjør mange ting hele tiden, da, men. Men de har kanskje ikke vært så tydelige som de har vært nå.» (Leder) «Det er jo det at spesielt en av deltakerne ser jo jeg er sånn veldig i forhold til etter at han begynte på kurset, så har han blitt veldig sånn, ikke bare reflektert, men nytenkende i forhold til at han ser ting, og får rettet opp i en del ting da.» (Leder) Som det fremgår av tabellene, er det en signifikant endring i selvtillit blant deltakerne fra før til etter kurs, som vi ikke finner i kontrollgruppen. Før kursstart svarte 36 prosent av deltakerne 4 eller når de ble bedt om å vurdere egen selvtillit. Etter endt kurs har denne prosentandelen steget til 62. Den gjennomsnittlige skåren (figur 11) viser at kontrollgruppens selvtillit i snitt er høyere enn deltakernes, men at den er konstant. Derimot økte deltakernes selvtillit fra 3,1 før kurs og 3,8 etter kurs. Deltakernes selvtillit gjenspeiles også i figur 12. På spørsmålet «Hvor dyktig er du i jobben din?» viser undersøkelsen en signifikant endring hos kursdeltakerne fra før til etter kurs. Figur 12. Dyktighet i jobben før og etter kurs. Prosent. Begge sitatene viser at deltakere i større grad enn tidligere reflekterer over sine egne ferdigheter og arbeidsutførelse. Det er naturlig å se dette i sammenheng med funnene under som viser at deltakerne har fått økt selvtillit (figur 1 og 11), vurderer sine jobbferdigheter som bedre (figur 12), samt er mer motiverte for å søke andre jobber i selskapet (figur 13). En hypotese er at økt selvtillit som følge av kurs gir seg utslag i økt tro på egne ferdigheter. De føler seg derfor dyktigere i jobben sin og blir mer motiverte for å søke andre jobber innad i selskapet Poor Good Før kurset Etter kurset Figur 1. Deltakernes selvtillit før og etter kurs. Prosent. Figur 13. «Motivasjon for å søke andre jobber i selskapet.» Prosent Dårlig God Motivasjon før kurset Motivasjon etter kurset Figur 11. Selvtillit før og etter kurs. Gjennomsnitt. 4, 4,1 4, 3, 3,1 3, 2, 2, 1, 1,, 4,1 3,8 Motivasjonen for å søke andre jobber innad i selskapet øker i løpet av kursperioden. Dette må ses i sammenheng med de ansattes tilknytning til selskapet. På spørsmålet om lojalitet svarer respondentene i gjennomsnitt Om troen på egne ferdigheter gir seg utslag i eventuelle langtidseffekter, vil senere analyser gi svar på. Det vil si om økt motivasjon og selvtillit fører til konkrete handlinger, som å utføre andre arbeidsoppgaver eller å bytte jobb., Før kurs Kontrollgruppe Deltagere Etter kurs 6 «På en skala fra 1 til, hvor 1 er svak og er sterk : Hvordan vil du vurdere din lojalitet til selskapet?»

16 BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING FELT ELLER BILDE, DENNE TEKST TAS BORT 6Figur 14. «Kurset var sosialt.» Prosent. 6 Kursevaluering Kursevalueringen sier noe om opplevelsen av å delta på kurs i basiskompetanse, og om det faglige og sosiale innholdet. Alt i alt viser undersøkelsen at deltakernes opplevelse av gjennomført kurs er overveiende positiv. 6.1 Sosialt Foruten opplevelsen av det faglige utbyttet, som vi har vist i kapittel, opplevde også respondentene kurset som sosialt. 84 prosent av deltakerne mente at «kurset var sosialt». Videre mente halvparten (49 prosent) av deltakerne at kurset bidro til økt jobbtrivsel Uenig Enig

17 BASISKOMPETANSE I POSTEN OG BRING 6.2 Kursrelevans Tabell 2 (kapittel 4) viste at 66 prosent av deltakerne meldte seg på kurs «for å bedre kunne løse sine arbeidsoppgaver». Figur viser i hvor stor grad deltakerne faktisk opplevde kurset som relevant for deres jobb. 34 prosent var uenig i påstanden «Kurset var relevant for min jobb», mens 42 prosent var enige. 6.3 Kurset sett under ett Figur 17 viser hva deltakerne svarte på spørsmål om hvor misfornøyd eller fornøyd de var med kurset. Tabellen viser at deltakerne i det store og det hele er fornøyde. Figur 17. «Hvor misfornøyd/fornøyd er du med kurset?» Prosent. Figur. «Kurset var relevant for min jobb.» Prosent Misfornøyd Fornøyd 1 Uenig Enig På spørsmålet om kurset var relevant for privatlivet, svarte 4 prosent at det var relevant, og 27 prosent at det ikke var relevant. Datamaterialet så langt tyder altså på at den opplevde relevansen av kursdeltakelse fordeler seg forholdsvis jevnt på arbeidsliv og privatliv. Figur 16. «Kurset var relevant for mitt privatliv.» Prosent. Kursveilederens rolle er en viktig faktor i helhetsopplevelsen av kurset. Hele 8 prosent svarte bekreftende på spørsmålet «hadde en motiverende lærer» 7 (altså 4 eller ). En viktig pekepinnen på deltakernes kursopplevelse, er i hvilken grad de vil anbefale kurset til andre medarbeidere. På spørsmålet «Vil du anbefale kurset til dine kollegaer?» svarte hele 91 prosent ja. De 9 prosentene ( stk) som ikke ville anbefale kurset, kommer imidlertid alle fra samme klasse. Disse trekker ned totalen i et begrenset datamateriale Figur 18. «Vil du anbefale kurset til dine kollegaer?» Ja Nei 1 Uenig Enig 7 «På en skala fra 1 til, hvor 1 er uenig og er enig, hvor enig / uenig er du i de følgende påstander: Kurset»

18 BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING 7 FELT ELLER BILDE, DENNE TEKST TAS BORT 7 Veien videre Denne rapporten viser foreløpige funn basert på forholdsvis få klasser. Den endelige datainnsamlingen blir avsluttet først desember 214. Etter hvert som datamengden øker, kan man i langt større grad påvise eventuelle endringer og effekter som følge av opplæringen. Ikke minst vil data innhentet ett år etter endt kurs i langt større grad gi en pekepinn på om kurset på sikt fører til endringer og konkrete handlinger i deltakernes hverdag. Funnene i denne rapporten er i hovedsak positive effekter av kursdeltakelse. Andre variabler i datamaterialet, som ikke omtales i denne rapporten, viser ingen effekt. Det kan være flere grunner til dette. Hovedgrunnen kan være at kurset faktisk ikke har hatt en effekt på variablene, eller at datamaterialet er for lite til å kunne påvise at de er signifikante. Det kan også være tilfelle at kurset har gitt effekter denne undersøkelsen ikke fanger opp kvantitativt, men at disse på sikt vil framkomme i den kvalitative delen. Endelig, langtidseffekter i form av konkrete handlinger vil først framkomme i etterkant av kurset. De første dataene som eventuelt kan påvise langtidseffekter, ligger ett år fram i tid. Det er flere emner denne rapporten ikke tar for seg, men som vil bli belyst i senere rapporter. Innen deltakernes arbeidsliv vil slike emner være eventuelle endringer i arbeidsoppgaver, stillingsmobilitet, videre kurs og utdanning, produktivitet og kvalitet i arbeidsutførelse. Innen privatliv vil undersøkelsen se nærmere på deltakernes engasjement i nærmiljøet, som for eksempel deltakelse i foreninger og sammenslutninger og oppfølging av barnas fritids- og skoleaktiviteter. I et bredere samfunnsperspektiv vil hyppighet og bruk av ulike mediekanaler kartlegges, samt deltakelse knyttet til offentlige kulturtilbud. Analysene vil også i større grad se på eventuelle forskjeller i effekt med utgangspunkt i bakgrunnsvariabler som morsmål (norskspråklige og minoritetsspråklige), sivilstand, alder, kjønn og utdanning. Vox vil publisere årlige rapporter basert på den løpende datainnsamlingen. En endelig rapport vil foreligge i 2.

19 BASISKOMPETANSE I POSTEN OG BRING 17 Referanser Ananiadou, K., Emslie-Henry, R., Evans, K. & Wolf, A. (24). Identifying effective workplace basic skills strategies for enhancing employee productivity and development. Scoping and pilot study report. London: NRDC Brannen, J. (Red.) (1992). Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research. Aldershot: Avebury

20 Postboks 6139 Etterstad, 62 Oslo Telefon: , Telefaks: vox.no

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. Ida Marie Høeg

Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. Ida Marie Høeg Prest i Bjørgvin En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme Ida Marie Høeg KIFO Notat nr 3/2009 INNHOLD 1.0 INNLEDNING...3 2.0 RESPONDENTENE...8 3.0 ARBEIDSFORHOLD OG TRIVSEL...9 4.0 KOMPETANSEUTVIKLING...20

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

«Aktiv på dagtid» i Oslo

«Aktiv på dagtid» i Oslo «Aktiv på dagtid» i Oslo En undersøkelse av deltakernes erfaringer ÅSE STRANDBU ØRNULF SEIPPEL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2011 Norsk institutt for forskning

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer