Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010"

Transkript

1 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010

2 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner møte, tale og forslagsrett. Det er fullt mulig å kun være med på årsmøte til Norske 4H-alumner under landsleiren. Styret i Norske 4H-alumner vil med dette kalle inn til årsmøte i Norske 4H-alumner. Årsmøtet blir avholdt under landsleiren 2010 på Moelv, Hedmark, søndag 25. juli 2010 Kl. 15:30. Saksliste Sak 1: Åpning v/ leder Gaute E. Gjein Sak 2: Konstituering 2.1 Godkjenning av fremmøtte deltagere 2.2 Valg av ordfører 2.3 Valg av to referenter 2.4 Godkjenning av innkalling 2.5 Valg av to personer til å underskrive protokollen 2.6 Valg av tre personer til tellekorps 2.7 Godkjenning av forretningsorden 2.8 Godkjenning av saksliste Sak 3: Årsmelding 3.1 Årsmelding Norske 4H-alumner Sak 4: Regnskap 4.1 Revidert regnskap Norske 4H-alumner Sak 5: Vedtektsendring 5.1 Endring av vedtekter for Norske 4H-alumner 5.2 Endring av normalvedtektene for alumnklubbene Sak 6: Handlingsprogram 6.1 Nytt handlingsprogram for Norske 4H-alumner Sak 7: Budsjett 7.1 Budsjett Norske 4H-alumner Sak 8: Valg 8.1 Leder 8.2 Kasserer 8.3 Sekretær 8.4 Styremedlem 8.5 Andre varamedlem 8.6 Tredje varamedlem 8.7 Valgkomité 8.8 Revisorer 8.9 To representanter til Landsårsmøte i 4H Norge 2012 Sak 9: Avslutning

3 Saker Sak 2.1 Godkjenning avfremmøte deltagere 4H-alumnklubbene har delegater i forhold til medlemstallet. Stemmerett blir gitt til deltagere fra fylkesalumnklubbene ut fra følgende fordelingsnøkkel (Jf. Vedtektene): 1 stemme per påbegynt 25 medlemmer, med maksimalt 5 stemmer per 4H alumnklubb. Antall stemmeberettiget blir regnet ut fra antall betalte medlemmer per 1. juni Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner godkjenner antall stemmeberettigede årsmøterepresentanter. Sak 2.2 Valg av ordfører Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Styrets forslag til ordfører er Kirsti Rø. Sak 2.3 Valg av to referenter Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Fremlegges ved møtestart. Sak 2.4 Godkjenning av innkalling Innkalling til årsmøte skal ifølge Norske 4H-alumner sine vedtekter 6.1 bli sendt ut to måneder før årsmøtet avholdes. Innkalling og sakspapirer ble sendt ut i siste utgave av Alumnytt innen fristen 25. mai Sakspapirene er også lagt ut på hjemmesidene før denne fristen. Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner godkjenner den utsendte innkallinga til årsmøte Sak 2.5 Valg av to personer til å underskrive protokollen Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Fremlegges ved møtestart. Sak 2.6 Valg av tre personer til tellekorps Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Fremlegges ved møtestart.

4 Sak 2.7 Godkjenning av forretningsorden Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til forretningsorden under årsmøtet 2010: 1. Sammensetning tale, forslag og stemmerett. Alle 4H-alumner har tale og forslagsrett. 4H-alumnklubbene har 1 stemme per påbegynte 25. medlem, med maksimalt 5 stemmer. Det skal være avklart hvem som har stemmerett før møtet starter. 2. Taletid, replikker m.m. Avgrensinger i taletid kan innføres av årsmøtet etter forslag fra ordfører eller årsmøterepresentanter. Ordfører kan gjøre unntak fra avgrenset taletid. Til vært innlegg kan det gis maksimalt 2 replikker og 1 svarreplikk. Den som ønsker ordet, melder seg ved å vise taleskilt. Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal slippes til utenom talerlista. Ordfører eller årsmøterepresentanter kan gjøre forslag om å stette strek når en mener sak er ferdig drøftet. Etter strek er satt, kan det ikke fremmes nye innlegg i saken. 3. Behandling av saker Alle forslag til endringer, tilføyelser eller strykinger skal fremmes skriftlig. 4. Regler for avstemming Dersom ikke annet blir sagt, blir saker avgjort med absolutt flertall. Avstemming skjer normalt ved å vise stemmetegn. Vedtektsendring krever at minst 2/3 av årsmøterepresentantene stemmer for endringene. Årsmøterepresentantene kan kreve skriftlig votering. Skriftlig votering skal gjennomføres dersom en representant krever det. Det skal være skriftlig valg på leder. Ved personvalg utenom leder skal det være skriftlig valg dersom det er forslag om mer enn en kandidat. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. Dersom ingen får absolutt flertall i første runde, blir den kandidaten som fikk færrest stemmer strøket, og det blir omvalg mellom de andre inntil absolutt flertall foreligger. Får to forslag eller to kandidater likt antall stemmer skal det gjennomføres ny votering. Er antall stemmer fortsatt likt, skal voteringen gjøres ved loddtrekning. Alle med stemmerett skal levere stemmeskilt til ordfører dersom de forlater årsmøtestedet. 5. Ordfører kan fremme forslag til unntak i forretningsorden og dagsorden. Årsmøtet må gi sin tilslutning ved absolutt flertall. Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner godkjenner forslag til forretningsorden. Sak 2.8 Godkjenning av saksliste Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner godkjenner forslag til saksliste Sak 3.1 Årsmelding Norske 4H-alumner Se årsmelding lenger bak i papirene. Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner godkjenner årsmeldinga

5 Sak 4.1 Revidert regnskap Norske 4H-alumner Noter 1. Ett styremøte ble avholdt over MSN da flere i styret var på reise over lengre tid. Dessuten har styremedlemmene bodd slik at det har vært billig å reise til møtene. 2. Representasjon har vært gjort slik at det har blitt minst mulig reise og kostnader. Likevel bør Norske 4H-alumner representere mer aktivt ut i fylkene i kommende perioder. 3. I all hovedsak kostnader til fire utgaver av Alumnytt samt noen webkostnader. 4. En økning i kontingenten for E-medlemmer ga høyere inntekt enn budsjettert. 5. Det har ikke vært kjøpt inn nytt materiell i perioden. 58 t-skjorter er solgt til kr 100 per stykk. 6. Miljøtorget på Austrått bidro med hele beløpet. Miljøtorget på nordisk leir gikk i null. 7. Norske 4H-alumner har fått økt årlig tilskudd fra 4H Norge med kr , bl.a. for å kompensere for bortfall av inntekter ved fremtidige miljøtorg (f.o.m. 2010). 8. Reise for valgkomiteens representant til styrekonferanse mars Se spesifikasjon. Det har vært høyere aktivitet enn forutsatt på kurs og samlinger, noe som har resultert i høyere utgifter så vel som inntekter. Det kom også noen utgifter knyttet til landsleir og nordisk leir som var glemt i budsjettet. 10. Det har ikke vært noen prosjekter eller søknader til internasjonalt arbeid.

6 11. Se spesifikasjon. Beløpene knytter seg i sin helhet til renteinntekter og bankgebyrer. 12. Norske 4H-alumner har i denne perioden et betydelig overskudd. Norske 4H-alumner bør sikte mot å gå med kun et lite overskudd hvert år for å holde egenkapitalen ved like. Overskuddet i denne perioden kan i hovedsak forklares ut fra streng kostnadskontroll på styremøtene, ikke utnyttet til fulle rommet det er gitt for representasjon, økte inntekter i form av kontingent og miljøtorgoverskudd, samt et økt tilskudd fra 4H Norge og en ubenyttet internasjonal post. Det er verdt å merke seg at tapet som det økte tilskuddet er ment skal dekke ikke kommer før i neste periode, mens inntekten kommer i denne perioden. Det vises til budsjettet for kommende to år for en utdypende plan for bruk av midler og den tenkte finansieringen i Norske 4Halumner fremover. Balansekonto Revisjonsberetning: REVISJONSBERETNING NORSKE 4H-ALUMNER Vi har revidert Norske 4H-alumners regnskap for perioden Regnskapet viser et overskudd på kr ,69. Regnskapet er oversiktelig ført og ved kontroll av enkeltbilag og grunnlaget for balansen har vi ikke funnet feil. Vi anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet. Oslo 21. april 2010 Rådal 2. mai 2010 Gustav Foseid / sign Geir Sandvvik Hjelen / sign Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner godkjenner regnskapet

7 Sak 5.1 Endring av vedtekter for Norske 4H-alumner Se endringsforslag lenger bak i papirene. Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner vedtar endringene i vedtektene for Norske 4H-alumner. Sak 5.2 Endring av normalvedtektene for alumnklubber Se endringsforslag lenger bak i papirene. Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner vedtar endringene i normalvedtektene for alumnklubber. Sak 6.1 Handlingsprogram for Norske 4H-alumner Se handlingsprogram lenger bak i papirene. Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner vedtar styrets forslag til handlingsprogram for Sak 7.1 Budsjett for Norske 4H-alumner perioden og Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner vedtar styrets forslag til budsjett for og

8 Sak 8 Valg Valgkomiteen har bestått av Marthe Kopland (leder), Knut Auvor Grythe og Bjørgunn Dalslåen. Valgkomiteens innstilling til nytt styre: Leder, velges for ett år Thor Christian Grosås, nyvalg (tidligere kasserer i 4 år) Alder: 26 år Bosted: Fet, Akershus Alumnklubb(er):STÆA, GVAA-SDH? Yrke/utdanning: Sivilingeniør - Industriell økonomi og teknologiledelse. Utdrag fra 4H-bakgrunn: Sekretær og kasserer i STÆA, kasserer og materialforvalter i GVAA-SDH?, leder m.m. i Ridderen 4H, alumnrepresentant i fylkesstyret i Sør-Trøndelag og Akershus og Oslo, klubbstarter i Oslo. Annen spennende informasjon: Har vært borettslagsleder i Trondheim i 2 år. Bondesønn og odelsgutt Nestleder, ikke på valg (ett år igjen) Anne Guri Weihe Alder: 24 år Bosted: Ås, Akershus (opprinnelig fra Oppland) Alumnklubb(er): OPAL, GVAA-SDH? Yrke/utdanning: Avslutter bachelor i Miljø- og naturressurser, retning geologi og vann, begynner på master i Miljø- og naturressurser, retning økologisk vannrensing til høsten og jobber i Studentstyret på Ås. Utdrag fra 4H-bakgrunn: Plaketten fra Maiblomen 4H, leder i OPAL, DAF-kursinstruktør, har deltatt på IKU-kurs og er med i GVAA-SDH? for moro skyld! Annen spennende informasjon: Miljøaktivist, har drevet med turn, gått på folkehøgskole i Det Kalde Nord, bodd i 4 fylker, vært i 12 land, aldri vært i Asia eller Afrika, har fregner, liker jordbær, sjokolade, volvo og snø, er nerd på studentpolitikk, 4H og natur, har en tvillingbror, liker ikke kresenhet, fjoller og forurensning, skal ta prøver av folks avføring i de sveitsiske alper i sommer Kasserer, velges for to år Ane-Victoria Idland, nyvalg (tidligere 2. vara i 2 år) Alder: 21 år Bosted: Oslo (opprinnelig fra Rogaland) Alumnklubb(er): GVAA-SDH? Yrke/utdanning: Studerer medisin ved UiO. Utdrag fra 4H-bakgrunn: Aktiv deltaker på kurs og leir siden hun begynte i 4H. Har sittet i styret i Firkløverens 4H i Rogaland i 3 år. Styremedlem i fylkesstyret i Rogaland i 2 år. Startet opp alumnklubben RAA i Har sittet 2 år i styret til Norske 4Halumner. Annen spennende informasjon: Liker å danse swing og reise. Nyter (som vestlending) det fine været Oslo kan tilby.

9 8.4 - Sekretær, velges for to år Julie B. Tøllefsen, gjenvalg (tidligere nestleder i 2 år og sekretær i 2 år) Alder: 24 år Bosted: Tromsø, Troms Alumnklubb(er): AK Jurtappen og NIFYEA Yrke/utdanning: Bachelor i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø, jobber på Café Sånn Utdrag fra 4H-bakgrunn: Aktiv på klubb- og fylkesplan i Troms i mange år, leder av AK Jurtappen i to år, styremedlem i Norske 4H-alumner siden 2006, IFYE til Costa Rica i 2007, medlem i valgkomiteen til 4H Norge og vara til styret i NIFYEA. Annen spennende informasjon: Liker å snakke spansk og å reise. Nynner i butikken, er glad når det er sol (i grunn også når det ikke er det), liker rosa og grønne busser og å hoppe i søledammer Styremedlem, suppleringsvalg, velges for ett år. Kristoffer Skarra (nyvalg) Alder: 21 år Bosted: Stavanger, Rogaland (opprinnelig fra Buskerud) Alumnklubb(er): RAA og BASE Yrke/utdanning: Studerer til å bli dataingeniør. Utdrag fra 4H-bakgrunn: Begynte sin 4H-karriære som miniaspirant i Regnbuen 4H, og har vært med på de fleste fylkes-, landsleir og nordiskleirene som han har kunnet dra på. Annen spennende informasjon: På fritida jobber han som vekter og ordens-/konsertvakt, spiller volleyball, og når det er nok snø; står på snowboard! Ellers er Kristoffer en blid gutt som alltid har et smil på lur, og som gjerne er med på å gjøre noe (kreativ) faenskap!

10 vara, ikke på valg Frode Byttingsmyr Alder: 22 år Bosted: Sogndal (opprinnelig fra Aust-Agder) Alumnklubb(er): A3 Yrke/utdanning: Bachelor i Friluftsliv ved Høyskolen i Sogn og Fjordane Utdrag fra 4H-bakgrunn: Medlem, leder, nestleder og styremedlem i Nidar 4H. Medlem og sekretær i A3. Har deltatt på IKU-kurs, trivselsagentkurs og andre nyttige kurs. Deltatt på X- antall aspirant- og fylkesleirer samt alle store leirer siden nordisk i Danmark, kan ellers skilte med å ha vært på storkurs i 6 forskjellige fylker. Annen spennende informasjon: Glad i motor og mekking, 4H-merket for livet og elsker utfordringer vara, velges for to år Kristine Kapperud (nyvalg) Alder: 21 år Bosted: Sandefjord i Vestfold Alumnklubb(er): VIGGA Yrke/utdanning: Skiftleder i Location, kontormedarbeider/sekretær i Maco Engineering AS. Studerer økonomi og administrasjon. Utdrag fra 4H-bakgrunn: 4H plaketten fra og flere styreverv i Villig 4H, sekretær i VIGGA, sitter i aspirantlederkomiteen til VIGGA, leder for trivselsagentene i Vestfold. Annen spennende informasjon: Hun fullført førstegangstjenesten i heimevernet på garnison Værnes som troppsassistent, og har nettopp blitt med i I-styrken i HV-01 hvor hun skal være med i innsatstroppen vara, velges for to år Siri Heggebø (nyvalg) Alder: 24 Bosted: Ås, Akershus (opprinnelig fra Sogn og Fjordane) Alumnklubb: SOFA Yrke/utdanning: Bachelor fra BI/UMB/University of Aberdeen. Tar nå en master i finans. Utdrag fra 4H-bakgrunn: kasserer i SOFA, økonomiansvarlig for miljøtorget under griseleiren på Breim. Hun har ellers sittet i styret i klubben sin, Hakkespetten 4H, gjennom det meste av tiden sin der. Har også tatt en rekke inspirerende kurs gjennom 4H. Var på sin første storleir på Voss i 2000, og reiste på rally i Tyskland i Annen spennende informasjon: salsainstruktør, vestlending, engasjert, livlig og handy.

11 8.9 Valgkomité, velges for 2 år. Gaute E. Gjein, GVAA-SDH? (nyvalg) Kirsti Rø, STÆA (nyvalg) Jorunn Marie Bøyum Halland, SOFA, HANSA (nyvalg) 8.10 Revisorer, velges for 2 år. Geir Sandvik Hjelen, MORAL (gjenvalg) Gustav Foseid, HOMLA, STÆA, GVAA-SDH? (gjenvalg) 8.11 To representanter til årsmøtet til 4H Norge. Valgkomiteen innstiller på at årsmøtet gir styret fullmakt til å velge dette selv.

12 Årsmelding Norske 4H-alumner Årsmøtet 2008 Årsmøtet ble avholdt under landsleiren på Austrått søndag den Det var 25 stemmeberettigede til stede. Sigurd Vestrheim stilte som årsmøteordfører. Følgende saker ble behandlet på årsmøtet: Årsmelding for Regnskap for Vedtektsendringer Handlingsplan Budsjett for Valg Årsmøtet ble avsluttet med taler og gaver. Tillitsvalgte Styret har i perioden bestått av følgende personer: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Gaute Eriksen Gjein Maren Louise Fløistad (valgt for ett år) Thor Christian Grosås Julie Bårdsen Tøllefsen Jørn Johan Hedlund (valgt for ett år) 1. varamedlem: Anne Guri Weihe (valgt for ett år) 2. varamedlem: Ane-Victoria Idland 3. varamedlem: Jorunn Marie Bøyum Halland Valgkomité: Leder: Medlem: Marthe Kopland Knut Auvor Grythe

13 Medlem: Bjørgunn H. Dalslåen Revisorer: Geir Sandvik Hjelen Gustav Foseid Valgmøte 2009 Valgmøtet ble avholdt under nordisk leir på Breim Det var 23 stemmeberettigede til stede. Sigurd Vestrheim stilte som ordfører. Følgende sak ble behandlet på valgmøtet: Valg Tillitsvalgte Styret har i perioden bestått av følgende personer: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Gaute Eriksen Gjein Anne Guri Weihe Thor Christian Grosås Julie Bårdsen Tøllefsen Mats Roar Sakshaug 1. varamedlem: Frode Byttingsmyr 2. varamedlem: Ane-Victoria Idland 3. varamedlem: Jorunn Marie Bøyum Halland Valgkomité: Leder: Medlem: Medlem: Marthe Kopland Knut Auvor Grythe Bjørgunn H. Dalslåen

14 Revisorer: Geir Sandvik Hjelen Gustav Foseid Styret har hatt 4 styremøter i hver periode og behandlet henholdsvis 45 saker og 48 saker. Styremøtene har vært avholdt på ulike plasser i forbindelse med planlagte arrangementer i området, eller hjemme hos styremedlemmene. Et styremøte ble avholdt elektronisk grunnet stor geografisk spredning på styret i del av perioden. Handlingsplan for Norske 4H-alumner, vedtatt på årsmøtet i 2006, er lagt til grunn for arbeidet i styret. Alumnklubbene i Norge Her er en oversikt over antall alumnmedlemmer i de ulike fylkene. Medlemstallene er per gjeldene år. Fylke Navn på alumnklubb Østfold FHALIØST Akershus og Oslo GVAA-SDH? Hedmark HOMLA Oppland OPAL Buskerud BASE Vestfold VIGGA Telemark TELEALUMN Aust-Agder A Vest-Agder SVEA Rogaland RAA

15 Hordaland H.A.N.S.A Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag SOFA MORAL STÆA NTAK Nordland NØFF Troms AK Jurtappen Finmark FIFA SUM Vi ser at antall registrerte alumnmedlemmer er ganske stabilt med en nedgang fra forrige styreperiode til denne. Dog er det viktig å merke seg at det i perioden er innført direkte innkrevning av kontingent og et nytt medlemsregister som har ryddet opp i medlemsdatabasen. Man har derfor stor grunn til å tro at dagens tall er helt korrekte, mens tall fra før 2008 kan ilegges en viss usikkerhet (da klubber kan ha betalt for enkelte medlemmer). Studerer vi tallene kan vi se antydninger til at enkelte fylker har hatt en god opprydning i medlemsdatabasen fra 2007 til At vi derfor i dag har 900 alumner er et tall vi kan være godt fornøyd med, men vi har fortsatt plass til mange flere. Arrangementer Høstkurs Høsten 2008 stod FHALIØST som arrangør av høstkurs. Det ble arrangert et strålende høstkurs i Halden. Det var 52 alumner til stede. Vi bodde på et hostell like ved Festningen. Helgen var spekket med aktiviteter, og høydepunktet var kanskje 1700-tallsaften i kongshallene på Fredriksten festning. Høsten 2009 var styret i Norske 4H-alumner arrangør av et høstkurs. Kurset var lagt til Trondheim. På kurset var det 60 alumner og sisteårsseniorer til stede. Her var både alumner og sisteårseniorer samlet til en artig og minnerik helg. Aktivitetene strakk seg fra besøk i Nidarosdomen og Vitensenteret til byrebus, byvandring og diskusjonssesjoner om bærekraftig utvikling. I tillegg var det sosiale i fokus, og nok en gang ble mange nye 4H-bekjentskaper knyttet.

16 Styrekonferanser Februar 2009 ble konferansen avholdt i Andebu med VIGGA som teknisk arrangør. Det var 23 alumner til stede fra 15 fylker. Her ble temaer som erfaringsutveksling, prosjektledelse, internasjonale muligheter, Norske 4H-alumners vedtekter, medlemsrekruttering og profilering, samt medlemsregister m.m. tatt opp. Mars 2010 ble konferansen avholdt i Nannestad med GVAA-SDH? som teknisk arrangør. Det var 35 alumner fra 15 forskjellige alumnklubber og 18 forskjellige fylker (kun Finmark manglet). Her ble temaer som årsmøtene i 4H Norge og Norske 4H-alumner, klubbdrift og internasjonale muligheter tatt opp. I tillegg var det mat på bål -aktivitet og retorikkurs. Leir Sommeren 2008 var det landsleir på Austrått i Sør-Trøndelag. Etter årsmøtet ble det her arrangert alumnfest. NTAK var arrangør, og hadde bl.a. laget til en natursti med varierte poster. Vi inntok også middagen sammen, og fikk smake på litt trøndersk læms (lefse). I tillegg ble det arrangert rævkrokturnering. STÆA arrangerte miljøtorg med stemning i det blå som tema. Det ble en suksess, og alle alumnene var flinke til å skrive seg opp på miljøtorgvaktene. Miljøtorget gikk i overskudd, noe både STÆA og Norske 4H-alumner er fornøyde med. Sommeren 2009 var det nordisk leir på Breim i Sogn og Fjordane. Norske 4H-alumner hadde 25 års-jubileum og feiret dette med alumnfest på leiren. Alle over 18 år ble invitert og det dukket opp ca 200 stykker! Vi spiste middag sammen, det ble holdt taler og vi lekte. Til et slikt stort jubileum hørte det selvfølgelig også kaker til. Alumnfesten ble arrangert av Norske 4H-alumner med god hjelp fra MORAL. Valgmøte i Norske 4H-alumner ble gjennomført. SOFA arrangerte miljøtorg. Dessverre ble leiren avlyst etter bare noen dager, men likevel var miljøtorget en flott samlingsplass med ivrige alumner i salgsbua. Internasjonalt Gambia Under studieturen til Gambia i 2009 ble det arrangert et møte mellom alumner fra Norge og den nasjonale alumnorganisasjonen i Gambia. Det ble lagt fram forslag til handlingsplan for de kommende årene og det ble utvekslet ideer. Internasjonal alumnfest på nordisk leir

17 Den nystartede tradisjonen med internasjonal alumnfest på nordisk leir som ble startet opp i Finland i 2007, ble videreført med stor suksess under nordisk leir i Norge i Se omtale over. Informasjon Alumnytt Det er i løpet av perioden kommet ut fire utgaver av Alumnytt. Alumnytt er medlemsbladet for alle alumner i Norge. Bladet sendes til alle registrerte alumnmedlemmer i 4H Norge, fylkeskontorene og sekretariatet på Hellerud. Nå bruker vi Terjes Trykkeri som trykkeri for bladet, men også Print Konsult har vært benyttet i denne perioden. Vi er veldig fornøyde med byttet av trykkeri, og håper å fortsette det nye samarbeidet lenge. Bladet kommer nå halvt i farger, halvt i svart/ hvitt og med reklame for å holde kostnadene nede. Julie B. Tøllefsen har vært ansvarlig redaktør. Bladet er i stadig utvikling, og alle klubbene oppfordres til å bidra enda mer i bladet. Hjemmeside og sosiale medier Det har i denne perioden vært fokusert på å utvikle nytt innhold på hjemmesiden. Ny gjestebok, alumnkalender hvor alle kan legge inn aktiviteter og lekebank er de store nyvinningene. Hjemmesiden er en viktig kanal som brukes aktivt til å spre informasjon om kommende alumnarrangementer. Det har vært noe mindre fokus på å rapportere nyheter. Besøkstallene har ligget mellom 500 og 1000 unike besøkende per måned i perioden. Thor Chr. Grosås har vært ansvarlig web-redaktør, med god hjelp fra Gaute E. Gjein. Siden ønskes videreutviklet og det bes om innspill og bidrag fra alumnklubbene. Norske 4H-alumner er aktive på Facebook, og bruker dette til å spre informasjon om arrangementer. Infoskriv Etter hvert styremøte sender Norske 4H-alumner et infoskriv og referat fra møtet til alle lederne i alumnklubbene, sekretariatet på Hellerud og fylkeskontorene. Beredskapsgruppa Beredskapsgruppa har ikke vært veldig aktivt brukt i perioden. Norske 4H-alumner har greid å skaffe hjelp til alle fylkene som har etterspurt det. Beredskapsgruppa har vært brukt tre ganger, av 4H Akershus & Oslo, 4H Troms og 4H Telemark. Representasjon Kontakt med fylkesalumnklubbene Styret har fordelt kontakten og oppfølgingen av fylkesalumnklubbene mellom seg. Styremedlemmene har hatt jevnlig kontakt med leder i fylkesalumnklubbene, samt deltatt og

18 bidratt på noen arrangementer rundt i fylkene når dette har passet. For detaljert informasjon om representasjonen til styremedlemmene, henvises det til styremøtereferatene som er tilgjengelige på hjemmesidene. 15 av fylkesalumnklubbene har fått besøk minst en gang i løpet av siste toårsperiode. Kontakt med 4H Norge Styret har hatt jevnlig kontakt med landsstyret og sekretariatet i 4H Norge. Annen representasjon Gaute E. Gjein har sittet som observatør i landsstyret og deltatt på 4H Norge sine landskurs og fylkesstyreledersamling. Han har også vært i Gambia som alumnrepresentant. Deltok på 4H Norges årsmøte. Thor Chr. Grosås har vært på et landsstyremøte som vara for leder. Deltok på 4H Norges årsmøte. Ane-Victoria Idland satt i jubileumskomiteen til 4H Norge. Styret i Norske 4H-alumner vil takke alle alumnene som bidrar til å holde liv i denne organisasjonen som vi er så glade i. Vi vil også rette en spesiell takk til alumnklubbene som har bidratt som arrangører på de ulike arrangementene. Tusen takk!

19 Vedtekter for Norske 4H-alumner Vedtatt på årsmøtet i Norske 4H-alumner den Godkjent av landsstyret i 4H Norge den 2010 (sak /10). 1 Navn Norske 4H-alumner. 2 4H-alumn En 4H-alumn er en som har mottatt 4H-plaketten, en som har gjort en spesiell innsats for 4Harbeidet i minst 4 år, eller en som har vært junior/senior 4H-medlem i minst 4 år, har fylt 18 år og ikke er på vei til plaketten. 3 Medlemmer Alle som er medlem av fylkets 4H-alumnklubb, Norske IFYE-Alumner eller direkte i Norske 4H-alumner. 4 Organisasjonsmessig plassering Norske 4H-Alumner er organisasjonsmessig underlagt 4H Norge sitt landsstyre. 4H-alumn virksomheten er en del av 4H Norge. 5 Målsetting Norske 4H-alumner skal være 4H-alumnene sitt bindeledd i hele organisasjonen organisasjonen og arbeide for at 4H-alumnene skal kunne øke sin innsats på alle plan. DelmålNorske 4H-alumner skal: være der for 4H-alumnene og 4H-alumnklubbene. styrke 4H-alumnenes posisjon i organisasjonen gjennom økt rekruttering og markedsføring av 4H-alumner. øke engasjementet blant 4H-alumner både på fylkes-, lands- og internasjonalt plan. bidra til sosiale og gode aktiviteter og møteplasser for 4H-alumner, og i aktuelle sammenhenger andre 4H-medlemmer arbeide og legge til rette for at 4H-alumene skal kunne bruke sin kunnskap og erfaring til 4H-organisasjonens beste.inspirere 4H-alumnklubbene og sørge for kommunikasjon mellom dem. Markedsføre 4H og 4H-alumner. Arbeide for å øke interessen for 4H-arbeid. Delta på landsleirer og nordisk 4H-leir i Norge og arbeide for å skape et godt leirmiljø; f.eks. ved å arrangere miljøtorg. Delta i 4H Norge sitt internasjonale arbeid. 6 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til landsleir eller nordisk leir. På årsmøtet har alle 4H-alumner nevnt i 3 møte og talerett. Følgende har stemmerett: 1 stemme pr. påbegynte 25. 4H-alumnmedlem i fylket, med maksimalt 5 stemmer pr. 4Halumnklubb. Antall delegater beregnes på grunnlag av betalende medlemmer pr. 1.juni samme kalenderår.

20 Medlemmene må også være registrert hos 4H Norge. Ordinært årsmøte skal behandle: Godkjenning av stemmerett for delegater Melding fra styret i Norske 4H-alumner Revidert regnskap Prinsipielle saker fra 4H-alumnklubbene og 4H Norge sitt landsstyre må framlegges for Norske 4H-alumner sitt styre 3 måneder før årsmøtet. Handlingsprogram (behandles partallsår og revideres oddetalsårhver annet år, på landsleir). Budsjett. Valg o Styret består av 8 medlemmer. Leder velges hvert år Følgende verv velges på landsleir: Kasserer Sekretær 2. vara 3. vara Følgende verv velges på nordisk leir Nestleder Styremedlem 1. vara o Valg av valgkomité på 3 personer for en årsmøteperiode. o Valg av revisor o Valg av representant for 4H-alumnene til årsmøtet i 4H Norge. Valget skjer i opplistet rekkefølge. Valgperioden for styremedlemmene og varaene er 2 år, med unntak av leder som velges hvert år. Minimum to av medlemmene i styret bør sitte i to perioder. Styret må bør ikke bestå av flere enn 2 personer fra ett fylke. Sakspapirer, sammen med valgkomiteen sitt forslag blir utsendt 12 måneder før årsmøtet. 7 Styret Styret har som oppgave å lede arbeidet i Norske 4H-alumner mellom årsmøtene etter målsettingene i 5. Styret benytter handlingsprogrammet som sitt styringsverktøy i sitt arbeid.styret i Norske 4H-Alumner bruker 4H Norge sitt sekretariat. Styret i Norske 4H-alumner skal samrå seg med 4H Norge sitt landsstyre før det blir satt i gang nye aktiviteter. 8 Vedtektsendring. Forslag om endring av vedtektene til Norske 4H-alumner må være styret i hende senest 6 måneder før årsmøtet. Forslag til nye vedtekter skal være utsendt til 4H-alumnklubbene senest 4 måneder før årsmøtet. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. 9 Oppløsing av Norske 4H-Alumner

21 Dersom Norske 4H-alumner slutter å fungere, skal 4H Norge forvalte eiendeler og midler. Dette skal oppbevares i 5 år. Dersom det innen denne tiden ikke er kommet i gang organisert 4Halumnarbeid på landsplan, skal midlene brukes til opplæring av 4H-alumnene til kursinstruktører, oppgavehjelpere o.l. og eiendelene tilfaller 4H Norge.

22 Normalvedtekter for 4H-alumnklubber Vedtatt på årsmøtet i Norske 4H-alumner den Godkjent av landsstyret i 4H Norge den. 1 Navnet Navnet skal inneholde uttrykket 4H-alumn og navn på fylket. 2 4H-alumn En 4H-alumn er en som har motatt 4H-plaketten.Er definert ut i fra vedtektene til Norske 4H-alumner. 3 Medlemmer Alle 4H-alumner i fylket som har betalt 4H-alumnkontingenten (105) er medlemmer i 4Halumnklubben. Alle 4H-alumner kan være medlem i 4H-alumnklubben. Personer som har gjort en spesiell innsats for 4H-arbeidet i minst 4 år, eller har vært junior/senior 4H-medlem i minst 4 år, kan dersom de har fylt 18 år, være medlem av 4Halumnklubben. 4 Organisasjonsmessig plassering 4H-alumnklubben er organisasjonsmessig underlagt 4H-fylkesstyret. 4H-alumnklubben er en del av Norske 4H-alumner. 5 Målsetting Organisere 4H-alumnklubbmedlemmer i fylket, og sette disse best mulig i stand til å støtte 4H-arbeidet i 4H-klubbene og på fylkesplanet. Arbeidsoppgavene til 4H-alumnklubben kan være: Markedsføre 4H og 4H-alumner. Skape et godt miljø for medlemmene i 4H-alumnklubben og ellers i 4H. Verve/følge opp medlemmene i klubben. Samarbeide med Norske 4H-alumner og 4H-alumnklubber i andre fylker. Delta i internasjonalt arbeid på fylkesplan. Etter avtale med 4H i fylket: o Arrangere Miljøtorg på 4H-leirer. o Nystarting av 4H-klubber. o Medvirke til utgivelse av 4H-fylkesavis. o Drive oppgaveveiledning, foreta 4H-klubb besøk og delta på høstfester. o Rekruttere kursledere. o Være behjelpelig med å arrangere volleyballturnering, senior/4halumntreff, aspirantleir, plakettfest og lignende arrangement. 6 Årsmøte Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Årsmøtet i 4H-alumnklubben skal behandle årsmøtesaker som årsmelding, revidert regnskap, budsjett, valg og evt. innkomne årsmøtesaker. Innkalling til årsmøtet sendes ut minst 6 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer sammen med valgkomiteens forslag sendes ut minst 14 dager før årsmøtet.

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo)

Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo) Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo) Til stedet: Jens Olav Rydningen (JOR), Julie B. Tøllefsen (JBT), Thor C. Grosås (TCG), Gaute E. Gjein (GEG), Maren L. Fløistad (MLF), Jørn J. Hedlund

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Klubbvedtekter for Kjose 4H

Klubbvedtekter for Kjose 4H Klubbvedtekter for Kjose 4H 1 Navn... 1 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 4H klubbens arbeidsoppgaver... 2 5 Årsmøte... 2 5 1 Årsmøtesaker... 3 6 Styret... 3 7 Klubbrådgivere... 4 8 4H alumner... 4 9 Vedtekter...

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Årsmøtet oppfordrer styret til å finne en konto for Konferansefondet med høyere rente.

Årsmøtet oppfordrer styret til å finne en konto for Konferansefondet med høyere rente. Årsmøteprotokoll fra årsmøte i NIFYEA lørdag 8.mars 2008 Tid: Lørdag 8. mars 2008, kl 11.00 Sted: Juventekontoret, Torggata 1, Oslo Frammøtte med stemmerett: Kari Syverstuen, Inger Christine Groseth, Hilde

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Alumnnytt. Nr 1 Juni 2004 2004. Innhold: Sakspapirer til årsmøtet Invitasjon til høstkurs Årsmelding 2002-2004 og litt andre ting

Alumnnytt. Nr 1 Juni 2004 2004. Innhold: Sakspapirer til årsmøtet Invitasjon til høstkurs Årsmelding 2002-2004 og litt andre ting Alumnnytt Nr 1 Juni 2004 2004 Innhold: Sakspapirer til årsmøtet Invitasjon til høstkurs Årsmelding 2002-2004 og litt andre ting Redaktøren har ordet. Hei igjen, nå er sommeren rett rundt døra, leirlivet

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer