Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010"

Transkript

1 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010

2 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner møte, tale og forslagsrett. Det er fullt mulig å kun være med på årsmøte til Norske 4H-alumner under landsleiren. Styret i Norske 4H-alumner vil med dette kalle inn til årsmøte i Norske 4H-alumner. Årsmøtet blir avholdt under landsleiren 2010 på Moelv, Hedmark, søndag 25. juli 2010 Kl. 15:30. Saksliste Sak 1: Åpning v/ leder Gaute E. Gjein Sak 2: Konstituering 2.1 Godkjenning av fremmøtte deltagere 2.2 Valg av ordfører 2.3 Valg av to referenter 2.4 Godkjenning av innkalling 2.5 Valg av to personer til å underskrive protokollen 2.6 Valg av tre personer til tellekorps 2.7 Godkjenning av forretningsorden 2.8 Godkjenning av saksliste Sak 3: Årsmelding 3.1 Årsmelding Norske 4H-alumner Sak 4: Regnskap 4.1 Revidert regnskap Norske 4H-alumner Sak 5: Vedtektsendring 5.1 Endring av vedtekter for Norske 4H-alumner 5.2 Endring av normalvedtektene for alumnklubbene Sak 6: Handlingsprogram 6.1 Nytt handlingsprogram for Norske 4H-alumner Sak 7: Budsjett 7.1 Budsjett Norske 4H-alumner Sak 8: Valg 8.1 Leder 8.2 Kasserer 8.3 Sekretær 8.4 Styremedlem 8.5 Andre varamedlem 8.6 Tredje varamedlem 8.7 Valgkomité 8.8 Revisorer 8.9 To representanter til Landsårsmøte i 4H Norge 2012 Sak 9: Avslutning

3 Saker Sak 2.1 Godkjenning avfremmøte deltagere 4H-alumnklubbene har delegater i forhold til medlemstallet. Stemmerett blir gitt til deltagere fra fylkesalumnklubbene ut fra følgende fordelingsnøkkel (Jf. Vedtektene): 1 stemme per påbegynt 25 medlemmer, med maksimalt 5 stemmer per 4H alumnklubb. Antall stemmeberettiget blir regnet ut fra antall betalte medlemmer per 1. juni Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner godkjenner antall stemmeberettigede årsmøterepresentanter. Sak 2.2 Valg av ordfører Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Styrets forslag til ordfører er Kirsti Rø. Sak 2.3 Valg av to referenter Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Fremlegges ved møtestart. Sak 2.4 Godkjenning av innkalling Innkalling til årsmøte skal ifølge Norske 4H-alumner sine vedtekter 6.1 bli sendt ut to måneder før årsmøtet avholdes. Innkalling og sakspapirer ble sendt ut i siste utgave av Alumnytt innen fristen 25. mai Sakspapirene er også lagt ut på hjemmesidene før denne fristen. Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner godkjenner den utsendte innkallinga til årsmøte Sak 2.5 Valg av to personer til å underskrive protokollen Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Fremlegges ved møtestart. Sak 2.6 Valg av tre personer til tellekorps Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Fremlegges ved møtestart.

4 Sak 2.7 Godkjenning av forretningsorden Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til forretningsorden under årsmøtet 2010: 1. Sammensetning tale, forslag og stemmerett. Alle 4H-alumner har tale og forslagsrett. 4H-alumnklubbene har 1 stemme per påbegynte 25. medlem, med maksimalt 5 stemmer. Det skal være avklart hvem som har stemmerett før møtet starter. 2. Taletid, replikker m.m. Avgrensinger i taletid kan innføres av årsmøtet etter forslag fra ordfører eller årsmøterepresentanter. Ordfører kan gjøre unntak fra avgrenset taletid. Til vært innlegg kan det gis maksimalt 2 replikker og 1 svarreplikk. Den som ønsker ordet, melder seg ved å vise taleskilt. Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal slippes til utenom talerlista. Ordfører eller årsmøterepresentanter kan gjøre forslag om å stette strek når en mener sak er ferdig drøftet. Etter strek er satt, kan det ikke fremmes nye innlegg i saken. 3. Behandling av saker Alle forslag til endringer, tilføyelser eller strykinger skal fremmes skriftlig. 4. Regler for avstemming Dersom ikke annet blir sagt, blir saker avgjort med absolutt flertall. Avstemming skjer normalt ved å vise stemmetegn. Vedtektsendring krever at minst 2/3 av årsmøterepresentantene stemmer for endringene. Årsmøterepresentantene kan kreve skriftlig votering. Skriftlig votering skal gjennomføres dersom en representant krever det. Det skal være skriftlig valg på leder. Ved personvalg utenom leder skal det være skriftlig valg dersom det er forslag om mer enn en kandidat. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. Dersom ingen får absolutt flertall i første runde, blir den kandidaten som fikk færrest stemmer strøket, og det blir omvalg mellom de andre inntil absolutt flertall foreligger. Får to forslag eller to kandidater likt antall stemmer skal det gjennomføres ny votering. Er antall stemmer fortsatt likt, skal voteringen gjøres ved loddtrekning. Alle med stemmerett skal levere stemmeskilt til ordfører dersom de forlater årsmøtestedet. 5. Ordfører kan fremme forslag til unntak i forretningsorden og dagsorden. Årsmøtet må gi sin tilslutning ved absolutt flertall. Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner godkjenner forslag til forretningsorden. Sak 2.8 Godkjenning av saksliste Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner godkjenner forslag til saksliste Sak 3.1 Årsmelding Norske 4H-alumner Se årsmelding lenger bak i papirene. Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner godkjenner årsmeldinga

5 Sak 4.1 Revidert regnskap Norske 4H-alumner Noter 1. Ett styremøte ble avholdt over MSN da flere i styret var på reise over lengre tid. Dessuten har styremedlemmene bodd slik at det har vært billig å reise til møtene. 2. Representasjon har vært gjort slik at det har blitt minst mulig reise og kostnader. Likevel bør Norske 4H-alumner representere mer aktivt ut i fylkene i kommende perioder. 3. I all hovedsak kostnader til fire utgaver av Alumnytt samt noen webkostnader. 4. En økning i kontingenten for E-medlemmer ga høyere inntekt enn budsjettert. 5. Det har ikke vært kjøpt inn nytt materiell i perioden. 58 t-skjorter er solgt til kr 100 per stykk. 6. Miljøtorget på Austrått bidro med hele beløpet. Miljøtorget på nordisk leir gikk i null. 7. Norske 4H-alumner har fått økt årlig tilskudd fra 4H Norge med kr , bl.a. for å kompensere for bortfall av inntekter ved fremtidige miljøtorg (f.o.m. 2010). 8. Reise for valgkomiteens representant til styrekonferanse mars Se spesifikasjon. Det har vært høyere aktivitet enn forutsatt på kurs og samlinger, noe som har resultert i høyere utgifter så vel som inntekter. Det kom også noen utgifter knyttet til landsleir og nordisk leir som var glemt i budsjettet. 10. Det har ikke vært noen prosjekter eller søknader til internasjonalt arbeid.

6 11. Se spesifikasjon. Beløpene knytter seg i sin helhet til renteinntekter og bankgebyrer. 12. Norske 4H-alumner har i denne perioden et betydelig overskudd. Norske 4H-alumner bør sikte mot å gå med kun et lite overskudd hvert år for å holde egenkapitalen ved like. Overskuddet i denne perioden kan i hovedsak forklares ut fra streng kostnadskontroll på styremøtene, ikke utnyttet til fulle rommet det er gitt for representasjon, økte inntekter i form av kontingent og miljøtorgoverskudd, samt et økt tilskudd fra 4H Norge og en ubenyttet internasjonal post. Det er verdt å merke seg at tapet som det økte tilskuddet er ment skal dekke ikke kommer før i neste periode, mens inntekten kommer i denne perioden. Det vises til budsjettet for kommende to år for en utdypende plan for bruk av midler og den tenkte finansieringen i Norske 4Halumner fremover. Balansekonto Revisjonsberetning: REVISJONSBERETNING NORSKE 4H-ALUMNER Vi har revidert Norske 4H-alumners regnskap for perioden Regnskapet viser et overskudd på kr ,69. Regnskapet er oversiktelig ført og ved kontroll av enkeltbilag og grunnlaget for balansen har vi ikke funnet feil. Vi anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet. Oslo 21. april 2010 Rådal 2. mai 2010 Gustav Foseid / sign Geir Sandvvik Hjelen / sign Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner godkjenner regnskapet

7 Sak 5.1 Endring av vedtekter for Norske 4H-alumner Se endringsforslag lenger bak i papirene. Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner vedtar endringene i vedtektene for Norske 4H-alumner. Sak 5.2 Endring av normalvedtektene for alumnklubber Se endringsforslag lenger bak i papirene. Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner vedtar endringene i normalvedtektene for alumnklubber. Sak 6.1 Handlingsprogram for Norske 4H-alumner Se handlingsprogram lenger bak i papirene. Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner vedtar styrets forslag til handlingsprogram for Sak 7.1 Budsjett for Norske 4H-alumner perioden og Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til vedtak: Årsmøtet i Norske 4H-alumner vedtar styrets forslag til budsjett for og

8 Sak 8 Valg Valgkomiteen har bestått av Marthe Kopland (leder), Knut Auvor Grythe og Bjørgunn Dalslåen. Valgkomiteens innstilling til nytt styre: Leder, velges for ett år Thor Christian Grosås, nyvalg (tidligere kasserer i 4 år) Alder: 26 år Bosted: Fet, Akershus Alumnklubb(er):STÆA, GVAA-SDH? Yrke/utdanning: Sivilingeniør - Industriell økonomi og teknologiledelse. Utdrag fra 4H-bakgrunn: Sekretær og kasserer i STÆA, kasserer og materialforvalter i GVAA-SDH?, leder m.m. i Ridderen 4H, alumnrepresentant i fylkesstyret i Sør-Trøndelag og Akershus og Oslo, klubbstarter i Oslo. Annen spennende informasjon: Har vært borettslagsleder i Trondheim i 2 år. Bondesønn og odelsgutt Nestleder, ikke på valg (ett år igjen) Anne Guri Weihe Alder: 24 år Bosted: Ås, Akershus (opprinnelig fra Oppland) Alumnklubb(er): OPAL, GVAA-SDH? Yrke/utdanning: Avslutter bachelor i Miljø- og naturressurser, retning geologi og vann, begynner på master i Miljø- og naturressurser, retning økologisk vannrensing til høsten og jobber i Studentstyret på Ås. Utdrag fra 4H-bakgrunn: Plaketten fra Maiblomen 4H, leder i OPAL, DAF-kursinstruktør, har deltatt på IKU-kurs og er med i GVAA-SDH? for moro skyld! Annen spennende informasjon: Miljøaktivist, har drevet med turn, gått på folkehøgskole i Det Kalde Nord, bodd i 4 fylker, vært i 12 land, aldri vært i Asia eller Afrika, har fregner, liker jordbær, sjokolade, volvo og snø, er nerd på studentpolitikk, 4H og natur, har en tvillingbror, liker ikke kresenhet, fjoller og forurensning, skal ta prøver av folks avføring i de sveitsiske alper i sommer Kasserer, velges for to år Ane-Victoria Idland, nyvalg (tidligere 2. vara i 2 år) Alder: 21 år Bosted: Oslo (opprinnelig fra Rogaland) Alumnklubb(er): GVAA-SDH? Yrke/utdanning: Studerer medisin ved UiO. Utdrag fra 4H-bakgrunn: Aktiv deltaker på kurs og leir siden hun begynte i 4H. Har sittet i styret i Firkløverens 4H i Rogaland i 3 år. Styremedlem i fylkesstyret i Rogaland i 2 år. Startet opp alumnklubben RAA i Har sittet 2 år i styret til Norske 4Halumner. Annen spennende informasjon: Liker å danse swing og reise. Nyter (som vestlending) det fine været Oslo kan tilby.

9 8.4 - Sekretær, velges for to år Julie B. Tøllefsen, gjenvalg (tidligere nestleder i 2 år og sekretær i 2 år) Alder: 24 år Bosted: Tromsø, Troms Alumnklubb(er): AK Jurtappen og NIFYEA Yrke/utdanning: Bachelor i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø, jobber på Café Sånn Utdrag fra 4H-bakgrunn: Aktiv på klubb- og fylkesplan i Troms i mange år, leder av AK Jurtappen i to år, styremedlem i Norske 4H-alumner siden 2006, IFYE til Costa Rica i 2007, medlem i valgkomiteen til 4H Norge og vara til styret i NIFYEA. Annen spennende informasjon: Liker å snakke spansk og å reise. Nynner i butikken, er glad når det er sol (i grunn også når det ikke er det), liker rosa og grønne busser og å hoppe i søledammer Styremedlem, suppleringsvalg, velges for ett år. Kristoffer Skarra (nyvalg) Alder: 21 år Bosted: Stavanger, Rogaland (opprinnelig fra Buskerud) Alumnklubb(er): RAA og BASE Yrke/utdanning: Studerer til å bli dataingeniør. Utdrag fra 4H-bakgrunn: Begynte sin 4H-karriære som miniaspirant i Regnbuen 4H, og har vært med på de fleste fylkes-, landsleir og nordiskleirene som han har kunnet dra på. Annen spennende informasjon: På fritida jobber han som vekter og ordens-/konsertvakt, spiller volleyball, og når det er nok snø; står på snowboard! Ellers er Kristoffer en blid gutt som alltid har et smil på lur, og som gjerne er med på å gjøre noe (kreativ) faenskap!

10 vara, ikke på valg Frode Byttingsmyr Alder: 22 år Bosted: Sogndal (opprinnelig fra Aust-Agder) Alumnklubb(er): A3 Yrke/utdanning: Bachelor i Friluftsliv ved Høyskolen i Sogn og Fjordane Utdrag fra 4H-bakgrunn: Medlem, leder, nestleder og styremedlem i Nidar 4H. Medlem og sekretær i A3. Har deltatt på IKU-kurs, trivselsagentkurs og andre nyttige kurs. Deltatt på X- antall aspirant- og fylkesleirer samt alle store leirer siden nordisk i Danmark, kan ellers skilte med å ha vært på storkurs i 6 forskjellige fylker. Annen spennende informasjon: Glad i motor og mekking, 4H-merket for livet og elsker utfordringer vara, velges for to år Kristine Kapperud (nyvalg) Alder: 21 år Bosted: Sandefjord i Vestfold Alumnklubb(er): VIGGA Yrke/utdanning: Skiftleder i Location, kontormedarbeider/sekretær i Maco Engineering AS. Studerer økonomi og administrasjon. Utdrag fra 4H-bakgrunn: 4H plaketten fra og flere styreverv i Villig 4H, sekretær i VIGGA, sitter i aspirantlederkomiteen til VIGGA, leder for trivselsagentene i Vestfold. Annen spennende informasjon: Hun fullført førstegangstjenesten i heimevernet på garnison Værnes som troppsassistent, og har nettopp blitt med i I-styrken i HV-01 hvor hun skal være med i innsatstroppen vara, velges for to år Siri Heggebø (nyvalg) Alder: 24 Bosted: Ås, Akershus (opprinnelig fra Sogn og Fjordane) Alumnklubb: SOFA Yrke/utdanning: Bachelor fra BI/UMB/University of Aberdeen. Tar nå en master i finans. Utdrag fra 4H-bakgrunn: kasserer i SOFA, økonomiansvarlig for miljøtorget under griseleiren på Breim. Hun har ellers sittet i styret i klubben sin, Hakkespetten 4H, gjennom det meste av tiden sin der. Har også tatt en rekke inspirerende kurs gjennom 4H. Var på sin første storleir på Voss i 2000, og reiste på rally i Tyskland i Annen spennende informasjon: salsainstruktør, vestlending, engasjert, livlig og handy.

11 8.9 Valgkomité, velges for 2 år. Gaute E. Gjein, GVAA-SDH? (nyvalg) Kirsti Rø, STÆA (nyvalg) Jorunn Marie Bøyum Halland, SOFA, HANSA (nyvalg) 8.10 Revisorer, velges for 2 år. Geir Sandvik Hjelen, MORAL (gjenvalg) Gustav Foseid, HOMLA, STÆA, GVAA-SDH? (gjenvalg) 8.11 To representanter til årsmøtet til 4H Norge. Valgkomiteen innstiller på at årsmøtet gir styret fullmakt til å velge dette selv.

12 Årsmelding Norske 4H-alumner Årsmøtet 2008 Årsmøtet ble avholdt under landsleiren på Austrått søndag den Det var 25 stemmeberettigede til stede. Sigurd Vestrheim stilte som årsmøteordfører. Følgende saker ble behandlet på årsmøtet: Årsmelding for Regnskap for Vedtektsendringer Handlingsplan Budsjett for Valg Årsmøtet ble avsluttet med taler og gaver. Tillitsvalgte Styret har i perioden bestått av følgende personer: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Gaute Eriksen Gjein Maren Louise Fløistad (valgt for ett år) Thor Christian Grosås Julie Bårdsen Tøllefsen Jørn Johan Hedlund (valgt for ett år) 1. varamedlem: Anne Guri Weihe (valgt for ett år) 2. varamedlem: Ane-Victoria Idland 3. varamedlem: Jorunn Marie Bøyum Halland Valgkomité: Leder: Medlem: Marthe Kopland Knut Auvor Grythe

13 Medlem: Bjørgunn H. Dalslåen Revisorer: Geir Sandvik Hjelen Gustav Foseid Valgmøte 2009 Valgmøtet ble avholdt under nordisk leir på Breim Det var 23 stemmeberettigede til stede. Sigurd Vestrheim stilte som ordfører. Følgende sak ble behandlet på valgmøtet: Valg Tillitsvalgte Styret har i perioden bestått av følgende personer: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Gaute Eriksen Gjein Anne Guri Weihe Thor Christian Grosås Julie Bårdsen Tøllefsen Mats Roar Sakshaug 1. varamedlem: Frode Byttingsmyr 2. varamedlem: Ane-Victoria Idland 3. varamedlem: Jorunn Marie Bøyum Halland Valgkomité: Leder: Medlem: Medlem: Marthe Kopland Knut Auvor Grythe Bjørgunn H. Dalslåen

14 Revisorer: Geir Sandvik Hjelen Gustav Foseid Styret har hatt 4 styremøter i hver periode og behandlet henholdsvis 45 saker og 48 saker. Styremøtene har vært avholdt på ulike plasser i forbindelse med planlagte arrangementer i området, eller hjemme hos styremedlemmene. Et styremøte ble avholdt elektronisk grunnet stor geografisk spredning på styret i del av perioden. Handlingsplan for Norske 4H-alumner, vedtatt på årsmøtet i 2006, er lagt til grunn for arbeidet i styret. Alumnklubbene i Norge Her er en oversikt over antall alumnmedlemmer i de ulike fylkene. Medlemstallene er per gjeldene år. Fylke Navn på alumnklubb Østfold FHALIØST Akershus og Oslo GVAA-SDH? Hedmark HOMLA Oppland OPAL Buskerud BASE Vestfold VIGGA Telemark TELEALUMN Aust-Agder A Vest-Agder SVEA Rogaland RAA

15 Hordaland H.A.N.S.A Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag SOFA MORAL STÆA NTAK Nordland NØFF Troms AK Jurtappen Finmark FIFA SUM Vi ser at antall registrerte alumnmedlemmer er ganske stabilt med en nedgang fra forrige styreperiode til denne. Dog er det viktig å merke seg at det i perioden er innført direkte innkrevning av kontingent og et nytt medlemsregister som har ryddet opp i medlemsdatabasen. Man har derfor stor grunn til å tro at dagens tall er helt korrekte, mens tall fra før 2008 kan ilegges en viss usikkerhet (da klubber kan ha betalt for enkelte medlemmer). Studerer vi tallene kan vi se antydninger til at enkelte fylker har hatt en god opprydning i medlemsdatabasen fra 2007 til At vi derfor i dag har 900 alumner er et tall vi kan være godt fornøyd med, men vi har fortsatt plass til mange flere. Arrangementer Høstkurs Høsten 2008 stod FHALIØST som arrangør av høstkurs. Det ble arrangert et strålende høstkurs i Halden. Det var 52 alumner til stede. Vi bodde på et hostell like ved Festningen. Helgen var spekket med aktiviteter, og høydepunktet var kanskje 1700-tallsaften i kongshallene på Fredriksten festning. Høsten 2009 var styret i Norske 4H-alumner arrangør av et høstkurs. Kurset var lagt til Trondheim. På kurset var det 60 alumner og sisteårsseniorer til stede. Her var både alumner og sisteårseniorer samlet til en artig og minnerik helg. Aktivitetene strakk seg fra besøk i Nidarosdomen og Vitensenteret til byrebus, byvandring og diskusjonssesjoner om bærekraftig utvikling. I tillegg var det sosiale i fokus, og nok en gang ble mange nye 4H-bekjentskaper knyttet.

16 Styrekonferanser Februar 2009 ble konferansen avholdt i Andebu med VIGGA som teknisk arrangør. Det var 23 alumner til stede fra 15 fylker. Her ble temaer som erfaringsutveksling, prosjektledelse, internasjonale muligheter, Norske 4H-alumners vedtekter, medlemsrekruttering og profilering, samt medlemsregister m.m. tatt opp. Mars 2010 ble konferansen avholdt i Nannestad med GVAA-SDH? som teknisk arrangør. Det var 35 alumner fra 15 forskjellige alumnklubber og 18 forskjellige fylker (kun Finmark manglet). Her ble temaer som årsmøtene i 4H Norge og Norske 4H-alumner, klubbdrift og internasjonale muligheter tatt opp. I tillegg var det mat på bål -aktivitet og retorikkurs. Leir Sommeren 2008 var det landsleir på Austrått i Sør-Trøndelag. Etter årsmøtet ble det her arrangert alumnfest. NTAK var arrangør, og hadde bl.a. laget til en natursti med varierte poster. Vi inntok også middagen sammen, og fikk smake på litt trøndersk læms (lefse). I tillegg ble det arrangert rævkrokturnering. STÆA arrangerte miljøtorg med stemning i det blå som tema. Det ble en suksess, og alle alumnene var flinke til å skrive seg opp på miljøtorgvaktene. Miljøtorget gikk i overskudd, noe både STÆA og Norske 4H-alumner er fornøyde med. Sommeren 2009 var det nordisk leir på Breim i Sogn og Fjordane. Norske 4H-alumner hadde 25 års-jubileum og feiret dette med alumnfest på leiren. Alle over 18 år ble invitert og det dukket opp ca 200 stykker! Vi spiste middag sammen, det ble holdt taler og vi lekte. Til et slikt stort jubileum hørte det selvfølgelig også kaker til. Alumnfesten ble arrangert av Norske 4H-alumner med god hjelp fra MORAL. Valgmøte i Norske 4H-alumner ble gjennomført. SOFA arrangerte miljøtorg. Dessverre ble leiren avlyst etter bare noen dager, men likevel var miljøtorget en flott samlingsplass med ivrige alumner i salgsbua. Internasjonalt Gambia Under studieturen til Gambia i 2009 ble det arrangert et møte mellom alumner fra Norge og den nasjonale alumnorganisasjonen i Gambia. Det ble lagt fram forslag til handlingsplan for de kommende årene og det ble utvekslet ideer. Internasjonal alumnfest på nordisk leir

17 Den nystartede tradisjonen med internasjonal alumnfest på nordisk leir som ble startet opp i Finland i 2007, ble videreført med stor suksess under nordisk leir i Norge i Se omtale over. Informasjon Alumnytt Det er i løpet av perioden kommet ut fire utgaver av Alumnytt. Alumnytt er medlemsbladet for alle alumner i Norge. Bladet sendes til alle registrerte alumnmedlemmer i 4H Norge, fylkeskontorene og sekretariatet på Hellerud. Nå bruker vi Terjes Trykkeri som trykkeri for bladet, men også Print Konsult har vært benyttet i denne perioden. Vi er veldig fornøyde med byttet av trykkeri, og håper å fortsette det nye samarbeidet lenge. Bladet kommer nå halvt i farger, halvt i svart/ hvitt og med reklame for å holde kostnadene nede. Julie B. Tøllefsen har vært ansvarlig redaktør. Bladet er i stadig utvikling, og alle klubbene oppfordres til å bidra enda mer i bladet. Hjemmeside og sosiale medier Det har i denne perioden vært fokusert på å utvikle nytt innhold på hjemmesiden. Ny gjestebok, alumnkalender hvor alle kan legge inn aktiviteter og lekebank er de store nyvinningene. Hjemmesiden er en viktig kanal som brukes aktivt til å spre informasjon om kommende alumnarrangementer. Det har vært noe mindre fokus på å rapportere nyheter. Besøkstallene har ligget mellom 500 og 1000 unike besøkende per måned i perioden. Thor Chr. Grosås har vært ansvarlig web-redaktør, med god hjelp fra Gaute E. Gjein. Siden ønskes videreutviklet og det bes om innspill og bidrag fra alumnklubbene. Norske 4H-alumner er aktive på Facebook, og bruker dette til å spre informasjon om arrangementer. Infoskriv Etter hvert styremøte sender Norske 4H-alumner et infoskriv og referat fra møtet til alle lederne i alumnklubbene, sekretariatet på Hellerud og fylkeskontorene. Beredskapsgruppa Beredskapsgruppa har ikke vært veldig aktivt brukt i perioden. Norske 4H-alumner har greid å skaffe hjelp til alle fylkene som har etterspurt det. Beredskapsgruppa har vært brukt tre ganger, av 4H Akershus & Oslo, 4H Troms og 4H Telemark. Representasjon Kontakt med fylkesalumnklubbene Styret har fordelt kontakten og oppfølgingen av fylkesalumnklubbene mellom seg. Styremedlemmene har hatt jevnlig kontakt med leder i fylkesalumnklubbene, samt deltatt og

18 bidratt på noen arrangementer rundt i fylkene når dette har passet. For detaljert informasjon om representasjonen til styremedlemmene, henvises det til styremøtereferatene som er tilgjengelige på hjemmesidene. 15 av fylkesalumnklubbene har fått besøk minst en gang i løpet av siste toårsperiode. Kontakt med 4H Norge Styret har hatt jevnlig kontakt med landsstyret og sekretariatet i 4H Norge. Annen representasjon Gaute E. Gjein har sittet som observatør i landsstyret og deltatt på 4H Norge sine landskurs og fylkesstyreledersamling. Han har også vært i Gambia som alumnrepresentant. Deltok på 4H Norges årsmøte. Thor Chr. Grosås har vært på et landsstyremøte som vara for leder. Deltok på 4H Norges årsmøte. Ane-Victoria Idland satt i jubileumskomiteen til 4H Norge. Styret i Norske 4H-alumner vil takke alle alumnene som bidrar til å holde liv i denne organisasjonen som vi er så glade i. Vi vil også rette en spesiell takk til alumnklubbene som har bidratt som arrangører på de ulike arrangementene. Tusen takk!

19 Vedtekter for Norske 4H-alumner Vedtatt på årsmøtet i Norske 4H-alumner den Godkjent av landsstyret i 4H Norge den 2010 (sak /10). 1 Navn Norske 4H-alumner. 2 4H-alumn En 4H-alumn er en som har mottatt 4H-plaketten, en som har gjort en spesiell innsats for 4Harbeidet i minst 4 år, eller en som har vært junior/senior 4H-medlem i minst 4 år, har fylt 18 år og ikke er på vei til plaketten. 3 Medlemmer Alle som er medlem av fylkets 4H-alumnklubb, Norske IFYE-Alumner eller direkte i Norske 4H-alumner. 4 Organisasjonsmessig plassering Norske 4H-Alumner er organisasjonsmessig underlagt 4H Norge sitt landsstyre. 4H-alumn virksomheten er en del av 4H Norge. 5 Målsetting Norske 4H-alumner skal være 4H-alumnene sitt bindeledd i hele organisasjonen organisasjonen og arbeide for at 4H-alumnene skal kunne øke sin innsats på alle plan. DelmålNorske 4H-alumner skal: være der for 4H-alumnene og 4H-alumnklubbene. styrke 4H-alumnenes posisjon i organisasjonen gjennom økt rekruttering og markedsføring av 4H-alumner. øke engasjementet blant 4H-alumner både på fylkes-, lands- og internasjonalt plan. bidra til sosiale og gode aktiviteter og møteplasser for 4H-alumner, og i aktuelle sammenhenger andre 4H-medlemmer arbeide og legge til rette for at 4H-alumene skal kunne bruke sin kunnskap og erfaring til 4H-organisasjonens beste.inspirere 4H-alumnklubbene og sørge for kommunikasjon mellom dem. Markedsføre 4H og 4H-alumner. Arbeide for å øke interessen for 4H-arbeid. Delta på landsleirer og nordisk 4H-leir i Norge og arbeide for å skape et godt leirmiljø; f.eks. ved å arrangere miljøtorg. Delta i 4H Norge sitt internasjonale arbeid. 6 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til landsleir eller nordisk leir. På årsmøtet har alle 4H-alumner nevnt i 3 møte og talerett. Følgende har stemmerett: 1 stemme pr. påbegynte 25. 4H-alumnmedlem i fylket, med maksimalt 5 stemmer pr. 4Halumnklubb. Antall delegater beregnes på grunnlag av betalende medlemmer pr. 1.juni samme kalenderår.

20 Medlemmene må også være registrert hos 4H Norge. Ordinært årsmøte skal behandle: Godkjenning av stemmerett for delegater Melding fra styret i Norske 4H-alumner Revidert regnskap Prinsipielle saker fra 4H-alumnklubbene og 4H Norge sitt landsstyre må framlegges for Norske 4H-alumner sitt styre 3 måneder før årsmøtet. Handlingsprogram (behandles partallsår og revideres oddetalsårhver annet år, på landsleir). Budsjett. Valg o Styret består av 8 medlemmer. Leder velges hvert år Følgende verv velges på landsleir: Kasserer Sekretær 2. vara 3. vara Følgende verv velges på nordisk leir Nestleder Styremedlem 1. vara o Valg av valgkomité på 3 personer for en årsmøteperiode. o Valg av revisor o Valg av representant for 4H-alumnene til årsmøtet i 4H Norge. Valget skjer i opplistet rekkefølge. Valgperioden for styremedlemmene og varaene er 2 år, med unntak av leder som velges hvert år. Minimum to av medlemmene i styret bør sitte i to perioder. Styret må bør ikke bestå av flere enn 2 personer fra ett fylke. Sakspapirer, sammen med valgkomiteen sitt forslag blir utsendt 12 måneder før årsmøtet. 7 Styret Styret har som oppgave å lede arbeidet i Norske 4H-alumner mellom årsmøtene etter målsettingene i 5. Styret benytter handlingsprogrammet som sitt styringsverktøy i sitt arbeid.styret i Norske 4H-Alumner bruker 4H Norge sitt sekretariat. Styret i Norske 4H-alumner skal samrå seg med 4H Norge sitt landsstyre før det blir satt i gang nye aktiviteter. 8 Vedtektsendring. Forslag om endring av vedtektene til Norske 4H-alumner må være styret i hende senest 6 måneder før årsmøtet. Forslag til nye vedtekter skal være utsendt til 4H-alumnklubbene senest 4 måneder før årsmøtet. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. 9 Oppløsing av Norske 4H-Alumner

21 Dersom Norske 4H-alumner slutter å fungere, skal 4H Norge forvalte eiendeler og midler. Dette skal oppbevares i 5 år. Dersom det innen denne tiden ikke er kommet i gang organisert 4Halumnarbeid på landsplan, skal midlene brukes til opplæring av 4H-alumnene til kursinstruktører, oppgavehjelpere o.l. og eiendelene tilfaller 4H Norge.

22 Normalvedtekter for 4H-alumnklubber Vedtatt på årsmøtet i Norske 4H-alumner den Godkjent av landsstyret i 4H Norge den. 1 Navnet Navnet skal inneholde uttrykket 4H-alumn og navn på fylket. 2 4H-alumn En 4H-alumn er en som har motatt 4H-plaketten.Er definert ut i fra vedtektene til Norske 4H-alumner. 3 Medlemmer Alle 4H-alumner i fylket som har betalt 4H-alumnkontingenten (105) er medlemmer i 4Halumnklubben. Alle 4H-alumner kan være medlem i 4H-alumnklubben. Personer som har gjort en spesiell innsats for 4H-arbeidet i minst 4 år, eller har vært junior/senior 4H-medlem i minst 4 år, kan dersom de har fylt 18 år, være medlem av 4Halumnklubben. 4 Organisasjonsmessig plassering 4H-alumnklubben er organisasjonsmessig underlagt 4H-fylkesstyret. 4H-alumnklubben er en del av Norske 4H-alumner. 5 Målsetting Organisere 4H-alumnklubbmedlemmer i fylket, og sette disse best mulig i stand til å støtte 4H-arbeidet i 4H-klubbene og på fylkesplanet. Arbeidsoppgavene til 4H-alumnklubben kan være: Markedsføre 4H og 4H-alumner. Skape et godt miljø for medlemmene i 4H-alumnklubben og ellers i 4H. Verve/følge opp medlemmene i klubben. Samarbeide med Norske 4H-alumner og 4H-alumnklubber i andre fylker. Delta i internasjonalt arbeid på fylkesplan. Etter avtale med 4H i fylket: o Arrangere Miljøtorg på 4H-leirer. o Nystarting av 4H-klubber. o Medvirke til utgivelse av 4H-fylkesavis. o Drive oppgaveveiledning, foreta 4H-klubb besøk og delta på høstfester. o Rekruttere kursledere. o Være behjelpelig med å arrangere volleyballturnering, senior/4halumntreff, aspirantleir, plakettfest og lignende arrangement. 6 Årsmøte Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Årsmøtet i 4H-alumnklubben skal behandle årsmøtesaker som årsmelding, revidert regnskap, budsjett, valg og evt. innkomne årsmøtesaker. Innkalling til årsmøtet sendes ut minst 6 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer sammen med valgkomiteens forslag sendes ut minst 14 dager før årsmøtet.

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo)

Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo) Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo) Til stedet: Jens Olav Rydningen (JOR), Julie B. Tøllefsen (JBT), Thor C. Grosås (TCG), Gaute E. Gjein (GEG), Maren L. Fløistad (MLF), Jørn J. Hedlund

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer