Om ungdom med innvandrerbakgrunns tilgang til og bruk av PC og Internett.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om ungdom med innvandrerbakgrunns tilgang til og bruk av PC og Internett."

Transkript

1 Gåten på barnerommet Om ungdom med innvandrerbakgrunns tilgang til og bruk av PC og Internett. Geir H Moshuus, Ingrid Smette og Leila Torgersen NOVA *** work in progress *** 1 Dette er gåten på barnerommet: Hvorfor er det slik at flere unge med innvandrerbakgrunn har PC og internett-tilkobling på rommet på tross av at det er flere med norsk bakgrunn som har PC hjemme? Siden det er slik at de med norsk bakgrunn oftest har data hjemme så skulle vi jo tro de også oftere hadde PC på rommet. Men slik er det ikke. De med innvandrerbakgrunn hadde oftere data på barnerommet. Hvorfor var det slik? Og, hva kan denne gåten fortelle om meningsrammene hvor unge med innvandrerbakgrunn får tilgang til og bruker PC og Internett? Gåten baserer seg på funn vi har fra den nasjonale ungdomsundersøkelsen Ung i Norge 2002 som viste at mens unge med norsk bakgrunn oftere hadde PC hjemme var det flere blant de med innvandrerbakgrunn som hadde PC på rommet. Mediaforskeren Sonia Livingstone (2002) advarer mot å fokusere for mye på hvor stor spredningen av ny mediateknologi er på et gitt tidspunkt, utviklingen skjer fort og det kommer stadig ny teknologi til. Det er viktigere å fokusere på hva den relative fordelingen mellom ulike sosiale grupper kan fortelle oss om de sosiale og kulturelle prosessene som styrer appropriering, bruk og beherskelse av ny teknologi. Det er dette som er vårt formål her; hva kan dette funnet fortelle oss om unge med innvandrerbakgrunn og deres møter med data og Internett? 2 Hva er svaret på gåten? 1 Denne teksten inneholder bidrag av alle deltakere i prosjektgruppen, forfatterrekkefølgen er satt opp alfabetisk. Teksten skal sannsynligvis bli to litt forskjellige paper. Det ene paperet skal presentere nye og gamle forskningsperspektiver på ungdoms forhold til IKT i en ny antalogi på ungdomsforskningsfeltet. Det andre skal omarbeides til en engelskspråklig resultatrapportering fra det pågående forskningsprosjektet. 2 Datamaterialet vårt bygger på feltmateriale og kvalitative intervjuer med 29 informanter. Informantene er i alderen 16 til 24 år. De fleste er rundt år. Feltarbeidet er ikke avsluttet. I tillegg bygger datamaterialet på datasettet Ung i Norge 2002 hvor alderen på respondentene var mellom 13 1

2 Wasims historie kan belyse gåten vi står ovenfor. Wasim har vokst opp i Oslo sentrum, han har nettopp fylt 20. Han inngår i et tett multikulturelt miljø bestående av unge med svært ulik etnisk bakgrunn. Bestekameraten, Jamie, har foreldre med bakgrunn fra Sierra Leone. Selv har han foreldre som har innvandret fra Pakistan. Da vi intervjuet Wasim sammen med Jamie, leste han innledningsvis gjennom infobrevet vi gir til nye informanter. Rett etterpå fortalte han en fortelling vi tolket som en fortelling til prosjektet : Han fortalte om hvordan han som barn opplevde at innvandrere ikke hadde data mens de i klassen som ikke var innvandrere hadde det. Når han maste på foreldrene om at han ville ha data, var foreldrenes kommentar at det var de norske som hadde data og som hadde god råd, mens innvandrere ikke hadde råd til det. Poenget hans var at hans foreldre hadde andre referanserammer enn foreldrene til de av hans venner som hadde norsk bakgrunn. Det var først når han fikk foreldrene sine til å forstå at andre av vennene som også hadde innvandrerbakgrunn hadde fått data hjemme at det ble aktuelt med et slikt innkjøp i Wasims familie. Wasims historie illustrerer hvordan spredningen av IKT følger økonomiske skillelinjer i befolkningen. Generelt har husholdninger med innvandrerbakgrunn dårligere økonomi. Det er derfor helt i tråd med det man har funnet i studier av teknologisk spredning at familien til Wasim på linje med andre husholdninger med innvandrerbakgrunn skal få tilgang seinere enn andre. Rogers (1995) forklarer husholdningenes ulike tilgang til mediateknologi med forskjellene i deres økonomiske rammebetingelser. Spredning av ny teknologi skjer lineært: De mest velstående vil ta i bruk ny teknologi først, blant gruppene med de knappeste ressursene finner vi både de som tar ny teknologi i bruk sist og vi finner de som aldri tar den i bruk. Andre studier framhever dessuten den akselererende teknologiske utviklingen som årsak til at de med den romsligste økonomien vil forbli i den teknologiske teten mens de med knappe ressurser vil falle ytterligere fra (Thomas 1995). Men dette forklarer bare noe av det bildet vi får. For Wasim var ikke kun opptatt av at familien skulle gå til innkjøp av data. Hans historie var en fortelling om en ung gutt som presset på for at familien skulle gå til en større allokering av familiens knappe midler til bruk på en teknologi han, og ikke familien generelt, skulle kontrollere. Kanskje var Wasim seinere ute enn mange andre med å få tilgang til data hjemme. Men uansett, når den kom, så var det han som fikk den, på sitt rom. Hans venner med norsk bakgrunn hadde fått tilgang til data før ham, men de rådde sjelden over PCen alene, de delte den i reglen med resten av familien. Slik blir Wasims historie et eksempel på noe som ikke forskningen av spredning av teknologi forklarer like lett, nemlig hvorfor det har seg slik at mens norske husholdninger oftere hadde PC hjemme så hadde oftere unge med innvandrerbakgrunn tilgang til PC på sitt eget rom (i 2002). Stikk i strid med det vi skulle forvente har vi å gjøre med et tilsynelatende brudd i den lineære spredningen av ny teknologi; bildet tyder jo på at en gruppe med særlig knappe ressurser, ungdom, innenfor et segment av befolkningen med dårligst økonomi, husholdninger med innvandrerbakgrunn, likevel utmerker seg ved tidlig tilgang på ny teknologi. og 17, datasettet inneholder svar fra til sammen ungdommer hvorav 642 hadde begge sine foreldre født utenfor Norge ((jfr. Rossow & Bø 2003)). 2

3 Digitale skiller og domestication De lineære forklaringene på spredning av teknologi, difusjonsperspektivene (Neuman 1991; Rogers 1995) er kritisert for ikke å fange opp kompleksiteten ved spredningen av mediateknologi (Haddon 2004; Livingstone 2002). I dag er det andre begreper i bruk når mediaforskere nærmer seg spredningen av teknologi, dette er begreper som framhever brukernes ulike gruppetilknytninger og som dessuten i større grad er opptatt av samspillet mellom brukere og teknologi. Et sentralt begrep når det gjelder ulikheter mellom sosiale grupper når det gjelder IKT er begrepet digitale skiller. Opprinnelig har dette begrepet vært brukt til å skille mellom det å ha tilgang til og det å ikke ha tilgang til teknologien (Frønes 2002; Haddon 2004; Katz & Rice 2002). En rekke studier har vist at tilgangen til PC og Internett hjemme varierer tydelig med foreldrenes utdannelse og økonomi. Dette har ført til at man i en rekke land har satt sterkt fokus på skolens ansvar for å sørge for at alle elever får tilgang til, og lærer seg å bruke data. På denne måten prøver man å unngå at ulik tilgang skal være med på å forsterke allerede eksisterende sosiale og økonomiske skiller i samfunnet. Bekymringen knyttet til dette perspektivet har særlig dreid seg om at den økende betydningen av IKT i samfunnet generelt vil kunne forsterke eksisterende sosiale skiller ved at manglende tilgang til IKT vil kunne forsterke mekanismer som kan medføre eksklusjon fra viktige samfunnsarenaer. Senere har forskningsbidrag også drøftet skiller som i større grad handler om ulike måter å ta i bruk teknologien på. Denne litteraturen har vært opptatt av at tilgang til IKT i seg selv ikke er nok for å unngå forsterkede sosiale skiller som en konsekvens av IKTers betydning i samfunnet: Den økende bruken av data gjør at ungdommene blir stilt ovenfor noen nye utfordringer som ikke var like tydelige tidligere. Digitaliseringen driver frem økende krav til generell kompetanse, som evnen til å lese og formulere seg skriftlig, evnen til å innhente informasjon og gjøre den om til egen kunnskap, samt til språkkompetanse. Dette har gjort at man er redd for at nye grupper av elever som klarte seg gjennom skolen tidligere, vil falle utenfor. Flere har hevdet at måtene for eksempel barn og ungdom tar i bruk IKT på er preget av de ferdighetene og ressursene de besitter fra før, for eksempel gjennom sin sosiale bakgrunn. Den underliggende antagelsen er at ulik bruk vil være forskjellig med hensyn til om det er kompetansegivende for skole og utdannelse. Å spille dataspill en time om dagen gir ikke samme utdannelsesrelevante kompetanse som det å bruke Internett aktivt til å innhente informasjon til en prosjektoppgave. Tidligere studier har og vist at arbeiderklasseungdom bruker datamaskinen mer til underholdning enn middelklassens barn (Attewell 2001; Bonfadelli 2002; Katz & Rice 2002). Hvis aktivitetene til middelklasseungdommene er mer kompetansegivende, får de et ekstra forsprang i forhold til andre elever, i tillegg til det de allerede har ved sin klassetilhørighet (Frønes 2002). Noen frykter også at vektlegging av IKT i undervisningen vil kunne medføre at svake elever sakker mer akterut enn tidligere om en ikke legger vekt på hvordan IKT tas i bruk (Attewell 2001). Andre studier peker dessuten i retning av at det finnes ulike mediakulturer som virker førende på hvilke medieteknologier vi finner i ulike hushold. Sammenlignende 3

4 statistikk tyder på at visuelle underholdningsmedia står sterkt i USA og i England mens mer utdanningsrettede media står sterkest i Norden, og i mindre europeiske land som Nederland og Sveits (Johnsson-Smaragdi 2001; Livingstone 2002). Studier viser i tillegg at visuelle underholdningsmedier har større utbredelse i husholdninger fra lavere sosiale lag mens utdanningsrettede medier oftere finnes i hushold fra høyere sosiale lag ((Livingstone 2002; Livingstone & Bovill 1999). Nyere studier er også opptatt av å flytte fokus fra tilgang til teknologi til å fokusere på samspillet mellom det sosiale og det teknologiske. Perspektiver som har fokusert på tilgang har vært kritisert for å være deterministiske. Det Livingstone (2002) kaller for et kontekstualistisk perspektiv, og det Ling (2004) kaller for et sosialdeterministisk perspektiv, blir kritisert for å fokusere ensidig på hvordan tilgang til ny medieteknologi former brukernes kulturelle rammer. Det dreier seg her ofte om bekymring om konsekvensene ved innføring av ny teknologi, for eksempel hva som skjer med barn som utsettes for stadig mer voldelige TV og dataspill. Motsatt finnes det andre studier som legger ensidig vekt på hvordan bedret tilgang til nye medieteknologier vil bryte ned de sosiale skillene mellom ulike befolkningsgrupper, disse tilnærmingene kan kanskje beskrives som teknologideterministisk: Bare man har tilgang til teknologien, vil man være sikret like vilkår og framgang (Ling ibid). Innvendingene går på at perspektivene virker unødvendig dikotomiserende: Enten så har man tilgang til IKT eller så har man det ikke, og enten bruker man IKT på en kompetansegivende måte, eller så gjør man det ikke. I nyere perspektiver på samspillet mellom teknologi og samfunn og mellom teknologi og individer har man prøvd å komme bakenfor disse motsetningene. Utgangspunktet har vært at hvordan vi tar i bruk IKT både vil være formet av de sosiale forholdene teknologiene blir tatt i bruk innenfor, men at teknologien også kan være med på å forme disse forholdene (Jf. Haddon 2004, Ling 2004). Livingstone (2002) har på samme måte vært opptatt av en mellomposisjon, hennes perspektiv kaller hun for dualt eller todelt. Med det mener hun at hun er opptatt av å se unge som figurer mot en bakgrunn av teknologi og teknologi som figur med unge som bakgrunn. Generelt går ofte perspektivene som prøver å overskride todelingen, for i stedet å fange samspillet, under betegnelsen domestication studies. Som navnet tilsier, dreier det seg mer om en metodisk og analytisk innfallsvinkel, enn om en teoretisk ramme, eller en hypotese om forholdet mellom mennesker og teknologi i seg selv. Siktemålet med perspektivet er å forstå mer av prosessene rundt det å skaffe seg og ta i bruk og beherske teknologi (Facer 2003; Haddon 2004; Lie & Sørensen 1996; Ling 2004; Livingstone 2002). Slik forstått gir Domestication-perspektivet oss et bedre inntak til å undersøke det samspillet som ligger til grunn for at mange unge med innvandrerbakgrunn i 2002 hadde PC og Internett på rommet før unge med norsk bakgrunn hadde det. Diffusjonsperspektivet studerer primært spredning av teknologi gjennom markedet. Våre funn tyder på at det skjer viktige ting i det mediateknologien forlater markedet og beveger seg inn i husholdene. 4

5 Fra ugjennomsiktig til gjennomsiktig teknologi I følge Livingstone (2002:57ff) blir det sentralt å følge karrieren, eller livsløpet, til ulike medier i husholdet for å forstå hvilken betydning mediene får når de forlater markedet og blir del av hverdagslivet. Mange forhold spiller inn hvorved noen medier gradvis blir del av husholdets infrastruktur (for eksempel TV) mens andre falmer og forsvinner ut av fokus (for eksempel fastlinjetelefon og kanskje papirbaserte aviser?) om de noensinne ble tatt i bruk (for eksempel telegram, pager, fax), andre igjen får mer spesialisert virksomhetsområde (for eksempel radio). Datamaskiner og Internett er i ferd med å bli nye deler av husholdets infrastruktur på samme måte som TV, telefon og radio en gang ble det. Det som kjennetegner teknologi som inngår i husholdets infrastruktur, skriver Livingstone, er at teknologien er forankret i andre sider av husholdets sosiale liv (for eksempel gjennom TV involveres husholdet i kollektive begivenheter, nyhetsbildet, underholdning etc.) og teknologien blir en usynlig transparent del av familiens ulike selvfølgelige gjøremål (som for eksempel kontakt med besteforeldre via telefon, beskjeder i siste liten om innkjøp til husholdningen på sms). Når teknologien blir en transparent del av husholdningens dagligliv så blir også teknologien del av det man lærer som medlem av fellesskapet (for eksempel hvordan man bruker fjernkontrollen til TVen), og måten teknologien brukes på følger fellesskapets konvensjoner (for eksempel når barn får tilgang på TV, fellesskapets regulering av tilgang og bruk av telefon og mobiltelefon). Livingstone påpeker også at teknologi som integreres inn i husholdet ofte tingliggjør fellesskapets verdier (for eksempel størrelsen og plasseringen på TVapparatet) og at teknologien som teknologi først blir synlig når den er fraværende eller ute av stand. Forhold som spiller inn på prosessen hvorved mediateknologi blir, eller ikke blir, del av husholdets infrastruktur er slike forhold som husholdets økonomiske, sosiale og kulturelle kapital. Økonomi setter rammer for hvilke investeringer som kan gjøres, den kulturelle kapitalen bidrar til å vektlegge hvilke prioriteringer som skal gjøres (underholdning versus utdanning) og den sosiale kapitalen bidrar til å bestemme kunnskap om innkjøp, vedlikehold og oppgradering fordi det er gjennom husholdets nettverk at ny og ukjent teknologi innskrives med tilstrekkelig tillit til at investeringer gjennomføres. I tillegg viser Livingstone (ibid) hvordan husholdets alders- og kjønnssammensetting betyr mye for husholdets teknologiinnkjøp og bruksmønster. Vi skal presentere fire informanthistorier hvor vi skal se på hvordan datamaskiner og Internett i tråd med Livingstones perspektiv veksler mellom å være ugjennomsiktig og transparent for husholdningenes ulike medlemmer (Livingstone 1992, 2002). Ideen er at der hvor teknologien er blitt gjennomsiktig (usynlig) for alle medlemmene av husstanden er den samtidig blitt del av husholdets infrastruktur. All ny mediateknologi starter ut som ugjennomsiktig (opaque). Ny teknologi er vanskelig og ofte skremmende. Den har ukjent fysisk størrelse og den reiser nye spørsmål. Har husholdet råd til den? Hvor skal den stå? Hva skal den brukes til? Hva mener viktige andre om den? Hvordan reguleres den? Ny mediateknologi blir gradvis usynlig ettersom husstandens medlemmer lærer å bruke den, eller i det minste å omgås den. Usynligheten er en indikator på at dens fysiske tilstedeværelse trer tilbake og den blir i stedet en bærer, et medium, for et innhold. Den samme teknologien kan være ugjennomsiktig for noen i husholdet mens den er usynlig for andre. Tenk bare på nye 5

6 avanserte mobiltelefoner med kamera og mp3spiller innebygd. VGAfilming og dataoverføring via bluetooth vil være ukjente, ugjennomsiktige, størrelser for de fleste samtidig som det kan være hverdagsgjøremål (gjennomsiktig teknologi som gjør nødvendige oppgaver) for tenåringen i huset som betjener seg av disse i det han eller hun utveksler innhold (egenredigert video fra klassefesten, de siste sangene de spilte på Idol) med andre på samme alder. Siktemålet vårt her er å gjenfortelle noen informanthistorier for å belyse hvordan datamaskiner og Internett blir del av hushold som har til felles at medlemmene har innvandrerbakgrunn. Men først skal vi vise det empiriske grunnlaget vi finner i "Ung i Norge 2002" for at datasituasjonen for unge med innvandrerbakgrunn sammenlignet med de med norsk bakgrunn på dette tidspunktet faktisk var slik at vi har å gjøre med en gåte på barnerommet. Trekk i det kvantitative bildet Hva viste "Ung i Norge 2002" om datasituasjonen til unge med innvandrerbakgrunn sammenlignet med de med norsk bakgrunn? 3 I analysene skilles det kun mellom ungdom med innvandrerbakgrunn og ungdom med norsk bakgrunn. I samlekategorien med innvandrerbakgrunn har vi skilt vekk de med bakgrunn fra Vest-Europa og kun tatt med de med bakgrunn fra andre deler av verden. Det er små variasjoner mellom de ulike underkategoriseringene; det største skillet går mellom ungdom med bakgrunn fra Vest-Europa, og de med bakgrunn fra resten av verden. Tabell 1: Andelen med PC eller Internett hjemme, fordelt på kjønn og innvandrerbakgrunn. Gutter Jenter Norsk bakgrunn Innvandrerbakgrunn 4 Norsk bakgrunn Innvandrerbakgrunn PC Internett N = Tabell 1 viser at både blant gutter og jenter var det slik at ungdom med innvandrerbakgrunn kom noe dårligere ut enn ungdom med norsk bakgrunn 5 når vi ser på tilgang til PC og Internett hjemme. Ser vi bak denne geografisk sett veldige grove inndelingen mellom norsk- og innvandrerbakgrunn var det stor variasjon mellom kategoriene. Det er imidlertid for få ungdom i undersøkelsen med bakgrunn 3 Med ungdom med innvandrerbakgrunn menes i denne undersøkelsen elever med to utenlandsfødte foreldre. Ungdommene som besvarte undersøkelsen er kategorisert etter sine foreldres fødeland. 4 Kategorien ungdom med innvandrerbakgrunn inkluderer ungdom med to utenlandskfødte foreldre fra alle land unntatt Vest-Europa og Nord-Amerika. Detsom inkluderes er da ungdom med med foreldre som enten har kommet til Norge som flyktninger eller som arbeidsmigranter fra land utenfor den vestlige verden. 5 Ungdom med begge foreldre født i Norge omtales som ungdom med norsk bakgrunn. 6

7 fra Latin-Amerika, og Afrika, og til at det er mulig å trekke noen slutninger på bakgrunn av våre analyser på et mer detaljert geografisk nivå. Retter vi fokus til inndeling etter regionen hvor foreldrene er født viser materialet at det er ungdom med foreldre fra Øst-Europa som skiller seg ut med lavere tilgang til PC hjemme. Overraskende er det nesten ingen forskjeller mellom ungdom med bakgrunn fra Asia, og ungdom med begge foreldre født i Norge. Vi ser større forskjeller mellom kategoriene når det gjaldt tilgang til Internett. Mens 84 % av ungdom med norsk bakgrunn hadde tilgang hjemme, var det kun 68 % av elevene med foreldre fra Øst- Europa med tilgang. Ungdom med bakgrunn fra asiatiske land lå ti prosentpoeng under ungdom med norsk bakgrunn. Tabell 2: Andelen med TV, TV-spill, PC, eller Internett på rommet, fordelt på kjønn og innvandrerbakgrunn. Prosent. Gutter Jenter Norsk bakgrunn Innvandrerbakgrunn Norsk bakgrunn Innvandrerbakgrunn TV TV-spill PC Internett Tabell 2 viser at det var færre jenter med innvandrerbakgrunn med egen TV på rommet og flere gutter med innvandrerbakgrunn med TV-spill på rommet sammenlignet med ungdom med norsk bakgrunn. Det viktigste her er likevel det tabellen forteller om tilgang til PC og Internett på eget rom. Tabell 1 ovenfor viste at ungdom med innvandrerbakgrunn kommer noe dårligere ut enn de med norsk bakgrunn når det gjaldt tilgang til PC og Internett hjemme. Tabell 2 viser at det omvendte var tilfelle når ungdommene ble spurt om tilgang på eget rom. Gutter, uansett bakgrunn, hadde oftest PC og Internett på eget rom. Men det er og verdt å legge merke til at det var flere jenter med innvandrerbakgrunn sammenlignet med jentene med norsk bakgrunn som hadde slik tilgang på rommet sitt. Samlet sett viser tabellen at ungdom med innvandrerbakgrunn skilte seg fra ungdom med norsk bakgrunn ved oftere å ha datamaskiner og Internett på sitt eget rom. Det blir derfor viktig å undersøke om forskjellene vi finner også gjenfinnes i måten denne mediateknologien brukes på. Er det skiller mellom ungdom med innvandrerbakgrunn og de med norsk bakgrunn når vi ser på bruksområder som underholdning og kommunikasjon? Og finnes det skiller mellom disse kategoriene av ungdom når vi ser på PCen brukt til leksearbeid og innhenting av informasjon via Internett? Vi ser av tabell 3 at når det gjelder guttene er det små forskjeller når det gjelder bruk av PC utenfor skolen. Det er litt flere gutter med norsk bakgrunn som brukte PC daglig. Blant jentene er det noe større forskjeller. Det var for eksempel flere jenter med innvandrerbakgrunn som aldri brukte PC etter skoletid. Men det er interessant å se at når det gjelder den gruppen som bruker PC flere ganger i uken eller mer, var det minimale forskjeller også blant jentene. 7

8 Tabell 3 Prosentandelen som bruker PC uten om skolen, fordelt på etnisk bakgrunn og kjønn. Prosent. Gutter Jenter Norsk bk. Innvandrerbk. Norsk bk. Innvandrerbk. Aldri eller nesten aldri ganger per måned En gang i uken Flere dager i uken Daglig eller nesten daglig Tabellene har så langt vist at de fleste ungdommer i 2002 hadde tilgang til PC hjemme, og de ble mye brukt uavhengig av hva slags bakgrunn ungdommene hadde: Om lag halvparten av guttene i undersøkelsen sa de brukte PC utenom skolen daglig eller nesten daglig og om lag en fjerdedel av jentene sa det samme. Men hva ble datamaskinene brukt til? Kan vi finne noen forskjeller mellom ungdommene som deltok i undersøkelsen når det gjelder måten de brukte datamaskinene på? Resultatene viser at det var litt færre gutter med innvandrerbakgrunn som spilte PCspill (79 %) sammenlignet med gutter med norsk bakgrunn (85 %). Dette ga seg også utslag blant storbrukerne av dataspill. 44 prosent av guttene med innvandrerbakgrunn spiller flere dager uken eller mer, mot 55 prosent av guttene med norsk bakgrunn. Det var ingen forskjeller blant jentene. Det var imidlertid litt flere jenter med innvandrerbakgrunn som spiller TV-spill. 21 prosent spiller TV-spill ukentlig, mot 15 prosent blant jenter med norsk bakgrunn. Når det gjelder bruk av Internett til å innhente konkret informasjon var det flere jenter med innvandrerbakgrunn (29 %) enn jenter med norsk bakgrunn (18 %) som oppga at de aldri innhentet konkret informasjon på nettet. Resultatet er ikke overraskende siden det var færre jenter med innvandrerbakgrunn med Internettoppkobling hjemme. Det er derfor interessant å se at det var flere jenter med innvandrerbakgrunn (26 %) enn blant de med norsk bakgrunn (20 %) som lette etter informasjon på nettet hver dag. Det var ingen forskjeller blant guttene. Det var imidlertid ingen forskjeller i det å lese eller sende e-post. Dette er overraskende siden det var langt færre ungdom med innvandrerbakgrunn med Internett hjemme. Dette betyr enten at det var mer vanlig blant ungdom med innvandrerbakgrunn å ta Internett i bruk hvis de har det hjemme, eller det betyr at de brukte Internett andre steder, som biblioteket eller hjemme hos venner. Det er heller ingen kjønnsforskjeller blant ungdom med innvandrerbakgrunn når det gjaldt e-post. Når det gjelder chatting var det flere gutter med innvandrerbakgrunn som gjorde dette (75 %), sammenlignet med gutter med norsk bakgrunn (57 %). Det er likevel ingen forskjeller blant de som gjorde dette flere ganger i uken eller mer. Blant jentene var det ingen større forskjeller med hensyn på bakgrunn. Det var heller ingen kjønnsforskjeller blant ungdom med innvandrerbakgrunn. Også når det gjelder nedlasting av musikk fant vi forskjeller mellom jenter med innvandrerbakgrunn og jenter med norsk bakgrunn. Det var flere jenter med norsk bakgrunn som laster ned musikk (47 % mot 40 % blant jenter med innvandrerbakgrunn), noe som er forventet i og med at flere hushold med norsk 8

9 bakgrunn hadde Internett hjemme. Det var imidlertid samtidig flest jenter med innvandrerbakgrunn som lastet ned musikk flere ganger i uken eller oftere (24 % mot 15 % blant jenter med norsk bakgrunn). Blant guttene var det ingen forskjeller. Det er flere ungdommer med norsk bakgrunn som gjorde lekser på PC (43 mot 39 %), men det var flere jenter med innvandrerbakgrunn som gjorde lekser på PC flere ganger i uka flere ganger i uken (17 mot 10 %). Det var ingen forskjeller på guttene. Når det gjelder tegning og bildebehandling var det flere jenter med innvandrerbakgrunn som gjorde dette sammenlignet med jenter med norsk bakgrunn (35% mot 30%). Vi ser og de samme forskjellene blant de som gjorde dette flere ganger i uken eller mer (10 % mot 6 %). Det var ingen forskjeller blant guttene. Flere innvandrerjenter brukte PC til programmering (12 % mot 4 %), og flere gjorde dette flere ganger i uken eller mer (3 % mot 1 %). Det var ingen forskjeller blant guttene. Forskjeller i tidsbruk: Det var ingen forskjeller i dataspill. Blant de som chatter var det jenter med innvandrerbakgrunn som bruker mest tid. Flere jentene med innvandrerbakgrunn chattet mer enn to timer de dagene de chattet (26 %), sammenlignet med norsk bakgrunn (12 %). Når det gjelder bruk av e-post, var det flere gutter med innvandrerbakgrunn (29 %) som leste og skrev e-post mer enn en time, sammenlignet med de med norsk bakgrunn (16 %). For jentene var de tilsvarende tallene 27 og 14 prosent. Oppsummert viser undersøkelsen at det var tydelige forskjeller mellom ungdom med innvandrerbakgrunn og de med norsk bakgrunn når det gjaldt tilgang, og bruk, men samtidig at langt de fleste uansett bakgrunn hadde tilgang hjemme. Resultatene tyder på at det var mer vanlig for barn av innvandrere å ha PC og Internett på rommet sitt, samtidig med at de på mange områder brukte PC mer enn norske ungdommer. Fire informanthistorier Her presenteres fire informanter med fokus på deres data og Internett historier. Alle fire er 19 år, tre jenter og en gutt. De har alle pakistansk bakgrunn. 1. Sidra Sidra går i 3. klasse på allmennfag. Hun bor i en forstad til Oslo, og reiser en halvtimes tid gjennom byen til skolen hver dag. Hun har planlagt å ta medisinsekretær-utdanning neste år, selv om mor gjerne ville at hun skulle bli lege. Både hun selv og moren vet at hun ikke har gode nok karakterer til å gå på medisin, så det blir ikke sagt noe mer om det. Hun har hørt om medisinskretær-utdanning på internett og fra rådgivere, og hun tror det kan passe godt fordi hun liker å jobbe med mennesker, men også fordi hun har lyst til å jobbe på kontor og kunne sitte foran en datamaskin. Sidra er født i Norge, men hun bodde fem år i Pakistan, fra hun var fem til hun var ti, fordi foreldrene ville at hun skulle få mer forståelse for religion og tradisjoner; forståelse for hvordan Vi pakistanere er. Foreldrene har ingen utdanning utover grunnskolen, men de har vært opptatt av å oppfordre barna til å ta utdanning og få gode jobber. Sidra har en eldre bror og to yngre søsken. 9

10 Sidras hjem har fire TV-apparat plasser på ulike steder i huset, slik at både barn og ungdom kan se ulike ting på TV samtidig. Sidra husker godt når den første PCen kom i huset, det var i Det var faren som kjøpte den til den eldre broren, fordi faren hadde hørt at man kunne hente informasjon fra forskjellige sider og at man kunne gjøre lekser på den. Faren la også vekt på at klasseforstanderen i klassen til broren hadde anbefalt broren å kjøpe seg PC. Broren hadde ønsket seg PC, men det hadde han ikke sagt til faren. Men en dag kom faren hjem med en datamaskin. Den nye datamaskinen ble fra første stund brorens PC, den ble plassert på hans rom. De fikk Internett-tilkobling med en gang. Den gangen hadde de bare en toroms leilighet, nå har de leilighet med flere rom. Siden det første kjøpet har de byttet ut PC flere ganger, og nå har de tre PCer i huset, som alle har tilgang til Internett via trådløst nettverk. Sidra lærte seg også etter hvert å bruke PC. Nå har hun en PC som hun definerer som sin og som står på hennes rom. Den bruker hun både til å laste ned musikk, gå inn på russesider, desi.no og til å bruke MSN, i tillegg til å gjøre lekser. Moren lærte å bruke PC av Sidra: Hun har har lært det av meg. Hun spiller på PCen min, på rommet mitt. Faren til Sidra driver restaurant. Han har aldri kunnet bruke PC og Internett. Moren til Sidra surfer på Internettbutikker og legger kabal. I Sidras familie er hver enkelt datamaskin et objekt tilhørende bestemte medlemmer av husholdet. Da den første datamaskinen kom i hus, var det den eldste broren som kontrollerte maskinen. Når Sidra får en maskin på sitt rom, er det hennes maskin på hennes rom, der moren kan komme inn og spille kabal og surfe på butikker på nettet. Sidras småsøsken fikk også bruke den, siden har en av dem også fått sin egen maskin. Deres tilgang og bruk av datamaskinene er ikke regulert av moren, men av Sidra. Det er faren som har betalt for alle datamaskinene som kommer inn i familien, selv om han er den eneste som ikke kan bruke dem. Likevel er det tydelig i historien om hvordan datamaskinene kom inn i huset, at de er knyttet til foreldrenes og omverdenens forståelse av data som et viktig verktøy for å lykkes på skolen. Barnas egen bruk er imidlertid mer innholdsorientert, og involverer både spill og chatting. Kanskje har det Sidra forteller om at hun selv får dårlig samvittighet når hun chatter og hennes opptatthet av å regulere småsøskenene sin bruk av nettet, sammenheng med en opplevelse hos Sidra av forpliktelse for å følge opp foreldrenes intensjon med teknologien, en intensjon de selv ikke har mulighet til å følge opp fordi de ikke mestrer den. 2. Ramona Ramona er venninne av Sidra, de går i samme klasse. Heller ikke hun hadde veldig gode karakterer fra ungdomsskolen. Hun har fått råd fra flere i familien om hva hun bør bli. Men de sier at hun må bestemme selv. Det er ditt liv, det er viktig du gjør noe du trives med. Ramona har tre eldre søsken, en søster som ikke ble ferdig dataingeniør. Hun har og en bror som er utdannet ingeniør, og en som holder på og utdanner seg i flymekanikk og som planlegger å jobbe utenlands. Hun har en yngre søster på barneskolen. Ramona fortalte oss at hun var en dag på universitetet på pedagogikk og at det hadde ført til at det var dit hun siktet seg inn nå. 10

«En digital barndom?»

«En digital barndom?» «En digital barndom?» En spørreundersøkelse om barns bruk av medieteknologi TOR ENDESTAD Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo PETTER BAE BRANDTZÆG SINTEF JAN HEIM SINTEF LEILA TORGERSEN NOVA BIRGIT

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Ruth Schukalla. Hvordan påvirker bruk av ny teknologi. ungdoms sosiale liv?

Ruth Schukalla. Hvordan påvirker bruk av ny teknologi. ungdoms sosiale liv? Ruth Schukalla Hvordan påvirker bruk av ny teknologi ungdoms sosiale liv? Praktisk pedagogisk utdanning, HiNT 2007 Innholdsfortegnelse Innledning.... 3 1. Begrepsavklaring........ 6 1.1. Om påvirkning.

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden?

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Mastergradsavhandling i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, 2014 Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Høgskolen i Telemark

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring

Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring Tapte nettverk og svekket skoletrivsel? KRISTINN HEGNA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Studien

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 Prosjektnotat nr. 1-2014 Randi Lavik, Lisbet Berg, Ragnhild Brusdal Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 1 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 Sosiale problemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Jeg leser aldri men jeg leser alltid!

Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere Lesesenteret Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere En kvalitativ undersøkelse med

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier TØI rapport 754/2005 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Mona Hovland Jakobsen, Rich Ling, Susanne Nordbakke, Leslie Haddon Oslo 2005, 117 sider Sammendrag: Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av

Detaljer