Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14"

Transkript

1 Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: Faks: E-post:

2 ii Tittel Forfatter Notat : 2010:14 Prosjektnummer : 2196 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider Layout/redigering Kvalitetssikring Emneord : BEHOV FOR INGENIØRKOMPETANSE I NORD-TRØNDELAG : Sigrid Hynne og Morten Stene : Kartlegging av næringslivets behov for ingeniører i regionen : Steinkjer Næringsselskap AS : Sigrid Hynne : Morten Stene : Nina Solbakk og Gunnar Nossum Margrete Haugum : Ingeniør, utdanning, rekruttering Dato : Desember 2010 Antall sider : 49 Pris : 50, Utgiver : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Postboks 2501, 7729 STEINKJER Telefon Telefaks

3 iii FORORD Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Steinkjer Næringsselskap AS i perioden fram til i dialog med oppdragsgivers kontaktperson Bodil Vekseth. Kartleggingen er gjennomført innenfor en ramme på kr (ekskl. mva). Vi takker styringsgruppa for prosjektet og leder for Steinkjer Næringsselskap AS, Bodil Vekseth, for et konstruktivt samarbeid. En takk går også til dem vi har intervjuet, nøkkelpersoner i 37 nordtrønderske virksomheter, som har bidratt med nyttig informasjon til prosjektet. I prosjektet har Sigrid Hynne fra TFoU vært prosjektleder og Morten Stene fra TFoU prosjektmedarbeider. Vi har diskutert konklusjonene med dekan Kjell-Åge Gotvassli, Høgskolen i Nord-Trøndelag. Steinkjer, desember 2010 Sigrid Hynne prosjektleder

4 v INNHOLD side FORORD SAMMENDRAG iii vii 1. INNLEDNING Bakgrunn Formål Metode: Intervjuundersøkelse Avgrensing 3 2. OM BEHOVET FOR INGENIØRKOMPETANSE Rekruttering av ingeniørkompetanse Behov innenfor ulike fagområder Mangel på riktig fagkombinasjon eller mangel på ingeniører generelt? Tilgangen på ingeniører i Nord-Trøndelag Ledige ingeniørstillinger Hvorfor opplever virksomhetene vanskeligheter med å rekruttere ingeniører? Utdanning Utkantproblem Andre forklaringer Virksomheter som i liten grad opplever vanskeligheter i forhold til rekruttering Utfordring å få ungdommer til å flytte tilbake Betydningen av lokal tilhørighet Utenlandsk arbeidskraft Traineeordninger DESENTALISERT INGENIØRUTDANNING Beskrivelse av ulike samlingsbaserte deltidsstudier Desentralisert høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag Høgskolen i Sør-Trøndelag Fleksibel og desentralisert ingeniørutdanning (bachelor) Høgskolen i Gjøvik Bachelor i ingeniørfag som nettstudium - Høgskolen i Narvik Har virksomhetene nytte av en desentralisert bachelorgradsutdanning i Nord-Trøndelag? Målgruppe for ingeniørutdanning i Nord-Trøndelag Betydningen av at samlinger/undervisning foregår i Nord-Trøndelag Hva er virksomhetene villige til å bidra med? Ulike forslag til utdanningsløsninger DRØFTING Generelle eller spesifikke behov? Stort behov innenfor fagområdet bygg og anlegg Synliggjøre behovet for ingeniører Noen sannheter. Stemmer disse? Rekruttering langsiktig arbeid 24

5 vi 4.6 Betydningen av ingeniørfagmiljø Alternative studiemodeller Samlingsbasert studiemodell Kunnskapsmeglere Elektronisk læringsstøtte Studiesenteret.no Utdanning kontra annen rekruttering KONKLUSJONER OG FORSLAG TIL AKTIVITETER 28 LITTERATUR 30 Vedlegg 1 VIRKSOMHETER som har deltatt i undersøkelsen 31 Vedlegg 2 INTERVJUGUIDE 32 Vedlegg 3 Ingneiørstudier utlyst gjennom Samordna opptak

6 vii SAMMENDRAG På oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS har Trøndelag Forskning og Utvikling AS gjennomført en kartlegging og dokumentasjon av behovet for ingeniørkompetanse og ulike ingeniørutdanningsløsninger i Nord-Trøndelag. Det er gjennomført en intervjuundersøkelse med nøkkelpersoner i 37 virksomheter som sysselsetter ingeniører i Nord-Trøndelag. Utfordrede rekrutteringssituasjon Undersøkelsen viser at flertallet av de intervjuede virksomhetene opplever vanskeligheter i forhold til å rekruttere ingeniører, både med bachelorgrad og mastergrad. Bildet er imidlertid sammensatt. Det er størst etterspørsel etter ingeniørkompetanse innen fagområdet bygg og anlegg, men samtidig er det flere store industribedrifter som etterspør ingeniører med kompetanse innen elektro og maskin/prosess. I tillegg er det en del etterspørsel etter fagkompetanse innenfor smalere fagområder. Undersøkelsen antyder at det er forskjeller mellom store og små virksomheter, der mindre virksomheter i større grad rapporterer at det er vanskelig å rekruttere riktig ingeniørkompetanse. Vi finner ingen tydelige mønster når det gjelder lokalisering av virksomhetene og hvorvidt de opplever vanskeligheter med å rekruttere ingeniørkompetanse. Utdanning og rekruttering Oppdragsgiver ønsket spesielt en vurdering av behov for ulike varianter av desentralisert ingeniørutdanning på bachelorgradsnivå i Nord-Trøndelag, tilpasset den ingeniørkompetansen næringslivet etterspør. Et tydelig flertall av informantene har liten tro på at ungdommer er en målgruppe for en eventuell desentralisert ingeniørutdanning i Nord-Trøndelag. Sett under ett er de mer positive til en desentralisert ingeniørutdanning organisert som et samlingsbasert deltidsstudium, der målgruppen er voksne og ansatte i nordtrønderske virksomheter. Hver tredje bedrift vi har intervjuet mener virksomheten kan ha ansatte som kan være aktuelle for å ta bachelorgradsutdanning på deltid. Men i mange av disse tilfellene er det snakk om 1-2 personer per virksomhet, samtidig som det er stor usikkerhet knyttet til anslagene. Basert på behovene signalisert i intervjuundersøkelsen mener vi at det ikke er grunnlag for å jobbe videre med planer om en permanent bachelorgradsutdanning i Nord-Trøndelag. I stedet bør det arbeides videre med mer fleksible utdanningsløsninger som internettbasert læringsstøtte og intensive samlingsbaserte opplegg.

7 viii Videre mener vi det er mer å hente på en mer aktiv rekrutteringstenkning, både på kort og lang sikt.

8 1 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Denne kartleggingen er gjennomført på oppdrag av Steinkjer Næringsselskap AS. Ifølge Steinkjer Næringsselskap AS er bakgrunnen for oppraget at næringslivet i Steinkjer og regionen generelt, etterspør ingeniørkompetanse og videre at bedrifter signaliserer problemer med å rekruttere denne type arbeidskraft. Steinkjer Næringsselskap AS, i samarbeid med næringslivet og kommunen, ønsket derfor å kartlegge og dokumentere behovet for ingeniører og for ulike utdanningsløsninger. Oppdragsgiver har spesielt ønsket at analysen skal vurdere behov for ulike varianter av desentralisert ingeniørutdanning med bachelorgrad i Nord- Trøndelag, som tilpasses den ingeniørkompetansen næringslivet etterspør. I forbindelse med tilbudsinnhentingen til prosjektet, ble det skissert følgende forhold som kartleggingen skulle omhandle: Kartlegge næringslivets behov for ingeniørkompetanse (bachelor) i Nord- Trøndelag og hvilke type ingeniørkompetanse som etterspørres Kartlegge aktuell målgruppe og modeller for desentraliserte tilbud Kartlegge bedriftenes ulike behov og hva de ønsker å bidra med: Muligheter for praksisplasser? Om bedriftene har ansatte som ønsker å delta? Ønsker bedriftene å benytte et slikt tilbud for å rekruttere fremtidige ingeniører gjennom å rekruttere arbeidskraft som utdannes gjennom et slikt tilbud? Er bedriftene villige til å bidra med deler av finansieringen? Evt andre aktuelle modeller? Kartlegge mulige måter å finansiere et desentralisert tilbud på Kartlegge aktuelle tilbydere av desentralisert ingeniørutdanning, og som kan tilrettelegge tilbudet i samarbeid med HINT- deriblant HiST og evt. andre. 1.2 Formål Formålet med denne rapporten er todelt: Kartlegge både private bedrifters og offentlige virksomheters behov for ingeniørkompetansene i Nord-Trøndelag. Kartlegge og vurdere aktuelle tilbydere, modeller og finansieringsmåter for ulike utdanningsløsninger innen ingeniørfag i Nord Trøndelag, og da med spesiell vekt på desentralisert bachelorgradsutdanning.

9 2 1.3 Metode: Intervjuundersøkelse Denne kartleggingen bygger i hovedsak på resultatene av intervjuundersøkelse per telefon til nøkkelpersoner i utvalgte virksomheter i Nord-Trøndelag. Vi har gjennomført telefonintervjuer som dekker 37 virksomheter, både private bedrifter og offentlige virksomheter. Vi har kontaktet virksomheter med antatt behov for ingeniører. Det er forsøkt å oppnå spredning i forhold til geografi, bransje og størrelse på virksomhetene. Vi har gjort en geografisk avgrensing, og utvalget dekker i liten grad bedrifter lokalisert langt sør i fylket, blant annet Stjørdal og Leksvik. Dette henger sammen med formålet til prosjektet, som blant annet er å vurdere ulike utdanningsløsninger innen ingeniørfag i Nord-Trøndelag. Virksomheter lokalisert langt sør i Nord-Trøndelag har nærhet til utdanningstilbudet i Trondheim, og er av den grunn mindre aktuell for denne undersøkelsen. Virksomhetene i utvalget er i hovedsak lokalisert i Steinkjer, Inderøy, Overhalla, Namsos, Snåsa, Verdal og Levanger. Utvalget dekker de største aktørene som etterspør ingeniører på Innherred og i Namdalen. I samarbeid med oppdragsgiver ble det utarbeidet ei liste over ca. 50 virksomheter det var aktuelt å kontakte. Med bakgrunn i denne lista, ble det gjennomført totalt 37 intervjuer. For enkelte virksomheter har det ikke blitt gjennomført intervju fordi nøkkelinformant ikke har vært tilgjengelig for intervju de gangene vi har tatt kontakt. Liste over de virksomhetene hvor vi har gjennomført telefonintervju, er vedlagt (vedlegg 1). Hvilken funksjon informantene har i de ulike virksomhetene har variert. I de fleste tilfeller har vi snakket med daglig leder, men også andre lederfunksjoner er representert, for eksempel leder for teknisk avdeling, personalleder, områdeleder eller ansvarlig for rekruttering og kompetanseutvikling. Intervjuene har vært halvstrukturerte på den måten at samtalen har tatt utgangspunkt i en intervjuguide (vedlegg 2), men som åpnet for at informanten selv kunne styre samtalen i enkelte retninger, og hadde frihet til å utdype svarene sine. Intervjuguiden dekket tema knyttet til behov for ingeniører og eventuelle behov for desentralisert ingeniørutdanning i Nord-Trøndelag. Informantene fikk også anledning til å komme med innspill på hva som kan bidra til bedre rekruttering av ingeniører i Nord- Trøndelag. Intervjuene er gjennomført i oktober og november Hver samtale har i gjennomsnitt tatt ca minutter. En annen kilde til informasjon er et møte vi hadde sammen med referansegruppa for dette prosjektet den 19.oktober. Her var Bodil Vekseth fra Steinkjer Næringsselskap AS, Reidar Grande fra Planstyring, Hugo Alexandersen fra NTE, Sigrid Hynne og Morten Stene fra TFoU til stede.

10 3 Intervjuundersøkelse som metode ble for datainnhenting valgt fordi det ga muligheter til oppfølgingsspørsmål, samtidig som vi anså det som enklere å få svar ved å ta direkte kontakt framfor å sende ut spørreundersøkelse. Vi har supplert undersøkelsen med å innhente statistikk fra NAV og medlemstall for Nord-Trøndelag for de viktigste fagforeningene for henholdsvis ingeniører og sivilingeniører, NITO og TEKNA. Vi viser også til, og sammenlikner våre funn, opp mot resultatene fra den siste landsdekkende behovsundersøkelsen fra NITO. I NITOs undersøkelse er det gjennomført 700 telefonintervjuer med personer som har, helt eller delvis, ansvar for ansettelse av ingeniører i sin virksomhet. Videre viser vi til NAVs landsdekkende bedriftsundersøkelsen for 2010, og som også viser resultater på fylkesnivå. 1.4 Avgrensing Som beskrevet i metodekapittelet foran, er det gjort en geografisk avgrensing ved at vi ikke har kontaktet virksomheter lokalisert langt sør i Nord-Trøndelag, herunder bedrifter lokalisert i Stjørdal og Leksvik. Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) gjennomfører, på oppdrag av Proneo, et forprosjekt for å utrede behovet for utdanningsløsninger innen vindenergi for bedrifter i Midt-Norge. Resultatene fra forprosjektet om vindenergi vil legges fram innen utgangen av Dette prosjektet berører ikke utdanningsløsninger rettet mot vindkraft, men i den videre planleggingen av utdanningsløsninger kan det være relevant å se resultatene fra begge disse forprosjektene i sammenheng.

11 5 2. OM BEHOVET FOR INGENIØRKOMPETANSE 2.1 Rekruttering av ingeniørkompetanse Sett under ett opplever virksomhetene i vår undersøkelse vanskeligheter med å rekruttere riktig ingeniørkompetanse, men det er variasjoner. Vi kan gruppere virksomhetene i tre omtrent like store hovedgrupper, men hvor det er glidende overganger mellom kategoriene : En gruppe virksomheter hvor det oppleves som vanskelig å rekruttere ingeniører og som har eksempler på at de ikke har lykkes med å få ansatt ingeniør med ønsket kompetanse En gruppe virksomheter som mener det er vanskelig, men som stort sett har lykkes med å få ansatt ingeniører med ønsket kompetanse En gruppe virksomheter som i liten grad opplever at det er vanskelig å rekruttere ingeniører Det at virksomhetene ikke lykkes i å rekruttere ønsket ingeniørkompetanse får ulike utslag. For en bedrift i utvalget er mangelen på riktig ingeniørkompetanse så prekær at bedriften vurderer å opprette avdelingskontor i mer sentrale strøk. Kjøp/innleie av ingeniørtjenester, og mer bruk av overtid, er andre løsninger som blir beskrevet. Flere informanter oppgir også at selv om de hadde foretrukket ingeniør i enkelte stillinger, har de i stedet ansatt personer med en annen fagbakgrunn. Blant annet har flere firmaer innen bygg- og anleggsbransjen erfarne håndverkere som prosjektledere, stillinger som ofte tradisjonelt har blitt bekledd av bygg-ingeniører. Selv om flere virksomheter viser til at de gjerne skulle at flere ingeniører, blir ikke dette alltid beskrevet som et stort problem. Flere avventer situasjonen. Vi rekrutterer når riktig person dukker opp, er et uttrykk som blir brukt. Det er med andre ord store variasjoner mellom virksomhetene om hvorvidt mangelen på ingeniører oppfattes som alvorlig og prekært. Vi kan ikke se noe tydelig mønster når det gjelder lokalisering av virksomhetene og i hvilken grad de opplever at det er vanskelig å rekruttere riktig ingeniørkompetanse. Vi gjør oppmerksom på at utvalget av virksomheter ikke inkluderer virksomheter i Leksvik og Stjørdal, som muligens kunne gitt et annet resultat. Flere bedrifter i utvalget har avdelinger lokalisert i Nord-Trøndelag og i større byer, blant annet Trondheim. De bekrefter at det er vesentlig lettere å rekruttere ingeniører i Trondheim enn i Nord-Trøndelag. Undersøkelsen antyder at det er forskjeller mellom store og mindre virksomheter, der mindre virksomheter i større grad rapporterer at det er vanskelig å rekruttere riktig ingeniørkompetanse. Flere informanter mener at virksomheter med et stort ingeniørmiljø har fordeler når det gjelder rekruttering. Tilsvarende er det informanter

12 6 som representerer mindre virksomheter eller virksomheter med få ingeniører, som mener dette isolert sett gjør dem mindre attraktive som arbeidsplass for ingeniører. Ifølge flere informanter har vanskeligheter i forhold til rekruttering av ingeniører vært slik over lengre tid. Enkelte har også konkretisert dette. En informant mener det har vært vanskelig de siste ti årene. En annen sier at det var lettere for ca. 4 år siden. Samtidig sier noen informanter at etterspørselen etter ingeniører svinger. For eksempel var det lettere å rekruttere ingeniører under finanskrisen. Videre er det vanskeligere å rekruttere i perioder når større firmaer ansetter mange ingeniører. Store firmaer som støvsuger markedet er uttrykk som har blitt brukt. Informantene fra kommunene opplever at det er vanskeligere å rekruttere i perioder når næringslivet går bra. Vår undersøkelse tyder på at flere virksomheter vil ha økende behov for ingeniører framover. Flere informanter oppgir at virksomheten har en relativt stor gruppe arbeidstakere som etter hvert nærmer seg pensjonsalderen. Innenfor bygg og anlegg blir det pekt på at forskriftsendringer og ny bygningslov har ført til økt kapasitetsbehov i seg selv, blant annet i form av nye kontrolloppgaver og framvekst av flere nisjer/spesialområder. Det er også informanter som peker på at det statig blir mer behov for økt formalkompetanse. Dette gir utslag i at der man tidligere ansatte folk med teknisk fagskole, vil man i fremtiden ansette ingeniører, og der man tidligere brukte ingeniører, vil man i framtiden ansette sivilingeniører (mastergrad). NITOs landsdekkende behovsundersøkelse for 2010 viser at 52 prosent av de spurte mener det er ganske/meget vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører i virksomheten. Videre viser samme undersøkelse at 54 prosent mener det vil være behov for enda flere ingeniørstillinger i virksomheten i løpet av de neste tre årene. Vanskeligheter med å få tak i kvalifiserte ingeniører er dermed et generelt problem som gjelder hele landet. 2.2 Behov innenfor ulike fagområder Bedriftene har ulike behov for ingeniørkompetanse, både på bachelorgradsnivå (ingeniører) og mastergradsnivå (sivilingeniører), og etterspør kompetanse innen ulike fagområder. De ulike fagretningene innenfor ingeniør- og sivilingeniøryrket kan inndeles innenfor følgende hovedkategorier: 1 Bygg Data Elektro Helse Kjemi Rapport fra NOKUT (2008) opererer også med en hovedinndeling for studieprogram: Bygg, data, elektro, kjemi og maskin.

13 7 Maskin Andre I tillegg til disse hovedkategoriene finnes det også et mangfold av underkategorier av ingeniørkompetanse. De fleste virksomhetene i utvalget vårt etterspør ingeniørkompetanse innen fagområdet bygg. Dette resultatet samsvarer med den siste behovsundersøkelsen til NITO, der det fremgår at virksomhetene mener at det største behovet framover vil være innenfor bygg (36 prosent av bedriftene mener dette). De største bedriftene som Aker Verdal, Norske Skog og NTE, har imidlertid behov for kompetanse innenfor andre fagområder slik som maskin, prosess og elektro. Dette betyr at selv om ingeniørkompetanse innen bygg er den fagkompetansen som oftest blir nevnt i vår undersøkelse, betyr ikke dette nødvendigvis at det er her behovet for ingeniører og utdanningsløsninger er størst. Videre signaliserer kommunene i utvalget at det er vanskelig å rekruttere ingeniører, og spesielt innen fagområdet kommunalteknikk, vann, avløp og vei, men også byggingeniører er her etterspurt kompetanse. I kommunesektoren er det tildels kritisk mangel på en del ingeniørkompetanse. Behovsundersøkelsen til NITO for 2010 viser at det er signifikant flest som synes det er vanskelig å få tak i ingeniører innen kommunal sektor. Videre viser denne undersøkelsen at det er innen statlig sektor at de i minst grad har problemer med å få tak i ingeniører. Flere virksomheter i vår undersøkelse har også særskilt nevnt at det er svært vanskelig å få tak i vvs-ingeniører (varme, ventilasjon og sanitær) og at det utdannes svært få innenfor dette fagfeltet. De rådgivende ingeniørfirmaene melder også om at det er vanskelig å rekruttere innenfor fagområdet bygg og anlegg, men at det likevel er flere å velge i innenfor dette fagfeltet, enn for eksempel innenfor vvs. NAV gjennomfører hvert år en bedriftsundersøkelse (Myklebø,S., 2010). Spørsmålene i denne undersøkelsen avdekker bedriftenes sysselsettingsforventninger for det kommende året, samt om bedriftene har rekrutteringsproblemer i dag. På landsbasis for 2010 oppgir 11 prosent av bedriftene at de har så alvorlige rekrutteringsproblemer at bedriften har færre ansatte enn den ellers ville hatt. For Nord-Trøndelag er tilsvarende tall 8 prosent. Både for landet som helhet og for Nord-Trøndelag er det innen bygg- og anleggsvirksomhet og innen eiendomsdrift, forretningsmessig- og faglig tjenesteyting at den estimerte mangelen på arbeidskraft er størst. Vi har også fått særskilte tall for Nord-Trøndelag 2 når det gjelder hvilke yrkesgrupper det signaliseres mangel på. Ifølge NAV Nord-Trøndelag ble det både i 2007 og 2008 konkludert med mangel på bygningsingeniører (en mangel på mellom 25 og 50). I 2009 (under finanskrisen) manglet det ikke bygningsingeniører, men derimot ingeniører innen petroleumsrelatert virksomhet. I 2010 var det igjen registrert mangel på bygningsingeniører (mellom 25 og 50) og noen færre innen gruppen "andre ingeniører". I bedriftsundersøkelsen konkluderes det med mangel på en yrkesgruppe 2 I e-post datert fra Roald Veimo i Nav Nord-Trøndelag.

14 8 når bedriftene svarer at de har problemer med å rekruttere folk med ønsket kompetanse, og disse problemene er så merkbare at de har færre ansatte enn hva de ville hatt uten disse problemene. 2.3 Mangel på riktig fagkombinasjon eller mangel på ingeniører generelt? Vår intervjuundersøkelse viser at det både er en generell etterspørsel etter ingeniører innenfor hovedområder, samtidig som det er en mer spesifikk etterspørsel etter fagkompetanse innenfor smalere fagområder, hvor det etterspørres ingeniører med en helt bestemt fagbakgrunn. Vanskeligheter i forhold til rekruttering er knyttet til begge disse etterspørselsforholdene, men intervjuundersøkelsen gir ikke grunnlag for å komme med tallanslag for å skille mellom disse to forholdene. Her er noen enkeltutsagn fra intervjuundersøkelsen som belyser at etterspørselen etter ingeniører både er generell og mer spesifikk: Etterspør spesialkompetanse innen vvs (vann, ventilasjon, sanitær) Vanskelig å rekruttere ingeniører innen bygg Flere ingeniører med spesialisering innen skog blir nok etterspurt i regionen framover Leter etter ingeniør med kunnskap om betong, konstruksjon og med bakgrunn fra teknisk tegning Behov for kompetanse innen maskin el og automasjon Søker spisskompetanse innen. Vanskelig å finne gode prosjektledere Har behov for ingeniørkompetanse innen bygg og elektro Vedkommende hadde ikke foretrukket spesialisering, men erfaring fra... I behovsundersøkelsen til NITO for 2010 ble det stilt spørsmål om årsaken til at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører. Her mente 23 prosent av de spurte at det er knyttet til mangelen på ingeniører med riktig fagkombinasjon. Like mange (23 prosent) mente det skyldes mangel på ingeniører. Videre kommer svarkategoriene: Vanskelig å finne kvalifiserte søkere (21 prosent), konkurranse på arbeidsmarkedet (20 prosent), utdannes for få ingeniører (18 prosent), kan ikke konkurrere på lønn (15 prosent) og virksomhetens beliggenhet (11 prosent). 2.4 Tilgangen på ingeniører i Nord-Trøndelag Vi har innhentet medlemstall fra de to største fagforeningene som organiserer ingeniører og sivilingeniører. NITO er en fagforening som organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning, mens TEKNA organiserer personer med mastergradsutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap. NITO i Nord-

15 9 Trøndelag har 1094 medlemmer 3, mens TEKNA Nord Trøndelag har 528 medlemmer 4. Medlemstall NITO Medlemstall TEKNA Fagområder Medlemstall NITO N-T Prosent N-T Prosent landet Medlemstall TEKNA N-T Prosent N-T Prosent landet Bygg Maskin Elektro Kjemi Data Annet Sum antall medlemmer Tabell 1: Medlemmer i fagforeninger fordelt på faggrupper. Tabell 1 viser at det er nokså lik prosentvis fordeling på fagområder mellom medlemmer i NITO Nord-Trøndelag sammenliknet med landet som helhet. For teknologer med mastergradsutdanning (sivilingeniører), viser prosentfordelingen noen forskjeller mellom medlemsmassen i Nord-Trøndelag og landet som helhet. Vi finner at en større prosentvis andel av sivilingeniørene har bygg som fagområdet i Nord- Trøndelag sammenliknet med landet. En annen forskjell er at andelen dataingeniører er relativt lavere i Nord-Trøndelag. 2.5 Ledige ingeniørstillinger Tabell 2 viser statikk fra Nav Nord-Trøndelag over ingeniør- og teknikerstillinger med arbeidssted i Nord-Trøndelag som er registrert ledig de tre siste årene (perioden oktober 2007 oktober 2010) 8. 3 Tall hentet fra e-post datert fra Per Koen Kolstad i NITO Nord-Trøndelag 4 Tall hentet fra e-post datert fra avdelingsleder Øyvind Haldorsen i TEKNA 5 Annet omfatter blant annet: helse, miljøteknologi, kommunalteknikk, næringsmiddelteknologi, medieteknikk, natur og skogbruksfag. 6 Annet omfatter: biologi, elkraft, fysikk, matematikk, geofag, pertroleumsteknikk, havbruk, landbruksfag, marinteknikk, planfag, samfunnsvitenskap og teknologiledelse. 7 For NITO N-T er en del medlemmer oppført på flere kompetanseområder, slik at når vi summerer antall medlemmer innenfor kompetanseområder får vi 1355, som er høyere enn medlemstallet på 1094.

16 10 Sivilingeniører og sivilarkitekter Ingeniører og teknikere IKT-yrker Arkitekt 17 Agrotekniker 0 Driftskonsulent IT 11 Biolog 14 Andre ingeniører og teknikere 0 Ingeniør (elektronikk og telekomm.) 38 Hagebrukskandidat 1 Bioingeniør 25 Ingeniør (IT) 12 Interiørarkitekt 0 Jordskiftekandidat 0 Landskapsarkitekt 4 Bygningsingeniører og -teknikere Ingeniør (bygg, anlegg, oppmåling og jordskifte) Ingeniør (elkraftteknikk) 0 IT-rådgiver Programmerer 4 43 Systemutvikler 14 Naturforvaltningskandidat 3 Ingeniør (gruve/bergverk) 0 Tekniker (elektronikk og telekomm.) 9 Næringsmiddelkandidat 6 Ingeniør (kjemi) 1 Tekniker (IT) 5 Sivilagronom 4 Ingeniør (maskin) 60 Til sammen 147 Sivilarkitekt 0 Sivilingeniør (bygg og anlegg) 49 Ingeniør (metallurgi) Ingeniør (petroleum) 0 81 Sivilingeniør (datateknikk) 0 Ingeniør (øvrige) 63 Sivilingeniør (elektronikk og telekommunikasjon) 17 Kjemiingeniører og -teknikere 0 Sivilingeniør (elkraftteknikk) 27 Laboratorietekniker 0 Sivilingeniør (geofag og petroleumsteknologi) 17 Maskiningeniører og -teknikere 0 Sivilingeniør (kart og oppmåling) 8 Skogbruksfunksjonær 14 Sivilingeniør (kjemi) 0 Tekniker (bygg, anlegg, oppmåling 10 8 E-post datert fra Roald Veimo i NAV Nord-Trøndelag

17 11 Sivilingeniør (marinteknikk) 10 Sivilingeniør (maskinteknikk) 8 og jordskifte) Tekniker (elkraftteknikk) Tekniker (gruve/bergverk) 5 2 Sivilingeniør (offshoreteknologi) Sivilingeniør (teknisk kybernetikk) 19 Tekniker (kjemi) 0 6 Tekniker (maskin) 15 Sivilingeniør (øvrige) 18 Tekniker (petroleum) 5 Skogbrukskandidat 2 Tekniker (øvrige) 5 Til sammen 230 Til sammen 484 Tabell 2: Utlyste stillinger i Nord Trøndelag innen ikt-yrker, ingeniører og teknikere, sivilingeniører og sivilarkitekter. Registrert av NAV i perioden oktober 2007 til oktober 2010 Tabellen viser at for ingeniører har det vært mest stillingsutlysninger innen bygg, anlegg, oppmåling og jordskifte med til sammen 155 stillingsutlysninger i løpet av en 3-årsperiode. Til sammenlikning har det vært 60 stillingsutlysninger i kategorien maskiningeniør og 81 stillingsutlysninger innen petroleum. Ifølge NAV Nord-Trøndelag er det viktig å være oppmerksom på at i det private næringsliv er det en stor del av ledige stillinger som ikke blir utlyst, men rekrutterter via bekjente, nettverk o.l. Det framkommer også i vår undersøkelse at flere bedrifter rekrutterer ingeniører direkte og uten formell stillingsutlysning. Vår undersøkelse gir ikke grunnlag for å si hvor utbredt dette er. Imidlertid er det antagelig slik at store bedrifter i større grad lyser ut ledige stillinger enn små bedrifter og at stillinger som krever utdannelse utlyses i større grad enn stillinger som ikke krever utdannelse. Undersøkelser fra TEKNA bekrefter at mange sivilingeniører blir rekruttert gjennom det uformelle arbeidsmarkedet. TEKNAs arbeidsmarkedsrapport fra 2008 viser at de vanligste måtene å få jobb på for nyutdannede er via et etablert forhold til bedriften 9. 28,6 prosent av kandidatene som hadde fått jobb, svarte at de hadde fått jobb ved å ha et etablert forhold til bedriften. 15 prosent hadde fått jobb gjennom bedriftsmøte/ informasjonsdager/karrieredager og 14 prosent hadde svart på annonsert stilling på bedriftens egen web-side. 9 lesedato

18 Hvorfor opplever virksomhetene vanskeligheter med å rekruttere ingeniører? Utdanning Vår intervjuundersøkelse viser at det er nokså samstemte oppfatninger når det gjelder årsaker til at det er vanskelig å rekruttere ingeniører/sivilingeniører. Den ene hovedforklaringen er knyttet til at det er for få som tar ingeniørutdanning og/eller at utdanningskapasiteten er for liten. I 2010 er det i Norge studieplasser for treårig ingeniørutdanning, til disse plassene var det førsteprioritetssøkere og fikk tilbud om studieplass. Tilsvarende er det studieplasser for sivilingeniører (mastergradsutdanning), med førsteprioritetssøkere og som er tilbudt studieplass 10. På makronivå er det dermed betydelig flere søkere enn det er studieplasser. Se vedlegg 3 for en oversikt over alle ingeniørutdanninger i Norge utlyst gjennom Samordna opptak i Når vi ser på de enkelte studiestedene for bachelorgradsutdanninger er det god søkning (oversøkning) til studiene i Agder, Oslo og Trondheim. Tilsynelatende bra tilpasset søkning/tilbud i Tromsø, Bergen, Buskerud, Sogn og Fjordane, Telemark, Vestfold og Ålesund. Det er en del ledige studieplasser i Narvik, Stord/Haugesund og Østfold, men også disse stedene fyller opp studieretning innen bygg. Narvik har også nettbaserte studietilbud utlyst gjennom Samordna opptak, med tilsynelatende lite søkning, med unntak av bygg. På oppdrag av Kunnskapsdepartementet har NOKUT evaluert ingeniørutdanningen i Norge (2008). Evalueringen viser at landets ca studieplasser på første studieår på ingeniørutdanningene ble fylt i 2006, men på de fleste programmene skjedde dette uten en utvelgelsesprosess, dvs. at alle kvalifiserte søkere ble tatt opp. Evalueringen viser også at gjennomstrømmingen i ingeniørstudiet er lav. I gjennomsnitt slutter 20 prosent av studentene etter første år og ytterligere 10 prosent etter andre år. Knapt 44 prosent får vitnemål etter 3 år. Videre viser evalueringen fra NOKUT at antallet studenter som ble tatt opp endret seg lite i perioden , men at det har skjedd merkbare endringer mellom de ulike studieprogrammene. Bygg, Maskin og Kjemi har opplevd en økning på henholdsvis 32, 26 og 14 prosent, mens Elektro og Data har hatt en nedgang på henholdsvis 19 og 26 prosent. Om rekrutteringen til ingeniørstudium skriver NOKUT (2008, s 17-18) følgende: Hovedproblemet for rekrutteringen er at antall studenter med den kompetansen (3MX, 2FY) som kreves for opptak til ingeniørutdanning, er begrenset, og at de som fyller kravet i stor utstrekning søker seg til andre studier. Rekrutteringsgrunnlaget er blitt bredere i de senere år gjennom opptak via TRES og Y-veien, men også her er det begrensninger. Opptak via Y-veien vil ventelig øke fremover inntil tallet på aktuelle søkere blant yrkesaktive med fagbrev

19 13 minker, deretter vil søkningen stabiliseres på et lavere nivå. For å få til en ytterligere økning i rekrutteringen, er det nødvendig med innsats på nasjonalt plan for å styrke interessen for naturvitenskap og teknologi blant elever i grunnskole og videregående opplæring Utkantproblem Mange informanter i vår undersøkelse trekker fram at rekrutteringsproblemer er knyttet til sentrum-periferi-problematikken, at det er vanskelig å rekruttere fordi bedriften/virksomheten ligger i utkanten. Flere virksomheter i utvalget har avdelinger lokalisert i Nord-Trøndelag og i større byer, blant annet Trondheim. De bekrefter at det er vesentlig lettere å rekruttere ingeniører i Trondheim enn i Nord-Trøndelag. På den andre siden er det også informanter som mener at det antagelig ikke er vanskeligere å rekruttere ingeniører i Nord-Trøndelag enn mange andre steder, og at dette er et generelt utkantproblem som ikke er særskilt for Nord-Trøndelag. Sterkt knyttet til denne forklaringsfaktoren, er også en del utsagn om at området ikke er attraktivt nok til å tiltrekke seg arbeidstakere utenfra. Virksomhetene er i stor grad avhengig av at potensielle arbeidstakere har en eller annen form for lokal tilknytning. Se kapittel 2.8, som omhandler dette nærmere Andre forklaringer Det er også andre forklaringer på hvorfor virksomheten opplever vanskeligheter i forhold til rekruttering. Flere mener at ingeniørmiljøet i Nord-Trøndelag er lite og at dette gjør det mindre attraktivt for ingeniører å flytte til regionen. Ifølge flere informanter har det også betydning at enkelte virksomheten har et lite ingeniørmiljø, og disse kan oppfattes som mindre attraktive. 2.7 Virksomheter som i liten grad opplever vanskeligheter i forhold til rekruttering Omtrent en tredjedel av virksomhetene vi har vært i kontakt med, opplever i liten grad problemer med å rekruttere ingeniører med ønsket kompetanse. Hva er grunnen til dette? I svarene som blir gitt, kommer det frem noen fellestrekk. Dette er i stor grad virksomheter som mener de har greid å opparbeide seg et godt omdømme og som mener de fremstår som attraktive arbeidsplasser. Et annet fellestrekk er at denne gruppen i stor grad har jobbet aktivt i forhold til rekruttering, og gjerne har tett kontakt med utdanningsinstitusjoner. Denne gruppen rommer flere store virksomheter, men det er også noen mindre virksomheter. En informant fra en mellomstor virksomhet mener at en viktig grunn til at de har lykkes med rekruttering, er at bedriften går svært godt. Denne virksomheten har også greid å tiltrekke seg arbeidskraft utenfra. To andre informanter mener at hovedgrunnen til at virksomheten i liten grad opplever vanskeligheter med å rekruttere personer med ønsket kompetanse, er at de har god tilgang på ønsket ingeniørkompetanse lokalt. Vi finner ikke noe tydelig mønster når det gjelder lokalisering av disse virksomhetene.

20 14 Informantene for virksomhetene i denne kategorien har svart på hvorfor de i stor grad lykkes i forhold til rekruttering av ingeniører. Her er noen utsagn fra informantene om hvorfor de i stor grad har lykkes med rekrutteringen av ingeniører: Bygd opp godt omdømme over tid - jobbet med å bli kjent i markedet Butikken går svært godt Er veldig aktive på rekrutteringssiden Fått til et bra sosialt miljø for nyutdannede Viktig å synliggjøre at bedriften har interessante oppgaver reklamere 2.8 Utfordring å få ungdommer til å flytte tilbake Det er en utbredt oppfatning blant våre informanter at det er en utfordring å få ingeniører som opprinnelig er fra Nord Trøndelag, til å flytte tilbake til fylket, spesielt de som har studert i Trondheim. Vi er for nærme og for langt unna Trondheim er et uttrykk som har blitt brukt. Med dette menes at vi er for langt unna Trondheim til at det er pendelavstand, samtidig er mange blir værende i Trondheim etter endt ingeniørstudie. Vi kjenner ikke til undersøkelser som belyser dette nærmere. Ifølge flere av våre informanter må vi sette inn virkemidler som gjør at ungdommen flytter tilbake. Det er ikke nødvendigvis nok å tilby interessante jobber, de ønsker seg også et sosialt tilbud ut over selve jobben. Flere informanter mener det vil være viktig å få til et ingeniørmiljø i bedriften, området eller regionen. Videre blir det pekt på at det også er viktig at begge i et parforhold har mulighet til å finne seg jobb. Få virksomheter i utvalget oppgir at de har ansatt nyutdannede ingeniører. Generelt er det få søknader fra nyutdannede. Det er imidlertid en del unntak. En større virksomhet har ansatt flere nyutdannede ingeniører samtidig, og mener virksomheten har lykkes med å få til et godt faglig og sosialt miljø. Virksomheten tilbyr også ekstra oppfølging første året, blant annet i form av fadderordninger og samlinger for nytilsatte. For å tiltrekke seg nyutdannede, er det ifølge denne virksomheten, viktig å synliggjøre at virksomheten gir gode muligheter for kompetanseutvikling. De virksomhetene i utvalget som har ansatt nyutdannede, har også arbeidet aktivt i forhold til rekruttering av nyutdannede. De har tett kontakt med utdanningsinstitusjonene, er representert på karrieredager og jobber for å knytte til seg studenter underveis i utdanningsløpet, for eksempel i form av å tilby sommerjobber eller mulighet for skriving av prosjektoppgaver/mastergradsoppgaver i tilknytning til bedriften. Undersøkelsen indikerer at det er mer utbredt at virksomhetene ansetter personer som har jobbet flere år utenfor Nord-Trøndelag, og som så flytter tilbake, enn at de ansetter helt nyutdannede. Selv om det fremkommer flere eksempler på at virksomhetene har rekruttert personer som har jobbet flere år ute, er undersøkelsen ikke egnet til å komme med noen anslag for hvor utbredt dette er.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Fafo-rapport 2013:51 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0066-9

Detaljer

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID GRO MARIT GRIMSRUD MARIT AURE MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID RESULTATER FRA EN SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 1/2012 GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier

Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier Bjørn Andersen Anna Hagen Sveinung Skule Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier Fafo Bjørn Andersen Anna Hagen Sveinung Skule Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Utredningsrapport til høgskolens ledelse mai 2011 Versjon 16.6.11 2 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Oppdraget og prosessen... 6 2.1 Oppdraget...

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet

Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet Utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet Oslo Economics rapportnummer 2013_22 Prosjektnummer 2013-253-1020 Aktuelle steder for lokalisering

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer