GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: Behandling: Formannskapet: Høring: Kommunestyret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009"

Transkript

1 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: Behandling: Formannskapet: Høring: Kommunestyret:

2 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING OVERORDNET STYRINGSKORT - STRATEGIER FOR MÅL SAMFUNN: STABILISERE FOLKETALLET MÅL TJENESTER: MODERNE OG BRUKERTILPASSEDE TJENESTER MÅL MEDARBEIDERE: GODT ARBEIDSMILJØ MED MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE MÅL ØKONOMI: SUNN KOMMUNEØKONOMI ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER ENDRINGER I DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR 2010 PÅ NASJONALT NIVÅ OG KONSEKVENSER FOR GRUE INNTEKTSSYSTEMET TIL KOMMUNENE FRIE INNTEKTER GRUE KOMMUNE FRIE INNTEKTER OG EIENDOMSSKATT LØNNSVEKST PENSJON GJELD, RENTER OG AVDRAG LIKVIDITET MOMSKOMPENSASJON INVESTERINGER TILSKUDD TIL RESSURSKREVENDE TJENESTER BETALINGSSATSER OG GEBYRER: KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON INNLEDNING RÅDMANNEN, KOMMUNALSJEFER STAB, FINANSUTGIFTER OG RESERVERTE BEVILGNINGER M.M RÅDMANNEN, KOMMUNALSJEFER, POLITISKE UTVALG M.V FINANS STAB STRATEGISK OMRÅDE: NÆRING OG UTVIKLING STYRINGSKORTET FOR OMRÅDET: UTVIKLINGSENHETEN SERVICETORGET ENHET FOR LANDBRUK OG TEKNIKK ENHET FOR EIENDOM INTERKOMMUNALE SAMARBEID STRATEGISK OMRÅDE: OPPVEKST OG KULTUR STYRINGSKORT FOR OMRÅDET GRUE BARNE- OG UNGDOMSSKOLE OG SFO, FINNSKOGEN OPPVEKSTSENTER GRUE KULTURSKOLE SOLUNGEN BARNEHAGE NAMNÅ OG GRINDER BARNEHAGE GRINDER BARNEHAGE STRATEGISK OMRÅDE: VELFERD STYRINGSKORTET FOR OMRÅDET: TILDELINGSKONTOR INSTITUSJONSTJENESTER ENHET FOR HJEMMETJENESTER OMSORGSBOLIGER ENHET FOR TILRETTELAGTE TJENESTER FOR VOKSNE ENHET FOR HELSE OG FAMILIE ENHET FOR RUS OG PSYKIATRI BARNEVERN - INTERKOMMUNAL INVESTERINGSBUDSJETTET INFORMASJON OM GEBYRER FRA GRUE KOMMUNES INTERKOMMUNALE SELSKAPER.57

3 3 7. TABELLER HOVEDOVERSIKT DRIFT HOVEDOVERSIKT INVESTERING DETALJERT INVESTERINGSBUDSJETT PR. PROSJEKT ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER BUDSJETT PR. FUNKSJON TILTAK FOR Å OPPNÅ BALANSE I BUDSJETTET PROTOKOLL FRA DEN POLITISKE BEHANDLINGEN... 70

4 Budsjett 2010 Side 4 av 70 Rådmannens innledning Med dette legger rådmannen frem utkast til budsjett for Utkastet baserer seg på: o Vedtatt økonomiplan o Forslag til statsbudsjett o Endrede forutsetninger som har fremkommet etter vedtatt økonomiplan. o Ny administrativ organisasjonsstruktur Budsjettet er stramt og forutsetter gjennomføring av vedtatte strategier og planer. De siste to årene er det gjennomført/igangsatt en rekke nye tiltak og endringer. Blant annet nevens: o Gjennomføring av ny skole/-og barnehagestruktur o Pleie- og omsorgsplan o Kvalitetskommuneprogrammet o Interkommunal barnevernstjeneste o Etablering av Nav-kontor o Endring av administrativ organisering o Kommuneplan I 2010 vil fokus være å iverksette og ikke minst kvalitetssikre iverksatte tiltak/endringer. Dette også for å nå de økonomiske målene i økonomiplanen. Det er hevet over en hver tvil at kommunens viktigste oppgave fremover er å bidra til en stabil og positiv befolkningsutvikling. Det er derfor i samsvar med vedtatt økonomiplan foreslått tiltak for å ivareta denne oppgaven. Dette gjøres selv om budsjettrammen er meget stram. Rådmannen har en meget klart oppfatning om at valgt satsning/prioritering i økonomiplanen må opprettholdes. Kun gjennom å sikre en positiv befolkningsutvikling kan velferdstjenestene videreutvikles til det beste for kommunens innbyggere.

5 Budsjett 2010 Side 5 av Overordnet styringskort - Strategier for 2010 Nedenfor vises Grue kommunes overordnede styringskort. Styringskortet er et resultat av arbeidet med økonomiplan vedtatt i kommunestyret Det er i tillegg utarbeidet styringskort for hvert strategiske område. VISJON OVERORDNET MÅL SAMFUNN TJENESTER MEDARBEIDERE ØKONOMI LIVSKRAFTIG OG LEVENDE EN BEFOLKNING I VEKST MÅL SUKSESSFAKTORER RESULTAT 2013 GODT OMDØMME NETTO TILFLYTTING 35 +PER ÅR o SOM NÆRINGSVENNLIG OG TILGJENGELIG STABILISERE FOLKETALLET o MED ATTRAKTIVE OPPVEKSTVILKÅR NETTO TILFLYTTING 10 % AV 35 o MED POSITIV VELKOMST OG IVARETAKELSE AV NY- TIL FINNSKOGEN TILFLYTTE OG ETABLERERE AKTIVT ARBEID MED ETABLERING AV INNBYGGERTILFREDSHET > KOMPETANSEARBEIDSPLASSER I TETT SAMARBEID MED LANDSGJENNOMSNITTET NÆRINGSLIV OG DE ANDRE KOMMUNENE I REGIONEN GOD KOMMUNEPLANPROSESS I AKTIV DIALOG MED INNBYGGERNE UTVIKLING AV FINNSKOGEN SOM ET ATTRAKTIVT OMRÅDE FOR BOSETTING, ETABLERING AV NÆRINGSVIRKSOMHET OG TURISME MODERNE OG BRUKERTILPASSEDE TJENESTER GODT ARBEIDSMILJØ MED MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE SUNN KOMMUNEØKONOMI KVALITETSBEVISST OG UTVIKLINGSORIENTERT TJENESTEYTING NÆRINGSVENNLIG I ALLE (ORGANISASJONS)LEDD DIALOG MED INNBYGGERE OG BRUKERE TYDELIG OG MOTIVERENDE LEDELSE GODE UTVIKLINGS- OG LÆRINGSFORA I ALLE LEDD STOLTE ANSATTE ER POSITIVE AMBASSADØRER FOR GRUE KOMMUNE TJENESTETILBUD TILPASSET RAMMENE UTVIKLING GJENNOM OMFORDELING INNENFOR RAMMENE BRUKERTILFREDSHET > LANDSGJENNOMSNITTET SYKEFRAVÆR< 8,5 % MEDARBEIDERTILFREDSHET > LANDSGJENNOMSNITTET NETTO DRIFTSRESULTAT 2 %

6 Budsjett 2010 Side 6 av Mål samfunn: Stabilisere folketallet Styrket næringsutvikling - iverksetting av strategiske næringsplan. Arbeid med strategisk næringsplan for er sluttført. Målet med planen er å bidra til å sikre utviklingen av næringslivet i kommunen og øke samspillet mellom næringsliv, kommunen og aktører innen lokal og regional næringsutvikling. Planen har 3 satsningsområder: o Infrastruktur og rammevilkår o Eksisterende næringsliv, knoppskyting, nyetablering og entrepenørskap o Profilering og markedsføring Planen må sees i sammenheng med kommuneplanen og vil eventuelt revideres hvis kommuneplanen krever andre prioriteringer. Bevilgning til næringsutvikling økes med ytterligere kr Midlene skal blant annet prioriteres brukt til gjennomføring av planen. Det innebærer at det bør gjennomføres en nedprioritering av andre tiltak som ikke er innarbeidet i planen. Det avsettes kr ,- av næringsbudsjettet til samhandlingsprogrammet i Glåmdal. Kommunens 1. linjetjeneste for lokalt næringsutviklingsarbeid er etablert og lokalisert til Servicetorget. Utarbeidelse av kommuneplan. Arbeidet med kommuneplanen har startet opp høsten Planen skal etter planen være ferdigstilt våren I 2010 skal følgende gjennomføres: Utforming/ vedtak planprogram (februar ) Prosess/ involvering av befolkningen utkast for arealplan og samfunnsdel o Utforming av utkast (1. og 2. utkast) o Høring/ åpne møter o Frist innspill kommuneplan (2. utkast) (oktober) Administrativ behandling / godkjenning KS (des mars 2011) Utarbeidelse av planen forutsetter bred involvering av innbyggere og næringslivet i kommunen. Målsettingen er å optimalisere kommunens tilrettelegging, utbygging og tjenesteproduksjon i forhold til en langsiktig utvikling for å skape vekst i kommunen. Det er avsatt kr ,- til arbeidet. Gjennomføring av samhandlingsprogrammet. Grue kommune skal være en aktiv pådriver for å få gjennomført vedtatt samhandlingsprogram for Glåmdalsregionen. Programmet omhandler felles satsning på o Samferdsel o Kompetanse o Næringsutvikling o Attraktivitet En vellykket samhandling mellom kommunene, næringslivet og fylkeskommunen vil kunne ha avgjørende betydning for å sikre en region i vekst og utvikling. Det er bevilget kr ,- (30 kroner pr innbygger) til dette formålet. Redusert saksbehandlingstid og aktiv tilrettelegging for boligutvikling. Etterspørselen etter boligtomter har økt. Det er ikke foreslått å investere i kommunale boligtomter. Imidlertid har flere private utbyggere igangsatt arbeid med dette. Saksbehandlingstiden for byggesaker er redusert i 2009 og skal reduseres ytterligere i Styrket kommunikasjon med innbyggere og andre Det innføres en ordning med velkomstpakker og informasjonsmøter for tilflyttere og andre i kommunens regi. Målet er å gjennomføre 2 informasjonsmøter i Ny hjemmeside er etablert. Denne vil være et viktig verktøy for en aktiv markedsføring av kommunen. Det gjenstår en del arbeid før siden er optimal. Det mangler fortsatt stoff under mange faner. Arbeidet med å få på plass dette vil intensiveres i Målet er at siden skal være 100 % oppdatert i løpet av

7 Budsjett 2010 Side 7 av I tillegg er det et mål at hjemmesiden skal brukes som en aktiv informasjonskanal for alle enheter som har relevant fagstoff. Videreutvikling av skolen. Det utarbeides en skolepolitisk plattform for skolen med fokus på kvalitet og profilering. Plattformen må ha fokus på det unike ved Grue-skolen og kommer til å omhandle tilpasset opplæring, elevmedvirkning, digital kompetanse og kultur med mer. Dokumentet utarbeides i løpet av 2009/2010, parallelt og i sammenheng med regional læringspolitisk plattform. Den nye skolen skal videreutvikle sin trinnmodell til å bli et fleksibelt verktøy for læring og utvikling. Trinnleder skal ha en sentral rolle i organisasjonen. Han/hun skal utvikle sitt team slik at hver enkelt elev skal kunne få et tilpasset tilbud. Den nye skolen er bygd etter dette prinsippet. Det blir derfor en sentral oppgave å utnytte det verktøyet den nye skolen er på en effektiv og god måte. Skolen kommer også til å jobbe spesielt med profilering. Den nye skolen er allerede blitt kjent for en god og effektiv organisering av undervisningsarealet. Det er også vist stor interesse for skolen som kulturarena. Dette gjelder ikke minst det flotte innslaget av lokal profesjonell kunst. Skolefritidsordningen i Grue jobber med et prosjekt som skal utvikle det pedagogiske innholdet i tilbudet. Dette omhandler både innhold i tilbudet og hva som er en god voksenrolle. Dette håper vi vil utvikle en brukervennlig skolefritidsordning der det er trygt og utviklende for barna å være. Kulturskolen i Grue er kjent for å ha et godt og bredt tilbud. Skolen skal videreføres på dagens nivå. Det er en målsetting å sikre den bredden vi har i dag.kulturskolen skal også jobbe mot å øke sin kapasitet ved f. eks å undervise i grupper, og ved samordning med skole- og fritidstilbudet for øvrig. Kultur. Grue er ei aktiv kulturbygd. Vi har en relativt stort antall profesjonelle kunstnere ved siden av en stor aktivitet innenfor idrett og amatørvirksomhet. En sentral oppgave framover er å skape kontakt mellom de enkelte grendene og de forskjellige aktivitetene slik at vi kan framstå som en helhetlig kulturkommune. Kultur skal være et sentralt virkemiddel for å gjøre Grue til et attraktivt bosted. Videre profilering av skogfinnsk kultur må stå sentralt. Det opprinnelige kommunesenteret Tjura er allerede en kulturperle som kan videreutvikles. Biblioteket er en sentral kulturinstitusjon som styrkes i budsjettet. Det vil bli utlyst hel stilling som biblioteksjef i løpet av høsten Grue bad og trening. Det er bevilget midler til gjennomføring av hovedprosjekt Grue bad og trening i regi av idrettslaget. I tillegg bidrar kommunen med kompetanse inn i ulike arbeidsgrupper. Så snart prosjektet er gjennomført følges det opp. Eventuell bygging og kommunens bidrag i denne forbindelse avklares i Det er ikke avsatt midler til dette prosjektet i budsjettet. Klima- og energiplanen medfører et miljøfokus som vil få konsekvenser for kommunens drift og virksomhet, bla. med stort fokus på energisparing hvor målet er å få ned energiforbruket med 10 %. En kortsiktig aktivitetsplan skal sikre oppfølgingen av tiltak og aktiviteter som bør gjennomføres på kort sikt, og som er realiserbare innenfor rammene av vedtatt budsjett frem til Unntaket er forslaget der det er budsjettert med kr ,- til ansettelse av en person som kan jobbe aktivt med oppfølging av energi- og klimaplanen for Grue kommune. Det er ikke funnet dekning for en slik stilling i budsjettet. Det bør sees på mulighetene for å få finansiert stillingen gjennom eksterne midler. Omdømmemessig er fokus på miljø- og klima vesentlig for kommunen som skal tiltrekke seg innbyggere og kvalifiserte medarbeidere.

8 Budsjett 2010 Side 8 av Mål tjenester: Moderne og brukertilpassede tjenester Helse, pleie og omsorg. Det er innarbeidet besparelser i samsvar med pleie- og omsorgsplanen og økonomiplan Pleie- og omsorgsplanen har som målsetting å endre tjenestetilbudet fra pleie og overtakelse av omsorg, til mestring og muligheter. Implementering og gjennomføring av planen er organisert som et prosjekt under Kvalitetskommuneprogrammet i 6 delprosjekter. Arbeid i 2009 (som bakgrunn for videre iverksetting i 2010): Prosedyrer for saksbehandling ved tildeling av tjenester samt kartlegging av mestring/funksjonsnivå (bruker) er gjennomført. Det er laget tjenestebeskrivelse og utarbeidet nye informasjonsprosedyrer i tjenestene for pårørende/ bruker. Arbeidslagsmodell er innført på sykehjemmet og i omsorgsboligene. Arbeidslagsledere er ansatt og har gjennomgått opplæring og veiledning I 2010 vil opplæring og implementering av de nye rutinene med blant annet saksbehandling, kartlegging, tiltaksplaner, dokumentasjonsarbeid, og nye informasjonsrutiner være i fokus. Utvikling av NAV - kontor. Nav-kontoret skal ha følgende 4 fokusområder i Arbeid og aktivitet flere tiltaksplasser til Grue gjennom motivasjons- og avklaringskurs mv. Rett ytelse til brukerne Sikring av vedtaks- og utbetalingsrutiner Utviklingsprosjekter via eksterne midler for å kunne jobbe enda mer målrettet med brukergruppene Kontoret skal i løpet av året utarbeide et system for oppfølging av enhetens resultater, tjenester og budsjett. Herunder også utvikle rutiner som sikrer kvalitet innen ulike områder av kontorets virkeområder, eksempelvis bostøtte og refusjon fra staten. Kontoret vil i 2010 søke å etablere en ekstern revisjonsordning som skal kartlegge saksbehandlingen etter Sosialtjenesteloven jf. for å avdekke forbedringsområder mht riktig nivå på tjenestene. Bosetting av flyktninger. Det skal minimum bosettes 10 flyktninger i Gjennom koordinering og samhandling mellom tjenesteområdene skal det sikres en god integrering og god livskvalitet for kommunens nye innbyggere. Barnevernet ble i budsjettet for 2009 styrket med 1 million kroner i tråd med økonomiplanen Prosessen i forbindelse med interkommunalt barnevern og ny organisering, er kommet godt i gang. I 2010 vil det jobbes videre med implementering av organisasjonen og rekruttering av fagpersoner. Det skal lages brukertilfredshetsmålinger i løpet av året. Utvikling av nye kommunikasjonskanaler for å nå målgruppene er også et prioritert tiltak. For å sikre god samhandling med tjenesteapparatet og samarbeidspersoner i de tre kommunene, skal det utvikles gode systemer for samarbeid og rapportering. Barn opp til 10 år vil være hovedfokus i forhold til forebyggende tiltak i Styrking av helhetlig tjenestetilbud til personer med rusproblemer. Grue kommune ved utviklingsenheten leder prosjektet: Handlingsplan for interkommunalt samarbeid mellom Solørkommunene for styrking av et helhetlig tjenestetilbud til personer med rusproblemer. Prosjektet finansieres av eksterne midler (STYRK) og det vil i 2010 bli søkt ytterligere midler til å videreføre dette arbeidet. I tillegg er det gitt midler til kommunens tiltaksarbeid for å utvikle Hjerterom. Veg. Det er knyttet store utfordringer i forhold til vegvedlikehold i årene fremover. Det er utarbeidet en status over kommunale veger med tilhørende investerings - og vedlikeholdsplan. Planen viser et totalt behov for investeringsmidler på 20 mill kr for å få en opprusting til framkommelighet. Dersom det er ønskelig med full opprusting beregnes dette til 50 mill. Det bevilges 2 millioner til investering veg i I Strategisk næringsplan er målet å oppgradere 30 % i 4 årsperioden. I tillegg til økte

9 Budsjett 2010 Side 9 av 70 veiinvesteringer er vedlikeholdsbudsjettet økt med kr ,- gjennom en økning av eiendomsskatten til 7 promille. I tillegg gjennomføres en prosess for nedklassifisering av kommunale veger i Det fremlegges egen sak om dette. Gjennomgående kvalitetssikring. Kvalitetssikring er i første rekke en ideologi og en tenkning som skal gjennomsyre organisasjonen i alle ledd. Det er viktig å utvikle verktøy som er bruksvennlige og lett tilgjengelige i hverdagen. Grunnleggende elementer i tenkningen er knyttet til etikk, lederskap, forbedring og medvirkning. En forutsetning for utvikling av kvalitetssikringsverktøy i de ulike fagområdene i 2010, er at det settes i gang aktive prosesser som sikrer medvirkning fra de berørte parter. Intern undervising og arbeid i grupper nødvendige virkemidler i en startfase. Samhandlingsreformen. Det er etablert et interkommunalt samarbeid gjennom mellom Åsnes, Grue og Våler for å sikre framdrift i forhold til samhandlingsreformen. Arbeidsgruppens mandat består i å peke på felles satsningsområder for de tre kommunene, jobbe ut forslag til søknad om midler og etablere en prosjektleder som skal lede arbeidet videre i IKT er stadig viktigere som infrastruktur i kommunal forvaltning og tjenesteyting. IKT situasjonen i kommunen er i perioder svært utfordrende. Det forutsettes at kommunen på sikt må inn i et interkommunalt samarbeid i en eller annen form. Glåmdalssamarbeidet er lagt på is. Imidlertid er det inngått en intensjonsavtale mellom Hedemarken IKT ved Hamar, Stange og Løten kommune (HALØST) og enkeltkommunene Elverum, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal kommune om å utrede muligheten for å etablere et interkommunalt IKT-samarbeid. Høsten 2009 gjennomføres foreberedende aktiviteter (kartlegging) som skal føre frem til et beslutningsgrunnlag for evt. etablering av samarbeidet, og en samarbeidsavtale som må vedtas av alle kommunene som vil delta i samarbeidet. Målet er at vedtak om deltakelse skal være gjort i alle kommuner som ønsker å delta innen Mål medarbeidere: Godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere Kompetanseutvikling. Det er i 2009 skissert en prosess for gjennomføring av kompetanseutviklingsplan for 2010 og i planperioden parallelt med økonomiplanprosessen. Verktøy for kompetansekartlegging er anskaffet slik at alle ansatte vil registrere sin CV i løpet av høsten Med tanke på videreutdannings og rekrutteringsbehov er det nødvendig med analysearbeid. Planen skal gi prioritering for bruk av midler til følgende tiltak i perioden: o Lærlinger o Rekruttering o Kompetanseutvikling egne ansatte gjennom videre- og etterutdanning o Læring gjennomgode utviklingsfora på egen arbeidsplass- internundervisning og refleksjon om arbeidet o Seniorpolitikk Organisasjonsutvikling/lederutvikling i Ny administrativ organisering har vært bakgrunn for et omfattende opplærings- og utviklingsprogram for ledere. Dette er påbegynt høsten 2009 med et opplæringsprogram og vil fortsette i 2010 med vekt på lederutvikling. KS konsulent har utarbeidet et opplæringsprogram for alle ansatte i forhold til medarbeiderskap, som vil vurderes gjennomført som en pilot for utvalgte ansattgrupper i 2010 med mål om å gjennomføre for alle i løpet av planperioden. Prosjektopplæringen fortsetter i 2010 hvor 20 ansatte deltar og vil ta eksamen (6 studiepoeng). Opplæringen finansieres også delvis med OU- midler. Arbeidsgiverstrategi. Prosessen for å utarbeide en arbeidsgiverstrategi skal involvere politikere, leder, ansatte og organisasjonene. Dette vil styrke kommunens evne til å bli en attraktiv arbeidsgiver gjennom tydeliggjøring av lederskap, medarbeiderskap, lønnspolitikk, læring, felles refleksjon og

10 Budsjett 2010 Side 10 av 70 utvikling. De ansatte er kommunens viktigste ambassadører i et omdømmeperspektiv. Dokumentet bør uttrykke også den overordnede politiske arbeidsgiverstrategien hvor kommunestyret blir en aktiv del av prosessen. Her bør HMS, likestillingsplan for Grue kommune, samt seniorpolitikk, lærlinger og heltid/deltid inn. Målet er at arbeidsgiverstrategien skal være vedtatt innen Mål økonomi: Sunn kommuneøkonomi Netto driftsresultat er i budsjettet -0,2 %. Målsettingen i økonomiplanen er et netto driftsresultat på + 0,2 %. Dette skal øke til 2 % i Stram økonomistyring Det er av avgjørende betydning at det er samsvar mellom mål/oppgaver og bevilgede rammer til den enkelte enhet. Hvis det er samsvar forutsettes det stram økonomistyring og overholdelse av rammer. For å holde fokus på dette rapporteres blant annet økonomisk resultat og måloppnåelse pr. tertial til kommunestyret.

11 Budsjett 2010 Side 11 av Økonomiske rammebetingelser 2.1. Endringer i det økonomiske opplegget for 2010 på nasjonalt nivå og konsekvenser for Grue Regjeringen legger opp til reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 8 mrd. kr i 2010, eller 2,6 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett Av veksten i de samlede inntektene er 4200 mill. kr frie inntekter, og 2800 mill er øremerkede midler og skyldes hovedsakelig barnehager og ressurskrevende tjenester. Det er en reell vekst i de frie inntektene på 1,9 pst. Av dette er kr. 230 mill begrunnet med en styrking i forbindelse med samhandlingsreformen. Og 1 mrd er knyttet til at fylkeskommunene overtar ansvar på samferdselsområdet. Reell vekst etter dette er dermed i underkant av 3 mrd kroner. Deler av denne veksten skal finansiere økte utgifter. De vesentligste endringer i budsjettet for 2010 og konsekvenser for Grue: Økning i undervisningstimer i 1. til 7. trinn med en uketime fra høsten Tilbud om 8 timer gratis leksehjelp fordelt på 1. til 4. trinn i SFO også dette forutsatt igangsatt fra høsten Konsekvens for Grue: Disse to tiltakene vil i sum utgjøre kr ,- i 2010 med virkning fra Dette er innarbeidet i budsjettforslaget. Fra skoleåret er det innført 2 timer fysisk aktivitet pr. uke. Det er gitt en kompensasjon i rammetilskuddet for videreføring av dette. Konsekvens for Grue: Dette er innarbeidet i budsjettforslaget. Det ble høsten 2009 innført tiltak forbundet med tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk på trinn også dette er tiltak som nå ligger inne i rammetilskuddet for et helt år. Konsekvens for Grue: Dette er innarbeidet i budsjettforslaget. Rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg er styrket med 2 mrd. Konsekvens for Grue: Det er fastsatt en ramme pr. kommune i forhold til hva man kan ta ut av denne ordningen. Grues ramme er fastsatt til i overkant av 12 mill kroner. Dette er det søkt på og godkjent allerede i Det vil si at denne muligheten er benyttet fullt ut. Det er i statsbudsjettet lagt opp til bl.a. økte bevilgninger i form av øremerkede tilskudd - til barnehagesektoren, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og kvalifiseringsprogram i regi av NAV-kontorene. Det er fortsatt ikke funnet rom til at ordningen med øremerket tilskudd til ressurskrevende tjenester skal gjelde personer over 67 år. Innslagspunktet er økt til kr ,- og statens andel er redusert fra 85 % til 80 % i Konsekvenser for Grue: Disse tiltakene er i sin helhet hensyntatt i budsjettet. Det er uheldig at ordningen med ressurskrevende tjenester ikke gjelder personer over 67 år. Grue kommune har personer som ville blitt omfattet av dette. Egenandelen er også økt til de vi allerede har innenfor denne ordningen. Foreldrebetalingen for en barnehageplass foreslås videreført på samme nominelle nivå som i 2009 helt frem til målet om maksimalpris på kr (2005-kr) er nådd. Dette vil trolig skje i Foreldrebetalingen for et ordinært heltidstilbud vil dermed maksimalt utgjøre kr per måned og kr per år. Staten vil dekke kostnadene ved den for-

12 Budsjett 2010 Side 12 av 70 ventede pris- og kostnadsøkningen i kommunesektoren, som foreldrene normalt dekker gjennom foreldrebetalingen; dermed øker statstilskuddet. Konsekvenser for Grue: Betalingssatsen for heldags barnehageplass er i budsjettet for 2009 holdt uendret med kr ,-. Det ble fra 1.juli 2009 gjennomført en omfattende omlegging av bostøtten. Regelverket ble endret slik at person- og finansieringskrav ble opphevet og boligkravene modernisert. Videre ble inntektsgrensene hevet, slik at spesielt barnefamilier blir bedre ivaretatt enn det som er tilfelle med dagens regelverk. Etter forslaget vil omleggingen åpne for anslagsvis nye mottakere av bostøtte, utover de om lag som allerede får bostøtte gjennom dagens regelverk. Styrkingen av bostøtten skal innebære innsparinger for kommunene til sosialhjelp, kommunal bostøtte, mv. Konsekvenser for Grue: Dette ble hensyntatt i budsjettet for 2009 med en antatt besparelse på ca. kr ,-. Helårsvirkningene er 0,5 mill kroner. Det er knyttet stor usikkerhet til om vi oppnår denne besparelsen i og med at det viser seg at færre enn antatt faller inn under ordningen. Det er ikke forutsatt at vi oppnår denne besparelsen i budsjettet, mens rammeoverføringene er redusert. Dette er uheldig. Samhandlingsreformen: Det vises til St.meld nr. 47 ( ) som ble lagt fram 19. juni Det er i statsbudsjettet foreslått en økning av kommunenes frie inntekter ifm denne reformen på 230 mill kroner. Konsekvens for Grue: Dette er ikke hensyntatt i budsjettet i form av økte utgifter. Det er imidlertid i gang et interkommunalt samarbeid med mål om å komme i gang med et forprosjekt og søke midler til dette. Rammeoverføringene er imidlertid redusert så den innsatsen vi legger ned til dette på dette stadiet må karakteriseres som egeninnsats. Innlemming av øremerkede overføringer til rammen: Det er ingen vesentlige innlemminger i øremerkede overføringer til rammetilskuddet for 2010.

13 Budsjett 2010 Side 13 av Inntektssystemet til kommunene frie inntekter Grue kommune Det ble innført et nytt inntektssystem fra og med Inntektssystemet består av følgende deler: innbyggertilskudd; fordeles med et likt beløp pr innbygger pr. kommune. inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Selskapsskatten ble avviklet fra og med 2009 og dette kompenseres ved at kommunene får en økt andel av skatten fra inntekt og formue fra personlige skattytere. Nytt fra 2009 er også at kommuner som har skatteinntekt under landsgjennomsnittet for kompensert 57 % av forskjellen mellom egen skatt og landsgjennomsnittet. Tidligere var denne satsen 55 %. For 2010 øker denne til 59 % og i 2011 til 60 %. I tillegg blir kommuner som har lavere skatteinngang enn 90 % av landgjennomsnittet kompensert for 35 % av forskjellen mellom egen skatt og 90 % av landsgjennomsnittet denne ordningen er undret i det nye inntektssystemet. Eksempelvis har Grue i 2008 en skatteinngang som utgjør anslagsvis 72 % av landsgjennomsnittet i Inntektsutjevningen for Grue kommune utgjør i underkant av 23 mill kroner i utgiftsutjevningen skal fange opp forskjeller i etterspørsel og kostnader ved tjenesteytingen mellom kommunene. Dette skjer ved bruk av kostnadkriterier og vekting av disse. Det er ingen endringer i denne delen av inntektssystemet for Imidlertid er det signalisert at det kommer endringer fra 2012 og i forbindelse med innlemmingen av de øremerkede tilskuddet til barnehager. Grue kommune har en kostnadsstruktur som er 24,32 % (25,73 %) dyrere enn landgjennomsnittet. Inntektsgarantitilskuddet(INGAR) er et nytt element i inntektssystemet fra 2009 og erstatter den tidligere overgangsordningen. Hensikten med tilskuddet er å gi kommunene en mer helhetlig skjerming mot plutsetlig svikt i rammetilskuddet, og dermed øke fleksibiliteten og forutsigbarheten i inntektssystemet. Grue kommune kommer inn under denne ordningen og det er i statsbudsjettet for 2010 lagt opp til at vi vil få ca. 5,427 (5,266) mill kroner. Beregningen tar utgangspunkt i en korrigert vekst i rammetilskuddet pr innbygger i hele landet. Skjønn blir brukt til å kompensere kommuner som har spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den øvrige delen av inntektssystemet. I tillegg gis det herunder en kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. For 2010 utgjør skjønnet til Grue 8,5 mill kroner (9,3 mill kroner) mao. en reduksjon på 0,8 mill fra Noe av skjønnsmidlene holdes tilbake og deles ut til fylkesmennene til særskilte tiltak. Dette kommer i såfall som egne overføringer avhengig av om vi søker og søknaden blir innvilget. Eksempelvis har vi mottatt skjønnsmidler til bl.a. utarbeidelse av pleie- og omsorgsplan, kommuneplan m.m. Det forutsettes at vi kompenseres via de tilbakeholdte skjønnsmidlene for denne inntektsreduksjonen. I kapittel 3.1. vises en oversikt over frie inntekter for 2010 og 2009:

14 Budsjett 2010 Side 14 av Budsjettforutsetninger som er lagt til grunn for 2010 Budsjettet for 2010 baserer seg på vedtatt økonomiplan samt statsbudsjettet for Frie inntekter og eiendomsskatt Frie inntekter: Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd se beskrivelse over. Rammetilskudet består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, inntektsutjevnng, skjønn, overgangsordninger etc. og det nye distriktsstilskuddet. Det er befolkningstallet pr som legges til grunn for rammetilskuddet, og ikke 1.1. i budsjettåret som tidligere. Dette betyr at Grue kommune får litt lengre tid på å omstille seg til endrede befolkningstall. Budsjett 2010 Budsjett 2009 (endr) Budsjett 2009 Tall i 1000 kroner. Rammetilskudd herav: - innbyggertilskudd utgiftsutjevning inntektsutjevning skjønn Distriktstilskudd (INGAR) Andre ting (overgangsordninger, tiltakspakke etc.) Skatt Sum frie inntekter Nominell vekst %-vis vekst 2,8 Det er en nominell vekst i de frie inntektene fra 2009 til 2010 på i underkant av 6,1 mill eller 2,8 %. Dette under forutsetning av at vi kompenseres for at skjønntilskuddet er redusert med 0,8 mill. Det er lagt til grunn en nominell vekst i rammetilskuddet på 1,35 %, mens det er foreslått en skattevekst på 4,24 %. Skatteveksten er forutsatt 5,9 % i forslaget til statsbudsjett. Lønnsoppgjøret utgjør ca. 7,4 mill. kroner (helårsvirkningen av mellomoppgjøret pr ). Dette gjør at den reelle veksten er negativ. Imidlertid skal noe av veksten i lønninger tas inn i form av økte gebyrer og husleie m.m. Samtidig skal veksten dekke nye oppgaver og helårsvirkningen av oppgaver iverskatt tidligere i Skatt: Skatteinngangen for 2009 forventes å bli noe høyere enn budsjettert. Opprinnelig ble skatteinngangen budsjettert til 84,5 mill kroner. Dette var 6,6 % i forhold til regnskapstallene for 2008 som var 79,6 mill. Den budsjetterte skatteinngangen er justert ned til 82,5 mill kroner i Foreløpig ligger skatteinngangen for 2009 an til å nå dette budsjettet, men det er med et visst forbehold knyttet til utslaget i november. Når det gjelder skatteinngangen for 2010 er denne i statsbudsjettet beregnet til 5,9 %. Grue har tradisjonelt en lavere skatteinngang enn landsgjennomsnittet og det legges derfor til grunn en skattevekst på 4,2 % - eller et budsjett på 86 mill kroner. Veksten er beregnet fra det justerte skatteanslaget for 2009 på 82,5 mill kroner. Begrunnelsen for veksten i statsbudsjettet er rentenedgang og endringen av skattører som skjedde i 2009.

15 Budsjett 2010 Side 15 av 70 I prognosene for 2010 forutsettes det at Grue har en skatteinngang på 72,2 % av landsgjennomsnittet. Dette fører til at vi kan budsjettere med en inntektsutjevning på 25,8 mill kroner i Se også om beregningen av inntektsutjevning under kapittelet om inntektssystemet. I statsbudsjettet for 2009 er det foreslått at den kommunale skattøren for personlige skattytere holdes uendret på 12,80 pst. i Forslaget til skattører er tilpasset forutsetningen om en skatteandel på 45 pst. Eiendomsskatt: Utviklingen i eiendomsskatten etter at den ble innført har vært slik (inntekten er i 1000 kr): År Eiendomsskatt Promille , Eiendomsskatten ble redusert fra 7 til 6,5 promille for boliger i Det er foreslått å øke denne til maks igjen. Inntektsøkningen går i sin helhet til å øke vedlikeholdsbudsjettet på vei Lønnsvekst Det ble i økonomiplanen forutsatt en årslønnsvekst i 2010 på ca. 3 %. Dette utgjør kroner. Det er i statsbudsjettet lagt inn en forventet lønns- og prisvekst på 3,1 % (deflator). Årslønnsveksten utgjør 3,5 % og prisstigningen 2,5 %. Ut fra dette avsettes det ytterligere 1,2 mill kroner til formålet. Totalt blir det 7,4 millioner kroner Pensjon Følgende satser er lagt til grunn i budsjettet for 2008: Fellesordningen: 17,00 (15,00 %) Sykepleierne: 16,00 % (15,00 %) Folkevalgte: 45,00 % (33,00 %) Statens pensjonskasse: 12,72 % (11,20 %) Tall i parentes er 2009-satsene. Satsene er eksklusiv arbeidstakers andel på 2 %. Økningen i pensjonskostnader fra 2009 til 2010 utgjør ca. 1,8 mill kroner. Basert på KLP`s beregninger forventes et positivt premieavvik på 3,2 mill som skal inntektsføres. I tillegg skal amortisering av tidligere års premieavvik utgiftsføres utgjør 1,1 millioner kroner. Nettoeffekten av dette blir dermed en inntekt på 2,1 mill. Budsjetterte pensjonskostnader har økt ute på enhetene og denne inntekten kompenserer for noe av økningen. Det betales 14,1 % arbeidsgiveravgift.

16 Budsjett 2010 Side 16 av Prisstigning Prisveksten i kommunesektoren i 2010 er i statsbudsjettet anslått til 2,5 %. På grunn av kommunens stramme økonomi over flere år har kommunen aldri praktisert en økning av driftsutgifter i tråd med prisstigningen. I praksis skjer det årlig et kutt på disponible midler på grunn av dette. I tillegg gjøres prioriteringer og omdisponeringer innen budsjettet Gjeld, renter og avdrag Gjelden unntatt pensjonsforpliktelser var pr på ca. 287,5 mill kroner (180). Pr antas lånegjelden å være på i overkant av ca 300 mill kroner. Økningen er hovedsakelig knyttet til låneopptaket på Barsk. I tillegg kommer lån til andre investeringer. Det er i økonomiplanen vedtatt å ta opp 8 millioner i lån. Forslag til låneopptak i investeringsbudsjettet se nedenfor - er 8,85 mill. I tillegg kommer noe låneopptak knyttet til etableringene av BUFETAT i Grue. På grunn av framdriften i dette er det usikkert når vi tar opp lånene. Totale lån ut fra prosjektgodkjenningen jfr. egen sak i kommunestyret den KS 45/09 utgjør 21,8 mill. Så langt er det tatt opp 5,7 mill til første fase som gjelder Lykketun. Basert på en simulering av vektingsreglene beregnes avdragene for 2010 til å utgjøre 11,5 mill kroner. Gjelden p.t. ser slik ut: Oversikt: Lån %-vis andel Sum lån m/fast rente lang Sum lån med fast rente kort Sum lån m/flyt. Rente Formidlingslån Sum Fordelt på långivere: Lån Andel Kommunekreditt Kommunalbanken Formidlingslån Husbanken Husbanken DnB KLP Sum Sum renter og avdrag på våre lån (ekskl. formidlingslån) utgjør i budsjettet for 2010 ca. 29 mill kroner. I tillegg må hensyntas at noe av finanskostnadene til blant annet omsorgsboliger, skolebygg og kirkebygg kompenseres ved såkalt rentekompensasjon dette utgjør ca. 2,5 mill kroner i Det er forutsatt at totalt låneopptak forbundet med Bufetat blir 21,8 mill. Når det gjelder avdrag som belastes regnskapet er det beregnet ut fra den veide levetiden for våre anleggsmidler 3.6. Likviditet Grue kommune har ikke hatt likviditetslån/kassekreditt i Likviditeten er imidlertid stram og følges nær. Det er ikke forutsatt likviditetslån i 2010.

17 Budsjett 2010 Side 17 av Underskuddsinndekning Opparbeidet merforbruk er nå nedbetalt Momskompensasjon investeringer I forutsetningene til økonomiplan ble det lagt til grunn at momskompensasjonen fra investeringer fra og med 2009 i sin helhet skulle inntektsføres investeringsregnskapet og ikke drift som nå. Disse forutsetningene har nå endret seg (jfr.budsjettforskriften 5 og regnskapsforskriften 3, åttende ledd) slik at ordningen iverksettes først fra 2010 og da med en overgangsperiode på 5 år. Fra 2014 skal all momskompensasjon fra investeringer inntektsføres investeringsregnskapet. Dette fører til at 20 % av momskompensasjonen fra investeringer i 2010 inntektsføres investeringsregnskapet og dermed reduserer låneopptakene tilsvarende Tilskudd til ressurskrevende tjenester Dette er et øremerket tilskudd som dekker kommunens utgifter til personer som har behov for ressurskrevende tjenester. Personer som kommer inn under ordningen må være under 67 år, og ha et tjenestebehov som koster mer enn kr ,- pr. år ( ,- pr. år). Utgifter over dette grunnbeløpet dekkes 80 % (85 %) av staten og resten finansierer kommunen. Denne endringen medfører isolert sett at vi taper nærmere ,- kroner i 2010.

18 Budsjett 2010 Side 18 av Betalingssatser og gebyrer: Barnehage: Satsene er gjeldende fra Maksimalprisen er ikke justert i forslaget til statsbudsjett. Satsene er dermed uendret fra 2009 slik: 0 6 ÅR 5 dgr/uke dgr/uke dgr/uke dgr/uke 932 ½ plass 1165 I tillegg kommer betaling for kost for barn i heldagsbarnehage. Betalingen skal gå til selvkost. Øker til kr. 300,- for full plass (kr 275,-). Det betales for 11 måneder. i året (juli er betalingsfri måned) i heldagsbarnehage. Søskenmoderasjon er 30 % for 2. barn og 50 % for øvrige søsken. Det er eldste barn som får moderasjon. Det er søskenmoderasjon mellom de kommunale barnehagene i kommunen, men det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Friplass/moderasjon blir å vurdere etter individuell søknad dersom barnet har særskilte behov for barnehageplass og plassen er anbefalt av sakkyndig. SFO: Fra (ny skolestruktur) deles satsene for SFO inn i tre enheter pr. dag. En enhet koster kr. 150,-. Enhetene deles inn etter følgende tider: Kl kr. 150,- Skoleslutt kr. 150,- Kl kr Betalingssatsene er uendret fra En må minst kjøpe seks enheter som til sammen utgjør to dager. Til sammen utgjør dette 2250,- for full plass. I tillegg kommer betaling for mat, som utgjør kr. 175,- for full plass pr. måned Begrunnelsen for å dele inn dagen i tre enheter er å utvikle et fleksibelt og brukervennlig tilbud. Det gis søskenmoderasjon mellom søsken i SFO. 30 % for 2. barn og 50 % for øvrige søsken. Det eldste barn regnes for 2. barn. Det foreslås ingen endring i satsene for SFO fra neste år. Musikkskole: Satsene har vært uendret lenge og foreslås økt slik med virkning fra : Individuell undervisning kr 2100,- pr. år (2000,-) For grupper inntil 4 elever kr 2100,- pr. år (2000,-) For grupper over 4 elever kr 1500,- pr. år (1400,-) Drama/teater kr 2100,- pr. år (2000,-) Dans kr 2100,- pr. år (2000,-) Bilde kr 2100,- pr. år (2000,-)

19 Budsjett 2010 Side 19 av 70 Hjemmehjelp: For personer med inntekt under 2G, er det fastsatt i forskrift et maksimalt utgiftstak (per tiden kr 150,- per måned). Det vises til forskrift til lov om sosiale tjenester ( nr. 915): Inntektsgrense Under 2G 150,- pr. time 150,- pr. mnd 2-3G 110,- pr. time 100,- pr. time 3-4G 125,- pr. time 115,- pr. time 4-5G 150,- pr. time 140,- pr. time Over 5G 185,- pr. time 175,- pr. time G = grunnbeløpet utgjør pr er kr ,- (kr ,- pr ). Trygghetsalarmer: Betales med kr. 275,- (265,-) pr. mnd. Gebyrer teknisk og landbruk: Gjødselplanlegging: Grunngebyr kr. 300,-, pluss kr. 25,- pr. skifte uendret. Byggesaksgebyr: Uendret Oppmålingsgebyr: Uendret Renovasjon: Næringsavfall øker med 3 %, behandles Feiegebyr: Egen sak til KS Tilsynsgebyr Egen sak til KS Husleie: Økning 1,87 % ihht konsumprisindeksen Eiendomsskatt bolig 7 på bolig økning på 0,5 Eiendomsskatt næring Uendret Når det gjelder nye gebyrer på vann, avløp og septik, kommer dette opp som egen sak i budsjettbehandling Se kapittel 6 nedenfor. I tillegg kommer egen sak om feie- og tilsynsgebyr opp igjen.

20 Budsjett 2010 Side 20 av Kommunens tjenesteproduksjon 4.1. Innledning Under dette kapittelet i budsjettet presenteres hvert strategiske område med tilliggende enheter. Målstyringssystemet er endret ved at det nå er et styringskort pr. strategisk område i tillegg til det overordnede styringskortet. Under hver enhet er det kun målsettinger innenfor et begrenset område som springer ut av de overordnede Administrativ organisering Fra er ny administrativ organisasjonsstruktur iverksatt. Ambisjonene med den nye strukturen er økt myndiggjøring i organisasjonen. Antall enheter med selvstendig ansvar for fag, personal og økonomi er økt gjennom utflating av organisasjonen. Det strategiske nivået rundt rådmannen er styrket med tre kommunalsjefer. Kommunalsjefene er rådmannens forlengede arm. De har oppgaver innen hvert sitt strategiske område. Nedenfor følger en beskrivelse av hvert strategiske område og de enheter og dermed oppgaver som sogner til disse: Næring og utvikling Utviklingsenheten: Generell prosjektstyring, samfunnsutvikling, kommuneplan, tjeneste- og organisasjonsutvikling, målstyring, BMS), internkontroll/hms, arbeidsgiverstrategi (prosess), næring. Servicetorget: Service publikum, informasjon/kommunikasjon eksternt, kommunens 1. linje næring, sentralbord og arkiv og web-redaktøransvar Eiendom (kommunale bygg) Drift, vedlikehold av kommunale bygg, renhold og vaskeri, kjøkken Landbruk, næring og teknikk Landbruk, skog og miljø, viltforvaltning, delingssaker, kommuneskog, byggesak og oppmåling, eiendomsskatt Interkommunale tjenester: GIVAS IKS, GBI IKS (BRANN) og SOR IKS. Oppvekst og kultur Namnå barnehage Heldags tilbud 0 6 år, Grinder friluftsbarnehage Solungen barnehage Heldags tilbud 0 6 år Grue barne- og ungdomsskole Grunnskole kl., SFO, Finnskogen oppvekstsenter Grue kulturskole Kultur og fritid Bibliotek, barne- og ungdomsråd, fritidsklubb, SLT, annet kulturarbeid Interkommunale tjenester: Glåmdal pedagogisk psykologisk senter (GPPS).

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 31.03.2009 Behandling: Formannskapet: 03.11.2008 Høring: 03.-17.11.2008 Kommunestyret: 24.11.2008

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 31.03.2009 Behandling: Formannskapet: 03.11.2008 Høring: 03.-17.11.2008 Kommunestyret: 24.11.2008 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2009 Versjon: 31.03.2009 Behandling: Formannskapet: 03.11.2008 Høring: 03.-17.11.2008 Kommunestyret: 24.11.2008 2 BUDSJETT 2009 Innholdsfortegnelse: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet. ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2007/986 Arkivkode: 024 Saksbehandler: Anne Helene Duvier Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 15.11.2017 102/17 Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 29.11.2017 006/17 Formannskap 29.11.2017 116/17 Kommunestyret Saksansv.:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 AGDENES KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 03.05.2010 i sak 11/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer