Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017"

Transkript

1 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN

2 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning og sosial kompetanse 8 Leik og læring 9 Språklig kompetanse 9 Fagområder 10 Kommunikasjon, språk og tekst 11 Kropp, bevegelse, helse 12 Kunst, kultur og kreativitet 13 Natur, miljø og teknikk 14 Etikk, religion og filosofi 15 Nærmiljø og samfunn 16 Antall, rom og form 17 Samarbeid 18 Planlegging, dokumentasjon og vurdering 19

3 Forord for pedagogisk plan 2015 Alle barnehager er forpliktet til å lage en pedagogisk plan / årsplan. Lov om barnehager og Rammeplanen setter rammer for planens innhold. Åsen barnehage eies av Nedre-Eiker kommune, og hører inn under etat Oppvekst og Kultur. Etaten har utarbeidet mål med fokus på helhetstenkning, felles satsningsområde, og oppfølging i fht. kvalitet. De voksne som jobber i Åsen barnehage er forpliktet til å jobbe etter bestemmelsene i disse planer og lover, i fht planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Barnehagens innhold skal bygge på helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. (Rammeplan s.5) Mer om Rammeplan og lovverk kan dere finne på hjemmesiden vår, Bine.no. Planen er godkjent av Samarbeidsutvalget. 2

4 Kort om barnehagen Åsen barnehage ligger i nærheten av boligfelt, skole og skogen. Vi har plass til ca. 70 barn, fordelt på fire avdelinger. Den ble bygget i 1988, med nybygg ferdig i Vi har barn fra 0-6 år, og kan tilby både hele og delte plasser. Eier: Nedre Eiker kommune Besøksadr. Bekkemoen 6,3050 Mjøndalen Postadr: Postboks 271, 3051 Mjøndalen Tlf. kontor: Internt i kommunen: Tlf. avdeling: - Dammen: Kulpen: Ekornstua: Marihøna : E-postadresse: Hjemmeside: Barnehagen kan tilby Positive voksne med mye kompetanse og lang erfaring. God tid til leik ute og inne. Unik uteleikeplass med egne skog. Kort vei til fine turområder sommer som vinter. Fine ski- og akemuligheter. Eget opplegg for femåringer. Tilstedeværende voksne som er opptatt av å skape gode relasjoner. Barnehagen er studentbarnehage og samarbeider med Høgskolen i Buskerud/Vestfold, noe som bidrar til at vi er en lærende organisasjon i utvikling. 3

5 Visjon Kommunens visjon for barnehagene: Leik deg god Barnehagens slagord: Leik og lær i skog og trær Mål Alle skal ha en god hverdag med mye tid til leik og fysisk aktivitet. Hva er en god hverdag: En god hverdag for barna er å oppleve vennskap og gode relasjoner mellom barn barn og barn voksen. Hva er det pedagogiske arbeidet? Det pedagogiske arbeidet med barna er alt som skjer i løpet av dagen i barnehagen. Barna lærer og utvikler seg i samspill med andre barn og voksne, gjennom omsorg, leik, daglige rutiner, her og nå situasjoner, planlagte aktiviteter og opplegg. Det er mye god læring i god omsorg, og det er mye omsorg i meningsfull læring, knyttet til barnets hverdag. Vi har et helhetssyn på læring og utvikling. Sosial kompetanse er å beherske samspill, tolke og forstå ulike situasjoner og handle deretter. Kvaliteten på samspillet i barnehagen mellom barna, og mellom barn og voksen skal være sentral. Vi skal utvikle trygge relasjoner. HVORDAN VI MENNESKER OMGÅS HVERANDRE, HVORDAN VI OPPLEVER OSS SELV I SAM- SPILL MED ANDRE, OG HVORDAN ANDRE OPPLEVER SEG SELV I SAMSPILL MED OSS, MÅTEN VI KOMMUNISERER PÅ, OG HVORDAN VI ER SOM MODELLER FOR BARN, ER NOE AV DET VIKTIGSTE I VERDEN! DET ER I MØTE MELLOM MENNESKER AT VI KAN SKILLE DEN GODE BARNEHAGEN FRA DEN MINDRE GODE. - KARI PAPE 4

6 Pedagogisk plattform Holdninger og verdier som skal prege vår barnehage: - Trygghet og omsorg er grunnlaget for all utvikling. Vi skal ta hver enkelt på alvor, gi oppmerksomhet, vise tillit, og være mennesker til å stole på. - Åsen barnehage er en Miljøfyrtårn-barnehage, og vi skal lære ungene å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. - Alle mennesker har samme verdi uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn, kultur og livssyn. - Hvert menneske er unikt og vi skal møte det og akseptere det som det menneske det er. - Vi skal tilstrebe forståelse, toleranse og romslighet i samspillet mellom menneskene i barnehagen. - Vi skal jobbe for å utvikle empati og solidaritet. - Vi skal være gode rollemodeller. Små barn lærer best av hva vi gjør. - Vi skal ta barn på alvor og samarbeide nært med barnas hjem. ALT HVA DU VIL AT ANDRE SKAL GJØRE MOT DEG, SKAL DU GJØRE MOT DEM. (DEN GYLDNE REGEL) Arbeidsmåter - oppmuntre til vennskap mellom barna, og jobbe for at alle barn skal oppleve å være en del av et fellesskap i barnegruppa. - skape et hverdagsmiljø preget av god kommunikasjon, trygghet og omsorg. - vise respekt for barns følelser, opplevelser og meninger. - bidra til at barna utvikler en god selvfølelse, og la de få oppleve at de har en verdi for seg selv og andre. - sette grenser på en tydelig, men likevel anerkjennende måte. - fokusere på hva barna mestrer, og motivere til videre utvikling og læring. - formidle de holdninger vi vil at barna skal lære i nært samarbeid med hjemmene. - ta vare på barnas initiativ og interesser, og la det få påvirke aktivitetene i barnehagen. - være med på å skape gode, spontane og planlagte opplevelser, og bidra til at barnehagen blir fylt med mye humor og glade unger! - ivareta og respektere den enkeltes særpreg. KONGENS TALE 2015: Kongen vår refererte til en barnehage som hadde laget sin egen grunnlov. Denne vil vi slutte oss til: 1. Vi skal si snille ord 2. Store barn skal hjelpe små barn 3. Alle mennesker må ta vare på jorda vår 5

7 Dagsrytmen Barnehagen åpner Frokost Morgensamling Mellom-måltid med grønnsaker Leik og aktiviteter ute/inne Lunsj, smøremåltid. Hvile / sovetid eller rolige aktiviteter Inne / uteleik Frukt Barnehagedagen stenger Vi skal ha en dagsrytme som tar hensyn til barnas behov for ro, mye omsorg, og god tid til leik. En fast rytme gir forutsigbarhet. Vi er fleksible i fht tider, og på småbarnsavdelingene har de gjerne flere måltider og mer tilpasning til enkeltbarn. 6

8 Årsrytmen 7 August: September: Oktober: November: Desember: Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: Juli: Tilvenning/oppstarts-samtaler Foreldremøte m/valg Høsttakkefest Planleggingsdag Vi markerer Verdensbarnedagen og FN.dagen med foreldre. Foreldresamtaler Planleggingsdag Juleaktiviteter, adventstunder, Lucia med foreldre, nissefest Planleggingsdag Karneval Uteaktivitetsdag, ski og aking Påskeaktiviteter Foreldresamtaler Planleggingsdag Fest for skolebarna Foreldremøte for nye foreldre Besøk av nye barn Sommerfest med avslutning Sommerbarnehage og ferie

9 Danning Danning har kommet som et nytt begrep i Rammeplanen. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering, samtidig rommer danning alt dette. Rammeplanen s. 15. Danning har som begrep erstattet oppdragelse. Med danning menes at barnet skal utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Barnets danning knyttes til medvirkning og foregår i gjensidige prosesser i samspill med andre. Omsorg Alle barn har rett til omsorg og nærhet. For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet, og sørge for at barna ut ifra alder og forutsetning blir møtt med innlevelse og vilje til samspill. Omsorg i barnehagen handler om relasjoner mellom barna og personalet og om barns omsorg for hverandre. Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning. (Barnehageloven) Barna skal få mulighet til å delta i planlegging og vurdering av barnehagens innhold tilpasset alder og modenhet. Sosial kompetanse Det sosiale fellesskapet i barnehagen er en grunnleggende erfaringsarena for å delta i et demokratisk samfunn. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. I det sosiale samspillet med andre vil barna lære å følge enkle regler og vise omsorg. De skal utvikle stolthet over egen tilhørighet, og respekt for andres kulturelle verdier og meninger. De må kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Å hjelpe barn å utvikle sosial kompetanse er en av de viktigste oppgaver vi i barnehagene har. Vi skal skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennelse og støttende relasjoner er grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Dette er også et av våre satsningsområder både innad i barnehagen og i etaten. ARBEIDSMÅTER Omsorgsfulle voksne er en forutsetning for en god hverdag for barna. Vi skal lære barna, både gjennom egen væremåte og deres, hva som er akseptabel adferd i samvær med andre. De voksne i barnehagen skal møte barns tanker med anerkjennelse og reflekter sammen med dem. Barnas følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. Vi skal være lyttende, nære og engasjerte voksne. Barna skal få utfordringer som gir mestringsglede. De skal få mulighet og tid til samtale, og de voksne skal være gode lyttere. Barna skal få påvirke aktiviteter og organisering av hverdagen sin. Vi skal være voksne som er til å stole på, og skal alltid være gode rollemodeller. Vi skal veilede barna til å løse konflikter på en god måte. Barna skal kunne føle at vi bryr oss om dem, og at de er en viktig del av et fellesskap. Vi skal vise respekt, toleranse, og solidaritet. 8

10 Leik og læring Leiken er barnas viktigste uttrykksform og aktivitet. Gjennom leiken bearbeider barns inntrykk og følelser. Det er under leiken barna lærer, de utvikler fin og grovmotorikk, språk og sosiale ferdigheter, fantasi, kreativitet og evner til å løse konflikter. Leiken springer ut fra barna selv, og foregår på deres premisser. Leiken har sine egne uskrevne regler og normer som barna lærer å innordne seg etter. Den er derfor en svært viktig del av barnas sosiale tilpasning og utvikling. ARBEIDSMÅTER: Vi voksne i barnehagen må ha en dagsrytme som legger til rette for god tid og gode rammer for leik inne og ute. Vi må vise respekt for barnas leik, ikke avbryte eller avslutte uten å ha forberedt dem på det. Vi skal gå inn og delta i leiken der det er behov for det. Vi skal gi opplevelser til leiken. Vi må bruke uterommet til leik og naturopplevelser. Vi skal legge til rette leikemateriell. Språklig kompetanse Å legge til rette for å utvikle barnas språklige kompetanse har vært barnehagens og etatens satsningsområde i flere år. Barnehagen skal sørge for å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Rammeplan s. 35 Vi skal sørge for at alle barn får et rikt og variert språkmiljø. Barn som har et annet morsmål enn norsk, og barn som har sen språkutvikling, skal få tidlig og god hjelp. Se mer om vår jobbing med språk under fagområdet Språk, tekst og kommunikasjon. 9 STORE BARN SKAL HJELPE SMÅ BARN VI SKAL SI SNILLE ORD

11 Fagområder Kunnskapsdepartementet har delt barnehagens innhold inn i 7 fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring: * Kommunikasjon, språk, tekst * Kropp, bevegelse, helse * Antall, rom og form * Natur, miljø, teknikk * Etikk, religion, filosofi * Kunst, kultur, kreativitet * Nærmiljø og samfunn Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal få utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. (barnehageloven 1) Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i leiken, i hverdagsaktiviteter, turer, temaer osv. Arbeidet med fagområdene skal tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppa s sammensetning og øvrige forutsetninger. VI HAR DELT OPP ETTER ALDER, MEN DET ER HELE TIDEN EN PROGRESJON I FAGOMRÅDENE. OFTE HENGER 1-2 OG 2-3 ÅRS ALDER SAMMEN, OG MYE GJENTAR SEG I ALLE ALDERSGRUPPER. 10

12 Kommunikasjon, språk, tekst år Rim, regler, sanger. Billedbøker, pekebøker. Rytme, samtale, gi respons, samhandling. De voksne må lese barnas kroppsspråk. Samtale om bilder, fotografier. Synge, lytte til musikk Være bevisste voksne - språklige forbilder. 2-3 år Rim, regler, bøker, enkle eventyr. Rytme, samtale og dramatisering. Bruk av flanellograf. Lytte til lyder, klappe enkle ord og navn. Synge, lytte til musikk. Undre seg sammen med barna og være lyttende voksne. 3-4 år Lese bøker i smågrupper eller i samlingstund, rim, regler, sanger, klappe stavelser. Daglig repetering av munnmotoriske regler som la, le, li, lo, lu osv. Kroppsuttrykk. Fabulere og samtale rundt barnas egne innspill. Bruke Snakkepakka med eventyr som leses og dramatiseres. Bruke språk-kista. Morgensamling med gjennomgang av bokstavene til ordensmann. 4-5 år Lytte til rytmer og lyder. Lese bøker, dramatisere eventyr, Samtaler, leke med språket, rimord, tøyseord, sammensatte ord. Bruke språksprell, språk-kista og snakkepakke. Lage fortellinger, spille rimlotto, lese eventyr og fortsettelsesbøker, dikt, rim og regler. Klappe rytmer, rappe. Samtale om bilder, opplevelser, gjenfortelle. Løse uenigheter ved å snakke sammen, reflektere, stille åpne spørsmål hva, hvordan osv. Oppmuntre til at barna forteller noe til de andre, eks. om opplevelser, ferier og erfaringer.

13 Kropp, bevegelse, helse 1-2 år Leik og bevegelse ute og inne. Tumleleik, leik med baller, puter, og madrasser. Dans, hinderløype. Bevegelse på ute-området og turer i nærmiljøet. Bevege seg på ulikt underlag. Bli kjent med egen kropp og navn på kroppsdeler og klær. Sansemotorisk leik, sand, søle, vann. Utvikle et positivt forhold til sunn mat og koselige måltider. Være aktive under måltidene. Vaske hender. Perle, puslespill. 2-3 år Det samme som under 1-2 år. Innarbeide gode matvaner, delta i forberedelser, smake på ulik mat, varm og kald. Få flere utfordringer i uteleik, turer i skogen vår og i nærmiljøet. 3-4 år Barna utfolder seg I hinderløyper ute og inne. Daglige samlinger med bevegelsesleiker. Turer i skogen og nærmiljøet hver uke. Finmotoriske aktiviteter som klipping, perling, pusling osv. Mye uteleik som gir utfordringer; klatre, huske, løpe, hoppe, ake, gå på ski, sparke og kaste ball, balansere. Vi tilbyr et sunt og variert kosthold. Lære om kroppen vår. 4-5 år Har hinderløyper. Sleng-tau. Ballspill. Ski og skøyter. Veksling mellom ro og aktivitet. Yoga, avspenning. Turer i skogen og i nærmiljøet. Variert kosthold, lage sunn mat og vite hvorfor. Lage turmat. Dekke bord. Bevisstgjøring i fht påkledning. La barna få utfolde seg i fht årstider, temperatur, gruppestørrelse. Utfordringer og ferdigheter i samsvar til hverandre. Hygiene, håndvask! Finmotoriske aktiviteter, skrive bokstaver, tall, klippe, tegne. 12

14 Kunst, kultur, kreativitet år Gjøre barna kjent med å bruke tegneblyanter, malepensler, fingermaling, ulike materialer og formingredskaper. Lage bilder av naturmateriell funnet på turer i skogen. Forme i sand og snø. Spille / lytte til musikk. Legge til rette for bevegelse og dans. 2-3 år Male, klippe og lime. Navn på farger. Prøve forskjellige instrumenter og bruke rytmeinstrumenter til enkle sanger. Bruke plastelina og trolldeig til formingsaktiviteter. Enkel dramatisering av eventyr og fortellinger. Lytte og danse til musikk. Rolleleik. 3-4 år Div. formingsaktiviteter som tegning, maling, perling, veving, klippe og lime. Lage bilder av naturmateriell funnet på turer i skogen. Utstilling av barnas kunst med salg til inntekt for fadderbarnet vårt. Dramatisere eventyr, lage eventyr selv. Bruke instrumenter i samlinger. 4-5 år Fortsette med div formingsaktiviteter som nevn tidligere. Besøk på Portåsen, biblioteket, Knudsensmia og event andre utstillinger i nærheten. Markere verdensbarnedag og FN dag. Snakke om ulike kulturer og fadderbarnet vårt. Utforske ulikt materiell, lage bilder. Få innblikk i ulike tradisjoner. Lære tradisjonelle barneleiker og sangleiker.

15 Natur, miljø, teknikk 1-2 år Få positive erfaringer i naturen. Se, lukte, kjenne, føle, bruke alle sanser. Være ute i all slags vær, kjenne regn, snø, rim osv. Gå turer til hestene, se på endene, fiskene. Se bilder av forskjellige dyr. Ta vare på natur, snakke om det. Undring. Benevne ting i naturen når vi går tur. Bruke puttebokser, klosser, togbane. Kjenne på forskjellig materiell. Bygge med lego; sette sammen og bryte opp. Benevne ting i naturen når vi går tur og undre oss underveis. 2-3 år Studere det vi finner i naturen. Lære om å ta vare på og vise respekt. Tømme søppel, sette på maskin, bake. 3-4 år Benevne ting i naturen når vi går tur. Undre oss underveis. Lage bilder av ting vi finner. Ta vekk det som forsøpler og ikke skal være der. Lære hvor vi kaster div søppel / kildesortere. Rydde etter oss på tur og ellers. Lære om hvor maten vår kommer fra. Studere været til forskjellig årstid. Bygge med lego (sette sammen, bryte opp osv.) Teste, prøve og undersøke tekniske ting. Se på bruk av pc, kopimaskin, kjøkkenmaskiner. Prøve ut! 4-5 år Ofte turer i skogen. Undersøke og ta vare på. Kildesortere, gå til returpunkt. Følge årstider, snakke om forandring i naturen. Ha bål og lære å være varsomme og forsiktige. Lære å velge klær ut ifra vær. Bygge hytter. Turer til MIF-hytta sommer og vinter. Bruke snekkerbua, lære om verktøy. Konstuksjonsleik er friluftslivets år! ALLE MENNESKER MÅ TA VARE PÅ JORDA VÅR 14

16 Etikk, religion, filosofi år Snakke om og vise det å være gode mot hverandre. Vise hvordan man blir lei seg, glad, sint. Oppleve å bli sett, hørt og forstått. Vise hensyn. Snakke om det å kunne uttrykke egne ønsker og meninger. Undring og nysgjerrighet. Markere høytider og tradisjoner. 2-3 år Samtale om likheter og ulikheter. Øve på å vente på tur, dele med andre, hjelpe hverandre. Lære å løse konflikter på en god måte. 4-5 år Undre seg, samtale og filosofere om det å være forskjellig og akseptere det. Se forskjelligheter i bøker og på bilder, eks. barn fra andre land. Lære å uttrykke egne meninger og lytte til andre. Snakke om det å kunne uttrykke egne ønsker og meninger, medvirkning og likestilling. Kirkebesøk og markering av høytider. Få kunnskap om tradisjoner. 3-4 år Barna veiledes I fht Den gyldne regel i daglig samspill med andre barn. Samtale om vennskap og hva som skal til for å være en god venn. Lære barna om tradisjoner og høytider. Les og synge sanger. Lære å løse konflikter på en god måte.

17 Nærmiljø og samfunn 1-2 år Gå turer i nærmiljøet. Bli kjent. Lære navn på barna og de voksne på avd. Navn-sanger. Lære å inkludere andre. Legge ting på plass, rydde. Lære å tilpasse seg hverandre. Lov å ha egne meninger, ytre seg. Utvikle samhold og gruppefølelse. 2-3 år Gå litt lengre turer i nærmiljøet. Lære navn på barnehagen. Utvikle samhold og gruppefølelse. Ha samlinger som skaper fellesskapsfølelse. Hjelpe til og hjelpe hverandre. Ta hensyn og være venner! 4-5 år Utforske nærmiljøet. Samtale om natur og naturopplevelser. Gå turer der barn bor og vise de andre. Vite adressen sin. Bli kjent med lokalkultur, som Portåsen, Knudsen-smia osv. Lære litt om landet vårt, 17.mai, hovedstad, kongefamilien, osv. 3-4 år Gå lengre turer i nærmiljøet og til skolen, forskjellige lekeplasser. Lære om fellesskap og hvordan vi påvirker hverandre. Ta hensyn og være venner! Lære om årstider, dager og måneder. Kunne gi uttrykk for egne meninger og bli hørt. Lære å inkludere andre. 16

18 Antall, rom, form år Enkle puslespill, tellesanger, bruke begreper stor, liten. Stor ball, liten ball osv. Puttebokser. Lottospill. 2-3 år Bli kjent med former. Bygge med duplo og store klosser. Sortere. Peketelle. Lære begreper foran, bak, tung, lett osv. Telle gjenstander 3-4 år Lære navn på former, finne former i naturen. Telle gjenstander. Lære begreper over, under, foran, bak, ved siden av osv. Bygge med klosser, konstruksjonslek. Spille spill. Dekke bord. Sortere, sette på plass, rydde. Benytte bøker, eventyr eks. Gullhår. 4-5 år Bli kjent med tall, Mengdeforståelse. Tegne former, trekant, rund, firkant, ta og føle på. Bruke mattekasse. Være med å måle opp til f.eks baking. Leke gjemsel, Rødt og grønt lys. Lokalisere og plassere. Byggeleik. Benytte bøker, eventyr. Eks. Geitekillingen og lignende

19 Samarbeid Rammeplanen sier at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Den daglige kontakten er viktig og hyggelig. Mye informasjon om barnet, dets dagsform og aktivitet blir utvekslet i disse korte møtene på morgenen og ettermiddagen. Vi ber samtidig om forståelse for at vi ikke alltid kan bruke mye tid på disse samtalene. Vi har ofte ulike aktiviteter som skal forberedes, episoder oppstår, vi er med barna idet de holder på med, og flere kommer eller går samtidig. Be gjerne om en foreldresamtale hvis dere har noe på hjertet som tar mer tid. Vi har vanligvis to samtaler i året, i tillegg til et eller to foreldremøter, men er åpne for flere hvis behov. I tillegg har vi brukerundersøkelser, og samarbeid med Foreldrerådet og Samarbeidsutvalget. I enkelte tilfeller kan det være behov for å søke veiledning fra andre i arbeid med barn og familier. Dette gjøres alltid i samråd med dere som foreldre. Et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre gir et godt grunnlag for å gi barna en god hverdag i barnehagen. Det er viktig med positiv vinkling til barn om barnehagen og livet der. Vi kontakter og koordinerer hjelpebehov fra logoped, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, fysioterapitjenesten, barnevernstjenesten, leger og Familiehuset. Barnehagen har meldeplikt til barnevernet ved bekymring. Samarbeid barnehage og skole Vi legger også til rette for en god overgang barnehage/skole. Vi besøker skolen med femårsgruppa gjennom hele det siste året i barnehagen. Vi blir invitert på fellessamlinger, leiker i skolegården og går turer i skogen rundt skolen. Vi blir også invitert på grilling på SFO på forsommeren, og får hilse på ansatte. Det har også vært arrangert fotballcup med de eldste barna på Vassenga. Vi samarbeider også med skolen i fht barn med spesielle behov i god tid før skolestart. Ellers har vi fokus på skoleforberedende aktiviteter for de eldste barna, og følger innholdet i dokumentet Kvalifikasjoner barnehagebarn skal ha før skolestart som kan leses på barnehagens hjemmeside. Vi lager handlingsplanen sammen med skolen. 18

20 Planlegging, dokumentasjon og vurdering 19 Hele personalgruppa deltar i planlegging og gjennomføring av aktiviteter og opplegg vi har i barnehagen. Foresatte deltar i brukerundersøkelser og kan påvirke innhold i barnehagen gjennom den. De kan også påvirke ved å bruke Foreldrerådets arbeidsutvalg, og Samarbeidsutvalget. Barn deltar ved medvirkning, og blir spurt om hva de liker og ønsker å gjøre. For de aller minste blir det voksnes oppgave og forstå deres kroppspråk og ønsker gjennom dette. Dokumentasjon og vurdering For å sikre god kvalitet i barnehagen er det viktig å dokumentere og vurdere det pedagogiske arbeid med barna. Vi har stadig behov for å vurdere og reflektere over egen praksis. Jevnlige avdelingsmøter og personalmøter, samt planleggingsdager benyttes til dette. Barna skal også være med i vurderingsarbeidet. Som dokumentasjon bruker vi dagtavle og foto av barna i forskjellige aktiviteter. Ulike observasjoner og hverdagshistorier er også gode dokumentasjonsmetoder. Planer for dokumentasjon og vurdering følger med periodeplaner fra avdelingene.

21

22

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2012-2014 Innhold Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene i arbeidet vårt. Det gjør vi mest og best mulig gjennom leken, ved gjøremål,

Detaljer

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Rammeplanen I Vevelstadåsen barnehage.

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Rammeplanen I Vevelstadåsen barnehage. Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Rammeplanen I Vevelstadåsen barnehage. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

1) Kommunikasjon, språk og tekst

1) Kommunikasjon, språk og tekst Progresjonsplanen (revidert februar 2013) viser hvordan vi i grove trekk vil arbeide med fagområdene i rammeplanen, og den vil være et vedlegg til barnehagens årsplan. Det er sju fagområder vi skal arbeide

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Siggerud gård barnehage.

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Siggerud gård barnehage. Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Siggerud gård barnehage. Det er en utfordring å lage en plan som denne, spesielt med tanke på at vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av:

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: INNLEDNING Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen (RP) Vedtekter Opplevelses og erfaringsplan Årsplan Månedsplaner Opplevelse og erfaringsplan bygger

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Innhold Kommunikasjon, språk og tekst... 2 Kropp, bevegelse og helse... 3 Kunst, kultur

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet!

En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet! Progresjonsplan Bogafjellbakken Naturbarnehage Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den er et vedlegg til årsplanen. «Barnehagen

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer