Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017"

Transkript

1 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN

2 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning og sosial kompetanse 8 Leik og læring 9 Språklig kompetanse 9 Fagområder 10 Kommunikasjon, språk og tekst 11 Kropp, bevegelse, helse 12 Kunst, kultur og kreativitet 13 Natur, miljø og teknikk 14 Etikk, religion og filosofi 15 Nærmiljø og samfunn 16 Antall, rom og form 17 Samarbeid 18 Planlegging, dokumentasjon og vurdering 19

3 Forord for pedagogisk plan 2015 Alle barnehager er forpliktet til å lage en pedagogisk plan / årsplan. Lov om barnehager og Rammeplanen setter rammer for planens innhold. Åsen barnehage eies av Nedre-Eiker kommune, og hører inn under etat Oppvekst og Kultur. Etaten har utarbeidet mål med fokus på helhetstenkning, felles satsningsområde, og oppfølging i fht. kvalitet. De voksne som jobber i Åsen barnehage er forpliktet til å jobbe etter bestemmelsene i disse planer og lover, i fht planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Barnehagens innhold skal bygge på helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. (Rammeplan s.5) Mer om Rammeplan og lovverk kan dere finne på hjemmesiden vår, Bine.no. Planen er godkjent av Samarbeidsutvalget. 2

4 Kort om barnehagen Åsen barnehage ligger i nærheten av boligfelt, skole og skogen. Vi har plass til ca. 70 barn, fordelt på fire avdelinger. Den ble bygget i 1988, med nybygg ferdig i Vi har barn fra 0-6 år, og kan tilby både hele og delte plasser. Eier: Nedre Eiker kommune Besøksadr. Bekkemoen 6,3050 Mjøndalen Postadr: Postboks 271, 3051 Mjøndalen Tlf. kontor: Internt i kommunen: Tlf. avdeling: - Dammen: Kulpen: Ekornstua: Marihøna : E-postadresse: Hjemmeside: Barnehagen kan tilby Positive voksne med mye kompetanse og lang erfaring. God tid til leik ute og inne. Unik uteleikeplass med egne skog. Kort vei til fine turområder sommer som vinter. Fine ski- og akemuligheter. Eget opplegg for femåringer. Tilstedeværende voksne som er opptatt av å skape gode relasjoner. Barnehagen er studentbarnehage og samarbeider med Høgskolen i Buskerud/Vestfold, noe som bidrar til at vi er en lærende organisasjon i utvikling. 3

5 Visjon Kommunens visjon for barnehagene: Leik deg god Barnehagens slagord: Leik og lær i skog og trær Mål Alle skal ha en god hverdag med mye tid til leik og fysisk aktivitet. Hva er en god hverdag: En god hverdag for barna er å oppleve vennskap og gode relasjoner mellom barn barn og barn voksen. Hva er det pedagogiske arbeidet? Det pedagogiske arbeidet med barna er alt som skjer i løpet av dagen i barnehagen. Barna lærer og utvikler seg i samspill med andre barn og voksne, gjennom omsorg, leik, daglige rutiner, her og nå situasjoner, planlagte aktiviteter og opplegg. Det er mye god læring i god omsorg, og det er mye omsorg i meningsfull læring, knyttet til barnets hverdag. Vi har et helhetssyn på læring og utvikling. Sosial kompetanse er å beherske samspill, tolke og forstå ulike situasjoner og handle deretter. Kvaliteten på samspillet i barnehagen mellom barna, og mellom barn og voksen skal være sentral. Vi skal utvikle trygge relasjoner. HVORDAN VI MENNESKER OMGÅS HVERANDRE, HVORDAN VI OPPLEVER OSS SELV I SAM- SPILL MED ANDRE, OG HVORDAN ANDRE OPPLEVER SEG SELV I SAMSPILL MED OSS, MÅTEN VI KOMMUNISERER PÅ, OG HVORDAN VI ER SOM MODELLER FOR BARN, ER NOE AV DET VIKTIGSTE I VERDEN! DET ER I MØTE MELLOM MENNESKER AT VI KAN SKILLE DEN GODE BARNEHAGEN FRA DEN MINDRE GODE. - KARI PAPE 4

6 Pedagogisk plattform Holdninger og verdier som skal prege vår barnehage: - Trygghet og omsorg er grunnlaget for all utvikling. Vi skal ta hver enkelt på alvor, gi oppmerksomhet, vise tillit, og være mennesker til å stole på. - Åsen barnehage er en Miljøfyrtårn-barnehage, og vi skal lære ungene å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. - Alle mennesker har samme verdi uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn, kultur og livssyn. - Hvert menneske er unikt og vi skal møte det og akseptere det som det menneske det er. - Vi skal tilstrebe forståelse, toleranse og romslighet i samspillet mellom menneskene i barnehagen. - Vi skal jobbe for å utvikle empati og solidaritet. - Vi skal være gode rollemodeller. Små barn lærer best av hva vi gjør. - Vi skal ta barn på alvor og samarbeide nært med barnas hjem. ALT HVA DU VIL AT ANDRE SKAL GJØRE MOT DEG, SKAL DU GJØRE MOT DEM. (DEN GYLDNE REGEL) Arbeidsmåter - oppmuntre til vennskap mellom barna, og jobbe for at alle barn skal oppleve å være en del av et fellesskap i barnegruppa. - skape et hverdagsmiljø preget av god kommunikasjon, trygghet og omsorg. - vise respekt for barns følelser, opplevelser og meninger. - bidra til at barna utvikler en god selvfølelse, og la de få oppleve at de har en verdi for seg selv og andre. - sette grenser på en tydelig, men likevel anerkjennende måte. - fokusere på hva barna mestrer, og motivere til videre utvikling og læring. - formidle de holdninger vi vil at barna skal lære i nært samarbeid med hjemmene. - ta vare på barnas initiativ og interesser, og la det få påvirke aktivitetene i barnehagen. - være med på å skape gode, spontane og planlagte opplevelser, og bidra til at barnehagen blir fylt med mye humor og glade unger! - ivareta og respektere den enkeltes særpreg. KONGENS TALE 2015: Kongen vår refererte til en barnehage som hadde laget sin egen grunnlov. Denne vil vi slutte oss til: 1. Vi skal si snille ord 2. Store barn skal hjelpe små barn 3. Alle mennesker må ta vare på jorda vår 5

7 Dagsrytmen Barnehagen åpner Frokost Morgensamling Mellom-måltid med grønnsaker Leik og aktiviteter ute/inne Lunsj, smøremåltid. Hvile / sovetid eller rolige aktiviteter Inne / uteleik Frukt Barnehagedagen stenger Vi skal ha en dagsrytme som tar hensyn til barnas behov for ro, mye omsorg, og god tid til leik. En fast rytme gir forutsigbarhet. Vi er fleksible i fht tider, og på småbarnsavdelingene har de gjerne flere måltider og mer tilpasning til enkeltbarn. 6

8 Årsrytmen 7 August: September: Oktober: November: Desember: Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: Juli: Tilvenning/oppstarts-samtaler Foreldremøte m/valg Høsttakkefest Planleggingsdag Vi markerer Verdensbarnedagen og FN.dagen med foreldre. Foreldresamtaler Planleggingsdag Juleaktiviteter, adventstunder, Lucia med foreldre, nissefest Planleggingsdag Karneval Uteaktivitetsdag, ski og aking Påskeaktiviteter Foreldresamtaler Planleggingsdag Fest for skolebarna Foreldremøte for nye foreldre Besøk av nye barn Sommerfest med avslutning Sommerbarnehage og ferie

9 Danning Danning har kommet som et nytt begrep i Rammeplanen. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering, samtidig rommer danning alt dette. Rammeplanen s. 15. Danning har som begrep erstattet oppdragelse. Med danning menes at barnet skal utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Barnets danning knyttes til medvirkning og foregår i gjensidige prosesser i samspill med andre. Omsorg Alle barn har rett til omsorg og nærhet. For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet, og sørge for at barna ut ifra alder og forutsetning blir møtt med innlevelse og vilje til samspill. Omsorg i barnehagen handler om relasjoner mellom barna og personalet og om barns omsorg for hverandre. Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning. (Barnehageloven) Barna skal få mulighet til å delta i planlegging og vurdering av barnehagens innhold tilpasset alder og modenhet. Sosial kompetanse Det sosiale fellesskapet i barnehagen er en grunnleggende erfaringsarena for å delta i et demokratisk samfunn. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. I det sosiale samspillet med andre vil barna lære å følge enkle regler og vise omsorg. De skal utvikle stolthet over egen tilhørighet, og respekt for andres kulturelle verdier og meninger. De må kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Å hjelpe barn å utvikle sosial kompetanse er en av de viktigste oppgaver vi i barnehagene har. Vi skal skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennelse og støttende relasjoner er grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Dette er også et av våre satsningsområder både innad i barnehagen og i etaten. ARBEIDSMÅTER Omsorgsfulle voksne er en forutsetning for en god hverdag for barna. Vi skal lære barna, både gjennom egen væremåte og deres, hva som er akseptabel adferd i samvær med andre. De voksne i barnehagen skal møte barns tanker med anerkjennelse og reflekter sammen med dem. Barnas følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. Vi skal være lyttende, nære og engasjerte voksne. Barna skal få utfordringer som gir mestringsglede. De skal få mulighet og tid til samtale, og de voksne skal være gode lyttere. Barna skal få påvirke aktiviteter og organisering av hverdagen sin. Vi skal være voksne som er til å stole på, og skal alltid være gode rollemodeller. Vi skal veilede barna til å løse konflikter på en god måte. Barna skal kunne føle at vi bryr oss om dem, og at de er en viktig del av et fellesskap. Vi skal vise respekt, toleranse, og solidaritet. 8

10 Leik og læring Leiken er barnas viktigste uttrykksform og aktivitet. Gjennom leiken bearbeider barns inntrykk og følelser. Det er under leiken barna lærer, de utvikler fin og grovmotorikk, språk og sosiale ferdigheter, fantasi, kreativitet og evner til å løse konflikter. Leiken springer ut fra barna selv, og foregår på deres premisser. Leiken har sine egne uskrevne regler og normer som barna lærer å innordne seg etter. Den er derfor en svært viktig del av barnas sosiale tilpasning og utvikling. ARBEIDSMÅTER: Vi voksne i barnehagen må ha en dagsrytme som legger til rette for god tid og gode rammer for leik inne og ute. Vi må vise respekt for barnas leik, ikke avbryte eller avslutte uten å ha forberedt dem på det. Vi skal gå inn og delta i leiken der det er behov for det. Vi skal gi opplevelser til leiken. Vi må bruke uterommet til leik og naturopplevelser. Vi skal legge til rette leikemateriell. Språklig kompetanse Å legge til rette for å utvikle barnas språklige kompetanse har vært barnehagens og etatens satsningsområde i flere år. Barnehagen skal sørge for å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Rammeplan s. 35 Vi skal sørge for at alle barn får et rikt og variert språkmiljø. Barn som har et annet morsmål enn norsk, og barn som har sen språkutvikling, skal få tidlig og god hjelp. Se mer om vår jobbing med språk under fagområdet Språk, tekst og kommunikasjon. 9 STORE BARN SKAL HJELPE SMÅ BARN VI SKAL SI SNILLE ORD

11 Fagområder Kunnskapsdepartementet har delt barnehagens innhold inn i 7 fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring: * Kommunikasjon, språk, tekst * Kropp, bevegelse, helse * Antall, rom og form * Natur, miljø, teknikk * Etikk, religion, filosofi * Kunst, kultur, kreativitet * Nærmiljø og samfunn Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal få utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. (barnehageloven 1) Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i leiken, i hverdagsaktiviteter, turer, temaer osv. Arbeidet med fagområdene skal tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppa s sammensetning og øvrige forutsetninger. VI HAR DELT OPP ETTER ALDER, MEN DET ER HELE TIDEN EN PROGRESJON I FAGOMRÅDENE. OFTE HENGER 1-2 OG 2-3 ÅRS ALDER SAMMEN, OG MYE GJENTAR SEG I ALLE ALDERSGRUPPER. 10

12 Kommunikasjon, språk, tekst år Rim, regler, sanger. Billedbøker, pekebøker. Rytme, samtale, gi respons, samhandling. De voksne må lese barnas kroppsspråk. Samtale om bilder, fotografier. Synge, lytte til musikk Være bevisste voksne - språklige forbilder. 2-3 år Rim, regler, bøker, enkle eventyr. Rytme, samtale og dramatisering. Bruk av flanellograf. Lytte til lyder, klappe enkle ord og navn. Synge, lytte til musikk. Undre seg sammen med barna og være lyttende voksne. 3-4 år Lese bøker i smågrupper eller i samlingstund, rim, regler, sanger, klappe stavelser. Daglig repetering av munnmotoriske regler som la, le, li, lo, lu osv. Kroppsuttrykk. Fabulere og samtale rundt barnas egne innspill. Bruke Snakkepakka med eventyr som leses og dramatiseres. Bruke språk-kista. Morgensamling med gjennomgang av bokstavene til ordensmann. 4-5 år Lytte til rytmer og lyder. Lese bøker, dramatisere eventyr, Samtaler, leke med språket, rimord, tøyseord, sammensatte ord. Bruke språksprell, språk-kista og snakkepakke. Lage fortellinger, spille rimlotto, lese eventyr og fortsettelsesbøker, dikt, rim og regler. Klappe rytmer, rappe. Samtale om bilder, opplevelser, gjenfortelle. Løse uenigheter ved å snakke sammen, reflektere, stille åpne spørsmål hva, hvordan osv. Oppmuntre til at barna forteller noe til de andre, eks. om opplevelser, ferier og erfaringer.

13 Kropp, bevegelse, helse 1-2 år Leik og bevegelse ute og inne. Tumleleik, leik med baller, puter, og madrasser. Dans, hinderløype. Bevegelse på ute-området og turer i nærmiljøet. Bevege seg på ulikt underlag. Bli kjent med egen kropp og navn på kroppsdeler og klær. Sansemotorisk leik, sand, søle, vann. Utvikle et positivt forhold til sunn mat og koselige måltider. Være aktive under måltidene. Vaske hender. Perle, puslespill. 2-3 år Det samme som under 1-2 år. Innarbeide gode matvaner, delta i forberedelser, smake på ulik mat, varm og kald. Få flere utfordringer i uteleik, turer i skogen vår og i nærmiljøet. 3-4 år Barna utfolder seg I hinderløyper ute og inne. Daglige samlinger med bevegelsesleiker. Turer i skogen og nærmiljøet hver uke. Finmotoriske aktiviteter som klipping, perling, pusling osv. Mye uteleik som gir utfordringer; klatre, huske, løpe, hoppe, ake, gå på ski, sparke og kaste ball, balansere. Vi tilbyr et sunt og variert kosthold. Lære om kroppen vår. 4-5 år Har hinderløyper. Sleng-tau. Ballspill. Ski og skøyter. Veksling mellom ro og aktivitet. Yoga, avspenning. Turer i skogen og i nærmiljøet. Variert kosthold, lage sunn mat og vite hvorfor. Lage turmat. Dekke bord. Bevisstgjøring i fht påkledning. La barna få utfolde seg i fht årstider, temperatur, gruppestørrelse. Utfordringer og ferdigheter i samsvar til hverandre. Hygiene, håndvask! Finmotoriske aktiviteter, skrive bokstaver, tall, klippe, tegne. 12

14 Kunst, kultur, kreativitet år Gjøre barna kjent med å bruke tegneblyanter, malepensler, fingermaling, ulike materialer og formingredskaper. Lage bilder av naturmateriell funnet på turer i skogen. Forme i sand og snø. Spille / lytte til musikk. Legge til rette for bevegelse og dans. 2-3 år Male, klippe og lime. Navn på farger. Prøve forskjellige instrumenter og bruke rytmeinstrumenter til enkle sanger. Bruke plastelina og trolldeig til formingsaktiviteter. Enkel dramatisering av eventyr og fortellinger. Lytte og danse til musikk. Rolleleik. 3-4 år Div. formingsaktiviteter som tegning, maling, perling, veving, klippe og lime. Lage bilder av naturmateriell funnet på turer i skogen. Utstilling av barnas kunst med salg til inntekt for fadderbarnet vårt. Dramatisere eventyr, lage eventyr selv. Bruke instrumenter i samlinger. 4-5 år Fortsette med div formingsaktiviteter som nevn tidligere. Besøk på Portåsen, biblioteket, Knudsensmia og event andre utstillinger i nærheten. Markere verdensbarnedag og FN dag. Snakke om ulike kulturer og fadderbarnet vårt. Utforske ulikt materiell, lage bilder. Få innblikk i ulike tradisjoner. Lære tradisjonelle barneleiker og sangleiker.

15 Natur, miljø, teknikk 1-2 år Få positive erfaringer i naturen. Se, lukte, kjenne, føle, bruke alle sanser. Være ute i all slags vær, kjenne regn, snø, rim osv. Gå turer til hestene, se på endene, fiskene. Se bilder av forskjellige dyr. Ta vare på natur, snakke om det. Undring. Benevne ting i naturen når vi går tur. Bruke puttebokser, klosser, togbane. Kjenne på forskjellig materiell. Bygge med lego; sette sammen og bryte opp. Benevne ting i naturen når vi går tur og undre oss underveis. 2-3 år Studere det vi finner i naturen. Lære om å ta vare på og vise respekt. Tømme søppel, sette på maskin, bake. 3-4 år Benevne ting i naturen når vi går tur. Undre oss underveis. Lage bilder av ting vi finner. Ta vekk det som forsøpler og ikke skal være der. Lære hvor vi kaster div søppel / kildesortere. Rydde etter oss på tur og ellers. Lære om hvor maten vår kommer fra. Studere været til forskjellig årstid. Bygge med lego (sette sammen, bryte opp osv.) Teste, prøve og undersøke tekniske ting. Se på bruk av pc, kopimaskin, kjøkkenmaskiner. Prøve ut! 4-5 år Ofte turer i skogen. Undersøke og ta vare på. Kildesortere, gå til returpunkt. Følge årstider, snakke om forandring i naturen. Ha bål og lære å være varsomme og forsiktige. Lære å velge klær ut ifra vær. Bygge hytter. Turer til MIF-hytta sommer og vinter. Bruke snekkerbua, lære om verktøy. Konstuksjonsleik er friluftslivets år! ALLE MENNESKER MÅ TA VARE PÅ JORDA VÅR 14

16 Etikk, religion, filosofi år Snakke om og vise det å være gode mot hverandre. Vise hvordan man blir lei seg, glad, sint. Oppleve å bli sett, hørt og forstått. Vise hensyn. Snakke om det å kunne uttrykke egne ønsker og meninger. Undring og nysgjerrighet. Markere høytider og tradisjoner. 2-3 år Samtale om likheter og ulikheter. Øve på å vente på tur, dele med andre, hjelpe hverandre. Lære å løse konflikter på en god måte. 4-5 år Undre seg, samtale og filosofere om det å være forskjellig og akseptere det. Se forskjelligheter i bøker og på bilder, eks. barn fra andre land. Lære å uttrykke egne meninger og lytte til andre. Snakke om det å kunne uttrykke egne ønsker og meninger, medvirkning og likestilling. Kirkebesøk og markering av høytider. Få kunnskap om tradisjoner. 3-4 år Barna veiledes I fht Den gyldne regel i daglig samspill med andre barn. Samtale om vennskap og hva som skal til for å være en god venn. Lære barna om tradisjoner og høytider. Les og synge sanger. Lære å løse konflikter på en god måte.

17 Nærmiljø og samfunn 1-2 år Gå turer i nærmiljøet. Bli kjent. Lære navn på barna og de voksne på avd. Navn-sanger. Lære å inkludere andre. Legge ting på plass, rydde. Lære å tilpasse seg hverandre. Lov å ha egne meninger, ytre seg. Utvikle samhold og gruppefølelse. 2-3 år Gå litt lengre turer i nærmiljøet. Lære navn på barnehagen. Utvikle samhold og gruppefølelse. Ha samlinger som skaper fellesskapsfølelse. Hjelpe til og hjelpe hverandre. Ta hensyn og være venner! 4-5 år Utforske nærmiljøet. Samtale om natur og naturopplevelser. Gå turer der barn bor og vise de andre. Vite adressen sin. Bli kjent med lokalkultur, som Portåsen, Knudsen-smia osv. Lære litt om landet vårt, 17.mai, hovedstad, kongefamilien, osv. 3-4 år Gå lengre turer i nærmiljøet og til skolen, forskjellige lekeplasser. Lære om fellesskap og hvordan vi påvirker hverandre. Ta hensyn og være venner! Lære om årstider, dager og måneder. Kunne gi uttrykk for egne meninger og bli hørt. Lære å inkludere andre. 16

18 Antall, rom, form år Enkle puslespill, tellesanger, bruke begreper stor, liten. Stor ball, liten ball osv. Puttebokser. Lottospill. 2-3 år Bli kjent med former. Bygge med duplo og store klosser. Sortere. Peketelle. Lære begreper foran, bak, tung, lett osv. Telle gjenstander 3-4 år Lære navn på former, finne former i naturen. Telle gjenstander. Lære begreper over, under, foran, bak, ved siden av osv. Bygge med klosser, konstruksjonslek. Spille spill. Dekke bord. Sortere, sette på plass, rydde. Benytte bøker, eventyr eks. Gullhår. 4-5 år Bli kjent med tall, Mengdeforståelse. Tegne former, trekant, rund, firkant, ta og føle på. Bruke mattekasse. Være med å måle opp til f.eks baking. Leke gjemsel, Rødt og grønt lys. Lokalisere og plassere. Byggeleik. Benytte bøker, eventyr. Eks. Geitekillingen og lignende

19 Samarbeid Rammeplanen sier at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Den daglige kontakten er viktig og hyggelig. Mye informasjon om barnet, dets dagsform og aktivitet blir utvekslet i disse korte møtene på morgenen og ettermiddagen. Vi ber samtidig om forståelse for at vi ikke alltid kan bruke mye tid på disse samtalene. Vi har ofte ulike aktiviteter som skal forberedes, episoder oppstår, vi er med barna idet de holder på med, og flere kommer eller går samtidig. Be gjerne om en foreldresamtale hvis dere har noe på hjertet som tar mer tid. Vi har vanligvis to samtaler i året, i tillegg til et eller to foreldremøter, men er åpne for flere hvis behov. I tillegg har vi brukerundersøkelser, og samarbeid med Foreldrerådet og Samarbeidsutvalget. I enkelte tilfeller kan det være behov for å søke veiledning fra andre i arbeid med barn og familier. Dette gjøres alltid i samråd med dere som foreldre. Et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre gir et godt grunnlag for å gi barna en god hverdag i barnehagen. Det er viktig med positiv vinkling til barn om barnehagen og livet der. Vi kontakter og koordinerer hjelpebehov fra logoped, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, fysioterapitjenesten, barnevernstjenesten, leger og Familiehuset. Barnehagen har meldeplikt til barnevernet ved bekymring. Samarbeid barnehage og skole Vi legger også til rette for en god overgang barnehage/skole. Vi besøker skolen med femårsgruppa gjennom hele det siste året i barnehagen. Vi blir invitert på fellessamlinger, leiker i skolegården og går turer i skogen rundt skolen. Vi blir også invitert på grilling på SFO på forsommeren, og får hilse på ansatte. Det har også vært arrangert fotballcup med de eldste barna på Vassenga. Vi samarbeider også med skolen i fht barn med spesielle behov i god tid før skolestart. Ellers har vi fokus på skoleforberedende aktiviteter for de eldste barna, og følger innholdet i dokumentet Kvalifikasjoner barnehagebarn skal ha før skolestart som kan leses på barnehagens hjemmeside. Vi lager handlingsplanen sammen med skolen. 18

20 Planlegging, dokumentasjon og vurdering 19 Hele personalgruppa deltar i planlegging og gjennomføring av aktiviteter og opplegg vi har i barnehagen. Foresatte deltar i brukerundersøkelser og kan påvirke innhold i barnehagen gjennom den. De kan også påvirke ved å bruke Foreldrerådets arbeidsutvalg, og Samarbeidsutvalget. Barn deltar ved medvirkning, og blir spurt om hva de liker og ønsker å gjøre. For de aller minste blir det voksnes oppgave og forstå deres kroppspråk og ønsker gjennom dette. Dokumentasjon og vurdering For å sikre god kvalitet i barnehagen er det viktig å dokumentere og vurdere det pedagogiske arbeid med barna. Vi har stadig behov for å vurdere og reflektere over egen praksis. Jevnlige avdelingsmøter og personalmøter, samt planleggingsdager benyttes til dette. Barna skal også være med i vurderingsarbeidet. Som dokumentasjon bruker vi dagtavle og foto av barna i forskjellige aktiviteter. Ulike observasjoner og hverdagshistorier er også gode dokumentasjonsmetoder. Planer for dokumentasjon og vurdering følger med periodeplaner fra avdelingene.

21

22

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer