SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:"

Transkript

1 SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer i samråd med deg eller din representant, med utgangspunkt i din konkrete situasjon og hva du med rimelighet selv kan klare. 3. vi yter e slik det kommer fram i vedtaket ditt, til de dager og tidspunkt som er avtalt med deg og med det innhold som vi har blitt enig med deg om, - og vi tar kontakt med deg dersom det av uforutsette grunner blir endringer i tjenesteytingen. 4. den som kommer hjem til deg skal ha den nødvendige kompetansen til å uføre hjelpen, være kjent med dine individuelle behov for hjelp og rutiner som er knyttet til dette. 5. ved tildeling av tjenester vil du få tildelt en koordinator som blir din faste kontaktperson. 6. vi tar en eventuell klage på utførelsen av tilbudet på alvor og gir deg tilbakemelding. VI FORVENTER AV DEG AT: 1. du må selv søke men sykehus eller andre kan søke for deg dersom du har gitt ditt samtykke til dette. 2. du gir nødvendige opplysninger om ditt hjelpebehov, du deltar i planlegging av, og du ivaretar og utfører selv det du mestrer. 3. du er til stede når skal ytes 4. du samarbeider for å finne gode løsninger når enkelte ansatte ikke kan komme i kontakt med husdyr og tobakksrøyk 5. du er inneforstått med at ditt hjem også er hjelperens arbeidsplass og ved behov må tilrettelegges med nødvendige hjelpemidler. 6. du melder fra dersom ditt behov for hjelp endres eller opphører og du gir oss beskjed senest 2 dager før dersom du planlegger å reise bort eller av andre planlagte årsaker ikke kan motta hjelpen som er avtalt.

2 Veiledning-hvordan få utført eller motta Part i saken Samtykkekompetanse IPLOS. Søknadsskjema Vedlegg Om søknadsprosessen Du må selv søke om tjenester. Dersom du ikke selv er i stand til å søke kan din nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke for deg. Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg. I søknaden er det viktig at du oppgir hvem som er din nærmeste pårørende, - dette kan være en fra din nærmeste familie, en venn eller en annen du kjenner godt og som du stoler på vil kunne representere deg og dine interesser dersom du en dag kommer i en situasjon der du ikke er i stand til dette selv. Dersom du trenger hjelp til å søke om tjenester eller er usikker på hvilke tjeneste som kan være aktuell for deg så kan du kontakte servicetorget og be om å få hjelp fra en saksbehandler til dette. Part i saken er den som søker tjenester og som har behov for dem. Dersom søker ikke har samtykkekompetanse og ikke selv er i stand til å ivareta sine interesser vil parten i saken være den som søker har oppgitt som sin nærmeste pårørende, fullmektig eller oppnevnt hjelpeverge. Er det en hjelpeverge eller fullmektig som underskriver søknaden må dennes myndighet dokumenteres. For at vi skal kunne behandle søknaden din så godt som mulig er det ofte nødvendig å innhente nødvendig informasjon fra andre som kjenner deg og ditt behov for hjelp. For at vi skal kunne innhente slik informasjon så er det nødvendig at du på søknadsskjema samtykker til dette og opplyser hvem/hvilke instanser vi kan innhente informasjon fra. For at et slikt samtykke skal være gyldig må søkeren ha mottatt og tilegnet seg nødvendig informasjon om hva samtykket innbærer. Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis på grunn av psykiske/fysiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming. Dersom det er usikkert om en person har samtykkekompetanse så tas avgjørelsen om dette av vedkommendes fastlege. Foreldrene eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter under 16 år Link: Pasient og brukerrettighetsloven 4-1, 4-3, 4-4. For at kommunen skal kunne gi best mulig pleie- eller omsorgstjeneste, er det behov for at du gir noen opplysninger om deg selv og ditt behov for hjelp. Opplysningene skal følge din journal. Bare de som trenger det i sitt arbeid har tilgang på disse opplysningene. Noen av opplysningene som kommunen ber deg om, blir registrert etter en egen standard og sendt anonymisert til et sentralt register kalt IPLOS. Mer informasjon om IPLOS finner du her: Link: Helsedirektoratet/Iplos Link: Søknadsskjema. Søknadsskjema får du også på Servicetorget og ved henvendelse til de ulike tjenestestedene. Det kan stilles krav om at legeerklæring eller annen dokumentasjon legges ved søknaden. 2

3 Søknadsfrist Saksbehandling Saksbehandlingstid Klage Evaluering/endring av vedtak For tjenester som innebærer egenbetaling, må vi ha ditt samtykke for å kunne innhente opplysninger om inntekt. Ingen søknadsfrist. Det kan søkes om tjenester hele året. Søknaden saksbehandles etter hjemmebesøk og samtale med deg og eventuelle andre som du har samtykket til at vi kan hente informasjon fra. Du kan ha med en støtteperson under samtalen dersom du ønsker det. Det fattes et skriftlig og begrunnet vedtak som beskriver hva du får hjelp til, samt formålet og omfanget av hjelpen. En ansatt fra enheten vil deretter ta kontakt med deg for å avtale oppstart på. Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jfr Forvaltningsloven 11 a. Saksbehandlingstiden vil variere etter hvor akutt situasjonen er og i noen tilfeller vil det være nødvendig å igangsette hjelp før det skriftlige vedtaket er fattet. Da vil du få vedtaket ditt i etterkant. Du, din nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig kan klage på vedtaket innen 4 uker fra du har motatt det. Klagen kan fremmes muntlig eller skriftlig. Dersom du trenger det vil du få hjelp til å fremsette klagen. Klagen fremsettes eller sendes til den som har fattet vedtaket som da skal behandle saken på nytt. Opprettholdes vedtaket, oversendes klagen i forhold til vedtak etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester til Fylkesmannen i Vest Agder. Vedtak fattet av Fylkesmannen kan ikke overprøves. Vedtaket evalueres som oftest en gang hvert år, men kan også endres på i løpet av vedtaksperioden dersom behovet for bistand og oppfølging endres. Endring av vedtak skjer skriftlig etter vurdering av fagpersonell i hjemme eller institusjons som har jevnlig kontakt med deg og som kjenner deg og dine behov godt. Dersom det er aktuelt å endre et vedtak til ugunst for deg så vil du få et forhåndsvarsel om dette med mulighet til å uttale deg før vedtaket endres. 3

4 Navn på ikke Når er tilgjengelige/hvem utfører Vilkår Om Praktisk bistand (hjemmehjelp) Praktisk bistand (hjemmehjelp) er et tilbud til deg som på grunn av sykdom, psykisk lidelse, funksjonshemming, rusproblemer, alderdomssvekkelse eller andre årsaker er helt avhengig av andres hjelp til å utføre praktiske gjøremål i hjemmet. Tjenesten gis til deg som bor eller oppholder deg i kommunen. Formålet med er å gjøre tjenestemottakeren i stand til å bo i egen bolig til tross for midlertidig eller varig nedsatt evne til å ivareta renhold og nødvendige praktiske gjøremål. Behovet vurderes ut fra: Hva du selv kan utføre eller kan delta med Hva ektefelle, eller andre familiemedlemmer, kan ivareta av oppgaver. Personalet tar ikke over funksjoner som du, frisk ektefelle eller samboer/voksne barn, som du bor sammen med, kan utføre. hjelp til klesvask og nødvendig innkjøp. Hjelp til renhold av soverom, bad/toalett, oppholdsrom, kjøkken og inngangsparti som den som har fått innvilget hjelp, bruker daglig. Rom utover dette, for eksempel gjesterom, innvilges det ikke hjelp til. Sporadisk vinduspuss innenfor den rammen som er tildelt i de rom det er innvilget hjelp til. Innvendig pusses vinduene der hjemmehjelpen når opp uten å klatre. Utvendig pusses de vinduer hvor man slipper å klatre opp på stige eller på annen måte setter arbeidstagers helse i fare. Alternativet er at brukeren selv kjøper denne. Merarbeid i form av pass og stell av barn fordi en av foreldrene er syk. Oppgaver som faller utenfor kommunens ansvar er rundvask eller hovedrengjøring, rengjøring etter håndverkere, blomsterstell, snørydding, sandstrøing, plenklipping, innvendig rengjøring av skap, baking, pussing av sølvtøy og messing, polering av møbler, lufte tunge og store tepper, rensing av tepper og møbler, husholdningsoppgaver i forbindelse med gjester eller hjemmeboende voksne barn, utvendig vindusvask som medfører risiko, stell av husdyr, hjelp til flytting. Det gis ikke hjemmehjelp på helligdager, når brukeren er bortreist, samt renhold og rydding etter besøkende. Praktisk bistand kan ytes av hjemmehjelpere og av miljøarbeidere i botiltak/bokollektiv i hjemmebasert omsorg, tjenester for funksjonshemmede og psykisk helsetjeneste. For at vi skal kunne hjelpe deg må du: stille til rådighet utstyr som er nødvendig, for eksempel støvsuger, vaskemaskin, utstyr til renhold og vaskemidler. være forberedt på at vi kan be om at hovedrengjøring utføres før iverksettes. være forberedt på at dersom hjemmehjelperen utfører ærender for deg (f.eks. anskaffelse av matvarer), må du selv betale kjøreutgiftene etter avtale med hjemmehjelperen. 4

5 Pris for Betaling for hjelp i hjemmet er avhengig av brukeres inntektsforhold. Dette beregnes etter betalingssatser som justeres og vedtas av kommunestyret. Opplysninger om egenbetalingssatser kan fås ved henvendelse til Servicetorget eller Forvaltningsenheten. Skriftlig informasjon om eventuelle endringer i egenbetalingssatsene sendes deg som mottar tjenester senest i januar for inneværende år. Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Rett til vurderes etter Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Andre aktuelle lover og forskrifter: Forvaltningsloven Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 5

6 Navn på Om Personlig assistanse, praktisk bistand og opplæring Praktisk bistand - opplæring, er et tilbud til deg som på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusproblemer, alderdomssvekkelse eller andre årsaker er helt avhengig av andres hjelp til å utføre dagliglivets gjøremål. Tjenesten gis til deg som bor eller oppholder deg i kommunen. Praktisk bistand og opplæring er begreper som brukes på ulike former for hjelp som du kan motta. Tjenestens omfang kan variere fra noen få timers veiledning pr. uke til bistand døgnet rundt. Så langt som mulig skal disse e gi deg hjelp til å utvikle større grad av selvstendighet gjennom egenmestring og til å opprettholde allerede innlærte ferdigheter. Tjenestene skal bidra til at du kan bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsevne. Tilbudet skal være et reelt alternativ til opphold i institusjon. Du som på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker ikke kan dra omsorg for deg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på praktisk bistand og opplæring. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Behovet vurderes ut fra: Hva du selv kan klare eller kan delta med Det vurderes hva ektefelle, eller andre familiemedlemmer, kan ivareta av oppgaver. Personalet tar ikke over funksjoner som du selv eller de du bor sammen med deg kan klare Det brukes mange ulike begreper på denne type tjenester men i hovedsak kan de inndeles på følgende måte: Praktisk bistand innebærer hjelp til å ivareta egenomsorg som helse, måltider, påkledning, personlig stell og hygiene. Opplæring innebærer at tilrettelegges slik at du mottar opplæring og/eller veiledning i dagliglivets gjøremål for å kunne bli mest mulig selvhjulpen og delaktig. I de fleste tilfellene vil begge tjenestetypene kunne kombineres og gis som en helhet. Tjenestens innhold og varighet vurderes etter grundig kartlegging av dine behov i samråd med deg og/eller din representant og blir beskrevet i vedtaket ditt. Praktisk bistand - opplæring gis både i og utenfor hjemmet og styres av hva den enkelte har behov for å oppøve egne ferdigheter til. Praktisk bistand og opplæring kan blant annet gis i form av: Praktisk hjelp til personlig hygiene, påkledning og måltider Opplæring i ADL ferdigheter Bistand til å ivareta egen helse Bistand til/ opplæring i deltakelse i ulike typer aktiviteter Trening og opplæring i sosiale ferdigheter Hjelp til planlegging og systematisering av dagen/uken Tilrettelegging av sysselsettingstiltak og dagtilbud 6

7 ikke Når er tilgjengelige/hvem utfører Bistand til/opplæring i økonomistyring Bistand til opprettelse og drift av ansvarsgruppe Bistand til utarbeidelse og oppfølging av individuell plan Det gis ikke hjelp til: Oppgaver som tjenestemottaker kan utføre selv Oppgaver som det er naturlig at andre familiemedlemmer kan ivareta Opplæringstiltak der det ikke er en formulert og realistisk målsetting Ledsager på ferieturer Praktisk bistand og opplæring kan ytes av hjemmehjelpere og av miljøarbeidere og terapeuter i botiltak/bokollektiv i hjemmebasert omsorg, i aktivitetssenter, i tjenester for funksjonshemmede, fra psykisk helsetjeneste og fra NAV. Vilkår Du/din representant deltar aktivt ved planlegging og senere vurderinger av. Du er forbredt på at det kan oppstå situasjoner da e må endres for en kort periode. Du samarbeider med tjenesteyterne om tilrettelegging av nødvendige hjelpemidler. Pris for Det kreves ikke vederlag for tjeneste som er definert som opplæring eller der den praktiske bistanden først og fremst gjelder personlig omsorg og hygiene. Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Rett til vurderes etter Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Andre aktuelle lover og forskrifter: Forvaltningsloven Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 7

8 Navn på ikke Når er tilgjengelige/hvem utfører Vilkår Om Brukerstyrt personlig assistanse Du som er funksjonshemmet, med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og du som er foreldre/foresatt til barn med nedsatt funksjonsevne. Du må i utgangspunktet være i stand til å lede assistenten (e). Målsettingen er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonsnedsettelsen, både i og utenfor hjemmet. Tjenesten brukerstyrt personlig assistanse skal gi mulighet til: At du kan leve og bo selvstendig At du kan ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre At du har frihet til å leve ditt eget liv Tjenestene skal bidra til at du kan bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsevne. Tilbudet skal være et reelt alternativ til opphold i institusjon. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis for å dekke dine behov på en mest hensiktsmessig måte. Søknad om brukerstyrt personlig assistent vurderes bl.a. ut fra: Om søkeren har et sammensatt og omfattende tjenestebehov Om søkeren er i stand til lede sine assistenter Om søkeren har egeninnsikt og ressurser til et aktivt liv utenfor hjemmet Innenfor de timerammer som kommunens vedtak angir, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som assistent(er), hva assistenten(e) skal gjøre, og hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Ved tildeling av brukerstyrt personlig assistanse vil tjenester som hjemmehjelp, praktisk bistand opplæring, støttekontakt og eventuelt personlig bistand til hygiene, måltider og lignende kunne falle bort og ivaretas av dine personlige assistenter. Helsetjenester og rehabilitering/habiliteringsom krever medisinsk/annen helsefaglig kompetanse inngår vanligvis ikke i tildelingen av brukerstyrt personlig assistanse. Tjenesten utføres av assistent i det omfang som er angitt i vedtaket og tidspunktene for tjenesteytingen styres av brukeren selv etter en oppsatt arbeidsplan. Kommunene kan selv velge om assistenten/e skal ansettes i kommunen eller om de praktiske sidene skal overlates til brukeren selv eller til andelslag opprettet av brukerne (Uloba). Kommunen må sikre at søkeren makter oppgaven før arbeidsgiveransvaret overlates. Søkeren må forplikte seg til å gjennomføre opplæring i arbeidslederrollen. Kravene til arbeidslederfunksjonen innebærer at brukeren bør være myndig (over 18 år). Du/eller din representant må kunne: delta aktivt ved planlegging og senere vurderinger av fungere som arbeidsleder definere dine behov 8

9 Pris for lære opp og veilede assistentene sette opp og følge arbeidsplaner være med å utforme annonser og være aktiv under ansettelsesprosessen respektere at assistenten(e) har taushetsplikt Hjemmet ditt må være tilrettelagt slik at assistenten har gode arbeidsbetingelser Vederlag for brukerstyrt personlig assistanse følger de vanlige reglene i forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester. Det kan ikke kreves vederlag for tjenester som gjelder "personlig stell og egenomsorg", eller praktisk bistand opplæring. Dersom assistentene utfører hjemmehjelpsoppgaver skal det betales egenandel for dette. Utgifter til annonser, opplæring av assistenter mv. dekkes av kommunen. Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og 3-8. Rett til vurderes etter Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Andre aktuelle lover og forskrifter: Forvaltningsloven Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 9

10 Navn på ikke Når/hvordan er tilgjengelige Vilkår Om Individuell plan Du som behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan. Med langvarige tjenester menes offentlige tjenester som strekker seg over tid, ofte kan dette være over år eller livslangt. Med koordinerte tjenester menes to eller flere offentlige tjenester og at disse må sees i sammenheng. Det er fire hovedformål med en individuell plan: Den skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg. Dine mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og deg som tjenestemottaker på tvers av enheter og forvaltningsnivåer. Individuell plan er overordnet og skal samordne andre planer for en person, eks. individuelle opplæringsplaner, rehab/habiliteringsplaner, omsorgsplaner m.v Du må ha et langvarig behov for, to eller flere samordnede tjenester fra det offentlige hjelpeapparat. En individuell plan skal beskrive tjenester du har behov for, hvilke tiltak som skal iverksettes, hvordan ulike oppgaver koordineres, hvem som er ansvarlig for hva og når tiltakene skal evalueres. Når du har fått innvilget rett til individuell plan, får du samtidig oppnevnt en koordinator, som har et særskilt ansvar for utarbeidelse, igangsetting og oppfølging av planen og ditt helhetlige tjenestetilbud. Individuell plan gir deg ikke større rett til å utvide allerede igangsatte tjenester eller rett til nye tjenester. Det kan søkes om individuell plan hele året. Koordinator for individuell plan kan komme fra: Helsestasjonen, enheter for funksjonshemmede, psykisk helsetjeneste, NAV, hjemmesykepleie, institusjonse, barnevern Det er en klar forutsetning at du som bruker eller din representant skal medvirke når en slik plan lages. For å kunne arbeide med planen må det foreligge samtykke fra deg selv eller din representant. Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 7-1 Rett til vurderes etter: Lov om pasient og brukerrettigheter 2-5 Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4, 33 Psykisk helsevernloven 4-1 Spesialisthelsetjenesteloven 2-5 Barnevernloven 3-2a LAR-forskriften: 6. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 10

11 Rundskriv I-3/2004 Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne bruk av individuell plan Navn på Om Helsetjenester i hjemmet - Hjemmesykepleie Du som bor eller oppholder deg i Farsund kommune og som på grunn av akutt eller kronisk sykdom eller funksjonshemming har behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet. Tjenesten gis til eldre, syke, funksjonshemmede o.a. som ikke er i stand til å benytte fastlegen eller legesenter. Hjemmesykepleie skal gi nødvendig helsehjelp til deg som trenger behandling, pleie eller omsorg i hjemmet både av fysisk og psykisk art. Tjenesten skal aktivt bidra med hjelp og veiledning slik at man kan klare mest mulig selv. Tjenesten skal også bidra til at pasienter, som ønsker det, skal få bo hjemme til livets slutt. Hjelpen blir vurdert ut fra den enkeltes behov. Du må bo eller midlertidig oppholde deg i kommunen. Du er ikke i stand til å benytte det ordinære helsetilbudet i kommunen. Du må etter individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp i Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a. Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie. Ansatte i hjemmesykepleien har ansvar for at kontakten med pasient og pårørende bærer preg av tillit og respekt og er forpliktet til å ta imot og følge opp alle henvendelser fra lege, sykehus, familie, nabo o.a.jfr. etter Forvaltningsloven. 17 første ledd. Hjemmesykepleien vurderer, ofte i samarbeid med andre instanser, behovet for hjemmesykepleie. Av oppgaver kan nevnes: utføre sårskift, stelle og skifte stomi og kateter måle blodtrykk og puls bistå med pasientens medikamenthåndtering, sette injeksjoner, skifte smerteplaster, måle blodsukker stelle/sette inn høreapparat, stelle øyeproteser, dryppe øyne e.l. hjelpe til å opprettholde dagliglivets ferdigheter hjelp til å forebygge/forhindre komplikasjoner pga sykdom. informasjon, råd, hjelp og veiledning som kan bidra til bedre helse og/eller at du klarer mer selv gi pleie og omsorg ved livets slutt betjene mottak av trygghetsalarmer. Deltakelse i ansvarsgrupper /arbeid med individuelle planer 11

12 ikke Når er tilgjengelige/hvem utfører Ansatte i hjemmesykepleien kan også gi hjelp til: personlig hygiene, morgen- og kveldsstell, av og påkledning hjelp til å stå opp og legge seg tilrettelegging av måltider og kostveiledning Ansatte informerer om andre tjenester i kommunen og hjelper til med å søke på andre tjenester dersom det er nødvendig. Vaksinasjoner, med unntak av influensavaksiner Følge eller kjøring til lege, sykehus, sykehjem etc. Hår- og fotpleie Hente medisiner på apotek når du selv administrer disse Hjemmesykepleie utføres av eller under veiledning av autorisert helsepersonell og er en døgnbasert tjeneste. Hjemmesykepleien kan av praktiske årsaker ikke love å komme til faste klokkeslett. Vilkår Du må selv ha søkt på. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke. Du må gi ditt samtykke til at iverksettes Du godtar at det noen ganger må tilrettelegges for bruk av nødvendige hjelpemidler Du oppfordres til å legge forholdene til rette både inne og ute for den som skal gi deg hjelpen jfr.arbeidsmiljøloven Pris for Det er ingen egenandel på hjemmesykepleie. Samarbeidspartnere Helsehjelpen gis i samarbeid med blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, lege, tannlege, psykisk helsetjeneste, sykehjem, fastleger, sykehus, apotek, NAV, hjelpemiddelsentralen, LAR og andre. Beslektede tjenester Praktisk bistand, praktisk bistand opplæring, brukerstyrt personlig assistent, fysioterapitjenester, ergoterapitjenester, psykisk helsehjelp, rehabilitering Lover og retningslinjer Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste er hjemlet i: Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a Andre aktuelle lover og forskrifter: Forvaltningsloven Helsepersonelloven Pasient og brukerrettighetsloven Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgse Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 12

13 Navn på ikke Om Helsehjelp i hjemmet - Psykisk helsetjeneste Psykisk helsehjelp er et tilbud til deg som bor eller midlertidig oppholder deg i Farsund kommune og som trenger. Ansatte i psykisk helse arbeider for å fremme den psykiske helsen i kommunen og søke å forebygge og behandle psykiske lidelser. Arbeidet med å spre opplysning og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme psykisk helse er et av s viktigste formål. Det er fokus på å skape trygghet og vise respekt for den enkeltes behov og mulighet i samfunnet. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud og søker å være brukervennlig/brukerorientert. Hjelpen blir vurdert ut fra den enkeltes behov. Du må bo eller midlertidig oppholde seg i kommunen. Du opplever psykiske problemer for første gang. Du har en moderat til alvorlig psykisk lidelse eller er i en krise. Du må etter individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp i Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Ansatte i psykisk helse har ansvar for at kontakten med pasient og pårørende bærer preg av tillit og respekt og er forpliktet til å ta imot og følge opp alle henvendelser fra lege, sykehus, pasienter, familie, nabo o.a. jfr. Forvaltningsloven 17 første ledd. Dine ressurser og behov er utgangspunkt for e. Dette kan være: individuelle samtaler samtaler med barn som er pårørende kognitiv terapi familiesamtaler nettverksmøter informasjon og opplysningsvirksomhet dagsenter bistand til å mestre og strukturere hver dagen bistand til å bearbeide og mestre kriser hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, deltakelse i ansvarsgrupper, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan. tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter. tilrettelegge for sosiale nettverk. bistand til å etablere kontakt og samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser. Ansatte informerer om andre tjenester i kommunen og hjelper til med å søke på andre tjenester dersom det er nødvendig. Bistand til å administrere egne medisiner gis bare unntaksvis fra psykisk helsetjeneste. ikke akuttfunksjoner, disse må ivaretas av legevakt. 13

14 Når er tilgjengelige/hvem utfører Tjenesten utføres av eller under veiledning av autorisert helsepersonell og er tilgjengelig på dagtid fra Tjenesten ytes ikke i helger og høytider. Psykisk helsehjelp kan av praktiske årsaker ikke love å komme til faste tidspunkter. Vilkår Du må selv ha søkt på. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke. Du må gi ditt samtykke til at iverksettes. Foreldrene eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for brukere under 16 år. Pris for Det er ingen egenandel på psykisk helsetjeneste. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste er hjemlet i: Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6 bokst. a Andre aktuelle lover og forskrifter: Forvaltningsloven Helsepersonelloven Pasient og brukerrettighetsloven Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgse Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 14

15 Navn på ikke Når/hvordan er tilgjengelige Vilkår Om Kortidsopphold i institusjon Tilbudet gis til deg som, i en periode, har behov for helsehjelp i så stor grad at denne ikke kan gis i hjemmet, og der målet er at du skal hjem igjen etter oppholdet, f.eks: Du som kan ha nytte av et tidsbegrenset opphold i institusjon for å opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå og din helsetilstand. Du som trenger lindrende pleie og behandling i livets siste fase. kortidsoppholdet er: Gjennomføre nødvendig kartlegging av ditt bistandsbehov og ditt behov for oppfølging etter utskriving Målrettet opphold for å ivareta eller bedre dine muligheter til å kunne bo hjemme. Lindrende behandling og pleie. Søknaden vil bli individuelt vurdert etter følgende kriterier: om du har behov for utredning, vurdering og observasjon om du har akutt behov for døgnpleie om du har behov for omfattende hjelp som ikke kan ivaretas av hjemmebaserte tjenester. om du har sviktende sosialt nettverk og er isolert om du har svekket allmenntilstand om du har psykiske plager som angst og depresjon som gir funksjonsnedsettelse Korttidsopphold kan gis som dagopphold, nattopphold og døgnopphold. Oppholdets innhold og lengde vurderes ut fra behovet for å: utrede ditt bistandsbehov foreta medisinske undersøkelser og gi behandling ivareta akutte behov for tilsyn og pleie gi lindrende behandling og pleie Under kortidsoppholdet vil du motta: helhetlig pleie og omsorg tilpasset din helsetilstand medisinsk oppfølging av tilsynslege en gang pr. uke eller ved behov. tilrettelegging for god ernæring. vurdering av fysioterapeut og ergoterapeut hvis dette er aktuelt. sosialt samvær og positiv atmosfære. tilrettelegging for møte mellom aktuelle samarbeidspartnere før hjemreise I utgangspunktet følger ikke institusjonens personell til planlagte besøk hos lege eller tannlege Tjenesten er tigjengelig hele året og gis ved Farsund Omsorgssenter. Innen vedtak fattes vil det vanligvis blitt foretatt en kartlegging av en ansatt fra forvaltningsenheten. 15

16 Pris for Det må være ledig plass på institusjonen, og de med størst behov blir prioritert. For kortidsopphold betales pr. døgn i henhold til statens satser. Oppholdet innbefatter nødvendig medisin, kost, og tilsyn av helsepersonell. Om vederlag: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste er hjemlet i: Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6 bokst. c Andre aktuelle lover og forskrifter: Forvaltningsloven Helsepersonelloven Pasient og brukerrettighetsloven Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgse Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 16

17 Navn på ikke Når er tilgjengelige/hvem utfører Om Langtidsplass i institusjon Du som bor i Farsund kommune, og som på grunn av sykdom eller vesentlig nedsatt funksjonsevne trenger omsorg, pleie, medisinsk behandling og tilsyn hele døgnet og der pleiebehovet er så omfattende at det ikke kan ivaretas faglig forsvarlig ved pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig. Gi deg et samordnet pleie- og omsorgstilbud som fremmer trygghet og god livskvalitet ved å: Ivareta dine behov for behandling, aktivitet, pleie og omsorg Sikre at du opplever livskvalitet og medbestemmelse utfra individuelle behov Legge forholdene til rette slik at du føler trivsel og verdighet, til tross for dine hjelpebehov Legge til rette for at du skal opprettholde dine funksjoner lengst mulig. Du må ha krav på helsehjelp etter 2-1a i Lov om pasient og brukerrettigheter. Langtidsopphold innvilges der alle andre tiltak er utprøvd. Kun unntaksvis kan søkers hjelpebehov tilsi at langtidsplass innvilges direkte Det må foreligge søknad fra deg selv eller din representant Det må foreligge nødvendige legeopplysninger med medisinsk utredning/vurdering Det må foreligge vurdering fra de aktuelle tjenester dersom du mottar andre pleie- og omsorgstjenester. Tjenesten innvilges når omsorgsnivået ditt er totalt hele døgnet, dvs når du er så pleietrengende at det ikke kan etableres tilbud utenfor institusjon, og andre tilbud er på et lavere omsorgsnivå er prøvd. Du får pleie og omsorg med heldøgns tjeneste. I samarbeid med deg/din representant vil vi gi den nødvendig hjelp for å dekke dine behov for pleie og omsorg. Tilsynslegen/din fastlege vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling. I samarbeid med deg eller din representant utarbeides det en plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas. Det legges vekt på individuelt tilrettelagt hjelp i forhold til dagliglivets aktiviteter, personlig hygiene, medisinsk oppfølging og vurdering, deltakelse på ulike aktiviteter, sosiale samvær og fellesskap. Det satses på et aktivt miljø med en hjemlig atmosfære hvor faglig kompetanse og trivsel står i fokus. Hjelp til å ivareta din personlige økonomi. Hjelp til innkjøp og merking av tøy. Langtidsplass i institusjon kan gis ved Listaheimen og Farsund Omsorgssenter Vilkår Du må selv ønske institusjonsplass 17

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer