SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:"

Transkript

1 SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer i samråd med deg eller din representant, med utgangspunkt i din konkrete situasjon og hva du med rimelighet selv kan klare. 3. vi yter e slik det kommer fram i vedtaket ditt, til de dager og tidspunkt som er avtalt med deg og med det innhold som vi har blitt enig med deg om, - og vi tar kontakt med deg dersom det av uforutsette grunner blir endringer i tjenesteytingen. 4. den som kommer hjem til deg skal ha den nødvendige kompetansen til å uføre hjelpen, være kjent med dine individuelle behov for hjelp og rutiner som er knyttet til dette. 5. ved tildeling av tjenester vil du få tildelt en koordinator som blir din faste kontaktperson. 6. vi tar en eventuell klage på utførelsen av tilbudet på alvor og gir deg tilbakemelding. VI FORVENTER AV DEG AT: 1. du må selv søke men sykehus eller andre kan søke for deg dersom du har gitt ditt samtykke til dette. 2. du gir nødvendige opplysninger om ditt hjelpebehov, du deltar i planlegging av, og du ivaretar og utfører selv det du mestrer. 3. du er til stede når skal ytes 4. du samarbeider for å finne gode løsninger når enkelte ansatte ikke kan komme i kontakt med husdyr og tobakksrøyk 5. du er inneforstått med at ditt hjem også er hjelperens arbeidsplass og ved behov må tilrettelegges med nødvendige hjelpemidler. 6. du melder fra dersom ditt behov for hjelp endres eller opphører og du gir oss beskjed senest 2 dager før dersom du planlegger å reise bort eller av andre planlagte årsaker ikke kan motta hjelpen som er avtalt.

2 Veiledning-hvordan få utført eller motta Part i saken Samtykkekompetanse IPLOS. Søknadsskjema Vedlegg Om søknadsprosessen Du må selv søke om tjenester. Dersom du ikke selv er i stand til å søke kan din nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke for deg. Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg. I søknaden er det viktig at du oppgir hvem som er din nærmeste pårørende, - dette kan være en fra din nærmeste familie, en venn eller en annen du kjenner godt og som du stoler på vil kunne representere deg og dine interesser dersom du en dag kommer i en situasjon der du ikke er i stand til dette selv. Dersom du trenger hjelp til å søke om tjenester eller er usikker på hvilke tjeneste som kan være aktuell for deg så kan du kontakte servicetorget og be om å få hjelp fra en saksbehandler til dette. Part i saken er den som søker tjenester og som har behov for dem. Dersom søker ikke har samtykkekompetanse og ikke selv er i stand til å ivareta sine interesser vil parten i saken være den som søker har oppgitt som sin nærmeste pårørende, fullmektig eller oppnevnt hjelpeverge. Er det en hjelpeverge eller fullmektig som underskriver søknaden må dennes myndighet dokumenteres. For at vi skal kunne behandle søknaden din så godt som mulig er det ofte nødvendig å innhente nødvendig informasjon fra andre som kjenner deg og ditt behov for hjelp. For at vi skal kunne innhente slik informasjon så er det nødvendig at du på søknadsskjema samtykker til dette og opplyser hvem/hvilke instanser vi kan innhente informasjon fra. For at et slikt samtykke skal være gyldig må søkeren ha mottatt og tilegnet seg nødvendig informasjon om hva samtykket innbærer. Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis på grunn av psykiske/fysiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming. Dersom det er usikkert om en person har samtykkekompetanse så tas avgjørelsen om dette av vedkommendes fastlege. Foreldrene eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter under 16 år Link: Pasient og brukerrettighetsloven 4-1, 4-3, 4-4. For at kommunen skal kunne gi best mulig pleie- eller omsorgstjeneste, er det behov for at du gir noen opplysninger om deg selv og ditt behov for hjelp. Opplysningene skal følge din journal. Bare de som trenger det i sitt arbeid har tilgang på disse opplysningene. Noen av opplysningene som kommunen ber deg om, blir registrert etter en egen standard og sendt anonymisert til et sentralt register kalt IPLOS. Mer informasjon om IPLOS finner du her: Link: Helsedirektoratet/Iplos Link: Søknadsskjema. Søknadsskjema får du også på Servicetorget og ved henvendelse til de ulike tjenestestedene. Det kan stilles krav om at legeerklæring eller annen dokumentasjon legges ved søknaden. 2

3 Søknadsfrist Saksbehandling Saksbehandlingstid Klage Evaluering/endring av vedtak For tjenester som innebærer egenbetaling, må vi ha ditt samtykke for å kunne innhente opplysninger om inntekt. Ingen søknadsfrist. Det kan søkes om tjenester hele året. Søknaden saksbehandles etter hjemmebesøk og samtale med deg og eventuelle andre som du har samtykket til at vi kan hente informasjon fra. Du kan ha med en støtteperson under samtalen dersom du ønsker det. Det fattes et skriftlig og begrunnet vedtak som beskriver hva du får hjelp til, samt formålet og omfanget av hjelpen. En ansatt fra enheten vil deretter ta kontakt med deg for å avtale oppstart på. Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jfr Forvaltningsloven 11 a. Saksbehandlingstiden vil variere etter hvor akutt situasjonen er og i noen tilfeller vil det være nødvendig å igangsette hjelp før det skriftlige vedtaket er fattet. Da vil du få vedtaket ditt i etterkant. Du, din nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig kan klage på vedtaket innen 4 uker fra du har motatt det. Klagen kan fremmes muntlig eller skriftlig. Dersom du trenger det vil du få hjelp til å fremsette klagen. Klagen fremsettes eller sendes til den som har fattet vedtaket som da skal behandle saken på nytt. Opprettholdes vedtaket, oversendes klagen i forhold til vedtak etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester til Fylkesmannen i Vest Agder. Vedtak fattet av Fylkesmannen kan ikke overprøves. Vedtaket evalueres som oftest en gang hvert år, men kan også endres på i løpet av vedtaksperioden dersom behovet for bistand og oppfølging endres. Endring av vedtak skjer skriftlig etter vurdering av fagpersonell i hjemme eller institusjons som har jevnlig kontakt med deg og som kjenner deg og dine behov godt. Dersom det er aktuelt å endre et vedtak til ugunst for deg så vil du få et forhåndsvarsel om dette med mulighet til å uttale deg før vedtaket endres. 3

4 Navn på ikke Når er tilgjengelige/hvem utfører Vilkår Om Praktisk bistand (hjemmehjelp) Praktisk bistand (hjemmehjelp) er et tilbud til deg som på grunn av sykdom, psykisk lidelse, funksjonshemming, rusproblemer, alderdomssvekkelse eller andre årsaker er helt avhengig av andres hjelp til å utføre praktiske gjøremål i hjemmet. Tjenesten gis til deg som bor eller oppholder deg i kommunen. Formålet med er å gjøre tjenestemottakeren i stand til å bo i egen bolig til tross for midlertidig eller varig nedsatt evne til å ivareta renhold og nødvendige praktiske gjøremål. Behovet vurderes ut fra: Hva du selv kan utføre eller kan delta med Hva ektefelle, eller andre familiemedlemmer, kan ivareta av oppgaver. Personalet tar ikke over funksjoner som du, frisk ektefelle eller samboer/voksne barn, som du bor sammen med, kan utføre. hjelp til klesvask og nødvendig innkjøp. Hjelp til renhold av soverom, bad/toalett, oppholdsrom, kjøkken og inngangsparti som den som har fått innvilget hjelp, bruker daglig. Rom utover dette, for eksempel gjesterom, innvilges det ikke hjelp til. Sporadisk vinduspuss innenfor den rammen som er tildelt i de rom det er innvilget hjelp til. Innvendig pusses vinduene der hjemmehjelpen når opp uten å klatre. Utvendig pusses de vinduer hvor man slipper å klatre opp på stige eller på annen måte setter arbeidstagers helse i fare. Alternativet er at brukeren selv kjøper denne. Merarbeid i form av pass og stell av barn fordi en av foreldrene er syk. Oppgaver som faller utenfor kommunens ansvar er rundvask eller hovedrengjøring, rengjøring etter håndverkere, blomsterstell, snørydding, sandstrøing, plenklipping, innvendig rengjøring av skap, baking, pussing av sølvtøy og messing, polering av møbler, lufte tunge og store tepper, rensing av tepper og møbler, husholdningsoppgaver i forbindelse med gjester eller hjemmeboende voksne barn, utvendig vindusvask som medfører risiko, stell av husdyr, hjelp til flytting. Det gis ikke hjemmehjelp på helligdager, når brukeren er bortreist, samt renhold og rydding etter besøkende. Praktisk bistand kan ytes av hjemmehjelpere og av miljøarbeidere i botiltak/bokollektiv i hjemmebasert omsorg, tjenester for funksjonshemmede og psykisk helsetjeneste. For at vi skal kunne hjelpe deg må du: stille til rådighet utstyr som er nødvendig, for eksempel støvsuger, vaskemaskin, utstyr til renhold og vaskemidler. være forberedt på at vi kan be om at hovedrengjøring utføres før iverksettes. være forberedt på at dersom hjemmehjelperen utfører ærender for deg (f.eks. anskaffelse av matvarer), må du selv betale kjøreutgiftene etter avtale med hjemmehjelperen. 4

5 Pris for Betaling for hjelp i hjemmet er avhengig av brukeres inntektsforhold. Dette beregnes etter betalingssatser som justeres og vedtas av kommunestyret. Opplysninger om egenbetalingssatser kan fås ved henvendelse til Servicetorget eller Forvaltningsenheten. Skriftlig informasjon om eventuelle endringer i egenbetalingssatsene sendes deg som mottar tjenester senest i januar for inneværende år. Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Rett til vurderes etter Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Andre aktuelle lover og forskrifter: Forvaltningsloven Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 5

6 Navn på Om Personlig assistanse, praktisk bistand og opplæring Praktisk bistand - opplæring, er et tilbud til deg som på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusproblemer, alderdomssvekkelse eller andre årsaker er helt avhengig av andres hjelp til å utføre dagliglivets gjøremål. Tjenesten gis til deg som bor eller oppholder deg i kommunen. Praktisk bistand og opplæring er begreper som brukes på ulike former for hjelp som du kan motta. Tjenestens omfang kan variere fra noen få timers veiledning pr. uke til bistand døgnet rundt. Så langt som mulig skal disse e gi deg hjelp til å utvikle større grad av selvstendighet gjennom egenmestring og til å opprettholde allerede innlærte ferdigheter. Tjenestene skal bidra til at du kan bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsevne. Tilbudet skal være et reelt alternativ til opphold i institusjon. Du som på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker ikke kan dra omsorg for deg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på praktisk bistand og opplæring. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Behovet vurderes ut fra: Hva du selv kan klare eller kan delta med Det vurderes hva ektefelle, eller andre familiemedlemmer, kan ivareta av oppgaver. Personalet tar ikke over funksjoner som du selv eller de du bor sammen med deg kan klare Det brukes mange ulike begreper på denne type tjenester men i hovedsak kan de inndeles på følgende måte: Praktisk bistand innebærer hjelp til å ivareta egenomsorg som helse, måltider, påkledning, personlig stell og hygiene. Opplæring innebærer at tilrettelegges slik at du mottar opplæring og/eller veiledning i dagliglivets gjøremål for å kunne bli mest mulig selvhjulpen og delaktig. I de fleste tilfellene vil begge tjenestetypene kunne kombineres og gis som en helhet. Tjenestens innhold og varighet vurderes etter grundig kartlegging av dine behov i samråd med deg og/eller din representant og blir beskrevet i vedtaket ditt. Praktisk bistand - opplæring gis både i og utenfor hjemmet og styres av hva den enkelte har behov for å oppøve egne ferdigheter til. Praktisk bistand og opplæring kan blant annet gis i form av: Praktisk hjelp til personlig hygiene, påkledning og måltider Opplæring i ADL ferdigheter Bistand til å ivareta egen helse Bistand til/ opplæring i deltakelse i ulike typer aktiviteter Trening og opplæring i sosiale ferdigheter Hjelp til planlegging og systematisering av dagen/uken Tilrettelegging av sysselsettingstiltak og dagtilbud 6

7 ikke Når er tilgjengelige/hvem utfører Bistand til/opplæring i økonomistyring Bistand til opprettelse og drift av ansvarsgruppe Bistand til utarbeidelse og oppfølging av individuell plan Det gis ikke hjelp til: Oppgaver som tjenestemottaker kan utføre selv Oppgaver som det er naturlig at andre familiemedlemmer kan ivareta Opplæringstiltak der det ikke er en formulert og realistisk målsetting Ledsager på ferieturer Praktisk bistand og opplæring kan ytes av hjemmehjelpere og av miljøarbeidere og terapeuter i botiltak/bokollektiv i hjemmebasert omsorg, i aktivitetssenter, i tjenester for funksjonshemmede, fra psykisk helsetjeneste og fra NAV. Vilkår Du/din representant deltar aktivt ved planlegging og senere vurderinger av. Du er forbredt på at det kan oppstå situasjoner da e må endres for en kort periode. Du samarbeider med tjenesteyterne om tilrettelegging av nødvendige hjelpemidler. Pris for Det kreves ikke vederlag for tjeneste som er definert som opplæring eller der den praktiske bistanden først og fremst gjelder personlig omsorg og hygiene. Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Rett til vurderes etter Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Andre aktuelle lover og forskrifter: Forvaltningsloven Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 7

8 Navn på ikke Når er tilgjengelige/hvem utfører Vilkår Om Brukerstyrt personlig assistanse Du som er funksjonshemmet, med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og du som er foreldre/foresatt til barn med nedsatt funksjonsevne. Du må i utgangspunktet være i stand til å lede assistenten (e). Målsettingen er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonsnedsettelsen, både i og utenfor hjemmet. Tjenesten brukerstyrt personlig assistanse skal gi mulighet til: At du kan leve og bo selvstendig At du kan ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre At du har frihet til å leve ditt eget liv Tjenestene skal bidra til at du kan bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsevne. Tilbudet skal være et reelt alternativ til opphold i institusjon. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis for å dekke dine behov på en mest hensiktsmessig måte. Søknad om brukerstyrt personlig assistent vurderes bl.a. ut fra: Om søkeren har et sammensatt og omfattende tjenestebehov Om søkeren er i stand til lede sine assistenter Om søkeren har egeninnsikt og ressurser til et aktivt liv utenfor hjemmet Innenfor de timerammer som kommunens vedtak angir, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som assistent(er), hva assistenten(e) skal gjøre, og hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Ved tildeling av brukerstyrt personlig assistanse vil tjenester som hjemmehjelp, praktisk bistand opplæring, støttekontakt og eventuelt personlig bistand til hygiene, måltider og lignende kunne falle bort og ivaretas av dine personlige assistenter. Helsetjenester og rehabilitering/habiliteringsom krever medisinsk/annen helsefaglig kompetanse inngår vanligvis ikke i tildelingen av brukerstyrt personlig assistanse. Tjenesten utføres av assistent i det omfang som er angitt i vedtaket og tidspunktene for tjenesteytingen styres av brukeren selv etter en oppsatt arbeidsplan. Kommunene kan selv velge om assistenten/e skal ansettes i kommunen eller om de praktiske sidene skal overlates til brukeren selv eller til andelslag opprettet av brukerne (Uloba). Kommunen må sikre at søkeren makter oppgaven før arbeidsgiveransvaret overlates. Søkeren må forplikte seg til å gjennomføre opplæring i arbeidslederrollen. Kravene til arbeidslederfunksjonen innebærer at brukeren bør være myndig (over 18 år). Du/eller din representant må kunne: delta aktivt ved planlegging og senere vurderinger av fungere som arbeidsleder definere dine behov 8

9 Pris for lære opp og veilede assistentene sette opp og følge arbeidsplaner være med å utforme annonser og være aktiv under ansettelsesprosessen respektere at assistenten(e) har taushetsplikt Hjemmet ditt må være tilrettelagt slik at assistenten har gode arbeidsbetingelser Vederlag for brukerstyrt personlig assistanse følger de vanlige reglene i forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester. Det kan ikke kreves vederlag for tjenester som gjelder "personlig stell og egenomsorg", eller praktisk bistand opplæring. Dersom assistentene utfører hjemmehjelpsoppgaver skal det betales egenandel for dette. Utgifter til annonser, opplæring av assistenter mv. dekkes av kommunen. Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og 3-8. Rett til vurderes etter Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Andre aktuelle lover og forskrifter: Forvaltningsloven Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 9

10 Navn på ikke Når/hvordan er tilgjengelige Vilkår Om Individuell plan Du som behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan. Med langvarige tjenester menes offentlige tjenester som strekker seg over tid, ofte kan dette være over år eller livslangt. Med koordinerte tjenester menes to eller flere offentlige tjenester og at disse må sees i sammenheng. Det er fire hovedformål med en individuell plan: Den skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg. Dine mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og deg som tjenestemottaker på tvers av enheter og forvaltningsnivåer. Individuell plan er overordnet og skal samordne andre planer for en person, eks. individuelle opplæringsplaner, rehab/habiliteringsplaner, omsorgsplaner m.v Du må ha et langvarig behov for, to eller flere samordnede tjenester fra det offentlige hjelpeapparat. En individuell plan skal beskrive tjenester du har behov for, hvilke tiltak som skal iverksettes, hvordan ulike oppgaver koordineres, hvem som er ansvarlig for hva og når tiltakene skal evalueres. Når du har fått innvilget rett til individuell plan, får du samtidig oppnevnt en koordinator, som har et særskilt ansvar for utarbeidelse, igangsetting og oppfølging av planen og ditt helhetlige tjenestetilbud. Individuell plan gir deg ikke større rett til å utvide allerede igangsatte tjenester eller rett til nye tjenester. Det kan søkes om individuell plan hele året. Koordinator for individuell plan kan komme fra: Helsestasjonen, enheter for funksjonshemmede, psykisk helsetjeneste, NAV, hjemmesykepleie, institusjonse, barnevern Det er en klar forutsetning at du som bruker eller din representant skal medvirke når en slik plan lages. For å kunne arbeide med planen må det foreligge samtykke fra deg selv eller din representant. Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 7-1 Rett til vurderes etter: Lov om pasient og brukerrettigheter 2-5 Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4, 33 Psykisk helsevernloven 4-1 Spesialisthelsetjenesteloven 2-5 Barnevernloven 3-2a LAR-forskriften: 6. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 10

11 Rundskriv I-3/2004 Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne bruk av individuell plan Navn på Om Helsetjenester i hjemmet - Hjemmesykepleie Du som bor eller oppholder deg i Farsund kommune og som på grunn av akutt eller kronisk sykdom eller funksjonshemming har behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet. Tjenesten gis til eldre, syke, funksjonshemmede o.a. som ikke er i stand til å benytte fastlegen eller legesenter. Hjemmesykepleie skal gi nødvendig helsehjelp til deg som trenger behandling, pleie eller omsorg i hjemmet både av fysisk og psykisk art. Tjenesten skal aktivt bidra med hjelp og veiledning slik at man kan klare mest mulig selv. Tjenesten skal også bidra til at pasienter, som ønsker det, skal få bo hjemme til livets slutt. Hjelpen blir vurdert ut fra den enkeltes behov. Du må bo eller midlertidig oppholde deg i kommunen. Du er ikke i stand til å benytte det ordinære helsetilbudet i kommunen. Du må etter individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp i Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a. Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie. Ansatte i hjemmesykepleien har ansvar for at kontakten med pasient og pårørende bærer preg av tillit og respekt og er forpliktet til å ta imot og følge opp alle henvendelser fra lege, sykehus, familie, nabo o.a.jfr. etter Forvaltningsloven. 17 første ledd. Hjemmesykepleien vurderer, ofte i samarbeid med andre instanser, behovet for hjemmesykepleie. Av oppgaver kan nevnes: utføre sårskift, stelle og skifte stomi og kateter måle blodtrykk og puls bistå med pasientens medikamenthåndtering, sette injeksjoner, skifte smerteplaster, måle blodsukker stelle/sette inn høreapparat, stelle øyeproteser, dryppe øyne e.l. hjelpe til å opprettholde dagliglivets ferdigheter hjelp til å forebygge/forhindre komplikasjoner pga sykdom. informasjon, råd, hjelp og veiledning som kan bidra til bedre helse og/eller at du klarer mer selv gi pleie og omsorg ved livets slutt betjene mottak av trygghetsalarmer. Deltakelse i ansvarsgrupper /arbeid med individuelle planer 11

12 ikke Når er tilgjengelige/hvem utfører Ansatte i hjemmesykepleien kan også gi hjelp til: personlig hygiene, morgen- og kveldsstell, av og påkledning hjelp til å stå opp og legge seg tilrettelegging av måltider og kostveiledning Ansatte informerer om andre tjenester i kommunen og hjelper til med å søke på andre tjenester dersom det er nødvendig. Vaksinasjoner, med unntak av influensavaksiner Følge eller kjøring til lege, sykehus, sykehjem etc. Hår- og fotpleie Hente medisiner på apotek når du selv administrer disse Hjemmesykepleie utføres av eller under veiledning av autorisert helsepersonell og er en døgnbasert tjeneste. Hjemmesykepleien kan av praktiske årsaker ikke love å komme til faste klokkeslett. Vilkår Du må selv ha søkt på. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke. Du må gi ditt samtykke til at iverksettes Du godtar at det noen ganger må tilrettelegges for bruk av nødvendige hjelpemidler Du oppfordres til å legge forholdene til rette både inne og ute for den som skal gi deg hjelpen jfr.arbeidsmiljøloven Pris for Det er ingen egenandel på hjemmesykepleie. Samarbeidspartnere Helsehjelpen gis i samarbeid med blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, lege, tannlege, psykisk helsetjeneste, sykehjem, fastleger, sykehus, apotek, NAV, hjelpemiddelsentralen, LAR og andre. Beslektede tjenester Praktisk bistand, praktisk bistand opplæring, brukerstyrt personlig assistent, fysioterapitjenester, ergoterapitjenester, psykisk helsehjelp, rehabilitering Lover og retningslinjer Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste er hjemlet i: Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a Andre aktuelle lover og forskrifter: Forvaltningsloven Helsepersonelloven Pasient og brukerrettighetsloven Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgse Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 12

13 Navn på ikke Om Helsehjelp i hjemmet - Psykisk helsetjeneste Psykisk helsehjelp er et tilbud til deg som bor eller midlertidig oppholder deg i Farsund kommune og som trenger. Ansatte i psykisk helse arbeider for å fremme den psykiske helsen i kommunen og søke å forebygge og behandle psykiske lidelser. Arbeidet med å spre opplysning og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme psykisk helse er et av s viktigste formål. Det er fokus på å skape trygghet og vise respekt for den enkeltes behov og mulighet i samfunnet. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud og søker å være brukervennlig/brukerorientert. Hjelpen blir vurdert ut fra den enkeltes behov. Du må bo eller midlertidig oppholde seg i kommunen. Du opplever psykiske problemer for første gang. Du har en moderat til alvorlig psykisk lidelse eller er i en krise. Du må etter individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp i Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Ansatte i psykisk helse har ansvar for at kontakten med pasient og pårørende bærer preg av tillit og respekt og er forpliktet til å ta imot og følge opp alle henvendelser fra lege, sykehus, pasienter, familie, nabo o.a. jfr. Forvaltningsloven 17 første ledd. Dine ressurser og behov er utgangspunkt for e. Dette kan være: individuelle samtaler samtaler med barn som er pårørende kognitiv terapi familiesamtaler nettverksmøter informasjon og opplysningsvirksomhet dagsenter bistand til å mestre og strukturere hver dagen bistand til å bearbeide og mestre kriser hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, deltakelse i ansvarsgrupper, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan. tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter. tilrettelegge for sosiale nettverk. bistand til å etablere kontakt og samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser. Ansatte informerer om andre tjenester i kommunen og hjelper til med å søke på andre tjenester dersom det er nødvendig. Bistand til å administrere egne medisiner gis bare unntaksvis fra psykisk helsetjeneste. ikke akuttfunksjoner, disse må ivaretas av legevakt. 13

14 Når er tilgjengelige/hvem utfører Tjenesten utføres av eller under veiledning av autorisert helsepersonell og er tilgjengelig på dagtid fra Tjenesten ytes ikke i helger og høytider. Psykisk helsehjelp kan av praktiske årsaker ikke love å komme til faste tidspunkter. Vilkår Du må selv ha søkt på. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke. Du må gi ditt samtykke til at iverksettes. Foreldrene eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for brukere under 16 år. Pris for Det er ingen egenandel på psykisk helsetjeneste. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste er hjemlet i: Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6 bokst. a Andre aktuelle lover og forskrifter: Forvaltningsloven Helsepersonelloven Pasient og brukerrettighetsloven Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgse Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 14

15 Navn på ikke Når/hvordan er tilgjengelige Vilkår Om Kortidsopphold i institusjon Tilbudet gis til deg som, i en periode, har behov for helsehjelp i så stor grad at denne ikke kan gis i hjemmet, og der målet er at du skal hjem igjen etter oppholdet, f.eks: Du som kan ha nytte av et tidsbegrenset opphold i institusjon for å opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå og din helsetilstand. Du som trenger lindrende pleie og behandling i livets siste fase. kortidsoppholdet er: Gjennomføre nødvendig kartlegging av ditt bistandsbehov og ditt behov for oppfølging etter utskriving Målrettet opphold for å ivareta eller bedre dine muligheter til å kunne bo hjemme. Lindrende behandling og pleie. Søknaden vil bli individuelt vurdert etter følgende kriterier: om du har behov for utredning, vurdering og observasjon om du har akutt behov for døgnpleie om du har behov for omfattende hjelp som ikke kan ivaretas av hjemmebaserte tjenester. om du har sviktende sosialt nettverk og er isolert om du har svekket allmenntilstand om du har psykiske plager som angst og depresjon som gir funksjonsnedsettelse Korttidsopphold kan gis som dagopphold, nattopphold og døgnopphold. Oppholdets innhold og lengde vurderes ut fra behovet for å: utrede ditt bistandsbehov foreta medisinske undersøkelser og gi behandling ivareta akutte behov for tilsyn og pleie gi lindrende behandling og pleie Under kortidsoppholdet vil du motta: helhetlig pleie og omsorg tilpasset din helsetilstand medisinsk oppfølging av tilsynslege en gang pr. uke eller ved behov. tilrettelegging for god ernæring. vurdering av fysioterapeut og ergoterapeut hvis dette er aktuelt. sosialt samvær og positiv atmosfære. tilrettelegging for møte mellom aktuelle samarbeidspartnere før hjemreise I utgangspunktet følger ikke institusjonens personell til planlagte besøk hos lege eller tannlege Tjenesten er tigjengelig hele året og gis ved Farsund Omsorgssenter. Innen vedtak fattes vil det vanligvis blitt foretatt en kartlegging av en ansatt fra forvaltningsenheten. 15

16 Pris for Det må være ledig plass på institusjonen, og de med størst behov blir prioritert. For kortidsopphold betales pr. døgn i henhold til statens satser. Oppholdet innbefatter nødvendig medisin, kost, og tilsyn av helsepersonell. Om vederlag: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste er hjemlet i: Lov om pasient og brukerrettigheter 2-1a Tjenesten er hjemlet i: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6 bokst. c Andre aktuelle lover og forskrifter: Forvaltningsloven Helsepersonelloven Pasient og brukerrettighetsloven Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgse Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 16

17 Navn på ikke Når er tilgjengelige/hvem utfører Om Langtidsplass i institusjon Du som bor i Farsund kommune, og som på grunn av sykdom eller vesentlig nedsatt funksjonsevne trenger omsorg, pleie, medisinsk behandling og tilsyn hele døgnet og der pleiebehovet er så omfattende at det ikke kan ivaretas faglig forsvarlig ved pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig. Gi deg et samordnet pleie- og omsorgstilbud som fremmer trygghet og god livskvalitet ved å: Ivareta dine behov for behandling, aktivitet, pleie og omsorg Sikre at du opplever livskvalitet og medbestemmelse utfra individuelle behov Legge forholdene til rette slik at du føler trivsel og verdighet, til tross for dine hjelpebehov Legge til rette for at du skal opprettholde dine funksjoner lengst mulig. Du må ha krav på helsehjelp etter 2-1a i Lov om pasient og brukerrettigheter. Langtidsopphold innvilges der alle andre tiltak er utprøvd. Kun unntaksvis kan søkers hjelpebehov tilsi at langtidsplass innvilges direkte Det må foreligge søknad fra deg selv eller din representant Det må foreligge nødvendige legeopplysninger med medisinsk utredning/vurdering Det må foreligge vurdering fra de aktuelle tjenester dersom du mottar andre pleie- og omsorgstjenester. Tjenesten innvilges når omsorgsnivået ditt er totalt hele døgnet, dvs når du er så pleietrengende at det ikke kan etableres tilbud utenfor institusjon, og andre tilbud er på et lavere omsorgsnivå er prøvd. Du får pleie og omsorg med heldøgns tjeneste. I samarbeid med deg/din representant vil vi gi den nødvendig hjelp for å dekke dine behov for pleie og omsorg. Tilsynslegen/din fastlege vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling. I samarbeid med deg eller din representant utarbeides det en plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas. Det legges vekt på individuelt tilrettelagt hjelp i forhold til dagliglivets aktiviteter, personlig hygiene, medisinsk oppfølging og vurdering, deltakelse på ulike aktiviteter, sosiale samvær og fellesskap. Det satses på et aktivt miljø med en hjemlig atmosfære hvor faglig kompetanse og trivsel står i fokus. Hjelp til å ivareta din personlige økonomi. Hjelp til innkjøp og merking av tøy. Langtidsplass i institusjon kan gis ved Listaheimen og Farsund Omsorgssenter Vilkår Du må selv ønske institusjonsplass 17

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende Avlasting for barn Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp,

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse Brukerstyrt personlig assistanse BPA Generelt Alternativt navn BPA Fagområde Omsorg, trygd og sosiale tjenester Beskrivelse Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk.

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk. Miljøarbeidertjeneste Boveiledertjeneste Generelt Alternativt navn Boveiledertjeneste Ingress Miljøarbeidertjenesten er en virksomhet innen helse- og omsorgsenheten, hvor det gis tjenester ut ifra lov

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem. Institusjon - langtidsopphold Sykehjem langtidsplass Generelt Alternativt navn Sykehjem langtidsplass Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Praktisk bistand - daglige gjøremål

Praktisk bistand - daglige gjøremål Praktisk bistand - daglige gjøremål Generelt Alternativt navn Praktisk bistand i hjemmet Ingress Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell.

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

Serviceerklæring og tjenestebeskrivelser Farsund kommune

Serviceerklæring og tjenestebeskrivelser Farsund kommune 2016 Serviceerklæring og tjenestebeskrivelser Farsund kommune Innhold SERVICEERKLÆRING...2 Om søknadsprosessen...3 Velferdsteknologi...5 Telemedisinsk oppfølging...6 Hverdagsrehabilitering...7 Praktisk

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Serviceerklæring, Åpen omsorg

Serviceerklæring, Åpen omsorg Hjemmehjelp. Serviceerklæring, Åpen omsorg Denne serviceerklæringen skal bidra til å avklare forventninger mellom deg og det kommunale hjelpeapparatet. Dette fordi at du skal få en realistisk informasjon

Detaljer

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende. De som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende.

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende. De som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende. Avlasting for voksne Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp,

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den. med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - korttidsopphold Sykehjem - korttidsopphold Generelt Ingress Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

Detaljer

KAPITTEL 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ANSVAR/MYNDIGHET

KAPITTEL 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ANSVAR/MYNDIGHET LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG VENTELISTEPLASS VED SYKEHJEM - KRITERIER OG VURDERINGSMOMENTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I SILJAN KOMMUNE DEN 20.JUNI 2017 Kommunestyret i Siljan kommune

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 20. juni 2017 30.05.2017 nr. 700 Forskrift om tildeling

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08 KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08 Det er utarbeidet kriterier for tildeling av følgende tjenester: Etter Lov om helsetjenester i kommunene: Vilkår for hjemmesykepleie

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet For Tjenestekontoret for barn og unge: Søknad om støttetjenester fra Virksomhet Oppvekst Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Aldersgruppe 0-23 år) Unntatt offentlighet Gjelder støttetjeneste(r)

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune

Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune Tjenestene tildeles etter søknad. Søknadsskjema fås ved henvendelse servicekontoret, tlf. 64 98 01 00 eller til hjemmetjenesten

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Randaberg kommune ved kommunestyret [22.06.17] med

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommune ved kommunestyret den 7.

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Definisjon av palliasjon: Palliasjon er aktiv symptombehandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Definisjon av palliasjon: Palliasjon er aktiv symptombehandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Palliativ tjeneste Generelt Beskrivelse Sande kommune har tilbud til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Med lindrende behandling menes omsorg for pasienter som ikke

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommune ved kommunestyret xx.xx.2017 med hjemmel

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat

Vedlegg til høringsnotat 1 Vedlegg til høringsnotat Nye lovbestemmelser vedtatt 17. juni 2016 I I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: Ny 2-1 e skal lyde: 2-1 e Rett til opphold i

Detaljer

Bårliskogen avlastningssenter

Bårliskogen avlastningssenter Bårliskogen avlastningssenter Bårliskogen avlastningssenter Avdelingsleder: Elin Mørland Adresse: Bårlibråten 9b 2010 Strømmen Tlf. 67934671 Innhold Innledning... 2 Gjennomføring og oppstart... 3 Tolking...

Detaljer

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser.

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kommunale tjenester Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1.Lovens formål: Lovens formål er særlig å: 1. forebygge,

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

Boligsosial konferanse Akershus

Boligsosial konferanse Akershus Boligsosial konferanse Akershus 20. og 21. mai 2014 Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-1 første ledd: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp Serviceerklæring Praktisk bistand/ hjemmehjelp Har du behov for praktisk bistand/hjemmehjelp? Du kan få praktisk bistand/hjemmehjelp når du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk

Detaljer

Tjøme kommune Helse og velferd

Tjøme kommune Helse og velferd Tjøme kommune Helse og velferd Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Johnny Steinsvåg 33 06 78 52 17/3969 Dato: 03.05.2017 Johnny Steinsvåg FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SØKER NAVN: EGENSØKNAD Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Målselv kommune Generelt: Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013

TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013 TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013 1 FORORD OMSORG, TRYGGHET, ANSVARLIGGJØRING OG MESTRING Etter en bred administrativ og faglig prosess kan vi nå legge fram en samlet oversikt

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Seksjon for helse og velferd

Seksjon for helse og velferd FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for helse og velferd Vedlegg til løpenr. 35849/2017, saksnr. 2017/6405 Klassering: H12 Dato: 04.04.2017 HØRINGSUTKAST PER 4. APRIL 2017: KOMMUNAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer