Simen Pedersen Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Simen Pedersen Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo"

Transkript

1 Curriculum Vitae Simen Pedersen Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo Tlf.: Nasjonalitet: Norsk E-post: Født: 18. november 1982 PROFIL Simen er samfunnsøkonom og konsulent i Vista Analyse, og har flere års erfaring med forskning i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling (SSB), og som utreder og prosjektleder i Econ Pöyry. Gjennom en rekke prosjekter har Simen spesialisert seg på økonomiske analyser av problemstillinger innen kommunaløkonomi og næringsøkonomi, samt samfunnsøkonomiske analyser. Simen hadde en sentral rolle i fire av ni eksterne utredninger som lå til grunn for Kommuneproposisjonen 2011, har utredet årsaker til at kommuner er oppført i ROBEK og har ledet arbeidet med å utarbeide en veileder i kommunal økonomistyring. I tillegg har han gjennomført en rekke nytte-kostnadsanalyser, og er en sentral medarbeider i Vista Analyses rammeavtaler med Finansdepartementet, Kystverket og Oslo kommune. I de senere årene har han gjennomført nytte-kostnadsanalyser av EURO 2016 fotballmesterskap, Stad skipstunnel og dimensjoneringen av leveringspliktige posttjenester, for å nevne noen. Simen har omfattende erfaring med å bruke kvantitative og kvalitative metoder, som økonometriske analyser, dybdeintervjuer, casestudier og design/gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelser, til å besvare økonomiske problemstillinger. UTDANNELSE Master i samfunnsøkonomisk analyse, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Mastergradsoppgave: Kommunenes økonomiske atferd skrevet for Statistisk sentralbyrå og finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. Fordypingsemner: Offentlig økonomi, Strategisk konkurranse, mikroøkonomi, økonometri og matematikk Utskrevet befalskurs Militærpoliti, Forsvaret SPRÅK Norsk Engelsk Morsmål Flytende CV Simen Pedersen

2 ARBEIDSERFARING Konsulent, Vista Analyse AS Seminarleder i emnet «Anvendt økonomisk analyse» ved Økonomisk institutt, UiO Konsulent, Gruppe for samfunnsøkonomi, Econ Pöyry (tidl. ECON Analyse) I Econ Pöyry jobbet Simen med samfunnsøkonomiske analyser innenfor områdene konkurranse-/reguleringsøkonomi, næringsøkonomi, kvalitetssikring av store statlige investeringer og kommunal-/regionaløkonomi Førstekonsulent, Gruppe for offentlig økonomi, Forskningsavdelingen, SSB I SSB jobbet Simen med utvikling og forbedring av Statistisk sentralbyrås mikroøkonometriske modell for kommunesektoren i Norge, KOMMODE, utarbeidet for kommunal- og regionaldepartementet; herav databearbeiding, programmering i SAS og økonometriske analyser. Arbeidet har gitt Simen detaljkunnskap om kommunesektorens organisering, finansiering, sammensetning av tjenestetilbud og kostnadsdrivere Sensor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Sensur av eksamensbesvarelser ved Økonomisk institutt innenfor mikroøkonomisk analyse på bachelor- og masternivå Seminarleder i mikroøkonomi, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Undervisning, organisering av undervisning for grupper på ca 30 studenter innenfor mikroøkonomi på bachelor- og masternivå. VERV - Styremedlem Vista Analyse AS Styremedlem sameiet Vidars gate Gründer og leder av studentforeningen EconLink PROSJEKTERFARING KOMMUNAL- OG REGIONALØKONOMISKE ANALYSER Medlem av Statistisk sentralbyrås brukerforum for regnskapsstatistikk og foretaksdemografi pågående Barrierer og hindringer for helhetlige sektoroverskridende samarbeid nye tiltak på klimaområdet For Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) Prosjektet innebærer å identifisere lokale klimatiltak som er sektoroverskridende, samt avdekke institusjonelle, politiske og økonomiske barrierer for å gjennomføre tiltakene. Simens rolle er å bruke sin erfaring fra analyser av kommunesektoren, da spesielt innsikt i årsaker til politisk vegring og svak handlekraft, til å identifisere barrierene. Prosjektet gjennomføres sammen med Vestlandsforskning og Civitas. Prosjektmedarbeider CV Simen Pedersen 2

3 /14 Statlige overføringer til Vestfoldsamfunnet For Vestfold fylkeskommune Vista Analyse har kartlagt statlige overføringer til Vestfoldssamfunnet. Simen hadde et spesielt ansvar for deloppgaven som omhandler kartlegging av statlige overføringer til kommunene i Vestfold. I tillegg til selve kartleggingen har Simen analysert hvilke kriterier, vurderinger og eventuelt skjønn som er lagt til grunn for overføringene. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med DAMVAD Norge Utarbeidelse av Veileder i kommunal økonomistyring For Fylkesmannen i Nordland Sammen med Econ Pöyry har Vista Analyse utarbeidet et undervisningsopplegg i kommunal økonomistyring for folkevalgte i kommunene i Vesterålen. Undervisningsopplegget, som består av en veileder og en presentasjon, skal brukes av Fylkesmannen i Nordland til å bidra til økt bevissthet rundt prinsipper for god økonomistyring, rolleavklaring mellom administrasjon og folkevalgte, samt gi en innføring i hva som er en kommunes oppgaver og rammebetingelser Oppfølging av ROBEK-kommuner i Vesterålen For Fylkesmannen i Nordland Som oppfølging av ROBEK-analysen for Vesterålen har Econ Pöyry bistått med å gjennomføre en workshop der kommunene diskuterte felles utfordringer og utvekslet ideer/erfaringer. ROBEK-Analyse for Vesterålen For Fylkesmannen i Nordland I prosjektet utredet vi årsaker til at Nordlandskommuner er oppført i ROBEK, da spesielt ROBEK-kommunene i Vesterålen, ved hjelp av analyse av regnskapsdata og dybdeintervjuer. Analysene av regnskapsdataene kartla hvilke budsjettposter som kan bidra til å forklare at gapet mellom inntekter og utgifter er så stort at kommunene er oppført i ROBEK-listen. Vi har også sammenliknet indikatorer i regnskapsdata for alle kommunene i Nordland mot andre norske kommuner. Demografi og kommunale utgifter For Trondheim kommune Prosjektet omhandlet konsekvensberegninger av befolkningsutvikling i Trondheim og Melhus kommune. Utarbeidelse av excel-modell som kan benyttes til å beregne konsekvenser for det kommunale utgiftsbehovet innenfor sosialhjelp og barnevern som følge av forventet demografisk utvikling. Vi beregnet også gjennomsnittlige marginalkostnader av en ekstra grunnskoleelev og sykehjemsbeboer innenfor eksisterende skole- og sykehjemskapasitet. I prosjektet hadde Simen en sentral rolle knyttet til metodeutvikling, beregninger og excelmodellering Vistarapport i Vista Analyse i Vista Analyse i Econ Pöyry Regnskapsanalyse og dybdeintervjuer Modellutforming, intervjuer, metodeutvikling og beregninger CV Simen Pedersen 3

4 Lokale ruter i inntektssystemet for fylkeskommunene For Kommunal- og regionaldepartementet Prosjektet omhandler økonometriske analyser av kostnadsdrivere for fylkeskommunal kollektivtransport samt beregning av nye kostnadsnøkler for lokale ruter i inntektssystemet for fylkeskommunene. Arbeidet innebar også utvikling av forslag til nye kriterievariable i kostnadsnøkkelen for lokale ruter. Økonometrisk analyse og intervjuer SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER OG KVALITETSSIKRING AV STORE OFFENTLIGE INVESTERINGER pågående pågående Vistarapport / Vistarapport /2 KS1 Teknologi for militær luftromsovervåking For Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet I dette prosjektet ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av teknologivalg for militær luftovervåking, herav en usikkerhets- og en samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse. Nullalternativet innebærer videre drift av sensorparken uten ytelsesforbedring. Alternative konsepter er knyttet til valg av plattform (luftbåren, bakkebasert, satellitt og kombinasjon av luftbåren/bakkebasert). Prosjektet blir gjennomført sammen med Holte Consulting. Samfunnsøkonomisk analyse av Myre fiskerihavn For Kystverket Innenfor rammeavtale med Kystverket innen Samfunnsøkonomisk analyse har Vista Analyse fått i oppdrag å gjennomføre en nyttekostnadsanalyse av en utvidet Myre fiskerihavn i Øksnes kommune i Vesterålen. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene For Kommunal- og regionaldepartementet I dette prosjektet har Vista Analyse utredet den samfunnsøkonomiske nytten av høyhastighetsbredbånd i norske distriktsområder. Videre vurderte vi den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved utbygging av høyhastighetsbredbånd i distriktene, finansieringsmodeller og virkemidler for økt gevinstrealisering. KS1 Basevalg for forsvarets nye kampfly F-35 For Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet I dette prosjektet ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av lokalisering av de nye kampflyene, herav en usikkerhetsanalyse og en samfunnsøkonomisk kostnads-virkningsanalyse. Alternativene som utredes er Bodø, Evenes og Ørland og ulike kombinasjoner av disse. Usikkerhetsog kostnadsvirkningsanalyse Nyttekostnadsanalyse Samfunnsøkonomisk analyse Usikkerhetsog kostnadsvirkningsanalyse CV Simen Pedersen 4

5 2011- Samfunnsøkonomisk analyse av Austevoll fiskerihavn For Kystverket Vistarapport analyse har Vista Analyse gjennomført en nytte-kostnadsanalyse av Innenfor rammeavtale med Kystverket innen Samfunnsøkonomisk /1 etablering av en ny fiskerihavn i området Salthella-Djupevågen i Austevoll kommune KS1 Stad skipstunnel For Finansdepartementet og Kyst- og fiskeridepartementet I dette prosjektet ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av bygging av Stad skipstunnel, herav en samfunnsøkonomisk nyttekostnadsanalyse. Simen hadde et spesielt ansvar for å verdsette investeringens nytteeffekter som nyskapt trafikk med hurtigbåt og spart ventetid ved dårlig vær ved hjelp av blant annet økonometrisk analyse. Prosjektet ble gjennomført sammen med Holte Consulting Samfunnsøkonomiske kostnader ved at sluttbrukere opplever avbrudd, spenningsforstyrrelser og rasjonering 2011 For Energiakademiet Forskningsprosjekt med sikte på å kartlegge de samfunnsøkonomiske kostnadene ved sviktende leveringskvalitet for norske sluttbrukere. Pedersen bisto den økonometriske analysen. Analysen hadde som formål å identifisere kjennetegn ved husholdninger som har betalingsvilje for å unngå strømbrudd, samt kjennetegn ved bedrifter som har betydelige kostnader ved strømbrudd KS2 E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen For Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet I dette prosjektet hadde Econ Pöyry ansvaret for å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektets inntektsside. Dette innebar blant annet kvalitetssikring av inntektspotensial fra bompenger og gjennomføring usikkerhetsanalyse. Prosjektet ble gjennomført sammen med Holte Consulting Konseptvalgsutredning (KVU) for Regionpakke Bergen 2011 For Statens vegvesen. Norconsult AS og hadde ansvar for å gjennomføre samfunnsøkonomisk I dette prosjektet fungerte Econ Pöyry som underleverandør til nytte-kostnadsanalyse for ulike transportkonsepter. I tillegg til nyttekostnadsanalyse innebar prosjektet bistand i konseptutvikling. Nyttekostnadsanalyse Økonometri og nyttekostnadsanalyse Økonometri og samfunnsøkonomisk analyse Finansierings -analyse og nyttekostnadsanalyse CV Simen Pedersen 5

6 Utredning av behov for leveringspliktige posttjenester For Post- og teletilsynet Utredning om norske husholdningers og små og mellomstore bedrifters (SMB) behov for leveringspliktige posttjenester. Vi benyttet surveyundersøkelser mot landsrepresentative utvalg for hver av de to gruppene. Dette materiale gjorde det mulig å studere respondentenes behov for leveringspliktige posttjenester, mellom sosioøkonomiske og geografiske grupper, samt beregne respondentenes samlede betalingsvilje for å opprettholde dagens leveringsplikt gitt de tre endringene. Vi kartla også de samfunnsøkonomiske kostnadsbesparelsene for hver av endringene, herav Postens bedriftsøkonomiske kostnadsbesparelser, ikke-internaliserte miljøbesparelser og skattefinansieringskostnad. Prosjektet ble gjennomført sammen med Vista Analyse og TNS Gallup. KS1 EURO 2016 For Finansdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet I dette prosjektet ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Norges fotballforbunds søknad om statsgarantier og -støtte i forbindelse med et eventuelt EM i fotball for herrer i I tillegg til kvalitetssikringen består arbeidet av å utarbeide en samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse for Norge av å gjennomføre mesterskapet. Prosjektet ble gjennomført sammen med Holte Consulting. og nyttekostnadsanalyse Usikkerhetsog nyttekostnadsanalyse EVALUERINGER OG NÆRINGSØKONOMISKE ANALYSER Samfunnsøkonomisk analyse og effektmåling Prosjektmedarbeider pågående Evaluering av «Kompetansenettverket for småskala matproduksjon» Prosjektet innebærer å evaluere om bevilgningene har effekt på prosjektets overordnede målsetning: økt verdiskaping til primærleddet. For å sannsynliggjøre en eventuell effekt av programmet vil vi benytte vi oss av regnskapsanalyse, kvantitativ spørreundersøkelse og dybdeintervjuer. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Oxford Research og Høyskolen i Gjøvik. Evaluering av «Trebasert innovasjonsprogram» Prosjektet innebar å evaluere om bevilgningene har effekt på prosjektets overordnede målsetning: økt forbruk av tre i Norge. For å sannsynliggjøre en eventuell effekt av programmet benyttet vi oss av regnskapsanalyse, kvantitativ spørreundersøkelse og dybdeintervjuer. CV Simen Pedersen 6

7 2010 Norske eksportforetak Analyse av mikrodata Analyse av norske eksportforetak i perioden med utgangs punkt i utenriks- og regnskapsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I prosjektet kartlegger vi hvordan eksportforetakene skiller seg fra sammenliknbare foretak ved hjelp av økonometrisk analyse. Forhold som studeres er om eksportforetak har en høyere produktivitet, høyere lønnsutgifter, flere ansatte enn øvrige foretak, samt hvor de er lokalisert og hvilke næringer de tilhører. Vi gjennomførte også en deskriptiv analyse av omfanget av Innovasjon Norges bruk av virkemidler mot eksportbedrifter Evaluering av Innovasjon Norge Evalueringen bestod av omfattende databearbeiding og statistiske/- For Nærings- og handelsdepartementet økonometriske analyser av deres støtteordninger, som tilskudd, risikolån og lavrisikolån. Analysene kartlegger bedriftenes utvikling før/etter at de har mottatt støtte/lån og måler støtteordningenes effekt på bedriftenes utvikling. Utover dette hadde Simen et spesielt ansvar for å gjennomføre den samfunnsøkonomiske analysen Beskrivelse og anbefaling om utarbeiding av statistikk for norske eksportforetak Utarbeide metode for å koble regnskapsstatistikk og utenriksstatistikk for norske foretak slik at man kan studere eksportforetak på mikronivå Norske eksportbedrifter En deskriptiv analyse ECONnotat Deskriptiv analyse av norske eksportbedrifters beliggenhet, verdi skaping, produktivitet og sysselsetting ved hjelp av økonomisk teori og statistiske analyser Evaluering av seks NCEer Evaluering av seks Norwegian Centers of Expertise (NCE) ved hjelp av statistiske analyser av utviklingen i NCE-enes sysselsetting og verdiskaping fra 2001 til 2008 i forhold til relevante referansegrupper Regionale selskapers utvikling og verdiskaping Ringvirkningsanalyse av regionale energi- og infrastrukturselskapers For Flere regionale energi- og infrastrukturselskaper påvirkning på regional næringsutvikling og utredning av fremtidige konsekvenser for lokal økonomisk utvikling ved en eventuell flytting av selskapenes hovedkontor ut av regionen., og økonometri analyse Samfunnsøkonomisk analyse og effektmåling og metodeutvikling og statistiske analyser Statistiske analyser og effektmåling Statistiske analyser CV Simen Pedersen 7

8 2009 Deskriptiv analyse av Innovasjon Norges klientdatabase Deskriptiv analyse av Innovasjon Norges støtteordninger, tilskudd, risikolån og lavrisikolån, til norske virksomheter i Med spesiell vekt på støtteordningenes fordeling på næringsområder i forhold til norsk næringsliv forøvrig. Statistiske analyser ANDRE ØKONOMISKE ANALYSER 2011 Vilkår og priser i sluttbrukermarkedet Prosjektet innebar kartlegging av alle typer kontrakter (vilkår, garantier For Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og priser) som tilbys i sluttbrukermarkedet for kraft ved hjelp av en surveyundersøkelse. De innsamlede dataene ble videre benyttet til å kartlegge hvilke type kontrakter som er de mest fordelaktige for ulike typer forbrukere og analysere konkurranseforholdene i sluttbrukermarkedet for kraft Utredning om langsiktige klimahensyn i beslutningsprosesser Utredning om hvilke beslutninger og beslutningsprosesser som har For Klima- og forurensningsdirektoratet størst betydning for klimahensyn, og hvilke parametre som påvirker dette hensynet. Simens rolle i dette prosjektet er å bidra med innspill knyttet til beslutninger som tas i forbindelse med store offentlige investeringer og metodeverket som ligger til grunn for samfunnsøkonomiske analyser Bredbånd 2.0 status og utvikling mot 2015 For Fornyings- og administrasjonsdepartementet Prosjektet innebar kartlegging av Norges bredbåndsdekning og kapasitet i 2009 ved hjelp av intervjuer, datainnsamling og statistisk analyse. Prosjektet ble gjennomført sammen med Nexia Samfunnsmessige effekter av redusert inkassosalær og forlenget betalingsfrist For Norsk inkassoforbund Beregning av samfunnsøkonomiske konsekvenser som følge av Justisog politidepartementets forslag om å redusere inkassosalærene og forlenge betalingsfrist. Konkurranseanalyse Prosjektmedarbeider Statistiske analyser Prosjektmedarbeider CV Simen Pedersen 8

9 2009 Drosjemarkedet i Oslo Behovsprøving av drosjeløyver i løyvedistriktet Oslo, vurdering av hvor For Oslo kommune mange sentraler det er behov for og fastsettelse av løyvetak for den største sentralen, Oslo Taxi. Disse problemstillingene ble løst ved hjelp av tradisjonelle konkurranseøkonomiske metoder som avgrensing av relevante markeder, vurdering av konkurransegraden i de ulike delmarkedene og statistiske analyser Konkurranseanalyse knyttet til eksklusivavtaler For et Norsk advokatfirma. Konfidensielt. Konkurranseøkonomisk bistand i forbindelse med en erstatningssak mot stort norsk logistikkselskap. Statistiske/økonomiske analyser av konkurransemessige virkninger og beregning av påvirkningen på samfunnsøkonomisk effektivitet som følge av etablering av eksklusivitetsavtaler innenfor landsdekkende logistikktjenester Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Aktuarberegninger for typeeksempler ved uttak av pensjon fra og med For Senter for seniorpolitikk år med utgangspunkt i regelverk som er gjeldende etter innføringen av den nye pensjonsreformen i Beregningene omfatter folketrygden og AFP i privat sektor. Problemstillingen for prosjektet var å kartlegge privatøkonomiske konsekvenser av ulike pensjoneringstidspunkt Medlemsvirksomheter i Statens pensjonskasse Kartlegging av erfaringer hos tidligere medlemmer av Statens For Fornyings- og administrasjonsdepartementet Pensjonskasse ved hjelp av intervjuer av fagforeninger og virksomheter som Posten Norge AS, NSB, ArcusGruppen AS mfl. Behovsprøving og samfunnsøkonomisk analyse Statistiske analyser Aktuarberegninger Kvalitative intervjuer FORSKNINGARBEIDER OG PUBLIKASJONER «Should publicly funded postal services be reduced? A cost-benefit analysis of the universal service obligation in Norway», Review of Network Economics, i trykk. (med Henrik Lindhjem) URL: «Stabilitet i kommunenes økonomiske atferd », SSB-rapporter 25/2010, Statistisk sentralbyrå. (med Audun Langørgen og Rolf Aaberge) URL: «Kommunenes økonomiske atferd », SSB-notat 2008/60, Statistisk sentralbyrå. URL: CV Simen Pedersen 9

10 2008 «Kommunenes økonomiske atferd », masteroppgave, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. URL: KRONIKKER OG DEBATTINNLEGG «Basisrammen i skjønnstilskuddet skjult distriktspolitikk?», debattinnlegg i Kommunal rapport, 18. mai. «Høy hastighet lav nytte», debattinnlegg om høyhastighetsbredbånd i norske distrikter, Dagens næringsliv, 7. mai. (med Henrik Lindhjem og Ingeborg Rasmussen) URL: «Hvordan finne veien ut av økonomisk ubalanse?», debattinnlegg i Kommunal rapport, 20. januar URL: «De mest produktive», kronikk i Aftenposten, 25. november (med Rolf Røtnes) URL: FOREDRAG OG INTERVJUER «Bør fjerne småkommunetilskuddet», intervju om statlige overføringer til kommunene, den 14. mai. «Hvor bredt skal båndet være?», portrettintervju om høyhastighetsbredbånd i Nationen, den 12. mai «Metodeseminar i økonometrisk analyse», dagsseminar for Klima- og forurensingsdirektoratet (med Steinar Strøm), Helsfyr den 21. september «Økonomiske utfordringer i en vekstkommune», foredrag for kommunestyret i Hole kommune, Vik den 14. juni «Bodø kommune på ROBEK-listen», intervju på NRK Nordland morgenradio den 18. mai «Årsaker til at kommuner er oppført i ROBEK», foredrag på Kommunal- og regionaldepartementets FoU-lunsj, Oslo den 25. mai «Symptomer på ROBEK», foredrag på strategikonferanse/fylkesmøte i Buskerud, i regi av KS Buskerud, Kongsberg den 25. januar CV Simen Pedersen 10

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Analyse av Vestnordenfondet Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella RAPPORT 2015/15 Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella Simen Pedersen, Jørund K. Nilsen, Pernille Parmer, Annegrete Bruvoll, Bjørn P. Kaltenborn og Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Vista Analyse AS

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger En statlig bro i kapitalmarkedet: GG Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger Menon-publikasjon nr 42/2013, Desember 2013 Av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby, Kaja Høiseth-Gilje, Hans

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning Forord Rapporten «profesjonalisering og samordning ved avhending av offentlig eiendom» er mitt avsluttende arbeid i masterstudiet eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU i Trondheim. Studiet har vært

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer