Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon"

Transkript

1 Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Lisensprosessen Lisensprosessen i Norge er delt i to. Nyopprykkede klubber til lisensiert divisjon må søke lisens, mens innvilget lisens beholdes til den enten blir trukket eller klubben rykker ned fra lisensiert divisjon. Målsettinger De økonomiske kriteriene har som hovedmål å: - Sikre kontinuiteten for de konkurransene som lisensene utstedes for - Øke klubbens finansielle gjennomsiktighet og troverdighet - Kontrollere økonomisk fair-play i de konkurranser det lisensieres for - Legge tilstrekkelig vekt på å beskytte kreditorer - Forbedre klubbenes økonomiske situasjon For fotballen er lisenskriteriene, inklusiv de økonomiske kriteriene, et av de viktigste verktøyene for å sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av fotballen som produkt. For fotballfamilien generelt skal de økonomiske kriteriene kunne bidra til å: - Sikre kontinuitet og integritet i konkurransene - Gi økt innsyn og troverdighet i forhold til klubbenes økonomiske forhold og dermed også innsyn og troverdighet i forhold til europeisk fotball generelt - Øke tilliten til fotball som en redelig sport - Skape et stadig mer attraktivt marked for fotballens og klubbenes kommersielle samarbeidspartnere og investorer - Danne grunnlag for en mer rettferdig konkurranse (konkurransen handler ikke kun om lagene på banen) For klubbene sin del bør de økonomiske kriteriene kunne bidra til å: - Øke standarden og kvaliteten på økonomistyringen og dermed også bidra til sunnere og ryddigere økonomiske forhold i toppfotballen - Muliggjøre et mer solid beslutningsgrunnlag som igjen styrker de styrende organers mulighet til å ta riktige beslutninger i den daglige driften - Øke/støtte klubbens økonomiske og forretningsmessige troverdighet overfor potensielle samarbeidspartnere - Skape økonomisk stabilitet - Øke evnen til å generere inntekter og ha kontroll over utgiftene - Gjøre det lettere å oppfylle nasjonale og internasjonale krav For lisensgiver bør de økonomiske kriteriene kunne bidra til å:

2 - Øke forståelsen av klubbenes økonomiske situasjon og fremtidsutsikter i henhold til lisenskriteriene - Øke evnen til proaktivt å kunne hjelpe klubbene med økonomiske forhold - Oppmuntre klubbene til å betale det de skylder sine kreditorer i tide - Tilrettelegge for benchmarking på et nasjonalt så vel som et internasjonalt nivå Økonomiske kriterier for lisens Selskapsstrukturer og økonomiske relasjoner mellom ulike selskaper og klubbene kan være uoversiktlig og utfordrende å vurdere. Det er etablert mange ulike strukturer som til sammen gjør det utfordrende å få god oversikt over lisenssøkers/lisensinnehavers reelle økonomiske situasjon. Et tema og utfordring som er tilbakevendende er ulike former for garantier og ansvarlige lån, både i forbindelse med formelle egenkapitalkrav og drifts- og likviditetsgarantier. NFF må settes i en posisjon til å kunne vurdere den faktiske sikkerheten i slike garantier, noe som er lisensinnehavers/søkers ansvar. Konsolideringsprinsippene beskrives som følgende i klubblisensregelverket: - Dersom klubben er et fleridrettslag, skal klubben rapportere regnskapet for hele idrettslaget. Det er dette regnskapet som utgjør basisen for lisens. - Dersom klubben har en NFF-godkjent avtale med et samarbeidende selskap, skal rapporteringen/flden omfatte den totale aktiviteten for klubb og samarbeidende selskap. Det konsoliderte regnskapet til en klubb og det samarbeidende selskapet utgjør basisen for å kunne tildele en lisens. - Dersom klubben er majoritetseier i et annet selskap skal konsolidert regnskap innsendes. Det konsoliderte regnskapet utgjør basisen for lisensvurderinger. Lisenssøkers/lisensinnehavers struktur varierer sterkt med henblikk på organisering og samarbeid med kommersielle selskaper og aktører. Likevel viser kartet nedenfor hovedprinsippene for konsolidering av regnskapsinformasjon i lisenssammenheng.

3 Klubb A (lisenssøker/lisensinnehaver) Morselskap X (eier 100% av Y) Datter B (eid 100% av klubb) Datterdatter D (eid 100% av datter B) Datter C (eid 66% av klubb) Samarbeidsselskap Y Datter Z (eid 100% av Y) Figur: Konsolideringsprinsipp Klubb A (lisenssøker). Datter B (eid 100 % av klubb). Datter C (eid 66 % av klubb). Datterdatter D (eid 100 % av datter B). Morselskap X (eier 100 % av Y). Samarbeidsselskap Y. Datter Z (eid 100 % av Y). Lisenssøkers/lisensinnehavers regnskapsgrunnlag består av regnskaper som konsolideres i henhold til ovenstående konsolideringsprinsipp. Dette omfatter alle datterselskaper av klubben. Lisenssøker/lisensinnehaver kan kun holde et datterselskap utenfor konsolideringen dersom: - datterselskapet i denne sammenhengen spiller en uvesentlig rolle i den gruppen som utgjør lisenssøkeren/lisensinnehaveren, eller - datterselskapets aktivitet ikke er relatert til fotball (for eksempel musikk, restaurant, hotell osv). Dersom et datterselskap er ekskludert fra rapporteringen, skal lisenssøkers/lisensinnehavers ledelse redegjøre for denne avgjørelsen i detalj til lisensgiver. Det ovenfor nevnte utgjør hovedregelen for konsolidering i lisenssammenheng. Dersom den underliggende strukturen til lisenssøkeren/lisensinnehaveren er av slik art at disse konsolideringsprinsippene ikke gir en riktig beskrivelse av de økonomiske forholdene og/eller av lisenssøkers/lisensinnehavers fotballaktiviteter, vil andre konsolideringsprinsipper kunne gjelde for lisenssøkeren/lisensinnehaveren. Dette skal klareres med lisensadministrasjonen i hvert enkelt tilfelle. Ved rapportering må lisenssøker/lisensinnehaver samtidig sende med en separat oversikt over selskaper/enheter som er konsolidert i den økonomiske dokumentasjonen. Maler for dette utsendes av lisensadministrasjonen.

4 Basisregler - Regnskap skal føres etter norsk standard kontoplan og omfatte oversikt over balanse, regnskap og konstantstrøm, samt kommentarer til den økonomiske situasjonen som er signert av klubbens valgte styreleder - Klubben skal engasjere statsautorisert/registrert revisor som er medlem av Den norske Revisorforening (medlem av IFAC). Det er utarbeidet en mal for engasjement av revisor. Revisorens oppgaver i forbindelse med klubbens lisenssøknad beskrives i et separat kapittel - Klubben skal velge kontrollkomité bestående av minst to personer - Klubben skal følge norsk regnskapslov - Alle klubber defineres som mellomstore foretak og skal følge alminnelig GRS - Hver enhet som omfattes av konsolideringen, som beskrevet under Økonomiske kriterier for lisens, skal sende inn reviderte årsregnskaper NFF kan kreve fullt innsyn i lisenssøkers/lisensinnehavers regnskapsgrunnlag. Kriteriene Kriterium Retningslinjer Ø.01 Revidert årsregnskap Regnskapsgrunnlaget for rapporten er beskrevet over, under Økonomiske kriterier for lisens. Årsregnskapet er en strukturert presentasjon av lisenssøkers /lisensinnehavers økonomiske situasjon. Årsregnskapet viser også resultatene av hvordan ledelsen har forvaltet de ressursene de har fått til rådighet. Den historiske og økonomiske informasjonen kan også hjelpe brukerne av den økonomiske informasjon til å forutse virksomhetens fremtidig kontantstrøm samt økonomiske yteevne. Regnskapene skal revideres i henhold til norske regnskaps- og revisjonsstandarder. Ettersom forutsetningene om fortsatt drift er et grunnleggende prinsipp ved avleggelse og vurderinger av regnskaper, er ledelsen ansvarlig for å vurdere lisenssøkers/lisensinnehavers forutsetninger for fortsatt drift. Deretter er det opp til revisor å vurdere hvor nøyaktig ledelsen vurderte forutsetningene for fortsatt drift da regnskapene ble utarbeidet, samt vurdere om det kan stilles tvil ved lisenssøkers/lisensinnehavers evne til videre drift. Dette er en usikkerhet som må fremkomme i regnskap med vedlegg. Målet med regelmessige regnskap er å kunne gi informasjon om virksomhetens økonomiske situasjon, ytelsesevne og kontantstrøm, noe som kan være nyttig for flere instanser, inklusiv klubbens kreditorer/potensielle kreditorer, i forbindelse med økonomiske disposisjoner og avgjørelser. Ved rapportering pr 31. desember skal lisenssøker/lisensinnehaver i et eget skjema kommentere avvik mellom oppnådde resultater 31. desember og lisenssøkers/lisensinnehavers egen prognose i rapportering innsendt 1.

5 september. Finansiell lisensdokumentasjon (FLD) skal bygge på reviderte årsregnskaper og må vurderes av revisor i henhold til prosedyrene (jf. 1.2). Innholdet av den økonomiske lisensdokumentasjonen av 31. desember beskrives ytterligere i 1.1 (finansiell lisensdokumentasjon). Klubber som spiller i lisensiert divisjon, og som spilte i lisensiert divisjon foregående år, er forpliktet til å rapportere økonomisk informasjon i henhold til malen som lisensadministrasjonen utsteder for rapportering 31. desember inneværende år. Dette kravet gjelder uavhengig om klubben går ned i en divisjon som ikke omfattes av de nasjonale lisensbestemmelsene påfølgende sesong. Kriterium Retningslinjer Ø.02 Interimregnskap Rapporteringsdato er koordinert og satt med henblikk på frister som gjelder for oppsett av spilleplan for påfølgende sesong. Interimregnskapet pr 30. juni skal gi en oppdatering av de siste komplette og reviderte årsregnskapene. Derfor skal interimregnskapet fokusere på nye aktiviteter, hendelser og forhold som ikke har blitt rapportert tidligere. Interimregnskapene pr 30. juni er samtidig en korreksjon for lisensgiver i forhold til årsbudsjettet som lisenssøker/lisensinnehaver rapporterte til lisensadministrasjonen i mars. I interimregnskapene skal lisenssøker/lisensinnehaver sammenligne det løpende budsjettet med regnskapet for samme periode. Avvik skal kommenteres i separate skjemaer. I tillegg skal lisenssøker/lisensinnehaver lage en prognose for resten av året. Denne prognosen skal sammenlignes med det originale budsjettet, og avvik skal kommenteres i et eget skjema. Generelt sett vil interimregnskapet inneholde færre forklarende noter og vedlegg enn årsregnskapet. Likevel må lisenssøker/lisensinnehaver rapportere alle hendelser som er viktig for forståelsen av interimperiodens regnskap. Innholdet av den økonomiske lisensdokumentasjonen beskrives ytterligere i 1.1 (finansiell lisensdokumentasjon). Lisenssøker/lisensinnehaver må legge til grunn samme regnskapspraksis i både interimregnskap og årsregnskap. Interimregnskapet skal behandles og godkjennes av klubbens styre. Dette skal suppleres med en økonomisk beretning. Regnskapsgrunnlaget for interimrapporten beskrives i 1.1 (finansiell lisensdokumentasjon). Rapporten skal tydelig vise hvilke juridiske enheter

6 som utgjør den økonomiske lisensdokumentasjonen. Skulle lisenssøkeren/lisensinnehaveren være usikker på om regnskapene skal konsolideres, bør dette avklares med lisensadministrasjonen før rapportering. Kriterium Retningslinjer Ø.03 Budsjett Budsjett omfatter perioden etter rapporteringsperioden for årsregnskapet og dekker kalenderåret. Dette er økonomisk informasjon basert på vurderinger av hva som vil komme til å skje i fremtiden og de mål klubbens ledelse har satt. Denne informasjonen vil delvis være subjektiv, og lisenssøkers/ lisensinnehavers vurdering av den vil derfor være basert på skjønn. For lisenssøker/lisensinnehaver kan oppgavene med å sette opp en oversikt over fremtidig økonomisk utvikling være med på å øke den økonomiske fremsyntheten. En slik økonomisk oversikt kan være til viktig hjelp for ledelsen når de skal beregne fremtidig kontantstrøm. Dette kan igjen medvirke til økonomisk stabilitet og beskyttelse for kreditorene. Budsjettering og påfølgende oppfølging er sunn forretningspraksis. For lisensgiver, som mottaker av budsjettet, vil dette kunne være med på å forutsi en klubbs fremtidige kontantstrøm samt dens evne til å møte kommende, økonomiske forpliktelser. Lisensgivers forståelse av den økonomiske situasjonen og den økonomiske fremtiden for medlemsklubber blir bedre. Dette kan derfor brukes for å verne kreditorer og sikre kontinuitet i konkurransene, samt gi lisensgiver en mulighet til å bistå lisenssøker/lisensinnehaver på en bedre måte gjennom regnskapsåret. Budsjettet skal sammenlignes med oppnådde resultater forrige år i en separat tabell som utstedes av lisensadministrasjonen. Signifikante avvik for inntekter og utgifter i budsjettet for kommende periode sammenlignet med inntekter og utgifter i forrige periode skal kommenteres spesifikt. Dette for å gi lisensadministrasjonen et grunnlag for å vurdere forutsetningene tallmaterialet er tuftet på. Kriterium Retningslinjer Ø.04 Lisenssøkers/lisensinnehavers finansielle posisjon Prosess: 1. Når en klubb i en økonomirapportering oppnår poengsum lavere enn 65 poeng blir lisenssøkers/lisensinnehavers økonomi kategorisert til kategori I 2. Klubblisensnemnda skal da beslutte å pålegge klubben å lage en handlingsplan

7 3. Klubblisensnemnda kan be klubblisensadministrasjonen bistå klubben i å utforme en slik handlingsplan 4. Planen skal godkjennes av klubblisensnemnda dersom den er i samsvar med disse retningslinjene 5. Det skal etableres en periodisk rapportering. Denne kan være hyppigere enn normal rapportering for lisensinnehavere som ikke er omfattet av Ø Det skal vedtas en forhåndsdefinert reaksjonsprosedyre dersom lisensinnehavere ikke rapporterer, eller ikke oppnår de definerte delmålene, jf. klubblisensreglementet 2-6 og Mål i handlingsplanen skal senest oppfylles på måledatoer fastsatt i planen. Det er ikke fastsatt maks antall måledatoer, men lisensinnehaver skal måles minst 6 ganger over handlingsplansperioden som er 3 år. Endret klassifisering fra kategori I, og derved uttreden fra handlingsplansperioden for Ø.04, kan kun oppnås ved to målinger på rad hvor lisensinnehaver oppnår poengsum som kvalifiserer til kategori II eller III, etter den til enhver tid gjeldende indikatormodellen 8. Gjennomføring av en handlingsplan følger ikke nødvendigvis kalender eller sesong. Varigheten av planen kommer til å dekke flere sesonger, men kan maksimum vare 3 år 9. En lisensinnehaver kan være klassifisert i kategori I i maksimum 36 måneder innenfor en 60 måneders periode Det er etablert 8 måleparametere hvor lisenssøker/lisensinnehaver gis poeng, eventuelt minuspoeng, i forhold til en indikatormodell. Mulig poengfangst ligger i intervallet -108 poeng til 240 poeng. Klassifisering skjer innenfor følgende kategoriklasser: Kategori I: under 65 poeng Kategori II: opp til 130 poeng Kategori III: over 130 poeng Å havne i kategori I vil medføre at klubben må lage en handlingsplan for å etablere seg i kategori II innenfor en 3-årsperiode. Valgte måleparametere for indikatormodellen er: Totalkapitalrentabilitet: Driftsresultat + Finansnetto (Sum eiendeler IB + Sum eiendeler UB) / 2 Totalkapitalrentabiliteten viser klubbens avkastning på den totale kapitalen som er bundet i klubben. Det er et mål på avkastningen på selve eiendelene til lisensinnehaver, og representerer et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning.

8 Rentabilitet av totalkapital før skatt bør være høyere enn gjeldsrenten. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 2 ganger i året. Faktor for måling er 0 % til 20 % og over. Mulig poengfangst er 0 til 24 poeng Resultat før skatt: Resultat før skatt Sum inntekter Forholdet mellom resultat før skatt og omsetning. Dette er et mål på hvor stort resultatet før skatt er i forhold til omsetningen; hvor mye klubben får igjen for hver omsatte krone (før skatt). Her blir det tatt hensyn til klubber med og uten stadion (husleie finanskostnader) Det vurderes normalt som positivt med så høyt resultat før skatt som mulig, likevel er klubber not for profit organisasjoner. Dette er hensyntatt. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 2 ganger i året. Faktor for måling er -10 % til 6 % og over. Mulig poengfangst er - 6 til 24 poeng. Bærekraftig resultat: Driftsresultat 1 Sum driftsinntekter Driftsresultat 1 viser hvor mye klubben sitter igjen med fra det som karakteriseres som den ordinære dag til dag driften av klubben. Driftsresultat 1 inneholder ikke inntekter fra salg av spillere og ekstraordinære salg, slik som bygningsmasse med videre. Dette gjør at man får isolert viktige elementer som billettinntekter og reklame- og sponsorinntekter. Totalen er at man får et parameter som skal vise, gitt at man er i samme divisjon år etter år, en stødig inntekt uten ekstraordinære resultater. For Toppserieklubbene er det ikke lagt inn poeng for personalkostnader siden dette ikke i like stor grad som for herrene er en stor kostnadsdriver. For å kompensere dette, og sikre at klubbene tjener på å drive bærekraftig uten ekstraordinære tilskudd, er bærekraftig resultat oppjustert i forhold til mulig poengfangst.

9 Indikatoren blir målt ved både rapportering av årsregnskap og interimregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 2 ganger i året. Faktor for måling er -10 % til 6 % og over. Mulig poengfangst er -12 til + 48 poeng. Personalkostnader i forhold til inntekter ex transfer: Personalkostnader: Personalkostander (spillere + trenere + medisinsk støtteapparat + adm/andre) / Sum driftsinntekter Personalkostnadsparametret er beholdt uten innhold for at modellen skal være lik som for herrene. Det er ikke poeng å hente på personalkostnader for Toppserieklubbene. Arbeidskapital i % av omsetning: (Sum omløpsmidler UB Sum kortsiktig gjeld UB) (Sum inntekter + gevinst og inntekter ved salg og tidligere salg av spillerrettigheter) Beskriver behovet for arbeidskapital i forhold til omsetning. Behovet vil variere fra lisensinnehaver til lisensinnehaver, hvor lisensinnehavere som har en anstrengt likviditet vil ha vanskeligheter med å gjøre opp sine forpliktelser. Det er viktig å synliggjøre dette som en faktor. Kravene i indikatormodellen er satt relativt lavt i forhold til normale bedriftsøkonomiske krav. Indikatoren måles ved rapportering av årsregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 1 gang i året, og poengsummens om opptjenes ved årsregnskap beholdes gjennom hele kommende år. Faktor for måling er - 15 % til 15 % og over. Mulig poengfangst er - 30 til 40 poeng. Likviditetsgrad 1: Sum omløpsmidler UB Sum kortsiktig gjeld UB Måler klubbens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller.

10 Bedriftsøkonomisk standard for god likviditet er at denne bør være større enn 2. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 2 ganger i året. Faktor for måling er 0,25 til 2 og over. Mulig poengfangst er - 15 til 40 poeng. Egenkapitalandel (Soliditet): Sum EK UB Sum eiendeler UB Soliditet er et uttrykk for hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital og dermed hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Indikatoren beskriver om det er et sunt samsvar mellom anvendelse og anskaffelse av kapital. Videre forteller det om styrken lisensinnehaver har til å oppta langsiktig gjeld. Soliditet på % er normalt etter norske forhold (ønske om %) Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 2 ganger i året. Faktor for måling er - 30 % til 30 % og over. Mulig poengfangst var - 45 til 60 poeng. Disiplin: Indikatoren måler antall ganger lisensinnehavers regnskap er 95 % eller bedre enn prognose inngitt ved interimregnskap. Indikatoren måles over en fireårs periode. Indikatoren nullstilles/tilbakestilles og vil starte på nytt hver gang et regnskap er dårligere enn 95 % av prognose inngitt. Parameteret justeres kun en gang i året, og da med revidert regnskap per årsslutt mot prognose gitt i september. Regnskap 201x mot prognose 201x Regnskap 201x-1 mot prognose 201x-1 Regnskap 201x-2 mot prognose 201x-2 Regnskap 201x-3 mot prognose 201x-3 Indikatoren måles ved rapportering av revidert årsregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 1 gang i året. Faktor for måling er 0 til 4 og over.

11 Mulig poengfangst er 0 til 4 poeng. Gjeldende indikatormodell for lisenskriterium Ø.04: Maks score Multiplikator Faktor Forklaring Totalkapitalrentabilitet % 5 % 10 % 20 % 20 % Avkastningen på den investerte kapital den siste perioden Resultat før skatt % -5 % 0 % 1 % 3 % 6 % 6 % Resultat før skatt i % av omsetningen siste rapporterte periode -1-0, Bærekraftig resultat % -5 % 0 % 1 % 3 % 6 % 6 % Driftresultat 1 / Sum driftsinntekter -1-0, Personalkostnader % 50 % 45 % 35 % 30 % 25 % <25% Personalkostnader målt opp mot omsetning ex transfer Arbeidskapital % -10 % 0 % 5 % 10 % 15 % 15 % Arbeidskapital i % av omsetning Likviditetsgrad ,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2 Likviditetsgrad 1 ved periodens slutt -1,5-0, Egenkapitalandel (soliditet) % -15 % 0 % 5 % 15 % 30 % 30 % Egenkapitalandelen ved periodens slutt Disiplin Resultat i forhold til prognose siste 4 år 0 0,5 1 1,5 2 Indicator < < < > > > > > Oppnåelig Sum 240 kategori I 65 under II 130 opp til III 130 over Kriterium Retningslinjer Ø.05 Ingen forfalte betalingsforpliktelser fra overgangsaktiviteter Dette kriteriet skal sikre at klubbene mottar avtalte beløp fra overgangsaktiviteter. Dette kriteriet vil øke kreditorens beskyttelse i fotballfamilien, øke transparentheten i klubbene, hjelpe klubbene som har utestående overgangssummer fra andre klubber, samt bidra til fair-play både på og utenfor banen. Det er formålstjenlig å evaluere overholdelse av dette kriteriet for alle klubber på samme dato. Begrepet gjeld i denne sammenhengen omfatter den summen fotballklubben skylder som et resultat av direkte kostnader i forbindelse med registreringen av en spiller. Dette omfatter også treningskompensasjon som definert i FIFAs regler for status og overføring av spillere, så vel som klausuler om fremtidig kompensasjon. Kontrakter klubbene imellom som omhandler overganger inneholder ofte klausuler med henblikk på fremtidig kompensasjon avhengig av oppfyllelse av visse kriterier (for eksempel latente forpliktelser). Dette er vanligvis forpliktelser som har sammenheng med en aktuell spillers fremtidige suksess, slik som for eksempel antall kamper hun skal spille, antall mål hun skårer, antall ganger vedkommende deltar på landslaget, unngår utvisning, kvalifiserer seg for europeiske konkurranser osv. Før kontraktsfestede milepæler er nådd, skal det ikke betales kompensasjon og det vil således ikke kunne sies å være forfalt, men skal ses på som en mulig latent forpliktelse. Dersom det oppstår uenighet mellom klubbene angående gjeld i forbindelse med overgangsaktiviteter, og dersom saken kan sies å være en alvorlig uoverensstemmelse og denne blir fremlagt for kompetent myndighet, skal dette ikke anses å være forfalt gjeld pr startdato.

12 Lisenssøker/lisensinnehaver skal lage en egen oppstilling over overgangssummer, med tilhørende kostnader i forbindelse med overgangsaktiviteter (jf og vedlegg i rapporteringspakken), som viser alle overgangsaktiviteter. Denne skal avstemmes mot balansen Gjeld fra spilleroverganger i balanseoversikten pr 30. juni og i balanseoversikten pr 31. desember når årsregnskapene sendes inn. Lisenssøker/lisensinnehaver skal likeledes sette opp en separat tabell som viser utestående krav i forbindelse med spilleroverganger. En separat tabell vedlagt i rapporteringspakken skal brukes. Tabellen skal avstemmes mot balansen Tilgodehavende fra spilleroverganger i balanseoversikten pr 30. juni og i balanseoversikten pr 31. desember når årsregnskapene sendes inn. Kriterium Retningslinjer Ø.06 Ingen forfalte betalingsforpliktelser overfor ansatte og/eller skattemyndigheter Dette kriteriet skal først og fremst sikre at ansatte får utbetalt lønn og at alle skatter og offentlige avgifter blir betalt. Dette vil bidra til å beskytte kreditorene, styrke klubbenes troverdighet, samt bidra til fair-play både på og utenfor banen. I sammenheng med nasjonal lisens (rapporteringsfrist 15. mars og 1. september) skal klubbens styre avgjøre om lisenssøker/lisensinnehaver oppfyller dette kriteriet. Kriteriet gjelder alle juridiske enheter som omfattes av den økonomiske lisensdokumentasjonen. Dersom lisenssøker/ lisensinnehaver har forfalt gjeld pr 30. juni og pr 31. desember kan lisensen fortsatt gis dersom lisenssøker/lisensinnehaver pr 1. september og pr 15. mars kan påvise at: all forfalt gjeld er betalt, dersom annet ikke er avtalt spesifikt med kreditor, eller det foreligger en skriftlig avtale hvor kreditor sier seg villig til å forlenge betalingsfristen for den forfalte gjelden. (NB! Dersom kreditoren ikke har bedt om betaling for det forfalte beløpet, er dette ikke å betrakte som en forlengelse av tidsfristen), eller det er inngått forhandlinger angående den forfalte gjelden med kvalifisert myndighet i henhold til nasjonalt lovverk, eller det er inngått forhandlinger med nasjonal eller internasjonal fotballmyndighet, eller saken er fremmet for en domstol Lisensgiver kan, i enkelte tilfeller, be ansatte eller grupper av ansatte om å undertegne en bekreftelse på at det ikke eksisterer uoppgjorte forpliktelser mellom ansatt og lisenssøker/lisensinnehaver. Lisensgiver kan i enkelttilfeller i tillegg be om en bekreftelse på at skatter er betalt samt be om

13 utskrift av ansatteregisteret for juridiske enheter inkludert i den økonomiske lisensdokumentasjonen. I forbindelse med rapporten som sendes inn pr 31. desember skal lisenssøker/lisensinnehaver legge ved en bekreftelse som viser alle som har vært ansatt i løpet av det året som avsluttes 31. desember. Dvs. ikke kun dem som er ansatt ved årets utgang. Denne bekreftelsen skal sendes lisensgiver. Følgende minimumsinformasjon må gis om ansatte: navn stilling/funksjon ansettelsesstart siste arbeidsdag (dersom aktuelt), og all forfalt gjeld pr 31. desember med utfyllende kommentarer Tabellen skal settes opp etter en mal som distribueres av lisensgiver. Dette kriteriet gjelder for alle klubber som ønsker lisens for deltakelse i nasjonale konkurranser. Listen over de ansatte må bekreftes av klubbens styre (gjelder ansatte i alle juridiske enheter som omfattes av den økonomiske lisensdokumentasjonen), og dette må bekreftes som en kort redegjørelse undertegnet på vegne av ledelsen i rapporteringsenheten. Kriterium Retningslinjer Ø.07 Fullstendighetserklæring Målet med dette kriteriet er å sikre kontinuitet i konkurransene. Før Klubblisensnemnda foretar en endelig avgjørelse skal lisensgiver motta oppdatert informasjon fra alle lisenssøkere/lisensinnehavere som er kvalifisert for spill i 0. divisjon kvinner. Fullstendighetserklæringen skal si noe om det har inntruffet hendelser eller forhold av viktig, økonomisk karakter som vil kunne ha negativ effekt på lisenssøkers/lisensinnehavers økonomiske situasjon etter at balanseoversikten fra forrige økonomiske lisensdokumentasjon ble sendt inn. På denne måten kan Klubblisensnemndas gjennomgang av lisenssøkers/lisensinnehavers økonomi bygges på mest mulig oppdatert informasjon. Lisenssøkeren/lisensinnehaveren må sende inn en bekreftelse fra styret om at informasjonen er komplett og korrekt. Tidsfristen bestemmes av lisensgiver og formidles skriftlig til lisenssøker/lisensinnehaver på forhånd. Det blir sendt ut en egen mal for å bekrefte at informasjonen er komplett og korrekt.

14 Eksempler på hendelser og forhold som hver for seg eller sammen kan sies å kunne utgjøre stor, økonomisk betydning: a. Lån med faste avdrag som forfaller uten at det er realistisk at disse kan fornyes eller betales b. Indikasjon på at samarbeidspartnere eller andre økonomiske støttespillere ikke vil fornye sine avtaler eller vil trekke tilbake økonomisk støtte c. Signifikante tap siden siste økonomisk informasjon ble sendt inn d. Ingen mulighet til å betale kreditorer ved forfall e. Ingen mulighet til å innfri låneavtaler med kapitalinnskytere f. Avdekking og bekreftelse av økonomisk mislighold eller regnskapsfeil som viser at innsendt regnskap ikke er korrekt g. Signifikante endringer i lisenssøkers/lisensinnehavers ledelse h. Ledelsens avgjørelse om at den har planlagt å oppløse enheter, stanse forretningsaktiviteter, eller søke om beskyttelse fra kreditorer i henhold til lover og bestemmelser, eller at de ikke ser andre realistiske alternativer enn å gjøre dette Denne listen er ikke utfyllende. Det at et eller flere av forholdene som er nevnt over er oppfylt vil ikke nødvendigvis alltid ha en negativ innflytelse på lisenssøkers/lisensinnehavers økonomiske situasjon. NFF vil vurdere oppfyllelsen av dette kriteriet og kan be om tilleggsinformasjon eller ytterligere vurderinger. Kriterium Retningslinjer Ø.08 Plikt til å varsle om større endringer i sin finansielle situasjon Generell likviditet Klubben skal planlegge likviditeten, slik at den er i stand til å oppdage likviditetsproblemer på et så tidlig tidspunkt som mulig. Klubben skal sette opp et likviditetsbudsjett og sende dette inn som en del av rapporteringspakken pr 31. desember. Lisensgiver kan kreve at lisenssøker/lisensinnehaver skriftlig fremlegger ytterligere likviditetsrapporter. Generelle resultatavvik Etter at lisens er gitt må klubben sammenligne sitt faktiske regnskap med tallene i sitt periodiserte budsjett. Dersom sammenligningen viser negative avvik som resulterer i negativ egenkapital, eller at den forverrer en allerede negativ egenkapital, skal klubben, uten å bli bedt om det, varsle NFF skriftlig innen 30 dager og bekrefte den aktuelle økonomiske situasjonen samt grunnen til avviket. Samtidig skal det informeres om hvilke tiltak som blir satt i verk for å rette opp situasjonen. Målet med dette kriteriet er å sikre kontinuitet i konkurransene. I tillegg vil

15 det gi bedre innsyn i klubben og gjøre det enklere for lisensgiver å hjelpe og støtte lisenssøker/lisensinnehaver bedre. Når Klubblisensnemnda har tildelt en lisens må lisensinnehaver umiddelbart informere lisensgiver om alle senere hendelser som kan sette spørsmålstegn ved lisensinnehavers evne til fortsatt drift. På den annen side kan lisensgiver når som helst be om informasjon og/eller skriftlig bekreftelse fra ledelsen angående slike hendelser eller forhold. Informasjon fremlagt av lisensinnehaver må omfatte en beskrivelse av hendelsen eller hva slags forhold det gjelder, samt en vurdering av de økonomiske følgene eller en bekreftelse som forklarer hvorfor en slik vurdering ikke kan gjøres. Lisensgiver kan be om ytterligere informasjon fra lisensinnehaver. I retningslinjene til lisenskriterium Ø.07 gis det eksempler på forhold som, sammen eller hver for seg, kan skape tvil om lisensinnehavers evne til fortsatt drift. NFF vil vurdere oppfyllelsen av dette kriteriet og kan be revisor om tilleggsinformasjon eller ytterligere vurderinger. Kriterium Retningslinjer Ø.09 Positiv egenkapital Lisenssøkers/lisensinnehavers konsoliderte egenkapital skal være positiv når regnskap rapporteres. Hvis klubben ikke oppfyller kriteriet om positiv egenkapital, kan lisens likevel tildeles dersom klubben kan finne en alternativ måte å oppfylle kravet om egenkapital innen tidsfristen for rapportering. Ansvarlig lån jf. NFFs standard kan benyttes for å oppfylle kriteriet om positiv egenkapital. For at ansvarlig lån skal være godkjent for oppfyllelse av kriteriet må det innholde følgende betingelser: - Det ansvarlige lånet må ha prioritet etter all annen gjeld (også den uprioriterte) - Forfall for den del av det ansvarlige lånet som benyttes for å dekke manglende konsolidert egenkapital må være mist 2 år fra den aktuelle rapporteringsdatoen (dekke EK = første forfall ) - Eventuell rentegodtgjørelse skal kun beregnes på den del av det ansvarlige lånet som eventuelt overstiger den konsoliderte negative egenkapitalen. Renten på denne delen av lånet kan ikke være høyere enn markedsrente. - Det ansvarlige lånet må være avdragsfritt i minst 2 år fra rapporteringsdato - Det ansvarlige lånet kan ikke gis noen form for sikkerhet i

16 klubbens/selskapets eiendeler Mal for ansvarlig lån kan sendes fra lisensgiver om ønskelig. Kriterium Retningslinjer Ø.10 Tilleggsrapportering Tilleggsrapporteringen skal foregå i henhold til rapporteringspakken og spesifikasjoner fra lisensadministrasjonen. Tilleggsrapportering kreves også dersom revisjonsrapporten (denne kan gjelde enhver enhet som omfattes av konsolideringen) inneholder en presisering eller forbehold i vurderingen av et selskap. De økonomiske kriteriene betinger at lisenssøkere/lisensinnehavere som viser visse faretegn vil kunne underlegges strengere rapporteringskrav. Uansett hvor grundig og veloverveid budsjettprosessen og budsjettet er, vil de faktiske resultatene variere fra budsjettallene, fordi hendelser og forhold ikke alltid finner sted som forventet. Disse endringene kan få stor betydning for lisenssøkers/lisensinnehavers driftssituasjon. Det er god praksis å følge opp budsjetter, sammenligne dem med faktiske resultater og oppdatere dem regelmessig. En slik fremtidsrettet, økonomisk oversikt kan være et viktig redskap for å forutsi lisenssøkers/lisensinnehavers fremtidige kontantstrøm/likviditet og hvor troverdig den er. Dersom oppdatert, økonomisk informasjon sendes inn til lisensgiver regelmessig, kan det gjøre det enklere for lisensgiver å forstå lisenssøkers/lisensinnehavers økonomiske utvikling og dermed bidra til å forutsi enhetens likviditet i fremtiden og ikke minst dens evne til å oppfylle økonomiske krav i fremtiden. Dette bedrer lisensgivers forståelse av medlemsklubbenes økonomiske situasjon og fremtidsutsikter. Det samme gjelder for lisensgivers evne til proaktivt å kunne tilby hjelp til alle klubber med potensielle økonomiske problemer. Målet er også med dette kriteriet å sikre kontinuitet i konkurransene det lisensieres for. NFF vil vurdere oppfyllelsen av dette kriteriet og kan be om tilleggsinformasjon eller ytterligere vurderinger. Klubber som ikke oppfyller/tilfredsstiller andre lisenskriterier i regulære rapporter, kan også bli bedt om å rapportere ekstra i henhold til lisensadministrasjonens krav og instrukser.

17 1.0 Definisjoner i forhold til det økonomiske kapitlet 1.1 Finansiell lisensdokumentasjon Finansiell lisensdokumentasjon (FLD) består av: Årsregnskap (som skal inneholde resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og spesifikasjoner/noter) eller interimsregnskap pr 30. juni (som skal inneholde resultatregnskap, prognose, balanse og spesifikasjoner) Resultatbudsjett med kommentarer for den kommende sesongen Likviditetsbudsjett for den kommende sesongen Eventuelle andre dokumenter utstedt av lisensadministrasjonen For klubber som har godkjent avtale med samarbeidende selskaper, skal FLD omfatte den samlede virksomheten for klubb og selskaper (inkl. datterselskaper) som spesifisert i konsolideringsprinsippene Resultatregnskap Minstekravet til opplysninger for resultatregnskapet fremgår av rapporteringspakken Balanse Minstekravet til opplysninger for balansen i FLD fremgår av rapporteringspakken. Balansen skal også vise tallene fra foregående år Fordringer knyttet til spilleroverganger Summen av fordringer fra spilleroverganger skal oppgis separat i balansen. Spilleroverganger er her definert som salg eller lån av spillere til tredjepart. En separat tabell skal brukes for å spesifisere summene i balansen Kundefordringer/andre fordringer Underposter av kundefordringer/andre fordringer som utgjør mer enn 10 % av posten Andre fordringer skal oppgis separat i notene Kapitalisering av overgangsutgifter Dersom lisenssøker/lisensinnehaver velger å kapitalisere spillerrettigheter skal følgende prinsipper gjelde for regnskapet i den økonomiske lisensdokumentasjonen: Det er kun kontraktssum fra kjøpende klubb til selgende klubb for den spesifikke spilleren som kan aktiveres. Denne summen skal ikke inneholde andre honorarer som for eksempel agenthonorar, sign on fee eller lignende Overgangssum kapitaliseres som immaterielle eiendeler og avskrives lineært over det som ender først av 5 år eller spillerens kontraktperiode Av regnskapsmessige hensyn kan en spillers angitte verdi aldri oppskrives, selv om lisenssøker/lisensinnehaver er av den mening at markedsverdien overstiger angitt verdi Spillere fra klubbens egen junioravdeling kan ikke kapitaliseres i den økonomiske lisensdokumentasjonen. Kun overgangssummer utløst av en kontrakt mellom to klubber kan kapitaliseres

18 Avskriving starter når spillerregistreringen for den kjøpende klubben er i orden Alle kapitaliserte spillerkontrakter skal vurderes til laveste av bokført verdi og virkelig verdi (virkelig verdi kan være lavere enn bokført verdi på grunn av skader, lite spilletid osv.). Vurderingen skal gjøres årlig og på individuell basis Alle klubber skal legge frem informasjon om klubbens spillere på et separat skjema som sendes ut i rapporteringspakken Kapitalisering av navn og andre immaterielle eiendeler Vanligvis kan navnet til lisenssøkeren/lisensinnehaveren ikke kapitaliseres i balansen. Hvis navnet og/eller logoen til klubben er ervervet fra tredjepart, kan imidlertid det betalte beløpet kapitaliseres til kostpris og avskrives lineært over en periode på maks 20 år. Det kapitaliserte beløpet må kontrolleres årlig med hensyn til en eventuell verdiforringelse. Det er generelt ikke tilgang til å kapitalisere immaterielle eiendeler i balansen i FLDen. En investering i immaterielle verdier eller utvikling av et varig driftsmiddel kan balanseføres etter at saken er diskutert med lisensgiver og dersom gitte kriterier for balanseføring er tilfredsstilt. Dette er: - om det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte lisensinnehaver, og - om anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig For å kunne måle anskaffelseskost pålitelig og kunne balanseføre den immaterielle eiendelen etter forutgående diskusjon med lisensgiver, vil man vanligvis referere til transaksjonsprinsippet. Transaksjonsprinsippet består i at transaksjonen skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Formålet med transaksjonsprinsippet er å avgjøre hvilket beløp som skal registreres. Som regel vil dette beløpet fremkomme av det dokumentet som utstedes i forbindelse med transaksjonen, for eksempel en faktura, en kvittering eller en avtale Gjeld i forbindelse med spilleroverganger Summen av gjeld fra spilleroverganger skal oppgis separat i balansen. Spilleroverganger er her definert som salg eller lån av spillere fra tredjepart. En separat tabell skal brukes for å spesifisere summene i balansen Annen kortsiktig gjeld Underposter av annen kortsiktig gjeld som utgjør mer enn 10 % av posten Annen kortsiktig gjeld skal oppgis separat i notene Andre avsetninger for forpliktelser Avsetninger for tap fra kontraktfestede, men ennå ikke utførte overganger, må tas i betraktning. Hvis den bokførte verdien av en spiller i avgang er høyere enn det avtalte overgangsbeløpet, må dette tas hensyn til.

19 Underposter som utgjør mer enn 10 % av posten Andre avsetninger skal oppgis separat i notene Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen dekker samme tidsperiode som resultatregnskapet. Kontanter og kontantekvivalenter tjener som grunnlag for utarbeidelsen av kontantstrømoppstillingen. Begrepet kontanter omfatter: - Kontantbeholdning - Bankinnskudd uten bindingstid Kontantekvivalenter er kortsiktige, likvide plasseringer som omgående kan konverteres til kontantbeløp og som er gjenstand for en ubetydelig risiko for verdiendring. En likvid plassering (f.eks. innskudd med bindingstid osv.) regnes kun som kontantekvivalent hvis bindingstiden er maks. tre måneder frem i tid. Strukturen i kontantstrømoppstillingen er basert på den generelle klassifiseringen av følgende aktiviteter: Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter o Denne kategorien omfatter ervervelse og avhending av varige driftsmidler, finansielle investeringer og investeringer i immaterielle eiendeler (inklusive, ikke minst, betalte spilleroverganger) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter o Denne kategorien omfatter endringer i finansieringsaktiviteter, egenkapital og overskuddsdeling Kontantstrømoppstillingen skal inneholde tallene fra foregående år (vedlagt i rapporteringspakken) Noter Notene utgjør en del av årsregnskapet i FLD. Rapporteringspakken inneholder de nødvendige opplysningene. Følgende kommentarer er en beskrivelse av kravet til opplysninger: Generelt Klubben må oppgi følgende opplysninger i notene: Klubbens navn og samarbeidende selskapers juridiske form og struktur. Alle eiere i samarbeidende selskaper med en eierandel på over 5 % skal fremgå Registrert adresse og forretningsadresse Regnskapsperiode (fra - til), sluttdato Opplysninger om medlemmer av klubbens styrende organ og kontrollkomité med angivelse av funksjon, fullt navn og adresse Regnskapsprinsipper lisenssøker/lisensinnehaver bruker. I tilfelle endring av regnskapsprinsipper fra et år til annet skal dette redegjøres for i eget brev Andre fordringer Underposter som utgjør mer enn 10 % av posten Andre fordringer skal oppgis separat i notene.

20 Oversikt over bevegelse i anleggsmidler Oversikten over bevegelse i anleggsmidler utgjør en del av notene og inneholder varige driftsmidler, finansielle investeringer, immaterielle eiendeler med tilhørende historisk kost, akkumulert avskrivning og bokførte verdier. Rapporteringspakken inneholder en mal for oversikt over bevegelse i anleggsmidler. Oversikten over bevegelse i anleggsmidler inneholder opplysninger om poster for varige driftsmidler når det gjelder pantsettelser, overføring av verdipapirer, overføring eller tilbakeholdelse av eierskap Liste over investeringer i datterselskaper Enhver juridisk enhet, der klubben har vesentlig innflytelse, skal regnes som en investering eller et datterselskap. Vesentlig innflytelse anses å foreligge når klubben kontrollerer direkte eller indirekte 20 % eller mer av stemmerettighetene. Klubbens investeringer og datterselskaper skal oppgis separat i notene. Følgende opplysninger skal oppgis: Selskap, juridisk struktur og aksjekapital Prosentvis eierandel i datterselskap (kapital og stemmerettigheter) Opplysninger om medlemmer av klubbens styrende organ og kontrollkomité med angivelse av funksjon, fullt navn og adresse Identiteten til dem som opptrer på vegne av og innehar funksjoner både hos klubben og det tilknyttede selskapet, med angivelse av fullt navn og adresse Pantsatte eiendeler og eiendeler med heftelser Balanseposter for eiendeler som er pantsatt eller belagt med heftelser skal oppgis separat i notene, med angivelse av type, omfang, begrensninger for avhendte og pantsatt beløp. Opplysningene om eiendelene som er begrenset eller belagt med heftelser i notene skal svare til de bokførte verdiene i balansen og inkludere den pantsatte andelen Andre kundefordringer Underposter av andre kundefordringer som utgjør mer enn 10 % av posten Andre kundefordringer skal oppgis separat i notene Andre påløpte kostnader og utsatt innekt Følgende opplysninger må oppgis separat: Bonuser Overskuddsdeling Trygdeutgifter osv. Avtalt sluttvederlag og utbetaling ved oppsigelse Underposter som utgjør mer enn 10 % av posten Andre kostnader og utsatt inntekt skal oppgis separat i notene.

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Ø.01 Revidert årsregnskap Alle lisenssøkere/lisensinnehavere må, uavhengig av juridisk organisasjon, sende

Detaljer

Regnskapsgrunnlaget for rapporten er beskrevet i retningslinjene.

Regnskapsgrunnlaget for rapporten er beskrevet i retningslinjene. Økonomiske kriterier Rettningslinjer vedr. økonomiske kriterier finner du her: Sist oppdatert 13.02.2014 Ø.01 Revidert årsregnskap Alle lisenssøkere/lisensinnehavere må, uavhengig av juridisk organisasjon,

Detaljer

Introduksjon. UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens

Introduksjon. UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens Retningslinjer Økonomi Sist oppdatert 14.01.2016 Introduksjon Et historisk tilbakeblikk I forbindelse med at UEFA lanserte sin klubblisensmanual (versjon 1.0) for deltakelse i klubbkonkurranser i regi

Detaljer

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Et historisk tilbakeblikk I forbindelse med at UEFA lanserte sin klubblisensmanual (versjon 1.0) for deltakelse i klubbkonkurranser i regi av UEFA i mars 2002, ble

Detaljer

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Sist oppdatert 14.01.2015 Et historisk tilbakeblikk I forbindelse med at UEFA lanserte sin klubblisensmanual (versjon 1.0) for deltakelse i klubbkonkurranser i regi

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Presentasjon av. Onsdag 23. september 2009. Sondre KåfjordK President

Presentasjon av. Onsdag 23. september 2009. Sondre KåfjordK President Presentasjon av Onsdag 23. september 2009 Sondre KåfjordK President Profesjonell fotball i Norge 1990 profesjonell fotball innført påp NFFs forbundsting 1991 UEFA innfører krav til stadionanlegg 1990/91

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Klubblisensreglement

Klubblisensreglement Klubblisensreglement Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0. divisjon kvinner må ha klubblisens etter lovens 8-8. Dette reglementet

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 20.05.2015. 1 Krav til rapporteringsmaler 1 2 Formål 2 3 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon 2 4 Eliteserien 3 5 1. divisjon 5 6 Behandling

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse... Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer