Økonomihåndbok for seksjoner og foreninger i Norges juristforbund. Versjon Dato Endring Av Utkast til 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomihåndbok for seksjoner og foreninger i Norges juristforbund. Versjon Dato Endring Av 1.0 26.08.2013 Utkast til 2."

Transkript

1 Økonomihåndbok for seksjoner og foreninger i Norges juristforbund Versjon Dato Endring Av Utkast til 2. versjon msh Godkjent av hovedstyret i JF

2 Innholdsfortegnelse Hensikten med økonomihåndboken... 3 Oppdatering av håndboken... 3 Økonomi og regnskapsinstruks for det ytre org. apparatet... 3 Overordnet budsjettdisiplin... 3 Regler for bilagshåndtering og fullmaktsforhold... 3 Regnskap og revisjon... 3 Styrenes handlefrihet og begrensninger... 4 Seksjonsstyrets fordeling av midler... 4 Seksjonsstyrets mulighet til omfordeling... 4 Seksjonenes og sekretariatets kontrollfunksjon... 5 Budsjettprosedyrer i JF... 5 Oversiktsbeskrivelse årig rammebudsjett... 6 Flytoversikt:... 6 Driftsbudsjett for kalenderåret... 6 Oversiktsbeskrivelse... 6 Flytskjema... 7 september:... 7 oktober:... 7 november:... 7 desember - budsjettmøte... 7 desember-januar:

3 Hensikten med økonomihåndboken Håndboken skal være et verktøy som er tilpasset seksjoner og foreninger. Den skal etablere enhetlige, entydige og fullstendige rutiner der også organiseringen av økonomifunksjonen, rolleavklaringer og hjelp til selvhjelp helt ute på prosjektene er en viktig del. Videre skal økonomihåndboken være ledernes/budsjettansvarliges verktøy for å sikre tilfredsstillende styring og kontroll på økonomiområdet for sine seksjoner og underliggende foreninger. Formålet og ressursbruken må derfor være forankret hos hovedstyret. Oppdatering av håndboken Fagsjef økonomi fastsetter løpende oppdateringer og Hovedstyret holdes informert om disse. Ved større forandringer og vesentlige prinsippendringer skal ny versjon godkjennes av Hovedstyret. Økonomi og regnskapsinstruks for det ytre org. apparatet Overordnet budsjettdisiplin - Foreninger og seksjoner må holde sin aktivitet innenfor den samlede budsjettrammen som er bestemt av hovedstyret eller av seksjonsstyret. Regler for bilagshåndtering og fullmaktsforhold - Alle utbetalinger foretas av JFs økonomifunksjon mot attesterte (godkjente) originalbilag, enten dette gjelder betaling av fakturaer eller refusjon for utlegg. - Attestering (godkjenning) av utgifter knyttet til seksjonenes virksomhet gjøres av seksjonsleder (budsjettansvarlig) eller den lederen velger ut. - Attestering (godkjenning) knyttet til medlemsforeningenes virksomhet gjøres av leder (budsjettansvarlig), eller den lederen velger ut. Disse må i forkant attestere (godkjenne) regningene iht. ansvars- og kontrollprinsippet.. - De ansatte i sekretariatet skal ikke gis oppgaven med å attestere (godkjenne) regningene for medlemsforeningene. - JF v/økonomifunksjonen må til enhver tid oppdateres på hvem som gis attestasjonsfullmakt. Regnskap og revisjon - Økonomifunksjonen i JF fører regnskap løpende. Seksjonsleder og lederen (budsjettansvarlig) av hver enkelt forening kan hente regnskapsrapporten via WEBen når de måtte ønske. Det er mulig å få informasjon ned på bilagsnivå. Avslutning for en måned vil være den 8. arbeidsdagen i etterfølgende måned. - Revisjon skal skje samlet for hele JFs økonomi. 3

4 Styrenes handlefrihet og begrensninger - Seksjonene og medlemsforeninger under seksjonene gis mulighet til å omdisponere avsatte midler innenfor handlingsplan og formålsparagraf. Det gis også mulighet til å omprioritere ut fra ad hoc situasjon, eller fordi viktige eksterne begivenheter har gjort det nødvendig. Omprioriteringer som går vesentlig ut over innsendt handlingsplan, skal varsles til overordnet nivå, via sekretariatet. - Bestillinger av hotell og andre lokaler til årsmøter, konferanser og lukkede kurs skal skje via sekretariatet. Sekretariatet skal godkjenne samtlige utgifter i forbindelse med slike begivenheter. I forbindelse med årsmøter, kurs og konferanser dekker forbundet reise, opphold og forpleining som er tilpasset generelle normer for utgifts bruk i forbundet. - Utgifter til underholdning, sosiale ekskursjoner og andre ekstraordinære utgifter må dekkes gjennom særkontingent, så lenge disse ikke kan anses som ubetydelige. Seksjonsstyrets fordeling av midler - Hver seksjon får tildelt en samlet årlig bevilgning fra hovedstyret. Tildelingen skal finansiere driftsstøtte til seksjonen og tilknyttede medlemsforeninger. - Seksjonsstyret fastlegger driftsbudsjett for seksjonsstyret og fordeler midler til de medlemsforeningene som har søkt. - Seksjonsstyret plikter å sende tildelingsbrev for kommende år til medlemsforeningene. Slik melding skal gis tidligst mulig og senest innen 15. januar i det nye budsjettåret. - Hvis en medlemsforening mener at den har blitt urimelig behandlet, eller hvis den mener at det kan rettes innvendinger mot saksbehandlingen, kan vedtak om tildeling av driftsstøtte til foreningen ankes inn for hovedstyret i JF. - Hovedstyret har myndighet til å omstøte vedtaket hvis de finner grunnlag for det. Seksjonsstyret skal gis anledning til å uttale seg i forkant. Seksjonsstyrets mulighet til omfordeling - Seksjonsstyret gis mulighet til å omfordele budsjettmidler mellom medlemsforeningene hvis det oppstår stor ubalanse mellom tildelte midler og faktisk brukte midler. - Omfordeling av budsjettmidler skal skje samlet. Prosessen kan gjennomføres en gang i budsjettperioden, og da i annet halvår. - Omfordeling av tildelte midler skal i størst mulig utstrekning foregå ved frivillig tilpasning og der berørte foreninger selv aksepterer endringen. - Seksjonsstyret kan likevel vedta å gjennomføre endringer i strid med en berørt forenings ønske. - Sekretariatet skal informeres om korrigert budsjett med tanke på å få til en løpende korrekt økonomirapportering. 4

5 - Medlemsforeninger som mener at seksjonsstyret har omfordelt driftsmidler på feilaktig grunnlag, eller som for øvrig mener å være urimelig behandlet, kan anke beslutningen inn for hovedstyret i JF. - Midler fra egen arbeidsgiver og innhentet særkontingent disponeres fritt av foreninger/seksjoner innenfor vedtatte retningslinjer. Seksjonenes og sekretariatets kontrollfunksjon - Sekretariatet utøver løpende regnskapsmessig kontroll med seksjoner og medlemsforeningers økonomihåndtering, jf. andre overskrift. - Seksjonene skal ved årets slutt foreta en gjennomgang av medlemsforeningenes bruk av midler. Gjennomgangen skal spesielt vurdere: - om aktiviteten er i samsvar med seksjonens strategi, - om bruk av midlene må anses som hensiktsmessig jfr. gjeldende mål - om det er en rimelig balanse mellom styrerettet og medlemsrettet aktivitet - om representasjonsutgifter og midler brukt til interne sosiale tilstelninger er rimelige, og om de er holdt på et moderat og hensiktsmessig nivå - Hvis bruken av midler etter seksjonsstyrets vurdering ligger i ytterkant av disse kriteriene, skal saken tas opp med den aktuelle medlemsforening. Hvis forholdet ikke avklares gjennom slik kontakt, skal seksjonsleder utforme en rapport som sendes til Hovedstyret. - Sekretariatet skal gjennom året påse at seksjonenes bruk av midler er hensiktsmessig og i samsvar med retningslinjer i dette skrivet, samt at aktivitetene også bidrar til å realisere forbundets overordnede strategi. - Hovedstyret eller seksjonsstyret kan bestemme at bruk av forbundets midler som bryter de skisserte prinsippene, kan få budsjettmessige konsekvenser ved neste tildeling. Et slikt vedtak skal drøftes med medlemsforeningen/seksjonen før det fattes. - Seksjoner eller medlemsforeninger som på en vesentlig måte bryter prinsippene for økonomihåndtering, skal umiddelbart kunne settes under administrasjon av hovedstyret. Budsjettprosedyrer i JF Oversiktsbeskrivelse Budsjettarbeidet i JF kan deles inn i to hovedløp. Rammebudsjett for Norges Juristforbund vedtas av representantskapet og følger representantskapsperioden på to år. Innenfor denne rammen utformer hovedstyret mer detaljerte driftsbudsjett for det enkelte kalenderåret. 5

6 2-årig rammebudsjett Representantskapet i JF vedtar toårig rammebudsjett for Juristforbundet. Rammebudsjettet vedtas i sammenheng med at representantskapet også fastsetter kontingenten. Flytoversikt: juni-september: Sekretariatet utarbeider forslag til rammebudsjett september-oktober: Hovedstyret behandler forslag til rammebudsjett for JF og forslag til kontingentsatser. Hovedstyret vedtar forslag til rammebudsjett og kontingentvedtak som så fremmes for representantskapsmøtet. november - representantskapsmøtet: Hovedstyrets forslag sendes ut til representantskapsdelegatene innenfor gjeldende frister. Representantskapsmøtet vedtar rammebudsjettet og fastsetter samtidig kontingenten. Driftsbudsjett for kalenderåret Hovedstyrets budsjett for kalenderåret kan deles inn i to kategorier. A) midler som står til hovedstyrets disposisjon og som gjennom budsjettet fordeles på ulike konti og prosjekt B) midler som settes av til seksjoner og medlemsforeninger I tillegg har Juristforbundet også egne budsjettoppsett for den tariffbaserte fondsordningen. Disse budsjettene settes opp særskilt og er ikke lagt inn i JFs ordinære driftsbudsjett. JFs felles budsjetteringsprosedyre omfatter alle seksjoner. Oversiktsbeskrivelse Hovedstyret i JF har vedtatt at metodikken med rullerende prognoser skal benyttes som hjelpemiddel i økonomihåndteringen. Dette innebærer at styret kan foreta begrunnede omprioriteringer med tilhørende ressursforskyvning underveis i kalenderåret. Effekten av eventuelle justeringer kan likevel ikke avvike fra rammebudsjettet som er vedtatt av representantskapsmøtet. Regnskapstall opp til en gitt dato, eventuelle omprioriteringer og kvalifiserte beregninger av ressursbruk videre fremover, genererer en samlet prognose. Prognosen gir uttrykk for en beregning av forventet årsresultat. Hovedstyret behandler forbundets økonomi på minimum 4 styremøter i løpet av året og vil fastsette en eventuell ny prognose etter hver behandling. 6

7 Etter overgangen til en økonomistyring som bygger på prinsipper om rullerende prognoser, har utgangsbudsjettet ikke samme betydning som det ville hatt under et tradisjonelt budsjetteringssystem med fast budsjettering knyttet til gitte aktivitetsområder. Flytskjema september: I løpet av den første uken i september sender sekretariatet ut melding til seksjoner og medlemsforeninger med frister for levering av aktivitetsplaner og budsjett. Brevet går til foreninger som tilfredsstiller krav om antall medlemmer og som har styre og godkjente vedtekter. oktober: Sekretariatet utarbeider samlet forslag til driftsbudsjett for kommende år. Budsjettforslaget utarbeides parallelt med utforming av tiltaksplan for sekretariatet. Innkomne budsjettønsker fra seksjoner og medlemsforeninger registreres og systematiseres av sekretariatet. Budsjettforslag fra medlemsforeningene oversendes de respektive seksjonsstyrer. november: Seksjoner med budsjettansvar for underliggende medlemsforeninger foretar en foreløpig behandling av innkomne budsjettønsker fra medlemsforeningene. Forslaget sendes sekretariatet innenfor fastsatt frist. Hovedstyret får oversendt forslag til driftsbudsjett for seksjonene. Hovedstyret får samtidig oversendt seksjonsstyrenes vurdering av samlet økonomibehov for underliggende medlemsforeninger. Eventuelle driftsmidler tildelt fra egen arbeidsgiver skal ikke tas hensyn til i den årlige tildelingen av budsjettmidler. Det samme gjelder eventuell særkontingent som foreningen krever inn. desember - budsjettmøte Hovedstyret behandler og vedtar budsjett for neste kalenderår. Sekretariatet utarbeider et samlet forslag som utgangspunkt for hovedstyrets behandling. Budsjettvedtaket består av 2 hovedkomponenter a) Fastsettelse av rammebudsjett for seksjonene innenfor fastlagt totalramme b) Samlet budsjettvedtak for øvrige aktivitetsområder med fordeling på ulike prosjekt og konti desember-januar: Seksjonene orienteres om driftsbudsjettet de får for kommende år. Seksjoner med budsjettansvar for underliggende enheter utarbeider endelig rammebudsjett for medlemsforeninger som sorterer under dem. 7

8 Tildelingsbrev fra seksjonsstyrene til medlemsforeningene skal sendes ut snarest mulig og senest innen 15. januar i det nye budsjettåret. 8

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 11.03.04 K-sak 10/04 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 2 1.1 BAKGRUNN 2 1.2 FORMÅL 2 1.3 GRUNNLAG 2 2 UTARBEIDELSE BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Dyrøy kommune Den lærende kommune ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Arkiv: 2011/48 Vedtatt Dyrøy kommunestyre sak 10/11 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015 Søgne kommune Arkiv: 200 Saksmappe: 2014/3535-38099/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Nytt økonomireglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 45 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 49 1.1 Bakgrunn... 49 1.2 Formål og hovedelementer... 49 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 49 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/898 Sakstittel: SØR-TROMS REGIONRÅD- UTVIDET SEKRETARIATSFUNKSJON Rådmannens innstilling ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

Budsjettet som styringsverktøy i Bergen kommune

Budsjettet som styringsverktøy i Bergen kommune 2 0 1 0 REVISJONSRAPPORT 85 / F - 13 / 2010 Dato: 18.02.2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Budsjettet som styringsverktøy i Bergen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...I 1 INNLEDNING...1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer