Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3"

Transkript

1 Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3 Foto: Mette Bleken, Hardanger Folkeblad Endeleg vedtak: PRU-027/ Ullensvang herad Heradshuset 5780 KINSARVIK Plan ID:

2 1 Innhald Innhald... 1 Planskildring... 2 Kulturminne... 3 Naturmangfald... 3 Beredskap... 3 Føresegn Avgrensing Formål Fellesføringar Aktivitetsskildring Motorsportanlegg Byggeområde for støyskjerming Køyreveg Annan veggrunn Frisiktssone... 5 Vurderingar etter Naturmangfaldlova kap. II... 6 Beredskapsomsyn i samfunnsplanlegginga... 9 Vedlegg 1) Reguleringsplan - Svartveit (planområde)

3 2 Planskildring Området som er avsett i kommuneplanen til motorsport, ligg på Svartveit ca. 3 km frå Utne sentrum. Området er tidlegare nytta til skogbruk og det ligg eit bygg på området som vart nytta til kaninoppdrett. Områdebruken er eit ungdomstiltak, og er eit mindre område der det kan drivast organisert motorsport. I samband med oppstart på arbeidet, kom det innspel frå Fylkesmannen og Hordaland fylkeskommune. Fylkesmannen har kome med merknad på plasseringa i forhold til turistveg og til museet på Utne. Dei kjem vidare med rettleiing på framtidig bruk. Fylkeskommune kjem med opplysningar om undersøkelsesplikt jf. Kulturminnelova 9. Området skal nyttast i hovudsak av born og ungdom under kyndig tilsyn. NMF sine reglar for bruk motorsportanlegg skal vera grunnlaget for bruken av området. Hardanger Cross og Trialklubb skal vera medlem av NMF og brukarane skal ha godkjent lisens for å køyra. Øving /opplæring skal skje etter retningsliner frå NMF og med godkjent instruktør. Støyrapport legg grunnlaget for bruk av området. I hovudsak er bruken kvelds- og helgekøyring. Dette skuldast at i hovudsak er ungdomen bortreist på skule i vekene og ikkje kan gjera seg nytta av området.

4 3 Kulturminne Det er ikkje registrert kjende automatisk freda kulturminne innanfor reguleringsområdet. Hordaland fylkeskommune sin kulturavdeling har føreteke kulturundersøking av området og meldt attende at dei ikkje har gjort funn av eller trong for ytterleg undersøking. Naturmangfald Heradet har nytta eigne ressursar til vurdering av naturmangfaldet i dette området. Det er utarbeida ei eiga rapport på dette feltet. Hovudkonklusjonen av rapporten er at det ikkje er gjort funn av skjelde artar eller at etablering av tiltaket kan få negative konsekvensar for sårbar naturområde. Beredskap Heradet har nytta eige beredskapsvurdering i planarbeidet. Dette planområdet er eit av dei få areala utan skredfare i Ullensvang. Det er vurdert at det soleis ikkje er trong for skredrapport, då området stettar kravet til tryggleik.

5 4 Føresegn 1. Avgrensing Det regulerte området er vist på plankart datert Planområdet er på ca. 18 daa. 2. Formål Idrettsanlegg motorsport med tilhøyrande anlegg Annen særskild bygning støyvoll Køyreveg Annen veggrunn Sikringssone fri sikt 3. Fellesføringar Oppsetting av permanente skilt og reklameplakatar innanfor reguleringsområdet skal etter søknad, godkjennast av heradet. Skiltinga skal ikkje vera til hinder for trafikktryggleik og plassering skal vera i samsvar NMF retningsliner i forhold til tryggleik. 4. Aktivitetsskildring Området er tenkt nytta til Motocross med 10 syklar i aktivitet pr. trening, med samla treningsomfang ca. 8 timer pr. veke, 2 gangar pr. veke. Det blir ikkje konkurransekøyring med Motocross. Trialkøyring, med vesentleg mindre støy, får ca. 2 konkurransar i året. Området kan også nyttast til radiostyrt bilkøyring. 5. Motorsportanlegg Innanfor området regulert til motorsport, kan det anleggjast trasear for motocross og trialkøyring. Trase for motocross er vist på plankart. Opparbeiding av trase og byggearbeid skal skje etter byggesøknad til heradet. Eksisterande bygg på området kan nyttast til klubbhus. Det er høve til å gjera tiltak på bygget slik at det vert meir tenleg til formålet. Dersom det er naudsynt med mindre bygg for aktiviteten på området, skal dette skje etter byggesøknad til heradet. Bygga skal plasserast utanfor byggegrense mot veg. Eksisterande veg ned til bygg, kan nyttast som tilkomst til bygget. Bruk av området skal skje etter plan som utarbeidast før sesongen startar. Bruken av området skal kunngjerast i lokalavis og eventuelt på nettsider til klubb/heradet. Vegetasjon mot fjorden skal så langt råd er takast vare på som ei støyskjerming og tryggleik for bruk av området.

6 5 6. Byggeområde for støyskjerming Innanfor området avsett til støyskjerming, skal det etablerast støyvoll. Støyvollen skal etablerast slik at den kan vedlikehaldas på eiga grunn. Mot Fylkesvegen i vest kan støyvollen byggast inntil 3 m frå vegkant. Avslutninga mot veg skal utformast slik at vanleg drift og vedlikehald av fylkesvegen kan skje uhindra. Etablering av støyvoll skal skje etter byggesøknad til heradet. 7. Køyreveg Kv1. På området er det avsett plass til ny tilkomst og parkeringsplass. Kv2. Privat jordbruksveg, men som kan nyttast i samband med bygging av støyvoll. 8. Annan veggrunn Areal tilstøytande fylkesveg, som driftast av Statens vegvesen. 9. Frisiktssone I område avsett til frisikt, skal det ikkje etablerast tiltak og vegetasjon skal til ein kvar tid ryddast og det skal ikkje vera høgare vekst enn 0,5 m over veggrunn. Foto: Mette Bleken, Hardanger Folkeblad

7 6 Vurderingar etter Naturmangfaldlova kap. II Naturmangfaldlova av har som føremål at det biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfaldet, og økologiske prosessar i naturen, vert teke vare på ved berekraftig bruk og vern, også slik at han gjev grunnlag for menneska si verksemd, kultur, helse og trivsel, no og i framtida. Naturmangfaldlova kapittel II kjem inn i alle saker der det vert fatta vedtak etter planog bygningslova som påverkar naturmangfald. Lova har ein del standardkrav som må verte oppfylt for alle avgjerder som påverkar naturmangfald. Dokumentasjon, vurdering og vektlegging er tilpassa tilhøva i saka. Forvaltingsmål for naturtypar og artar i 4 og 5 Målet er at mangfaldet av naturtypar vert ivareteke innanfor deira naturlege utbreiingsområde og med det artsmangfaldet og dei økologiske prosessane som kjenneteiknar den enkelte naturtype. Det er også eit mål at artane og deira genetiske mangfald vert ivareteke på lang sikt og at artane førekjem i levedyktige bestandar i sine naturlege utbreiingsområde. Desse forvaltingsmåla vert nådd i denne saka, då det ikkje er registrert nasjonalt/regionalt eller lokalt viktige naturtypar i planområdet, eller førekomstar av trua eller nær trua artar på Norsk raudliste for artar 2010 og 2011, eller funksjonsområde for desse. Verknader for naturmangfaldet Kunnskapsgrunnlaget Naturmangfaldlova 8 krev at offentlege avgjerder som påverkar naturmangfaldet skal byggje på vitskapeleg kunnskap om bestandssituasjonen til artane, utbreiinga av naturtypen og økologiske tilstand, samt effekten av påverknader. Kunnskapen skal baserast på eksisterande og tilgjengeleg kunnskap. Krava til kunnskapsgrunnlaget er oppfylte Det er ikkje registrert nasjonalt/regionalt eller lokalt viktige naturtypar i planområdet, eller førekomstar av trua eller nær trua artar på Norsk raudliste for artar 2010 og 2011, eller funksjonsområde for desse. Planen vil ikkje påverke verneområde, nærområde til verneområde eller verna vassdrag, tilstanden i vassførekomstar, utvalde kulturlandskap, miljøregistreringar i skog, inngrepsfrie naturområde eller område som er spesielt verdifulle for naturmangfald. Kjelder på Internett: Direktoratet for naturforvaltning WMS. Naturbase. Rødlista og artsportalen. Naturtypebasen. Vannmiljø. Miljøregistrering i skog. INON i Norge.

8 7 Kommunen har erfaringsbasert kunnskap om at planområdet er eit hogstfelt av varierande alder, i eldre granskog. Det er ikkje påvist ein rik karplanteflora i området. Planteartar som er registrerte er geitrams, gullris, høymol, kråkefot, einstape, røsslyng, blåbærlyng, tyttebærlyng, krekling, villbringebær, markjordbær, engstarr, bjørnebær, bjørnemose, (etasjemose, kvistlav og papirlav?) og innslag av gran, furu, bjørk, rogn, selje og einer. Økosystemtilnærming og samla belasting Naturmangfaldlova 10 krev at ein påverknad av eit økosystem skal vurderast ut frå den samla belastinga som økosystemet er eller vil bli utsett for. Den samla belastinga (effekten) av planen knytt til naturmangfald vil vere at dei fleste artar i planområdet vil forsvinne. Effekten vert ikkje tillagd stor vekt, då naturmangfaldet i planområdet ikkje har stor verdi. Føre-var-prinsippet Naturmangfaldlova 9 krev at det skal takast sikte på å unngå mogleg vesentleg skade på naturmangfaldet, når det vert treft ei avgjerd utan at det føreligg tilstrekkeleg kunnskap om kva verknader det kan ha for naturmiljøet. Kunnskapen som ein har innhenta i denne saka, slik det krevjast etter 8, vurderar ein som tilstrekkeleg til å vite kva verknader avgjerda har for naturmangfald. Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Naturmangfaldlova 11 krev at tiltakshavaren skal dekkje kostnadene ved å hindre eller avgrense skader på naturmangfaldet som tiltaket valdar, dersom dette ikkje er urimeleg ut frå karakteren til tiltaket og skaden. I denne saka er dette prinsippet ikkje relevant. Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Naturmangfaldlova 12 krev at det skal takast utgangspunkt i driftsmetodar og teknikk og lokalisering som ut frå ei samla vurdering gir dei beste samfunnsmessige resultata, for å unngå eller avgrense skader på naturmangfaldet. Det er vurdert alternativ lokalisering, men alle alternativa får spesielt store utfordringar i forhold til å stetta støykrava, men ein det også vanskeleg å finne andre egna areal eller areal som er tilgjengeleg. Konsekvensane for naturmangfaldet her er små.

9 Beslutning: Vurdering og vektlegging av prinsippa i 8-12 Prinsippa i 8-12 i naturmangfaldlova er vurdert og tillagd vekt i planvedtaket avhengig av kva for naturmangfaldverdiar som finst, i kva for omfang dei vert påverka og av andre omsyn i saka. Naturmangfaldet som vert påverka i denne saka har ikkje stor verdi, prinsippa i 8-12 i naturmangfaldlova er difor ikkje tillagd stor vekt i planvedtaket. 8

10 9 Beredskapsomsyn i samfunnsplanlegginga Ved utarbeiding av planar i Ullensvang herad, herunder kommuneplan, kommunedelplanar, reguleringsplanar, m.m., skal denne sjekklista vera med å sikra at det vert teke tilstrekkelege beredskapsomsyn i all samfunnsplanlegging i heradet. PLAN: Cross- & Trialbane på Svartveit i Ullensvang PlanID: PLANDATO: SIST REV.: Beredskapsomsyn må vurderast for: Skredfare- Området ligg utanfor området som er vist som i med potensiell skredfare i kommuneplan. Arealet har ikkje lokale område med skredfare. Flaumfare Det er ikkje vassdrag i området Trafikksituasjon trafikksituasjonen vert utbetra og i samsvar med dagens krav. Planen er med og aukar trafikktryggleiken i området. Branntryggleik- Det er ikkje planlagt drivstofflagring i området. Aktiviteten skal i hovudsak føregå ute. Anlegget skal godkjennast av NMF, og krav til tryggleiksutstyr skal etablerast i samsvar med krav til godkjenninga. Radon Aktivitet utendørs ikkje vurdert som problem Vassforsyning (og avløp) Det er borehol som sikrar drikkevatn. Dersom det skal etablerast avløpsanlegg vert med spreiegrøftar i området. Straum Det er berre trong for vanleg lågspentsanlegg inntil området. Dette vert utført i samarbeid med hardanger Energi. Andre faremoment Vurdert av: J.O.R Dato Sign J.O.R J.O.R J.O.R J.O.R J.O.R J.O.R J.O.R Sjekklista er begynt brukt for denne planen: Sjekklista er ferdig utfylt: Kinsarvik, den John Ove Rørnes

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

- Kviteseid kommune. Nissedal kommune. nalt plan kontor. nterkomm MELDING OM VEDTAK. Saksbeh: Sveinung Seljås,35048430 svein. nr: Nqtrak hytteforening

- Kviteseid kommune. Nissedal kommune. nalt plan kontor. nterkomm MELDING OM VEDTAK. Saksbeh: Sveinung Seljås,35048430 svein. nr: Nqtrak hytteforening I nterkomm Nqtrak hytteforening vi - Kviteseid kommne nalt plan kontor Øyvind Haknes Lksefjellveien 72 3721 SKIEN MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref 201411377-15 Saksbeh: Sveinng Seljås,35048430 svein

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer