Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR"

Transkript

1 Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung Ed.02 / Wilo

2 Fig. 1a: Fig. 1b:

3 Fig. 1c: Fig. 1d:

4 Fig. 1e: Fig. 1f:

5 Fig. 2: 12b 9 12b 10 12a

6 Fig. 3: 9 10 OPEN A CLOSED B C

7 Fig. 4:

8 Fig. 5a: a b

9 Fig. 5b: 23a b 14-1

10 Fig. 6a: Fig. 6b:

11 Fig. 7: RB

12 Fig. 8a: x

13 Fig. 8b: x4 x x4 oder eller x6 35

14 Fig. 9a:

15 Fig. 9b: 52

16 Norsk Bildeforklaringer Fig. 1a Fig. 1b Fig. 1c Fig. 1d Fig. 1e Eksempel SiBoost Smart 1HELIX VE606 Eksempel COR- 1MVISE806-2G-GE Eksempel COR- 1MVIE204EM2-GE Eksempel COR-1MHIE406-2G-GE Eksempel COR-1HELIX VE5202-GE Fig. 1f Eksempel COR-1HELIX VE5204/VR 1 Pumpe 2 Kontrollenhet (på enkelte modeller) 3 Grunnramme 4 Innløpstilkobling 5 Trykkledning 6 Stengeventil på innløpssiden (valgfri på enkelte modeller) 7 Stengeventil på trykksiden 8 Tilbakeslagsventil 9 Membrantrykktank 10 Gjennomstrømningsventil 11 Manometer 12 Trykkgiver 13 Konsoll for feste av kontrollenheten (på enkelte modeller) 14 Tørrkjøringsvern (WMS) (valgfritt) 15 Frekvensomformer 16 Hovedbryter (HS) (valgfri) 17 Motor Fig. 2 Byggesett trykkgiver og membrantrykktank 9 Membrantrykktank 10 Gjennomstrømningsventil 11 Manometer 12a Trykkgiver 12b Elektrisk tilkobling, trykkgiver 18 Tømming/lufting 19 Sperreventil Fig. 3 Betjening gjennomstrømningsventil / trykktest Membrantrykktank 9 Membrantrykktank 10 Gjennomstrømningsventil A Åpne/lukke B Tømming C Kontroller forpresstrykk Fig. 4 a b c d e Fig. 5a Henvisningstabell nitrogentrykk membrantrykktank (eksempel) Nitrogentrykk iht. tabellen Innkoblingstrykk grunnlastpumpe i bar PE Nitrogentrykk i bar PN2 Nitrogenmåling uten vann OBS! Fyll kun på nitrogen Byggesett tørrkjøringsvern (WMS) Fig. 5b Elektriske tilkoblingsvarianter/koblingslogikk WMS 14-a Byggesett WMS 14-1 Trykkbryter PS Støpsel PS3-Nxx eller PS3-4xx 14-3 Manometer 14-4 Fordelerstykke 14-5 Lufteventil 14-6 Sperreventil 14-b Byggesett WMS-tilkoblingssett 14-7 Skrueforbindelse 14-8 Fitting 14-9 Tømmeskrue pumpe O-ringtetninger PS3-4xx Totrådet tilkoblingskabel, normalt-lukket-funksjon (åpner ved fallende trykk) PS3-Nxx Tretrådet tilkoblingskabel, vekslerfunksjon BN Brun BU Blå BK Sort Tilkobling i kontrollenhet (se medfølgende koblingsskjema) 2 WILO SE 07/2013

17 Norsk Fig. 6a Eksempel direkte tilkobling (hydraulisk skjema) Fig. 6b Eksempel indirekte tilkobling (hydraulisk skjema) 20 Anlegg SiBoost Smart1/ COR-1 21 Forbruksuttak før anlegg 22 Membrantrykktank (tilbehør) på innløpssiden med omløp 23 Membrantrykktank (tilbehør) på trykksiden med omløp 24 Forbruksuttak etter anlegg 25 Tilførselstilkobling for spyling av anlegget 26 Dreneringstilkobling for spyling av anlegget 27 Trykkløs fortank (tilbehør) på innløpssiden 28 Spyleinnretning for innløpstilkobling på fortank 29 Omløp utelukkende for inspeksjon/vedlikehold (ikke permanent installasjon) Fig. 7 Monteringseksempel 16 Hovedbryter (HS) (valgfri) 30 Kompensator med lengdebegrensere (tilbehør) 31 Fleksibel tilkoblingsledning (tilbehør) 32 Gulvfiksering, flankelydfrakoblet (på monteringsstedet) 33 Fiksering av rørledning, f.eks. med rørklammer (på monteringsstedet) 34 Skru svingningsdemper (medfølger) i riktig gjenget innsats og lås med kontramutter BW Bøyningsvinkel fleksibel tilkoblingseffekt RB Bøyningsradius fleksibel tilkoblingseffekt Fig. 8a Transportanvisninger, eksempel anlegg uten kontrollenhet (opptil 7,5 kw) Fig. 8b Transportanvisninger, eksempel anlegg med kontrollenhet (> 7,5 kw) 2 Kontrollenhet 34 Skru svingningsdemper (medfølger) i riktig gjenget innsats og lås med kontramutter 35 Ringbolter / transportfester for festing av festeutstyr 36 Transportpall/transportramme (eksempler) 37 Transportinnretning - (eksempel - jekketralle) 38 Transportfeste (skruer) 39 Transportfeste (strammebånd) 40 Løfteinnretning (eksempel - kranredskap (fig. 8a), lastetravers (fig. 8b)) 41 Omslagssikring (eksempel - løftebånd) 42 Eske/pose med tilbehør/tilleggspakke (f.eks. membrantrykktank, motflenser, vibrasjonsdempere, etc.) Fig. 9a Fortank (tilbehør - eksempel) 43 Innløp (med flottørventil (tilbehør)) 44 Ventilering og lufting med insektbeskyttelse 45 Inspeksjonsåpning 46 Overløp Sørg for tilstrekkelig bortledning. Sørg for sifong eller klaff mot inntrekk av insekter. Ingen direkte forbindelse til kanalisasjonen (fritt utløp iht. EN 1717) 47 Tømming 48 Uttak (tilkobling for trykkøkningsanlegg) 49 Koblingsboks for tørrkjøringsvern 50 Tilkobling for spyleinnretning innløp 51 Nivåindikator Monterings- og driftsveiledning Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR 3

18 Norsk Fig. 9b Tørrkjøringsvern (flottørbryter) med tilkoblingsskjema 52 Tørrkjøringsvern/flottørbryter A Tank fyllt, kontakt lukket (ingen vannmangel) B Tank tom, kontakt åpen (vannmangel) Farger på ledere BN BRUN BU BLÅ BK SORT 4 WILO SE 07/2013

19 Norsk 1 Generelt Sikkerhet Symboler i bruksanvisningen Personalets kvalifisering Farer forbundet med manglende overholdelse av sikkerhetsforskriftene Sikkerhetsbevisst arbeid Sikkerhetsforskrifter for driftsansvarlig Sikkerhetsforskrifter for installasjons- og vedlikeholdsarbeid Ombygning og fremstilling av reservedeler på eget initiativ Ikke-tillatte driftsmåter Transport og mellomlagring Tiltenkt bruk Opplysninger om produktet Typenøkler Tekniske spesifikasjoner Leveringsomfang Tilbehør Beskrivelse av produkt og tilbehør Generell beskrivelse Anleggets bestanddeler Anleggets funksjon Støyegenskaper Montering/installasjon Oppstillingssted Montering Fundament/underlag Hydraulisk tilkobling og rørledninger Hygiene (TrinkwV 2001) Tørrkjøringsvern (tilbehør) Hovedbryter (tilbehør) Membrantrykktank (tilbehør) Sikkerhetsventil (tilbehør) Trykkløs fortank (tilbehør) Kompensatorer (tilbehør) Fleksible tilkoblingsledninger (tilbehør) Trykkreduksjonsventil (tilbehør) Elektrisk tilkobling Oppstart/avstengning Generelle forberedelser og kontrolltiltak Tørrkjøringsvern (WMS) Oppstart av anlegget Avstengning av anlegget Vedlikehold Feil, årsaker og utbedring Reservedeler Monterings- og driftsveiledning Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR 5

20 Norsk Monterings- 1 Generelt og driftsveiledning Om dette dokumentet: Den originale driftsveiledningen er på tysk. Alle andre språk i denne veiledningen er oversatt fra originalversjonen. Monterings- og driftsveiledningen er en fast del av denne enheten. Den skal hele tiden være tilgjengelig i nærheten av enheten. Det er en forutsetning for riktig bruk og betjening av enheten at denne veiledningen følges nøye. Monterings- og driftsveiledningen er basert på utførelsen av enheten og gjeldende utgave av de sikkerhetstekniske normene som er lagt til grunn på trykketidspunktet. EU-konformitetserklæring: En kopi av EF-konformitetserklæringen er en del av denne dritsveiledningen. Komformitetserklæringen taper sin gyldighet dersom det gjøres tekniske endringer av utførelsene som er oppført i den uten vårt samtykke, samt ved manglende overholdelse av de anvisningene mht. produktets og personellets sikkerhet som gis i driftsveiledningen. 2 Sikkerhet Denne driftsveiledningen inneholder grunnleggende informasjon som må følges ved installasjon, drift og vedlikehold. Derfor må denne driftsveiledningen alltid leses av fagpersonalet og driftsansvarlig før installasjon og oppstart. Ikke bare de generelle sikkerhetsinstruksjonene under hovedavsnittet Sikkerhet må følges, men også de spesielle sikkerhetsinstruksjonene som er oppført under hovedpunktene nedenfor og angitt med faresymboler. 2.1 Symboler i bruksanvisningen Symboler: Symbol for generell fare Fare for elektrisk spenning VIKTIG Signalord: FARE! Akutt farlig situasjon. Død eller alvorlige personskader oppstår hvis instruksjonene ikke overholdes. ADVARSEL! Brukeren kan bli utsatt for (alvorlige) skader. «Advarsel» innebærer at det sannsynligvis vil oppstå (alvorlige) personskader dersom merknaden ikke overholdes. FORSIKTIG! Det er fare for å skade produktet/anlegget. «Forsiktig» refererer til mulige produktskader hvis henvisningene ikke følges. HENVISNING: Nyttig informasjon om håndtering av produktet. Informasjonen gjør oppmerksom på mulige problemer. Henvisninger som er festet rett på produktet, f.eks. rotasjonsretningspiler symbol for tilkoblinger typeskilt og varselmerke må alltid tas hensyn til og holdes i fullstendig lesbar tilstand. 2.2 Personalets kvalifisering Personalet for montering, betjening og vedlikehold må være kvalifisert for arbeidet. Den driftsansvarlige må utpeke en ansvarshavende, definere ansvarsområdet og trygge personalet. Hvis personalet ikke har de nødvendige kunnskapene, må de få nødvendig opplæring og skolering. Produsenten av produktet kan gjennomføre dette, på oppfordring fra driftsansvarlige. 2.3 Farer forbundet med manglende overholdelse av sikkerhetsforskriftene Hvis sikkerhetsforskriftene ikke følges, kan det oppstå fare for folk, miljø og produkt/anlegg. Ignoreres sikkerhetforskriftene, fører dette til tap av ethvert skadeerstatningskrav. Nærmere bestemt kan manglende overholdelse blant annet føre til at følgende farer oppstår: Fare for personer på grunn av elektrisk, mekanisk og bakteriologisk påvirkning Fare for miljøet på grunn av lekkasje av farlige stoffer Materialskader Svikt i viktige funksjoner i produkt/anlegg Svikt i foreskrevne vedlikeholds- og utbedringsrutiner 2.4 Sikkerhetsbevisst arbeid Sikkerhetsforskriftene i denne driftsveiledningen, eksisterende nasjonale forskrifter om ulykkesforebyggende arbeid samt eventuelle interne arbeids-,drifts- og sikkerhetsforskrifter fra driftsansvarlige må overholdes. 2.5 Sikkerhetsforskrifter for driftsansvarlig Denne enheten er ikke ment til å benyttes av personer (dette gjelder også for barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring og/eller manglende kunnskaper, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, eller de har fått opplæring av denne personen om hvordan enheten skal brukes. Barn må holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med enheten. Hvis varme eller kalde komponenter på produktet/ anlegget fører til fare, må man sikre disse mot å bli berørt på stedet hvor anlegget er i bruk. 6 WILO SE 07/2013

21 Norsk Berøringsvern på komponenter som er i bevegelse (f.eks. kobling) skal ikke fjernes fra et produkt som er under drift. Lekkasje (f.eks. på akseltetning) av farlige transportmedier (f.eks. eksplosive, giftige, varme) må bortledes slik at det ikke oppstår fare for personer og miljøet. Overhold nasjonale lovmessige bestemmelser. Lett antennelige materialer må alltid holdes borte fra produktet. Fare som skyldes elektrisk energi, må elimineres. Pålegg i lokale eller generelle forskrifter [for eksempel IEC] og fra lokale energiforsyningsverk må følges. 2.6 Sikkerhetsforskrifter for installasjons- og vedlikeholdsarbeid Driftsansvarlig må sørge for at alle installasjonsog vedlikeholdsarbeider utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonale som har tilegnet seg tilstrekkelig informasjon gjennom nøye lesning av monterings- og driftsveiledningen. Arbeid på produktet/anlegget skal alltid utføres når produktet/anlegget er i ro. Den fremgangsmåten som er beskrevet i monterings- og driftsveiledningen for å sette produktet/anlegget i stillstand, må overholdes. Rett etter at arbeidene er gjennomført må alle sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger monteres og settes i funksjon igjen. 2.7 Ombygning og fremstilling av reservedeler på eget initiativ Egenmektig ombygging og fremstilling av reservedeler setter sikkerheten til produktet/personellet i fare, og setter produsentens erklæringer angående sikkerheten ut av kraft. Endringer på produktet er bare tillatt med godkjenning fra produsenten. Bruk av originale reservedeler og tilbehør som er autorisert av produsenten, er viktig for sikkerheten Bruk av andre deler fører til at ansvaret for eventuelle følger bortfaller. 2.8 Ikke-tillatte driftsmåter Driftssikkerheten til det leverte produktet er bare sikret gjennom korrekt bruk i henhold til avsnitt 4 i monterings- og driftsveiledningen. Grenseverdiene som er oppgitt i katalog/datablad, må ikke under noen omstendighet under- eller overskrides. 3 Transport og mellomlagring Trykkøkningsanlegget leveres på en eller flere paller eller transport-trerammer (se eksempel i fig. 8a og 8b), på transportlister eller i en transportkasse, og er sikret med folie mot støv og fuktighet. Følg anvisningene på emballasjen om transport og oppbevaring. FORSIKTIG! Fare for materialskader! Transporten må utføres med godkjente løfteutstyr (fig. 8a og 8b). Det er viktig at pumpene står stabilt ettersom de er konstruert med et relativt høytliggende tyngdepunkt (topptyngde!). Fest transportremmer eller tau til transportfestene (se fig. 8a og 8b - pos. 35), eller legg dem rundt grunnrammen. Rørledningene er ikke egnet for opptak av last og må ikke benyttes til å feste lasten under transport. FORSIKTIG! Fare for skader! Belastninger på rørledningene og armaturer under transport kan føre til lekkasje! Dimensjoner, vekt samt nødvendige åpninger og åpne rom for transport av anlegget står oppført på vedlagt monteringsplan eller dokumentasjon. FORSIKTIG! Fare for ødeleggelse eller skader! Anlegget må beskyttes med egnede tiltak mot fuktighet, frost og varme, samt mekaniske skader! Ved levering og utpakking av trykkøkningsanlegget og det medfølgende tilbehøret må det først kontrolleres om emballasjen er skadet. Hvis det oppdages skader som kan skyldes fall eller liknende: Kontroller trykkøkningsanlegget og tilbehørsdeler med henblikk på mulige skader. Informer fraktfirmaet (spedisjonen) eller vår kundeservice, også dersom det ikke oppdages åpenbare skader på anlegget eller tilbehøret. Etter at emballasjen er fjernet, lagres eller monteres anlegget i samsvar med de beskrevne monteringsbetingelsene (se avsnittet montering/ installasjon). 4 Tiltenkt bruk Wilo trykkøkningsanlegg i seriene WILO SiBoost- Smart -1 und COR-1MVIE er konsipert for vannforsyningsanlegg som ikke trenger reservepumpe. De brukes ved industrielle og private bruksområder for økning og opprettholdelse av trykket, eksempelvis ved: Private vannforsynings- og kjølesystemer Industrielle vannforsynings- og kjølesystemer Brannslukkingsvannforsyningsanlegg for selvhjelp uten normative standarder Vannings- og overrislingsanlegg Ved planlegging og installasjon må følgende standarder og retningslinjer følges: DIN 1988 (for Tyskland) DIN 2000 (for Tyskland) EU-direktiv 98/83/EF Tysk drikkevannsforskrift - TrinkwV2001 (for Tyskland) DVGW-retningslinjer (for Tyskland) Se til at transportmediet ikke angriper materialene i anlegget verken kjemisk eller mekanisk og ikke inneholder abrasive eller langfibrede bestanddeler. Monterings- og driftsveiledning Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR 7

22 Norsk Automatisk regulerte trykkøkningsanlegg forsynes fra det offentlige drikkevannsnettet enten direkte (med direkte tilkobling) eller indirekte (med indirekte tilkobling) via en fortank. Slike fortanker er lukkede og trykkløse, dvs. at de kun har atmosfærisk trykk. 5 Opplysninger om produktet 5.1 Typenøkler Eksempel: SiBoost Smart 1HELIX VE606 Wilo Merkenavn SiBoost Produktserie trykkøkningsanlegg Smart Seriebetegnelse 1 Antall pumper HELIX Seriebetegnelse pumpe (se vedlagt pumpedokumentasjon) -VE Pumpekonstruksjon, vertikal standardutførelse 6 Merkevannføring [m3/t] 06 Antall nivåer på pumpene Eksempel: COR-1MVIE406-2G-GE CO COmpact-trykkøkningsanlegg R Regulering ved hjelp av frekvensomformer 1 Med en pumpe MVIE Pumpens seriebetegnelse (se også vedlagt pumpedokumentasjon) 4 Merkevannføring [m3/t] 06 Antall trinn på pumpen -2G Informasjon om generasjon GE Grunnenhet, dvs. uten ekstra kontrollenhet Reguleringen skjer ved hjelp av en integrert frekvensomformer i pumpen Eksempel: COR-1MVISE806-2G-GE CO COmpact-trykkøkningsanlegg R Regulering ved hjelp av frekvensomformer 1 Med en pumpe MVISE Pumpens seriebetegnelse (se også vedlagt pumpedokumentasjon) 8 Merkevannføring [m3/t] 06 Antall trinn på pumpen -2G Informasjon om generasjon GE Grunnenhet, dvs. uten ekstra kontrollenhet Reguleringen skjer ved hjelp av en integrert frekvensomformer i pumpen Eksempel: COR-1MHIE406-2G-GE CO COmpact-trykkøkningsanlegg R Regulering ved hjelp av frekvensomformer 1 Med en pumpe MHIE Pumpens seriebetegnelse (se også vedlagt pumpedokumentasjon) 4 Merkevannføring [m3/t] 06 Antall trinn på pumpen -2G Informasjon om generasjon GE Grunnenhet, dvs. uten ekstra kontrollenhet Reguleringen skjer ved hjelp av en integrert frekvensomformer i pumpen Eksempel: COR-1MVIE204EM2-GE CO COmpact-trykkøkningsanlegg R Regulering ved hjelp av frekvensomformer 1 Med en pumpe MVIE Pumpens seriebetegnelse (se også vedlagt pumpedokumentasjon) 2 Merkevannføring [m3/t] 04 Antall trinn på pumpen EM2 Vekselstrømutførelse med forhåndsinnstilt driftstype Modus 2 Trykkendringsdrift GE Grunnenhet, dvs. uten ekstra kontrollenhet Reguleringen skjer ved hjelp av en integrert frekvensomformer i pumpen Tilleggsbetegnelse for tilleggsvalg som er forhåndsmontert ved fabrikken WMS Inkludert byggesett WMS (tørrkjøringsverneinnretning for drift med fortrykk) HS Inkludert hovedbryter for på- og avslåing av anlegget (nettskillebryter) Eksempel: COR-1HELIX VE5203/3/VR CO COmpact-trykkøkningsanlegg R Regulering ved hjelp av frekvensomformer 1 Med en pumpe HELIX-VE Pumpens seriebetegnelse (se også vedlagt pumpedokumentasjon) 52 Merkevannføring [m3/t] 03 Antall trinn på pumpen /3 Antall reduserte nivåer VR Kontrollenhet, her Vario Regulator 8 WILO SE 07/2013

23 Norsk 5.2 Tekniske spesifikasjoner Maks. væskestrøm Se katalog/datablad Maks. løftehøyde Se katalog/datablad Turtall o/min (variabelt turtall) Nettspenning 3~ 400 V ±10 % V (L1, L2, L3, PE) (ved EM2-1~230 V ±10 % V (L, N, PE)) (ved M 1~230 V ±10 % V (L, N, PE)) Se typeskilt pumpe/motor Nominell strøm Se typeskilt pumpe/motor Frekvens 50 Hz (60 Hz) Elektrisk tilkobling (se pumpens monterings- og driftsveiledning, ev. kontrollenhetens monterings- og driftsveiledning og koplingsskjema, dersom disse er tilgjengelige) Isolasjonsklasse F Beskyttelsesklasse IP 54 Energiforbruk P 1 Se typeskilt pumpe/motor Energiforbruk P 2 Se typeskilt pumpe/motor Lydtrykknivå Motorytelse [kw] 0,55 0,75 1,1 1,5 2, ,5 7, ,5 22 db(a) Nominell diameter Tilkobling Rp 1/ R 11/4 (..1MHIE 2) Suge-/trykkledning Rp 11/4/ R 11/4 (..1MHIE 4) (..1MVIE 2) (..1MVIE 4) (..1HELIX VE 4) (..1HELIX VE 6) Rp 11/2/ R 11/2 (..1MHIE 8) (..1MVIE 8) (..1HELIX VE 10) Rp 2/ R 11/2(..1MHIE 16) (..1MVIE ) (..1HELIX VE 16) DN 50/ R 2 (..1MVIE 16) Rp 2/ R 2 (..1HELIX VE 22) DN 65/ R 2½ (..1MVIE 32) Rp 2½/ R 2½ (..1HELIX VE 36) DN 80/ DN 80 (..1MVIE 52) Rp 3/ DN 80 (..1HELIX VE 52) DN 100/ DN 100 (..1MVIE 70) (..1MVIE 95) (Med forbehold om endringer; se også medfølgende monteringsplan) Tillatt omgivelsestemperatur 5 C til 40 C Tillatte medier Rent vann uten bunnfall Tillatt temperatur medium 3 C til 50 C Maks. tillatt driftstrykk 16 bar på trykksiden (se typeskilt) Maks. tillatt innløpstrykk Indirekte tilkobling (men minst maks. 6 bar) Andre data... Membrantrykktank 8 liter Monterings- og driftsveiledning Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR 9

24 Norsk 5.3 Leveringsomfang Trykkøkningsanlegg Eventuelt eske med tilbehør/tilleggspakke/monteringsdeler (fig. 8a og 8b - pos. 42) Monterings- og driftsveiledning for trykkøkningsanlegget Monterings- og driftsveiledning for pumpene Overtakelsessertifikat fra fabrikken (iht. EN B) Eventuelt monterings- og driftsveiledning for kontrollenheten Eventuelt monteringsplan Eventuelt elektrisk koplingsskjema Eventuelt monterings- og driftsveiledning for frekvensomformer Eventuelt tilleggsblad for fabrikkinnstilling av frekvensomformer Eventuelt monterings- og driftsveiledning for signalgiver Eventuelt reservedelsliste 5.4 Tilbehør Tilbehør må bestilles separat ved behov. Tilbehørsdeler fra Wilo-sortimentet er f.eks.: Åpen fortank (eksempel fig. 10a) Større membrantrykktank (på for- eller sluttrykksiden) Sikkerhetsventil Tørrkjøringsbeskyttelse: Tørrkjøringsvern (WMS) (fig. 5a og 5b) ved innløpsdrift (min. 1,0 bar) (leveres med trykkøkningsanlegg ferdig montert ved oppdragsrelatert bestilling) Flottørbryter Vannmangelelektroder med nivårelé Elektroder for tankdrift (ekstrautstyr på forespørsel) Hovedbryter (fig. 1a til 1f ; fig. 8-16;) Fleksible tilkoblingsledninger (fig. 7-31) Kompensatorer (fig. 7-30) Gjengeflenser Støydempende kapsling (ekstrautstyr på forespørsel) 6 Beskrivelse av produkt og tilbehør 6.1 Generell beskrivelse Anlegget med normaltsugende, vertikal (MVIE, MVISE eller Helix VE) eller horisontal (MHIE) stående, flertrinns høytrykksentrifugalpumpe leveres som kompaktanlegg med fullstendig rørtilkobling og tilkoblingsklart. Det er bare tilkoblinger for innløps- og trykkledning, samt den elektriske nettilkoblingen som må tilrettelegges. Anlegg i seriene COR-1 og SiBoost Smart-1.. (eksempel fig 1a - 1f) er montert på en forsinket stål-grunnramme (3) med vibrasjonsdempere (34). Separat bestilt og vedlagt tilbehør må eventuelt monteres. Anleggene kan kobles til vannforsyningsnettet enten direkte (skjema fig. 6a) eller indirekte (skjema fig. 6b). Ved levering med en selvsugende pumpe (spesialutførelse) må denne bare kobles direkte (systemseparasjon ved hjelp av trykkløs tank) til det offentlige vannforsyningsnettet. Opplysninger om pumpens konstruksjon finner du i pumpens monterings- og driftsveiledning. For bruk til drikkevannsforsyning og/eller brannvernforsyning må gjeldende lovbestemmelser og standarder følges. Anleggene må brukes og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende bestemmelser (i Tyskland iht. DIN 1988 (DVGW)), slik at vannforsyningens driftssikkerhet alltid er sikret og ikke virker forstyrrende på kommunal vannforsyning og andre forbruksanlegg. For tilkobling og tilkoblingsmetode til offentlige vannett må man følge lokale standarder eller retningslinjer (se Tiltenkt bruk i avsnittet «Bruk i henhold til bestemmelsene»); eventuelt komplettert av forskrifter fra vannforsyningsbedriftene eller ansvarlig brannvernmyndighet. Dessuten må det tas hensyn til lokale forhold (f.eks. et for høyt eller svært varierende fortrykk, som eventuelt gjør det nødvendig å montere en trykkreduksjonsventil). 6.2 Anleggets bestanddeler Anlegget er sammensatt av flere hovedbestanddeler som er beskrevet i det følgende. For betjeningsrelevante bestanddeler/komponenter følger det med en separat monterings- og driftsveiledning. (Se også vedlagt monteringsplan) Mekaniske og hydrauliske anleggskomponenter (fig. 1a - 1f) : Anlegget er montert på en grunnramme (3) med vibrasjonsdempere (34). Det består av en høytrykksentrifugalpumpe (1) med en trefasevekselstrømsmotor med integrert frekvensomformer (15), og med en stengeventil (7) og en tilbakeslagsventil (8) montert på trykksiden. Dessuten er det montert en avsperrbar komponentgruppe med trykkgiver (12) og manometer (11), samt en 8-liters membrantrykktank (9) med en avsperrbar gjennomstrømningsventil (10) (for gjennomstrømning iht. DIN 4807 del 5). På tappetilkoblingen til pumpen eller på innløpsledningen kan en komponentgruppe for tørrkjøringsvern (WMS) (14) være montert eller ettermonteres som ekstrautstyr (se også figur 5a og 5b). På anlegg i seriene COR-1 GE-HS og SiBoost Smart1..-HS er det fra fabrikkens side forhåndsmontert en valgfri hovedbryter (16) som også er forhåndskoplet sammen med ledninger til pumpens motor. Den elektriske tilkoblingen må i dette tilfelle skje via denne bryteren (se avsnittet «Elektrisk tilkobling»). På anlegg i serien COR-1 VR inngår en kontrollenhet (2) i leveringsomfanget; denne er montert på grunnrammen ved hjelp av en stående konsoll og er ferdig kablet med elektriske komponenter til anlegget. 10 WILO SE 07/2013

25 Norsk Den foreliggende monterings- og driftsveiledningen beskriver hele anlegget generelt, uten å gå detaljert inn på betjening av den valgfrie kontrollenheten (se avsnitt 7.3 og den vedlagte dokumentasjonen for kontrollenheten). Høytrykksentrifugalpumpe (1) med trefasevekselstrømsmotor (17) og frekvensomformer (15): Ulike typer av flertrinns høytrykksentrifugalpumper monteres i anlegget avhengig av tiltenkt bruk og nødvendige effektparametre. Se informasjon om pumpen, samt innstilling og betjening av frekvensomformeren, i den vedlagte monterings- og driftsveiledningen. Byggesett trykkgiver/membrantrykktank (fig. 2): Består av: Membrantrykktank (9) med gjennomstrømningsventil (10) Manometer (11) Trykkgiver (12a) Elektrisk tilkobling, trykkgiver (12b) Tømming/lufting (18) Sperreventil (19) Kontrollenhet VR (2): For styring og regulering av visse anleggsmodeller brukes kontrollenheten av typen VR CVV. Se informasjon om denne kontrollenheten i den vedlagte, separate monterings- og driftsveiledningen. Ved anlegg i seriene COR-1...GE og SiBoost Smart-1 er det ikke montert noen kontrollenheter. Regulering skjer via pumpens integrerte frekvensomformer (15). Opplysninger om betjening og håndtering finner du i pumpens monteringsog driftsveiledning. 6.3 Anleggets funksjon Som standard er anlegg i seriene Wilo-Comfort- Vario og Wilo-SiBoost-Smart-1 utstyrt med en normalsugende, flertrinns horisontal eller vertikal høytrykksentrifugalpumpe med trefasevekselstrømsmotor (17) og integrert frekvensomformer (15). Denne pumpen forsynes med vann via innløpstilkoblingen (4). Ved sugedrift fra dypereliggende tanker, må det installeres en separat, vakuum- og trykkfast sugeledning med bunnventil som skal være stigende fra tank til pumpetilkobling. Pumpen øker trykket og transporterer vannet via trykkledningen (5) til forbrukeren. Dessuten aktiveres/deaktiveres eller reguleres den avhengig av trykket. En trykkgiver (12) tjener som trykkovervåkning (se også fig. 2). Med trykkgiveren blir trykkets faktiske verdi målt kontinuerlig, omvandlet til et analogt strømsignal og overført til pumpens frekvensomformer (15) eller den tilgjengelige kontrollenheten (2). Frekvensomformeren eller kontrollenheten aktiverer eller deaktiverer pumpen alt etter behov og reguleringstype, eller de endrer turtallet på pumpen til de innstilte reguleringsparametrene er nådd. En mer detaljert beskrivelse av reguleringstypen, reguleringsprosedyren og innstillingsmulighetene finner du i monterings- og driftsveiledningen til henholdsvis pumpen og kontrollenheten. Den monterte membrantrykktanken (9) (totalt innhold ca. 8 liter) har en viss buffervirkning på trykkgiveren og forhindrer at reguleringen vibrerer når pumpen aktiveres og deaktiveres. Den sørger også for at det kan tappes ut litt vann (f.eks. ved små lekkasjer) av den tilgjengelige reservetanken uten at pumpen aktiveres. På denne måten reduserer koblingsfrekvensen og anleggets driftstilstand stabiliseres. FORSIKTIG! Fare for skader! For å beskytte mekaniske tetninger eller glidelagre må pumpene aldri tørrkjøres. Tørrkjøring kan føre til lekkasje i pumpen! Som tilbehør for direkte tilkobling til det kommunale vannettet tilbys en tørrkjøringsvern (WMS) (14) (for detaljer, se fig. 5a og 5b). Den overvåker det tilgjengelige fortrykket, og dens koblingssignal bearbeides av frekvensomformeren eller kontrollenheten. Montering av WMS-byggesettet gjøres ved tømmeåpningen på pumpen (for dette kreves i tillegg WMS-tilkoblingssett (fig. 5a, 14b) fra tilbehørsprogrammet) eller ved et monteringssted som klargjøres i tilførselsledningen. Ved indirekte tilkobling (systemseparasjon ved trykkløs fortank) må det monteres en nivåavhengig signalgiver i fortanken som tørrkjøringsbeskyttelse. Ved bruk av en Wilo-fortank er en flottørbryter (fig. 9a og 9b) allerede inkludert i leveransen. For tanker på monteringsstedet finner du i Wilo-sortimentet forskjellige signalgivere for ettermontering (f.eks. flottørbryter WA65 eller vannmangelelektroder med nivårelé). ADVARSEL! Helsefare! Ved drikkevannsinstallasjoner må det ikke benyttes materialer som reduserer vannkvaliteten! Som ekstrautstyr tilbys en ekstra hovedbryter som kan ettermonteres på anlegg i seriene COR-1 GE og SiBoost Smart-1.. (se fig. 1a-1f og fig. 8 - pos. 16). Med denne hovedbryteren kan man koble seg fra spenningsnettet ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på anlegget. 6.4 Støyegenskaper Avhengig av effektbehovet leveres anlegget med ulike pumper som kan ha ulike støy- og vibrasjonsegenskaper. Informasjon om dette er å finne i avsnitt 5.2 i pumpens monterings- og driftsveiledning eller i katalogopplysningene om pumpen. ADVARSEL! Helsefare! Ved lydtrykknivåverdier over 80 db(a) må betjeningspersonale og personer som oppholder seg i nærheten under drift bruke egnet hørselsvern! Monterings- og driftsveiledning Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR 11

26 Norsk 7 Montering/installasjon 7.1 Oppstillingssted Trykkøkningsanlegget skal plasseres i den tekniske sentralen eller i et tørt, godt ventilert og frostsikkert, separat og låsbart rom (f.eks. krav iht. standarden DIN 1988). Oppstillingsrommet skal ha tilstrekkelig dimensjonert drenering (kloakktilkobling e.l.). Skadelige gasser må ikke forekomme eller kunne trenge inn i rommet. Det må beregnes tilstrekkelig plass til å utføre vedlikehold. Hoveddimensjonene er å finne i den medfølgende monteringsplanen. Anlegget skal være fritt tilgjengelig fra minst to sider. Oppstillingsflaten skal være vannrett og jevn. En lett høydetilpasning for ståsikring er mulig ved hjelp av vibrasjonsdemperne i grunnrammen. Hvis nødvendig må kontramutrene løses og den passende vibrasjonsdemperen skrus litt ut. Deretter fikseres kontramutrene igjen. Anlegget er konstruert for en maksimal omgivelsestemperatur på +0 C til 40 C ved relativ luftfuktighet på 50 %. Montering og drift i nærheten av stue og soverom anbefales ikke. For å unngå overføring av flankelyder og for en spenningsfri forbindelse med rørledningen før og etter, bør det benyttes kompensatorer (fig. 7-30) med lengdebegrensere eller fleksible tilkoblingsledninger (fig. 7 31)! 7.2 Montering Fundament/underlag Utførelsen av trykkøkningsanlegg muliggjør montering på et flatt betonggulv. Plassering av grunnrammen på høydejusterbare svingningsdempere sikrer en flankelydisolering i forhold til konstruksjonen. VIKTIG! Svingningsdemperne er eventuelt ikke montert ved levering av transporttekniske grunner. Kontroller at alle svingningsdemperne er montert og låst med gjengemutter før montering av anlegget. (se også fig. 7; 8a og 8b - 34) Ved ekstra feste i gulvet på monteringsstedet (lik eksempelet i fig. 8-32) må det utføres egnede tiltak som hindrer overføring av flankelyd Hydraulisk tilkobling og rørledninger Fra fabrikken er alle hydrauliske tilkoblingsåpninger lukket med beskyttelseshette eller plugg. Disse må fjernes før tilkoblingsarbeidene påbegynnes. FORSIKTIG! Fare for ødeleggelse eller skader! Beskyttelseshetter eller plugger som ikke er fjernet, kan føre til forstoppelser og skade pumpen! Ved tilkobling til det kommunale drikkevannettet må bestemmelsene til det kommunale vannverket overholdes. Anlegget må ikke tilkobles før alle sveise- og loddearbeider samt nødvendig skylling og eventuelt desinfisering av rørsystemet og det leverte anlegget er avsluttet (se punkt 7.2.3). Rørledningene på monteringsstedet må monteres spenningsfritt. For dette anbefales bruk av kompensatorer med lengdebegrensere eller fleksible tilkoblingsledninger, for å hindre vridning av rørforbindelsene og overføring av vibrasjoner fra anlegget til bygningsinstallasjonen. Rørledningenes fikseringer må ikke festes på rørnettet til anlegget, dette for å hindre at flankelyder overføres til konstruksjonen (eksempel se fig. 7). Strømningsmotstanden i sugeledningen må holdes så lav som mulig (dvs. kort ledning, liten bend, tilstrekkelige store stengeventiler), ellers kan tørrkjøringsvernet aktiveres på grunn av store væskestrømmer ved høye trykktap. (Kontroller pumpens NPSH, unngå trykktap og kavitasjon) Hygiene (TrinkwV 2001) Dette trykkøkningsanlegget oppfyller gjeldende tekniske regler, spesielt DIN 1998, og er testet på fabrikken med hensyn til feilfri funksjon. Vær oppmerksom på av ved bruk til drikkevann må hele drikkevannsforsyningssystemet overleveres operatøren i hygienisk feilfri tilstand. Se også relevante opplysninger i DIN 1988, del 2, avsnitt 11.2, samt kommentarene til DIN. Ifølge TwVO 5. avsats 4, mikrobiologiske krav, omfatter dette nødvendigvis spyling og eventuelt desinfisering. Grenseverdier som må overholdes, er oppført i TwVO 5). ADVARSEL! Forurenset drikkevann er helsefarlig! Spyling av ledninger og anlegg reduserer risikoen for innskrenkning av drikkevannskvaliteten! Vannet må fornyes hvis anlegget står stille over lengre tid! Etter levering må anlegget installeres på det tiltenkte monteringsstedet så raskt som mulig. Foreta alltid spyling. For at spylingen av anlegget skal være så enkel som mulig, anbefaler vi å montere et T-stykke på anleggets forbrukerside (ved membrantrykktank på sluttrykksiden, direkte bak denne) før den neste sperremekanismen. Denne forgreningen (utstyrt med en sperremekanisme) brukes under spyling til tømming i kloakksystemet og må dimensjoneres i samsvar med den maksimale væskestrømmen til pumpen (se også skjema fig. 6a og 6b). Er ikke fritt utløp mulig, må utførelsene i DIN 1988 T5 følges, f.eks. ved tilkobling av en slange Tørrkjøringsvern (tilbehør) Montere tørrkjøringsbeskyttelse: Ved direkte tilkobling til det kommunale vannettet: Tørrkjøringsvern (WMS) skrus inn og tettes på en passende tilkoblingstuss på sugeledningen (ved ettermontering), eller på tømmestussen til pumpen (fig. 5a). Bruk i tillegg 12 WILO SE 07/2013

Wilo-Economy Wilo-Comfort, -Comfort-N Wilo-Vario

Wilo-Economy Wilo-Comfort, -Comfort-N Wilo-Vario Wilo-Economy Wilo-Comfort, -Comfort-N Wilo-Vario N Monterings- og driftsveiledning 2 063 145-Ed. 03 / 2010-07-Wilo Fig. 1a: Fig. 1b: Fig. 1c: Fig. 2a: 12b 8 9 12a 9 13 14 Fig. 2b: A B C Fig. 3: Fig. 4:

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey no Monterings- og driftsveiledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsveiledning 1.1 Om dette dokumentet Den

Detaljer

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR N Montasje- og bruksanvisning 2 527 299-Ed.03 (N-PDF-2010-07-Wilo) Fig. 1a Fig. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6 1 15 5 8

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012 HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX Betriebsanleitung 057 477 032_a I 05/2012 477 032_a HW 3000 (Art.Nr. 112 845) HW 3000 INOX (Art.Nr. 112 846) HW 3500 (Art.Nr. 112 847) HW 3500 INOX (Art.Nr.

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Vakt 70. Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Vakt 70. Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10 Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Synconta 801-902L

Pumpestasjon type ABS Synconta 801-902L 1068-00 15975187NO (12/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Pumpestasjon type ABS Synconta 801 901 901L 902 902L Innholdsfortegnelse 1 Generelt...

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad Høyeffektiv varmepumpe Calio S Datablad Trykkested Datablad Calio S KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583 Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581-8583 Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP no - NO 08.11 09 235 400 / 01 09 235 400 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte: PW 5105 AV/LP Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer