Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR"

Transkript

1 Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung Ed.02 / Wilo

2 Fig. 1a: Fig. 1b:

3 Fig. 1c: Fig. 1d:

4 Fig. 1e: Fig. 1f:

5 Fig. 2: 12b 9 12b 10 12a

6 Fig. 3: 9 10 OPEN A CLOSED B C

7 Fig. 4:

8 Fig. 5a: a b

9 Fig. 5b: 23a b 14-1

10 Fig. 6a: Fig. 6b:

11 Fig. 7: RB

12 Fig. 8a: x

13 Fig. 8b: x4 x x4 oder eller x6 35

14 Fig. 9a:

15 Fig. 9b: 52

16 Norsk Bildeforklaringer Fig. 1a Fig. 1b Fig. 1c Fig. 1d Fig. 1e Eksempel SiBoost Smart 1HELIX VE606 Eksempel COR- 1MVISE806-2G-GE Eksempel COR- 1MVIE204EM2-GE Eksempel COR-1MHIE406-2G-GE Eksempel COR-1HELIX VE5202-GE Fig. 1f Eksempel COR-1HELIX VE5204/VR 1 Pumpe 2 Kontrollenhet (på enkelte modeller) 3 Grunnramme 4 Innløpstilkobling 5 Trykkledning 6 Stengeventil på innløpssiden (valgfri på enkelte modeller) 7 Stengeventil på trykksiden 8 Tilbakeslagsventil 9 Membrantrykktank 10 Gjennomstrømningsventil 11 Manometer 12 Trykkgiver 13 Konsoll for feste av kontrollenheten (på enkelte modeller) 14 Tørrkjøringsvern (WMS) (valgfritt) 15 Frekvensomformer 16 Hovedbryter (HS) (valgfri) 17 Motor Fig. 2 Byggesett trykkgiver og membrantrykktank 9 Membrantrykktank 10 Gjennomstrømningsventil 11 Manometer 12a Trykkgiver 12b Elektrisk tilkobling, trykkgiver 18 Tømming/lufting 19 Sperreventil Fig. 3 Betjening gjennomstrømningsventil / trykktest Membrantrykktank 9 Membrantrykktank 10 Gjennomstrømningsventil A Åpne/lukke B Tømming C Kontroller forpresstrykk Fig. 4 a b c d e Fig. 5a Henvisningstabell nitrogentrykk membrantrykktank (eksempel) Nitrogentrykk iht. tabellen Innkoblingstrykk grunnlastpumpe i bar PE Nitrogentrykk i bar PN2 Nitrogenmåling uten vann OBS! Fyll kun på nitrogen Byggesett tørrkjøringsvern (WMS) Fig. 5b Elektriske tilkoblingsvarianter/koblingslogikk WMS 14-a Byggesett WMS 14-1 Trykkbryter PS Støpsel PS3-Nxx eller PS3-4xx 14-3 Manometer 14-4 Fordelerstykke 14-5 Lufteventil 14-6 Sperreventil 14-b Byggesett WMS-tilkoblingssett 14-7 Skrueforbindelse 14-8 Fitting 14-9 Tømmeskrue pumpe O-ringtetninger PS3-4xx Totrådet tilkoblingskabel, normalt-lukket-funksjon (åpner ved fallende trykk) PS3-Nxx Tretrådet tilkoblingskabel, vekslerfunksjon BN Brun BU Blå BK Sort Tilkobling i kontrollenhet (se medfølgende koblingsskjema) 2 WILO SE 07/2013

17 Norsk Fig. 6a Eksempel direkte tilkobling (hydraulisk skjema) Fig. 6b Eksempel indirekte tilkobling (hydraulisk skjema) 20 Anlegg SiBoost Smart1/ COR-1 21 Forbruksuttak før anlegg 22 Membrantrykktank (tilbehør) på innløpssiden med omløp 23 Membrantrykktank (tilbehør) på trykksiden med omløp 24 Forbruksuttak etter anlegg 25 Tilførselstilkobling for spyling av anlegget 26 Dreneringstilkobling for spyling av anlegget 27 Trykkløs fortank (tilbehør) på innløpssiden 28 Spyleinnretning for innløpstilkobling på fortank 29 Omløp utelukkende for inspeksjon/vedlikehold (ikke permanent installasjon) Fig. 7 Monteringseksempel 16 Hovedbryter (HS) (valgfri) 30 Kompensator med lengdebegrensere (tilbehør) 31 Fleksibel tilkoblingsledning (tilbehør) 32 Gulvfiksering, flankelydfrakoblet (på monteringsstedet) 33 Fiksering av rørledning, f.eks. med rørklammer (på monteringsstedet) 34 Skru svingningsdemper (medfølger) i riktig gjenget innsats og lås med kontramutter BW Bøyningsvinkel fleksibel tilkoblingseffekt RB Bøyningsradius fleksibel tilkoblingseffekt Fig. 8a Transportanvisninger, eksempel anlegg uten kontrollenhet (opptil 7,5 kw) Fig. 8b Transportanvisninger, eksempel anlegg med kontrollenhet (> 7,5 kw) 2 Kontrollenhet 34 Skru svingningsdemper (medfølger) i riktig gjenget innsats og lås med kontramutter 35 Ringbolter / transportfester for festing av festeutstyr 36 Transportpall/transportramme (eksempler) 37 Transportinnretning - (eksempel - jekketralle) 38 Transportfeste (skruer) 39 Transportfeste (strammebånd) 40 Løfteinnretning (eksempel - kranredskap (fig. 8a), lastetravers (fig. 8b)) 41 Omslagssikring (eksempel - løftebånd) 42 Eske/pose med tilbehør/tilleggspakke (f.eks. membrantrykktank, motflenser, vibrasjonsdempere, etc.) Fig. 9a Fortank (tilbehør - eksempel) 43 Innløp (med flottørventil (tilbehør)) 44 Ventilering og lufting med insektbeskyttelse 45 Inspeksjonsåpning 46 Overløp Sørg for tilstrekkelig bortledning. Sørg for sifong eller klaff mot inntrekk av insekter. Ingen direkte forbindelse til kanalisasjonen (fritt utløp iht. EN 1717) 47 Tømming 48 Uttak (tilkobling for trykkøkningsanlegg) 49 Koblingsboks for tørrkjøringsvern 50 Tilkobling for spyleinnretning innløp 51 Nivåindikator Monterings- og driftsveiledning Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR 3

18 Norsk Fig. 9b Tørrkjøringsvern (flottørbryter) med tilkoblingsskjema 52 Tørrkjøringsvern/flottørbryter A Tank fyllt, kontakt lukket (ingen vannmangel) B Tank tom, kontakt åpen (vannmangel) Farger på ledere BN BRUN BU BLÅ BK SORT 4 WILO SE 07/2013

19 Norsk 1 Generelt Sikkerhet Symboler i bruksanvisningen Personalets kvalifisering Farer forbundet med manglende overholdelse av sikkerhetsforskriftene Sikkerhetsbevisst arbeid Sikkerhetsforskrifter for driftsansvarlig Sikkerhetsforskrifter for installasjons- og vedlikeholdsarbeid Ombygning og fremstilling av reservedeler på eget initiativ Ikke-tillatte driftsmåter Transport og mellomlagring Tiltenkt bruk Opplysninger om produktet Typenøkler Tekniske spesifikasjoner Leveringsomfang Tilbehør Beskrivelse av produkt og tilbehør Generell beskrivelse Anleggets bestanddeler Anleggets funksjon Støyegenskaper Montering/installasjon Oppstillingssted Montering Fundament/underlag Hydraulisk tilkobling og rørledninger Hygiene (TrinkwV 2001) Tørrkjøringsvern (tilbehør) Hovedbryter (tilbehør) Membrantrykktank (tilbehør) Sikkerhetsventil (tilbehør) Trykkløs fortank (tilbehør) Kompensatorer (tilbehør) Fleksible tilkoblingsledninger (tilbehør) Trykkreduksjonsventil (tilbehør) Elektrisk tilkobling Oppstart/avstengning Generelle forberedelser og kontrolltiltak Tørrkjøringsvern (WMS) Oppstart av anlegget Avstengning av anlegget Vedlikehold Feil, årsaker og utbedring Reservedeler Monterings- og driftsveiledning Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR 5

20 Norsk Monterings- 1 Generelt og driftsveiledning Om dette dokumentet: Den originale driftsveiledningen er på tysk. Alle andre språk i denne veiledningen er oversatt fra originalversjonen. Monterings- og driftsveiledningen er en fast del av denne enheten. Den skal hele tiden være tilgjengelig i nærheten av enheten. Det er en forutsetning for riktig bruk og betjening av enheten at denne veiledningen følges nøye. Monterings- og driftsveiledningen er basert på utførelsen av enheten og gjeldende utgave av de sikkerhetstekniske normene som er lagt til grunn på trykketidspunktet. EU-konformitetserklæring: En kopi av EF-konformitetserklæringen er en del av denne dritsveiledningen. Komformitetserklæringen taper sin gyldighet dersom det gjøres tekniske endringer av utførelsene som er oppført i den uten vårt samtykke, samt ved manglende overholdelse av de anvisningene mht. produktets og personellets sikkerhet som gis i driftsveiledningen. 2 Sikkerhet Denne driftsveiledningen inneholder grunnleggende informasjon som må følges ved installasjon, drift og vedlikehold. Derfor må denne driftsveiledningen alltid leses av fagpersonalet og driftsansvarlig før installasjon og oppstart. Ikke bare de generelle sikkerhetsinstruksjonene under hovedavsnittet Sikkerhet må følges, men også de spesielle sikkerhetsinstruksjonene som er oppført under hovedpunktene nedenfor og angitt med faresymboler. 2.1 Symboler i bruksanvisningen Symboler: Symbol for generell fare Fare for elektrisk spenning VIKTIG Signalord: FARE! Akutt farlig situasjon. Død eller alvorlige personskader oppstår hvis instruksjonene ikke overholdes. ADVARSEL! Brukeren kan bli utsatt for (alvorlige) skader. «Advarsel» innebærer at det sannsynligvis vil oppstå (alvorlige) personskader dersom merknaden ikke overholdes. FORSIKTIG! Det er fare for å skade produktet/anlegget. «Forsiktig» refererer til mulige produktskader hvis henvisningene ikke følges. HENVISNING: Nyttig informasjon om håndtering av produktet. Informasjonen gjør oppmerksom på mulige problemer. Henvisninger som er festet rett på produktet, f.eks. rotasjonsretningspiler symbol for tilkoblinger typeskilt og varselmerke må alltid tas hensyn til og holdes i fullstendig lesbar tilstand. 2.2 Personalets kvalifisering Personalet for montering, betjening og vedlikehold må være kvalifisert for arbeidet. Den driftsansvarlige må utpeke en ansvarshavende, definere ansvarsområdet og trygge personalet. Hvis personalet ikke har de nødvendige kunnskapene, må de få nødvendig opplæring og skolering. Produsenten av produktet kan gjennomføre dette, på oppfordring fra driftsansvarlige. 2.3 Farer forbundet med manglende overholdelse av sikkerhetsforskriftene Hvis sikkerhetsforskriftene ikke følges, kan det oppstå fare for folk, miljø og produkt/anlegg. Ignoreres sikkerhetforskriftene, fører dette til tap av ethvert skadeerstatningskrav. Nærmere bestemt kan manglende overholdelse blant annet føre til at følgende farer oppstår: Fare for personer på grunn av elektrisk, mekanisk og bakteriologisk påvirkning Fare for miljøet på grunn av lekkasje av farlige stoffer Materialskader Svikt i viktige funksjoner i produkt/anlegg Svikt i foreskrevne vedlikeholds- og utbedringsrutiner 2.4 Sikkerhetsbevisst arbeid Sikkerhetsforskriftene i denne driftsveiledningen, eksisterende nasjonale forskrifter om ulykkesforebyggende arbeid samt eventuelle interne arbeids-,drifts- og sikkerhetsforskrifter fra driftsansvarlige må overholdes. 2.5 Sikkerhetsforskrifter for driftsansvarlig Denne enheten er ikke ment til å benyttes av personer (dette gjelder også for barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring og/eller manglende kunnskaper, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, eller de har fått opplæring av denne personen om hvordan enheten skal brukes. Barn må holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med enheten. Hvis varme eller kalde komponenter på produktet/ anlegget fører til fare, må man sikre disse mot å bli berørt på stedet hvor anlegget er i bruk. 6 WILO SE 07/2013

21 Norsk Berøringsvern på komponenter som er i bevegelse (f.eks. kobling) skal ikke fjernes fra et produkt som er under drift. Lekkasje (f.eks. på akseltetning) av farlige transportmedier (f.eks. eksplosive, giftige, varme) må bortledes slik at det ikke oppstår fare for personer og miljøet. Overhold nasjonale lovmessige bestemmelser. Lett antennelige materialer må alltid holdes borte fra produktet. Fare som skyldes elektrisk energi, må elimineres. Pålegg i lokale eller generelle forskrifter [for eksempel IEC] og fra lokale energiforsyningsverk må følges. 2.6 Sikkerhetsforskrifter for installasjons- og vedlikeholdsarbeid Driftsansvarlig må sørge for at alle installasjonsog vedlikeholdsarbeider utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonale som har tilegnet seg tilstrekkelig informasjon gjennom nøye lesning av monterings- og driftsveiledningen. Arbeid på produktet/anlegget skal alltid utføres når produktet/anlegget er i ro. Den fremgangsmåten som er beskrevet i monterings- og driftsveiledningen for å sette produktet/anlegget i stillstand, må overholdes. Rett etter at arbeidene er gjennomført må alle sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger monteres og settes i funksjon igjen. 2.7 Ombygning og fremstilling av reservedeler på eget initiativ Egenmektig ombygging og fremstilling av reservedeler setter sikkerheten til produktet/personellet i fare, og setter produsentens erklæringer angående sikkerheten ut av kraft. Endringer på produktet er bare tillatt med godkjenning fra produsenten. Bruk av originale reservedeler og tilbehør som er autorisert av produsenten, er viktig for sikkerheten Bruk av andre deler fører til at ansvaret for eventuelle følger bortfaller. 2.8 Ikke-tillatte driftsmåter Driftssikkerheten til det leverte produktet er bare sikret gjennom korrekt bruk i henhold til avsnitt 4 i monterings- og driftsveiledningen. Grenseverdiene som er oppgitt i katalog/datablad, må ikke under noen omstendighet under- eller overskrides. 3 Transport og mellomlagring Trykkøkningsanlegget leveres på en eller flere paller eller transport-trerammer (se eksempel i fig. 8a og 8b), på transportlister eller i en transportkasse, og er sikret med folie mot støv og fuktighet. Følg anvisningene på emballasjen om transport og oppbevaring. FORSIKTIG! Fare for materialskader! Transporten må utføres med godkjente løfteutstyr (fig. 8a og 8b). Det er viktig at pumpene står stabilt ettersom de er konstruert med et relativt høytliggende tyngdepunkt (topptyngde!). Fest transportremmer eller tau til transportfestene (se fig. 8a og 8b - pos. 35), eller legg dem rundt grunnrammen. Rørledningene er ikke egnet for opptak av last og må ikke benyttes til å feste lasten under transport. FORSIKTIG! Fare for skader! Belastninger på rørledningene og armaturer under transport kan føre til lekkasje! Dimensjoner, vekt samt nødvendige åpninger og åpne rom for transport av anlegget står oppført på vedlagt monteringsplan eller dokumentasjon. FORSIKTIG! Fare for ødeleggelse eller skader! Anlegget må beskyttes med egnede tiltak mot fuktighet, frost og varme, samt mekaniske skader! Ved levering og utpakking av trykkøkningsanlegget og det medfølgende tilbehøret må det først kontrolleres om emballasjen er skadet. Hvis det oppdages skader som kan skyldes fall eller liknende: Kontroller trykkøkningsanlegget og tilbehørsdeler med henblikk på mulige skader. Informer fraktfirmaet (spedisjonen) eller vår kundeservice, også dersom det ikke oppdages åpenbare skader på anlegget eller tilbehøret. Etter at emballasjen er fjernet, lagres eller monteres anlegget i samsvar med de beskrevne monteringsbetingelsene (se avsnittet montering/ installasjon). 4 Tiltenkt bruk Wilo trykkøkningsanlegg i seriene WILO SiBoost- Smart -1 und COR-1MVIE er konsipert for vannforsyningsanlegg som ikke trenger reservepumpe. De brukes ved industrielle og private bruksområder for økning og opprettholdelse av trykket, eksempelvis ved: Private vannforsynings- og kjølesystemer Industrielle vannforsynings- og kjølesystemer Brannslukkingsvannforsyningsanlegg for selvhjelp uten normative standarder Vannings- og overrislingsanlegg Ved planlegging og installasjon må følgende standarder og retningslinjer følges: DIN 1988 (for Tyskland) DIN 2000 (for Tyskland) EU-direktiv 98/83/EF Tysk drikkevannsforskrift - TrinkwV2001 (for Tyskland) DVGW-retningslinjer (for Tyskland) Se til at transportmediet ikke angriper materialene i anlegget verken kjemisk eller mekanisk og ikke inneholder abrasive eller langfibrede bestanddeler. Monterings- og driftsveiledning Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR 7

22 Norsk Automatisk regulerte trykkøkningsanlegg forsynes fra det offentlige drikkevannsnettet enten direkte (med direkte tilkobling) eller indirekte (med indirekte tilkobling) via en fortank. Slike fortanker er lukkede og trykkløse, dvs. at de kun har atmosfærisk trykk. 5 Opplysninger om produktet 5.1 Typenøkler Eksempel: SiBoost Smart 1HELIX VE606 Wilo Merkenavn SiBoost Produktserie trykkøkningsanlegg Smart Seriebetegnelse 1 Antall pumper HELIX Seriebetegnelse pumpe (se vedlagt pumpedokumentasjon) -VE Pumpekonstruksjon, vertikal standardutførelse 6 Merkevannføring [m3/t] 06 Antall nivåer på pumpene Eksempel: COR-1MVIE406-2G-GE CO COmpact-trykkøkningsanlegg R Regulering ved hjelp av frekvensomformer 1 Med en pumpe MVIE Pumpens seriebetegnelse (se også vedlagt pumpedokumentasjon) 4 Merkevannføring [m3/t] 06 Antall trinn på pumpen -2G Informasjon om generasjon GE Grunnenhet, dvs. uten ekstra kontrollenhet Reguleringen skjer ved hjelp av en integrert frekvensomformer i pumpen Eksempel: COR-1MVISE806-2G-GE CO COmpact-trykkøkningsanlegg R Regulering ved hjelp av frekvensomformer 1 Med en pumpe MVISE Pumpens seriebetegnelse (se også vedlagt pumpedokumentasjon) 8 Merkevannføring [m3/t] 06 Antall trinn på pumpen -2G Informasjon om generasjon GE Grunnenhet, dvs. uten ekstra kontrollenhet Reguleringen skjer ved hjelp av en integrert frekvensomformer i pumpen Eksempel: COR-1MHIE406-2G-GE CO COmpact-trykkøkningsanlegg R Regulering ved hjelp av frekvensomformer 1 Med en pumpe MHIE Pumpens seriebetegnelse (se også vedlagt pumpedokumentasjon) 4 Merkevannføring [m3/t] 06 Antall trinn på pumpen -2G Informasjon om generasjon GE Grunnenhet, dvs. uten ekstra kontrollenhet Reguleringen skjer ved hjelp av en integrert frekvensomformer i pumpen Eksempel: COR-1MVIE204EM2-GE CO COmpact-trykkøkningsanlegg R Regulering ved hjelp av frekvensomformer 1 Med en pumpe MVIE Pumpens seriebetegnelse (se også vedlagt pumpedokumentasjon) 2 Merkevannføring [m3/t] 04 Antall trinn på pumpen EM2 Vekselstrømutførelse med forhåndsinnstilt driftstype Modus 2 Trykkendringsdrift GE Grunnenhet, dvs. uten ekstra kontrollenhet Reguleringen skjer ved hjelp av en integrert frekvensomformer i pumpen Tilleggsbetegnelse for tilleggsvalg som er forhåndsmontert ved fabrikken WMS Inkludert byggesett WMS (tørrkjøringsverneinnretning for drift med fortrykk) HS Inkludert hovedbryter for på- og avslåing av anlegget (nettskillebryter) Eksempel: COR-1HELIX VE5203/3/VR CO COmpact-trykkøkningsanlegg R Regulering ved hjelp av frekvensomformer 1 Med en pumpe HELIX-VE Pumpens seriebetegnelse (se også vedlagt pumpedokumentasjon) 52 Merkevannføring [m3/t] 03 Antall trinn på pumpen /3 Antall reduserte nivåer VR Kontrollenhet, her Vario Regulator 8 WILO SE 07/2013

23 Norsk 5.2 Tekniske spesifikasjoner Maks. væskestrøm Se katalog/datablad Maks. løftehøyde Se katalog/datablad Turtall o/min (variabelt turtall) Nettspenning 3~ 400 V ±10 % V (L1, L2, L3, PE) (ved EM2-1~230 V ±10 % V (L, N, PE)) (ved M 1~230 V ±10 % V (L, N, PE)) Se typeskilt pumpe/motor Nominell strøm Se typeskilt pumpe/motor Frekvens 50 Hz (60 Hz) Elektrisk tilkobling (se pumpens monterings- og driftsveiledning, ev. kontrollenhetens monterings- og driftsveiledning og koplingsskjema, dersom disse er tilgjengelige) Isolasjonsklasse F Beskyttelsesklasse IP 54 Energiforbruk P 1 Se typeskilt pumpe/motor Energiforbruk P 2 Se typeskilt pumpe/motor Lydtrykknivå Motorytelse [kw] 0,55 0,75 1,1 1,5 2, ,5 7, ,5 22 db(a) Nominell diameter Tilkobling Rp 1/ R 11/4 (..1MHIE 2) Suge-/trykkledning Rp 11/4/ R 11/4 (..1MHIE 4) (..1MVIE 2) (..1MVIE 4) (..1HELIX VE 4) (..1HELIX VE 6) Rp 11/2/ R 11/2 (..1MHIE 8) (..1MVIE 8) (..1HELIX VE 10) Rp 2/ R 11/2(..1MHIE 16) (..1MVIE ) (..1HELIX VE 16) DN 50/ R 2 (..1MVIE 16) Rp 2/ R 2 (..1HELIX VE 22) DN 65/ R 2½ (..1MVIE 32) Rp 2½/ R 2½ (..1HELIX VE 36) DN 80/ DN 80 (..1MVIE 52) Rp 3/ DN 80 (..1HELIX VE 52) DN 100/ DN 100 (..1MVIE 70) (..1MVIE 95) (Med forbehold om endringer; se også medfølgende monteringsplan) Tillatt omgivelsestemperatur 5 C til 40 C Tillatte medier Rent vann uten bunnfall Tillatt temperatur medium 3 C til 50 C Maks. tillatt driftstrykk 16 bar på trykksiden (se typeskilt) Maks. tillatt innløpstrykk Indirekte tilkobling (men minst maks. 6 bar) Andre data... Membrantrykktank 8 liter Monterings- og driftsveiledning Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR 9

24 Norsk 5.3 Leveringsomfang Trykkøkningsanlegg Eventuelt eske med tilbehør/tilleggspakke/monteringsdeler (fig. 8a og 8b - pos. 42) Monterings- og driftsveiledning for trykkøkningsanlegget Monterings- og driftsveiledning for pumpene Overtakelsessertifikat fra fabrikken (iht. EN B) Eventuelt monterings- og driftsveiledning for kontrollenheten Eventuelt monteringsplan Eventuelt elektrisk koplingsskjema Eventuelt monterings- og driftsveiledning for frekvensomformer Eventuelt tilleggsblad for fabrikkinnstilling av frekvensomformer Eventuelt monterings- og driftsveiledning for signalgiver Eventuelt reservedelsliste 5.4 Tilbehør Tilbehør må bestilles separat ved behov. Tilbehørsdeler fra Wilo-sortimentet er f.eks.: Åpen fortank (eksempel fig. 10a) Større membrantrykktank (på for- eller sluttrykksiden) Sikkerhetsventil Tørrkjøringsbeskyttelse: Tørrkjøringsvern (WMS) (fig. 5a og 5b) ved innløpsdrift (min. 1,0 bar) (leveres med trykkøkningsanlegg ferdig montert ved oppdragsrelatert bestilling) Flottørbryter Vannmangelelektroder med nivårelé Elektroder for tankdrift (ekstrautstyr på forespørsel) Hovedbryter (fig. 1a til 1f ; fig. 8-16;) Fleksible tilkoblingsledninger (fig. 7-31) Kompensatorer (fig. 7-30) Gjengeflenser Støydempende kapsling (ekstrautstyr på forespørsel) 6 Beskrivelse av produkt og tilbehør 6.1 Generell beskrivelse Anlegget med normaltsugende, vertikal (MVIE, MVISE eller Helix VE) eller horisontal (MHIE) stående, flertrinns høytrykksentrifugalpumpe leveres som kompaktanlegg med fullstendig rørtilkobling og tilkoblingsklart. Det er bare tilkoblinger for innløps- og trykkledning, samt den elektriske nettilkoblingen som må tilrettelegges. Anlegg i seriene COR-1 og SiBoost Smart-1.. (eksempel fig 1a - 1f) er montert på en forsinket stål-grunnramme (3) med vibrasjonsdempere (34). Separat bestilt og vedlagt tilbehør må eventuelt monteres. Anleggene kan kobles til vannforsyningsnettet enten direkte (skjema fig. 6a) eller indirekte (skjema fig. 6b). Ved levering med en selvsugende pumpe (spesialutførelse) må denne bare kobles direkte (systemseparasjon ved hjelp av trykkløs tank) til det offentlige vannforsyningsnettet. Opplysninger om pumpens konstruksjon finner du i pumpens monterings- og driftsveiledning. For bruk til drikkevannsforsyning og/eller brannvernforsyning må gjeldende lovbestemmelser og standarder følges. Anleggene må brukes og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende bestemmelser (i Tyskland iht. DIN 1988 (DVGW)), slik at vannforsyningens driftssikkerhet alltid er sikret og ikke virker forstyrrende på kommunal vannforsyning og andre forbruksanlegg. For tilkobling og tilkoblingsmetode til offentlige vannett må man følge lokale standarder eller retningslinjer (se Tiltenkt bruk i avsnittet «Bruk i henhold til bestemmelsene»); eventuelt komplettert av forskrifter fra vannforsyningsbedriftene eller ansvarlig brannvernmyndighet. Dessuten må det tas hensyn til lokale forhold (f.eks. et for høyt eller svært varierende fortrykk, som eventuelt gjør det nødvendig å montere en trykkreduksjonsventil). 6.2 Anleggets bestanddeler Anlegget er sammensatt av flere hovedbestanddeler som er beskrevet i det følgende. For betjeningsrelevante bestanddeler/komponenter følger det med en separat monterings- og driftsveiledning. (Se også vedlagt monteringsplan) Mekaniske og hydrauliske anleggskomponenter (fig. 1a - 1f) : Anlegget er montert på en grunnramme (3) med vibrasjonsdempere (34). Det består av en høytrykksentrifugalpumpe (1) med en trefasevekselstrømsmotor med integrert frekvensomformer (15), og med en stengeventil (7) og en tilbakeslagsventil (8) montert på trykksiden. Dessuten er det montert en avsperrbar komponentgruppe med trykkgiver (12) og manometer (11), samt en 8-liters membrantrykktank (9) med en avsperrbar gjennomstrømningsventil (10) (for gjennomstrømning iht. DIN 4807 del 5). På tappetilkoblingen til pumpen eller på innløpsledningen kan en komponentgruppe for tørrkjøringsvern (WMS) (14) være montert eller ettermonteres som ekstrautstyr (se også figur 5a og 5b). På anlegg i seriene COR-1 GE-HS og SiBoost Smart1..-HS er det fra fabrikkens side forhåndsmontert en valgfri hovedbryter (16) som også er forhåndskoplet sammen med ledninger til pumpens motor. Den elektriske tilkoblingen må i dette tilfelle skje via denne bryteren (se avsnittet «Elektrisk tilkobling»). På anlegg i serien COR-1 VR inngår en kontrollenhet (2) i leveringsomfanget; denne er montert på grunnrammen ved hjelp av en stående konsoll og er ferdig kablet med elektriske komponenter til anlegget. 10 WILO SE 07/2013

25 Norsk Den foreliggende monterings- og driftsveiledningen beskriver hele anlegget generelt, uten å gå detaljert inn på betjening av den valgfrie kontrollenheten (se avsnitt 7.3 og den vedlagte dokumentasjonen for kontrollenheten). Høytrykksentrifugalpumpe (1) med trefasevekselstrømsmotor (17) og frekvensomformer (15): Ulike typer av flertrinns høytrykksentrifugalpumper monteres i anlegget avhengig av tiltenkt bruk og nødvendige effektparametre. Se informasjon om pumpen, samt innstilling og betjening av frekvensomformeren, i den vedlagte monterings- og driftsveiledningen. Byggesett trykkgiver/membrantrykktank (fig. 2): Består av: Membrantrykktank (9) med gjennomstrømningsventil (10) Manometer (11) Trykkgiver (12a) Elektrisk tilkobling, trykkgiver (12b) Tømming/lufting (18) Sperreventil (19) Kontrollenhet VR (2): For styring og regulering av visse anleggsmodeller brukes kontrollenheten av typen VR CVV. Se informasjon om denne kontrollenheten i den vedlagte, separate monterings- og driftsveiledningen. Ved anlegg i seriene COR-1...GE og SiBoost Smart-1 er det ikke montert noen kontrollenheter. Regulering skjer via pumpens integrerte frekvensomformer (15). Opplysninger om betjening og håndtering finner du i pumpens monteringsog driftsveiledning. 6.3 Anleggets funksjon Som standard er anlegg i seriene Wilo-Comfort- Vario og Wilo-SiBoost-Smart-1 utstyrt med en normalsugende, flertrinns horisontal eller vertikal høytrykksentrifugalpumpe med trefasevekselstrømsmotor (17) og integrert frekvensomformer (15). Denne pumpen forsynes med vann via innløpstilkoblingen (4). Ved sugedrift fra dypereliggende tanker, må det installeres en separat, vakuum- og trykkfast sugeledning med bunnventil som skal være stigende fra tank til pumpetilkobling. Pumpen øker trykket og transporterer vannet via trykkledningen (5) til forbrukeren. Dessuten aktiveres/deaktiveres eller reguleres den avhengig av trykket. En trykkgiver (12) tjener som trykkovervåkning (se også fig. 2). Med trykkgiveren blir trykkets faktiske verdi målt kontinuerlig, omvandlet til et analogt strømsignal og overført til pumpens frekvensomformer (15) eller den tilgjengelige kontrollenheten (2). Frekvensomformeren eller kontrollenheten aktiverer eller deaktiverer pumpen alt etter behov og reguleringstype, eller de endrer turtallet på pumpen til de innstilte reguleringsparametrene er nådd. En mer detaljert beskrivelse av reguleringstypen, reguleringsprosedyren og innstillingsmulighetene finner du i monterings- og driftsveiledningen til henholdsvis pumpen og kontrollenheten. Den monterte membrantrykktanken (9) (totalt innhold ca. 8 liter) har en viss buffervirkning på trykkgiveren og forhindrer at reguleringen vibrerer når pumpen aktiveres og deaktiveres. Den sørger også for at det kan tappes ut litt vann (f.eks. ved små lekkasjer) av den tilgjengelige reservetanken uten at pumpen aktiveres. På denne måten reduserer koblingsfrekvensen og anleggets driftstilstand stabiliseres. FORSIKTIG! Fare for skader! For å beskytte mekaniske tetninger eller glidelagre må pumpene aldri tørrkjøres. Tørrkjøring kan føre til lekkasje i pumpen! Som tilbehør for direkte tilkobling til det kommunale vannettet tilbys en tørrkjøringsvern (WMS) (14) (for detaljer, se fig. 5a og 5b). Den overvåker det tilgjengelige fortrykket, og dens koblingssignal bearbeides av frekvensomformeren eller kontrollenheten. Montering av WMS-byggesettet gjøres ved tømmeåpningen på pumpen (for dette kreves i tillegg WMS-tilkoblingssett (fig. 5a, 14b) fra tilbehørsprogrammet) eller ved et monteringssted som klargjøres i tilførselsledningen. Ved indirekte tilkobling (systemseparasjon ved trykkløs fortank) må det monteres en nivåavhengig signalgiver i fortanken som tørrkjøringsbeskyttelse. Ved bruk av en Wilo-fortank er en flottørbryter (fig. 9a og 9b) allerede inkludert i leveransen. For tanker på monteringsstedet finner du i Wilo-sortimentet forskjellige signalgivere for ettermontering (f.eks. flottørbryter WA65 eller vannmangelelektroder med nivårelé). ADVARSEL! Helsefare! Ved drikkevannsinstallasjoner må det ikke benyttes materialer som reduserer vannkvaliteten! Som ekstrautstyr tilbys en ekstra hovedbryter som kan ettermonteres på anlegg i seriene COR-1 GE og SiBoost Smart-1.. (se fig. 1a-1f og fig. 8 - pos. 16). Med denne hovedbryteren kan man koble seg fra spenningsnettet ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på anlegget. 6.4 Støyegenskaper Avhengig av effektbehovet leveres anlegget med ulike pumper som kan ha ulike støy- og vibrasjonsegenskaper. Informasjon om dette er å finne i avsnitt 5.2 i pumpens monterings- og driftsveiledning eller i katalogopplysningene om pumpen. ADVARSEL! Helsefare! Ved lydtrykknivåverdier over 80 db(a) må betjeningspersonale og personer som oppholder seg i nærheten under drift bruke egnet hørselsvern! Monterings- og driftsveiledning Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR 11

26 Norsk 7 Montering/installasjon 7.1 Oppstillingssted Trykkøkningsanlegget skal plasseres i den tekniske sentralen eller i et tørt, godt ventilert og frostsikkert, separat og låsbart rom (f.eks. krav iht. standarden DIN 1988). Oppstillingsrommet skal ha tilstrekkelig dimensjonert drenering (kloakktilkobling e.l.). Skadelige gasser må ikke forekomme eller kunne trenge inn i rommet. Det må beregnes tilstrekkelig plass til å utføre vedlikehold. Hoveddimensjonene er å finne i den medfølgende monteringsplanen. Anlegget skal være fritt tilgjengelig fra minst to sider. Oppstillingsflaten skal være vannrett og jevn. En lett høydetilpasning for ståsikring er mulig ved hjelp av vibrasjonsdemperne i grunnrammen. Hvis nødvendig må kontramutrene løses og den passende vibrasjonsdemperen skrus litt ut. Deretter fikseres kontramutrene igjen. Anlegget er konstruert for en maksimal omgivelsestemperatur på +0 C til 40 C ved relativ luftfuktighet på 50 %. Montering og drift i nærheten av stue og soverom anbefales ikke. For å unngå overføring av flankelyder og for en spenningsfri forbindelse med rørledningen før og etter, bør det benyttes kompensatorer (fig. 7-30) med lengdebegrensere eller fleksible tilkoblingsledninger (fig. 7 31)! 7.2 Montering Fundament/underlag Utførelsen av trykkøkningsanlegg muliggjør montering på et flatt betonggulv. Plassering av grunnrammen på høydejusterbare svingningsdempere sikrer en flankelydisolering i forhold til konstruksjonen. VIKTIG! Svingningsdemperne er eventuelt ikke montert ved levering av transporttekniske grunner. Kontroller at alle svingningsdemperne er montert og låst med gjengemutter før montering av anlegget. (se også fig. 7; 8a og 8b - 34) Ved ekstra feste i gulvet på monteringsstedet (lik eksempelet i fig. 8-32) må det utføres egnede tiltak som hindrer overføring av flankelyd Hydraulisk tilkobling og rørledninger Fra fabrikken er alle hydrauliske tilkoblingsåpninger lukket med beskyttelseshette eller plugg. Disse må fjernes før tilkoblingsarbeidene påbegynnes. FORSIKTIG! Fare for ødeleggelse eller skader! Beskyttelseshetter eller plugger som ikke er fjernet, kan føre til forstoppelser og skade pumpen! Ved tilkobling til det kommunale drikkevannettet må bestemmelsene til det kommunale vannverket overholdes. Anlegget må ikke tilkobles før alle sveise- og loddearbeider samt nødvendig skylling og eventuelt desinfisering av rørsystemet og det leverte anlegget er avsluttet (se punkt 7.2.3). Rørledningene på monteringsstedet må monteres spenningsfritt. For dette anbefales bruk av kompensatorer med lengdebegrensere eller fleksible tilkoblingsledninger, for å hindre vridning av rørforbindelsene og overføring av vibrasjoner fra anlegget til bygningsinstallasjonen. Rørledningenes fikseringer må ikke festes på rørnettet til anlegget, dette for å hindre at flankelyder overføres til konstruksjonen (eksempel se fig. 7). Strømningsmotstanden i sugeledningen må holdes så lav som mulig (dvs. kort ledning, liten bend, tilstrekkelige store stengeventiler), ellers kan tørrkjøringsvernet aktiveres på grunn av store væskestrømmer ved høye trykktap. (Kontroller pumpens NPSH, unngå trykktap og kavitasjon) Hygiene (TrinkwV 2001) Dette trykkøkningsanlegget oppfyller gjeldende tekniske regler, spesielt DIN 1998, og er testet på fabrikken med hensyn til feilfri funksjon. Vær oppmerksom på av ved bruk til drikkevann må hele drikkevannsforsyningssystemet overleveres operatøren i hygienisk feilfri tilstand. Se også relevante opplysninger i DIN 1988, del 2, avsnitt 11.2, samt kommentarene til DIN. Ifølge TwVO 5. avsats 4, mikrobiologiske krav, omfatter dette nødvendigvis spyling og eventuelt desinfisering. Grenseverdier som må overholdes, er oppført i TwVO 5). ADVARSEL! Forurenset drikkevann er helsefarlig! Spyling av ledninger og anlegg reduserer risikoen for innskrenkning av drikkevannskvaliteten! Vannet må fornyes hvis anlegget står stille over lengre tid! Etter levering må anlegget installeres på det tiltenkte monteringsstedet så raskt som mulig. Foreta alltid spyling. For at spylingen av anlegget skal være så enkel som mulig, anbefaler vi å montere et T-stykke på anleggets forbrukerside (ved membrantrykktank på sluttrykksiden, direkte bak denne) før den neste sperremekanismen. Denne forgreningen (utstyrt med en sperremekanisme) brukes under spyling til tømming i kloakksystemet og må dimensjoneres i samsvar med den maksimale væskestrømmen til pumpen (se også skjema fig. 6a og 6b). Er ikke fritt utløp mulig, må utførelsene i DIN 1988 T5 følges, f.eks. ved tilkobling av en slange Tørrkjøringsvern (tilbehør) Montere tørrkjøringsbeskyttelse: Ved direkte tilkobling til det kommunale vannettet: Tørrkjøringsvern (WMS) skrus inn og tettes på en passende tilkoblingstuss på sugeledningen (ved ettermontering), eller på tømmestussen til pumpen (fig. 5a). Bruk i tillegg 12 WILO SE 07/2013

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Eksempel Revisjon 0 12.04.2007 Innhold Bruksanvisning, oppvaskarrangement 1. Materialer 2. Funksjon 3. Transport/lagring 4. Sikker bruk 5. Vanntilkobling 6.

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer