Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)"

Transkript

1 Årsrapport 2006 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

2 FORORD... 3 KORT HISTORIKK... 4 MÅLSETTING... 4 VIRKSOMHETENS ART... 4 ORGANISASJON OG LEDELSE... 5 PASIENTER TIL UTREDNING OG BEHANDLING... 6 PASIENTREGISTER... 6 KARTLEGGINGSUNDERSØKELSE... 7 FUNKSJONSFORDELING MELLOM NMK OG FRAMBU... 7 INFORMASJON... 7 UNDERVISNING... 7 KVALITETSSIKRING... 7 BEMANNING... 8 STILLINGER ØREMERKET NMK-ARBEID I ANDRE AVDELINGER BRUKERE... 8 PRODUKSJON, KVALITET OG PRØVER... 9 FORSKNING ØKONOMI PUBLIKASJONER OG REPRESENTASJON PRODUKSJONSTABELLER

3 Forord Året 2006 har vært et produktivt år for Nevromuskulært kompetansesenter på alle måter. Prøveantallet har vist en liten økning, spesielt har dette vært tilfelle med antall hudnerver og også økt antall konsultasjoner av muskelbiopsier fra sør-norge. Et meget godt samarbeid med Medisinsk genetisk avdeling har og resultert i at flere diagnostiske nøtter har blitt løst med DNA-analyse i Forskningsaktiviteten ved NMK har også tatt seg betydelig opp, ikke minst med god hjelp av de avgitte forskningsmidlene fra Helse Nord. Spesielt må her nevnes forskningsprosjekt i samarbeid mellom Medisinsk genetisk avdeling, Nevrologisk avdeling og Patologisk avdeling vedrørende Limb Girdle muskeldystrofi. Forskningen innenfor perifere nevropatier viser og progresjon og vi vil sannsynligvis ha to ferdige doktorgrader i løpet av NMK har også fått en betydelig klinisk utvidelse i løpet av dette året og det største problemet har vært å få disse øremerkede stillinger innenfor nevrologi inn som faste stillinger for at denne aktiviteten skal kunne fortsette å øke. Det har vært en betydelig økning av pasienter fra sør-norge som er henvist til spesielt Nevrologisk avdeling ved UNN, og i løpet av 2006 har dette antallet vært på over 80 pasienter. I løpet av året har vi og hatt flere møter med Sosial- og helsedirektoratet vedrørende NMKs totale ansvar for kurs- og konferansevirksomheten innenfor nevromuskulære sykdommer. Disse møtene har vært med ledelsen av Frambu og vi håper at resultatet kan bli noe alle kan leve med. Sigurd Lindal Leder NMK For nærmere informasjon om NMKs virksomhet henvises til vår hjemmeside Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge HF Patologisk anatomisk avdeling Postboks TROMSØ 3

4 Kort historikk Nevromuskulært Kompetansesenter (NMK) ble etablert etter møte i juni 1993 med representanter for Statens Helsetilsyn og Sosial- og Helsedepartementet til stede, sammen med representanter for Regionsykehuset i Tromsø (RiTø) og Universitetet i Tromsø, samt fagpersonell for nevromuskulære sykdommer. I 1994 fikk RiTø formelt tildelt landsfunksjonen i diagnostikk og behandling av medfødte muskelsykdommer i samarbeid med Rikshospitalet. Det ble avholdt et fellesmøte mellom Rikshospitalet og RiTø i oktober 1994 hvor ovennevnte sykehus ble enige om et videre samarbeid. I grove trekk gikk dette samarbeidet ut på at RiTø fikk hovedansvar for laboratoriediagnostikken, mens Rikshospitalet skulle ha sitt hovedansvar innenfor den kliniske siden, spesielt innenfor pediatri. Samtidig fikk RiTø i tillegg tildelt nasjonal kompetansesenterfunksjon for nevromuskulære sykdommer, og Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ble startet opp. I 1995 ble NMK etablert som seksjon under Patologisk Anatomisk avdeling, RiTø. Fra 2000 ble den delte landsfunksjonen gjort om til delt medisinsk kompetansesenterfunksjon for medfødte muskelsykdommer mellom Rikshospitalet og UNN. I Tromsø har denne funksjonen hele tiden vært ivaretatt av NMK. Fra 2005 ble NMK formelt etablert som et kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger og er siden da faglig underlagt Avdeling for sjeldne funksjonshemninger i Sosial og Helsedirektoratet. Målsetting Mål og strategier for UNN og NMK Best når det gjelder Lære for livet Først med det siste Overordnede langsiktige mål for NMK Pasienten først først og fremst yte en god helhetlig service til pasientene. Best i landet innen diagnostikken, god kontakt med andre internasjonale kompetansesentre. Verdsette et godt, likeverdig, faglig stimulerende arbeidsmiljø med åpen dialog innad og utad. Enhver henvendelse skal taes på alvor. NMK ser det som sin oppgave å drive forskning på høyt nivå innenfor nevromuskulære sykdommer. Drive undervisning, kursvirksomhet og foredragsvirksomhet innenfor alle fagområder som arbeider med nevromuskulære sykdommer. Virksomhetens art Virksomheten ved NMK er integrert i virksomheten ved flere avdelinger i sykehuset. Fra oppstart i 1994 har hovedtyngden av kompetansesenterets virksomhet vært innen feltet diagnostisk utredning og behandling av pasienter med nevromuskulære sykdommer. Tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet. Medisinsk genetisk avdeling, Nevrologisk avdeling, Barneavdeling og Fysioterapiavdelingen, samt laboratorieavdelingene har alle en naturlig plass i den diagnostiske prosessen. Dette tverrfaglige samarbeidet kommer særlig til syne i de ukentlige fellesmøtene hvor aktuelle 4

5 pasienter og analyser diskuteres, og hvor videre behandlingsstrategi legges. Disse møtene er godt besøkt av de involverte avdelingene. Organisasjon og ledelse Helt siden etableringen i 1995 har NMKs kjernevirksomhet vært en seksjon under Patologisk anatomisk avdeling, UNN (se organisasjonskart). Viktige deler av den totale virksomheten foregår ved aktuelle kliniske avdelinger og samarbeidende laboratorieavdelinger ved UNN. NMK er nå en etablert enhet under Avdeling for sjeldne funksjonshemninger, Sosial og helsedirektoratet. Kontaktmøtene med SHdir ble etablert i 2005, og er en viktig arena for tilbakemelding fra brukerorganisasjonen (FFM) og fra SHdir som har faglig tilsyn med vår virksomhet. Organisasjonskart NMK Direktøren PAA Avd. leder Lederteam Sjef for medisinske serviceavdelinger SMS NMK Seksjonsleder Lederteam Samarbeidende avdelinger/institusjoner: Nevrologisk avdeling Barneavdeling/Barnehabilitering Fysioterapiavdelingen Medisinsk genetisk avdeling Klinisk Kjemisk avdeling Fysikalsk medisin og rehabilitering / Mellomveien bo og rehabilitering Det Medisinske fakultet, UiTø Foreningen for muskelsyke (FFM) Sekretariat Elektronmikroskopisk Laboratorium Nevropatologisk Laboratorium Lederteam NMK ledes på lik linje med de øvrige seksjonerte avdelinger ved UNN, og har følgelig eget lederteam som i 2006 besto av nevropatolog Sigurd Lindal (leder), leder for sekretariatet Anna Kirsti Kvitnes, IT-konsulent Inger Tranung, overbioingeinør Kate Myräng og sjefbioingeniør Irene Lund. NMK er en seksjon med et faglig selvstendig ansvar. Det administrative ansvar er underlagt Patologisk anatomisk avdeling (PAA). Personalansvaret forvaltes av NMK s lederteam i nært samarbeid med PAA s lederteam. NMK rapporterer direkte til toppledelsen ved UNN, samt Helse Nord RHF og Sosial og helsedirektoratet. 5

6 Lederteamet NMK; Irene Lund, Sigurd Lindal, Kate Myräng, Anna Kirsti Kvitnes og Inger Tranung Storteam - UNN NMK har opprettet er storteam satt sammen av avdelingslederne ved nevrologisk avdeling, barne og ungdomsklinikken, medisinsk genetikk, sjef for medisinske serviceavdelinger og NMKs lederteam. Disse møtene er for å kunne diskutere de store linjer som berører alle NMK-avdelingene. I 2006 har det vært avholdt tre storteammøter. Kontaktmøter I 2006 har NMK vært innkalt til to kontaktmøter med SHdir, et vårmøte og et høstmøte. Lederteamet ved NMK, representant fra nevrologisk avdeling og BUK, sykehusledelsen og Helse Nord (vårmøtet) har deltatt i disse møtene. Pasienter til utredning og behandling Antallet pasienter som henvises til NMK for utredning og behandling har økt kraftig i Pasientene kommer fra store deler av landet, men når man ser virksomheten i UNN under ett, er hovedtyngden fra de tre nordligste fylkene. Nevrologisk avdeling har 60% av sine NMKpasienter fra Helse Nord. De fleste av pasientene (88 i 2006) blir utredet og behandlet ved nevrologisk avdeling som har et nært samarbeid med Fysioterapiavdelinga i forhold til utredning og oppfølging av pasientene. Fysikalsk medisin og Rehabilitering har seksjonen Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter som følger opp voksne med medfødte muskelsykdommer. Brukerne (34 i 2006) har hittil kun vært fra Helse Nord. Barne- og ungdomsklinikken har to avdelinger som har virksomhet knyttet til NMK: Barneavdelingen og Avdeling for barnehabilitering. Klinikken ivaretar både diagnostisk utredning og behandling/oppfølging fra nyfødt til 18 år. Barnehabilitering hadde i barn med nevromuskulære tilstander. To ganger årlig er disse barna innkalt til konsultasjon sammen med foreldrene. Barneavdelingen ivaretar både poliklinisk virksomhet og utredninger som medfører innleggelser. I 2006 omfattet dette 19 barn med nevromuskulære diagnoser. Ved Medisinsk genetisk avdeling omfatter den polikliniske nevromuskulære virksomhet klinisk utredning og genetisk veiledning av pasienter og familier. I 2006 var 39 brukere til genetisk veiledning for nevromuskulære problemstillinger. Pasientregister I 2004 ble det startet opp et arbeid med å etablere et nasjonalt register for pasienter med muskelsykdommer. Forslaget til register ble i 2005 foreslått som nasjonalt kvalitetsregister fra Helse Nord RHF til Sosial og Helsedirektoratet. Godkjenning ble gitt i januar 2006 av Avdeling for spesialisthelsetjenester i SHdir. Registeret ble organisert under Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering, Helse Nord RHF, i Nasjonalt styre for registeret er oppnevnt og det i ble i 2006 jobbet med 6

7 utarbeidelse av konsesjonssøknad til Datatilsynet. Målet for 2007 er å komme i gang med innsamling av data til registeret. Kartleggingsundersøkelse I 2006 er det gjennomført en kartleggingsundersøkelse knyttet til analyser av vevsmateriale med henblikk på nevromuskulære sykdommer. Resultatene skal drøftes på fagkonferanse i Målet er å oppnå konsensus i hvordan disse prøvene bør håndteres i Norge. Funksjonsfordeling mellom NMK og Frambu. En arbeidsgruppe nedsatt av SHdir har jobbet med denne saken helt siden høsten 2005 og la fram en rapport I denne rapporten ble UNNs representanter også bedt om å legge fram et kostnadsoverslag med hensyn til behov for nye ressurser, stillinger og lokaler i tilfelle hele kompetansesenteransvaret for nevromuskulære sykdommer skal legges til NMK. En bredt sammensatt intern prosjektgruppe jobbet med dette høsten 2006 og la fram en fyldig rapport for direktøren ved UNN I rapporten skisseres en organisering av et nytt stort NMK/UNN der fokus legges på nødvendig kompetanseoppbygging og utvidelse av NMK for å ivareta en nasjonal funksjon der brukernes behov for lokale kurs ivaretas. Dette vil medføre driftsutgifter av en helt annen størrelse enn NMK har hatt hittil. Det er derfor en forutsetning at finansieringen er i orden før nye NMK kan realiseres. Informasjon NMK mottar henvendelser både skriftlig, elektronisk og pr telefon for å få tilsendt informasjon eller råd fra fagmiljøet. Vårt informasjonshefte Muskelsyk? oppdateres hvert år og spres over hele landet. NMK har i flere år hatt websider som presenterer virksomheten, Undervisning Ansatte ved NMK deltar aktivt i undervisning og veiledning av studenter, både innen medisin og helsefagene. Ellers bidrar NMKs ansatt med foredrag i spesialistkurs og konferanser når det etterspørres. Kvalitetssikring Det jobbes aktivt med kvalitetssikring i Patologisk anatomisk avdelingen mot en framtidig akkreditering. I dette arbeidet er to av NMKs bioingeniører svært sentrale og bruker mye ressurser på dette arbeidet. Som nasjonalt kompetansesenter er det viktig at NMK til en hver tid holder høy kvalitet i tjenestene. 7

8 Bemanning NMK er definert som en seksjon under Patologisk anatomisk avdeling. Men også i andre avdelinger er det øremerkede stillinger for NMK-arbeid. Stillinger ved NMK, Patologisk anatomisk avdeling 2006 Stillingsbenevnelse Antall stillinger Overlege (nevropatolog, leder av senteret) 1 Sjefsbioingeniør 1 Bioingeniører 5,8 Ingeniør 1 Konsulent 1½ Sekretær ½ Stillinger øremerket NMK-arbeid i andre avdelinger. Stillingsbenevnelse Antall stillinger Fysioterapeut 30 % Prosjektsykepleier (nevr.avd.) 1 Overlege (nevr. avd.) ½ Sivilingeniør (med. biokjemi) 1 Overbioingeniør (med. gen.) 1 Brukere Primære brukere NMK har et nært samarbeid med Foreningen for muskelsyke (FFM) som er brukerorganisasjonen til de fleste pasienter med nevromuskulære sykdommer. FFM deltar i kontaktmøtene med Sosial og helsedirektoratet, Avdeling for sjeldne funksjonshemninger. I siste kontaktmøte (oktober 2005) ble det lagt vekt på at SHdir ønsker at NMK skal utvide sitt arbeidsfelt i mer helhetlig retning ved å arrangere mer kurs for brukere og pårørende. Interne brukere Som interne brukere regnes avdelinger i UNN og fagfolk som har behov for NMKs tjenester. Dette gjelder for eksempel Patologisk anatomisk avdeling, Nevrologisk avdeling, Barneavdelingen, Medisinsk genetisk avdeling, Habiliteringstjenesten for barn og Mellomveien Bo- og rehabiliteringssenter. Disse brukerne er også i stor grad samarbeidspartnere der tjenestene går begge veier. Eksterne brukere Alle landets nevrologiske avdelinger, barneavdelinger, revmatologiske avdelinger og patologiavdelinger er i utgangspunktet eksterne brukere. I tillegg har NMK ansvar for informasjon til pasienter og samarbeid med Foreningen for muskelsyke samt Sosial- og Helsedirektoratet ved Avdeling for sjeldne funksjonshemninger og kompetansesentrene som er tilknyttet denne. 8

9 Produksjon, kvalitet og prøver Mottatte prøver NMK/PAA mottar biopsimateriale og blodprøver til undersøkelse fra hele landet, men hovedtyngden kommer fra sykehusene i Helse Nord og fra Stavanger Universitetssykehus, Ullevål Universitetssykehus og Rikshospitalet. Prøvemengden har vært forholdsvis stabil de siste årene, med noe nedgang i vanlige muskelanalyser. Avdelingen mottar også preparater fra andre universitetsklinikker for konsultasjon. Ved Medisinsk genetisk avdeling var totalt antall laboratorieprøver med indikasjonen nevromuskulære diagnoser 348 i Nyinnkomne blodprøver har økt fra 227 prøver i 2005 til 287 prøver 2006 (26 % økning). En relativt stor andel av laboratorieanalyser er fra pasienter utenfor vår helseregion. Dette reflekterer et utstrakt samarbeid med andre rekvirenter enn i vår egen helseregion. På grunn av det nevromuskulære kompetansesenteret har avdelingen som mål å gjøre molekylær diagnostikk innenfor neuromuskulære sykdommer på nasjonal basis. Avdeling for klinisk biokjemi har personell som arbeider med aktivitetsmåling av enzymkompleksene i respirasjonskjeden. Det dreier seg om diagnostikk av metabolske muskelsykdommer, særlig i form av videreutvikling av metoder for deteksjon av mutasjoner i mitokondrielt DNA. Til dette arbeidet er det en øremerket teknisk stilling. Målet innen kort sikt er publisering av forbedret og utvidet diagnostisk virksomhet på dette feltet. 350 NMK-prøver fordelt på RHF Patologisk anatomisk avdeling 300 Antall prøver Helse Nord Helse Sør/Øst Helse Midt Helse Vest Arkhangelsk

10 Genetiske prøver fordelt på RHF Antall prøver Helse Nord Helse Sør/Øst Helse Midt Helse Vest Årstall Forskning Nevromuskulært kompetansesenter ble av Helse Nord tildelt 6 millioner kroner fordelt over 3 år ( ) til nevromuskulær forskning. Disse midlene blir internt utlyst for de ulike samarbeidende avdelinger og faggrupper ved Universitetssykehuset Nord Norge og ved Universitetet i Tromsø, knyttet til NMK. Et internt forskningsutvalg har vurdert innkomne søknader og fordelt midler på ulike prosjekter og avdelinger innenfor NMKs fire satsingsområder: arvelige muskelsykdommer, perifere nevropatier, mitokondriesykdommer og forsknings-samarbeid med Nordvest-Russland. Prosjekttittel Påbegynt år: Avsluttes i år: Trombotic material captured in Filterwire in native vessels in patients treated for acute myocardinal infarction by intervention Evaluation of Transmission electron findings Biventrikulær pacemaker prosjekt. (Hjertesvikt og muskelfunksjon) Studier på pasienter med tynnfibernevropati som har diabetes mellitus og pasienter som har grenseverdi for vitamin B12 Studier på pasienter med tynnfibernevropati og som har abnorm glukosetoleranse og med ulike former for immunologisk betinget nevropati Molekylærbiologiske studier av FKRP relatert Limb Girdle muskeldystrofi. Kliniske og morfologiske studier av Limb Girdle muskeldystrofi. Studie av effekt av fysioterapi basert på Bobathkonseptet for pasienter med muskeldystrofi. Påvirker steroidebehandling progresjonen av sykdommen hos gutter med Duchenne muskeldystrofi?

11 Økonomi NMK finansieres i dag over rammetilskudd til Helse Nord RHF med øremerkede midler. I tillegg har de kliniske avdelingen inntekter via DRG-systemet på innlagte pasienter fra andre helseregioner. Laboratorietjenestene finansieres via refusjoner fra Rikstrygdeverket hvis pasienten har vært behandlet poliklinisk eller via direkte fakturering til aktuell avdeling pasienten har vært innlagt i når pasienten har vært behandlet/innlagt i sykehus tilhørende andre helseregioner. Ovennevnte vil si at NMK hittil i stor grad er finansiert av UNN. Regnskap 2006 særskilte funksjoner Nevromuskulært kompetansesenter Art Beløp Særskilt tilskudd Inntekter Direkte pasientkostnader 0 Kursutgifter Personalkostnader Andre driftskostnader HP Andre driftskostnader HP Kostnader Resultat Lønnsutgiftene er spredt på flere avdelinger. Vi har 1 overlege som leder, 1 sjefsbioingeniør, 8 overbioing., 1 ingeniør, 1,5 konsulent, 1 sekretær i 0,5 % stilling, og 30 % fysioterapeut. Jorun Lægland økonomisjef Reidun Karlsen økonomikonsulent 11

12 Publikasjoner og representasjon Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora Flere ansatte ved kompetansesenteret har deltatt på kurs, konferanser og seminarer både nasjonalt og internasjonalt. Det har vært presentert postere og holdt foredrag om nevromuskulære sykdommer av ansatte ved NMK. Publikasjoner fagtidsskrift (vitenskapelige) Abstracts/posters LG, Brun JG, Harboe E, Mellgren SI og Omdal R: Intraepidermal Nerve Fiber Densities in Chronic Inflammatory Autoimmune Diseases. Arch Neurol 2006:63: Gøransson LG, Herigstad A, Tjensvoll AB, Harboe E, Mellgren SI og Omdal R: Peripheral Neuropathy in Primary Sjögren Syndrome. A Population-Based Study. Arch Neurol 2006;63; Gøransson L; Tjensvoll AB; Herigstad A; Mellgren SI, og Omdal R: Small-Diameter Nerve Fiber Neuropathy in Systemic Lupus Erythematosus. Arch Neurol 2006:63: Løseth S, Lindal S, Stålberg E, og Mellgren SI: Intraepidermal nerve fibre density, quantitative sensory testing and nerve conduction studies in a patient material with symptoms and signs of sensory polyneuropathy. European Journal of Neurology 2006; 13: Ole Christian Ingebretsen, Harald Strand og Øivind Nilssen: A sensitive method, based on real-time PCR technology, for the detection and quantification of the heteroplasmic, mitochondrial, 3243A>G, MELAS mutation. Journal of the American society of nephrology. 2006:17(820A). Harald Strand, Ole Christian Ingebretsen og Øivind Nilssen: En ny metode for sensitiv og spesifikk deteksjon og kvantitering av mitokondrie DNA mutasjoner. Poster, Regional forskningskonferanse innen medisin og helse, Tromsø november Harald Strand, Ole Christian Ingebretsen, Kine Anette Aasheim, Lotte Andreassen og Tove Indseth Johansen: Referanseverdier for underarmstest til bruk ved diagnostikk av McArdles sykdom. Poster, Regional forskningskonferanse innen medisin og helse, Tromsø november Merethe Lorentzen, Åshild Hofsø, Inger Lise Dahl, Sigurd Lindal: Intraoperative imprint cytological diagnosis of CNS tumours. Diagnostic accurancy of imprint cytology versus frozen section. A review of 133 patients. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse, Tromsø november Sigurd Lindal, Kate Myräng, Irene Lund, Olivera Borota: How useful is ultrastructural examination of muscle tissue in biopsies for diagnosis of muscle diseases? An evaluation of muscle biopsies from Tromsø National Neuromuscular Centre from Regional forskningskonferanse innen medisin og helse, Tromsø november Lindal S, Jonsrud C, Nilssen Ø, Stensland E, Casar Borota O, 12

13 Torbergsen T: Mutations in the Fukutin-Related Protein Gene (FKRP) Clinical, structural and molecular genetical aspects of Limb Girdle Muscular Dystrophy type 2I(LGMD2I) in 43 Norwegian patients. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse, Tromsø november C. Jonsrud, S. Lindal, T. Torbergsen, E. Stensland, M. Rasmussen, O. Borota, K. Skullerud, L.A. Bindoff, T. Fiskerstrand, F.M. Thyssen, Ø. Nilssen: Spectrum of mutations and prevalence of FKRP associate disease in Norway. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse, Tromsø november M.Rasmussen, C.Jonsrud, O.C.Borota, S.Lindal, N.Breivik, M.Mork, K.Skullerud Norwegian pediatric patients homozygous for the c.826c>a missense mutation in the FKRP gene. WMS 2006, Brügge, Belgia S.Lindal, K.Myräng, G.I.Sørensen, I.Lund: Tubular aggregates (TA) in muscle biopsies. A screening study from National neuromuscular Centre of Norway for the 11th International Congress of the World Muscle Society. WMS 2006, Brügge, Belgia C.Jonsrud, S.Lindal, T.Torbergsen, E.Stensland, M.Rasmussen, O.Borota, K.Skullerud, L.A. Bindoff, T.Fiskerstrand, F.M.Thyssen and Ø.Nilssen: Spectrum of mutations and prevalence of FKRP associated disease in Norway. WMS 2006, Brügge, Belgia Lindal S, Jonsrud C, Nilssen Ø, Stensland E, Casar Borota O, Torbergsen T: Mutations in the Fukutin-Related Protein Gene (FKRP): Clinical, structural and molecular genetical aspects of Limb Girdle Muscular Dystrophy type 2I(LGMD2I) in 43 Norwegian patients. Nevromuskulær konferanse, Mayo Clinic, Minnesota

14 Produksjonstabeller NMK patologi Tabell 1 - aktivitetsprofil Aktivitet Muskelprøver, EM EM-prøver annet materiale Muskelprøver NL Immunhistokjemiske analyser - muskel Enzymhistokjemiske analyser - muskel Konsult. kasus fra andre nevropatologer Western blot, muskel Nerveprøver Hudnerveprøver * 216* Mitok.-DNA-prøver Obduksjonshjerner Hjernetumor Antall dager med kurs arr av NMK *Den store økningen skyldes at man fra 2005 teller hver hudnerveprøve som mottas, dvs. to prøver fra hver pasient. Tidligere kun talt én pr pasient. Tabell 2 - fordeling av muskelprøver pr sykehus Nevropatologisk lab. Biopsier foretatt ved Arkhangelsk, Russland Førde sjukehus, Helse Førde HF Haukeland universitetssykehus HF Helse midt, Ålesund Helse Stavanger HF (SiR) Helse Sør RHF, Skien Helse Sør RHF, Haugesund Helse Sør RHF, Flekkefjord Helse Vest RHF, Florø Nordlandssykehuset, Sandnessjøen Nordlandssykehuset Bodø HF Kirkenes sykehus Rikshospitalet HF St Olavs Hospital HF Sørlandet sykehus HF, Arendal Ullevål universitetssykehus HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF SUM

15 Tabell 3 - fordeling av muskelprøver pr sykehus Elektronmikroskopisk lab. Biopsier foretatt ved: Antall prøver Arkhangelsk regionsykehus (Russland) Florø sykehus Førde sykehus HF Haugesund sykehus HF Helgelandsykehuset, Sandnessjøen Helse Stavanger (SiR)HF Kirkenes sykehus HF Nordlandssykehuset Bodø HF St. Olavs Hospital HF Sykehuset i Telemark, Skien Sørlandet sykehus HF, Arendal Sørlandet sykehus HF, Kristiansand Ullevål universitetssykehus HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ålesund sjukehus HF SUM Tabell 4 - fordeling av konsultasjoner pr sykehus Nevropatologisk lab. Tilsendte snitt for farging/konsultasjon Haukeland universitetssykehus HF Rikshospitalet HF St. Olavs hospital HF Sørlandet sykehus HF, Kristiansand Ullevål universitetssykehus HF SUM Tabell 5 - fordeling av suralis-nerveprøver pr sykehus Biopsier foretatt ved Akershus universitetssykehus HF Sørlandssykehuset Kristiansand HF Ullevål universitetssykehus HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF SUM

16 Tabell 6 - fordeling av hudnerveprøver pr sykehus Biopsier foretatt ved Akershus universitetssykehus HF Haukeland universitetssykehus HF Helse Stavanger HF (SiR) Nermo legesenter, Mo i Rana Sørlandet Sykehus, Kristiansand Universitetssykehuset Nord-Norge HF SUM * 216* *Den store økningen skyldes at man fra 2005 teller hver hudnerveprøve som mottas, dvs. to prøver fra hver pasient. Tidligere kun talt én pr pasient. Tabell 7 - fordeling av molekylærpatologiske prøver pr sykehus Rekvirerende sykehus Gulset Legekontor Helse Midt RHF, Molde Helse Stavanger HF Nordlandssykehuset Bodø HF St. Olavs hospital HF Sykehuset i Levanger Sykehuset Innlandet HF, Elverum-Hamar Sørlandet sykehus HF, Arendal Sørlandet sykehus HF, Kristiansand HF Ullevål universitetssykehus HF Universitetssykehuset Nord Norge HF SUM

17 Medisinsk genetikk Antall analyser fordelt på diagnoser fra alle helseregioner Diagnose ICD Positiv funn i 2006 Duchenne /Becker MD (DMD) G ** 20 62*** 16 kvinner heterozygote 19 hemizygot positive FacioScap.Hum.Musk.Dys* G Okulofaryngeal MD (PABPN1) G Limb Girdle muskeldystrofier: LGMD2I /FKRP LGMD2A /CAPN3 G ** Dystrofia myotonica type 1 (DMPK) 4 compound, 20 homozygot, 8 heterozygot 0 G positive Dystrofia myotonica type 2 (ZNF9) G ** positive Myotonia congenita (CLCN1) G compound, 1 homozygote 2 heterozygot Spinal muskelatrofi (SMN1) G heterozygot, 2 homozygot Kennedy sykdom (SBMA) (AR) G Mohr-Tranebjærg syndr.(timm8a) H90.5 G24.8 H47.2 F heterozygot Friedreich ataxi (FRDA) G positiv, 3 heterozygot Spinocerebellare ataxier* (SCA) G Hereditære spastiske parapareser* G Autosomal recessiv ataxi* G Charcot-Marie Tooth 1A (PMP22) Her.Polyneurop.m/ trykkpareser Charcot-Marie Tooth 1B (MPZ) Charcot-Marie Tooth X (GJB1) G ** positive 0 positive 1 heterozygot pos.1 hemizygot, 1 heterozygot SUM * For disse diagnosegrupper foregår analyser i samarbeid med andre molekylærgenetiske laboratorier i inn- og utland. ** Relativt høye analysetall som skyldes innføring av nye metoder *** Etter avtalen med de andre genetiske avdelingene i Norge har vi tatt på oss landsfunksjon i genetisk utredning av DMD. 17

18 Medisinsk biokjemi Analyser og undersøkelser Mitokondriefunksjon i muskelvev 7 5 Underarmstest (mitokondriemyopati) 2 12 Arbeidsbelasningstest (McArdle sykdom) 6 1 Pyruvat i blod Laktat i spinalvæske Pyruvat i spinalvæske Karnitin i plasma Karnitin i urin 2 7 Karnitin i vev 5 3 Aminosyrer i plasma Aminosyrer i urin Mutasjoner i mitokondrie DNA; antall prøver 21 Mutasjoner i mitokondrie DNA; antall analyser 78 18

Vedlegg til RAPPORTERING 2009. KOMPETANSESENTER: Nevromuskulært kompetansesenter, UNN

Vedlegg til RAPPORTERING 2009. KOMPETANSESENTER: Nevromuskulært kompetansesenter, UNN Vedlegg til RAPPORTERING 2009 KOMPETANSESENTER: Nevromuskulært kompetansesenter, UNN Tabell a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 0koder Diagnoser 2008 2009 Antall nye

Detaljer

Nevromuskulært kompetansesenter

Nevromuskulært kompetansesenter Nevromuskulært kompetansesenter Et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer Irene Lund Senterleder Disposisjon Litt historikk NMKs organisering Hva kan NMK tilby i dag?

Detaljer

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Årsrapport 2005 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) KORT HISTORIKK...3 VIRKSOMHETENS ART...3 MÅLSETTING...5 ORGANISASJON OG LEDELSE...5 BEMANNING...7 BRUKERE...8

Detaljer

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Årsrapport 2004 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 1. INNLEDNING...2 1.1 KORT HISTORIKK...2 1.2 VIRKSOMHETENS ART...2 1.3 OPPSUMMERING AV KOMPETANSESENTERFUNKSJONEN

Detaljer

Rapport etter kartleggingsundersøkelse om molekylærgenetiske analyser knyttet til nevromuskulære sykdommer.

Rapport etter kartleggingsundersøkelse om molekylærgenetiske analyser knyttet til nevromuskulære sykdommer. Rapport etter kartleggingsundersøkelse om molekylærgenetiske analyser knyttet til nevromuskulære sykdommer. Resultater av spørreundersøkelse vår 2004 Irene Lund, Nevromuskulært kompetansesenter Universitetsykehuset

Detaljer

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Årsrapport 2003 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 1 INNLEDNING...2 1.1 KORT HISTORIKK...2 1.2 VIRKSOMHETENS ART...2 1.3 OPPSUMMERING AV KOMPETANSESENTERFUNKSJONEN

Detaljer

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Samarbeidsavtale for NMK-samarbeidet -en del av : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Hovedformålet med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 938 Universitetssykehuset Nord-Norge Årsrapport 21 Innledning (Muskelregisteret)

Detaljer

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Velkommen til et opphold hos Nevromuskulært Kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Side 2 Side 3 Innhold Den tverrfaglige organiseringen... 5 Under ditt besøk ved NMK kan du treffe på:...

Detaljer

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Velkommen til et opphold hos Nevromuskulært Kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Side 2 Side 3 Innhold Den tverrfaglige organiseringen... 5 Under ditt besøk ved NMK kan du treffe på:...

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Velkommen til et opphold hos Nevromuskulært Kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Side 2 Side 3 Innhold Den tverrfaglige organiseringen... 5 Under ditt besøk ved NMK kan du treffe på:...

Detaljer

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge 1 Konferansen ble avholdt i Auditorium 5 i MH-bygget, Universitetet i Tromsø. Det var 75 deltakere av 80 påmeldte. 29 var eksterne påmeldte.

Detaljer

Årsrapport 2011 12.10.12

Årsrapport 2011 12.10.12 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER: Nevromuskulært kompetansesenter, UNN

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER: Nevromuskulært kompetansesenter, UNN Vedlegg til RAPPORTERING 200 KOMPETANSESENTER: Nevromuskulært kompetansesenter, UNN Tabell a Totalt antall registrerte brukere/pasienter: Nevro-og ortopediklinikken, Seksjon NMK, Nevrologisk og nevrofysiologisk

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

10:00 10: 30 Kaffe/te

10:00 10: 30 Kaffe/te Fagkonferansen 2016 (oppdatert 02.03.16) Mandag 12.september Oppstart Brukerkurs (LMS-kurs) 09:00 10:00 Velkommen til Brukerkurs! Bli kjent i gruppa 10:00 11:00 Livskvalitet og mestring introduksjon v/

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Oppfølging av barn og ungdom med nevromuskulære sykdommer, i Troms og

Detaljer

Evalueringsrapport etter kommunikasjonsundersøkelse i regi av NMK-samarbeidet

Evalueringsrapport etter kommunikasjonsundersøkelse i regi av NMK-samarbeidet 21.09.2017 Evalueringsrapport etter kommunikasjonsundersøkelse i regi av NMK-samarbeidet Utført mai-2017 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Formål... 2 Organisering... 2 Deltakelse... 2 Hovedfunn...

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER

BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER Sunnaas Sykehus HF Klinikk for Nevrologi, Vurdering og Smerterehabilitering, Askim Torsdag den 28 mai 2009 Åse Sissel Hagen og Anne-Grete Wiborg Bakgrunn Klinikk NVS ved

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS

Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS Nyfødtscreeningen www.oslo universitetssykehus.no/nyfodtscreeningen 1 Innledning Nyfødtscreeningen

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2011 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK)

Vedlegg til RAPPORTERING 2011 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Vedlegg til RAPPORTERING 2011 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter: Nevro- og ortopediklinikken, Seksjon NMK, Nevrologisk og nevrofysiologisk avdeling

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.4.2006 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.4.2006 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Saksbehandler: Ingvild Røe/Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 09/13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.4.2006 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 33-2006/6 FORETRUKNE

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring

Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014 Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring Vi ville kartlegge Hvilke helseforetak har behandlingstilbud Diagnosegrupper

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Nasjonal kompetansetjeneste for porfyritilstander Lokalisering: Helse Bergen HF Tjenestens innhold: I rapporteringen gis det en kort,

Detaljer

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Innhold Innledning... 3 Program... Evaluering... 5 Intern evaluering av NMK... 6 Oppsummering etter questback

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER TREAT-NMD TREAT-NMD er et europeisk nettverk for nevromuskulære sykdommer. Etablert i 2007 som et EU-finansiert network of excellence,

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Styringsgruppen for registeret Kjell Arne Arntzen 1 Laurence Bindoff 2 Magnhild Rasmussen

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte tilstander Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Autismeenheten AE Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse av tjenestens

Detaljer

Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Kjell Arne Arntzen 1, Kristina Devik 1 og Lena Ringstad Olsen 2 1 Nevro-, hud og revmatologisk

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte lidelser St. Olavs Hospital Tjenestens innhold: Tjenesten er beskrevet. Det

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Senter for sjeldne diagnoser Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2011 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 211 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Frambu Frittstående privat stiftelse beliggende på Siggerud i Akershus fylke Tjenestens innhold: I rapporten henvises under

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2014/1774/THA004 Dato: 13.10.2014 Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Vedlagt er Nordlandssykehusets høringsuttalelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vedlegg med nøkkeltall for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger

Innholdsfortegnelse for vedlegg med nøkkeltall for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Innholdsfortegnelse for vedlegg med nøkkeltall for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger RAPPORTERING 2012 Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)... 2 Tabell 1 a... 2 Totalt antall registrerte brukere/pasienter

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) Nevromuskulært kompetansesenter Antall årsverk: 10 Tildeling 2013: 7,1 mill NKr. (NMK) 1) Tallrapportering (diagnoser, ant brukere, alders- og fylkesfordeling): Totalt antall registrerte brukere/pasienter

Detaljer

Hva gjør Frambu? Frambu

Hva gjør Frambu? Frambu Hva gjør Frambu? Frambu tilbyr kurs og lokal veiledning til barn, unge og voksne med en av de sjeldne og lite kjente diagnosene som er listet opp bak i denne brosjyren. Tilbudet gjelder også for pårørende,

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet behandling St. Olavs hospital HF Tjenestens innhold: Fra 7.

Detaljer

Madeleine Fannemel Avd for medisinsk genetikk

Madeleine Fannemel Avd for medisinsk genetikk Madeleine Fannemel Avd for medisinsk genetikk www.genetikkportalen.no/ Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser. Oversikt over hvilke laboratorier som gjør de ulike analyser. Avd for medisinsk genetikk

Detaljer

Kriterier for etablering, endring og avvikling Nasjonale behandlingstjenester Formålet med nasjonale behandlingstjenester er å få en rettferdig og likeverdig tilgang til helsetjenester, forsvarlige helsetjenester,

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013 NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister Årsrapport 2013 18.11.14 Fjernundervisning Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Overlege Annette Halvorsen, leder NorSCIR Agenda Ryggmargsskadeomsorgen

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Årsrapporter 2014. Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset Nord Norge

Årsrapporter 2014. Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset Nord Norge Årsrapporter 2014 Klikk på senternavnet for å komme til rapporten Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset Nord Norge Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, tourettes syndrom og narkolepsi Oslo

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Foto: Mona Stedenfeldt

Foto: Mona Stedenfeldt Foto: Mona Stedenfeldt Tjenesten ble etablert i 2006 som det første av sitt slag i Norge. Vi er en tverrfaglig kompetansetjeneste innen urin - og avføringsinkontinens, samt komplekse bekkenbunnsdiagnoser.

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er beskrevet.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens

Detaljer

ClinicalAuditsfor nukleærmedisinske enheter i Norge

ClinicalAuditsfor nukleærmedisinske enheter i Norge ClinicalAuditsfor nukleærmedisinske enheter i Norge Rune Sundset Leder NSNM Høstmøte Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbilding 24. november 2011 ClinicalAudit Definisjon: Audit = Evaluering

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nyfødtscreeningen. Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Nyfødtscreeningen. Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer Nyfødtscreeningen Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer Barne- og ungdomsklinikken, OUS Plan for kompetansespredning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2012 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 212 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er utarbeidet en

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er klart

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Er det økt risiko for komplikasjoner rundt fødselen? Er fosteret utsatt for høyere risiko når mor har muskelsykdom sammenlignet med

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser Rehabilitering Rehabilitering defineres i St. melding nr 21 Ansvar og mestring

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Det Norske Nyrebiopsiregisteret Medisinsk Avdeling/Avdeling for patologi Haukeland universitetssjukehus ÅRSRAPPORT 2013

Det Norske Nyrebiopsiregisteret Medisinsk Avdeling/Avdeling for patologi Haukeland universitetssjukehus ÅRSRAPPORT 2013 Det Norske Nyrebiopsiregisteret Medisinsk Avdeling/Avdeling for patologi Haukeland universitetssjukehus ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Innhold... 2 Antall nyrebiopsier... 3 Biopsier per helseregion... 4 Alder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2009 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 2009 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Masteroppgave i Folkehelsevitenskap

Masteroppgave i Folkehelsevitenskap Masteroppgave i Folkehelsevitenskap Institutt for samfunnsmedisin Universitetet i Tromsø Muskelsykdommer i Norge diagnostisk utredning og oppfølging en selvfølge? Av Irene Lund Hovedveileder: Førsteamanuensis

Detaljer

Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Frambu 10. januar 2008 Kinderegg tre ting på en gang 1. Tiltak og tjenester for

Detaljer