Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)"

Transkript

1 Årsrapport 2006 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

2 FORORD... 3 KORT HISTORIKK... 4 MÅLSETTING... 4 VIRKSOMHETENS ART... 4 ORGANISASJON OG LEDELSE... 5 PASIENTER TIL UTREDNING OG BEHANDLING... 6 PASIENTREGISTER... 6 KARTLEGGINGSUNDERSØKELSE... 7 FUNKSJONSFORDELING MELLOM NMK OG FRAMBU... 7 INFORMASJON... 7 UNDERVISNING... 7 KVALITETSSIKRING... 7 BEMANNING... 8 STILLINGER ØREMERKET NMK-ARBEID I ANDRE AVDELINGER BRUKERE... 8 PRODUKSJON, KVALITET OG PRØVER... 9 FORSKNING ØKONOMI PUBLIKASJONER OG REPRESENTASJON PRODUKSJONSTABELLER

3 Forord Året 2006 har vært et produktivt år for Nevromuskulært kompetansesenter på alle måter. Prøveantallet har vist en liten økning, spesielt har dette vært tilfelle med antall hudnerver og også økt antall konsultasjoner av muskelbiopsier fra sør-norge. Et meget godt samarbeid med Medisinsk genetisk avdeling har og resultert i at flere diagnostiske nøtter har blitt løst med DNA-analyse i Forskningsaktiviteten ved NMK har også tatt seg betydelig opp, ikke minst med god hjelp av de avgitte forskningsmidlene fra Helse Nord. Spesielt må her nevnes forskningsprosjekt i samarbeid mellom Medisinsk genetisk avdeling, Nevrologisk avdeling og Patologisk avdeling vedrørende Limb Girdle muskeldystrofi. Forskningen innenfor perifere nevropatier viser og progresjon og vi vil sannsynligvis ha to ferdige doktorgrader i løpet av NMK har også fått en betydelig klinisk utvidelse i løpet av dette året og det største problemet har vært å få disse øremerkede stillinger innenfor nevrologi inn som faste stillinger for at denne aktiviteten skal kunne fortsette å øke. Det har vært en betydelig økning av pasienter fra sør-norge som er henvist til spesielt Nevrologisk avdeling ved UNN, og i løpet av 2006 har dette antallet vært på over 80 pasienter. I løpet av året har vi og hatt flere møter med Sosial- og helsedirektoratet vedrørende NMKs totale ansvar for kurs- og konferansevirksomheten innenfor nevromuskulære sykdommer. Disse møtene har vært med ledelsen av Frambu og vi håper at resultatet kan bli noe alle kan leve med. Sigurd Lindal Leder NMK For nærmere informasjon om NMKs virksomhet henvises til vår hjemmeside Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge HF Patologisk anatomisk avdeling Postboks TROMSØ 3

4 Kort historikk Nevromuskulært Kompetansesenter (NMK) ble etablert etter møte i juni 1993 med representanter for Statens Helsetilsyn og Sosial- og Helsedepartementet til stede, sammen med representanter for Regionsykehuset i Tromsø (RiTø) og Universitetet i Tromsø, samt fagpersonell for nevromuskulære sykdommer. I 1994 fikk RiTø formelt tildelt landsfunksjonen i diagnostikk og behandling av medfødte muskelsykdommer i samarbeid med Rikshospitalet. Det ble avholdt et fellesmøte mellom Rikshospitalet og RiTø i oktober 1994 hvor ovennevnte sykehus ble enige om et videre samarbeid. I grove trekk gikk dette samarbeidet ut på at RiTø fikk hovedansvar for laboratoriediagnostikken, mens Rikshospitalet skulle ha sitt hovedansvar innenfor den kliniske siden, spesielt innenfor pediatri. Samtidig fikk RiTø i tillegg tildelt nasjonal kompetansesenterfunksjon for nevromuskulære sykdommer, og Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ble startet opp. I 1995 ble NMK etablert som seksjon under Patologisk Anatomisk avdeling, RiTø. Fra 2000 ble den delte landsfunksjonen gjort om til delt medisinsk kompetansesenterfunksjon for medfødte muskelsykdommer mellom Rikshospitalet og UNN. I Tromsø har denne funksjonen hele tiden vært ivaretatt av NMK. Fra 2005 ble NMK formelt etablert som et kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger og er siden da faglig underlagt Avdeling for sjeldne funksjonshemninger i Sosial og Helsedirektoratet. Målsetting Mål og strategier for UNN og NMK Best når det gjelder Lære for livet Først med det siste Overordnede langsiktige mål for NMK Pasienten først først og fremst yte en god helhetlig service til pasientene. Best i landet innen diagnostikken, god kontakt med andre internasjonale kompetansesentre. Verdsette et godt, likeverdig, faglig stimulerende arbeidsmiljø med åpen dialog innad og utad. Enhver henvendelse skal taes på alvor. NMK ser det som sin oppgave å drive forskning på høyt nivå innenfor nevromuskulære sykdommer. Drive undervisning, kursvirksomhet og foredragsvirksomhet innenfor alle fagområder som arbeider med nevromuskulære sykdommer. Virksomhetens art Virksomheten ved NMK er integrert i virksomheten ved flere avdelinger i sykehuset. Fra oppstart i 1994 har hovedtyngden av kompetansesenterets virksomhet vært innen feltet diagnostisk utredning og behandling av pasienter med nevromuskulære sykdommer. Tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet. Medisinsk genetisk avdeling, Nevrologisk avdeling, Barneavdeling og Fysioterapiavdelingen, samt laboratorieavdelingene har alle en naturlig plass i den diagnostiske prosessen. Dette tverrfaglige samarbeidet kommer særlig til syne i de ukentlige fellesmøtene hvor aktuelle 4

5 pasienter og analyser diskuteres, og hvor videre behandlingsstrategi legges. Disse møtene er godt besøkt av de involverte avdelingene. Organisasjon og ledelse Helt siden etableringen i 1995 har NMKs kjernevirksomhet vært en seksjon under Patologisk anatomisk avdeling, UNN (se organisasjonskart). Viktige deler av den totale virksomheten foregår ved aktuelle kliniske avdelinger og samarbeidende laboratorieavdelinger ved UNN. NMK er nå en etablert enhet under Avdeling for sjeldne funksjonshemninger, Sosial og helsedirektoratet. Kontaktmøtene med SHdir ble etablert i 2005, og er en viktig arena for tilbakemelding fra brukerorganisasjonen (FFM) og fra SHdir som har faglig tilsyn med vår virksomhet. Organisasjonskart NMK Direktøren PAA Avd. leder Lederteam Sjef for medisinske serviceavdelinger SMS NMK Seksjonsleder Lederteam Samarbeidende avdelinger/institusjoner: Nevrologisk avdeling Barneavdeling/Barnehabilitering Fysioterapiavdelingen Medisinsk genetisk avdeling Klinisk Kjemisk avdeling Fysikalsk medisin og rehabilitering / Mellomveien bo og rehabilitering Det Medisinske fakultet, UiTø Foreningen for muskelsyke (FFM) Sekretariat Elektronmikroskopisk Laboratorium Nevropatologisk Laboratorium Lederteam NMK ledes på lik linje med de øvrige seksjonerte avdelinger ved UNN, og har følgelig eget lederteam som i 2006 besto av nevropatolog Sigurd Lindal (leder), leder for sekretariatet Anna Kirsti Kvitnes, IT-konsulent Inger Tranung, overbioingeinør Kate Myräng og sjefbioingeniør Irene Lund. NMK er en seksjon med et faglig selvstendig ansvar. Det administrative ansvar er underlagt Patologisk anatomisk avdeling (PAA). Personalansvaret forvaltes av NMK s lederteam i nært samarbeid med PAA s lederteam. NMK rapporterer direkte til toppledelsen ved UNN, samt Helse Nord RHF og Sosial og helsedirektoratet. 5

6 Lederteamet NMK; Irene Lund, Sigurd Lindal, Kate Myräng, Anna Kirsti Kvitnes og Inger Tranung Storteam - UNN NMK har opprettet er storteam satt sammen av avdelingslederne ved nevrologisk avdeling, barne og ungdomsklinikken, medisinsk genetikk, sjef for medisinske serviceavdelinger og NMKs lederteam. Disse møtene er for å kunne diskutere de store linjer som berører alle NMK-avdelingene. I 2006 har det vært avholdt tre storteammøter. Kontaktmøter I 2006 har NMK vært innkalt til to kontaktmøter med SHdir, et vårmøte og et høstmøte. Lederteamet ved NMK, representant fra nevrologisk avdeling og BUK, sykehusledelsen og Helse Nord (vårmøtet) har deltatt i disse møtene. Pasienter til utredning og behandling Antallet pasienter som henvises til NMK for utredning og behandling har økt kraftig i Pasientene kommer fra store deler av landet, men når man ser virksomheten i UNN under ett, er hovedtyngden fra de tre nordligste fylkene. Nevrologisk avdeling har 60% av sine NMKpasienter fra Helse Nord. De fleste av pasientene (88 i 2006) blir utredet og behandlet ved nevrologisk avdeling som har et nært samarbeid med Fysioterapiavdelinga i forhold til utredning og oppfølging av pasientene. Fysikalsk medisin og Rehabilitering har seksjonen Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter som følger opp voksne med medfødte muskelsykdommer. Brukerne (34 i 2006) har hittil kun vært fra Helse Nord. Barne- og ungdomsklinikken har to avdelinger som har virksomhet knyttet til NMK: Barneavdelingen og Avdeling for barnehabilitering. Klinikken ivaretar både diagnostisk utredning og behandling/oppfølging fra nyfødt til 18 år. Barnehabilitering hadde i barn med nevromuskulære tilstander. To ganger årlig er disse barna innkalt til konsultasjon sammen med foreldrene. Barneavdelingen ivaretar både poliklinisk virksomhet og utredninger som medfører innleggelser. I 2006 omfattet dette 19 barn med nevromuskulære diagnoser. Ved Medisinsk genetisk avdeling omfatter den polikliniske nevromuskulære virksomhet klinisk utredning og genetisk veiledning av pasienter og familier. I 2006 var 39 brukere til genetisk veiledning for nevromuskulære problemstillinger. Pasientregister I 2004 ble det startet opp et arbeid med å etablere et nasjonalt register for pasienter med muskelsykdommer. Forslaget til register ble i 2005 foreslått som nasjonalt kvalitetsregister fra Helse Nord RHF til Sosial og Helsedirektoratet. Godkjenning ble gitt i januar 2006 av Avdeling for spesialisthelsetjenester i SHdir. Registeret ble organisert under Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering, Helse Nord RHF, i Nasjonalt styre for registeret er oppnevnt og det i ble i 2006 jobbet med 6

7 utarbeidelse av konsesjonssøknad til Datatilsynet. Målet for 2007 er å komme i gang med innsamling av data til registeret. Kartleggingsundersøkelse I 2006 er det gjennomført en kartleggingsundersøkelse knyttet til analyser av vevsmateriale med henblikk på nevromuskulære sykdommer. Resultatene skal drøftes på fagkonferanse i Målet er å oppnå konsensus i hvordan disse prøvene bør håndteres i Norge. Funksjonsfordeling mellom NMK og Frambu. En arbeidsgruppe nedsatt av SHdir har jobbet med denne saken helt siden høsten 2005 og la fram en rapport I denne rapporten ble UNNs representanter også bedt om å legge fram et kostnadsoverslag med hensyn til behov for nye ressurser, stillinger og lokaler i tilfelle hele kompetansesenteransvaret for nevromuskulære sykdommer skal legges til NMK. En bredt sammensatt intern prosjektgruppe jobbet med dette høsten 2006 og la fram en fyldig rapport for direktøren ved UNN I rapporten skisseres en organisering av et nytt stort NMK/UNN der fokus legges på nødvendig kompetanseoppbygging og utvidelse av NMK for å ivareta en nasjonal funksjon der brukernes behov for lokale kurs ivaretas. Dette vil medføre driftsutgifter av en helt annen størrelse enn NMK har hatt hittil. Det er derfor en forutsetning at finansieringen er i orden før nye NMK kan realiseres. Informasjon NMK mottar henvendelser både skriftlig, elektronisk og pr telefon for å få tilsendt informasjon eller råd fra fagmiljøet. Vårt informasjonshefte Muskelsyk? oppdateres hvert år og spres over hele landet. NMK har i flere år hatt websider som presenterer virksomheten, Undervisning Ansatte ved NMK deltar aktivt i undervisning og veiledning av studenter, både innen medisin og helsefagene. Ellers bidrar NMKs ansatt med foredrag i spesialistkurs og konferanser når det etterspørres. Kvalitetssikring Det jobbes aktivt med kvalitetssikring i Patologisk anatomisk avdelingen mot en framtidig akkreditering. I dette arbeidet er to av NMKs bioingeniører svært sentrale og bruker mye ressurser på dette arbeidet. Som nasjonalt kompetansesenter er det viktig at NMK til en hver tid holder høy kvalitet i tjenestene. 7

8 Bemanning NMK er definert som en seksjon under Patologisk anatomisk avdeling. Men også i andre avdelinger er det øremerkede stillinger for NMK-arbeid. Stillinger ved NMK, Patologisk anatomisk avdeling 2006 Stillingsbenevnelse Antall stillinger Overlege (nevropatolog, leder av senteret) 1 Sjefsbioingeniør 1 Bioingeniører 5,8 Ingeniør 1 Konsulent 1½ Sekretær ½ Stillinger øremerket NMK-arbeid i andre avdelinger. Stillingsbenevnelse Antall stillinger Fysioterapeut 30 % Prosjektsykepleier (nevr.avd.) 1 Overlege (nevr. avd.) ½ Sivilingeniør (med. biokjemi) 1 Overbioingeniør (med. gen.) 1 Brukere Primære brukere NMK har et nært samarbeid med Foreningen for muskelsyke (FFM) som er brukerorganisasjonen til de fleste pasienter med nevromuskulære sykdommer. FFM deltar i kontaktmøtene med Sosial og helsedirektoratet, Avdeling for sjeldne funksjonshemninger. I siste kontaktmøte (oktober 2005) ble det lagt vekt på at SHdir ønsker at NMK skal utvide sitt arbeidsfelt i mer helhetlig retning ved å arrangere mer kurs for brukere og pårørende. Interne brukere Som interne brukere regnes avdelinger i UNN og fagfolk som har behov for NMKs tjenester. Dette gjelder for eksempel Patologisk anatomisk avdeling, Nevrologisk avdeling, Barneavdelingen, Medisinsk genetisk avdeling, Habiliteringstjenesten for barn og Mellomveien Bo- og rehabiliteringssenter. Disse brukerne er også i stor grad samarbeidspartnere der tjenestene går begge veier. Eksterne brukere Alle landets nevrologiske avdelinger, barneavdelinger, revmatologiske avdelinger og patologiavdelinger er i utgangspunktet eksterne brukere. I tillegg har NMK ansvar for informasjon til pasienter og samarbeid med Foreningen for muskelsyke samt Sosial- og Helsedirektoratet ved Avdeling for sjeldne funksjonshemninger og kompetansesentrene som er tilknyttet denne. 8

9 Produksjon, kvalitet og prøver Mottatte prøver NMK/PAA mottar biopsimateriale og blodprøver til undersøkelse fra hele landet, men hovedtyngden kommer fra sykehusene i Helse Nord og fra Stavanger Universitetssykehus, Ullevål Universitetssykehus og Rikshospitalet. Prøvemengden har vært forholdsvis stabil de siste årene, med noe nedgang i vanlige muskelanalyser. Avdelingen mottar også preparater fra andre universitetsklinikker for konsultasjon. Ved Medisinsk genetisk avdeling var totalt antall laboratorieprøver med indikasjonen nevromuskulære diagnoser 348 i Nyinnkomne blodprøver har økt fra 227 prøver i 2005 til 287 prøver 2006 (26 % økning). En relativt stor andel av laboratorieanalyser er fra pasienter utenfor vår helseregion. Dette reflekterer et utstrakt samarbeid med andre rekvirenter enn i vår egen helseregion. På grunn av det nevromuskulære kompetansesenteret har avdelingen som mål å gjøre molekylær diagnostikk innenfor neuromuskulære sykdommer på nasjonal basis. Avdeling for klinisk biokjemi har personell som arbeider med aktivitetsmåling av enzymkompleksene i respirasjonskjeden. Det dreier seg om diagnostikk av metabolske muskelsykdommer, særlig i form av videreutvikling av metoder for deteksjon av mutasjoner i mitokondrielt DNA. Til dette arbeidet er det en øremerket teknisk stilling. Målet innen kort sikt er publisering av forbedret og utvidet diagnostisk virksomhet på dette feltet. 350 NMK-prøver fordelt på RHF Patologisk anatomisk avdeling 300 Antall prøver Helse Nord Helse Sør/Øst Helse Midt Helse Vest Arkhangelsk

10 Genetiske prøver fordelt på RHF Antall prøver Helse Nord Helse Sør/Øst Helse Midt Helse Vest Årstall Forskning Nevromuskulært kompetansesenter ble av Helse Nord tildelt 6 millioner kroner fordelt over 3 år ( ) til nevromuskulær forskning. Disse midlene blir internt utlyst for de ulike samarbeidende avdelinger og faggrupper ved Universitetssykehuset Nord Norge og ved Universitetet i Tromsø, knyttet til NMK. Et internt forskningsutvalg har vurdert innkomne søknader og fordelt midler på ulike prosjekter og avdelinger innenfor NMKs fire satsingsområder: arvelige muskelsykdommer, perifere nevropatier, mitokondriesykdommer og forsknings-samarbeid med Nordvest-Russland. Prosjekttittel Påbegynt år: Avsluttes i år: Trombotic material captured in Filterwire in native vessels in patients treated for acute myocardinal infarction by intervention Evaluation of Transmission electron findings Biventrikulær pacemaker prosjekt. (Hjertesvikt og muskelfunksjon) Studier på pasienter med tynnfibernevropati som har diabetes mellitus og pasienter som har grenseverdi for vitamin B12 Studier på pasienter med tynnfibernevropati og som har abnorm glukosetoleranse og med ulike former for immunologisk betinget nevropati Molekylærbiologiske studier av FKRP relatert Limb Girdle muskeldystrofi. Kliniske og morfologiske studier av Limb Girdle muskeldystrofi. Studie av effekt av fysioterapi basert på Bobathkonseptet for pasienter med muskeldystrofi. Påvirker steroidebehandling progresjonen av sykdommen hos gutter med Duchenne muskeldystrofi?

11 Økonomi NMK finansieres i dag over rammetilskudd til Helse Nord RHF med øremerkede midler. I tillegg har de kliniske avdelingen inntekter via DRG-systemet på innlagte pasienter fra andre helseregioner. Laboratorietjenestene finansieres via refusjoner fra Rikstrygdeverket hvis pasienten har vært behandlet poliklinisk eller via direkte fakturering til aktuell avdeling pasienten har vært innlagt i når pasienten har vært behandlet/innlagt i sykehus tilhørende andre helseregioner. Ovennevnte vil si at NMK hittil i stor grad er finansiert av UNN. Regnskap 2006 særskilte funksjoner Nevromuskulært kompetansesenter Art Beløp Særskilt tilskudd Inntekter Direkte pasientkostnader 0 Kursutgifter Personalkostnader Andre driftskostnader HP Andre driftskostnader HP Kostnader Resultat Lønnsutgiftene er spredt på flere avdelinger. Vi har 1 overlege som leder, 1 sjefsbioingeniør, 8 overbioing., 1 ingeniør, 1,5 konsulent, 1 sekretær i 0,5 % stilling, og 30 % fysioterapeut. Jorun Lægland økonomisjef Reidun Karlsen økonomikonsulent 11

12 Publikasjoner og representasjon Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora Flere ansatte ved kompetansesenteret har deltatt på kurs, konferanser og seminarer både nasjonalt og internasjonalt. Det har vært presentert postere og holdt foredrag om nevromuskulære sykdommer av ansatte ved NMK. Publikasjoner fagtidsskrift (vitenskapelige) Abstracts/posters LG, Brun JG, Harboe E, Mellgren SI og Omdal R: Intraepidermal Nerve Fiber Densities in Chronic Inflammatory Autoimmune Diseases. Arch Neurol 2006:63: Gøransson LG, Herigstad A, Tjensvoll AB, Harboe E, Mellgren SI og Omdal R: Peripheral Neuropathy in Primary Sjögren Syndrome. A Population-Based Study. Arch Neurol 2006;63; Gøransson L; Tjensvoll AB; Herigstad A; Mellgren SI, og Omdal R: Small-Diameter Nerve Fiber Neuropathy in Systemic Lupus Erythematosus. Arch Neurol 2006:63: Løseth S, Lindal S, Stålberg E, og Mellgren SI: Intraepidermal nerve fibre density, quantitative sensory testing and nerve conduction studies in a patient material with symptoms and signs of sensory polyneuropathy. European Journal of Neurology 2006; 13: Ole Christian Ingebretsen, Harald Strand og Øivind Nilssen: A sensitive method, based on real-time PCR technology, for the detection and quantification of the heteroplasmic, mitochondrial, 3243A>G, MELAS mutation. Journal of the American society of nephrology. 2006:17(820A). Harald Strand, Ole Christian Ingebretsen og Øivind Nilssen: En ny metode for sensitiv og spesifikk deteksjon og kvantitering av mitokondrie DNA mutasjoner. Poster, Regional forskningskonferanse innen medisin og helse, Tromsø november Harald Strand, Ole Christian Ingebretsen, Kine Anette Aasheim, Lotte Andreassen og Tove Indseth Johansen: Referanseverdier for underarmstest til bruk ved diagnostikk av McArdles sykdom. Poster, Regional forskningskonferanse innen medisin og helse, Tromsø november Merethe Lorentzen, Åshild Hofsø, Inger Lise Dahl, Sigurd Lindal: Intraoperative imprint cytological diagnosis of CNS tumours. Diagnostic accurancy of imprint cytology versus frozen section. A review of 133 patients. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse, Tromsø november Sigurd Lindal, Kate Myräng, Irene Lund, Olivera Borota: How useful is ultrastructural examination of muscle tissue in biopsies for diagnosis of muscle diseases? An evaluation of muscle biopsies from Tromsø National Neuromuscular Centre from Regional forskningskonferanse innen medisin og helse, Tromsø november Lindal S, Jonsrud C, Nilssen Ø, Stensland E, Casar Borota O, 12

13 Torbergsen T: Mutations in the Fukutin-Related Protein Gene (FKRP) Clinical, structural and molecular genetical aspects of Limb Girdle Muscular Dystrophy type 2I(LGMD2I) in 43 Norwegian patients. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse, Tromsø november C. Jonsrud, S. Lindal, T. Torbergsen, E. Stensland, M. Rasmussen, O. Borota, K. Skullerud, L.A. Bindoff, T. Fiskerstrand, F.M. Thyssen, Ø. Nilssen: Spectrum of mutations and prevalence of FKRP associate disease in Norway. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse, Tromsø november M.Rasmussen, C.Jonsrud, O.C.Borota, S.Lindal, N.Breivik, M.Mork, K.Skullerud Norwegian pediatric patients homozygous for the c.826c>a missense mutation in the FKRP gene. WMS 2006, Brügge, Belgia S.Lindal, K.Myräng, G.I.Sørensen, I.Lund: Tubular aggregates (TA) in muscle biopsies. A screening study from National neuromuscular Centre of Norway for the 11th International Congress of the World Muscle Society. WMS 2006, Brügge, Belgia C.Jonsrud, S.Lindal, T.Torbergsen, E.Stensland, M.Rasmussen, O.Borota, K.Skullerud, L.A. Bindoff, T.Fiskerstrand, F.M.Thyssen and Ø.Nilssen: Spectrum of mutations and prevalence of FKRP associated disease in Norway. WMS 2006, Brügge, Belgia Lindal S, Jonsrud C, Nilssen Ø, Stensland E, Casar Borota O, Torbergsen T: Mutations in the Fukutin-Related Protein Gene (FKRP): Clinical, structural and molecular genetical aspects of Limb Girdle Muscular Dystrophy type 2I(LGMD2I) in 43 Norwegian patients. Nevromuskulær konferanse, Mayo Clinic, Minnesota

14 Produksjonstabeller NMK patologi Tabell 1 - aktivitetsprofil Aktivitet Muskelprøver, EM EM-prøver annet materiale Muskelprøver NL Immunhistokjemiske analyser - muskel Enzymhistokjemiske analyser - muskel Konsult. kasus fra andre nevropatologer Western blot, muskel Nerveprøver Hudnerveprøver * 216* Mitok.-DNA-prøver Obduksjonshjerner Hjernetumor Antall dager med kurs arr av NMK *Den store økningen skyldes at man fra 2005 teller hver hudnerveprøve som mottas, dvs. to prøver fra hver pasient. Tidligere kun talt én pr pasient. Tabell 2 - fordeling av muskelprøver pr sykehus Nevropatologisk lab. Biopsier foretatt ved Arkhangelsk, Russland Førde sjukehus, Helse Førde HF Haukeland universitetssykehus HF Helse midt, Ålesund Helse Stavanger HF (SiR) Helse Sør RHF, Skien Helse Sør RHF, Haugesund Helse Sør RHF, Flekkefjord Helse Vest RHF, Florø Nordlandssykehuset, Sandnessjøen Nordlandssykehuset Bodø HF Kirkenes sykehus Rikshospitalet HF St Olavs Hospital HF Sørlandet sykehus HF, Arendal Ullevål universitetssykehus HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF SUM

15 Tabell 3 - fordeling av muskelprøver pr sykehus Elektronmikroskopisk lab. Biopsier foretatt ved: Antall prøver Arkhangelsk regionsykehus (Russland) Florø sykehus Førde sykehus HF Haugesund sykehus HF Helgelandsykehuset, Sandnessjøen Helse Stavanger (SiR)HF Kirkenes sykehus HF Nordlandssykehuset Bodø HF St. Olavs Hospital HF Sykehuset i Telemark, Skien Sørlandet sykehus HF, Arendal Sørlandet sykehus HF, Kristiansand Ullevål universitetssykehus HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ålesund sjukehus HF SUM Tabell 4 - fordeling av konsultasjoner pr sykehus Nevropatologisk lab. Tilsendte snitt for farging/konsultasjon Haukeland universitetssykehus HF Rikshospitalet HF St. Olavs hospital HF Sørlandet sykehus HF, Kristiansand Ullevål universitetssykehus HF SUM Tabell 5 - fordeling av suralis-nerveprøver pr sykehus Biopsier foretatt ved Akershus universitetssykehus HF Sørlandssykehuset Kristiansand HF Ullevål universitetssykehus HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF SUM

16 Tabell 6 - fordeling av hudnerveprøver pr sykehus Biopsier foretatt ved Akershus universitetssykehus HF Haukeland universitetssykehus HF Helse Stavanger HF (SiR) Nermo legesenter, Mo i Rana Sørlandet Sykehus, Kristiansand Universitetssykehuset Nord-Norge HF SUM * 216* *Den store økningen skyldes at man fra 2005 teller hver hudnerveprøve som mottas, dvs. to prøver fra hver pasient. Tidligere kun talt én pr pasient. Tabell 7 - fordeling av molekylærpatologiske prøver pr sykehus Rekvirerende sykehus Gulset Legekontor Helse Midt RHF, Molde Helse Stavanger HF Nordlandssykehuset Bodø HF St. Olavs hospital HF Sykehuset i Levanger Sykehuset Innlandet HF, Elverum-Hamar Sørlandet sykehus HF, Arendal Sørlandet sykehus HF, Kristiansand HF Ullevål universitetssykehus HF Universitetssykehuset Nord Norge HF SUM

17 Medisinsk genetikk Antall analyser fordelt på diagnoser fra alle helseregioner Diagnose ICD Positiv funn i 2006 Duchenne /Becker MD (DMD) G ** 20 62*** 16 kvinner heterozygote 19 hemizygot positive FacioScap.Hum.Musk.Dys* G Okulofaryngeal MD (PABPN1) G Limb Girdle muskeldystrofier: LGMD2I /FKRP LGMD2A /CAPN3 G ** Dystrofia myotonica type 1 (DMPK) 4 compound, 20 homozygot, 8 heterozygot 0 G positive Dystrofia myotonica type 2 (ZNF9) G ** positive Myotonia congenita (CLCN1) G compound, 1 homozygote 2 heterozygot Spinal muskelatrofi (SMN1) G heterozygot, 2 homozygot Kennedy sykdom (SBMA) (AR) G Mohr-Tranebjærg syndr.(timm8a) H90.5 G24.8 H47.2 F heterozygot Friedreich ataxi (FRDA) G positiv, 3 heterozygot Spinocerebellare ataxier* (SCA) G Hereditære spastiske parapareser* G Autosomal recessiv ataxi* G Charcot-Marie Tooth 1A (PMP22) Her.Polyneurop.m/ trykkpareser Charcot-Marie Tooth 1B (MPZ) Charcot-Marie Tooth X (GJB1) G ** positive 0 positive 1 heterozygot pos.1 hemizygot, 1 heterozygot SUM * For disse diagnosegrupper foregår analyser i samarbeid med andre molekylærgenetiske laboratorier i inn- og utland. ** Relativt høye analysetall som skyldes innføring av nye metoder *** Etter avtalen med de andre genetiske avdelingene i Norge har vi tatt på oss landsfunksjon i genetisk utredning av DMD. 17

18 Medisinsk biokjemi Analyser og undersøkelser Mitokondriefunksjon i muskelvev 7 5 Underarmstest (mitokondriemyopati) 2 12 Arbeidsbelasningstest (McArdle sykdom) 6 1 Pyruvat i blod Laktat i spinalvæske Pyruvat i spinalvæske Karnitin i plasma Karnitin i urin 2 7 Karnitin i vev 5 3 Aminosyrer i plasma Aminosyrer i urin Mutasjoner i mitokondrie DNA; antall prøver 21 Mutasjoner i mitokondrie DNA; antall analyser 78 18

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Tiltak for å øke antall organdonasjoner

Tiltak for å øke antall organdonasjoner Tiltak for å øke antall organdonasjoner rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet avgitt 18. april 2008 Til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 2 2009

Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 2 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 2 2009 Opplevelsesrik rundtur i Midtøsten for Stine Berre (nr. 2 fra v.). Les mer på s. 14. Foto: Jan Erik Østlie LEDER Foreningen for Muskelsyke

Detaljer

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Stjørdal, juni Innhold Innhold...2 Innledning...3 2 Sammendrag - forslag til tiltak...4 2.1 Organisering av tjenestene og samarbeid i forpliktende faglige nettverk...4

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2006 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Utgitt 06/2015 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Research Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Table of Content Table of Content... 2 Welcome to NMKs anniversary seminar on the ship Trollfjord!... 3 Velkommen til NMKs jubileums-seminar med

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

RESEPT 2006 PATOLOGIAVDELINGENE

RESEPT 2006 PATOLOGIAVDELINGENE RESEPT 2006 PATOLOGIAVDELINGENE Innstilling fra arbeidsgruppens flertall. RH / DNR Drammen Tønsberg Skien Arendal Kristiansand HELSE SØR FORORD Med bakgrunn i Odelstingsproposisjon nr. 66, 2000-2001 vedtok

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Virksomhetsrapport 2001 Forfattere Line Linstad (koordinator) Øystein Hansen Ethel Seljevold Steinar Pedersen Sture Pettersen

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer