Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps"

Transkript

1 Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps - Prosjektgruppe Digitale Kart - Oslo 21. april 2005

2 Sammendrag Utgangspunktet for denne rapporten var evaluering av ulike støtteverktøy for kartpresentasjon i KO. Disse evalueringene er nå skilt ut som egne rapporter. Kun deler fra evalueringen av produkter som Locus, Maria, MapSource og OziExplorer er vedlagt denne rapporten. Det resterende materialet vil bli gjort tilgjengelig fortløpende. Det ble tidlig klart at det måtte skilles mellom en enkel og rimelig løsning for umiddelbar implementering, og en mer avansert løsning som ivaretar behov tilknyttet større operasjoner. OziExplorer har blitt anbefalt og vedtatt som den enkle løsningen, men siden kartdata N50 for dette formatet er blitt trukket fra markedet i etterkant av vedtaket må denne løsningen revurderes. Hovedfokuset i prosjektet har underveis blitt endret fra test og evaluering av eksisterende systemer for en avansert løsning, til utvikling av et spesialtilpasset samhandlingsverktøy i KO. Dette innebærer identifisering av behov knyttet til støtte for samhandling, roller og oppgaver i KO. Begrunnelsen for fokusskiftet og foreløpige resultater av dette arbeidet presenteres i denne rapporten. Et gjennomgående problem forblir tilgang til geodata under aksjoner, hjemme og ute. For innlands aksjoner må det inngås et samarbeid med det offentlige som sikrer oss tilgang til geodata direkte fra kildene, slik at vi selv kan velge oppløsning, presentasjon og bruk. Gruppen har ikke funnet ferdige løsninger i dagens marked som dekker en rimelig del av de funksjoner vi har behov for i en mer avansert løsning. Imidlertid eksisterer det systemkomponenter som løser de fleste av problemstillingene. Utfordringen blir å sammenstille disse til et helhetlig system med et optimalisert brukergrensesnitt. Denne rapporten legger et godt grunnlag for utvikling av et slikt system spesialtilpasset våre behov. Side 2 av 31

3 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING FOKUS HISTORIKK PROSJEKTGRUPPENS MEDLEMMER SØK OG REDNING (SAR) OPPDRAGETS FORLØP KOMPLEKSITET AVGRENSING AV PROBLEMSTILLINGEN ROLLER OG OPPGAVER I KO AKSJONSLEDER NESTLEDER (NK) SAMBANDSLEDER INFORMASJONSFLYT, INTERAKSJON OG SAMHANDLING BEHOV FUNKSJONALITET OVERORDNET Brukergrensesnitt Roller og oppgaver Kontekst og sesjonslagring Rapportering Kommunikasjon Installasjon og konfigurasjon av forskjellige oppsett OPERATIV FUNKSJONALITET Aksjonsleder NESTLEDER SAMBANDSLEDER SAMMENSATTE FUNKSJONER KONSEPTUEL FUNKSJONALITET Database Systemmodell Programvarestandard og dataformat Utveksling av geodata Tilgang på grunnlagsdata Integrering av egne tilleggsdata Bruk av fremmede data ved internasjonale operasjoner Utnyttelse av andre typer data SCENARIER SCENARIO 1 - TILGANG TIL DATA SCENARIO 2 - BRUK AV LOKALE GEODATAKILDER SCENARIO 3 - INNSAMLING OG DELING AV TILLEGGSDATA FRA FELT SCENARIO 4 - DOKUMENTASJON OVERFOR SAMARBEIDSPARTNERE OG TIL SENERE BRUK EVALUERING AV EKSISTERENDE SYSTEMER MARIA FRA TELEPLAN OZIEXPLORER MED RESCUE TRACKER MULIGE LØSNINGER SAMARBEID UNDER PLANLEGGING KONKLUSJON VEDLEGG Side 3 av 31

4 1 Innledning Denne rapporten er blant annet utarbeidet i forbindelse med sluttevalueringen av GIS verktøyet Maria utviklet og levert av Teleplan. Produktet har vært til uttesting med tanke på bruk i operative situasjoner i Hjelpekorpset. Vi mener at en dyp forståelse av roller, oppgaver og arbeidsprosesser i KO er nødvendig før vi kan gjøre et valg av systemløsning. Ved hjelp av forståelse av problemstillingen og kunnskap om de faktiske behov, kan vi identifisere den funksjonaliteten et fremtidig digitalt samhandlingsverktøy i KO skal ha. Vi mener at vårt mål må være å lage et system som har minimalt med funksjonalitet samtidig som det er svært godt tilpasset de behovene vi har. Systemet grunnfunksjoner bør kunne brukes med minimal øving. Vi trenger derfor ikke et ekspertsystem med mye funksjonalitet, men et støtteverktøy som naturlig integreres i arbeidsprosessen i KO. Det er viktig for oss at systemet oppleves som enkelt å bruke og at det vil kreve begrenset med opplæring for mannskap med lang operativ erfaring. I denne rapporten har vi fulgt opp dette standpunktet ved å skissere behov, funksjonalitet, mulige løsninger og videre fremdrift 1.1 Fokus Det opprinnelige hovedprosjektet har tittelen Digitale Kart. Dette beskriver den underliggende problemstillingen for snevert. Vi har derfor valgt å gi denne prosjektrapporten en annen tittel enn hovedprosjektet. Målet med tittelen er å gjenspeile hovedutfordringen i prosjektet: samhandling. Vi mener nå at samhandling, roller, oppgaver og arbeidsprosesser må gis betraktelig mer fokus i det videre arbeidet. For å få optimal nytte av digitale hjelpemidler må disse kommunisere på en slik måte at oversikt maksimaliseres og repetisjonsarbeid minimaliseres. Dette kan man oppnå ved å dele informasjon digitalt. 1.2 Historikk Digitale kart har lenge vært et tema i Røde Kors. Mange forskjellige initiativer rundt om i Norge har sett på problemstillingen og forsøkt diverse løsninger (Locus, Maria, MapSource, OziExplorer, etc.). På bakgrunn av dette ble det etter hvert tydelig at det fra sentralt hold burde komme noen retningslinjer for hvilke systemer som bør benyttes for å unngå for mange forskjellige løsninger. Et samarbeidsprosjekt mellom ressursgruppe ettersøkning (RGE) og ressursgruppe samband (RGS) ble derfor opprettet av landsrådet for Norges Røde Kors Hjelpekorps (LR NRKH). RGS skulle styre prosjektet og ha ansvar for den tekniske delen og RGE skulle være problemeier. Dette er naturlig siden det er RGE som sitter på fagkompetansen innen ettersøkning og ettersøkingsledelse og dermed som representanter for brukerne av et eventuelt system. Side 4 av 31

5 Behovet som verktøyet skal dekke er sammensatt og sterkt knyttet til de ulike roller og oppgaver som søks- og redningsledelsen (KO) har. Det er rimelig å anta at digitale verktøy som GIS vil kunne effektivisere arbeidet i KO betraktelig. Mange av oppgavene er preget av repetisjon og masseproduksjon av data. Her kan digitale verktøy være med på å redusere arbeidsmengden og dermed frigjøre tid til det som er viktigst for søks- og redningsledelsen; sikkerheten til egne mannskaper og en effektiv gjennomføring av oppdraget. For å få til dette betinger det at verktøyet er tilpasset de behov som finnes i KO. Et dårlig tilpasset verktøy vil lett kunne ta fokus vekk fra de viktige oppgavene i arbeidet og over på forskning på hvordan en oppgave skal løses med verktøyet. Det ultimate digitale verktøyet skal ikke ses og ikke høres. Det skal være en integrert del av de arbeidsprosesser og oppgaver som må gjennomføres for å nå målet for oppdraget - dette krever kunnskap om oppgaver og roller i en søks- og redningsledelse. En annen aktivitet som er sterkt knyttet til digitale kartsystemer (GIS) er sanntids sporing av søksenheter ved hjelp av posisjonsdata og bruk av posisjonslogg fra enhetene i etterkant. Flere grupperinger i RKH har jobbet med dette de siste årene. Buskerud RKH hadde et prosjekt sammen med Locus der TransMed flåtestyring og kombiproduktet Benefon ble benyttet som sender av posisjonsdata og GSM som bærer. Dette systemet egner seg greit for sanntids sporing. GSM SMS er en dyr kommunikasjonsbærer, og man er totalt avhengig av dekning på GSM. Systemet er fortsatt i bruk, men i meget begrenset volum. Et alternativt system er APRS. Dette er en protokoll som muliggjør overføring av posisjoneringsdata over radiosamband som VHF. RKH kan dermed benytte sitt ordinære radiosamband som bærer av posisjonsinformasjonen. APRS benyttes i dag av Hordaland RKH og Drammen RKH. Andre systemer for posisjonsdataoverføring og sporing er under vurdering, blant annet via GSM/GPRS og ICOM internprotokoll. Ressursgruppene har hele tiden ønsket å begrense og flytte fokuset fra teknologi over på de faktiske behov som finnes i KO. Dette vil vi forsette å gjøre, siden den eneste veien til suksess er at verktøyet oppleves som nyttig, ikke som en begrensning eller et irritasjonsmoment. Med dette følger en del problemer. Blant annet at det ikke finnes noen ferdige produkter som kan tas direkte i bruk. En viss tilpassning vil bli nødvendig uansett og dette koster penger. Det andre er at vi trenger løsninger nå. Mange medlemmer landet rundt sitter og venter på at det sentrale ledd skal levere noe brukbart innenfor digitale kartverk. I tillegg skal det helst være kostnadsfritt for det lokale hjelpekorps. For å møte disse forventningene vedtok LR NRKH at problemet skulle angripes på to nivåer. Et grunnivå der verktøyet skulle være så enkelt og billig som mulig til bruk i små korps og aksjoner der digitale hjelpemidler ikke har den store nytteverdien. Enkel funksjonalitet som nedlasting og opplasting av ruter og spor fra GPS, utskrift av kart og kanskje sanntids sporing hvis dette var ønskelig. Gjennom ulike lokale initiativ og utprøving ble OziExplorer et naturlig verktøy å vurdere. Da OziExplorer innfridde mange av kravene vedtok LR NRKH derfor at dette skulle være verktøyet på grunnivået. I ettertid har tilgangen til N50 kartdata blitt begrenset, da Ugland IT har besluttet å stoppe salget av N50 kartet i et format som OziExplorer kan lese. Valget av OziExplorer bør derfor revurderes. Side 5 av 31

6 Det avanserte nivået beveger seg inn på et helt annet område. Vi snakker her om digitale samhandlingsverktøy som skal støtte rollene og oppgavene til ledelsen for en søks- og redningsaksjon. Det ble bestemt at man skulle prøve ut flere forskjellige systemer, parallelt med identifisering av behov. Både Locus og Maria ble vurdert som mulige pilotsystemer. Valget falt på Maria levert av Teleplan. Før jul 2004 ble det inngått avtale om test av Maria frem til 1. april 2005, med en påfølgende frist for sluttrapporten den 1. mai Fire grupperinger rundt om i Norge (Hordaland, Oslo og Buskerud, Akershus og Sør- Trøndelag) fikk hver sin lisens av Maria slik at programmet kunne testes ut. Hordaland og Buskerud har jobbet mye med de tekniske løsningene, Sør-Trøndelag hovedsakelig har jobbet med behovene og de konseptuelle problemstillingene mens Oslo og Akershus har primært sett på brukervennlighet og kobling mot GPS. Maria er evaluert opp mot disse hovedområdene. Side 6 av 31

7 1.3 Prosjektgruppens medlemmer Oslo og Akershus Lars Otto Laukvik Leder for prosjektet Digitale Kart Problem Manager / Leder avvikshåndtering i ErgoGroup AS. Har 31 års erfaring fra IT bransjen. Er D-rådsleder i Oslo RKH og leder av Ressursgruppe Samband i NRKH. Thorbørn W. Pedersen Teknisk leder i Morgenstierne Teknisk as og d-rådsleder i Akershus. Kompetanse innen elektronikk, data og telekommunikasjon. Sør-Trøndelag Frode Rougnø Leder Digitale samhandlingsverktøy i KO Aksjonsleder i mange år. Mange års bakgrunn som aktiv i RKH og lang operativ erfaring. Kenneth Gulbrandsøy Initiativtaker og oppdragsgiver for Digitale samhandlingsverktøy i KO. Leder for Ressursgruppe Ettersøkning i NRKH. Har ettersøkning og operativ ledelse som fagkompetanse. Jobbet med utdanning av aksjonsledere på barmark og vinter de siste seks årene. Lang operativ erfaring. Pål Husum Mastergradsstudent i GIS. Skriver masteroppgave om bruk av GIS i redningstjenesten. Tidligere arbeidserfaring med GIS. Mange års bakgrunn som aktiv i RKH og lang operativ erfaring. Jan-Rune Sørheim Tele-kom.ingeniør. Arbeider med nettverksdrift i Netcom. Radioamatør og Sambandsleder i Trondheim RHK. Lang erfaring fra RKH. Side 7 av 31

8 Nina Elisabeth Nerbø Storvik Administrator. Har tilrettelagt møter og rapportskriving. Arkivansvarlig ved SVT-fakultetet, NTNU. John Bjørndal Arbeider med GIS i privat sektor. Har lang arbeidserfaring og utdanning innen GIS fra ulike miljø. Mange års bakgrunn som aktiv i RKH og lang operativ erfaring. Tom Fagerhaug Svært dyktig analytiker. Doktorgrad innen produksjonsteknikk. Mange års bakgrunn som aktiv i RKH og lang operativ erfaring. Hordaland og Buskerud (2 grupperinger) Roar Elde Leder for prosjektgruppen. Senior Instruktør Teleteknikk i forsvaret. Bruker av Maria i jobbsammenheng, jobbet med sambandsproblematikken i Røde Kors i en årrekke. Radioamatør og Distriktssambandsleder (Hordaland). Chris Låstad Askeland Grafiker. Lang erfaring med kart- og sambandsproblematikk i KO Magnus Øvrebø Radioamatør med interessefelt APRS og nødsamband. Leder NRRL`s nødsambandstjeneste i Drammen. Fagbrev Serviceelektroniker i telematikk og kommunikasjonselektronikk. Petter A. Skatvedt Ambulanse koordinator, AMK-Buskerud. Daglig bruker av digitalt dataverktøy, flåtestyring (LOCUS). Distrikts sambandsleder Buskerud RKH. Mange års operativ erfaring i RKH. Side 8 av 31

9 2 Søk og redning (SAR) I dette kapittelet har vi et overordnet blikk på roller og oppgaver i ledelsen av en søks- og redningsaksjon med hovedfokus på det som skjer i kommandoområde (KO). Denne korte innføringen er på ingen måte fullstendig. Likevel har vi valgt å kort presentere roller og oppgaver på et generelt grunnlag. Vi har også valgt å fremstille problemstillingen fra RKH sitt ståsted. Det er prosjektgruppens intensjon at denne fremstillingen skal samkjøres med Politiet som er oppdragsgiver ved aksjoner. Det er viktig for oss og for prosjektet at man ikke havner i en diskusjon om hvem som skal inneha de ulike rollene. Dette kan variere fra sted til sted. Noen oppdragsgivere er tilfreds med å la RKH gjøre mesteparten av jobben, mens andre ønsker å detaljstyre. Rollene og oppgaven finnes der uansett og designet av GIS verktøyet skal ikke være påvirket av hvem som innehar den enkelte rolle og oppgave, men designet og tilrettelagt slik at rollene kan ivaretas og oppgavene kan gjennomføres. 2.1 Oppdragets forløp Det er viktig å anerkjenne det faktum at aksjoner gjennomføres på mange forskjellige måter. Situasjonene er varierte og dette medfører et mangfold av forskjellige løsninger. I tillegg til dette kommer forskjellige tradisjoner og slik har vi alltid gjort det mekanismer. Alt dette vil virke inn på hvordan et oppdrag løses. Vi gjør likevel et forsøk på å presentere en generalisert modell av et søksoppdrag fra det mottas til det er gjennomført. Denne modellen vil hjelpe oss med å bryte ned et søksoppdrag i dets enkelte bestanddeler, så vel roller som oppgaver. Modellen vi har benyttet er gjengitt i figur Kompleksitet Det er mange faktorer som påvirker kompleksiteten i oppdraget. De faktorene som er enklest å påvirke har med produksjon og håndtering av informasjon å gjøre. Hver enkelt søksenhet skal ha et oppdrag, helst skriftlig dersom dette er mulig. Å produsere ett skriftlige oppdrag er kanskje ikke spesielt tidkrevende i seg selv, men når det skal produseres til mange søksenheter vil dette ta lang tid. Et digitalt hjelpemiddel som et GIS verktøy vil være til stor hjelp i en slik situasjon. 2.3 Avgrensing av problemstillingen Den videre presentasjonen vil fokusere på arbeidet i KO, det vil si den nederste firkanten i figur 1. Videre har vi begrenset oss til å se på aksjoner som når en viss størrelse. Dette valget er understøttet av den tidligere vurderingen rundt behovsforskjellene som det nødvendigvis vil være mellom små søksoppdrag med få søksenheter og store søksoppdrag med mange søksenheter. I tettbebygde området er det ikke uvanlig at man kan ende opp med mer enn 20 enheter i søk. Dette stiller store krav til ledelsen i KO med tanke på planlegging og logistikk. Det er i slike situasjoner at digitale samhandlingsverktøy virkelig kan komme til nytte. Side 9 av 31

10 Oppdrag mottas Hjemme Kort vurdering Varsling Innhente info Tiltak Underveis Analysere Endring? Planlegge I KO Gjennomføre Figur 1: Overordnet modell av et oppdrag 2.4 Roller og oppgaver i KO RKH bruker ofte en rollefordeling i KO med aksjonsleder, nestleder og sambandsleder. Hvis disse er godt trente og samkjørte kan de håndtere oppdrag med stor kompleksitet og mange mannskaper. Det kan bli nødvendig å tilknytte seg ytterligere flere personer/roller for å ivareta oppgaver som logging, problemløsning, bindeledd mellom KO og mannskaper som venter på oppdrag eller som hviler. Situasjonen alene bestemmer dette. Man vil (og bør) til en hver tid forsøke å minimalisere antall personer i KO slik at flest mulig kan komme seg ut i søk. I fortsettelsen vil vi kort oppsummere hva de ulike rollene innebærer av ansvar, oppgaver, kompetanse og kunnskap. Side 10 av 31

11 2.5 Aksjonsleder Dette er lederen i KO og den som har det overordnede ansvaret for den praktiske gjennomføringen av oppdraget. Prinsipielt og formelt er det alltid Politiet som har denne rollen, men i praksis vil ofte lederen fra den frivillige redningsorganisasjonen bekle denne rollen ved å være den som faktisk gjennomfører oppgavene til aksjonslederen. Vi har tidligere nevnt problemene med å definere hvem som bekler den enkelte rolle. Dette er et eksempel hvor vi tydelig ser at flere personer kan bekle samme rolle. Aksjonsleders oppgaver er Tydelig definere mål og hensikt for oppdraget (plan). Identifisere behov i god tid før de oppstår og iverksette tiltak Holde oversikt Oppfølging av informasjon, pårørende, media Være kritisk og granskende til sine egne avgjørelser Evaluere og vurdere om nåværende plan er hensiktsmessig Endelig instans ved avgjørelser Støtte opp og legge til rette for sine medarbeidere Hvis aksjonsleder i praksis er en frivillig må politiet holdes løpende orientert Delta i analyse og planleggingsarbeidet når dette er nødvendig Dokumentasjon av viktige hendelser og overordnet fremdrift. Oversikten viser at aksjonsleder ikke har mange praktiske oppgaver. Det er aksjonsleders plikt og oppgave å forsøke til en hver tid å holde hodet over vannet og ivareta det store bildet. Dette blir vanskelig hvis man graver seg ned i detaljer. En god aksjonsleder klarer å balansere mellom detaljer og det store bildet uten å miste oversikten. Stikkord: OVERSIKT og KOORDINASJON 2.6 Nestleder (NK) Nestleder vil som regel være aksjonsleders nærmeste støttespiller og høyre hånd. Disse to vil samarbeide tett i løpet av hele oppdraget. Nestleders fokus er taktikk. NK vil sammen med aksjonsleder og sambandslederen gjennomføre en analyse av den tilgjengelige informasjonen man har (den savnede, lendet, vær, føre og lysforhold, og egne ressurser). Ut i fra dette lager man seg en hypotese, formening om hva som har skjedd, og planlegger et søk ut i fra dette. En stor del av informasjonen som produseres under den taktiske vurderingen og planlegging er knyttet til lendet. Spørsmål som Hvor er den savnedes hytte? Normalruter? Skredfare? Sist sett? Er det ulendt? Er den savnede kjent i området? vil sammen med hypotesen være med på å bestemme utformingen av hvert søksoppdrag. Nestleders oppgaver er Taktisk vurdering og planlegging Utarbeidelse av søksoppdrag Oppfølging av fremdrift og resultater Justere planer i henhold til aksjonsleders mål og hensikt Dokumentasjon av beslutningsgrunnlag Side 11 av 31

12 Kort oppsummet er nestleders hovedoppgave å produsere søksoppdrag som til en hver tid er tilpasset situasjonen. Stikkord: TAKTIKK og PRODUKSJON 2.7 Sambandsleder Sambandslederens rolle har mange fasetter. Kommunikasjon med søksenheter, loggføring av all vesentlig kommunikasjon i tillegg til bidrag til planleggingen. Sambandslederen må ha god kunnskap om lendet som aksjonen foregår i slik at radiosambandet kan konfigureres optimalt. Videre må sambandslederen være god til å koordinere mannskapene, fordele søksoppdrag og holde orden på alle forespørsler og den videre oppfølging av disse. Det er spesielt viktig at sambandslederen evner å videreformidle viktig informasjon til aksjonsleder og nestleder og filtrere vekk informasjon av mindre viktighet. Dette er en vanskelig balansegang som innebærer erfaring og god innsikt i hele prosessen. Sambandslederens oppgaver er Sørge for god kommunikasjon mellom aksjonsledelsen og alle søksenheter Koordinasjon og problemløsning Bidra til planleggingen Dokumentasjon av all kommunikasjon Stikkord: KOMMUNIKASJON og IVERKSETTING Side 12 av 31

13 2.8 Informasjonsflyt, interaksjon og samhandling For i grove trekk å visualisere hvordan informasjonen flyter i KO har vi valgt å lage en modell. Denne vil være med på å gi et bedre bilde på hva som faktisk skjer i KO. Informasjonshåndtering og flyt i et fremtidig system må eksplisitt støtte de generelle egenskapene til modellen i figur 2. Kommunikasjon Informasjon Oppdragsgiver Pårørende Media Publikum Koordinasjon Status? Ordrer Nestleder Aksjonsleder Resultater Spørsmål Meldinger Status KO Koordinasjon Status? Ordrer Sambandsleder Aksjonsleder Aksjonsleder Søksenheter Oppdrag Meldinger Oppgaver Ordrer Oppdrag Meldinger Oppgaver Ordrer Figur 2 Modell for informasjonsflyt, interaksjon og samhandling Side 13 av 31

14 3 Behov Vi er på langt nær ferdig med å kartlegge alle behov man har for støtte i KO. Det er heller ikke foretatt en sortering etter viktighet, noe som vil være viktig når man skal prioritere mellom funksjonalitet for å oppnå en fornuftig kost-nytte effekt. Vi har imidlertid identifisert noen hovedtrekk. Produksjon og fremstilling av informasjon med mulighet for å lagre, skrive ut og flytte rundt mellom de enkelte rollene i KO Rike funksjoner for kartanalyse, planlegging av søksoppdrag, føring av resultater og sammenkobling av disse med annen informasjon Systemet må tilpasses den enkeltes rolle og oppgaver (hver rolle krever forskjellige funksjoner, ergo forskjellige grensesnitt) Brukervennligheten må være svært god. Systemet må være enkelt å lære der det meste av funksjonalitet ligger på et ettklikks nivå. Ofte brukte funksjoner må være mulig å automatisere (batch) for å korte med tiden det tar å gjennomføre oppgaven Lett tilgang til data. Mulighet til å shoppe nye data til en hver tid på døgnet (portal). Dette betyr at systemet må være basert på åpen kildekode (mulig å endre uten at leverandør må inn i bildet). Kommunisere med andre datasystemer som UMS (varslingssystem) og medlemsdatabaser (ressursdatabaser) Åpne internasjonale datastandarder. Gir mulighet til å hente inn data fra alle tenkelige datakilder. Vil være konkurransedrivende og kostnadsreduserende. Systemet må kunne støtte plug-in-moduler. Opptak av sambandstrafikk, gjenkjenning av samtalestruktur for automatisk innsetting av linjer i sambandslogg Flere personer må kunne jobbe mot de samme dataene samtidig i sanntid. Uvikling av system vil kreve mer ressurser enn det prosjektgruppen i sin helhet har tilgang til. Eksterne ressurser må dermed hentes inn. Samkjøring av våre aktiviteter med resten av redningstjenesten (HRS, DSB, Justis, FORF) Side 14 av 31

15 4 Funksjonalitet I dette kapitlet er vi litt mer konkret på hvilken funksjonalitet som bør var tilstede i systemet. Det vi nå snakker om er et system som blander samhandlingsverktøy, databaseteknologi og geografiske informasjonssystemer (GIS). Det finnes modulære systemer på markedet i dag som hver for seg dekker ulike deler av våre behov. Det vil likevel være nødvendig med en del utvikling for å få disse til å kommunisere på en sømløs og enhetlig måte. Grovt sett kan våre behov oppsummeres som: Innsamling av data og analyse Etterretning, kartanalyse, sambandsdekning, varsling, ressursoversikt Gjennomføring Ordre, informasjonshåndtering, sanntids sporing, logistikk, planverk og prosedyrer Dokumentasjon og rapportering Aksjonslogg, sporlogg, sambands- / audiologg, live video. Problemstillingen med å utvikle et helhetlig system for å håndtere disse oppgavene er på ingen måte unik for RKH. HRS, Politiet og andre offentlige etater har utviklet egne systemer som delvis gir svar på problemstillingene vi har. Det finnes også enkeltkomponenter utviklet blant annet for redningstjeneste i utlandet som er kommersielt tilgjengelig. Utfordringen blir å finne en hensiktsmessig måte å integrere og implementere funksjonaliteten på. Vi har valgt å dele funksjonalitet inn i tre hovedområder: overordnet, operativ og konseptuel. Overordnet funksjonalitet ser på hvordan roller skal implementeres, hvordan informasjonsflyt og håndtering skal foregå og så videre. Operativ funksjonalitet knyttes til de konkrete oppgavene man har identifisert og konseptuel funksjonalitet er funksjonalitet knyttet til systemtekniske løsninger. Vi trekker her frem mange nyvinninger inne GIS som er i ferd med å bli kommersielt tilgjengelig. Mulighetene innen GIS er svært store. Det er ikke teknologien som setter grensene, men evnen til å utnytte denne. Norge Digitalt og andre offentlige initiativer innen beredskap og GIS gir enorme mulighet for oss i redningstjenesten. Det svært viktig at Norges Røde Kors og resten av redningstjenesten blir partnere i for eksempel Norge Digitalt. 4.1 Overordnet Her beskrives den overordnede funksjonaliteten til systemet. Vi deler funksjonaliteten opp i to deler. Brukergrensesnitt (klient) og levering av data (server/database). Den siste delen vil bli dekket mer omfattende under konseptuel funksjonalitet. Overordnet funksjonalitet retter seg hovedsakelig mot brukergrensesnittet, med andre ord den delen av systemet som brukeren direkte arbeider på. Alt bak er egentlig av mindre interesse så lenge den oppfyller de overordnede behov som er spesifisert tidligere. Side 15 av 31

16 4.1.1 Brukergrensesnitt Hovedvisjonen for brukergrensesnittet kaller vi ett-klikks-visjonen. Som det ligger i ordet betyr dette at flest mulig av funksjonene skal kunne nås på ett klikk. Det vil si en knapp, tabulator eller andre skjermobjekter. Dette reduserer tiden man benytter på å gjennomføre en oppgave til et minimum. Eksempler kan være tegning av en teig, legge til en ny enhet, legge til en ny hendelse og så videre. Dette stiller store krav til oss og utviklerne med tanke på begrensing i antall funksjonalitet på ett-klikks-nivå. Vi må gjennomføre en grundig analyse av all nødvendig og ønsket funksjonalitet og finne en prioritert rekkefølge på disse. Videre må oppgaver som krever serier med handlinger kunne gjennomføres som batcher. Det vil si at systemet guider brukeren gjennom handlingene med å utføre gjentatte handlinger. Handlinger som ikke krever brukerinteraksjon utfører systemet automatisk, som for eksempel ta frem dialogbokser, velge verktøy, presentere inndata felt, vise valglister og så videre. Under avsnittet operativ funksjonalitet er dette beskrevet som veiledere eller wizards Roller og oppgaver Systemet må støtte de tre hovedrollene i KO. Det vil si at systemet/applikasjon(er) må støtte tre forskjellige oppsett; ett for aksjonsleder, ett for nestleder og ett for sambandsmannen. Dette vil være med på å fordele funksjonaliteten på flere skjermbilder. Resultatet blir da et mer oversiktelig brukergrensesnitt der det blir enklere å plassere flest mulig av de mest brukte funksjonene synlig til en hver tid. Dette kan realiseres på mange måter. En vanlig metode er å la en og samme applikasjon innta forskjellige tilstander, for eksempel tilstandene Aksjonsleder, Nestleder og Sambandsmann, se Figur 3. Aksjonsleder Sambandsleder Applikasjonene må være tilpasset den enkelte rolle og oppgave Nestleder Figur 3 Systemtilstander Fordelen med at alt ligger i samme applikasjon er at man kan bytte roller underveis uten å skifte arbeidsstasjon se de samme dataene og dermed enklere samarbeide variere sammensetningen i KO (1, 2, 3 eller flere som jobber samtidig på de samme dataene) og blande sammen roller uten at systemet trenger særlig stor konfigurasjon Videre må det være mulig å for hver enkelt bruker å kommunisere med de andre brukerne. Typisk type kommunikasjon er felles informasjonsbuffere (søketeiger med forskjellig tilstander, aksjonslogger, sambandslogger, fremmøtelister og så videre). Side 16 av 31

17 4.1.3 Kontekst og sesjonslagring Systemet må kunne settes inn i en situasjons- og lokasjonskontekst. For eksempel Søk etter 12 år gammel jente den , Gråkallen, Trondheim Kommune. All aktivitet og informasjon som håndteres (teiger, funn, logger, fremmøtelister) plasseres inn i denne konteksten. Dermed kan man på et senere tidspunkt hente frem igjen de lagrede dataene for rapportering og evaluering ut fra en dato eller lokasjon. Et annet navn for dette er sesjonslagring. Med en slik funksjonalitet er det mulig å spille av hendelsesforløpet i etterkant for å skaffe seg en dypere forståelse av hva som skjedde og hva som ble gjort. En typisk nytteeffekt vil være ved overlevering av oppdraget til en ny søksledelse. Da kan den nye ledelsen spille av hva som er gjort og på grunnlag av dette få en god forståelse av hva som er gjort så langt Rapportering En annen nytteeffekt av sesjonslagring er utarbeidelse av rapport i etterkant. Systemet kan selv automatisk generere en rapport/oppsummering av hypotesene, plan, hendelsesforløpet (aksjonslogg og sambandslogg), resultater (dekningsgrad, hvor er det avsøkt og hvordan), antall ressurser involvert (timer, type ressurs) og så videre. Når dataene først er der er det en smal sak å generere en utskrift av dette Kommunikasjon Systemet må være mulig å distribuere med kommunikasjon over Internet/Ethernet Installasjon og konfigurasjon av forskjellige oppsett Konfigurasjon av systemet må være så enkelt som mulig. Det vil si at installasjonen må utføre det meste av konfigureringen. Det skal ikke være nødvendig å være kyndig i operativsystem konfigurasjon eller annen avanserte ferdigheter. Installasjonsrutinene må dermed være dynamiske slik at man kan velge forskjellige oppsett av systemet (alt på en PC, nettverksløsning, tilkobling til ekstern dataportal og så videre). 4.2 Operativ funksjonalitet Den operative delen av funksjonaliteten har vi valgt å gruppere etter roller. Dette gjør det enklere å sortere funksjonalitet for senere prioritering Aksjonsleder Stikkordene for aksjonsleder var oversikt og koordinasjon. Med andre ord må denne delen av systemet presentere informasjon som er med på å gi oversikt over: sjekklister plan fremdrift (oppdragets tilstand) ressurser Side 17 av 31

18 Mest sannsynlig bør denne delen være bygget opp rundt aksjonsloggen. Aksjonsleder er ansvarlig for at aksjonsloggen blir ført. Noen hendelser legger aksjonsleder til selv (for eksempel viktige avgjørelser eller konkrete tiltak), andre hendelser legges til av systemet selv. For eksempel fra sambandsloggen (prioriterte meldinger) eller resultatkartet (når oppdrag er ferdig). Videre er det viktig at aksjonsleder har mulighet til å gå dypere ned i dataene som de andre arbeider med. Dette kan løses ved at aksjonsleder kan gå inn i deler av, eller den samme visning som for eksempel nestleder, men uten rettigheter til å endre eller påvirke. Annen informasjon som bør være tilgjengelig er ressurslister, fremmøtelister, kontaktinformasjon og så videre. 4.3 Nestleder Stikkordene for nestleder var taktikk og produksjon. I dette ligger det mange oppgaver. Fellestrekket for disse oppgavene er at oppgavene resulterer i oppdrag til enheter av en eller annen art. Hvis vi ser tilbake på den overordnede modellen av oppdraget (figur 1) vil man se at det er tre hovedfaser i det operative arbeidet; nemlig analyse, planlegging og gjennomføring. Analyse og planlegging er oppgaver som nestleder utfører med støtte fra aksjonsleder. Under analysen vurderes de faktorer som påvirker oppdraget fra det mottas til det er gjennomført. NRKH har definert fire hovedkategorier av informasjon som må analyseres; den savnede, lendet, vær-, føre- og lysforhold og egne mannskaper (ressurser). Basert på denne informasjonen gjør aksjonsledelsen vurdering og kommer frem til en eller flere hypoteser (hva har mest sannsynlig skjedd). Den videre planleggingen vil være basert på disse hypotesene. Under analysen og planleggingen er det kategorien lendet som krever mest av tiden. Først må en kartanalyse gjennomføres: hvor er den savnede sist sett kanaliserende lende transport inn og ut av området veier, stier, parkeringsplasser hvor kan man plassere fremskutt KO skredfarevurderinger størrelse på operasjonsområdet Når hypoteser er valgt, er det tid for planlegging. Under planleggingen tar nestleder ut søketeiger (der søket skal gjennomføres) med hensiktsmessige krav til gjennomføring (søkemetode, nøyaktighet i forhold til effektivitet). Dette gjentas inntil den savnede er funnet eller hele operasjonsområdet er gjennomsøkt på en tilfredsstillende måte (dekningsgrad og nøyaktighet). Typisk funksjonalitet i et GIS system vil i denne sammenhengen være: Utarbeidelse av en lendeorientering Når mannskap skal orienteres er det fordelaktig at en kort lendeorientering er laget der den mest relevante informasjonen er tatt med. Dette reduserer sannsynligheten for misforståelser nå oppdrag gis over samband (man har på forhånd sett hvor den savnedes hytte er eller hvor møtepunkt for inntransport er). Her må systemet støtte uttak av lendeorientering ved for eksempel et rektangel verktøy med en påfølgende wizard som informasjon kan legges til: klikk på et element i kartet og en dialogboks med mulighet for å legge inn informasjon dukker opp Side 18 av 31

19 Gjenta dette inntil man er ferdig med å velge ut relevant informasjon Deretter kan man skrive ute en rapport med den valgte informasjonen (kartutsnitt med sterkt redusert innhold). Dette er en typisk veiledningsfunksjonalitet eller wizard. Uttak av ny teig Uttak av ny teig gjøres svært mange ganger i løpet av en leteaksjon. Dette er kanskje den oppgaven som tar mest tid i løpet av hele aksjonen. Systemet må derfor være optimalisert for å støtte denne oppgaven. Oppgaven innebærer å: Tegne teig på kart og gi den et unikt navn. Teigen bør kunne snappes til relevante lendegjenstander (kanten av et vann, en sti eller vei) og skraveres. Her kan en dialogboks automatisk dukke opp der søkemetode kan tilordnes og eventuell annen kravspesifikasjon samt hvilket lag som skal utføre oppdraget (gjøres i samråd eller av sambandsleder). Hvis man dobbeltklikker på teigen vil dialogboksen dukke opp på nytt. Teigen må kunne gjøres om til waypoint, eventuelt en rute som kan lastes ned i en GPS. Dette er en typisk veiledningsfunksjonalitet eller wizard. Utskrift av søksoppdrag Utskrift av søksoppdrag er en viktig funksjonalitet. Når oppdraget er ferdig og lag er tilordnet skal man kunne skrive ut oppdraget. Utskriften skal inneholde et relevant kartutsnitt med rutetilvisning og rutenett. I utgangspunktet skal forholdet være 1:50000, 1:25000 eller én av de vanlige forholdstallene til orienteringskart. Dette er en typisk veiledningsfunksjonalitet eller wizard. Annen relevant informasjon som kan komme med automatisk er værvarsling for det aktuelle området. Hvis systemet er koblet opp mot metrologisk institutt vil det være mulig å hente ned værhistorikk og værvarsel for det aktuelle området automatisk. Skredfarevurdering Dette er et stor fagfelt. Systemet må kunne hente inn grunnlagsdata for skredfarevurdering. 4.4 Sambandsleder Stikkordene for sambandslederen var kommunikasjon og iverksetting. Sambandslederen må til enhver tid kunne iverksette det mest optimale oppdraget og løse logistikk utfordringer på en hensiktmessig måte. Dette vil si at Sambandslederen må ha en god oversikt over oppdragets tilstand (plassering av enheter, type ressurs og oppgaver med tilhørende prioriteringer). Videre må Sambandslederen ha et godt radiosamband for å sende og motta informasjon. Sambandslederen oppgaver er: Lede sambandstjenesten i KO Dekningsanalyse og radionett-planlegging Side 19 av 31

20 Skaffe god radiodekning i søkeområdene og tilførselsveier. Resultatkart Sambandslogg (audio og data-logg) Sanntids sporing av enheter (arkivering av sporlogger) Nedlasting og opplasting av GPS data direkte fra/til GPS Sette opp datanettverk og annen infrastruktur i KO, inkludert ekstern kommunikasjon Systemet må støtte disse oppgavene på en hensiktsmessig måte. 4.5 Sammensatte funksjoner Siden data er lagret sentralt og delt med andre kan man se for seg følgende scenario. Nestleder produserer søksoppdrag og legger disse i en felles buffer. Søksoppdraget har nå status som klar for tildeling. Sambandslederen tilordner søksoppdrag etter prioritet og logistikkvurderinger. Søksoppdraget endrer status til i søk. Etter hvert som søksoppdragene er utført registrer Sambandslederen dette. Søksoppdraget endrer status til utført. Slik kommuniserer nestleder og sambandslederen via systemet på en effektiv og enkel måte. Systemet må på en enkel måte kunne vise søksteiger som er klar for tildeling, i søk og utførte. Figur 4 presenterer et forslag på hvordan dette kan gjøres. Har kan man velge å vise en eller flere lag samtidig ved hjelp av ett klikk. Samtidig er denne funksjonaliteten samlet på ett sted og tett knyttet til informasjon den skal vise. Kartdata Klar I søk Utført Figur 4 forslag til layout for teig administrasjon Det finnes flere andre lignende sammensatte oppgaver, men vi venter med å definere disse til senere i prosessen. 4.6 Konseptuel funksjonalitet Database Samhandling og drift fordrer en database i bunnen som knytter sammen tidsrelaterte data med geografiske data og ressursoversikter. Oppdatering, rapportering og statusvising må kunne gå fortløpende og i et flerbruker-miljø. Data skal være tilgjengelig både lokalt på KO og til eksterne kunder og leverandører av typen HRS, LRS, NRKH og andre ressurser og samarbeidspartnere. Side 20 av 31

Prosjektbeskrivelse. DISKO Digitale samhandlingsverktøy i kommandoområde

Prosjektbeskrivelse. DISKO Digitale samhandlingsverktøy i kommandoområde Prosjektbeskrivelse DISKO Digitale samhandlingsverktøy i kommandoområde Utvikling av digitale støttesystemer for effektiv aksjonsledelse av redningstjenesten i felt Versjon 5.1 10.10.2006 www.redcross.no/disko

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Hjelp til innsamling av GPS - spor

Hjelp til innsamling av GPS - spor Hjelp til innsamling av GPS - spor Som en del av DISKO prosjektet og PhD arbeidet til Kenneth Gulbrandsøy ved NTNU, utvikles det nå en metode for estimering av tidsforbruk i terreng. Metoden tar hensyn

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

ALREG Beskrivelse side 1

ALREG Beskrivelse side 1 ALREG Beskrivelse side 1 ALREG Alarmpresentasjonssystemet for vaktsentraler, politi og brannvesen. Når alarmen går, gjelder det å iverksette riktige tiltak Hvert sekund teller når liv og verdier skal reddes.

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Nye løsninger for bedre samhandling i krisesituasjoner. Aslak Wegner Eide SINTEF ICT

Nye løsninger for bedre samhandling i krisesituasjoner. Aslak Wegner Eide SINTEF ICT Nye løsninger for bedre samhandling i krisesituasjoner Aslak Wegner Eide SINTEF ICT 1 Innhold Krisesituasjoner og samhandling Litt om BRIDGE prosjektet Løsninger for bedre samhandling 2 3 Krisesituasjoner

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land Innhold Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 1. Presentasjon av retningslinjen

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater Unique SamPro En individuell plan som gir resultater En lønnsom plan Unique SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP). Løsningen

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Definere relasjoner mellom ulike entiteter.

Definere relasjoner mellom ulike entiteter. Sammenligne ALL data Definere relasjoner mellom ulike entiteter. Kommuner tilhører fylker Måneder tilhører kvartaler og år Personer har kjønn og alder Semicolon 1 Underprosjekt av Semicolon I samarbeid

Detaljer

Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark

Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark Prosjektrapport Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...2 2. Bakgrunn og mål...3 3. Resultater av testene utført i Norge og Færøyene...5

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

En digital arena for samhandling

En digital arena for samhandling En digital arena for samhandling Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HealthGuide HealthGuide er et avansert IT-verktøy for samhandling mellom pasient og klinisk personell, designet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 5B, RESSURSPORTAL

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 5B, RESSURSPORTAL KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 5B, RESSURSPORTAL ORDLISTE og definisjoner Nedenfor beskriver vi begreper som brukes i dokumentet, og som er sentrale for forståelsen av det utviklingsarbeidet som ønskes utført.

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014

SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014 SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014 Årets operativ ledelse barmark består av to sammenhengende pilot-kurs! Hvis du har interesse for aksjonsledelse innen søk og redning, beherske

Detaljer

Mailorganisering. Sist oppdatert:

Mailorganisering. Sist oppdatert: Mailorganisering Mål Hensikten med denne guiden er å sette opp et system for organisering av mail som er oversiktlig og skalerbart. Systemet består av to deler; tradisjonell organisering med mapper, og

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen Kurs i matrikkelføring Produkt fra matrikkelen Innhold Oppslag i matrikkelklienten... 3 Oppslag i publikumsløsningen... 5 Rapporter fra matrikkelen... 7 Utlevering av informasjon og leveranser til andre

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 PRESENTASJON Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Elev: Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPGAVESTILLER... 3 2 PROBLEMSTILLING... 3 3 HVORFOR DENNE OPPGAVE... 3 4 HVORDAN

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Brukermanual for TrackGrabber

Brukermanual for TrackGrabber Brukermanual for TrackGrabber System for automatisk håndtering av GPS-filer anvendt under søk og redningsoppdrag 1 Installasjon Programmet krever at Java 8 er installert på maskinen. Du kan laste ned Java

Detaljer

Planverk i ettersøkning Versjon 09/10

Planverk i ettersøkning Versjon 09/10 Definisjon: Planverket er en logisk og systematisk analyse av alle de faktorer som virker inn på løsningen av et oppdrag fra oppdrag mottas til det er løst. Oppbygning: OPPSTART (5 sider) Hvis faktorer

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

InfraWorld avslutningsseminar. - Demo - torsdag 13/9-12

InfraWorld avslutningsseminar. - Demo - torsdag 13/9-12 InfraWorld avslutningsseminar - Demo - torsdag 13/9-12 Egenskaper vi skal vise Gjennom demoeksemplene skal vi bl.a. vise følgende egenskaper: Objektene har både funksjonalitet og brukergrensesnitt i tillegg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale.

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Satt av god tid til evt. spørsmål underveis og til slutt 1 Det

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

DSB s kartinnsynsløsning og litt til. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DSB s kartinnsynsløsning og litt til. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSB s kartinnsynsløsning og litt til 1 http://kart.dsb.no 2 Hvorfor DSB Kart? Innhold tilpasset samfunnssikkerhet og beredskap. Mye temadata på dette. Spesiell tilrettelegging for bruk under store skogbranner.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

NVDB, veibilder og SINUS.infra

NVDB, veibilder og SINUS.infra NVDB, veibilder og SINUS.infra NVDB Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. NVDB inneholder muligheter til å registrere

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring Geosynkronisering Geosynkronise ring Kommuner GeoNorge / andre portaler Nasjonale tjenester Metadata Visning Nedlasting Deltakende virskomhet 1 Hva er utviklet til nå? Geosynkronise ring Spesifikasjon

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT MANDAT FOR DELPROSJEKTER TIL FORPROSJEKT TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT FOR BYGG, SAMFERDSEL, ANNEN SAMFUNNSVIKTIG INFRASTRUKTUR OG GEODATA Versjon 1.0, 8.10.2012 Versjon Dato Endret av Beskrivelse

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Funksjonalitet, info om GL505 Objekt

Funksjonalitet, info om GL505 Objekt Funksjonalitet, info om GL505 Objekt Batteridrift Funksjonalitet/ batterikapasitet avhenger av valgt modus Funksjonalitet Konfigurasjon strømsparende modus: Rapporterer automatisk sin posisjon én gang

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Bokanbefalinger (Ref #1048)

Bokanbefalinger (Ref #1048) Bokanbefalinger (Ref #1048) Søknadssum: 700000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

BRIDGE- prosjektet. Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling. Jan Håvard Skjetne. Skandinavisk Aku3medisin 2015 17.

BRIDGE- prosjektet. Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling. Jan Håvard Skjetne. Skandinavisk Aku3medisin 2015 17. BRIDGE- prosjektet Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling Jan Håvard Skjetne Skandinavisk Aku3medisin 2015 17. mars 2015 Bridging resources and agencies in large- scale emergency management Startet

Detaljer

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Litt om bakgrunnen i Arendal kommune Før 2006 Alle vedtatte planer ble scannet og georeferert Planomriss digitalisert

Detaljer

geonorge - en geografisk tjenestebasert infrastruktur uten sidestykke.

geonorge - en geografisk tjenestebasert infrastruktur uten sidestykke. egovernment omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT. geonorge - en geografisk tjenestebasert infrastruktur uten sidestykke. Seksjonsleder Erland Røed Nasjonalt Geografisk InformasjonsSenter, Statens

Detaljer

Vedlegg 2: Prosjekt «Effektiv samhandling og forvaltning i hjelpemiddelverdikjeden»

Vedlegg 2: Prosjekt «Effektiv samhandling og forvaltning i hjelpemiddelverdikjeden» Vedlegg 2: Prosjekt «Effektiv samhandling og forvaltning i hjelpemiddelverdikjeden» Ansvarlig: NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Arbeidssted: NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag, Trondheim NAV Hjelpemiddelsentral

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Side 2 Side 3 Innhold Hvilke oppdrag utfører Røde Kors Hjelpekorps? Hvordan benytter vi Nødnett? Statistikk Utfordringer Sambandsberedskap

Detaljer

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget 07.12.2005 Side 1 av 7 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Brukerhåndtering 4 Kursadministrasjon 4 Nyhetspublisering

Detaljer

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211)

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Hvordan ivareta "som bygget"-modellen for fremtiden Multidisiplin

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

Presentasjon av Bacheloroppgave

Presentasjon av Bacheloroppgave IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Presentasjon av Bacheloroppgave Digital kommunikasjonsplattform mellom barnehage og foresatte Eirik Skrivervik Bruvoll, Eivind Røe & Marius Mevold Vår 2011 Barnehagen Ila Barnehage

Detaljer

OptioFM AS. Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy

OptioFM AS. Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy 1 OptioFM AS Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy FDVU faglig bistand Strukturering og standardisering, utarbeidelse av retningslinjer/spesifikasjoner,

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN 1 A) Testing viser feil som du oppdager under kjøring av testen. Forklar hvorfor testing ikke kan vise at det ikke er flere gjenstående feil.

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

TransMobile 7. Frode Evensen. Produktansvarlig og systemutvikler

TransMobile 7. Frode Evensen. Produktansvarlig og systemutvikler TransMobile 7 Frode Evensen Produktansvarlig og systemutvikler Locus Locus Brukerforum 2009 2010 2011 Agenda Hva har vi gjort siden i fjor System Pilotprosjektet Nytt utseende Demo/brukerkurs Utfordringer

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer

- analyse og implementasjon

- analyse og implementasjon - analyse og implementasjon Hvem er vi? Vi heter Anders S Finnerud Dennis JMJ Lundh studerer til bachelorgraden i ingeniørfag for data ved Høgskolen i Oslo. Oppgaven Lage et lett system som kan utføre

Detaljer

Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Kultur- og naturreise app

Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Kultur- og naturreise app Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Kultur- og naturreise app Leverandøren skal beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsspesifikasjon) i forhold til Kundens kravspesifikasjon i bilag 1. Dette

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Standardiserte Webbaserte Karttjenester. Kjell Røang Christian Michelsen Research AS

Standardiserte Webbaserte Karttjenester. Kjell Røang Christian Michelsen Research AS Standardiserte Webbaserte Karttjenester Kjell Røang Christian Michelsen Research AS 1 Doknavn - 19/03/2004 Standardiserte Webbaserte Karttjenester Hva er web-mapping Hvorfor web-mapping Sjøkart Trafikkbilde

Detaljer

AGENDA. Gjennomgang av utkast til løsningskonsepter. Plan og arbeidsform frem mot endelig leveranse. Annet

AGENDA. Gjennomgang av utkast til løsningskonsepter. Plan og arbeidsform frem mot endelig leveranse. Annet AGENDA 01 02 03 Gjennomgang av utkast til løsningskonsepter Plan og arbeidsform frem mot endelig leveranse Annet Behov fra samfunnsøkonomisk analyse 1. Et antall alternative løsningskonsepter som skiller

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Oversikt over Document Distributor

Oversikt over Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Distributor Med Lexmark Document Distributor-pakken kan du skrive

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM PRODUKTOVERSIKT Produkt EOS Scada2Report Varslingssystem Geodata Funksjonsområde Energioppfølgingssystem - Inneholder alle grunnleggende data om bygg, som m 2, pris på energikildene,

Detaljer

GPS Workshop: Praktisk innføring i GPS-analyse for orientering

GPS Workshop: Praktisk innføring i GPS-analyse for orientering Storsamlingen 2011, Halden GPS Workshop: Praktisk innføring i GPS-analyse for orientering Av Jan Kocbach Mål for Workshop en Målet er at deltakerne skal være istand til å foreta en GPS-analyse fra trening/konkurranse

Detaljer

Invaluable information in an instant

Invaluable information in an instant Invaluable information in an instant ZXY Sport Tracking introduserer et revolusjonerende søke- og analyseverktøy for fotballklubber, media, universitet/høyskoler, spillere, agenter o.l. Et radiobasert

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer