Evaluering av prikkbelastning som reaksjonsform for brudd på alkohollovens bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av prikkbelastning som reaksjonsform for brudd på alkohollovens bestemmelser"

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /419 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/11 Komitè for levekår Bystyret Evaluering av prikkbelastning som reaksjonsform for brudd på alkohollovens bestemmelser Sammendrag Bystyret vedtok i møte den i sak PS 12/118 retningslinjer for Bodø kommunes bevillingspolitikk for perioden Det ble vedtatt å bruke prikkbelastning som reaksjonsform for brudd på alkohollovens bestemmelser. Ordningen skulle evalueres etter 2 år, dvs. juni 2014 og er dermed blitt noe forsinket. Saken foreslås tatt til orientering. Saksopplysninger Det ble gjort følgende vedtak om reaksjonsformer ved brudd på alkohollovens bestemmelser: Brudd på alkoholloven og dens forskrifter inndeles i 3 grupper. Listen er ikke uttømmende. 1. Mindre alvorlige brudd 1 prikk, f.eks. a) Manglende alkoholfrie og/eller alkoholsvake alternativer b) Mangler ved skjenkekart c) Brudd på reklamebestemmelsene d) Brudd på bestemmelsene om internkontroll e) Salg av alkoholholdig drikk med rabatt 2. Alvorlige brudd 2 til 4 prikker, f.eks. a) Medbrakt alkoholholdig drikk nytes i salgs- eller skjenkelokalet b) Alkoholholdig drikk tas med utenfor godkjent skjenkeareal c) Åpenbart beruset person oppholder seg på skjenkestedet og vises ikke ut før kontrollør har gjort oppmerksom på forholdet d) Fortsatt alkoholservering ved bord der åpenbart beruset person ikke er vist ut e) Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket f) Omsetning i andre lokaler enn de bevillingen gjelder for g) Manglende søknad om endring av styrer/stedfortreder ved utskifting h) Brudd på de generelle regler om opplæring av vakter og ansatte som arbeider med servering av alkohol i) Manglende eller utilstrekkelig vakthold der dette er påkrevd Side51

2 3. Svært alvorlige brudd 5 til 8 prikker, f.eks. a) Skjenking/salg utover tillatt skjenketid/salgstid b) Skjenking/salg til åpenbart beruset person c) Skjenking/salg til eller av personer som ikke oppfyller alderskravene d) Kontrollørene blir forsøkt hindret under utøvelse av kontrollvirksomheten e) Narkotikaomsetning i salgs- eller skjenkelokalet Prikkbelastning og eventuell inndragning av bevillingen Tildeling av inntil 7 prikker kan medføre at det gis administrativ advarsel. Prikkbelastning kan også gjøres på grunnlag av politiets avviksrapporter. Ved tildeling av 8 prikker eller mer skal bevillingen inndras. - Første gangs overtredelse fører til inndragning av bevillingen i inntil 2 uker. - Andre gangs overtredelse fører til inndragning av bevillingen i inntil 1 måned. - Tredje gangs overtredelse fører til inndragning av bevillingen i inntil 3 måneder. Ved oppsummering av prikkbelastninger er det overtredelser i løpet av 12 måneder forut for den siste hendelsen som legges til grunn. Etter en inndragningsperiode starter bevillingshaver på nytt uten prikkbelastning. Bevillingshavers tidligere praktisering av bevillingen kan imidlertid få betydning ved søknad om fornyelse av bevillingen. Dersom én gjest/kunde forårsaker brudd på flere bestemmelser i alkohollovgivningen samtidig, belastes alle overtredelsene med prikker, men likevel slik at den mest alvorlige overtredelsen tillegges størst vekt ved vurderingen av sanksjonsnivå. En bevilling kan inndras for resten av bevillingsperioden ved gjentatte, svært alvorlige brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter. Andre forhold som kan medføre inndragning av bevillingen Vesentlige brudd på skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen fører til inndragning av bevillingen i en periode på minimum 3 måneder allerede ved første gangs overtredelse. Ved manglende oppfyllelse av vandelskravets innhold kan bevillingen inndras. Det samme gjelder for gjentatt diskriminering ved salgs- eller skjenkestedet. Manglende innsendelse av omsetningsoppgave eller manglende betaling av bevillingsgebyr, kan medføre at bevillingen inndras til oppgave er mottatt eller gebyr betalt. Listen er ikke uttømmende da ethvert brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter kan være grunnlag for inndragning. Det er også adgang til å inndra bevillingen ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål. Klageadgang Bodø bystyre gir rådmannen fullmakt til å ilegge administrative advarsler i form av inntil 7 prikkbelastninger. Slike administrative avgjørelser er ikke å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b, og er dermed ikke underlagt klageadgang. Det delegeres til Bodø formannskap å fatte vedtak om tildeling av 8 prikker eller mer og inndragning av bevilling. Vedtak om inndragning av bevilling utgjør et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan følgelig påklages til Fylkesmannen. Ordningen med prikkbelastning skal evalueres innen to år, dvs. juni Side52

3 Prikkbelastninger hittil i bevillingsperioden: I bevillingsperioden fra er det gitt 44 prikkbelastninger. Det er gitt 8 prikker for mindre alvorlige overtredelser: 4 av disse er gitt for brudd på internkontrollbestemmelsene og de øvrige for brudd på alkoholreklameforbudet. I 2013 ble det ikke gitt prikkbelastning ved 1.gangs brudd på reklameforbudet, men isteden gitt bred informasjon omkring dette. I 2014 er det hittil gjort 1 prikkbelastning pga. alkoholreklameforbudet. Det er gitt 31 prikkbelastninger for alvorlige overtredelser: Dette gjelder 10 forskjellige skjenkesteder. Ett av disse stedene har til sammen pådratt seg 9 prikker. Pga. 12 måneders opptjeningstid har 2 av disse prikkene falt bort. Det er gitt 10 prikker for alkoholholdig drikk som tas med ut av skjenkestedet ved 5 anledninger. Det er gitt 19 prikker for utilstrekkelig vakthold og åpenbart påvirkede personer som oppholdt seg i skjenkelokalet uten å bli vist bort ved til sammen 11 anledninger. Det er gitt 2 prikker for et tilfelle av skjenking utover tillatt skjenketid. Hendelsen skyldtes et nytt kassaapparat der klokken viste og da skjenkingen fant sted. I realiteten var klokken passert og det ble dermed skjenket i 2 min. utover skjenketiden. Det er gitt 5 prikkbelastninger for en svært alvorlig overtredelse: En gjest som oppholdt seg i skjenkelokalet oppfylte ikke alderskravet. Det ble ikke observert at gjesten ble skjenket, men han hadde oppholdt seg der over tid og fremsto som beruset. Forslag til endringer i alkoholloven og alkoholforskriften 8. oktober 2013 sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et høringsnotat med forslag til endringer i alkoholloven og alkoholforskriften, med høringsfrist i midten av januar Kristine Wexels i Helse- og omsorgsdepartementet holdt et foredrag om departementets forslag på den alkoholfaglige storbykonferansen som ble holdt i Stavanger i mai i år, og det følgende er med hennes tillatelse hentet fra foredraget: Utgangspunktet og bakgrunnen for høringsforslaget er Meld. St. 30 ( ) Se meg! (rusmeldingen) som gir en beskrivelse av bevillingssystemet, utfordringsbildet og mulige tiltak. I meldingen foretas det en gjennomgang av virkemidler knyttet til bevillingssystemet. Når det gjelder oppfølging av bevillingene blir det pekt på at det er dokumentert store utfordringer knyttet til overskjenking og salg og skjenking til mindreårige, samtidig som bruk av reaksjoner ligger lavt. Det pekes på at det er nødvendig med god oppfølging av bevillingene og det drøftes om dette bedre kan sikres dersom det gjøres endringer i rammevilkårene for oppfølgingen. På den bakgrunn konkluderes det (i meldingen) med at det skal utarbeides forskrift med nasjonale krav til kommunens reaksjon ved brudd på alkoholloven og at den da sittende regjeringen vil øke kravene til kommunens kontroll med bevillinger. Forslaget ble sendt på høring før regjeringsskiftet og sittende regjering har per dags dato ikke tatt stilling til forslaget. Et av formålene med en nasjonal prikktildelingsordning vil være å sikre likebehandling i og mellom kommunene. Det er da viktig å redusere innslag av skjønn og gi gode retningslinjer for hvordan eventuelle innslag av skjønn skal utøves. Etter departementets vurdering er det viktig å sikre at reaksjonsnivået er høyt nok til at risikoen for inndragning fremstår som reell. Det er foreslått en opptjeningsperiode på tre år. Tanken bak forslaget er at en kortere opptjeningsperiode vil føre til at det fattes færre vedtak om inndragninger. En periode på tre år er antatt å sikre at kommunen får gjennomført et tilstrekkelig antall kontroller for å avdekke eventuelle brudd. Side53

4 Det er foreslått en minstereaksjon på én ukes inndragning. Dette er ment å være en standardreaksjon i de tilfellene hvor overtredelsene anses å ligge innenfor normalområdet til hver overtredelsestype som ligger til grunn for inndragningen. Kommunen kan imidlertid øke lengden på inndragningen i de tilfellene hvor det foreligger svært skjerpende omstendigheter. Valg av minstereaksjon på én uke er begrunnet i at dette er et tidsrom hvor de fleste bevillingshavere vil ha dager med høy og dager med lav omsetning. Reaksjonen vil da slå relativt likt ut. Det er foreslått at 8 prikker skal føre til inndragning i minst en uke, og det er foreslått antall prikker som gis for hvilke overtredelser. Departementets vurdering i høringsnotatet var at et obligatorisk og nasjonalt prikktildelingssystem vil gi grunnlag for en mer effektiv oppfølging av regelbrudd. Forslaget som er lagt frem vil gi klare retningslinjer for når en bevilling skal inndras og hvilken reaksjon som normalt skal velges. Konsekvensene av eventuelle lovbrudd vil være tydelige og forutsigbare. Forslaget åpner imidlertid for bruk av skjønn i helt spesielle tilfeller. Det understrekes at dette er forslag til nasjonale retningslinjer. Det er ikke tatt noen beslutninger om hva embetsverket kommer til å tilrå, men det tas sikte på å få ferdig en tilrådning til politisk ledelse like over sommeren. Uansett utfall av saken er det likevel verd å merke seg momenter som opptjeningsperiodens lengde, intensjonen om å redusere innslag av skjønn og ha gode retningslinjer for hvordan eventuelle innslag av skjønnet skal utøves. Vurderinger NHO Reiseliv Lokallag Bodø og Omegn og Salten politidistrikt er bedt om å gi uttalelse i saken. Uttalelsen fra NHO Reiselivs lokallag: NHO Reiseliv Lokallag Bodø og Omegn mener at det bør være en forutsetning for videreføring at det er likhet for alle ved prikkbelastning, i særdeleshet ved tilfeller der bedrifter kommer over den gitte grensen som kan føre til sanksjoner. Vi viser til saken hvor man i formannskapet ikke påla straff slik man har gjort ved andre saker hvor man har hatt for mange prikker. Skal bransjen kunne forholde seg til prikkbelastning og sanksjoner ved overtredelser kan vi ikke se flere slike saker. Dette vil skape uro og frykt for at det ikke er likt for alle. For øvrig mener vi at ordningen fører til at bransjen er skjerpet, man kan gjøre feil men har mulighet til å hente seg inn om nødvendig. Ordningen er pedagogisk for personalet og er enkel å forholde seg til. Merknad til dette: Vi har ennå ikke hatt saker som gjelder inndragning av skjenkebevilling pga. overtredelser som har medført prikkbelastning. NHO Reiselivs Lokallag viser til en sak der rådmannens forslag til vedtak var å tildele 7 prikker på grunnlag av politiets avviksrapport som gjaldt et skjenkesteds overtredelse av pålegg om godkjent ordensvakt ved 3 forskjellige anledninger. Dette ville, i henhold til retningslinjene, ført til inndragning av skjenkebevillingen siden skjenkestedet hadde 4 prikkbelastninger fra tidligere. Formannskapet vedtok å gi 3 prikker. Bystyret har delegert til rådmannen å gi inntil 7 prikkbelastninger, og til formannskapet å tildele 8 prikker eller mer. NHO Reiselivs Lokallag påpeker viktigheten av likebehandling og at regelverket følges. For bevillingshaverne skal prikktildelingssystemet innebære klare fordeler med hensyn til likebehandling og forutsigbarhet. Side54

5 Utdrag av uttalelsen fra Salten Politidistrikt: Politiet var med i en referansegruppe i mars 2012 som skulle jobbe med kommunens plan for salgsog skjenkebevillinger hvor det ble innstilt på bruk av prikkbelastning ved brudd på alkohollovgivningen. I forbindelse med politiets egne kontroller på skjenkesteder har politiet rapportert brudd til Bodø kommune og derigjennom brukt kommunens prikkbelastningssystem som sanksjonsform. Skjenkenæringen selv har mottatt bruk av prikksystemet som positivt og forutsigbart. Tanken og teorien med bruk av prikksystemet har gitt forutsigbarhet og større objektivitet i behandling av brudd, men vi ser flere forbedringspunkter som bør innføres/ forandres: Politiet foreslår følgende: Ved oppsummering av prikkbelastninger er det pr. i dag overtredelser i løpet av de siste 12 måneder som legges til grunn. Denne bør forlenges til 24 måneder. Bystyret har gitt rådmannen/ administrasjonen fullmakt til å ilegge administrative advarsler i form av 7 prikkbelastninger. Dette bør forandres til at Rådmannen/ administrasjonen gis fullmakt til prikkbelastninger i sin helhet, uten begrensninger på antall. Dette vil igjen medføre at formannskapet ikke bør vurdere antall prikker men heller fatte vedtak ut fra Rådmannens/ administrasjonens tildeling av prikker. En kort opptjeningsperiode innebærer at reaksjonsnivået fremstår som lavt. Det tildeles og summeres prikker i et kort tidsrom, før de faller bort. Det vil dermed føre til at det fattes færre vedtak om inndragninger enn dersom opptjeningstiden blir satt til en lengre periode. For neste bevillingsperiode kan det vurderes å øke opptjeningsperioden, hvis det ikke blir vedtatt endringer i alkoholloven og forskrift som ivaretar dette. Politiet foreslår at vurdering av antall prikkbelastninger som skal tildeles i sin helhet delegeres til rådmannen. Man vil kunne redusere muligheten for skjønn og sikre likebehandling ved innføring av en ordning med et fast antall prikker for en gitt overtredelse, og ved at alle brudd på alkohollovens bestemmelser og lokale retningslinjer tas inn i prikktildelingssystemet. Forslaget fra Departementet er fire kategorier når det gjelder overtredelser, og at det gis 1, 2, 4 eller 8 prikker. Samarbeidet mellom kommune, politi og skjenkenæring i Bodø Departementet har mottatt uttalelser fra kommuner som er bekymret for at et normert system for sanksjoner vanskeliggjør muligheten for å gjennomføre prosjekter som «Salutt» i Oslo. Bodø kommune har gjennomført prosjektet «Ansvarlig Alkoholhåndtering» siden Etter prosjektperiodens utløp er programmet videreført fra mars 2014 som «Tryggere Uteliv i Bodø». Målet er, som i Salutt, å forebygge overskjenking og skjenking til mindreårige, redusere rusrelatert vold, forbedre salgs- og skjenkekontrollen og fremme samarbeidet mellom skjenkenæringen, politiet og kommunen. I store deler av perioden har Bodø kommune praktisert prikkbelastning som reaksjonsform, noe som ikke har hatt negativ innvirkning på samarbeidet. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som består av medlemmer fra utelivsnæringen, hotellog restaurantnæringen, politiet, skjenkekontroll, helse/ omsorgsavdelingen, folkehelsekoordinator, utekontakten, koordinator for Tryggere Uteliv i Bodø og saksbehandler for skjenkesaker. Siden høsten 2012 har ca. 300 personer fra skjenkenæringen i Bodø kommune gjennomført et Ansvarlig Vertskapskurs. Kurset er et samarbeid mellom kommunen, politiet og bransjen og er etter hvert blitt et kjent begrep. Videre gis det et tilbud om at to av skjenkekontrollørene kan inviteres til Side55

6 skjenkestedenes personalmøter der alkoholloven, de kommunale retningslinjene og utfordringene ansatte ved skjenkestedene står overfor blir diskutert. Vi har fått gode tilbakemeldinger på tilbudet. Konklusjon: Prikkbelastning som reaksjonsform er enkel å forholde seg til ifølge de tilbakemeldinger Bodø kommune har fått fra bransjehold. Helsedirektoratet og departementet har fått tilbakemelding om at kommuner som bruker systemet i dag i all hovedsak har gode erfaringer. Det forenkler saksbehandlingen og gir bevillingshaverne større forutsigbarhet og bedre rammevilkår. Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått prikkbelastning som den mest hensiktsmessige måten å innføre normerte regler for reaksjoner ved overtredelser av alkohollovens bestemmelser. Ut fra tilbakemeldinger og erfaringene som er gjort, vil prikkbelastning som reaksjonsform for brudd på alkohollovens bestemmelser kunne foreslås videreført i neste bevillingsperiode fra Ved å øke av opptjeningsperioden vil reaksjonsnivået bli høyere, og risikoen for inndragning vil fremstå som reell. Ved å redusere muligheten for skjønn vil forutsigbarhet og likebehandling bli bedre ivaretatt. Saksbehandler: Ellen S. Neeraas Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Uttalelse fra Salten politidistrikt 2 Uttalelse fra NHO Reiseliv Nord-Norge, Lokallag Bodø og Omegn Utrykte vedlegg: Ingen Side56

7 POLITIET Bodø kommune Samfunnskontoret Postboks BODØ Deres referanse 2012/419 releranse 2014/ Dato Høring - evaluering av prikkbelastning som reaksjonsformfor brudd på alkohollovens bestemmelser Viser til anmodning om høring ang evaluering av prikkbelastning som reaksjonform for brudd på alkohollovens bestemmelser. Prikkbelastning som reaksjonsform er beskrevet i "Bodø kommunes bevillingspolitikk Politiet var med i en referansegruppe i Mars 2012 som skulle jobbe med kommunes plan for salgs-og skjenkebevillinger hvor det ble innstilt på bruk av prikkbelastning ved brudd på alkohollovgivningen. I forbindelse mcd politiets egne kontroller på skjenkesteder, har politiet innrapportert bruddene til Bodø kommune og derigjennom brukt kommunenes prikkbelastninger som sanksjonsform. Skjenkenæringen selv har mottatt bruk av prikksystemet som positivt og forutsigbart. Tanken og teorien med bruk av prikksystemet har gitt forutsigbarhet og større objektivitet i behandling av brudd, men vi ser flere forbedringspunkter som bør innføres/forandres: Ved oppsummering av prikkbelastninger er det pr i dag overtredelser i løpet av siste 12 måneder forut for den siste hendelsen som legges til grunn. Denne bør forlenges til 24 måneder Salten politidistrikt Side57

8 2 Bodo bystyrehar gitt rådmannen/administrasjonen fullmakttil å ilegge administrativeadvarsleri form av inntil 7 prikkbelastninger.dette bor forandres til at Rådmannen/administrasjonen gis fullmakttil prikkbelastningeri sin helhet, uten begrensingerpå antall.dette vil igjenmedfore at formannskapetda ikke bør vurdere antall prikker, men heller fatte vedtak ut fra rådmannens/administrasjonens tildelingav prikker r Med bilsen In Staijon.ey.«er Saksbehandler: Per-Sverre Steinbakk Tlf: Side58

9 Side59

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Nytt prikktildelingssystem ved inndragning

Nytt prikktildelingssystem ved inndragning Nytt prikktildelingssystem ved inndragning Det årlige alkohollovsseminaret for Oslo, Nytt prikksystem trådte i kraft 01.01.2016 Alkoholloven 1-8 og alkoholforskriften kapittel 10 Helsedirektoratets merknader

Detaljer

Prikktildeling ved overtredelse

Prikktildeling ved overtredelse Prikktildeling ved overtredelse Endring i alkoholloven i 2015 samt endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.m. (alkoholforskriften) (Normerte regler for inndragning av bevilling) Problemstillingen

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

Prikktildelingssystemet

Prikktildelingssystemet Prikktildelingssystemet Bakgrunn/formål Tidligere få kommuner som brukte inndragning sett i sammenheng med antall innrapporterte overtredelser - øke bruken av inndragning Manglende reaksjoner gir useriøse

Detaljer

PS14/26Referatsaker. Side43

PS14/26Referatsaker. Side43 PS14/26Referatsaker Side43 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.07.2014 47439/2014 2014/4495 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for

Detaljer

Guide til god interkontroll etter Alkoholloven

Guide til god interkontroll etter Alkoholloven Guide til god interkontroll etter Alkoholloven Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

Ansvarlig Alkoholhåndtering

Ansvarlig Alkoholhåndtering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.05.2013 36026/2013 2012/2862 U60 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 05.06.2013 13/15 Komitè for levekår 06.06.2013

Detaljer

Endringer i alkoholloven normerte regler for inndragning av bevilling. Marianne Hovde seniorrådgiver/fagansvarlig

Endringer i alkoholloven normerte regler for inndragning av bevilling. Marianne Hovde seniorrådgiver/fagansvarlig Endringer i alkoholloven normerte regler for inndragning av bevilling Marianne Hovde seniorrådgiver/fagansvarlig Tema for innlegget Kort oppsummering av endringer i alkoholloven og alkoholforskriften siste

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Endringer i regelverket. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold

Endringer i regelverket. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Endringer i regelverket Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Flere endringsprosesser på gang Endringer i alkoholloven lagt fram for Stortinget Standardiserte regler for inndragning av bevilling ( 1-8)

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref: LIER 2005/5008 Dato: 17.01.2014 Høringsuttalelse - forslag på endringer i alkoholregelverket Verdal formannskap behandling ovennevnte

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Oppdatert Desember 2012 Utgiver: Helse- og sosialvdelingen

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE 2015 2019 Korrigerte retningslinjer. Behandles i avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester 16. mars 2016. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

Nytt i alkohollovgivningen

Nytt i alkohollovgivningen Nytt i alkohollovgivningen Ylva Helen Kvikstad Helse- og sosialavdelingen Fylkesmannen i Finnmark Lunsj til lunsj seminar om alkoholloven arrangert av KoRus-Nord og Fylkesmannen i Finnmark Prikksystem

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR SØRREISA KOMMUNE

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR SØRREISA KOMMUNE BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR SØRREISA KOMMUNE Vedtatt av Sørreisa kommunestyre i møte 27.10.2016 sak 75/16 A MÅLSETTING Bevillingspolitiske virkemidler inngår i kommunens helhetlige folkehelsearbeid,

Detaljer

Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften

Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedlegg til løpenr. 168089/2013, saksnr. 2013/23075 Klassering: U60 Gradering: Dato: 11.11.2013 Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften 2.7 FORSLAG OM PRIKKTILDELINGSSYSTEM

Detaljer

Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl.

Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl. Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl. 18:00 Agenda: Innledning Presentasjon deltakere Gjennomgang nytt i lovverket

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Ansvar Bevillingshavers ansvar, jf. alkoholloven, alkoholforskriften og lovens forarbeider: Bevillingen skal utøves på en slik måte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER OG KONTROLLTILTAK M.V. I TROMSØ KOMMUNE -BEVILLINGSPERIODEN 01.07.12 30.06.16.

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER OG KONTROLLTILTAK M.V. I TROMSØ KOMMUNE -BEVILLINGSPERIODEN 01.07.12 30.06.16. RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER OG KONTROLLTILTAK M.V. I TROMSØ KOMMUNE -BEVILLINGSPERIODEN 01.07.12 30.06.16. 1.0 Mål 1.1 Bevillingspolitikken i Tromsø kommune skal være i samsvar med

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg Kommunestyret Komité for helse- og omsorg 21.03.

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg Kommunestyret Komité for helse- og omsorg 21.03. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg LGI Kommunestyret LGI Komité for helse- og omsorg 21.03.2012 005/12 LGI Saksansv.: Marianne Birkeland

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) og forskrift 8. juni 205 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig

Detaljer

Kristina Klæboe

Kristina Klæboe Alkoholloven 1-6 Kunnskapsprøve Kristina Klæboe 16.1. 2016 Krav om to kontrollører Elektronisk kunnskapsprøve Disposisjon Alkoholloven 1-6 Kunnskapsprøve for kontrollører Krav om to kontrollører ved gjennomføring

Detaljer

Inndragning av bevilling

Inndragning av bevilling Inndragning av bevilling Alkoholloven 1-8 v/linn Hassellund, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Alkoholloven 1-8 «Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden,

Detaljer

UTTALELSE TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

UTTALELSE TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN STAVANGER KOMMUNE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Bymiljo og utbygging Juridisk Postadr.:Postboks8001, 4068 Stavanger Besøksadr.:OlavKyrresgate 23 Telefon:4005. Faks: E-post:postmottak.bmu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 25. januar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 25. januar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004487-208 Emnekode: SFS-7502 Saksbeh: KJVO Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/ ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/ ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/1581-2 ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 272/13. Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/43688 VEDTAK:

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 272/13. Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/43688 VEDTAK: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.01.2014 Sak: 272/13 Tittel: Saksprotokoll: Høring - endringer i alkoholloven og alkoholforskriften - herunder normerte regler for inndragning av bevilling

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016-2020 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 1060/2016-2011/692 Maria Tamasi 22.01.2016 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 16/16

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 12.02.2016-30.09.2020 Vedtatt i kommunestyret 11.02.2016 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer... 3 3. Definisjoner... 3 4.

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Helsedirektoratets merknader til alkoholloven 1-8 og alkoholforskriftens kapittel 5, 6, 9 og 10, gjeldende fra 1.1.2016

Helsedirektoratets merknader til alkoholloven 1-8 og alkoholforskriftens kapittel 5, 6, 9 og 10, gjeldende fra 1.1.2016 til alkoholloven 1-8 og alkoholforskriftens kapittel 5, 6, 9 og 10, gjeldende fra 1.1.2016 Versjon 21.12.2015 Merknader til nye regler om inndragning. Prikktildelingssystem Alkoholloven 1-8. Inndragning

Detaljer

Svar på høring om forslag til endringer i alkoholloven og alkoholforskriften

Svar på høring om forslag til endringer i alkoholloven og alkoholforskriften v2.2-18.03.2013 HERE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/8794-2 Saksbehandler: Mari Jonsrud/Solveig H. Aase Dato: 16.01.2014 Svar på høring om forslag til

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Del 1 Situasjon i Sørum kommune Alkoholpolitiske målsettinger Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004487-209 Emnekode: SFS-7502 Saksbeh: KJVO Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

Departementet ga ved per telefon Virke utsatt høringsfrist med en uke, altså til 24. januar 2014.

Departementet ga ved per telefon Virke utsatt høringsfrist med en uke, altså til 24. januar 2014. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 13.01.2014 Vår ref: Gry Myklebust/ 14-1181 Høring om endringer i alkoholregelverket Det vises til departementets høringsbrev av 8. oktober

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. 1 Alkoholpolitiske målsettinger Innledning: Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE Vedtatt i Modum kommunestyre 18. juni 2012 sak 61/12. FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2016 2020 Rådmannens forslag 1 INNHOLD: 1 GENERELT s. 3 2 FAST SALGSBEVILLING s. 6 3 FAST SKJENKEBEVILLING s. 7 4 SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 16/ U Revidert etter kommunestyrets behandling i sak 51/16 den

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 16/ U Revidert etter kommunestyrets behandling i sak 51/16 den Notat Til: Namsskogan kommune Sentraladministrasjonen Fra: Kopi: Aase Staldvik Sak: RETNINGSLINJER OG PRINSIPPER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BEVILLINGSPOLITIKK 2016-2020 Saksnr. Arkivkode Sted Dato 16/3815-8

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2012 52038/2012 2012/419 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/50 Komitè for levekår 06.09.2012 12/163 Bystyret 13.09.2012 Ad-sak PS 12/118

Detaljer

Klepp kommune HELSE OG VELFERD

Klepp kommune HELSE OG VELFERD Klepp kommune HELSE OG VELFERD Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 ALKOHOLPOLITISKE RETTNINGSLINJER I KLEPP KOMMUNE FOR OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2016-2020 BEVILLINGSPERIODEN

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol... 3 3. Definisjon av alkoholholdig

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 &13 Arkivsaksnr.: 13/12419-2 Dato: 21.11.2013 HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR BYUTVIKLING OG KULTUR/

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Klokkesvingen Bar og Pub Arkivsaksnr.: 04/39951 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner

Detaljer

Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret

Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Ås kommune Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020. Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 16/00431-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Hovedutvalg for

Detaljer

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke Sokndal kommune Sentraladministrasjonen ARKIVSAK 11/1149 Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke 2016-2020 Hjemmel: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune 2016 2020 Vedtatt i kommunestyret 20.06.2016. 1 Innhold 1. Målsettingen for kommunens alkoholpolitikk... 3 1.1 Hensikten med alkoholpolitiske retningslinjer:...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Prinsippsak - retningslinjer - reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser ved arrangementer over kortere perioder Arkivsaksnr.: 05/38028 Forslag til vedtak: Rådmannen ber formannskapet

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Lardal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Revidert og vedtatt av Lardal kommunestyre 23.09.2014, saksnummer 050/14. Formål Lardal kommune vil legge forholdene til rette for salg og skjenking av lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Innst. 252 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 58 L ( )

Innst. 252 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 58 L ( ) Innst. 252 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 58 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning

Detaljer

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol:

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: REGLEMENT FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 2012-2016 1. Innledning Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: - på en mest mulig

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03. SØR-VARANGER KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.2014 Med oppdaterte gebyrsatser for 2015 ALKOHOLPOLITISKE

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2017

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2017 Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2017 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelforskning v/øystein Skjælaaen Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Tlf: 21077132 / 99643461 E-post: oesk@fhi.no Dette

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 Gjelder for perioden 4.4.2013 30.6.2016 Behandlet i Komité for helse og omsorg 11.3.2013, sak 13/5 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer

GAMVIK KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer GAMVIK KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 FORMÅL SIDE 3 1. REGELVERK SIDE 3 1.1 HVA ER SALG OG SKJENKING SIDE 3 1.2 BEVILLINGSPLIKT SIDE 3 1.3 DEFINISJON

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE PERIODEN 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE PERIODEN 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE PERIODEN 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret, K-sak 086/12, datert 18.06.2012. A) Mål 1) Eigersund kommune vil arbeide aktivt for å forebygge skadevirkningene

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Versjon 1.0 forslag til Formannskapet

Alkoholpolitiske retningslinjer Versjon 1.0 forslag til Formannskapet Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 2020 Versjon 1.0 forslag til Formannskapet 12.08.2016 Innhold 1. Hvorfor alkoholpolitiske retningslinjer og lovgrunnlaget... 2 2. Målsettinger... 2 2. 1 Hjemmel for

Detaljer

Helse og inkludering felles. Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011

Helse og inkludering felles. Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004487-237 Saksbehandler: LHTR Emnekode: SFS-7502 Til: Fra: Helse og inkludering felles Kontor for skjenkesaker Dato: 21.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer