SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Barnevern: Administrativ bemanning. PRO Integreringsprosjekt. Berg Skole Boligstrategi: Tekniske prosjekter: Lønnspolitisk plan Ungdomstrinn i utvikling v/levekårsjef Jorid Meyer. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR 2/15 15/37 INNKJØPSREGLEMENT FOR BERG KOMMUNE 3/15 15/33 ANG. BYGGE/ETABLERE EN REDUNDANS FIBER P Å YTTERSIA AV SENJA /471 PROSJEKT FELLES PLANKONTOR SØRREISA, DYRØY, BARDU, MÅLSELV OG BERG

2 5/15 14/673 EKSTRASTØTTE TIL FØRERKORT FOR BOSATTE FL YKNINGER UTTALELSE HØRING - SMÅKRAFTVERK 7/15 13/597 LØNN TIL RÅDMANN BJØRN FREDRIKSEN Skaland, l Guttonn N er gård ordfører

3 Sak 1115 KST -Sak 1/15 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT NY KOMMUNESTRUKTUR Saksbehandler: Bjørn Fredriksen Ar.kivsaksnr.: 14/332 Arkiv: 034 Saksnr.: 20/14 34/14 46/ 14 5/15 1/15 Utvalg Formannskapet Kommunestyret Kommunestyret Formannskapet Kommtmestyret Møtedato Innstilling: Berg kommunestyre vedtar å delta i felles utredning av mulighetsbilde for å kunne hente ut nødvendig informasjon i forhold til egne vedtatte utredningsaltemativer Berg kommunestyre gir ordfører mandat til å representere Berg kommune i styringsgruppa for utredningsprosjektet Berg kommunestyre gir ordfører mandat til å benytte deler av tildelte skjønnsmidler til utredning Skaland, Bjørn Fredriksen rådmann Side4 av 27

4 Sak 1/15 Bakgrunn: Stortinget og regjeringen har gitt kommunene i oppdrag å utrede om sammenslåing av kommuner/ny kommunestruktur kan være egnet til å gjøre kommunene bedre i stand til å løse de utfordringene vi kjenner, og må regne med i fremtiden. I praksis har det vist seg vanskelig å fmne god metodikk for å gjennomføre dette utredningsoppdraget, både i hver enkelt kommune, og i samarbeid mellom kommuner som vurderer sammenslåing. Regionrådet i Midt Troms har i flere møter drøftet hvilken metodikk man kan ta i bruk for å utrede forskjellige vedtatte alternativer fra kommunene i Midt Troms gjennom et felles arbeid. Bakgrunnen for dette er å rasjonalisere arbeidet samtidig som alle kommuner får et godt grunnlag til det videre arbeidet og for endelige beslutninger. Utredning: Første trinn i utredningsprosessen vil være å skaffe en oversikt over hvor kommunen selv står og å kartlegge styrker, svakheter og de viktigste utfordringene som kommunen står overfor. Fylkesmannen i Troms har utarbeidet en mal for endelig rapport og bistår kommunene med en del bakgrunnstall. Dette er tall som er tilgjengelig via offentlig statistikk, kostra og lignende. Fylkesmannen vil også gi sin vurdering av hver enkelt kommune med bakgrunn i tall og den dialog han har hatt med kommunene. I tillegg må hver kommune selv gjøre en egenvurdering som sier noe om hvordan vi selv opplever kvalitet, kapasitet og tilgjengelighet på egne tjenester. Noe som igjen skal kvalitetssikres av fylkesmannen. Dette arbeidet kalles Statusbilde, tidligere også omtalt som O-alternativet. Fylkesmannen skal ha ferdig sin del i løpet av februar og vi har da frem til vår 2015 med å ferdigstille totalen på kommunalt nivå. Berg bør ha en ambisjon om å legge frem til behandling i styringsgruppa samt politiske fora innen utgangen av april. Malen ligger vedlagt og beskriver de forhold som skal utredes i Statusbildet. Et meget omfattende arbeide. Dette temaet bør også tas med og evalueres inn mot folkehøringer/møter og tilsvarende for næringslivet. Regjeringens ekspertutvalg har anbefalt ti kriterier for god kommunestruktur som er rettet mot kommunene. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena, og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn som strekker seg ut over den enkelte kommunegrense, og er anbefalt som grunnlag for å vurdere kommunenes oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur. Side 5 av 27

5 Sak 1115 Kriterier rettet mot kommunene er som følger: l. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring l O. Lokal identitet l tillegg har staten følgende kriterier. l. Bred oppgaveportefølje 2. Statlig rammestyring. Side 6 av 27

6 Sak 1115 Neste fase, og delvis parallelt, i utredningsarbeidet handler om å utarbeide oversikt over konsekvenser ved en eventuell endret kommunestruktur med nye kommuner. Hver kommune i Midt-Troms har vedtatt hvilke kommuner de ønsker å utrede sammen med. De 8 kommunene har vedtatt å utrede flere forskjellige alternativer. Dette har regionrådet tatt tak i for å se på hvordan man kan planlegge og gjennomføre dette arbeidet på en rasjonell og hensiktsmessig måte slik at alle kommunene får utredet de alternativ som respektive kommunestyrer har vedtatt. Administrativt råd (rådmennene i Midt Troms) har drøftet mulig metodikk og foreslått en metode for gjennomføring av felles utredning som ivaretar alle 8 kommuner sine vedtak om utredning. Dette ble presentert i regionrådets møte 20. januar. Se vedlagte presentasjon. Midt-Troms regionråd behandlet dette som sak 01/15 i sitt møte og gjorde følgende vedtak: l. Midt-Troms regionråd takker AR for framlegget vedrørende organisering og framdrift av et felles utredningsarbeid. 2. En utredning av hovedalternativet på åtte kommuner gir en metode slik at den enkelte kommune, eller grupper av kommuner, kan avlede de øvrige utredningsalternativer i tråd med det enkelte kommunestyrets vedtak. Dersom Lavangen og Salangen ønsker å bidra i utredninga, åpnes det for dette. 3. Tids linjen for hovedaktiviteter og utredning vedtas. Det tas sikte på at arbeidet ferdigstilles slik at utredninga kan behandles av sittende kommunestyrer. 4. Det enkelte kommunestyre, som eier av prosjektet, anbefales å gi regionrådet fullmakt til å være styringsgruppe for utredningsarbeidet. Kommunestyrene anmodes om å bevilge midler til prosjektet av den potten som Fylkesmannen har tildelt til utredning. 5. Utredningsoppdraget utlyses på Do.ffin i tråd med skissene fra AR. 6. Målselv kommune anmodes om å være ansvarlig for regnskapsføring/or prosjektet. 7. Arbeidsgrupper for utredninga oppnevnes etter temainndeling, i tråd med AR 's skisse. Som det framkommer i vedtaket, ønsker man å invitere Lavangen og Salangen til å delta dersom de ønsker, dette med bakgrunn i at to kommuner har vedtatt utredning med disse kommuner. En slik deltakelse vil fordre vedtak i respektive kommunestyrer og en avtale om samarbeid og finansiering. Alle kommunene i Troms har mottatt skjønnsmidler fra Fylkesmannen som skal brukes til utredningsarbeide. Hver enkelt kommune må vedta å stille sin del av finansiering av felles utredningsarbeid. På bakgrunn av den korte tiden man har til rådighet for å gjennomføre dette arbeidet, går man i gang med å utarbeide anbudsgrunnlag med en forutsetning om finansiering. Det vil si at for at dette skal være mulig må hver kommune vedta å stille sin del av finansieringen. Anbudet er lagt ut på Doffin i uke 5 og har en tilbudsfrist til22 februar. Side 7 av 27

7 Sak 1/15 Vurdering: Alle kommunene i Midt Troms har gjort forskjellige vedtak om hvem man ønsker å utrede sammenslåing med. Dette medfører et utfordrende arbeid for å komme i mål med utredningsarbeidet til en tidsfrist som gir kommunestyrene tilstrekkelig til å drøfte resultater, muligheter og begrensinger. Kommunene skal også ha tid til å høre innbyggerne, slik at innbyggernes interesser blir ivaretatt. Med dette som bakgrunn mener rådmannen at det vil være hensiktsmessig og rasjonelt med et interkommunalt arbeid på dette området. Det vil fortsatt kjøres separate prosesser i hver enkelt kommune og det vil fortsatt være kommunestyret i hver enkelt kommune som skal fatte beslutninger. Kommunestyret kan gi mandat til ordfører om å representere kommunen i en styringsgruppe for selve utredningsarbeidet. Kommunestyret kan også gi ordfører mandat til å disponere deler av tildelte skjønnsmidler til den felles utredningen. Skaland, Bjørn Fredriksen rådmann Side 8 av 27

8 Sak 2/15 KST -Sak 2/15 INNKJØPSREGLEMENT FOR BERG KOMMUNE Saksbehandler: Berit Skogland Arkivsaksnr.: 15/37 Arkiv: 601 Saksnr.: Utvalg 4/15 Formannskapet 2/15 Kommunestyret Møtedato Innstilling: Berg kommune vedtar innkjøpsreglementet slik det foreligger i vedlegg til saken. Reglementet mlleres i takt med endringer i Forskrift om offentlige anskaffelser. Skaland, Bjørn Fredriksen rådmann Side 9 av 27

9 Sak2/15 Vedlegg: Forslag til innkjøpsreglement for Berg kommune Saksopplysninger: Det har over år vært skjerpede regler for offentlige anskaffelser, sterkere fokus på dette og betydelige reaksjoner ved overtredelse av gjeldene forskrift. Flere kommuner og andre offentlige instanser har negative erfaringer og fått bøter etter klager til KOF A som har gitt klager medhold for overtredelse av forskriften. Kontrollutvalget i Berg har for flere år siden etterlyst oppdatert regelverk for de kommunale innkjøp og kontraktsinngåelser med økonomiske størrelser over gjeldende terskelverdier. Dette gjort kjent fpr rådmannen i en oppsummering av avvik som må lukkes. Hjemmel ligger i Forskrift om offentlige anskaffelser, sist oppdatert 22 Januar Berg kommune har etterlevd regelverket i min tid, men vi har ikke hatt et oppdatert innkjøpsreglement som tar i seg forskriften. Det er nå laget et reglement basert på det som er utviklet og benyttes i Nordtroms-samarbeidet på alle typer innkjøp som er omfattet av forskriften. Større prosjekter vedr utbygginger, andre investeringer og større kontrakter har vi hittil satt ut til prosjekterende konsulenter som også da har hatt ansvaret for anbudsutlysning, hatt sekretæriat og vært konsulent vedr antakelses-prosess. På denne måten har kommunen bare hatt en instans å forholde seg til som totalansvarlig i de ulike priosjektene. Dette vil nok være ønskelig å videreføre da denne type spisskompetanse vil være vanskelig å bygge opp til et godt nok nivå i kommuneadministrasjonen. Interkommunale prosjekter over terskelverdiene er blitt løst ved at søkerkommune eller regionrådet har forestått anbud ihht forskriften. lnnkjøpsreglementet gir en betryggende ramme for alle typer innkjøp, for alle involverte og skal etterleves slik kravene er formulert opp mot de ulike terskelverdier forskriften opererer med. En konsekvent praksis her vil sikre at man til enhver tid er innenfor regelverket. Innkjøpsleder i Berg kommune er for tiden rådmannen. Skaland, Bjørn Fredriksen Rådmann Side 10 av 27

10 INNKJØPSREGLEMENT BERG KOMMUNE Omfatter anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg Skaland den Kommunestyredato Side lav 12

11 1. Innledning Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunene; anskaffelse av varer og tjenester, herunder konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Ansatte som er involvert i kommunenes innkjøpsvirksomhet, plikter å sette seg grundig inn i anskaffelsesreglementet og utføre innkjøpsarbeidet i henhold til dette. På samme måte plikter den ansatte å sette seg grundig inn i kommunens etiske retningslinjer. Retningslinjene er baser på Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser; revidert For områder beregnet på ytelse av offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av; drikkevann, elektrisitet, gass eller varme, eller levering av drikkevann, elektrisitet, gass eller varme til slike nettverk, samt mineral eller oljeutvinning og havneanlegg og transporttjenester, gjelder i hovedsak «Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene vann- og energiforsyning, transport og posttjenester» med sine terskelverdier. 1.1 Formål Formålet med å fastlegge rutiner for kommunens innkjøpsvirksomhet er å sikre at Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og vedtatt innkjøpspolitikk blir fulgt. Rutinene skal sikre at kommunen har en felles opptreden overfor leverandører og at disse behandles på samme måte uavhengig av hvilken enhet som foretar anskaffelsen. Rutinene skal også sikre at kommunen gjennom rammeavtaler utnytter de gunstige betingelsene store kjøp og avtaler gir. Videre skal rutinene sikre at det er reell konkurranse om å oppnå leveranser til kommunen og at prinsippet om konkurranse på like vilkår følges overfor alle interesserte leverandører. 1.2 Målsetting Innkjøpsrutinene skal gi en effektiv utnyttelse av kommunenes ressurser og sikre at: ):> intern kontroll kan oppdage feil slik at disse kan rettes i tide ):> det er klare myndighets- og ansvarsforhold ):> enhver anskaffelse kan dokumenteres ):> ordningen skaper tillit hos ansatte, leverandører og innbyggere ):> det skal tas hensyn til miljøaspekter ved anskaffelser 1.3 lnnkjøpsmetoder Ethvert innkjøp skal, så langt det er mulig, baseres på konkurranse. Innkjøp fra omreisende selgere, dørselgere, telefonselgere e.l. som kommunen ikke har avtale med, er ikke tillatt. Dersom selgeren har svært interessante produkter, skal denne henvises til innkjøpsleder. 1.41nnkjøpsreglementet for Berg kommune- innhold Kap. 2 viser en skjematisk oversikt over innkjøpsprosessen for Berg kommune. Prosessen er inndelt i 8 faser. Kap. 3 gir utfyllende kommentarer for den enkelte fase Kap. 4 viser anbudsnemndas myndighet. Til slutt følger Anbudsprotokollen som vedlegg. Side 2 av 12

12 2. Oversikt over anskaffelsesprosessen Anskaffelsesprosessen i kommunen Fase Beskrivelse 1 Behov oppstår 2 Har kommunen avtale for denne vare/tjeneste gå til kjøp fase 7. Hvis ikke gå videre til fase 3. 3 Har anskaffelsen en verdi som er lavere enn NOK ,- eks mva 4 Anskaffelsen koster mellom NOK og NOK ,-. 5 Anskaffelsen har en verdi høyere enn NOK ,- eks mva 6 Anskaffelsen gjennomføres 1. Anskaffelsesprotokoll 2. Valg av administrativ prosedyre 3. Lage forespørselsgrunnlag 4. Kunngjøring på Doffin.no Evaluering av tilbud 6. Sak til anbudsnemnda som foretak vedtak 7. Tildelingsbrev til leverandørene 8. Behandling av evt klager 9. Kontraktsinngåelse 7 Kjøp 8 Kontroll 5. Merknad Enheten følger kommunens reglement for kjøp under NOK ,- eks mva Anbudsplikt, anbudsnemnd og protokollplikt Kunngjøringsplikt Doffin.no, Anbudsnemnd. Nasjonale og EØS-regler, innkjøpsleder kontaktes, karenstid før kontrakt underskrives Side 3 av 12

13 3. Merknader til prosessen 1. BEHOV OPPSTÅR Hva er behovet? Et viktig spørsmål å stille seg selv. Veldig ofte gjøres dårlige innkjøp fordi behovet ikke er godt nok kjent. Et grovt anslag tilsier at 2/3 av mulighetene til å påvirke en anskaffelses totalkostnad skjer i forbindelse med angivelse og spesifisering av behovet. Foruten å angi behovets omfang m h t volum, må en utarbeide en kravspesifikasjon. Ofte foretas en altfor detaljert spesifikasjon, noe som vil virke fordyrende. Spesifikasjonen bør i mange tilfeller heller være funksjons- eller ytelsesesspesifisert. Uansett valg av spesifikasjonsform bør en del praktiske råd vurderes: );> Sjekk at behovene dekkes );> Dyreste - løsninger bør unngås );> Benytt standard løsninger og unngå skreddersydde løsninger der det er mulig );> Prioriter total kostnadseffektivitet Når kontraktens verdi skal defineres gjelder følgende prinsipper: );> En anskaffelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå bestemmelsene. En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp. );> Ved ensartede varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeid som kan føre til flere enkeltkontrakter samtidig, skal den samlede anslåtte verdi av disse enkeltkontraktene legges til grunn. );> Ved tidsbegrensede kontrakter med en løpetid på 48 mnd eller mindre skal beregningsgrunnlaget være den totale anslåtte verdien i en 4-årsperioden (dvs. for 48 måneder). NB! Sjekk at det er økonomisk dekning i budsjettet for anskaffelsen. 2. HAR KOMMUNEN AVTALE FOR DENNE VAREN/TJENESTEN? Når et behov har oppstått må den enkelte stille seg spørsmålet: Har Berg kommune avtale for denne type vare/tjeneste? Ved JA: Kjøp varen/tjenesten hos avtaleleverandøren! (jfr. punkt 7 i anskaffelsesprosessen- Kjøp) (Sjekk kommunens intranett/internett- side. l venstre meny Aktuelt klikk på Innkjøp og anbud. Her finner man Avtaleoversikt, lover, forskrifter etc.) Ved NEI: Gå til punkt 3 i anskaffelsesprosessen. 3. ANSKAFFELSESVERDI UNDER KR Kommunen har ikke avtale med et firma om leveranse av denne aktuelle varen/tjenesten. Anskaffelsen omfatter del l «Forskrift om offentlige anskaffelser» dvs de generelle reglene om lik konkurranse, likebehandling, følge god foretningsskikk. Forespør 3 firmaer. Ansvarlig: Avdelingsleder eller den som har fullmakt i henhold til delegasjonsreglementet. Dess større verdi på kjøpet og leverandøren har måttet bruke mye tid på å utarbeide et tilbud, bør oppdragsgiver gi en tilbakemelding til deltakerne om resultatet av konkurransen. Side 4 av 12

14 4. ANSKAFFELSESVERDI MELLOM Anskaffelsen omfatter dell «Forskrift om offentlige anskaffelser» dvs de generelle reglene om lik konkurranse, likebehandling, følge god foretningsskikk. Lag skriftlig forespørsel fordi forskriften krever at: Det føres en anbudsprotokoll for alle anskaffelser over Se vedlagte protokoll. Det skal foreligge attester på at leverandør ikke er skyldig i skatter og avgifter Valgt leverandør må forevise HMS-erklæring Formell anbudsåpning. Videre skal følgende gjennomføres: Sak til den kommunale anbudsnemnda {hvis den er etablert) Kontrakt underskrives av tjenestestedsleder eller avdelingsleder Anskaffelsene skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. 5. ANSKAFFELSESVERDI OVER A ,7 mill kr- Nasjonal utlysning Anskaffelsen omfatter dell/ «Forskrift om offentlige anskaffelser.» Anskaffelsene skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. All utlysning skal skje gjennom For øvrig vises det til de krav og forutsetninger som står under pkt 4. Tapende parter skal få en meddelelse om valg av leverandør. Meddelelsen skal innholde en begrunnelse for valget og angi frist for leverandører til å klage over beslutningen. Kontrakt kan først undertegnes etter at denne fristen er utløpt og evt klager er behandlet {karenstid). Kontakt innkjøpsleder: lnnkjøpsleder avtaler med avdelingen om hvordan anskaffelsesprosessen skal organiseres. lnnkjøpsleder kontaktes på følgende måte: ntaktperson E-post Det er viktig av lnnkjøpsleder kontaktes så tidlig som mulig etter at behovet har oppstått, fordi en anskaffelsesprosess er tidkrevende. B Over mill kr -over EØS-anbud Anskaffelsen omfatter de/1/ji 1i Forskrift om offentlige anskaffelser.; åpen eller begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling, konkurransepreget dialog All utlysning skal skje gjennom inkl TED (anbud over hele EU-området) For øvrig vises det til de krav og forutsetninger som står under pkt 4. og 5 A Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen til hvert tildelingskriterium. 1 Her må en skille mellom sk prioriterte og uprioriterte anskaffelser. Uprioriterte anskaffelser skal behandler etter Del li selv om de overstiger terskelverdien på NOK 1,65 mill. Side 5 av 12

15 Hovedfasene i en anskaffelse kan vises som følger: 6 ANSKAFFELSEN GJENNOMFØRES Nr. Fase nsvar Kommentar 1 nskaffelsesprotokoll lnnkjøpsleder Det avtales hvem som fører Avdeling anskaffelsesprotokoll på pnskaffelsen. 2 Valg av administrativ lnnkjøq_sieder vhengig av type anskaffelse og prosedyre f\vdeling erdien på anskaffelsen 3 Utarbeidelse av lnnkjøpsleder lfl,vdelingen har ansvaret for orespørselsgrunnlag lavdelingen (for mindre å utarbeide kravspesifikasjon på innnkjøp) anskaffelsen. 4 Utlysning (Doffin) lnnkiøpsleder 5 Evaluering av tilbud l valg av lnnkjøpsleder rvalueringen av leverandør vdelingen tilbudene/anbudene og valg av leverandør gjøres i samarbeid. 6 ak til anbudsnemnda lnnkjøq_sleder Saken skrives som sak i Ephorte f\vdelingen 7 Informasjon til tilbyderne lnnkjø_q_sleder ft\vdelingen Kontraktsinngåelse lnnkjøpsleder Kontrakten kan først skrives under ft\vdelingsleder letter at Karenstiden er utløpt. Rådmann 1. Anskaffelsesprotokoll l lov om offentlige anskaffelser heter det at for alle kjøp over kr (eks. mva) skal det føres en anskaffelsesprotokoll. Protokollen er bygget opp slik at den følger anskaffelsesprosessen. lnnkjøpsleder har utarbeidet en mal som skal benyttes til dette formålet. 2. Valg av administrativ prosedyre Innkjøp skal foregå ved bruk av en av følgende metoder: )> Åpen anbudskonkurranse )> Begrenset anbudskonkurranse );> Konkurranse med forhandling );> Direkte kjøp );> Konkurransepreget dialog og elektronisk auksjon 3. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Etter at administrativ prosedyre er valgt, blir neste trinn å lage et konkurransegrunnlag. Denne vil variere avhengig av hvilke anskaffelser og størrelsen på anskaffelsen en skal foreta. Lovverket setter klare premisser til hva forespørselsgrunnlaget skal inneholde (gjelder anskaffelser større enn kr ). Et konkurransegrunnlag kan f eks ha følgende oppbygning: Side 6 av 12

16 l. Innledning 4. Kvalifikasjonskrav til leverandør 2. Generelt om anbudet s. 2.1 Avtalens varighet Tildelingskriterier 2.2 Antall leverandører Opplisting av valgte 2.3 Anbudsinnhold kriterier 2.5 Anbudsåpning 6.3 Beskrivelse av bedriften Konfidensielt HMS-erklæring 2.7 Supplerende opplysninger 6.5 Produktblader 2.8 Anbudet 8. Svar på anbud og anbudsfrist 2.9 Språk o.a. Vedlegg 2.10 Tidsfrister -Innkjøpsvilkår 2.11 Awisningsgrunner og - Prisskjemaer forkastning -HMS-skjema 2.12 Statistikk For anskaffelser over kr (eks. mva) skal man alltid be om skatteattest og HMS- erklæring. 4. Utlysning Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gir regler for hvordan man skal kunngjøre anskaffelser. EØS-kunngjøring Ved kjøp av varer og tjenester over kr (eks.mva) skal anbudet kunngjøres i hele EØS-området. Det er utarbeidet standardiserte kunngjøringsskjemaer, som skal sendes til Doffin. Se Anskaffelsen skal også kunngjøres på kommunens nettsider og kan også kunngjøres i lokalavisen (dersom dette vurderes som hensiktsmessig) Ved bygg- og anleggskontraheringer skal anskaffelser over NOK 41 mill eks mva, skal anbudet kunngjøres i hele EØS-området. Nasjonal kunngjøring Ved kjøp av varer og tjenester over kr , men lavere enn EØS-terskelene (1,650 mill kr) skal anskaffelsen kunngjøres i Doffin-databasen. Det er utarbeidet standardiserte kunngjøringsskjemaer, som skal sendes til Doffin.no. Anskaffelsen skal også kunngjøres på kommunens nettsider og kan også kunngjøres i lokalavisen (dersom dette vurderes som hensiktsmessig) Ved anskaffelser under kr gjelder Berg kommunes reglement for anskaffelser under kr ,-. Følgende gjelder: Det skal tas kontakt med minst 3 leverandører Muntlig eller skriftlig kontakt vurderes ift anskaffelsens innhold og kompleksitet Annonsering vurderes ift anskaffelsens innhold og kompleksitet Lov om offentlige anskaffelser angir en rekke tidsfrister for de enkelte innkjøpsmetodene. Disse er: Side 7 av 12

17 Varekjøp, tjenestekjøp og bygg- og Vanlig Hasteanleggskontraheringer tidsfrist prosedyre l Apen Mottagelse av anbud etter kunngjøring 45dager (internettdokumenter) (40 dager) anbudskonkurranse Ved tidligere veiledende kunngjørinl!. 29 dager Utsendelse av anbudsgrunnlag etter at interesse for 6 dager deltagelse er mottatt (maksimumsfrist) Utsendelse av tilleggsopplysninger til anbudsgrunnlaget 6 dager før (etter forespørsel) anbudsfrist Begrenset Mottagelse av henvendelser etter kunngjøring av begrenset 30 dager l O dager anbudskonkurranse anbudskonkurranse (mimimumsfrist) Mottagelse av anbud/tilbud etter utsendelse av skriftlig 40 dager JO dager invitasjon (internettdokumenter) (35) Ved tidligere veiledende kunngjøring 29 dager Evt. utsendelse av tilleggsopplysninger (etter forespørsel) 6 dager før 4 dager før anbudsfrist anbudsfrist Konkurranse med Mottagelse av henvendelser etter kunngjøring av 30 dager 10 dager forhandling konkurranse med forhandling (minimums.frist) Evt. utsendelse av tilleggsopplysninger (etter forespørsel) 6 dager før 4 dager før anbudsfrist anbudsfrist Alle typer prosedyrer Kunngjøring av tildelt kontrakt (maksimumsfrist) 48 dager Nasjonale kunngjøringer Det er ikke fastsatt frister for slike utlysninger, men det er krav om «rimelighet». 5. Evaluering av tilbud og valg av leverandør lnnkjøpsleder, saksbehandler eventuelt i samarbeid med en brukergruppe vurderer innstillingen basert på oppgitte kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Det utarbeides en sak til anbudsnemnda med forslag til vedtak. Avdelingsleder skal godkjenne og signere innstillingen. Valg av leverandør skal baseres enten på laveste pris eller på det økonomisk mestforde/oktige tilbud. Tildelingskriteriene skal oppgis i forespørselsgrunnlaget. For anskaffelser under mellom og EØSterskelverdi 1,650 mill kr skal oppdragsgiver oppgi prioriteringen av tildelingskriteriene hvis de er fastsatt på forhånd. For anskaffelser over 1,650 mill skal oppdragsgiver angi den relative vektingen til hvert tildelingskriterium. 6. Kontraktsinngåelse Før kontrakt kan inngås med valgte leverandør skal det sendes ut brev til tilbyderene hvor kommunens begrunnelse for valg av leverandør fremgår samt hvorfor den enkelte tilbyder ikke ble valgt. Videre skal de leverandører som ikke ble valgt gis en 10 dagers frist for å klage/be om nærmere begrunnelse på kommunens leverandørvalg. Det er altså en karenstid fra vedtaket er fattet til kontrakt kan undertegnes. Når leverandør er valgt, skal det lages en kontrakt på anskaffelsen som regulerer avtaleforholdet mellom partene. Innkjøpssjef har maler for dette. 7. KJØP Kjøp eller bestilling skjer etter de rutinene som er avtalt med leverandøren og som er i tråd med innkjøpsrutinene i Berg Kommune. Planlegg innkjøpene slik at antall bestillinger begrenses. Husk at det å bestille en vare koster penger. Side 8 av 12

18 8. KONTROLL Kontroll av vare/tjeneste Den som mottar varen, plikter å kontrollere at varen/tjenesten er mottatt/utført i overenstemmelse med bestillingen. Feil/mangler meldes til ansvarlige, slik at reklamasjonen kan rettes til leverandør skriftlig så snart dette er mulig og utbetalingen eventuelt stanses. Mottatt vare eller tjeneste bekreftes med signatur på følgeseddel (pakkseddel, kjøreseddel, timeseddel el.l). Dette er en bekreftelse på mengde og kvalitet. Kvittert følgeseddel arkiveres midlertidig i påvente av faktura. Kontroll av avtalebetingelser Mottaker er den som best kan kontrollere leverandørens prestasjoner. Kontroll skal foretas når det gjelder kvalitet, leveringsbetingelser, betalingsbetingelser, antall og pris. Ved mistanke om mislighold av avtale, feil betingelser osv. skal det omgående tas kontakt med leverandøren. Her må bestiller og leverandør bli enige om konklusjonen: }> }> }> Evt. mangel i leveransen settes som rest Ved evt. mangel skal det utstedes en kreditnota Bestillingen på det manglende/gale produktet strykes Kontroll av faktura Attestasjonsansvarlige skal påse at den mottatte faktura er i samsvar med avtalen/bestillingen. Faktura skal priskontrolleres, etterregnes og konteres. Deretter sendes fakturaen til den som har anvisningsmyndighet. Se kommunens bestemmelser og rutiner for attestering og anvisning. Kontroll av betaling Normalt skal betaling til Berg kommune skje etter 30 dager+ fri leveringsmåned. Jfr. «Innkjøpsbetingelser for Berg kommune". 9. ANSKAFFELSER AV DATAUTSTYR OG DATAP ROGRAMMER For å kvalitetssikre anskaffelser av datautstyr og dataprogrammer skal følgende rutiner etterleves: 1. all bestilling av datautstyr skal skje av it-leder 2. all bestilling angående reparasjoner av datautstyr skal skje gjennom it-leder 3. alt datautstyr skal meldes it-leder for registrering 4. kommunen skal benytte statens standard for kontrakter for kjøp av datautstyr og programvare og inngåelse av vedlikeholdsavtaler og brukerstøtteavtaler 5. alle kontraktene skal inneholde kravspesifikasjon utarbeidet av kommunen 6. kontraktsutkastene skal gjennomgås og godkjennes av innkjøpsleder og it-leder. 7. lnnkjøpsleder og it-leder skal trekkes inn i det forberedende kontraktsarbeidet 8. anskaffelse av programvarer og datautstyr skal følge bestemmelsene i kommunens innkjøpshåndbok 9. kontrakten skal undertegnes av avdelingslederen som har ansvaret for anskaffelsen sammen med Rådmannen 10. Hele innkjøpsprosessen skal journalføres i ephorte med samme saksnummer. Side 9 av 12

19 Normalt skal følgende dokumenter forefinnes i ephorte under samme saksnummer: 1. Anbudsinnbydelsen (enten produsere i ephorte eller legge inn filen/dokumentet i ephorte) 2. Anbudsåpningsprotokoll 3. Referat fra forhandlingsmøter, innkomne nye tilbud fra tilbyder, eller referat fra avklaringsmøter, eller referat fra interne drøftingsmøter 4. Sak til anbudsnemnda (saksframlegg) 5. Vedtatt sak av anbudsnemnda. Protokollen skannes. 6. Skriv til tapende tilbydere 7. Skriv til avtalepartner 8. Underskrevet kontrakt (skannes) inklusiv tilbudet 9. Ferdig utfylt anskaffelsesprotokoll 10. Påfølgende korrespondanse mellom tilbyder og kommunen 4. Reglement for kommunens administrative Anbudsnemnd: Dersom dette etableres: 1. FORMÅL Formålet med en administrativ anbudsnemnd er å kvalitetssikre at kommunens anskaffelser skjer i henhold til gjeldende lov og forskrifter om offentlige anskaffelser og kommunens reglement. 2. SAMMENSETNING OG OPPNEVNING Rådmannen oppnevner medlemmer til kommunens anbudsnemnd som består av 3 medlemmer samt vararepresentanter. 3. ARBEIDSOMRÅDE Nemnda skal holde seg orientert om regelverket for offentlige anskaffelser. Nemnda fatter vedtak om anskaffelser/kjøp av varer og tjenester på vegne av rådmannen i alle saker over en verdi på kr hvor ikke særskilte bestemmelser er lagt til annet organ. Nemnda kan også fatte vedtak for anskaffelser som omfatter interkommunalt samarbeid. 4. SEKRETARIATSFUNKSJON lnnkjøpsleder ivaretar sekretariatsfunksjonen. Bare avdelingsledere og innkjøpsleder kan fremme saker for anbudsnemnda 5. MØTER Nemndas leder innkaller til møter. En avdelingsleder som selv fremmer en sak for nemnda, kan ikke delta i behandlingen av denne saken. 6. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL OG KONTRAKT Nemndas leder underskriver møteprotokollen. Avdelingsleder som har budsjettansvar for den enkelte sak undertegner kontrakt på bakgrunn av anbudsnemndas vedtak. Kontraktinngåelse skjer etter fastsatt prosedyre. Avtaler som ikke er direkte avdelingsspesifikke skal undertegnes av rådmannen. lnnkjøpsleder sender melding til anbudsdeltakerne om nemndas beslutninger i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser 13-3 og Kontraktsinngåelse kan først skje etter at leverandører har fått en rimelig tid til å klage over beslutningen. 7. OFFENTLIGHET Side 10 av 12

20 For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll inklusiv sak til anbudsnemnda gjelder Offentlighetsloven. Berg kommune ANSKAFFELSESPROTOKOLL ANSKAFFELSER: Over kr Avdeling: Saksbehandler: Tlf. Navn på anskaffelsen: Produkt/tjeneste Kontraktens Engangs kjøp l Varighet: varighet Evt. anslått verdi Anskaffelsen er koordinert slik: NB! Alle anskaffelser over kr (eks. mva) skal gjøres i et samarbeid med rådmann Kravspe iflkasjon Kravspesifikasjon og tildelingskriterier Jildelin'gskriterier Laveste pris Økonomisk mest fotdelaktige Pnontert rekkefølge Valg av >- >- >- >- Apen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Kjøp etter forhandling Direkte kjøp 13 Begrunnelse for valget: Kunngjøring/forespørs Alt. 1: Følgende lever ndører er fore purt Firma Dato Side 11 av 12

INNKJØPSREGLEMENT FOR STEINKJER KOMMUNE. omfatter: varer, tjenester, bygg og anlegg. Steinkjer, den 27.09.10

INNKJØPSREGLEMENT FOR STEINKJER KOMMUNE. omfatter: varer, tjenester, bygg og anlegg. Steinkjer, den 27.09.10 INNKJØPSREGLEMENT FOR STEINKJER KOMMUNE omfatter: varer, tjenester, bygg og anlegg Steinkjer, den 27.09.10 1 1. Innledning Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunene; anskaffelse av varer

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/ Møtebok Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/1055-33 Kommunestruktur Innstilling: Organisering og gjennomføring av utredning knyttet til kommunereformen i Bardu kommune gjøres

Detaljer

Anskaffelsesreglement 2014-2018

Anskaffelsesreglement 2014-2018 Kåfjord Nordreisa Kvænangen Lyngen Skjervøy Storfjord Anskaffelsesreglement 2014-2018 DEL 2: Administrativ del Revidert september 2014 Vedtatt av kommunestyrene som vedlegg til anskaffelsesreglement del

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT FOR BJUGN KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT FOR BJUGN KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT FOR BJUGN KOMMUNE Reglementet er vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 Innholdfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Målsetting... 4 1.3 Innkjøpsleder, innkjøpsgruppe og enhetsleder...

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/471 PROSJEKT FELLES PLANKONTOR SØRREISA, DYRØY, BARDU, M Å LSELV, TORSKEN OG BERG

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/471 PROSJEKT FELLES PLANKONTOR SØRREISA, DYRØY, BARDU, M Å LSELV, TORSKEN OG BERG Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.20 15 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Detaljer

INNKJØPS- OG AVHENDINGSREGLEMENT FOR ØRLAND KOMMUNE

INNKJØPS- OG AVHENDINGSREGLEMENT FOR ØRLAND KOMMUNE INNKJØPS- OG AVHENDINGSREGLEMENT FOR ØRLAND KOMMUNE Reglementet er vedtatt av kommunestyret 19.9.2013 Innkjøps- og avhendingsreglement for Ørland kommune Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

I N N KJØP S - OG AVH E N DI N G S RE G L E M E N T F OR ØRL AN D KOM M U N E

I N N KJØP S - OG AVH E N DI N G S RE G L E M E N T F OR ØRL AN D KOM M U N E I N N KJØP S - OG AVH E N DI N G S RE G L E M E N T F OR ØRL AN D KOM M U N E Reglementet er vedtatt av kommunestyret xx.xx. 2016 erstatter reglement vedtatt 19. 9. 2013 Innkjøps- og avhendingsreglement

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr.

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr. Side 1 av 5 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I MIDT-TROMSTINGET 27. april 2015

REFERAT FRA MØTE I MIDT-TROMSTINGET 27. april 2015 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 609, 9306 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Dato: 29.04.2015 REFERAT FRA MØTE I MIDT-TROMSTINGET 27. april 2015 Midt-Tromstingets

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1.

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1. Side 1 av 7 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av konsulenttjenester til utredning av fremtidig skolestruktur i Eidsberg. For levering til Eidsberg kommune Saksnummer: 14/280 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.20 14 Tid: 12:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av navn anskaffelse Saksnr. saksnr Leverandørenes versjon,

Detaljer

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 24.09.08 Fullmaktssak 45/08 Rammeavtale filter og ventilasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719730-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Denne instruksen er utarbeidet med grunnlag i kommunens vedtatte innkjøpsreglement samt gjeldende lover og forskrifter om offentlige anskaffelser.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av: 1 stk. ultralyd hjerte, opsjon på 1 stk. ultralyd bryst/endokrinologi TILBUDSFRIST: 24.09.12 kl 10:00 SAK NR. 12/05887 Konkurransegrunnlag sak

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse om kjøp av bistand til saksbehandling og utredning ved avdeling for skoleanlegg 18-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I 10.06.2016 Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak (16/969) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

Orkdalsregionen ved Orkdal kommune

Orkdalsregionen ved Orkdal kommune Orkdalsregionen ved Orkdal kommune Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Konsulent for organisering av møter og workshops i forbindelse med strategisk næringsplan for Orkdalsregionen Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI TILBUDSFRIST: 22.03.2012 KL. 10:00 SAK NR. 12/01696 Side 1 av 7 Innhold 1. Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET Dato: 20.01.15 Vår ref: RR-protokoll-2015-01-20 Tid: Tirsdag 20. januar kl. 12.30-15.00 Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes, møterom 221 Til stede: Ordførere: Rådmenn: Sekretariat:

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Innkjøpsreglement for Steinkjer kommune. Innkjøpsreglement for Steinkjer kommune

Innkjøpsreglement for Steinkjer kommune. Innkjøpsreglement for Steinkjer kommune ANSKAFFELSESPROSESSEN Behov Utlysning Evaluering Opprette prosjekt i konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) Kravspesifikasjon Tildeling Valg av anskaffelseprosedyre Konkurransegrunnlag Kontraktsignering

Detaljer

Potensialstudie og analyse av framtidig utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler og nærvarmeanlegg

Potensialstudie og analyse av framtidig utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler og nærvarmeanlegg Konkurransegrunnlag for Potensialstudie og analyse av framtidig utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler og nærvarmeanlegg etter prosedyre: Konkurranse med forhandling INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollkomiteen 10.11.15 Paul Stenstuen

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg.

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall:

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 13:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård Roar Jakobsen Unni Antonsen Jan Harald Jan en, Hildegunn im osen Forfall:

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38736479.aspx Ekstern anbuds ID M292190/APR196605

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/05055-001 Dato: 06.09.05 KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER INNSTILLING TIL: Eldreomsorgsutvalget/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

Side 1 av 6 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Fylkeshuset, Prinsens g. 100, +47 75650444 Oppdragsgivers nettadresse (URL): http://www.nfk.no Nettadresse kjøperprofil

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune FORELØPIG UTKAST PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune 1. OPPDRAGET I arbeidet med reformen har den enkelte kommunene fått ansvar for å utrede egen kommune for eventuell vurdering av sammenslåing med

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 13. november 2012 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer