OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg"

Transkript

1 -14 OPPDRAG Erviken - Skredfarekartlegging RIB OPPDRAGSNUMMER OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO Innledning Asplan Viak AS utarbeider en reguleringsplan for Erviken (gnr. 209, 211 bnr. 5 og 1 m.fl.) i Åsane bydel, Bergen kommune (figur 1). Sweco Norge AS er engasjert for å gjøre geologiske vurderinger i forhold til stabilitet på fremtidige skråninger langs en ny vegtrase i nordvest, samt skredfarevurdering av skrenter i reguleringsområdet. Figur 1: Reguleringsplan for Erviken (foreløpig plankart fra Asplan Viak per ). De viktigste lokalitetene som er undersøkt er indikert med bokstavene A-L. 1 (22) S w e co Storetveitvegen 98 NO-5072 Bergen, Norge Telefonnummer Faks S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker E s p en Ei d sv åg Geolog Bygg - Anlegg, Divisjon Vest Mobil

2 Utførte undersøkelser Det ble utført en befaring i området den 19. august Til stede på befaringen var geolog Espen Eidsvåg og geolog Roger Sørstø Andersen fra Sweco. Det ble også utført en befaring av Espen Eidsvåg den 21. august Grunnlag Vi har benyttet følgende grunnlagsmateriale i vår vurdering av skredfare: Lovgrunnlag fra Plan- og bygningslovens tekniske forskrift (TEK10) 7-3, samt veileder til forskriften av Direktorat for byggkvalitet, og Veileder til kartlegging av flom- og skredfare i arealplaner fra NVE, Observasjoner gjort under befaring. Berggrunnskart og løsmassekart fra NGU, Informasjon om tidligere skredhendelser og aktsomhetskart fra NVE, Ortofoto og topografiske kart fra Statens kartverk, Tilsendt, digitalt kartmateriale fra Asplan Viak. RocFall, programvare for modellering av skredutløp langs et terrengprofil i 2d, Aktsomhetskart og skredhistorikk Det er ikke registrert noen tidligere skredhendelser i området i NVE sin skredhendelsesdatabase ( Dette utelukker likevel ikke at det kan ha skjedd skredhendelser i området som ikke har blitt registrert. Rett i nærheten av området er det registrert et steinsprang ned på vei den 14. desember 2010, mest sannsynlig fra en veiskjæring langs fylkesvei 267. Aktsomhetskartene til NVE (figur 2) viser at enkelte deler av reguleringsområdet faller innenfor sonene med potensiell fare for steinsprang og snøskred. 2 (22)

3 Figur 2: NVE sine aktsomhetskart for snøskred (rødt) og steinsprang (sort). Topografi Det undersøkte området er generelt sett småkupert (figur 3). Det er en rekke mindre skrenter som er ca. 1-5 m høye og som er orientert NV-SØ i lengderetningen. I områdets nordvestlige del er det noen større skrenter, hovedsakelig orientert NØ-SV. 3 (22)

4 Figur 3: Helningskart for det aktuelle området. Områder markert med gult er mellom 30 og 45, mens røde områder er brattere enn 45. Berggrunn Berggrunnen i området består i følge NGU sine berggrunnskart utelukkende av øyegneis og båndgneis fra Blåmannsdekket. Dette er relativt harde bergarter som det finnes mye av i Bergensregionen. Løsmasser På NGU sine løsmassekart er området primært kartlagt som «bart fjell, stedvis tynt dekke». Noen steder i den sørlige delen av området er det også kartlagt «tynn morene». Da disse kartene er laget for målestokken 1: , må det kunne forventes en del lokale variasjoner som ikke er fanget opp på NGU sitt kart. I felt er det observert et relativt tynt lag med naturlige løsmasser i terrenget, hovedsakelig morene og organisk materiale med et tett vegetasjonsdekke. Utløpsmodellering Det har blitt utført utløpsmodelleringer av steinsprang fra flere skrenter i området i programmet RocFall. Dette er en dynamisk beregningsmodell som ut i fra blokkenes og fjellsidens egenskaper simulerer mange skredforløp langs et 2D-profil av fjellsiden. Profilene er utarbeidet basert på topografiske kartdata. Ulike inngangsparametre har blitt testet for alle de ulike 4 (22)

5 profilene, men modelleringene vist i figur 6, figur 8 og figur 9 er basert på de mest realistiske inngangsparametrene som er funnet på feltbefaring. Det er disse modelleringene som ligger til grunn i skredfarevurderingen. For hvert profil er det modellert 1000 blokker. Blokkene er sluppet fra kildeområdene i skrentene uten rotasjon eller starthastighet. Generelt om beskrivelser, vurderinger og anbefalte tiltak I det følgende er hver lokalitet beskrevet. Videre er det gjort vurderinger av skredfare og stabilitet på planlagte skjæringer. Der hvor det vurderes å være skredfare er det gitt anbefalinger til hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere skredfaren. Teksten er gruppert på lokaliteter, og ikke på beskrivelser, vurderinger og anbefalinger for best mulig lesbarhet. r De fleste av stedene som er undersøkt, enten i forbindelse med ny vei eller fordi det er bratte skrenter der, er markert med lokalitetsnavn i kartet i figur 1 og beskrevet i det følgende. Noen steder er ikke omtalt fordi de enten er mindre vesentlige eller forholdene er tilnærmet like som et annet sted i nærheten. Der hvor det er gjort sprekkemålinger er disse oppgitt i en tabell og hvert sprekkesett er nummerert for den konkrete lokaliteten. For sprekkesett måles strøket, sprekkenes himmelretning (0-360 ) i horisontalplanet, og fallet, hvor bratt sprekkene heller i vertikalplanet (0-90 ). Disse verdiene oppgis slik at sprekkens fallretning alltid er 90 til høyre for strøkretningen. Vurderinger og anbefalte tiltak Vurderinger av skredfare gjøres i henhold til sikkerhetsklasser for bygg definert i plan- og bygningslovens tekniske forskrift (TEK 10) 7-3. Disse sikkerhetsklassene er satt på bakgrunn av de forventede konsekvensene en eventuell skredhendelse vil ha for ulike typer bygg (tabell 1). Bygg i sikkerhetsklasse S1 skal ikke ha større skredfare enn 1/100 per år. Dette kan for eksempel gjelder for garasjer og naust. Bygg i sikkerhetsklasse S2, for eksempel vanlige bolighus, skal ikke ha større skredfare enn 1/1000 per år. Bygg hvor konsekvensen av en skredhendelse kan være stor, for eksempel næringsbygg, boligblokker, rekkehus med mer enn tre enheter med mer faller i sikkerhetsklasse S3. Slike bygg skal ikke ha større skredfare enn 1/5000 per år. Ytterligere presisering av hvilke typer bygg som faller i de ulike sikkerhetsklassene finnes i veilederen til TEK10 ( Utearealer tilhørende et bygg hører i utgangspunktet til samme sikkerhetsklasse som bygget, men man gå vurdere å gå ned en klasse under gitte omstendigheter. 5 (22)

6 Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde ( Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 liten 1/100 S2 middels 1/1000 S3 stor 1/5000 I forbindelse med planarbeid utarbeides det faresonekart som viser utstrekningen av soner med de ulike nominelle årlige sannsynlighetene for skredhendelser. Vurderinger av skredfare bygger på informasjon om tidligere skredhendelser, terrengets beskaffenhet, teoretiske beregningsmodeller, men også til syvende og sist faglig skjønn. Der hvor vi har vurdert det å være skredfare har vi også kommet med anbefalinger til hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere denne skredfaren. Dersom det skal oppføres bygg som har for høy sikkerhetsklasse i forhold til skredfaren i et område, må slike tiltak utføres før bygging kan starte. Andre steder kan det være ønskelig å redusere skredfaren, selv om dette ikke er lovpålagt. En del steder vil det også være relativt uproblematisk at det er en viss skredfare på grunn av ingen eller ganske begrenset bruk av det området som kan bli berørt av skred. Vurderte skredtyper Vi har ikke vurdert faren for snøskred konkret for hver lokalitet. Det er gjort en overordnet vurdering om at snøskred ikke er relevant i dette tilfellet, hovedsakelig på grunn av manglende klimatiske betingelser i Erviken for å få dannet snøskred, men også på grunn av det småkuperte terrenget med tett skogkledd vegetasjon. Det kuperte terrenget gjør også at det også neppe er noen vesentlig fare for løsmasseskred i området. Lokalt finnes det nok noen kommer med visse mektigheter av løsmasser, men den generelle trenden i området er at det er lite løsmasser i bratt terreng. Vi vurderer derfor at det i utgangspunktet ikke er noen vesentlig skredfare for løsmasseskred. Dersom det iverksettes tiltak i løsmasser som fører til bratte løsmasseskråninger høyere enn 2 m kan imidlertid løsmasser bli ustabile. Dersom det blir tilfellet bør det tilkalles geolog eller geoteknikker for å vurdere stabiliteten på disse skråningene. For de ulike lokalitetene under er det hovedsakelig faren for steinsprang som er aktuell, og som dermed har blitt beskrevet og vurdert mer konkret. Lokalitet A I forbindelse med ny veitrasé vil det her dannes en ny og noe høyere bergskjæring, på det høyeste ca. 6 m. Berget her er relativt oppsprukket. Ved hjelp av Q-metoden er berget vurdert å 6 (22)

7 være i bergklasse D; dårlig berg. Q-metoden tar hensyn til bergets oppsprekking og sprekkenes karakteristikk for å si noe om kvaliteten og stabiliteten på berget. Dette gir igjen en viss indikasjon på hvor mye sikring som eventuelt på påregnes. Det er funnet tre hovedsprekkesett i skjæringen, oppgitt i tabell 2. Tabell 2: Sprekkemålinger i veiskjæringen ved lokalitet A. Sprekkesett Strøk/fall 1 287/40 Dette er foliasjonen i bergarten. Strøket er orientert VNV-ØSØ. Fallet er om lag 40 mot NNØ, det vil si på tvers av skjæringen. Det er om lag 1-3 m mellom sprekkene, som kan sees tydelig i figur /70 Strøket er orientert NNØ-SSV. Fallet er ca. 70 mot ØSØ, parallelt med den eksisterende (og den planlagte) veiskjæringen. Sprekkeavstanden er mellom for det meste mellom 0,2 og 1 m. Sprekkesettet kan sees som skjæringsfronten på figur /55 Strøket er orientert SØ-NV. Fallet er om lag 55 mot SV, omtrent normalt på foliasjonen. Disse sprekkene kan også sees figur 4 ved at de kapper foliasjonen på tvers. Figur 4: Den eksisterende veiskjæringen ved lokalitet A. Sprekkesett 2 vil kunne gjøre at det blir vesentlige stabilitetsproblemer i skjæringen dersom den blir tilnærmet vertikal. Da vil sprekker tilhørende sprekkesett 2 kappes av i bunnen av 7 (22)

8 skjæringen Andre sprekkesett avgrenser det på siden og i overkant.og føre til at store bergflak blir avgrenset og ustabile. Det kan være hensiktsmessig at skjæringen sprenges ut langs sprekkesett 2 som går tilnærmet parallelt med skjæringen, og at den altså ikke blir brattere enn ca. 70. Da vil det unngås en del stabilitetsproblemer og sannsynligvis vil sikringsbehovet bli vesentlig lavere. Det vil trolig likevel være behov for noe sporadisk sikring i form av bolter. Når skjæringen er ferdig utsprengt vil det være behov for oppfølging av geolog/ingeniørgeolog. Dersom skjæringen ikke sprenges ut langs sprekkesett 2, vil det sannsynligvis være behov for systematisk forbolting i skjæringen for å unngå at blokk med glideplan mot veien sklir ut. Lokalitet B Her vil ny vei komme på samme sted som eksisterende vei, men lavere i terrenget (figur 5). Det medfører at det blir høyere murer og/eller skjæringer enn det er i dag nordvest for veien, mot Golfstien Terrasse. I dag er det berg synlig i dagen langs deler av veisiden her, mens det delvis er en tørrmur som står tett inntil Golfstien terrasse. Berget her er mer massivt enn hva det er ved lokalitet A, men det er likevel observert enkelte, gjentakende sprekkesett, vist i tabell 3. Tabell 3: Sprekkemålinger ved lokalitet B. Sprekkesett Strøk/fall 1 287/52 Dette er foliasjonen i bergarten. Strøket er orientert VNV-ØSØ. Fallet er om lag 52 mot NNØ. Dette er det samme sprekkesettet som er observert ved lokalitet A, selv om det er noe brattere her. Her faller det rett inn i skjæringen. Dette sprekkesettet et klart mest dominerende i skjæringen /48 132/63 Strøket er orientert SØ-NV. Fallet er mellom 48 og 63 mot SV, omtrent normalt på foliasjonen. Dette sprekkesettet faller ganske direkte ut av skjæringen /28 Strøket er orientert ØSØ-VNV. Fallet er om lag 28, ut av skjæringen. 8 (22)

9 Figur 5: 3D-skisse av terrenget, samt den planlagte veien i den nordvestlige delen av reguleringsområdet (utarbeidet av Asplan Viak). En bergskjæring langs veien er markert med rødt. Berget er jevnt over av god kvalitet her. Sprekkesett 1, foliasjonen, er det dominerende sprekkesettet her. Det er imidlertid også noen sprekker (sprekkesett 2) som faller ut av skjæringen. Når det her kommer en høyere bergskjæring kan dette medføre stabilitetsproblemer. Det anbefales derfor forbolting der hvor det skal sprenges i berget. Der hvor det skal bygges inntil eksisterende tørrmurer må stabiliteten på disse ivaretas. Nye tørrmurer og fyllinger som dannes som følge av tiltaket må følges opp av geoteknikker for at stabiliteten skal ivaretas. Lokalitet C Her er det en sub-vertikal skrent som er ca m høy, hvor berget er omtrent likt som ved lokalitet B. Det er enkelte avgrensede blokker i skrenten. Det er flere hyller i terrenget som er ganske slake rett under skrenten. Det ligger enkelte blokker som trolig stammer fra skred nedover i terrenget. Det er også tett løvskog/vegetasjon her ned mot en grasbakke over husene mot den eksisterende veien. Det vurderes at det kan løsne steinsprang fra skråningen oftere enn hvert 100 år, altså med en årlig sannsynlighet større enn 1/100. Skred som løsner oftere enn hvert 1000 år og 5000 år vil i 9 (22)

10 gjennomsnitt være større og når lengre. Rekkevidden til skred med de ulike frekvensene er vurdert ved hjelp av utløpsmodelleringer i RocFall (figur 6). På figuren er det også indikert hvor langt vi vurderer at skred med ulik årlig sannsynlighet kan nå. Disse vurderingene er fremstilt i faresonekartet i vedlegg 1. Dersom arealet som er innenfor faresonene skal bebygges, slik reguleringsplanen tar høyde for må det først utføres tiltak for å redusere skredfaren til et akseptabelt nivå i henhold til byggets sikkerhetsklasse. For å redusere faren for steinsprang i den aktuelle skråningen anbefales rensk og/eller sikring av avgrensede blokker ved hjelp av bolting, steinsprangnett og fjellbånd. I og med at det ikke er så mange avgrensede blokker i skrenten vil dette trolig være billigere enn å sikre ved for eksempel en voll eller et fanggjerde. Ved bygging i området må stabiliteten på løsmasser også ivaretas, inkludert skredblokker fra tidligere skred som nå ligger oppå andre masser i relativt bratt terreng. Det kan finnes slike blokker i området som også bør renskes bort når et eventuelt sikringslag er til stede. 10 (22)

11 Figur 6: Resultatet fra utløpsmodellering langs et terrengprofil ved lokalitet C. Nederst vises terrengprofilet det er modellert blokker langs. Røde linjer viser modellerte steinsprang. Øverst vises antall blokker som har stoppet på de ulike stedene i profilet. Pilene viser utbredelsen til faresoner med skredfare større enn henholdsvis 1/100 (brun), 1/1000 (rød) og 1/5000 (oransje). 11 (22)

12 Lokalitet D Også her er det en bratt, tilnærmet vertikal skrent som er om lag m høy. Denne er vestvendt og ligger rett over veien ned mot Kotabukta. I skrenten er det flere avgrensede blokker, og det er en del rasmateriale mellom skrenten og veien. Også i veikanten er det observert noen mindre rasblokker på opptil ca. 50 kg. Det er merke i et lite tregjerde på motsatt side av veien som tyder på at steinsprang har gått fra skrenten, over veien og inn i dette gjerdet. Her vurderes det også å være fare for steinsprang med en årlig sannsynlighet større enn 1/100. Her er det antatt at skred som løsner oftere enn hvert 1000 og 5000 år ikke går vesentlig lengre enn de skredene som løsner hvert 100 år. Dette fordi det vurderes å kunne løsne blokker på opptil et par m 3 oftere enn hvert 100 år, og det kommer neppe blokkutfall som er vesentlig større enn dette, og som dermed går lengre. Det er derfor kun tegnet inn sone for skredfare større enn 1/100 ved denne lokaliteten i faresonekartet i vedlegg 1. Også her vil rensk, bolting, samt bruk av fjellbånd og eventuelt steinsprangnett være effektivt for å redusere skredfaren for veien. Det gjelder ikke de samme kravene til sikkerhet på veier som for bygg. Likevel anbefales det tiltak i skrenten her, da det er tydelig at det vil være relativt hyppige steinsprang fra skrenten som kan utgjøre en fare for trafikk og gående langs veien. Lokalitet E Her er det en skrent som er orientert omtrent NV-SØ i lengderetningen. Skrenten er om lag 5 m høy. I den nordvestlige delen av skrenten, nær en gangsti, er den spesielt bratt. Her ble det under befaring observert et relativt ferskt skred på om lag 2 m 3. Skredblokken har løsnet fra toppen av skrenten. Ved foten av skrenten ligger det noen avsetninger som har skallet av, mens det største fragmentet på om lag 1 m 3 hviler på en kant over en mindre skråning over stien. Et mindre blokkfragment har nådd ned til stien. Det er flere sprekkesett i skrenten her, selv om det ikke er observert noen konkrete blokker som kan løsne. Skred med større årlig sannsynlighet enn 1/100 kan forekomme, men de når trolig bare ned til foten av skrenten. Skred med årlig sannsynlighet større en 1/1000 kan komme og nå ned til stien, tilsvarende det ferske skredet som er observert. Det forventes ikke skred med en sjeldnere frekvens som kan nå lenger. Det er derfor ikke tegnet inn faresoner for skredfare større enn 1/5000 her. Da det ikke er planlagt noe bebyggelse under denne skrenten er det ikke noe formelt krav om at skredfaren skal reduseres her. Skred kan utgjøre en viss fare mot turgåere langs stien, men oppholdstiden av gående er trolig relativt liten. Om man ønsker å sikre eller ei blir derfor opp til 12 (22)

13 grunneier. Dersom sikring av skrenten skal utføres anbefales det rensk og bolting, supplert med fjellbånd og eventuelt steinsprangnett. Lokalitet F Skrenten beskrevet under lokalitet E fortsetter lenger mot sørøst, men her er den ikke like bratt. Skrenten går her rett gjennom det området hvor det er planlagt nytt kontorbygg. Skrenten er omtrent 45 til 60 bratt her, og den har en ganske glatt overflate. Det er lite oppsprekking i berget her. Slik den er nå kan det ikke utelukkes at det kan finnes avgrensede blokker i skrenten som kan løsne med større årlig sannsynlighet enn 1/5000. Slike blokker vil trolig skli eller rulle ned til foten av skrenten og stoppe der. Det er uvisst hvilke inngrep som er tenkt i terrenget her i forbindelse med bygging av kontorbygg. Dersom bygget er planlagt innenfor sonen markert på faresonekartet må det utføres tiltak for å redusere skredfaren fra skrenten. Hvilke tiltak som kan brukes for å redusere skredfaren avhenger blant annet av om det skal gjøres fysiske inngrep i skråningen. Også her vil rensk og bolting, samt bruk av fjellbånd være naturlig. Lokalitet G Her er det også en skrent rett over stien. Skrenten synes ikke godt, da det i forkant er ganske tett vegetasjon, men den er nærmere 5 m høy. Den er ikke helt vertikal, men om lag Øverst i skrenten er det observert en blokk på 1-2 m 3 som virker å være avgrenset. På nedsiden av stien er det også en mindre skrent som er vendt mot sørvest over en gressplen. Her er berget slett, med få åpne sprekker. Det er ikke observert noen avgrensede blokker i berget. Det er relativt mye vegetasjon i skrenten også her. Det vurderes at det kan kommer blokkutfall fra skrenten med en årlig sannsynlighet større enn 1/5000. Vi vurderer at slike skred ikke vil nå lenger enn ned på stien under. For skrenten nedenfor stien er det ikke observert noen avgrensede blokker, men det kan ikke utelukkes at det kan komme noen mindre blokkutfall med en årlig sannsynlighet større enn 1/5000. Slike blokker vil trolig stoppe tett inntil skrentens fot. Om ønskelig kan skrentene sikres ved hjelp av rensk og bolting, samt eventuelt bruk av fjellbånd. 13 (22)

14 Lokalitet H Her er det en skrent som også er nær stien. Denne er ca bratt, og er om lag 5-6 m høy. Det er et tydelig sprekkesett som går inn i skrenten. Dette sprekkesettet er foliasjonen til bergarten, og det virker å ha samme orientering som foliasjonen i berget ved lokalitet A og B. De blokkene som kan avløses i skrenten er for det meste ganske små, men det er et par blokker på opptil ca. 1 m 3 i øvre del av skrenten som kan være ustabile. Disse er til dels skjult bak vegetasjonen. Det er ikke observert noen avsetninger etter tidligere skred under skrenten. Ca m lenger mot øst er det en avgrenset blokk tett inntil stien. Denne blokken er om lag 2 m 3 og er vist i figur 7. Figur 7: Avgrenset blokk langs veien ved lokalitet H. Ved skrenten på denne lokaliteten kan det forventes noen mindre steinsprang på opptil ca. 50 kg med større årlig sannsynlighet enn 1/1000. Disse blokkene vil trolig stoppe innen noen meter fra skrenten. Det er noen større avgrensede blokker øverst i skrenten. Vi vurderer den årlige 14 (22)

15 sannsynligheten for at disse faller ut å være større enn 1/5000. RocFall-modelleringer (figur 8) indikerer at de vil nå ned på stien, men ikke lenger. Dette stemmer også godt med vårt inntrykk fra feltarbeidet. De mindre blokkene som kan falle ut trenger neppe å sikres, med mindre man tenker å ta i bruk arealet tett inntil skrenten. Dersom man ønsker å være helt sikker på at man ikke får blokknedfall på stien kan de største blokkene i skrenten relativt enkelt sikres ved hjelp av noen bolter og eventuelt bruk av fjellbånd. Den avgrensede blokken langs veien vil kunne velte ut med en større årlig sannsynlighet enn 1/100. Med andre ord forventes det at den sklir ut før det har gått ca. 100 år. Blokken vil neppe ha nok fart til å kunne krysse stien og rulle videre på nedsiden. Den vil altså bare legge seg på midt på stien. For å hindre at blokken faller ut anbefaler vi å understøpe foran blokken, Det må bores ned jern til forankring i berget og armeres tilstrekkelig, minimum Ø=25 mm. 15 (22)

16 Figur 8: Resultatet fra utløpsmodellering langs et terrengprofil ved lokalitet H. Nederst vises terrengprofilet det er modellert blokker langs. Røde linjer viser modellerte steinsprang. Øverst vises antall blokker som har stoppet på de ulike stedene i profilet. Stiens plassering i terrenget er indikert med sort pil. 16 (22)

17 Lokalitet I Her er det en ca. 10 m høy skrent. Foliasjonen, som er hovedsprekkesettet i berget, går inn i skrenten, noe som medfører at det er få avgrensede blokker i skrenten. De blokkene som har falt ut tidligere er stort sett mindre enn om lag 50 kg og for det meste stein på ca. 10 kg. Vi vurderer at det vil løsne blokker på opptil ca. 50 kg fra skråningen med en årlig sannsynlighet større enn 1/100. Disse blokkene vil i mange tilfeller kunne nå ned til stien og litt forbi, som indikert i modelleringene på figur 9 og vist på faresonekartet i vedlegg (22)

18 Figur 9: Resultatet fra utløpsmodellering langs et terrengprofil ved lokalitet I. Nederst vises terrengprofilet det er modellert blokker langs. Røde linjer viser modellerte steinsprang. Øverst vises antall blokker som har stoppet på de ulike stedene i profilet. Stiens plassering i terrenget er indikert med sort pil. 18 (22)

19 Lokalitet J I området øst for tennisbanen er det enkelte sub-vertikale skrenter på opptil ca. 5 m. Bergoverflaten på disse er for det meste ganske glatt, med få synlige sprekker. Det vurderes i disse skrentene å kunne komme noe blokkutfall med større årlig sannsynlighet enn 1/5000. Slike blokker vil trolig rulle eller skli ned til foten av skrenten og stoppe innen noen få meter, da terrenget typisk er ganske slakt under skrentene. Det vil neppe være behov for sikring av disse skrentene. Dersom skredfaren ønskes redusert i forbindelse med for eksempel utbygging innenfor faresonene kan avgrensede blokker sikres ved hjelp av rensk, bolting og bruk av fjellbånd. Lokalitet K Her er det en 3-5 m høy skrent med stedvis tett oppsprukket berg og en del avgrensede blokker, for det meste i størrelsesordenen kg. Denne skrenten går fra veien vist i figur 10 og videre oppover langs skråningen mot sørøst, over en sti opp til et bygg. Ved foten av den øvre del av skrenten går det en mindre sti som ikke virker å være hyppig brukt. På denne stien er det observert noen mindre blokkutfall som trolig er kommer i løpet av de siste par årene. Hovedsprekkene er langs foliasjonen i berget, og de går inn i skrenten med en vinkel på om lag 45. Det kan enkelte steder sees mindre overheng som følge av dette sprekkesettet. Det vurderes her å kunne komme blokkutfall med større årlig sannsynlighet enn 1/100. Slike blokker vil for det meste ikke være veldig store. Utløpet varierer noe langs skrentens laterale utbredelse, som vist i faresonekartet. Det forventes ikke skred med større årlig sannsynlighet enn 1/1000 og 1/5000 som kan gå noe særlig lenger ut enn 100-årsskredene. 19 (22)

20 Figur 10: Skrent ved lokalitet K. Skrenten fortsetter ca. 50 m oppover mot sørøst, opp til høyre i bildet. Lokalitet L Langs veien er det en skrent som er opptil ca. 5-6 m høy (figur 11). Det er flere sprekkesett og enkelte blokker som er tydelig avgrenset. Det tydeligste sprekkesettet er foliasjonen, som også her går noenlunde rett inn i skjæringen. Skjæringen er høyest og brattest lengst nordvest. Lenger sørøst er det også noen steder hvor den er relativt bratt, men ikke like høy. Tabell 4: Sprekkemålinger i veiskjæringen ved lokalitet L. Sprekkesett Strøk/fall 1 317/50 Dette er foliasjonen i bergarten. Strøket er orientert NV-SØ. Fallet er om lag 50 mot NØ, det vil si inn i skjæringen. Dette er de dominerende sprekkene, og de har en gjennomsnittlig avstand på om lag 0,2-0,3 m /40 Strøket er orientert SSØ-NNV. Fallet er ca. 40 mot VSV, altså ut av 20 (22)

21 skjæringen /72 Strøket er orientert SØ-NV. Fallet er om lag 72 mot SV, altså, bratt ut av skjæringen. Vi vurderer at det kan falle ut mindre blokker fra skjæringen med en årlig sannsynlighet større enn 1/100. Slike blokker vil for det meste være mindre enn 0,5 m 3, og de vil stoppe på veien eller i muren på andre siden av veien. Figur 11: Skjæringen over veien ved lokalitet L. Sprekkesett 1 kan sees spesielt tydelig øverst til høyde for det danner overheng. Oppsummering Bergen, den 2. sep (22)

22 Sweco Norge AS Saksbehandler Kontrollert Espen Eidsvåg Geolog Geolog Vedlegg 1. Faresonekart 22 (22)

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Søreideneset 25 - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 99756001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 19.12.2013 Innledning Det planlegges oppføring av ny enebolig på Søreideneset

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg OPPDRAG Teien - Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 10197001/10 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO Innledning Omega Areas AS utarbeider på oppdrag for Berge Sag og Trelast AS en

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg OPPDRAG Skarbø Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 99842001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 10.02.2014 Innledning Plan Vest AS utarbeider på oppdrag for Ørskog kommune en reguleringsplan

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering. OPPDRAG Lunderdalshaugane, Jondal Geofaglige vurderinger - OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen DATO OPPDRAGSNUMMER 15797001 OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger

Detaljer

NOTAT N02-A01 SKREDFAREVURDERING

NOTAT N02-A01 SKREDFAREVURDERING OPPDRAG Skredfarevurdering mot veg Samnanger kommune OPPDRAGSNUMMER 14577001 OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO DOKUMENTNUMMER 14577001-N02-A01 Innledning Sweco Norge AS

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg OPPDRAG Lyderhornslien Sør OPPDRAGSNUMMER 98986001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO Innledning I forbindelse med planlagt boligutbygging i Lyderhornslien Sør i Bergen, gnr./bnr.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Amund Gaut OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Amund Gaut OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Kleivlia - Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 99827001 OPPDRAGSLEDER Amund Gaut OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 12.02.2014 Innledning Det planlegges boligutbygging i Kleivlia ved Sundvollen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Nygårdslien - Skredfarekartlegging RIB OPPDRAGSNUMMER 99402001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO Innledning Rambøll Norge AS utarbeider en reguleringsplan for Nygårdslien

Detaljer

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV. Albert Twumasi Duah Mensah

OPPDRAGSLEDER. Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV. Albert Twumasi Duah Mensah OPPDRAG Lyngbøveien - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 15027001 OPPDRAGSLEDER Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV Albert Twumasi Duah Mensah DATO 07.07.2016 DOKUMENTNUMMER 15027001-N01-A01 Vurdering

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Marikollen 88

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Marikollen 88 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Marikollen 88 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 14.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Flaktveittræet 20 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Holtastølen 5, 13, 15 og 19

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Holtastølen 5, 13, 15 og 19 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Holtastølen 5, 13, 15 og 19 1 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 26.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørndalstjørnet 13A og B

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørndalstjørnet 13A og B Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørndalstjørnet 13A og B PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 30.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG Midtunlia / Ulsmågvegen - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 99289001 OPPDRAGSLEDER Øystein Strand Lohne OPPRETTET AV Øystein Strand Lohne DATO Innledning Sweco Norge har fått i oppdrag av Torhild

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Kirkeveien 6

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Kirkeveien 6 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Kirkeveien 6 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 12.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 81

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 81 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Olsvikveien 81 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 26.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Laura Gundersens gate 8 og 10.

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Laura Gundersens gate 8 og 10. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Laura Gundersens gate 8 og 10. PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Hetlevikåsen 30

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Hetlevikåsen 30 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Hetlevikåsen 30 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 27.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. J. L Mowinckels vei 132 og 134

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. J. L Mowinckels vei 132 og 134 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER J. L Mowinckels vei 132 og 134 PROSJEKTNR.: 96948001 DATO: 21.09.2009 Rapportens tittel: Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV. Roger Sørstø Andersen

OPPDRAGSLEDER. Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV. Roger Sørstø Andersen OPPDRAG Sunde i Matresfjorden, Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 15471001 OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen DATO DOKUMENTNUMMER 15471001 Sunde i Matersfjorden, Skredfarevurdering

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Storingavika 74

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Storingavika 74 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Storingavika 74 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Stegane 47

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Stegane 47 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Stegane 47 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 27.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 32 A og 34

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 32 A og 34 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Ortugrenden 32 A og 34 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 10.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Skareveien 40

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Skareveien 40 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Skareveien 40 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 29.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 111

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 111 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Olsvikveien 111 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 27.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Kaptein Amlands Vei 5

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Kaptein Amlands Vei 5 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Kaptein Amlands Vei 5 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.2010 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

2. Utførte undersøkelser

2. Utførte undersøkelser 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Tomten og området bak ble undersøkt til fots 8. januar 2014. Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:

Detaljer

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom Til: Fra: Rolf Johan Harkestad Norconsult AS Dato 2016-09-29 Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom INNLEDNING Bakgrunn På oppdrag fra Rolf Johan Harkestad har Norconsult

Detaljer

REGULERINGSPLAN. SVV / Jane Løvall-Blegen. Ingeniørgeologiske vurderinger. Rv.9 Sandnes-Harstadberg Valle kommune

REGULERINGSPLAN. SVV / Jane Løvall-Blegen. Ingeniørgeologiske vurderinger. Rv.9 Sandnes-Harstadberg Valle kommune REGULERINGSPLAN SVV / Jane Løvall-Blegen Ingeniørgeologiske vurderinger Rv.9 Sandnes-Harstadberg Valle kommune Region sør Prosjekt Sørlandet 16.12.2013 Innhold Innledning... 2 Grunnlag... 2 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen. Helge Askvik

Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen. Helge Askvik Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen Helge Askvik Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen I forbindelse

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 48 og 50

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 48 og 50 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Ortugrenden 48 og 50 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 10.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bellevue DOKUMENTKODE 615075-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur ANSVARLIG ENHET 2214 Multiconsult AS KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag NOTAT Oppdrag 1350013669-003 Kunde Vest-Agder Fylkeskommune Notat nr. G-not-01 Dato 2016/09/22 Til Fra Kopi Vest-Agder Fylkeskommune Jørgen Fjæran Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane Dato 2016/09/22

Detaljer

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket).

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket). NOTAT OPPDRAG Veibust Sula kommune Ålesund Bygg AS DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417770-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Ålesund Bygg AS OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Åse Sand SAKSBEHANDLER

Detaljer

E-post: I foreliggende Notat har Sweco AS utført en Fase II vurdering ved Løvstakken barnehage og en del av bebyggelse ved Øvre Kråkenes.

E-post: I foreliggende Notat har Sweco AS utført en Fase II vurdering ved Løvstakken barnehage og en del av bebyggelse ved Øvre Kråkenes. NOTAT Til: Bergen kommune. Etat for byggesak og private planer Dato: 13.05.2008 Kopi til: Prosjekt: ROS II Nr: 609920001 Notat vedr.: Fra: Øvre Kråkenes Vurdering av skredfare Nr: Ros II - 7 Jane Blegen

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

3 Grunnlagsmateriale. 4 Observasjoner i felt. 5 Geologi. Sandeidet. Bjørndalen

3 Grunnlagsmateriale. 4 Observasjoner i felt. 5 Geologi. Sandeidet. Bjørndalen Sandeidet Bjørndalen Figur 1: Sykkelveien vil gå langs med dagens Fv. 557 Bjørgeveien (rødt). 3 Grunnlagsmateriale Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i utarbeidelsen av dette notatet: Norge i bilder

Detaljer

Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10.

Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10. Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10.2014 Bakgrunn: NVE fikk i desember 2013 henvendelse fra Alta kommune

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Knut Henrik Skaug. Høgevollsveien 14, Sandnes Ingeniørgeologiske vurderinger

OPPDRAGSLEDER. Knut Henrik Skaug. Høgevollsveien 14, Sandnes Ingeniørgeologiske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 14317001 OPPDRAGSLEDER Knut Henrik Skaug DATO 09.04.2015 OPPDRAG HØGEVOLLSVEIEN 14 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER TIL STOLT PROSJEKT AS V/ STIG HØIE NORDBØ KOPI TIL UTARBEIDET AV Lars Erik

Detaljer

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Fanafjellsvegen 388

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Fanafjellsvegen 388 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Fanafjellsvegen 388 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 16.06.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

NOTAT RIG-N02 REV. 01

NOTAT RIG-N02 REV. 01 OPPDRAG RIG Innledende vurdering boligområde Mo i Rana OPPDRAGSNUMMER 17659001 GÅR TIL Tor Helge Nordvång KOPI TIL Kjell Bertelsen OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Storevikhammeren DOKUMENTKODE 217629-RIGberg-NOT- 001_rev00 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Eiendomsutvikling Ryfylke AS v/dan Sindre Helgø OPPDRAGSLEDER Silje Wiik Rese KONTAKTPERSON

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Vågen 47 DOKUMENTKODE 616768-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Åge Andre Opsanger OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Knut Magnar Teigen SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 20.des.16 P.nr. IAS2167 Helge Berset Tlf ÅF Reinertsen AS v/helge Berset

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 20.des.16 P.nr. IAS2167 Helge Berset Tlf ÅF Reinertsen AS v/helge Berset Notat nr. IAS 2167-1 Dato: 20. desember 2016 Prosjekt Johan Berentsens veg Prosjektnr. 2167 Utarbeidet av Johanna L. Rongved og Geir Bertelsen Antall sider 7 Til Kopi til ÅF Reinertsen AS v/helge Berset

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen NOTAT OPPDRAG Kvidingsveien, Hellvik DOKUMENTKODE 218005-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hellvik Hus Eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Kim K.

Detaljer

NOTAT. 1 Innlendning. 2 Utførte undersøkelser SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innlendning. 2 Utførte undersøkelser SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Åstveitveien DOKUMENTKODE 615626-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Opus Bergen AS OPPDRAGSLEDER Bård Steinsland KONTAKTPERSON Ambjørg Reinsnos SAKSBEH Mariia Pihlainen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørgen Sandø OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Jørgen Sandø OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Seimsmyrane detaljreguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 10047001 OPPDRAGSLEDER Jørgen Sandø OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 29.01.2014 Innledning Sweco Norge AS bistår Bergen kommune i å utarbeide

Detaljer

Fv 381 Nordhordland/Matre-Stordalen. Vurdering av stabilitet/sikringsbehov i skjæringer.

Fv 381 Nordhordland/Matre-Stordalen. Vurdering av stabilitet/sikringsbehov i skjæringer. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 NOTAT Til: Statens Vegvesen v/geir Bertelsen Dato: 1.12.2011 Kopi til: Prosjekt: Fv 381 Nordhordland/Matre-Stordalen. Vurdering av stabilitet/sikringsbehov

Detaljer

Rivenes & Sønner Transport AS

Rivenes & Sønner Transport AS 1 TIL: KOPI TIL: Rivenes & Sønner Transport AS FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 8. november 2006 Doknr: Stephansensvei 58 Vurdering

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Nordåsdalen 1 A, 1B og 1C

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Nordåsdalen 1 A, 1B og 1C Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Nordåsdalen 1 A, 1B og 1C 1 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 26.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering Notat nr.: 583641- Geo 02 rev 01 13.2.2013 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom Kopi til: Fra: Kine Wenberg Jacobsen Norge AS Djupvika.

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks:

RAPPORT. Sammendrag. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 RAPPORT Til: Gravdal Bustadprosjekt as v/ Karl Johan Rolvsvaag Dato: 19.10.2011 Kopi til: Prosjekt: Skredfarevurdering Glaskaråsen Panorama

Detaljer

Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt.

Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt. Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt. 3 Vurdering av snøskredfare Det er ikke kjent at snøskred har forekommet i området I værstatistikk

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane DOKUMENTKODE 217350-RIGberg-NOT-001 EMNE Skredfarevurdering, kollektivknutepunkt ved Lovraeidet TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, Region vest OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Som en del av ROS analyse for Bergen kommune har vi foretatt en Fase II vurdering av skredfare for lekeplass og bolighus (nr 6) i Kipebakken.

Som en del av ROS analyse for Bergen kommune har vi foretatt en Fase II vurdering av skredfare for lekeplass og bolighus (nr 6) i Kipebakken. 1 TIL: Bergen kommune. Etat for byggesak og private planer KOPI TIL: FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 30.04.2007 Doknr: ROS II -

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Stordalen Tomteselskap Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune Stordalen Tomteselskap

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

Geologisk vurdering av området omkring Åsane Byggsenter, Salhusvegen 55, Bergen Kommune.

Geologisk vurdering av området omkring Åsane Byggsenter, Salhusvegen 55, Bergen Kommune. Post : Alverveien 15 5911 Alversund Org. : 990041431 Konto : 9235.21.73624 Adr : Myster 5728 Eidslandet Tlf : 4155 0495 E-post : geologiske.tjenester@gmail.com Dato : 20.12.2011 Ådnekvam og Sønner AS Åsane

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Geotekniske regler... 3

Innhold 1 Sammendrag Geotekniske regler... 3 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Geotekniske regler... 3 2.1 Geoteknisk kategori... 3 2.2 Konsekvens- og pålitelighetsklasse... 3 2.3 Seismisk grunntype... 4 3 Terreng og grunnforhold... 5 3.1 Grunnforhold...

Detaljer

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08.

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08. Prosjekt nr. Oppdragsgiver NOTAT 2890-021 Prosjektil EFLA 23.06.2014 Prosjekt/oppdrag Tørejuvet Forsand kommune ROS analyse Tema Skredfarevurdering for planlagt tursti Sender Stefán Geir Árnason Distribusjon

Detaljer

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold NOTAT Oppdrag: Reguleringsplan Fretheimshaugane Naturpark Kunde: Aurland Ressursutvikling AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Dato 0309 2012 Ders ref Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Valedalen DOKUMENTKODE 617109-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Valedalen Kraftverk AS OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Terje Enes SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

2 Topografi og grunnforhold

2 Topografi og grunnforhold Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) 2 Topografi og grunnforhold Det laveste punktet i planområdet ligger på 120-125 moh. Mot nord stiger terrenget opp til ca. 200 moh.

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Kontaktperson: Helene Andreassen h.andreassen@lyse.net Skredvurdering på eiendommen med Bruksnummer 60 / Grunn nummer 21. Innledning: På oppdrag fra Helene Andersen er det bedt om en skredvurdering i forbindelse

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Rådal Nord Reguleringsendring DOKUMENTKODE 614694-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER Bent Stensaker KONTAKTPERSON SAKSBEH Mariia Pihlainen og Asbjørn Øystese

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Møgedalsvannet hyttefelt DOKUMENTKODE 217690-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rune Strømstad OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Rune Strømstad SAKSBEHANDLER

Detaljer

Bergen kommune, Byggesak

Bergen kommune, Byggesak 1 TIL: KOPI TIL: Bergen kommune, Byggesak FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 6. september 2006 Doknr: 589420001-1 Nesttun Eldresenter

Detaljer

Det er ikke observert forhold som forventes å ha betydning for den planlagte nye utbyggingen inne på studentbyens område.

Det er ikke observert forhold som forventes å ha betydning for den planlagte nye utbyggingen inne på studentbyens område. Side: 1 av 7 Til: Fra: 3RW arkitekter Norconsult AS Dato: 23. september 2008 RASVURDERING VED FANTOFT STUDENTBY Bakgrunn Norconsult er engasjert av 3RW arkitekter til å bistå med rasvurdering av en skrent,

Detaljer

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av skredfare. Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon. Bergartsfordeling og sprekkegeometri. Vann- og vassdragsforhold

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av skredfare. Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon. Bergartsfordeling og sprekkegeometri. Vann- og vassdragsforhold 3 Grunnforhold 3.1 3.2 Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon Planområdet ligger mot øst fra Fritz Riebers veg, i et område der det vokser tett krattskog i dag (bilde 1). De siste vinterstormene på Vestlandet

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nordvik DOKUMENTKODE 616175-RIGberg-NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

NOTAT TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE. Sammendrag

NOTAT TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE. Sammendrag NOTAT Oppdrag 1350002822 Kunde Kristiansand Eiendom AS Notat nr. G-not 001 Til Fra Kopi Stefan Degelmann TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE Dato 2014-03-31 Rambøll Henrik Wergelandsgt. 29 Postboks

Detaljer

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Jon B. Helland Skredfarevurdering Rimma, Haramsøy Haram kommune Reguleringsplan 2015-07-24 J01 2015-07-24 Skredfarevurdering, for bruk SiOSk ToSan ToSan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

NOTAT Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Skredfarevurdering

NOTAT Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Skredfarevurdering NOTAT 14354001 Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Skredfarevurdering Notat nr.: RIG-01 21.09.2016 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Erling Lunde Kopi til: Ole Marius Gulbrandsen Sweco Norge AS Fra:

Detaljer

Furutoppen nord, Vågsøy kommune Skredfarevurdering

Furutoppen nord, Vågsøy kommune Skredfarevurdering Furutoppen nord, Vågsøy kommune Skredfarevurdering Steinsprangfare og sikringstiltak 20. september 2012 20120534-01-R Prosjekt Prosjekt: Furutoppen nord, Vågsøy kommune Skredfarevurdering Dokumenttittel:

Detaljer

NOTAT. Innledning. 1 av Til: Knut Grevstad Dato:

NOTAT. Innledning. 1 av Til: Knut Grevstad Dato: NOTAT Til: Knut Grevstad Dato: 15.02.2013 Kopi til: Jan Espen Vik, Ard arealplan as Prosjekt: 98851001 Torvdalsveien 1 Skredfarevurdering Nr: Notat vedr.: Vurdering av skredfare i forbindelse med reguleringsplan

Detaljer

Gang- og sykkelveg Vangen-Heggviki i Aurland kommune. Vurderinger av skredfare og skjæringsstabilitet

Gang- og sykkelveg Vangen-Heggviki i Aurland kommune. Vurderinger av skredfare og skjæringsstabilitet Gang- og sykkelveg Vangen-Heggviki i Aurland kommune Vurderinger av skredfare og skjæringsstabilitet 20120437-00-1-R 5. juli 2012 Prosjekt Prosjekt: Gang- og sykkelveg Vangen-Heggviki i Aurland kommune

Detaljer

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune NGU Rapport 2006.079 Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

3 Utførte undersøkelser

3 Utførte undersøkelser Tomten er i dag skogkledt med løv og barskog. Det er synlig litt vann i berget i skråningen. Det er ikke bekker eller annet fritt vann på tomten, utover myrsig. På deler av toppen av bergskrenten i øst

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Beskrivelse og forhold

NOTAT. 1. Innledning. 2. Beskrivelse og forhold NOTAT Oppdrag 6120511 Kunde Bachke & Co. A/S Notat nr. 001 Dato 28.06.2013 Til Fra Kopi Frode Arnesen Christiane Mögele Odd Musum 1. Innledning Rambøll har fått i oppdrag av Bachke & Co. A/S /v Frode Arnesen,

Detaljer