MANUAL VERNEDATABASEN (evalueringsbasen/emeraldbasen)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANUAL VERNEDATABASEN (evalueringsbasen/emeraldbasen)"

Transkript

1 MANUAL VERNEDATABASEN (evalueringsbasen/emeraldbasen) Ellen Arneberg, 20. september 2007 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bakgrunn... 1 Databasens innhold... 2 Skyggearkiv:... 3 WMS-klient... 3 Webinnlegging... 3 Naturtyper... 4 Arter planter... 5 Arter dyr... 6 Områdebeskrivelse... 8 Inngrep og aktiviteter... 9 Kilder Sjekkliste Bakgrunn Miljøverndepartementet har Direktoratet for naturforvaltning om å igangsette en evaluering av det ferdigstilte områdevernet i Norge. Sentralt i dette arbeidet er en evaluering av hvordan ulike naturtyper og arter er fanget opp i vernearbeidet. Naturvernet utgjør pr over 2000 verneområder og dekker over 14 prosent av landarealet. Kunnskapen om verneområdene er i dag lagret i en mengde rapporter og tidskrifter. Dokumentasjonen er ikke samlet og systematisert på ett sted, men er spredt hos fylkesmenn, forskningsmiljøene, oppsyn, frivillige organisasjoner, DN, i diverse bibliotek og hos andre aktører som jobber med naturvern. Dette gjør at mye god dokumentasjon er vanskelig tilgjengelig for de analysene som en ønsker å gjennomføre. Emerald Network er en forpliktelse under Bernkonvensjonen der partene forventes å melde inn områder som er viktige for biologisk mangfold. Innmeldingen tar utgangspunkt i utvalgte arter og naturtyper iht. vedtatte lister. DN har gjennomført et pilotprosjekt (DN-rapport ), som rapporteres både nasjonalt og internasjonalt. Pilotprosjektet utreder spesifikt hva Norges ansvar vil være i et Pan-europeisk nettverk av beskyttede områder. Dette skal videre følges av en fase 2 der landene systematisk skal melde inn områder basert på kunnskap og dokumentasjon av biologisk mangfold etter en tilsvarende mal som for Natura 2000 i EU. Dette forutsetter et langt bedre og systematisk kunnskapsgrunnlag på arter og naturtyper i verneområdene enn hva vi har i dag. Dersom vi klarer å tilfredsstille kravene til innrapportering til Emerald (tilsvarende EU-nivå), vil vi ha tilstrekkelig grunnlag for å nå alle våre forpliktelser til rapportering internasjonalt. Med utgangspunkt i disse behovene har DN laget en base der det skal være mulig å få en systematisk oversikt over arter og naturtyper i verneområdene. Målet er å få fylt inn det vi har av 1

2 data tilgjengelig og deretter sende den ut til Fylkesmennene for videre utfylling, kvalitetssikring og oppdatering. Databasens innhold Mesteparten av informasjonen vi har for verneområdene ble samlet inn i forbindelse med opprettelsen av vernet. Dette medfører at de til dels vil være utdatert da mange av verneområdene er forholdsvis gamle. Det er allikevel et poeng at data som lå til grunn for vernet den gang området ble opprettet legges i basen, men med korrekt dato påført. Nyere og mer oppdaterte data legges inn der disse er lett tilgjengelige En har valgt å bruke naturtyper på utformingsnivå (etter DN-håndbok 13 og 19 (marint) samt internasjonale systemer) som naturklassifikasjonssystem i basen. Naturtypekartleggingen er den mest omfattende og heldekkende inventeringen av natur i Norge. For å kunne sammenligne vernet natur med all natur i Norge, er det naturlig å bruke naturtypene (definert som spesielt viktige for å ivareta biologisk mangfold) som enhet. Naturtypetankegangen går også igjen i internasjonale systemer for arealklassifisering. Den opprinnelige kartleggingen av verneområdene er ikke gjort med hensyn til naturtypeinndelingen, og denne kunnskapen vil derfor være mangelfull for mange områder. Basen inneholder også en mulighet til å legge inn vegetasjonstyper etter Fremstad et als vegetasjonskartleggingsystem slik at registreringer gjort i hht denne også er tilgjengelig via basen. Basen har en egen tabell med arter som automatisk kommer opp ved innlegging. Disse er samlet fra forskjellige lister som for eksempel Rødlisten og lister brukt i naturbasen samt lister som vi fått oversendt fra Artsdatabanken (etter avtale med ekspertene som er ansvarlig for de forskjellige artsgruppene). Listen har feil og mangler og er kun en midlertidig løsning inntil artsdatabankens fullestendige artslister er klare. I utgangspunktet legges alle arter som er nevnt i litteraturen inn. Dersom det må prioriteres, skal en fokusere på arter som området har en økologisk funksjon for. Unngå kuriosa. Problemarter (introduksjoner) kan også legges inn, men må nevens under inngrep dersom de er et problem. Det bør også nevens i merknadsfeltet at det er snakk om introduserte arter. Det finnes tilsvarende en egen kodeliste for inngrep. Denne er basert på en europeisk liste som Norge også vil bli bedt om å rapportere i henhold til. Det kan være vanskelig å finne dekningsgraden for disse. Ikke bruk for mye tid på å finne frem dette. La det heller stå åpent. Alle kilder som brukes i basen skal legges inn i kildelisten. DN ønsker at opplysningene om verneområdet samles i et skyggearkiv slik at en kan gå direkte inn på områdene og sjekke opplysningene dersom det er nødvendig. 2

3 Skyggearkiv: (scan fra skriver til pdf) Direktoratet ønsker å ha et digitalt skyggearkiv knyttet til basen. Dersom oppdragstaker ikke har utstyr til skanning av dokumenter legges papirkopier i en perm og tilbakeføres til DN ved endt oppdrag Dette skal inngå i skyggearkivet: Kopi av aktuelle sider i bakgrunnsrapport(er) som er brukt i innfyllingen av basen. PS! Skriv kildehenvisning på kopien dersom ikke forsiden av rapporten er lagt inn! - kan også inneholde: Eventuelle kart fra WMS klienten som illustrerer verneområdet godt (PS! Vanskelig å skrive ut direkte fra wms. Bruk print screen og kopier til poverpoint. Legges i samme katalog som selve basen og legg papirkopi i skyggearkivet) Utskrift av artsinfoarket, naturbase (WMS-klienten) WMS-klient I forbindelse med utarbeidelsen av basen har DN laget en egen WMS-klient med tanke på å lette arbeidet for innlegger. Adressen til denne er Mye informasjon om verneområdene ligger allerede i kartdata eller andre moduler i Naturbasen og kan lett hentes frem gjennom kartløsningen. Webinnlegging Innlegger vil få tilsendt link for innleggingssiden separat. Vær oppmerksom på at du jobber mot den originale basen. Når basen åpnes vises følgende startskjema: Velg verneområde: Området en skal jobbe med velges fra områdelisten. Trykk Vis område for å få frem skjemaet for området. Alle områder i naturbase skal ligge inne. Det kan være litt tungvint å finne frem til områdene på denne måten. Se enklere metode under 3

4 Du kan også søke frem alle områder i et fylke ved å velge fylke tekstfeltet etter Velg fylke og deretter trykke på Vis områder. Du får nå frem en rapport med alle områdene i fylket. Områdeidentifikasjonsnummeret vises i blått. Trykker man på dette kommer man direkte til området. Ønsker du å se alle kildene for fylket trykker du Vis kilder. Du får frem en rapport med alle kildene i fylket. Vis alle områder og Vis alle kilder gir henholdsvis rapporter av alle områdene i basen og alle kildene i basen. Naturtyper Velg naturtypens navn fra kodeliste som ligger i nedtrekksmenyen (DN-håndbok 13 + DN-håndbok 19 + Emeraldtyper) Dekningsprosent: Anslå prosentvis dekningsgrad innenfor verneområdet. Det kan være overlapp mellom de forskjellige naturtypene. Totalprosenten kan være større enn 100. Prosent kan tolkes fra bakgrunnsrapporter, men også anslås fra for eksempel kart i verndata (WMS: Vern + bonitet kan gi god illustrasjon.) Merknader: Notere hvilken kilde opplysningene er fra og hvordan en er kommet frem til prosentanslaget. Edit og Slett gir deg mulighet til å endre og eller slette posten 4

5 Arter planter Hent art fra kodeliste. Kodelisten består av Lids Flora egne lister for moser, sopp og lav (fra Artsdatabanken 2006 uoffisielle lister, klarert med ekspertgruppenes ledere). Dersom det er behov for innlegging av nye arter må dette meldes fra til DN da innleggingen skjer sentralt. År må fylles inn, ellers får du ikke lagret. Legg inn årstallet for informasjonen som legges inn. Dette vil også være en henvisning til kilden som er brukt. Der årstall er ukjent skal ukjent fylles inn. Populasjon. Gjelder populasjon innenfor verneområdet. P=tilstede i verneområdet, C=vanlig i verneområdet R=sjelden i verneområdet V=svært sjelden i verneområdet Hvis en har tall på populasjonsstørrelsen, kan en sette inn tall, men som regel vil en ikke finne populasjonstall for planter. Merknad. Kildehenvisning der dette ikke er klart ut fra årstallet. Annet som en ønsker å bemerke ved innleggelsen. Edit og Slett gir deg mulighet til å endre og eller slette posten 5

6 Arter dyr Hent art fra kodeliste. Kodelisten er forholdsvis komplett, men mangler mange virvelløse dyr, dersom det er behov for innlegging av nye arter, gi beskjed om dette til DN, da innleggingen skjer sentralt. År må fylles inn, ellers får du ikke lagret. Legg inn årstallet for informasjonen som legges inn. Dette vil også være en henvisning til kilden som er brukt. Der årstall er ukjent skal ukjent fylles inn. Resident, Yngling, Vinter og Raste viser til populasjonen innenfor verneområdet der: Resident betyr helårsopphold. Området har funksjon for arten gjennom hele året. Antall eller kode som angitt under. Yngling betyr hekke- eller ynglepopulasjon. Brukes hovedsakelig for trekkende arter, men også der en kjenner områdets betydning for arten. Eks. kalvingsområde villrein, ynglehi for oter og hekkekolonier for sjøfugl. Antall eller kode som angitt under. Vinter betyr overvintringspopulasjon. Brukes på arter med ulik årstidsbruk. Eksempelvis overvintringsområder for vannfugl og vinterbeiter for hjortevilt. Antall eller kode som angitt under. Raste betyr rastepopulasjon av trekkende art. Eksempelvis rasteplasser for vadefugler og gjess. Antall eller kode som angitt under. Fyll ut med tall der populasjon er kjent. Det skal hovedsakelig brukes individantall, men både ind., par, samt hunner (f) og hanner (m) registreres ved at det settes som suffiks bak (eks. 100p) bruk suffiksene: p-par, m-hanner, f-hunner, og dersom ikke noe er angitt (bare tallet), er det individer. Her kan også population range brukes (50-100, >10000 osv). Fordel tall eller koder (P, C, R eller V) på resident, yngling, vinter og raste (se under) P=tilstede i verneområdet, C=vanlig i verneområdet R=sjelden i verneområdet V=svært sjelden i verneområdet Merknad. Her skal kildehenvisning føres der dette ikke er klart ut fra årstallet. Annet som en ønsker å bemerke ved innleggelsen kan også legges inn. Arter kan finnes både i registreringsrapporten for verneområdet og i artsmodulen i naturbase. Artsmodulens avgrensinger følger ofte ikke verneområdets avgrensing. Det vil lett oppstå usikkerhet om arten finnes innenfor området. Legg kun inn arter du er sikker på/vet med stor sannsynlighet at finnes innenfor verneområdets avgrensing. Edit og Slett gir deg mulighet til å endre og eller slette posten 6

7 7

8 Områdebeskrivelse Verneformål skal stå uendret hentet fra forskriften for området Vegetasjonstype: Legg inn den mest detaljerte koden. Vegetasjonstyper etter Fremstad, E Vegetasjonstyper i Norge. Områdebeskrivelsen (hentet fra Naturbase) Fjern kildene fra områdebeskrivelsen og legg dem inn i kildetabellen. Hvis kildene er tvilsomme, la dem stå inntil videre. Rett eventuelle skrivefeil. Se ellers mal for områdebeskrivelsen under. Trusler: fylles kun inn hvis slike er spesielt notert i litteraturen. Ingen synsing. Innholdet i områdebeskrivelsen er hentet fra Naturbase, og det skal inn i naturbase igjen og erstatte områdebeskrivelsen som står der. Malen for områdebeskrivelsen i naturbase er som følger: Områdebeskrivelse Dette er et fritekstfelt. Her beskrives relevante fakta om området. Teksten skal være en kort presentasjon av området og skal benyttes i Fakta-ark på Internett. DN anbefaler at følgende omtales og i nevnte rekkefølge: Verneformål - utdyping i forhold til det som står i verneforskriften og feltet Verneformål Områdebeskrivelse - generell naturbeskrivelse Spesielle forhold ved området - noe som særmerker området Tilrettelegging og skjøtsel - hva som er gjort og hva som planlegges Tilgjengelighet - hvordan kommer man seg til og inn i området 8

9 Inngrep og aktiviteter Hent inngrep fra kodeliste Gjelder både innenfor og utenfor området Intensitet: A= stor innvirkning, B= medium innvirkning, C=liten innvirkning Influens: + = positiv innvirkning på området, 0 = nøytral innvirkning på området - = negativ innvirkning på området Merknader: Notere mer nøyaktig aktiviteten, da kodelisten ikke alltid er tilpasset norske forhold. Merknadsfeltet gjelder kun innenfor området Prosent: Prosentvis andel av verneområdet som påvirkes (denne kan det være vanskelig å fylle inn la feltet stå åpent dersom det ikke finnes informasjon om påvirkningens utstrekning) 9

10 Kilder Kodelisten for kilder må lages etter hvert. Hvis kilden du trenger mangler i listen som kommer opp, trykk på knappen Legg til Kilder til høyre for innleggingsfeltet. Skriv inn kilden på samme måte som kildene som ligger der. Sjekkliste Har du: Funnet hovedkilden, fylt inn informasjon i basen og skannet til fjernarkivet (husk kildehenvisning)? Vært innom alle modulene i vernebasen og fylt inn etter manualen? Gått gjennom WMS-klienten (http://dnweb5.dirnat.no/wmsdn/vernedata.asp) 1. vernekartet sjekk infoknappen 2. arter (biologisk mangfold) sjekk infoknappen 3. naturtyper (biologisk mangfold) sjekk infoknappen 4. bonitet, Norge i bilder, Grunnkartdata raster osv Lagre skannede sider fra sentrale dokumenter 10

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter. Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red.

Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter. Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red. 539 Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red.) NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11.

Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11. Revidert 000 Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11. Forsidefoto: Arild Lindgaard. SAMMENDRAG Viltkartlegging DN-håndbok11 1 VILTKARTLEGGING SAMMENDRAG

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

(revidert manual pr. 01.10.2007)

(revidert manual pr. 01.10.2007) (revidert manual pr. 01.10.2007) 2007 NetPed AS Brukermanual møteplassen Dette er en forklarende brukermanual for møteplassen. Målsetning er å gi forståelse for hvilke muligheter bruk av møteplassen gir,

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Innledning bakgrunn for kravet om forvaltningsplaner Vilkår om forvaltningsplan For å få statlig støtte til tilrettelegging

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer