Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart."

Transkript

1 Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Siden dette er oppstartmelding, så er det hovedsakelig naturkvaliteter som omtales og ne som presenteres. Formålet med oppstartmelding og senere høring er å få belyst ulike interesser i områdene. Alle områdene ligger i reinbeitedistrikt. Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne. (Foto hvor fotograf ikke er angitt, er tatt av Fylkesmannen). Buvika. Dette er en lokalitet med boreal regnskog, og arter knyttet til denne naturtypen, som f.eks gullprikklav. Boreal regnskog har sin europeiske utbredelse i Midt-Norge inntil Helgeland, med sitt kjerneområde i Nord- og Sør-Trøndelag. Naturtypen regnes som sterkt truet. Området ligger ved Tøttdal i Namdalseid, og er ganske lite og består av en bratt ås, med storvokst og svært fuktig granskog, iblandet noe lauv. Av arter finnes bl.a. gullprikklav, kystgrønnever, m.fl. Regional verneverdi: ** Areal: Ca 213 da.. Granskog i bratt li Svært fuktig område Gravhaugen. Dette er også lokalitet med boreal regnskog. Området er en markant ås, med svært grov og fuktig granskog. Av arter finnes bl.a. gullprikklav, kystdoggnål, skorpefiltlav, kystårenever m.fl. Området har regional verneverdi: ** Areal: Ca 305 da.. Bratt li med grov skog. Gullprikklav (arkivfoto)

2 m Buvika

3 m Gravhaugen

4 Aunskardet Laksholhaugen. Dette er et område med boreal regnskog, kystfuruskog, og noe edellauvskog. Området utgjør et landskap knyttet til Aunskardet og omkring fjellpartiet Kariengskulen. Aunskardet er en dyp og trang dal, omgitt av høye fjellrygger, med svært fuktig granskog i form av boreal regnskog, kystfuruskog og gammel skog under naturlig dynamikk. Boreal regnskog finnes også ved Laksholhaugen, samt rik edellauvskog med høgstaudearter i forkant av Kariengskulen. Det er stedvis mye osp. Området har rik lavflora. Og av arter kan nevnes gullprikklav, sølvnever, trønderflekklav og rike forekomster av skorpefiltlav. Området har markert og til dels dramatisk landskap. Regional verneverdi: ** Areal: Ca 3890 da.... Gullprikklav i Aunskardet (t.v). Aunskardet er en trang, bratt, dal, med høye fjell omkring (midten). (Begge foto: Tom Hellik Hofton, Biofokus). T.h: Svært fuktige forhold. Nonshaugen. Nonshaugen utgjør en del av et «ikke-vernet» areal tilknyttet Finnvolldalen Esplingdalen naturreservat og inneholder fuktig gammel skog under naturlig dynamikk, med trealder inntil 160 år, samt noe høgstaudeskog, sumpskog og gråor-heggeskog. Finnvolldalen Esplingdalen naturreservat har nasjonal verdi: *** Areal Nonshaugen: Ca 803 da. Naturskog i Finnvolldalen.

5 0 0,5 1 2 km Aunskardet - Laksholhaugen

6 Finnvolldalen-Esplingdalen NR m Nonshaugen Utvidelse av Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat Finnvolldalen-Esplingdalen NR

7 Lødding. Lødding er et relativt stort område i Namsos kommune, som «grenser» til Almdalen- Ekorndalen naturreservat. Størrelse er et viktig kriterium i vernesammenheng, og Lødding er i seg selv et såkalt «storområde», som sammen med Almdalen-Ekorndalen naturreservat vil være et meget viktig naturreservat med en samlet størrelse på over da. Lødding inneholder gammel skog under naturlig dynamikk, med trealder på gran opp til (350) år, flere bekkekløfter/bekkedaler, noe høgstaudeskog, gråor-heggeskog og noen rike kildesig. Det er dog fattige vegetasjonstyper som dominerer. Området strekker seg over flere vegetasjonsregioner fra sjø til fjell, og er topografisk svært variert. Området har regional verneverdi (**), mens Almdalen Ekorndalen har nasjonal verneverdi, svært verdifullt område (****). Mellom Lødding og Almdalen Ekorndalen ligger en smal stripe med kommunal skog, som inneholder boreal regnskog og flere markante fossefall. Areal Lødding: Ca da Gammel skog og dødved i området Vetterhusvatnet. Gubbeskjegg (t.h) er en indikator på gammelskog.... Vetterhusvatnet (t.v). Området preges av bekkekløfter og noen fossefall (t.h).

8 Almdalen-Ekorndalen NR 0 0,5 1 2 km Lødding Almdalen-Ekorndalen NR

9 E Enorme Migaren. Migaren er en utvidelse av Migaren naturreservat, opprettet , ligger i det svært bratte landskapet øst for Namsen ved Fossland i Grong. Området består av kalkskog i ulike utforminger, gammel skog i høy alder, innehar sjeldne og sårbare arter og svært fuktige utforminger av granskog- og lauvskog. Dødved finnes i store mengder og grove dimensjoner. Grunne og dypere sprekkedaler finnes i kalken. Taggbregne er vanlig. Nasjonal verneverdi: *** Areal: Ca 4620 da.. Lungenever på lauvtre ( t.v). Bekk har gravd seg gjennom kalkberg (midten). Kalkberg, kalkvegetasjon og kalkskog (t.h). Foto midten og t.h: Terje Blindheim, Biofokus. Guselva. Området består bl.a. av urskoglignende granskog under naturlig dynamikk med alder inntil 250 år, høgstaudegranskog og bekkekløft. Området har utpreget glennedynamikk, dvs åpninger i skogen hvor trær er brukket av i 2-5 meters høyde, omkranset av svært gamle trær (250 år f.eks) og ny skog kommer opp. Denne tilstanden gir grunnlag for et spesielt og sjeldent biomangfold, med krevende arter. Området har høy verdi, og er en utpreget biotop hvor den sjeldne og kritisk truede taigabendellav kan finnes. Området er ikke vurdert etter «stjernemetodikken», men tilfredsstiller klart kriterier som naturreservat. Areal: Ca 725 da.... Området har en del svært store (enorme) grantrær (t.v. Foto: Harald K. Johnsen, ALLSKOG SA). Glennedynamikk (midten). Bekkekløft (t.h).

10 Migaren NR m Migaren Utvidelse av Migaren naturreservat

11 m Guselva

12 Gjevsjøen: Dette er to areal ved Gjevsjøen inne ved svenskegrensa i Snåsa, og fremmes som en utvidelse av Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark, under nasjonalparkens formål. Arealet vil gi en bedre arrondering av nasjonalparken, og kan også inneholde også skogbiologiske kvaliteter, som dog ikke er nærmere registrert. Dette er ikke avgjørende i dette området. Areal: Ca 4840 da.

13 Prosess. Etter meldingsperioden kan det bli laget verneforslag som sendes ut på høring, med 2 mnd. som høringsfrist. Frist for å komme med innspill til oppstartmeldinga er 25. mars 2015.

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret)

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret) LOKALITET 31: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Søndre Håøya Frogn Akershus 1814 II NM 896 175 CM 039 CM 040 Ca 3760

Detaljer

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur 1 Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur Copyright Ettertrykk anbefales oppgi kilde Rapporten kan lastes ned fra www.wwf.no/core/pdf/wwfs_skogsverneplan_2004.pdf

Detaljer

816 NINA Oppdragsmelding

816 NINA Oppdragsmelding 816 NINA Oppdragsmelding Biologiske registreringer av 11 skogområder på Østlandet i forbindelse med pilotprosjektet Frivillig vern av skog Tom Hellik Hofton Tor Erik Brandrud Egil Bendiksen L AGSPILL E

Detaljer

Liste over prioriterte mangler ved skogvernet

Liste over prioriterte mangler ved skogvernet NINA Norsk institutt for naturforskning Liste over prioriterte mangler ved skogvernet Erik Framstad Bjørn Økland Egil Bendiksen Vegar Bakkestuen Hans Blom Tor Erik Brandrud NINA Oppdragsmelding 769 NINA

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Oppdragsrapport fra Skog og landskap 17/2008 VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Ken Olaf Storaunet, Tor Erik Brandrud,

Detaljer

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Innhold 4 Levende Skog Kravpunkter: 9 1. Arbeidskraft og kompetanse 10 2. Avfallshåndtering 11 3. Bekyttelse av skogarealet 11 4. Biologisk viktige områder 18

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 Januar 2014 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. Forslag... 3 3. Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Miljøfaglig Utredning, notat 2013 30 Dato: 05.06.2013 Notat 2013-30 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no Oppdragsgiver:

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune Sogn og Fjordane

Høringsuttalelse forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune Sogn og Fjordane Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 Trondheim Kopi: Klima- og miljødepartementet 1. desember 2014 Høringsuttalelse forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013 Chain

Detaljer

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Med fokus på kulturminneaspektet og biologisk mangfold Mai 2010 Forord Denne skjøtselsplanen er utarbeidet av Forsvarsbygg Futura Miljø

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Dokumentasjon. Kunnskapsgrunnlag reindrift

Dokumentasjon. Kunnskapsgrunnlag reindrift Dokumentasjon Kunnskapsgrunnlag reindrift 31.10.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune... 3 1.3 Valg publiseringsløsning... 4 2 Metode...

Detaljer

MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV SKOG I NORGE

MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV SKOG I NORGE Oppdragsrapport 15/2011 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV

Detaljer

Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter. Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red.

Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter. Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red. 539 Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red.) NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2009 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2009 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Truete vegetasjonstyper i Norge

Truete vegetasjonstyper i Norge Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Rapport botanisk serie 2001-4 Truete vegetasjonstyper i Norge Redigert av Eli Fremstad og Asbjørn Moen Rapporten er trykt i 600 eksemplarer

Detaljer