Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann"

Transkript

1 Helhetlig formidling av hav- og vanndata på Miljøstatus Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann TA Utført av:

2 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) Forord Denne rapporten gir oversikt over viktige datasett knyttet til hav- og vannområdet i Norge. Oversikten er resultat av en kartlegging foretatt av Multiconsult A på oppdrag fra FT. Kartleggingen inngår i arbeidet med å få til en mer helhetlig formidling av hav og vann på nettstedet Miljøstatus i Norge. Mer detaljerte beskrivelser av datsettene vil etter hvert bli tilgjengelige gjennom en egen tjeneste (datakatalog) på FT, Oslo, juni 2009 Ulf Andersen Organisasjonsdirektør. 2

3 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) Innhold 1. ammendrag Innledning Bakgrunn Oppdraget Metode Resultater fra kartleggingen Omfang Dataeiere Prioritering av datasett Videre arbeid Utvalg av datasett truktur for datasett Nødvendige avklaringer i videre arbeid Innledning Bakgrunn for oppdraget Dagens situasjon Oppdragets innhold Metode Innhenting av informasjon Prosess Beskrivelse av datasettene Kvalitetskontroll av data Registreringer av datasett Generelt Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Havforskningsinstituttet (IMR) Direktoratet for naturforvaltning (DN) Norsk institutt for naturforskning (NINA) Norsk Polarinsitutt (NP) Fiskeridirektoratet (FDIR) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tatens forurensningstilsyn (FT) Prioriterte datasett Inndelingskriterier Anvendelse av inndelingskriteriene. Prioritering Datasett prioritert i klasser Videre arbeid mot realisering av en nasjonal portal Datasett som bør inngå i ulike faser truktur for datasett Videre arbeid

4 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) 1. ammendrag 1.1 Innledning Foreliggende rapport gjennomgår resultatene fra kartlegging av eksisterende miljørelaterte datasett om hav og vann, som en del av FTs arbeid med prosjektet Helhetlig formidling av hav- og vanndata på Miljøstatus Bakgrunn tatens forurensningstilsyn (FT) arbeider med å oppgradere/utvikle nettstedet Miljøstatus i Norge (http://www.miljostatus.no/) for mer helhetlig formidling av informasjon innen hav- og vann. Her inngår også å kunne formidle relevante datasett på området. Multiconsult har bistått FT med å kartlegge og sammenstille aktuelle datasett, og komme med forslag til hvordan disse kan formidles på nettstedet Oppdraget Oppdraget som Multiconsult ble tildelt av FT høsten 2008 omfatter følgende: 1. Kartlegging av datasett basert på gitte prioriteringskriterier og mal for beskrivelse (dokumentasjon) av det enkelte datasett. 2. Foreslå en struktur for presentasjon og manøvrering på Miljøstatus. 3. Bistand til IKT- konsulenten til Miljøstatus ved realiseringen av løsningen i Miljøstatus. Dette kan være nødvendige presiseringer knyttet til dataene, og den funksjonelle utformingen av brukergrensesnittet. Foreliggende rapport utarbeidet av Multiconsult dokumenterer punkt 1 i oppdraget og gir overordnede føringer i forhold til punkt 2. Mer detaljert rapportering i forhold til punkt 2 skjer i eget notat og punkt 3 vil være gjenstand for bearbeiding i løpet av våren Metode Et datasett er i dette oppdraget definert som et utvalg av data som har sammenheng med hensyn til tema og egenskaper. Både ubearbeidede data (rådata) og mer sammenstilte data kan være datasett. Informasjon om tilgjengelige datasett er hovedsakelig basert på gjenomgang av eksisterende karttjenester og publiserte datakataloger. Arbeidet med kartleggingen har skjedd i dialog med faggruppen opprettet av FT, gjennom jevnlig rapportering ved deltakelse på faggruppens møter. Dataeiere har blitt kontaktet på telefon- og e-post, og også fått se igjennom resultater av kartleggingen for gjennomgang og kommentarer. For beskrivelse av det enkelte datasett er det lagt til grunn en mal utarbeidet av FT med grunnlag i FTs miljødatakatalog og supplert med egenskaper som er viktig for kartleggingen. 4

5 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) 1.3 Resultater fra kartleggingen Omfang Det er kartlagt i alt 187 ulike datasett som omfatter hav- og vanndata. I disse inngår et vidt spenn av data, fra store landsomfattende systematiske registreringer over lang tid, til ulike lokale datasett knyttet til mer kortvarige prosjekter. Datasettene har også ulikt aggregeringsnivå. Når det gjelder miljødata generelt, skiller man ofte mellom følgende typer data: Data om drivkrefter i miljøutviklingen Data om direkte miljøpåvirkninger Data om miljøtilstanden Data om virkninger miljøtilstanden gir Data om miljøtiltak Kartleggingen som rapporteres her, omfatter i hovedsak miljøtilstandsdata. Noen få eksempler på miljøpåvirkningsdata inngår også. Når det gjelder de større og mer betydningsfulle datasettene er det naturlig nok lagt vekt på at registreringene skal være fullstendige. For lokale avgrensede datasett vil det helt sikkert finnes data som ikke er registrert gjennom dette arbeidet, da det for denne type data er en lang rekke aktører som kan være produsenter Dataeiere De institusjonene som eier og/eller forvalter flest datasett er: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Havforskningsinstituttet (IMR) Direktoratet for naturforvaltning (DN) Norsk institutt for naturforskning (NINA) Norsk polarinstitutt (NP) Fiskeridirektoratet (FDIR) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tatens forurensningstilsyn (FT) Prioritering av datasett For alle datasett som er vurdert i oppdraget er det synliggjort hva som er brukerbehovet, dvs. hva som er begrunnelsen for å framskaffe dataene (primærbruken). I tillegg til primærbruk har det vært viktig å prøve å få en oversikt over annen bruk av dataene (sekundær bruk eller gjenbruk av data). Med et ønske om en mest mulig helhetlig sammenstilling av datasett som har relasjon til hav og vann står vi overfor en svært stor datamengde. Det er derfor nødvendig å avgrense oppgaven til de datasett som antas å ha størst informasjonsverdi. Følgende inndeling av datasettenes bruksområder er lagt til grunn: Datasett knyttet til forvaltningsplanene for norske havområder Datasett knyttet til Vannforvaltningsforskriften (EUs rammedirektiv for vann, inkl. datterdirektivet om prioriterte stoffer). tatus for nøkkeltall knyttet til nasjonale miljømål 5

6 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) Pliktig internasjonal rapportering. Det er foretatt en prioritering av datasett basert på om datasettene blir benyttet innenfor en eller flere av disse fire sentrale bruksområdene. For hver av de fire bruksområdene datasettet faller inn under får det 1 kategoripoeng. Filosofien bak denne prioriteringsmetoden er at de mest sentrale datasettene vil ha flest bruksområder, og således få høyest score. om et supplement til denne poenggivningen er det foretatt en faglig vurdering av datasett med score under 3, for å fange opp datasett som har lav poengsum men likevel kan ha stor allmenn interesse og/eller informasjonsverdi. Det er ikke foretatt noen innbyrdes prioritering eller vekting av bruksområdene, så datasett som benyttes innen alle 4 bruksområdene får høyest poengsum (4). Av de 187 registrerte datasettene er 43 registrert benyttet i 3 eller 4 av bruksområdene. 1.4 Videre arbeid Utvalg av datasett Multiconsult anbefaler at de 43 datasettene som brukes innenfor 3 eller 4 av de sentrale bruksområdene bør være prioriterte datasett i fase 1 av etableringen av en nasjonal portal for hav- og vanndata. Disse datasettene er data som blir benyttet i mange ulike sammenhenger, og som er sentrale i både nasjonal og internasjonal overvåking og rapportering. Dette er etter vår vurdering et forhold som tilsier at dataene har stor informasjonsverdi og bør gjøres tilgjengelig for allmennheten. Gjennom registreringsarbeidet har man også kartlagt en rekke datasett som ikke faller inn under noen av de fire inndelingskriteriene. Noen av disse kan likevel ha høy informasjonsverdi for publikum og gjøre portalen mer interessant som informasjonstjener for en bredere målgruppe. Tatt i betraktning at mange av brukerne er skoleelever og studenter, bør man også ha et visst fokus på å inkludere lokale miljødata, selv om disse ikke faller inn under innedelingskriteriene. Dette vil også gjøre portalen mer egnet for kobling mot de fylkesvise Miljøstatussidene truktur for datasett om hovedinndeling av datasettene foreslår Multiconsult bruk av de søkekriteriene som er lagt inn i databasen over registrerte datasett: Oljeforurensning Miljøgifter Langtransportert forurensning Miljøgifter Vannkjemi og hydrografi edimenter Alger og planteliv Virvelløse (laverestående) dyr Fisk og dyreliv Fugleliv Nødvendige avklaringer i videre arbeid Kartleggingen av datasett gir en basis for videre arbeid med realisering av en nasjonal portal for hav- og vanndata på Miljøstatus. I det videre arbeidet må det gjøres en rekke avklaringer 6

7 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) av både teknisk, praktisk og administrativ karakter. Noen viktige utfordringer vil etter vår vurdering være: Avklare administrative rettigheter og begrensninger ved de enkelte datasett som skal inngå på en nasjonal portal, inngå nødvendige avtaler med rettighetshavere Finne egnede tekniske løsninger for å hente data fra eksterne leverandører, og utvikle felles standarder for symbolisering slik at dataene på Miljøstatus framstår med en enhetlig profil Modernisere kartpresentasjonsløsningene på Miljøstatus og integrere disse bedre med temasidene. 7

8 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) 2. Innledning 2.1 Bakgrunn for oppdraget tatens forurensningstilsyn (FT) arbeider med å oppgradere / utvikle nettstedet Miljøstatus i Norge (http://www.miljostatus.no/) for mer helhetlig formidling av informasjon innen hav- og vann. Her inngår også å kunne formidle alle relevante datasett på området. Rådgivningsfirmaet Multiconsult A har fått i oppdrag av FT å kartlegge og sammenstille aktuelle datasett, og å foreslå hvordan disse kan formidles på nettstedet. Relevant, pålitelig informasjon til rett tid om miljøet, hva som påvirker det, belastningsnivået, konsekvenser av utviklingen og virkninger av tiltak er svært viktig for beslutningstakere på ulike nivå. Miljøstatus i Norge er hovedkanalen for informasjon om dette. For å sikre at forvaltningen har det nødvendige informasjonsgrunnlaget, ønsker en å sikre at alle relevante data og kunnskap fra alle sektorer, kan gjøres tilgjengelige. FT har etablert en faggruppe med deltakere fra Direktoratet for naturforvaltning ( DN), Norsk Polarinstitutt (NP), tatens kartverk (K), Havforskningsinstituttet (IMR), Kystverket (KV), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), tatens trålevern (NRPA) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 2.2 Dagens situasjon Det eksisterer allerede, eller er under utvikling, mange databaser som inneholder miljødata (Grunnforurensningsdatabasen, Vannmiljøbasen, EAPOPs database, MAREANOs database, MOJ, Forurensning, IMRs databaser osv). Internasjonale databaser som administreres for eksempel av ICE, OPAR, EMEP og EEA inneholder også en rekke relevante data, som særlig er interessante med tanke på for internasjonale sammenstillinger. Når det gjelder formidling av hav- og vanndata i Norge er dette spredd på en rekke forskjellige aktører og nettsteder. De viktigste er beskrevet i det følgende. På Miljøstatus i Norge er den tekstlige beskrivelsen av hav- og vanndata delt på flere kategorier, de tre viktigste er vannforurensning, naturområder og polarområdene. Kart og miljødata ligger på en egen innsynsløsning i Miljøstatus, men her er det få datasett innenfor hav og vann som er tilrettelagt pr i dag. Nettstedet Vann-nett viser miljøinformasjon om elver, innsjøer, grunnvann og kystvann. Det er mulig å velge ulike tema som forurensning, fysiske inngrep og biologiske påvirkninger, og få oversikt over hvilke sektorer som påvirker vannet. Vann-Nett er et samarbeidsprosjekt mellom NVE, FT og DN, og ligger driftsmessig hos NVE. DN har på sine nettsider WM-servere med data fra fagsystemet VannInfo, Naturbase, Fjordkatalogen og Marine naturtyper. Vannportalen.no er et nettsted med informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskriften om rammer for vannforvaltningen i Norge, og annet arbeid knyttet til EUs vannrammedirektiv. 8

9 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) Det at hav- og vanndata pr i dag er spredd på så mange instanser og innsynsløsninger gjør det vanskelig for potensielle brukere av data å skaffe seg en god oversikt. ærlig gjelder dette ikke-profesjonelle brukere, som bruker denne type data mer sporadisk. Dagens situasjon er derfor lite tilfredsstillende, og kan bidra til at potensialet i de store mengder data som finnes på dette fagfeltet ikke blir godt nok utnyttet. 2.3 Oppdragets innhold FT inviterte høsten 2008 flere firma til å gi tilbud på kartlegging og sammenstilling av datasett innen området hav og vann. Multiconsult ble tildelt oppdraget, som omfatter følgende: 1. Kartlegging av datasett basert på gitte prioriteringskriterier og mal for beskrivelse (dokumentasjon) av det enkelte datasett. 2. Foreslå en struktur for presentasjon og manøvrering på Miljøstatus. 3. Bistand til IKT- konsulenten til Miljøstatus ved realiseringen av løsningen i Miljøstatus. Dette kan være nødvendige presiseringer knyttet til dataene, og den funksjonelle utformingen av brukergrensesnittet. Foreliggende rapport dokumenterer punkt 1 i oppdraget og gir noen overordnede føringer i forhold til punkt 2. Mer detaljert rapportering i forhold til punkt 2 skjer i eget notat og punkt 3 vil være gjenstand for bearbeiding i løpet av våren

10 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) 3. Metode 3.1 Innhenting av informasjon Det foreligger en rekke karttjenere som gir oversikt over ulike typer hav- og vanndata. Informasjon om tilgjengelige datasett er hovedsakelig basert på gjenomgang av eksisterende karttjenester og publiserte datakataloger. Et datasett er i dette oppdraget definert som et utvalg av data som har sammenheng med hensyn til tema og egenskaper. Både ubearbeidede data (rådata) og mer sammenstilte data kan være datasett. 3.2 Prosess Arbeidet med kartleggingen har skjedd i dialog med faggruppen opprettet av FT, gjennom jevnlig rapportering ved deltakelse på faggruppens møter. Vi har vært i kontakt med dataeiere på telefon- og e-post, og også sendt ut e-post med resultater av kartleggingen for gjennomgang og kommentarer (se kapittel 3.4). 3.3 Beskrivelse av datasettene. For beskrivelse av det enkelte datasett er det lagt til grunn en mal utarbeidet av FT med grunnlag i FTs miljødatakatalog og supplert med egenskaper som er viktig for kartleggingen. Tabell 1: Mal for registrering av datasett Egenskaper Utfyllende beskrivelse Datasettnavn ID- kode URL Beskrivelse Tittel Avklares senere Til originalkilde hvis mulig URL til publiseringskanal for originalt datasett Hva dataene beskriver DPIR D= drivkrefter, P=påvirkning, = tilstand, I=konsekvenser av tilstanden, R= miljøtiltak Geografisk tilhørighet Type stedfesting Utslippskilde Metode Oppdateringsfrekvens tart tidsserie topp tidsserie Dataeier Dataforvalter Kontakt Navn på område Koordinater (punkt, linje, polygon) eller knytte til annen geografisk enhet f.eks. fylke, kommune (Påvirkning) Virksomhet, gruppe, standardisert (f.eks NACE) Hvordan dataene framkommer; Målinger, beregning, modellering, eventuelt annet. Hvor ofte nye dataverdier framskaffes Når måleserie ble påbegynt Når måleserien ble avsluttet Eier av data om forvalter (lagrer og eventuelt distribuerer) dataene på vegne av eier Navn på etat, avdeling, seksjon, (eventuelt navn på kontaktperson). 10

11 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) Arbeidsprosess Datakilde Dataoverføring Datatilgjengelighet Norge Digitalt Hvilken oppgaveløsning dataene inngår i, kan være (spesifiser): myndighetsutøvelse, oppfølging av forvaltningsplan, vurdere status for nasjonale mål, internasjonal rapportering. Database, elektronisk rapport, elektronisk regneark eller annet (spesifiser) Muligheter for online henting av data hos originalkilde (Web- services, WM eller annet) Tilgjengelighet for bruker (brukergrensesnitt). Bør utdypes nærmere. Indikerer om datasettet er innrapportert til Norge Digitalt Registreringsskjemaene for hvert enkelt datasett skal inn i databasen Miljøreferanser. kjemaene følger rapporten som vedlegg. Data for grunnvann har ikke vært behandlet i dette oppdraget. 3.4 Kvalitetskontroll av data De registrerte datasettene ble sendt ut til kontaktpersonene fra de ulike dataeierne i midten av desember 2008, for kontroll av den registrerte informasjonen. Totalt ble det sendt ut e-post til 55 kontaktpersoner. Av disse kom det svar fra 19. Generelt var det få justeringer av tabellene, og våre tabeller er rettet opp. Der det har vært spesielle uklarheter knyttet til forhold rundt datasett har det blitt tatt kontakt med dataeierne for å gjøre nødvendige avklaringer. Registreringene er i tillegg kvalitetssikret av relevante fagpersoner internt i FT. 11

12 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) 4. Registreringer av datasett 4.1 Generelt Totalt er det gjennom arbeidet blitt registrert 187 datasett som omhandler miljørelaterte data om hav- og vann. I disse inngår et vidt spenn av data, fra store landsomfattende systematiske registreringer over lang tid, til ulike lokale datasett knyttet til mer kortvarige prosjekter. Når det gjelder de større og mer betydningsfulle datasettene er det naturlig nok lagt vekt på at registreringene skal være fullstendige. For lokale avgrensede datasett vil det finnes data som ikke er registrert gjennom dette arbeidet, da det for denne type data er en lang rekke aktører som kan være produsenter. I det følgende er de registrerte datasettene fra de største dataleverandørene gjennomgått, sortert på dataeiere/-forvaltere. For de resterende datasettene vises til vedlegg 1. Kolonnen bruksområder i tabellene angir hvor mange av de fire prioriterte bruksområdene datasettet er knyttet til, se beskrivelse i kapittel 5. Dess høyere verdi/poengsum datasettet har i denne kolonnen, jo flere bruksområder er det knyttet til. entrale datasett vil dermed få en høy verdi. Det kan imidlertid forekomme viktige datasett som har et begrenset antall bruksområder. Dette er mer detaljert omtalt i kapittel 5 om prioritering av datasett. Datasettene i tabellene er sortert etter poengsum i kolonnen bruksområder, deretter er de listet ut etter hvilke områder de dekker (kyst, hav, innsjø eller elv). Videre er de sortert tematisk etter hva datasettene inneholder informasjon om (vannkjemi, sedimenter, alger/flora, virvelløse dyr, fisk og amfibier, og fugl). 4.2 Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tiftelsen Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er et nasjonalt forskningsinstitutt som utfører forskning, undersøkelser, utviklingsarbeid og utredninger innenfor vannfaglige spørsmål. tiftelsen har et styre oppnevnt av Miljøverndepartementet (MD), Norges forskningsråd og NIVAs ansatte. NIVA har lagt til rette en rekke datasett som nedlastbare via ArcIM services. I tillegg er mange av datasettene vi har registrert allerede overført til den nye vannmiljødatabasen hos FT. Noen datasett er under klargjøring for tilgjengeliggjøring. Niva kan levere data etter IO metadata standard. 10 av de registrerte datasettene som forvaltes av NIVA på oppdrag av FT. 12

13 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) Tabell 2: Datasett som forvaltes av NIVA Bruksområder Datasettnavn Beskrivelse Geografisk tilhørighet 4 Elvetilførsler til kystområdene (RID) Elvetilførselsprogrammet måler tilførsler av næringssalter og utvalgte miljøgifter til norske havområder. Parametere: Ledningsevne, suspendert partikulært materiale, TOC, Tot P, ortofosfat, Tot N, nitrat, NH4, Pb, Cd, Cu, Zn, As, Hg, Lindane. Nasjonalt, 10 (36) elver Kommentar Tilgjengelighet Datakilde tatlig program for forurensningsovervåknin g (PFO). Årlig rapport til RID og OPAR Det norske nettstedet krever brukernavn og passord, men rapportene og tabellene er tilgjengelige fra EIONETT: eu/no/ospar/rid. Fra 1999 og fremover Database 4 Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge, fra 1990 (NIVA serie) Hovedmålet med programmet er å samle inn serier av biologiske, fysiske og kjemiske målinger over lang tid, for å skaffe kunnskap om tilstand og styrende prosesser i vårt kystvann. Regional, Østfold til Hordaland tatlig program for forurensningsovervåking (PFO) Hydrografidata/kjemidata rapporteres årlig til ICE. Ingen restriksjoner på bruk av data forutsatt kildehenvisning. Datasettene er under tilrettelegging for offentliggjøring. Digitalisert, database under bearbeiding 3 ur nedbør overvåking av 16 elver, fra 1966 (NIVA serie) Av disse 16 elvene inngår ca 8 også i kalkingsovervåkingen Kjemi:pH, Ca, Alk, RAl, ILAl, TOC, Kond, Mg, Na, K, Cl, O4, NO3, Tot N/L, Tot P/L Biologi: Fisk og krepsdyr (NINA), invertebrater (UiB). Nasjonalt tatlig Program for Forurensingsovervåking (PFO). Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Rapporteres årlig til EEA/WIE Rapportene og tabeller er tilgjengelige fra eu/no/eea/ewn1 Digitalisert/ På papir publisert 3 Blåskjellindeksen Forurensningsindeks og referanseindeks basert på observasjoner av miljøgifter i blåskjell fra utvalgte områder Nasjonalt tatlig program for forurensingsovervåking Rapport. Datasettene er ikke klarlagt som wms tjeneste fra NIVA, men er under planlegging. ft.no/publika sjoner/overv aking/1799/t a1799.pdf 3 Forurensning i marine sedimenter rundt skipsverft Forurensede sedimenter relatert til kipsverft. Nivåene representert med FT klasser for PCB, PAH, TBT, Hg og Cu. Nasjonalt Forurensede sedimenter, fylkesvise tiltaksplaner. Nedlastbart som dbf filer Database 3 Overvåking av miljøgifter langs kysten (CEMP) Tungmetaller og organiske miljøgifter blir analysert hvert år i blåskjell, torsk eller flatfisk fra stasjoner og i bunnsedimenter hvert 5 10 år. Effekter av miljøgifter i marine organismer blir også undersøkt på et utvalg av stasjonene. Landsdekkende tatlig Program fpr Forurensningsovervåkni ng (PFO). Rapporteres til ICE / OPAR Kan evt. gjøres tilgjengelig på forespørsel til NIVA via kontaktperson. Data er også tilgjengelige via EIONET Rapport 13

14 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) Bruksområder Datasettnavn Beskrivelse Geografisk tilhørighet 3 TEOTIL Tilførsel av N og P til kystvann 2 ur nedbør 7 feltforskningssta sjoner, fra 1973 (NIVA serie) 2 Forurensningsovervåking i Orkla og Gaula, fra 1979 (NIVAserie) 2 Landsomfattende eutrofieringsund ersøkelse , 405 innsjøer (NIVAserie) 2 ur nedbør overvåking av 200 innsjøer, fra 1986 (NIVA serie) 2 Kalkingsovervåking ca 250 elve og innsjøstasjoner (NIVA serie) Tilførsel av N og P til kyst. Nasjonalt Tilførsler av næringssalter til Norges kystområder, beregnet med tilførselsmodellen TEOTIL. Årlig rapport til OPAR via RID. Kjemi: ph, Ca, Alk, RAl, ILAl, TOC, Kond, Mg, Na, K, Cl, O4, NO3, Tot N/L, Tot P/L. Fysisk: Nedbør, avrenning, nedbørkjemi. Jord: Jordkjemi (NIK). Orkla: Begroing, vannkjemi. Gaula: Begroing, vannkjemi, bunndyr, fisk. Feltdata: iktedyp, visuell farge Zooplankton: ca. 87 arter, fordelt på Cladocera (28), Copepoda (23)og Rotifera (33) Fytoplankton: ca. 650 arter, fordelt på Bacillariophyceae (107), Chlorophyceae (257), Chrysophyceae (118), Cryptophyceae (25). Kjemi: ph, Ca, Alk, Ral, ILAl, TOC, Kond, Mg, Na, K, Cl, O4, NO3, Tot N/L, Tot P/L. Biologi: Fisk og krepsdyr (NINA), invertebrater (UiB). Parametre varierer innenfor de ulike vassdragene, men følgende variabler er med i hele eller deler av prosjektene som inngår i kalkingsovervåkingen: Biologi: makrovegetasjon, begroing, krepsdyr, bunndyr, fossekall, fisk, planteplankton, dyreplankton. Enkeltlokalitet( er) Regional Landsdekkende /Regional/ Lokal/ Enkeltlokalitet(er) Landsdekkende Landsdekkende Kommentar Tilgjengelighet Datakilde tatlig Program for Forurensingsovervåking (PFO). Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør Overvåking i forbindelse med gruvedrift. Har tidligere omfattet flere gruvepåvirkede vassdrag. Omfatter i dag også øvre deler av Glomma og ulitjelmavassdraget. tatlig program for forurensningsovervåking (PFO): "Landsomfattende trofiundersøkelse av norske innsjøer". tatlig Program for Forurensingsovervåking (PFO). Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Kalking i vann og vassdrag. Biologiske data fra NINA Ingen restriksjoner. Datasettet som er tilgjengeliggjort dekker bare deler av landet, men iflg NIVA kan data legges til rette slik at det blir landsdekkende. ArcIM. Data er tilgjengelig som tabeller via eu/no/ospar/rid Er overført til vannmiljø Ja, v/forespørsel til NIVA Aggregerte data er publisert i rapporter og internasjonale publikasjoner og kan i tilleg lastes ned som klassifiserte data via NIVA wms tjeneste. Data er også tilgjengelig ved henvendelse til prosjektleder på NIVA. Er overført til vannmiljø Ja, v/forespørsel via kontaktperson. KOTRA, JOVÅ, INKOY, ALTINN Digitalisert/ På papir publisert Digitalisert/ På papir upublisert /På papir publisert Digitalisert/ På papir publisert Digitalisert/ På papir publisert Digitalisert/ På papir upublisert/ På papir publisert 14

15 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) Bruksområder Datasettnavn Beskrivelse Geografisk tilhørighet 2 Gjersjøen med 5 tilløpsbekker og utløpselv, 1971 dd (NIVA serie) Overvåking av vannkjemi og plankton. Lokalt Kommentar Tilgjengelighet Datakilde Overvåking av vannkvalitet, og plankton. Rutineovervåking i forbindelse med bruk som drikkevann. Både bearbeidete data og rådata finnes i rapporter fra prosjektet. Digitale data fra 1988 er lagret på NIVAs wms tjeneste. For tilgang henvendelse gjennom kontaktperson. oni%5crapparkiv7.nsf/u RL/68859DFD3CA435F8C C07E9/$FILE/ _150dpi.pdf Digitalisert 1 uldalslågenvannvegetasjonvassdragsregulering, (NIVA serie) Dekningsbidrag av algebegroing, moser og karplanter. Lokal/Enkeltlok alitet(er) Deler av serien inngår i FOU kalkingsovervåking DN Tilgang på data må søkes via kontaktperson Digitalisert 1 Heftingsdalen i Aust Agder forurensningsovervåking, fra 1985 (NIVA serie) ph, konduktivitet, turb, farge, NO3, Tot N/L, PO4 P, Tot P/L, NH4, K, TOC + bakt. Lokal Overvåling i forbindelse med avfallsdeponi Ja, v/forespørsel til NIVA via kontaktperson. Digitalisert/ På papir upublisert/ På papir publisert 1 trondafjorden i Nord Aurdal, 1985 dd (NIVAserie) iktedyp, ph, Kond., Turb:, Alk., Tot N, NO3 N, Tot P, Klf a., TCOL., Kvantitativ zooplanktonsammensetni ng (enkelte år, kvantitativ planteplanktonsammensetning). Lokal Overvåking ifm. Vannkraftutbygging i Øystre lidre vassdraget. For en stor del statlig finansiert. Tilgjengelig ved henvendelse til NIVA via kontaktperson. Digitalisert/ På papir publisert 1 Randsfjorden (NIVA serie), 2 stasjoner 1988 dd iktedyp, temperatur, Farge, ph, Turb:, Alk., Tot N, NO3 N, Tot P, i, Klf a, TCOL., Kvantitativ zooplanktonsammensetni ng, kvantitativ planteplanktonsammensetning. Enkeltlokalitet( er) Overvåking ifm. Vannkraftutbygging i Dokka vassdraget. For en stor del statlig finansiert. Tilgjengelig ved henvendelse til NIVA via kontaktperson. Digitalisert/ På papir publisert 1 Mjøsa ved kreia, 1972 dd (NIVA serie) Kvantitativ zooplanktonsammensetni ng, Mysis, Kvantitativ planteplanktonsamensetning, temperatur (epilimnion), siktedyp, Tot P, Tot N, NO3 N, Klorofyll a, ph, Alkalinitet, i, primærproduksjon (siden 1973) Lokal\Enkeltlok alitet(er) Overvåking av Mjøsa med tilløpselver. tatlig bidrag til hovedstasjon kreia. Tilgjengelig ved henvendelse til NIVA via kontaktperson. Digitalisert/ På papir publisert 1 EMERGE ( European Mountain lake Ecosystems: Regionalisation diagnostics & socio economic Evaluation.) Vannkjemi (TotP/L: ph, Ca, Alk, RAl, ILAl, TOC, Kond, Mg, Na, K, Cl, O4, NO3, Tot N/L, Tot P/L, NH4 N)), Fisk (metaller i organer, blodkomponenter, histologi, ulike vevsprøver), Invertebrater, Bakterier, Zooplankton, Fytoplankton Internasjonalt Database er under opparbeidelse, og data under innsamling. Digitalisert 15

16 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) Bruksområder Datasettnavn Beskrivelse Geografisk tilhørighet 1 Miljøgifter i renseanlegg i Mjøsregionen, Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) kartlagt forekomst av utvalgte miljøgifter ikommunale avløpsrenseanlegg omkring Mjøsa i perioden juni desember Mjøsa Kommentar Tilgjengelighet Datakilde Undersøkelsen er en del av FTs overvåkningsprogram for miljøgifter i Mjøsa. TA 2406/2008. Rapport 16

17 Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009) 4.3 Havforskningsinstituttet (IMR) Havforskningsinstituttet (www.imr.no) er det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemer i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Derfor er rundt halvparten av virksomheten finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet. Havforskningsinstituttet har publisert en datakatalog som gir oversikt over instituttets data. Katalogen gir en god oversikt over hvilke data som eksisterer, hvilke parametere som er registrert, når dataserien startet, innsamlingsfrekvens med mer. Katalogen er delt inn i fagområder og geografiske områder. I tabell 3 har vi plukket ut datasett som vurderes som aktuelle for Miljøstatus. Datasettene er ikke registrert i sentrale databaser, men planlegges å registreres via British Oceanographic Data Centre (BODC) som har en katalog over European Directory of Marine Environmental Data (EDMED) datasett. Tabell 3 Datasett som forvaltes av IMR. Bruksområder Datasettnavn Beskrivelse Geografisk tilhørighet 4 Hydrografidatabasen, Flødevigen 4 Miljø, kagerrakkysten, fjorder (1924 ) 3 Radioaktivitet i norske havområder 3 Regionale undersøkelser i fjordene på kagerrakkysten 3 Fiskeriressurser, utbredelseskart Lange tidsserier på oseanografiske snitt, i alt vesentlig Torungen Hirtshals (1952) i kagerrak og tilgrensende områder og enkeltstasjoner på kagerrakkysten og fjordene (begynt i 1924). Miljøtokt i kagerrak, Kattegat og østlige Nordsjøen begynte i kagerrakkysten. Parametere: Klorofyll, hydrogensulfid, n salter, oksygen, saltholdighet, temperatur. Det tas prøver av sjøvann, sedimenter og biota jevnlig og flere ganger om året. Det analyseres på innhold av radioaktivt cesium og Tc 99. Ansvarlig på radioaktivt cesium. Det gjennomføres ca 7 tokt per år til Ytre Oslofjord,Grenlandsfjordene og Risørbassenget. Parametere: Fosfat, klorofyll, nitrat, nitritt, oksygen, saltholdighet og silikat. Oversikt over utbredelse og gyteområder for marine resurser. Vannmasser Nordsjøen/kag errak/kyst Kyst, fjorder kagerrak Nordatlanteren, Nordsjøen til sør i Barentshavet Ytre Oslofjord til Risør Hav/Kyst Kommentar Tilgjengelighet Datakilde Overvåke og tilstandsvurdere miljøforhold i det åpne kagerrak, på kagerrakkysten og fjordene. Overvåke og tilstandsvurdere miljøforhold i det åpne kagerrak, på kagerrakkysten og fjordene. Oksygenforbruk kagerrakkysten Prøver av sjøvann, sedimenter og biota. Overvåke miljø og klimaforhold i utvalgte fjorder fra Ytre Oslofjord til Risør. Datagrunnlag for forvaltning av kommersielle ressurser. Ingen restriksjoner, men kontaktpersonen må kontaktes for tilgang på data. (EDMED metadata) Ingen restriksjoner, men kontaktpersonen må kontaktes for tilgang på data. (EDMED metadata) På forespørsel til kontaktperson. (EDMED metadata) På forespørsel til kontaktperson. (EDMED metadata) Ingen begrensninger for innsyn. Lokalt lagret hos IMR Lokalt lagret hos IMR Data er lagret lokalt hos IMR Data er lagret lokalt hos IMR Database 17

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15 ISBN-nr : 82-7072-383-5. Bildearkiv. Utskriftsversjon (PDF) DN Håndbok 15

Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15 ISBN-nr : 82-7072-383-5. Bildearkiv. Utskriftsversjon (PDF) DN Håndbok 15 DN Håndbok 15 Kartlegging av ferskvannslokaliteter DN-håndbok 15 ISBN-nr : 82-7072-383-5 Bildearkiv Utskriftsversjon (PDF) http://localhost/dn15/ [11.06.2001 14:07:15] Forord Forord Det er en politisk

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Rapport fra et delprosjekt under forvaltningsplanen for Barentshavet Prosjektledere: Cecilie H. von Quillfeldt og Are Dommasnes 19. oktober

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99)

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99) ISBN 82-577-4196-5 Statens forurensningstilsyn (SFT) ble opprettet i 1974 som et direktorat under Miljøverndepartementet. SFT skal bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Vi arbeider for at forurensning,

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Rapport. EUs Vanndirektiv og bruk av modeller. Vurdering av beregningsmodeller for vassdrag ved implementeringen av EUs Vanndirektiv

Rapport. EUs Vanndirektiv og bruk av modeller. Vurdering av beregningsmodeller for vassdrag ved implementeringen av EUs Vanndirektiv - Åpen Rapport EUs Vanndirektiv og bruk av modeller Vurdering av beregningsmodeller for vassdrag ved implementeringen av EUs Vanndirektiv Forfatter(e) Tor Haakon Bakken Håkon Borch (BIOFORSK) SINTEF Energi

Detaljer

TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4

TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4 Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land) TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4 Forord Statens forurensningstilsyn

Detaljer

Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften

Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften M-195/2014 RAPPORT Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften Resultater for utvalgte innsjøer Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften -195/201 M-195/2014 Utgiver:

Detaljer

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Målsettinger og suksesskriterier Brian Glover, Multiconsult Åge Brabrand, Universitetet i Oslo John Brittain, Universitetet i Oslo Finn Gregersen, Multiconsult Johannes

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning

Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning (Et eksempel fra Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylke) Per Ryghaug, Norges geologiske undersøkelse, Postboks 3006, LADE,

Detaljer

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk?

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 Ingeborg Palm Helland, Bengt Finstad, Ingebrigt Uglem, Ola H. Diserud, Anders

Detaljer

Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm

Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm NIJOS rapport 3/04 Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon

Detaljer

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig forvaltning av havområdene i framtida Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE KAPITTEL 2 MAREANO

Detaljer

Årsrapport PURA 2014 1

Årsrapport PURA 2014 1 Årsrapport PURA 2014 1 INNHOLD FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 1. TILSTANDSVURDERING FOR HVERT TILTAKSOMRÅDE... 14 1.1 Gjersjøvassdraget... 14 1.2 Årungenvassdraget... 53 1.3 Bunnefjorden... 74 2. RESULTATER

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

MAREANO Årsrapport 2011

MAREANO Årsrapport 2011 MAREANO Årsrapport 2011 MAREANO Programgruppen 08.05.2012 I n n h o l d 1. Summary... 3 2. Sammendrag... 4 3. Innledning... 5 4. Mål, tid og kostnader 2011... 6 Mål - datainnsamling 2011... 6 Mål - bearbeiding

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer