Sikkerhetsforum september Knut Thorvaldsen OLF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsforum. 21. 22. september 2011. Knut Thorvaldsen OLF"

Transkript

1 Sikkerhetsforum september 2011 Knut Thorvaldsen OLF

2 Innhold 1. System for å sikre kvalitet på sikkerhets- og beredskapsopplæring 2. OLFs oppfølging av hydrokarbonlekkasjer 3. OLFs oppfølging av brønnhendelser 4. Krav på heliport / ID-kontroll på helikopterterminalene 5. Annet 2

3 1. System for å sikre kvalitet på sikkerhetsog beredskapsopplæring Bakgrunn Regelverkskrav Ny kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapssopplæring Oversikt over hvilke kursleveranser som er omfattet av ordningen Kvalifikasjonskrav Godkjenningsprosess OLF-godkjenning Arbeidstakermedvirkning Hva er nytt? 3

4 Kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Bakgrunn: For å sikre god kurskvalitet og enhetlige kursleveranser innenfor sikkerhets- og beredskapsopplæring, har OLF på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikring og godkjenningsordning av kursleverandører. Denne ordningen ivaretar også forpliktelsene gitt i avtalen om gjensidig anerkjennelse av sikkerhets- og beredskapsopplæring rundt Nordsjø-bassenget (OLF, Oil & Gas UK, NOGEPA og Danish Operators). OLF har på vegne av Operatørene ivaretatt en godkjenningsordning for kurssentra som leverer sikkerhets- og beredskapskurs, siden tidlig på 1990-tallet. I en kortere periode foresto PSK en slik godkjenningsordning, men denne ordningen ble avviklet 1. okt

5 Kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Regelverkskrav: OLF Kvalifikasjons- og revisjonsordning skal ivareta krav i lov- og forskriftsverk. Relevant er; Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene Tjenesteloven Krav om sikkerhetskurs og beredskapsopplæring følger av petroleumslovens 9-7, som pålegger rettighetshaver et særlig ansvar for å påse at personell som anvendes i virksomheten er faglig kvalifisert og har gjennomgått tilstrekkelig sikkerhetsopplæring. Krav til sikkerhetsopplæring er nærmere utdypet i styringsforskriften 14 og aktivitetsforskriften 21 og Det fremgår av Ptils veiledning til aktivitetsforskriften 21 at OLFs (og NRs) anbefalte retningslinje for sikkerhets- og beredskapsopplæring 002, bør brukes for sikkerhets- og beredskapsopplæring for personell på innretninger og fartøy.

6 NY Kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Ulike skisser til ny kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring er blitt drøftet i OLFs nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring (NSOB) ved flere anledninger NSOB har representasjon fra følgende aktører: Operatørselskapene Norges Rederiforbund Fagforeningene (IndustriEnergi, SAFE og Lederne) Representanter for kursleverandører av sikkerhets- og beredskapskurs Petroleumstilsynet er blitt invitert som observatør, men har avslått deltakelse Utkast til ny kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring ble sendt på høring til aktørene representert i NSOB 24.august Utkastet ble drøftet i NSOB-møtet 30.august 2011 Høringsfrist for kommentarer/innspill: 10.september 2011 Prosess for drøfting og godkjenning i OLFs styrende organer er planlagt sluttført 15.november

7 Kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Kvalifikasjons- og revisjonsordningen omfatter leverandører av følgende kurs: GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING (GSK) *) SPESIALISERTE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS Kurs for søk- og redningslag *) Kurs for livbåtfører *) Kurs liten MOBbåt *) Kurs stor MOBbåt *) Kurs førstehjelp *) Kurs HLO *) Kurs i skadestedsledelse Kurs i beredskapsledelse *) Kurs i personalomsorg *) grunnkurs/repetisjonskurs 7

8 Kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Kvalifikasjonskrav: Krav til prekvalifisering: Kursleverandør (søker) må være kvalifisert inn i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien i Norge. Det er i tillegg definert krav til bl.a.: Mål for virksomheten Styringssystem System for å ivareta kvalitet på tjenesteleveransene (herunder avvikssystem) Drift og økonomi Administrasjon Lokaler og fasiliteter Utstyr Hvordan aktuelle fagplan ivaretas (herunder kompetansekrav til instruktører) Risikoanalyser og risikovurdering for aktuelle kursleveranse Internt register for gjennomførte kurs Registrering i EPIM dataregister (gjelder kun GSK og GSK rep.) Kursbevis og utforming av disse 8

9 Kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Godkjenningsprosess: Status som kvalifisert i Achilles må dokumenteres. Søknad og underlagsdokumentasjon sendes OLF. OLF utnevner et revisjonsteam. Formøte hos søker (om nødvendig). Revisjonsteamet foretar revisjon hos aktuelle kursleverandør Revisjonsrapport utarbeides og sendes kursleverandør/søker. Revisjonsrapport skal beskrive evt. avvik og gi søker frister for korrigering av avvik. Revisjonsteamets endelige anbefaling forelegges OLFs prosesseier (OLFs fagsjef HMS). OLFs prosesseier beslutter om OLF-godkjenning kan gis eller ikke. Søker informeres om OLF-godkjenning (eller avslag på slik) og inkluderes evt. i listen over OLF-godkjente kursleverandører på Liste over godkjente kursleverandører Eventuell klage på vedtak om godkjenning vil bli vurdert av OLFs Klageutvalg 9

10 Kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Godkjenning i henhold til ordning: Når alle avvik er lukket og OLF har mottatt dokumentasjon og bekreftelse på dette, kan revisjonsteamet innstille til godkjenning. Innstillingen kan være: Godkjenning i samsvar med søknad Deler av det søkte omfanget gis godkjenning, eller Godkjenning innvilges ikke Godkjenningens varighet er gyldig for en periode på 5 år. OLF stiller krav om ulike typer oppfølgingsaktiviteter: OLF krever at den godkjente kursleverandøren tar initiativ til minst en revisjon av aktuelle fagområde utført av et akkreditert revisjonshus i løpet av 5-års perioden for godkjenningens varighet. Revisjoner utført av anerkjente revisjonshus på oppdrag fra andre oppdragsgivere, for eksempel Sjøfartsdirektoratet, skal forelegges OLF. OLF vil i tillegg gjennomføre oppfølgingsbesøk hos den godkjente kursleverandøren ila 5-års perioden når dette finnes hensiktsmessig. 10

11 Kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Arbeidstakermedvirkning (sitat fra den nye ordningen): «Revisjonsteamet skal alltid bestå av minst to representanter fra Operatørene. En av disse skal ha fagkompetanse / kvalifikasjoner i forhold til det faglige innholdet som skal vurderes, og den andre operatørrepresentanten skal ha revisorkompetanse. Revisorteamets deltakere hentes fra en ressurspool som er etablert av Operatørene og som koordineres av OLFs nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring (NSOB). Det skal i tillegg alltid inviteres med en fagforeningsrepresentant fra de fagforeningene som er representert i OLFs NSOB i henhold til en på forhånd definert ressursliste.» «OLFs Klageutvalg er oppnevnt av OLF. Klageutvalget består av leder og nestleder for OLFs HSE Managers Forum og leder for OLFs Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring (NSOB) samt en representant fra en av fagforeningene som er representert i NSOB.» 11

12 Kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Hva er nytt sammenliknet med tidligere godkjenningsordninger: Krav til pre-kvalifisering (Achilles). Mer detaljerte og spesifikke krav til både virksomhet, fasiliteter og utstyr samt faglig innhold i kursleveransen. Ordningen er mer transparent og forutsigbar for kursleverandørene. Revisjonsteamet må dokumentere kompetanse både innenfor det aktuelle fagområdet som skal revideres samt må ha revisorkompetanse. Det etableres et eget Klageutvalg. Det etableres arbeidstakermedvirkning på to arenaer: Deltaker i revisjonsteam Medlem av klageutvalg 12

13 2. OLFs oppfølging av hydrokarbonlekkasjer Barrierer for å unngå storulykker Hydrokarbonlekkasjer Organisering av prosjekt HC-lekkasjer OLFs nettverk HC-lekkasjer Prosjektets tilnærming Definerte hovedaktiviteter Status. Lære fra tidligere HC-lekkasjer Status: Erfaringsoverføring mellom selskapene på norsk sokkel Status: Erfaringsoverføring fra andre regioner (UK) Aktiviteter Framdriftsplan 13

14 Barrierer for å unngå storulykker Hindre HClekkasje Redusere mengde Hindre antennelse Hindre spredning Sikre evakuering Barrierer: Design Beste praksis Kontroll/overvåkning Kvalifikasjonskrav Kurs/kompetanse Arbeidstillatelsessystem Risikovurderinger Etc. Barrierer: Design Oppsamling Drenering Isolering Trykkavlastning/fakling Etc. Barrierer: Design Tennkildekontroll Ventilasjon Overrisling (deluge) Nedstengning Prosedyrer/kompetanse Etc. Barrierer: Design Passiv brannbesk. Aktiv brannbeskyttelse Ventilasjon Eksplosjonsbarrierer Etc. Barrierer: Design Evakueringsveier Passiv brannbeskyttelse Evakueringsmidler Prosedyrer/kompetanse Etc. Prosjektets fokus: Redusere antall HC-lekkasjer

15 Antall lekkasjer Hydrokarbonlekkasjer > 0,1 kg/s >10 kg/s 1-10 kg/s 0,1-1 kg/s RNNP 2010

16 Organisering prosjekt HC-lekkasjer OLFs Operations Committee Styringsgruppe: OLFs HSE Managers Forum Referansegruppe: OLFs nettverk - HC-lekkasjer - Teknisk sikkerhet Ekspertpanel Koordinator Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Etc. 16

17 OLFs nettverk hydrokarbonlekkasjer Medlemmer: Lars Offernes, Statoil leder Willy Røed, OLF fasilitator Endre Honningsvåg, Total Håvard Haslerud, Marathon Jan Einar Stene, ConocoPhillips Tor G. Tangeland, ConocoPhillips Livar Haga, BP Sigurd Rognsvåg, Statoil Stein Erik Hilmersen, ExxonMobil Sverre Hjelmtvedt, Statoil Tor Arne Grimsrud, Shell Ane Bryne Berg, Talisman Trond Østreborge, Statoil leder av OLFs nettverk teknisk sikkerhet Terje Langebro, Halliburton Observatører: Roy Kenneth Hegrø, SAFE Sigbjørn Lundal, Schlumberger SAFE Ole Johan Sverdrup, Statoil IndustriEnergi Odd Tjelta, Petroleumstilsynet Chul Aamodt, Mintra 17

18 Prosjektets tilnærming 1. Starte med aktiviteter/ tiltak basert på tilgjengelig kunnskap RNNP (PTIL) Selskapsintern informasjon Forskning 2. Innhente mer kunnskap parallelt 3. Bruke denne kunnskapen til å justere kurs på aktiviteter/tiltak 18

19 Definerte hovedaktiviteter Lære fra tidligere HC-lekkasjer Erfaringsoverføring mellom selskapene på norsk sokkel Erfaringsoverføring fra andre regioner (UK) 19

20 Status: Lære fra tidligere HC-lekkasjer Eksisterende kartlegginger av årsaker er gjennomgått Selskapsintern informasjon om lekkasjer fra 2010 og 2011 er innhentet Vil bli gjennomgått for å få en ytterligere forståelse av årsaker 20

21 Status: Erfaringsoverføring mellom selskapene på norsk sokkel Erfaringsutveksling: Seminar september 2011 Beste praksis: Arbeid på hydrokarbonførende utstyr Arbeidsmøter høsten 2011 Kartlegge ulik praksis Mål: Komme frem til en felles beste praksis Revitalisere funnene fra GaLeRe-prosjektet 21

22 Status: Erfaringsoverføring fra andre regioner (UK) Informasjonskanaler kartlagt og skriftlig informasjon hentet inn Kommunikasjon opprettet Prioriterer analyse og erfaringsutveksling på egen sokkel i første omgang 22

23 Aktiviteter fremover Fullføre analyse av tidligere hydrokarbonlekkasjer Fortsette erfaringsutveksling Bygge videre på erfaringene fra seminar for erfaringsutveksling (september 2011) og arbeidsmøter for felles praksis for arbeid på hydrokarbonførende utstyr (høst 2011) Konkrete aktiviteter diskuteres, men er ikke besluttet Utfordring: Hvordan sikre at god praksis faktisk blir implementert? 23

24 Framdriftsplan Activity Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Identify project activities Achieve and describe an overview of relevant projects and related findings Monitor leaks that have occurred Compare the situation in Norway with other countries Identify and compare risk reducing measures for the operators at the Norwegian continental shelf Suggest methods to reveal differences between installations within one operator Develop risk analysis methodology Summarize project findings and recommendations Project management and administration 24

25 25 3. OLFs oppfølging av brønnhendelser

26 Sikkerhetsforum 21. september Brønnhendelser Knut Thorvaldsen, OLF

27 Antall brønnhendelser Sikkerhetsforum RNNP Utvikling av antall brønnhendelser Ekofiskområdet Barentshavet Norskehavet Gullfaks/Statfjord/Snorreområdet Oseberg/Trollområdet Friggområdet Sleipner/Balderområdet

28 Sikkerhetsforum Brønnhendelser Fokus på brønnhendelser adresseres gjennom Drilling Managers Forum: Månedlig agendapunkt med innspill fra medlemmene: Ved utgangen av august 2011 er 10 hendelser rapportert for Etablert Well incident task force * januar 2010: Utarbeider leksjoner/presentasjoner for kunnskapsdeling som sendes installasjonene på sokkelen Etablert Well incident classification task force* Forslag til retningslinjer for felles kategorisering og rapportering er pt til vurdering for implementering for RNNP rapportering. Etablert Well control competence task force* Sendte juni 2010 anbefalinger for kvalitetssikring av brønnkontroll opplæring og sertifisering til IADC og IWCF. IWCF er i ferd med å implementere dette i Norge og samarbeid mellom IADC og IWCF * Disse arbeidsgruppene har medlemmer fra både operatørene og boreentreprenørene: 28

29 Sikkerhetsforum Brønnhendelser Fokus på brønnhendelser (2): DMF i kontinuerlig dialog med Ptil vedrørende rapportering og kategorisering av brønnhendelser for RNNP. Ptil har engasjert SINTEF for å gjennomføre en kvalitativ studie av 2011 brønnhendelser. OLF/DMF s medlemmer vil bidra med nødvendig informasjon og data for gjennomføringen av studien. Målsetting er å beskrive utfordringer industrien må identifisere/forstå for å kunne redusere antall brønnhendelser. OLF s aksjonsgruppe etter Macondo. Egen gruppe innen boring utarbeider anbefalinger med bakgrunn i granskningsrapporter tilgjengelig. Felles Macondo seminar med Ptil i Stavanger

30 Sikkerhetsforum Brønnhendelser OGP Wells Expert Committee (WEC)(Globalt initiativ) OLF deltar aktivt i WEC som er en av OGP/GIRG s (Global Industry Respons Group) anbefalinger etter Macondo. Representert i de fire undergruppene med fokus på: Data base for hendelser BOP og pålitelighet, teknologi utvikling Menneskelige faktorer, trening, competanse og adferd Internasjonale standarder 30

31 4. ID-kontroll på helikopterterminalene OLFs anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene - 003: Bakgrunn og begrunnelse for at bankkort ikke lenger regnes for å være gyldig legitimasjon Oppsummering 31

32 OLFs anbefalte retningslinje for sikringskontroll på helikopterterminalene «11 Innsjekk av personell 11.2 Frammøte / legitimasjon / arbeidstillatelse Frammøte på heliport er 60 min. før helikopterets avgangstidspunkt med mindre annet er spesifisert av operatør. Alle innsjekkede passasjerer skal gå direkte til sikkerhetskontrollen. Alle reisende må kunne forevise: Gyldig legitimasjon (id kort) ved innsjekk, ref. kap Kursbevis for sikkerhets- og beredskapsopplæring Arbeidstillatelse (hvis aktuelt) Helseattest Medbringer tillatelse (hvis aktuelt) Medikament konvolutt (hvis aktuelt)» 32

33 OLFs anbefalte retningslinje for sikringskontroll på helikopterterminalene 003 (versjon ) «7.4.1 Identitetskontroll ID-dokument skal uoppfordret fremvises ved ankomst sikringskontrollen for bekreftelse mot utreisedokumentasjonen. Følgende identitetsdokumenter gjelder: Operatør- eller kontraktørselskaps ID-kort Pass Førerkort med bilde Bankkort med bilde ID-kort utstedt av offentlig myndighet Dersom en passasjer mangler nødvendig identitetsdokument, må identiteten til vedkommende bevitnes av en godkjent representant fra operatørselskapet på helikopterterminalen, eller av to passasjerer som kan legitimere seg. Disse to skal registreres.» 33

34 OLFs anbefalte retningslinje for sikringskontroll på helikopterterminalene 003 (versjon ) « Identitetskontroll ID-dokument skal uoppfordret fremvises ved ankomst sikringskontrollen for bekreftelse mot utreisedokumentasjonen. Følgende identitetsdokumenter gjelder: Pass med optisk variable elementer Førerkort med optisk variable elementer Nasjonalt ID-kort med optisk variable elementer Operatøren kan bestemme at operatørens eget ID-kort kan brukes som legitimasjon. 34 Dersom en passasjer mangler nødvendig identitetsdokument, må identiteten til vedkommende bevitnes av en godkjent representant fra operatørselskapet på helikopterterminalen, eller av to passasjerer som kan legitimere seg. Disse to passasjerene skal registreres i sikringsrapport som sendes operatørselskapet. Hvis det ikke er mulig å få bevitnet identiteten, må operatørselskapet kontaktes for å bestemme hvordan saken skal håndteres.»

35 Bakgrunn og begrunnelse Bakgrunnen for at bankkort ikke lenger er godkjent som ID ved utreise offshore er følgende: Vi ønsker å opprettholde strenge ID krav til personell som skal reise offshore. Utviklingen i de siste årene og månedene tilsier en skjerpet sikringskontroll fremfor det motsatte. Førerkort og pass inneholder elementer som gjør det mulig å verifisere at dokumentet er ekte. Dette er elementer som skriftstørrelse, skrifttype og såkalte optiske variable elementer som kun kan ses under spesielt lys (UV). Slikt lys finnes på alle helikopterterminaler, og personalet er opplært i å verifisere ID. Det stilles også krav til bildene som benyttes i både førerkort og pass. 35

36 Bakgrunn og begrunnelse (forts.): Bankkort derimot inneholder ingen spesifikke elementer slik som variable optiske elementer, krav til bilde etc. Dette sammenholdt med at det ikke finnes noen standardiserte krav for hvordan et bankkort skal se ut, gjør det nærmest umulig å fastslå om dokumentet er forfalsket eller ikke. I tillegg har det den siste tiden vært mange eksempler på forfalskede bankkort. I tillegg til dette åpner retningslinjen for ytterligere to muligheter for ID verifisering. Selskapsinternt ID-kort. Dette fordrer at selskapet har interne regler for ID-verifisering av sitt personell før kort utstedes. Dette er selskapets ansvar To personer kan i unntakstilfeller bevitne at tredjeperson er rette person i forhold til oppgitt personalia. 36

37 Oppsummering ID-dokumentet skal verifisere at operatør kjenner identiteten til alle som skal reise ut til og som skal oppholde seg på innretningen. På bakgrunn av siste tids utvikling og hendelser, har operatørene (etter råd fra aktuelle myndigheter) stilt krav om at kun offentlig godkjent ID-dokument skal godkjennes som gyldig ID-dokument for utreise på norsk sokkel. Dette er: Pass med optisk variable elementer Førerkort med optisk variable elementer Nasjonalt ID-kort med optisk variable elementer Det bør være i alles interesse at man har god kvalitet på ID-kontrollen på helikopterterminalene slik at man til enhver tid kjenner identiteten på alle som reiser ut til eller oppholder seg på den enkelte innretning. 37

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE

003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE 003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE Original versjon Nr.:003 Etablert: 01.04.94 Revisjon nr: 7 Rev. dato: 21.03.11 Side: 2 Innhold

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.05 Revisjon nr: 11 Rev. dato: 08.03.05 Side: 2 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 ANVENDELSE 4 1.3 MÅLSETTING OG PRINSIPPER

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon KonKraft viser til henvendelsen fra OED 8. februar 2011 og gjentatt i Petroleumsmeldingen, om videreføring av 16 av tiltakene

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Behov for felles innsats Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet

Behov for felles innsats Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet Behov for felles innsats Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) Kartlegging av sertifiseringsordninger i Norge, vurdering av aktuelle opplegg og forslag til en ordning

Detaljer