Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Stig Tore Skogsholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Stig Tore Skogsholm"

Transkript

1 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling - Saksliste Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Hanne Nora Nilssen, Tore ikedal, Trude Jægtvik Lillian B. Tønder Stig Tore Skogsholm Bjørn Frammarsvik, Arealplanlegger John Mardal, arealplanlegger Ellen Karin Kolle, barnerepresentant Tove Eliassen (sakene 54 og 55/11), kommuneoverlege Kirsten Toft (sakene 54 og 55/11), Havnevesenet v/frank Karlsen, Statoil v/kjell Magne Tysnes, Ståle Botn og sekr. Kristin angen Ingen Ingen i bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter: Sakspapirene var sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene var i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, ICA Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på ed opprop var det i alt til stede 7 representanter. Før behandling av ordinære saker orienterte Alstahaug havnevesen v/frank Karlsen og Statoil v/kjell Magne Tysnes til sak 55/11. Havnevesenets oppsummering til endringer, ble delt ut. Ståle Botn orienterte i forhold til sak 48 Søknad om oppføring av bolig på Alleen 4, gnr. 38, bnr. 360, som ble behandlet i forrige møte Dette skjedde mellom sak 45 og 54/11.

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/11 11/1617 SØKNAD OM RESTAURERING A FORRETNINGS-/KONTOR-/BOLIGBYGG PÅ HÅREKS GT. 7, GNR. 37, BNR. 6 54/11 09/2256 UTIKLINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN SENTRUM 1. GANGSBEHANDLING A PLANFORSLAG 55/11 10/2645 FASTSETTING A PLANPROGRAM ANDÅGEN-ÅGEN 56/11 10/2621 DETALJREGULERING MED KONSEKENSUTREDNING FOR OFFERSØYMARKA 57/11 08/ GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR ÅSEN 58/11 11/1803 FORESPØRSEL OM PRIAT REGULERING - SOLOLL GÅRD 59/11 09/ GANGS BEHANDLING; REGULERINGSPLAN FOR ALEKSANDER KIELLANDSGATE 60/11 09/1910 MINDRE ESENTLIG REGULERINGSENDRING - BUSSLOMME SIGRID UNDSETGT. EIENDOMMEN 37/562 61/11 09/2107 KLAGE PÅ SEKTORLEDERS EDTAK A : OPPFØRING A BOLIG PÅ ESLEFRIKKS EI 3, GNR 37 BNR /11 11/1517 KLAGE PÅ SEKTORLEDERS EDTAK A : REHABILITERING A EKSISTERENDE ANN- OG ALØPSANLEGG PÅ GNR. 38, BNR.160 Orienteringssaker: Alstahaug kommunes byggeskikkpris Aquarock Budsjett Økonomiplan Planutvalget uttalelser seg innen eget ansvarsområde, jfr. reglement for Fast utvalg for plansaker, vedtatt Side2

3 45/11 SØKNAD OM RESTAURERING A FORRETNINGS-/KONTOR-//BOLIGBYGG PÅ HÅREKS GT. 7, GNR. 37, BNR. 6 s innstilling: Med hjemmel i reguleringsplan for Torget Jørgen B. Jakobsens gt. avslås søknad om rivingstillatelse av Det legges vekt på planens intensjoner om å ivareta de miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdiene som ligger i dette området. Det anses heller ikke dokumentert at bygget har en tilstand som tilsier riving. Planutvalget minner om at ansvaret for sikring av bygget påhviler tiltakshaver (jfr. pbl vedr. sikringstiltak ved byggearbeid og 31-3 vedr. sikring og istandsetting). Evt. reaksjoner mot tiltakshaver/involverte foretak vil bli vurdert i egen sak. Dette vedtaket kan påklages til overordnet myndighet. Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt. Sandnessjøen, den I ens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sandnessjøen den Bjørn Frammarsvik orienterte. Helgeland museum er forespurt om å komme med uttalelse vedr. bygningsvern, og det har tiltakshaver akseptert. Repr. Hanne Nora Nilssen satte fram flg. utsettelsesforslag: Saken utsettes til ytterligere dokumentasjon fra fagperson med kompetanse på bygningsvern foreligger. Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering, og falt med 4 mot 3 stemmer. Leder Skule Storheil la fram flg. forslag til vedtak: Dersom den faglige vurdering konstaterer at det blir riving gis administrasjonen fullmakt til å gi endelig igangsettingstillatelse til rivingsarbeidet. Om rivingstillatelse ikke blir anbefalt må saken til Fast utvalg for plansaker på nytt. Utvalget er av den oppfatning at tiltakshaver i stor grad har bidratt til å øke forfallet ved å avstabilisere og avdekke tømring/plank for direkte påkjenning fra vær og vind. Side3

4 Dette kommer i tillegg til de skjulte brannskader og råteskadet tømmer noe som i realiteten betyr at bygget må bygges opp på nytt. Tiltakshaver/involverte foretak har tilsynelatende ikke vist tilstrekkelig respekt for kravene i Plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplaner og mangler kompetanse for ivaretagelse/utbedring av verneverdig bebyggelse. Fast utvalg for plansaker vil vurdere reaksjoner mot tiltakshaver/involverte foretak og forventer at respekten for Plan- og bygningsloven og reguleringsplanene blir nøye overholdt i det fremtidige arbeid. Dette vil bli vurdert i egen sak. otering: Forslaget fra leder Storheil ble enstemmig vedtatt. PLANUTALGETS EDTAK: Dersom den faglige vurdering konstaterer at det blir riving gis administrasjonen fullmakt til å gi endelig igangsettingstillatelse til rivingsarbeidet. Om rivingstillatelse ikke blir anbefalt må saken til Fast utvalg for plansaker på nytt. Utvalget er av den oppfatning at tiltakshaver i stor grad har bidratt til å øke forfallet ved å avstabilisere og avdekke tømring/plank for direkte påkjenning fra vær og vind. Dette kommer i tillegg til de skjulte brannskader og råteskadet tømmer noe som i realiteten betyr at bygget må bygges opp på nytt. Tiltakshaver/involverte foretak har tilsynelatende ikke vist tilstrekkelig respekt for kravene i Plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplaner og mangler kompetanse for ivaretagelse/utbedring av verneverdig bebyggelse. Fast utvalg for plansaker vil vurdere reaksjoner mot tiltakshaver/involverte foretak og forventer at respekten for Plan- og bygningsloven og reguleringsplanene blir nøye overholdt i det fremtidige arbeid. Dette vil bli vurdert i egen sak Ståle Botn orienterte i forhold til sak 48 Søknad om oppføring av bolig på Alleen 4, gnr. 38, bnr. 360, som ble behandlet i forrige møte Leder Skule Storheil ønsket ikke å ta opp saken til behandling i hht Kl 34 pkt 1, men ville ta kontakt med administrasjonen fredag Side4

5 54/11 UTIKLINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN SENTRUM 1. GANGSBEHANDLING A PLANFORSLAG I Saksbehandlers innstilling: Planutvalget vedtar å legge forslag til utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum, datert med tilhørende temaplaner, ut til offentlig ettersyn. Sandnessjøen, den s innstilling: Ellen Karin Kolle Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den I ens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sandnessjøen den Arealplanlegger Ellen Karin Kolle orienterte. Repr. Hanne Nora Nilssen satte fram flg. utsettelsesforslag: Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum 1. gangs behandling av planforslag, utsettes. Begrunnelse: Innsatsområdet opprusting av ågen som innfallport til Sandnessjøen kan komme i konflikt avhengig av vedtaket i PU sak 55/11. Føringer for byggeskikk og byggehøyder ønskes innarbeidet i planforslaget. Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. PLANUTALGETS EDTAK: Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum 1. gangs behandling av planforslag utsettes. Begrunnelse: Innsatsområdet opprusting av ågen som innfallport til Sandnessjøen kan komme i konflikt avhengig av vedtaket i PU sak 55/11. Føringer for byggeskikk og byggehøyder ønskes innarbeidet i planforslaget. Side5

6 55/11 FASTSETTING A PLANPROGRAM ANDÅGEN-ÅGEN I Saksbehandlers innstilling: Planutvalget anbefaler på bakgrunn av merknader til saken at planarbeidet avsluttes. Planavgrensning og planprogram datert fastsettes med følgende endringer; Planavgrensning: Areal regulert til boligformål på gnr. 39 bnr. 6, 7, 20, 24, 25, 32, 72 og 73 innarbeides i planområdet og vurderes regulert til annet formål. Grunneiere, naboer og øvrige høringsparter orienteres om ny avgrensning. Denne varslingen gjennomføres av tiltakshaver. Kap 2.1 Første setning endres til; Planområdet er omtrent 168 daa stort og ligger innenfor 1 km fra Sandnessjøens sentrumskjerne. Deler av området er innenfor definert sentrumsavgrensning Utredningsbehov: Kap 4 Nytt punkt: - Utvikling av Sandnessjøen og Sandnessjøen sentrum skal utredes med fokus på influensområdet, forholdet by og havne/industriformål og framtidig sentrumsutvikling. Nytt punkt: - Tilgrensende boligområder skal utredes med fokus på bomiljø, herunder støy, støv lys og trafikk. Nytt punkt: - Konsekvensene for barn- og unge skal utredes med fokus på sikkerhet og uteoppholdsarealer. Det skal gjennomføres en barnetråkkregistrering som en del av dette arbeidet. Endring av punkt Trafikk skal utredes med fokus på sjøveis og landveis kommunikasjon. Endring av punkt Det skal utføres en kartlegging og vurdering av eksisterende krigsminner i området. Endring av punkt Miljø og forurensning skal utredes med fokus på eksisterende forurensning i området. Endring av punkt Risiko- og sårbarhet tilføres følgende; Som del av planarbeidet skal det framlegges grunnundersøkelser som viser at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagte tiltak. Alternativer og 0-alternativ Alternative områder må beskrives og det må gjøres en vurdering av hvorfor disse eventuelt ikke kan benyttes. Side6

7 Avbøtende tiltak: Det skal redegjøres for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til omgivelsene og for å avbøte skader eller ulemper, samt hvilke undersøkelser og tiltak som kan gjøres for å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen eller tiltaket. Metode: Det skal redegjøres nærmere for metode for utredningen med hensyn til datainnsamling, fastsetting av verdi og omfang av konsekvenser. Utredningen skal generelt være basert på Statens vegvesen håndbok 140 om konsekvensanalyser. I tillegg skal veileder fra DN og Riksantikvaren Metode for landskapsanalyse i kommuneplan og Norsk forms veileder for barnetråkk benyttes. Medvirkning: Det skal gjennomføres et åpent informasjonsmøte i regi av tiltakshaver før planforslaget ferdigstilles og overleveres kommunen. Det skal gjennomføres et åpent informasjonsmøte under offentlig ettersyn av planen. Sandnessjøen, den s innstilling: John Mardal Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den I ens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sandnessjøen den Alstahaug havnevesen v/frank Karlsen og Statoil v/kjell Magne Tysnes orienterte. Havnevesenets oppsummering til endringer, ble delt ut. Arealplanlegger John Mardal orienterte. Repr. Hanne Nora Nilssen satte fram flg. endringsforslag: Første linje strykes i vedtaket. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. ens innstilling med endring, ble enstemmig vedtatt. PLANUTALGETS EDTAK: Planavgrensning og planprogram datert fastsettes med følgende endringer; Planavgrensning: Areal regulert til boligformål på gnr. 39 bnr. 6, 7, 20, 24, 25, 32, 72 og 73 innarbeides i Side7

8 planområdet og vurderes regulert til annet formål. Grunneiere, naboer og øvrige høringsparter orienteres om ny avgrensning. Denne varslingen gjennomføres av tiltakshaver. Kap 2.1 Første setning endres til; Planområdet er omtrent 168 daa stort og ligger innenfor 1 km fra Sandnessjøens sentrumskjerne. Deler av området er innenfor definert sentrumsavgrensning Utredningsbehov: Kap 4 Nytt punkt: - Utvikling av Sandnessjøen og Sandnessjøen sentrum skal utredes med fokus på influensområdet, forholdet by og havne/industriformål og framtidig sentrumsutvikling. Nytt punkt: - Tilgrensende boligområder skal utredes med fokus på bomiljø, herunder støy, støv lys og trafikk. Nytt punkt: - Konsekvensene for barn- og unge skal utredes med fokus på sikkerhet og uteoppholdsarealer. Det skal gjennomføres en barnetråkkregistrering som en del av dette arbeidet. Endring av punkt Trafikk skal utredes med fokus på sjøveis og landveis kommunikasjon. Endring av punkt Det skal utføres en kartlegging og vurdering av eksisterende krigsminner i området. Endring av punkt Miljø og forurensning skal utredes med fokus på eksisterende forurensning i området. Endring av punkt Risiko- og sårbarhet tilføres følgende; Som del av planarbeidet skal det framlegges grunnundersøkelser som viser at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagte tiltak. Alternativer og 0-alternativ Alternative områder må beskrives og det må gjøres en vurdering av hvorfor disse eventuelt ikke kan benyttes. Side8

9 Avbøtende tiltak: Det skal redegjøres for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til omgivelsene og for å avbøte skader eller ulemper, samt hvilke undersøkelser og tiltak som kan gjøres for å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen eller tiltaket. Metode: Det skal redegjøres nærmere for metode for utredningen med hensyn til datainnsamling, fastsetting av verdi og omfang av konsekvenser. Utredningen skal generelt være basert på Statens vegvesen håndbok 140 om konsekvensanalyser. I tillegg skal veileder fra DN og Riksantikvaren Metode for landskapsanalyse i kommuneplan og Norsk forms veileder for barnetråkk benyttes. Medvirkning: Det skal gjennomføres et åpent informasjonsmøte i regi av tiltakshaver før planforslaget ferdigstilles og overleveres kommunen. Det skal gjennomføres et åpent informasjonsmøte under offentlig ettersyn av planen. Repr Trude Jægtvik ble enstemmig innvilget permisjon og fratrådte. Til stede 6 repr. 56/11 DETALJREGULERING MED KONSEKENSUTREDNING FOR OFFERSØYMARKA I Saksbehandlers innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningslovens 12-12, vedtar kommunestyret forslag til detaljeregulering for Offersøymarka med tilhørende reguleringsbestemmelser og konsekvensutredning. Det gjøres følgende endring på plankart: P1 og T-1-5 endres til friluftsformål. Størrelsen på P2 reduseres til å ha tilstrekkelig areal for å dekke parkering for T6 og 7. Sandnessjøen, den s innstilling: Ellen Karin Kolle Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den I ens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sandnessjøen den Side9

10 Repr. Tore ikedal ba Planutvalget vurdere hans habilitet da han er bror til forslagsstiller. Representanten fratrådte, tilstede 5 representanter. Planutvalget vedtok enstemmig at repr. ikedal var inhabil i hht. FL 6 b). Leder Skule Storheil viste til brev fra Advokathuset Helgeland, mottatt Brevet ble referert i sin helhet. Bjørn Frammarsvik orienterte. Repr. Knut Nilsen satte fram flg. forslag: Med hjemmel i Plan og bygningslovens 12-12, vedtar kommunestyret forslag til detaljeregulering for Offersøymarka med tilhørende reguleringsbestemmelser og konsekvensutredning. otering: Repr. Nilsens forslag ble satt opp mot administrasjonssjefens forslag. Repr Nilsens forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer PLANUTALGETS INNSTILLING: Med hjemmel i Plan og bygningslovens 12-12, vedtar kommunestyret forslag til detaljeregulering for Offersøymarka med tilhørende reguleringsbestemmelser og konsekvensutredning Repr Tore ikedal tiltrådte, 6 repr. til stede. 57/11 3. GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR ÅSEN I Saksbehandlers innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret reguleringsplan for Åsen med følgende mindre vesentlige endringer slik disse framkommer i plankart og bestemmelser, datert Plankart: - Markering av bevaringsverdig bebyggelse Åsgata 7 tas ut - Byggegrenser i område BK1 mot Jektskarveien innarbeides - Plankart oppgraderes til sosi 4.3 Bestemmelser: 1.5 Parkeringsdekning skal skje på egen grunn etter følgende norm dersom ikke annet er nevnt for det enkelte område: - Eneboliger 2,0 plass pr. enhet. - Leiligheter 2,0 plass pr. enhet til og med 4 enheter deretter 1,5 plass for påfølgende enheter. - Forretning og kontor 1,0 plass pr. 50 m 2. - Lager 0,5 pr. 50 m 2 eller 0,8 pr. ansatt. 2 Bestemmelser om etasjer fjernes for områdene B1-B10 Side10

11 2.2 Detaljplankravet tas ut og erstattes med følgende; Området skal benyttes til konsentrert boligformål. Bebyggelsen skal være terrassert. Bygninger skal ha flatt tak, maksimal gesimshøyde kote 37,5. Det skal avsettes areal egnet for lek tilsvarende minimum 25 m 2 pr. boenhet. Det skal utarbeides en detaljert utomhusplan som skal følge byggesøknaden. Sandnessjøen, den s innstilling: John Mardal Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den I ens innstilling: Bjørn frammarsvik Sandnessjøen den Arealplanlegger John Mardal orienterte. Repr. Hanne Nora Nilssen satte fram flg. utsettelsesforslag: Saken utsettes. Planutvalget anmoder administrasjonen om punktvis å kommentere forslag vedtatt av kommunestyret Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. PLANUTALGETS EDTAK: Saken utsettes. Planutvalget anmoder administrasjonen om punktvis å kommentere forslag vedtatt av kommunestyret /11 FORESPØRSEL OM PRIAT REGULERING - SOLOLL GÅRD I Saksbehandlers innstilling: Planutvalget er positive til igangsetting av arbeide med privat reguleringsplan for turistbasert næringsvirksomhet på gnr. 31 bnr. 22 slik det er skissert i forespørsel datert Side11

12 Reguleringsplanen skal utarbeides som en detaljreguleringsplan ihht. plan- og bygningslovens Plandokumenter og prosess må gjennomføres i samsvar med plan- og bygningslovens krav. Plankart må utarbeides etter gjeldende sosi-standard. Planarbeidet vurderes i utgangspunktet ikke å omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Sandnessjøen, den s innstilling: John Mardal Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den I ens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sandnessjøen den Arealplanlegger John Mardal orienterte. ens innstilling enstemmig vedtatt. PLANUTALGETS EDTAK: Planutvalget er positive til igangsetting av arbeide med privat reguleringsplan for turistbasert næringsvirksomhet på gnr. 31 bnr. 22 slik det er skissert i forespørsel datert Reguleringsplanen skal utarbeides som en detaljreguleringsplan ihht. plan- og bygningslovens Plandokumenter og prosess må gjennomføres i samsvar med plan- og bygningslovens krav. Plankart må utarbeides etter gjeldende sosi-standard. Planarbeidet vurderes i utgangspunktet ikke å omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. 59/11 1. GANGS BEHANDLING; REGULERINGSPLAN FOR ALEKSANDER KIELLANDSGATE I Saksbehandlers innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens legges privat forslag til detaljregulering for del av Aleksander Kiellandsgate ut til offentlig ettersyn, jfr pbl 12-3 og Følgende endringer innarbeides før offentlig ettersyn: Side12

13 Plankart: Planområdets avgrensning mot Bjørnsonsgt tilpasses senterlinje. Senterlinje i Bakkelygata parallellforskyves 80 cm mot nordvest. Senterlinje i Aleksander Kjellandsgt tilpasses regulert senterlinje. Friareal, areal til tjenesteyting samt avkjørsel mot Helgelandshallen tas ut. Areal avsatt til parkeringsplass tas ut og endres til konsentrert småhusbebyggelse. Frisiktsoner angis som hensynssoner. Bestemmelser: og slås sammen og endres til følgende; Det skal utarbeides en detaljert utomhusplan som skal følge byggesøknaden. Bygningsplassering, parkeringsløsning og lekearealer skal framkomme av denne BYA endres fra 35% til 25% endres til; Parkeringsdekning skal skje på egen grunn etter følgende norm dersom ikke annet er nevnt for det enkelte område: - Eneboliger 2,0 plass pr. enhet. - Leiligheter 2,0 plass pr. enhet til og med 4 enheter deretter 1,5 plass for påfølgende enheter endres til; Det skal avsettes areal egnet for lek tilsvarende minimum 25 m 2 pr. boenhet flyttes til eget punkt under utgår endres til egen bestemmelse knyttet til hensynssone friskt med følgende ordlyd; Innenfor frisiktsonen skal det være fri sikt over en høyde på 0,5 meter over de tilstøtende veiers plan. Arealene innen frisiktsonene må ikke på noe tidspunkt gis slik bruk at fri sikt hindres. Sandnessjøen, den s innstilling: John Mardal Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den I ens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sandnessjøen den Arealplanlegger John Mardal orienterte. Repr. Hanne Nora Nilssen la fram flg. tilleggsforslag: Side13

14 Eventuelle reaksjoner mot tiltakshaver/involverte foretak vil bli vurdert i egen sak. otering: ens innstilling, samt tilleggsforslaget fra repr. Nilssen ble enstemmig vedtatt. PLANUTALGETS EDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningslovens legges privat forslag til detaljregulering for del av Aleksander Kiellandsgate ut til offentlig ettersyn, jfr pbl 12-3 og Følgende endringer innarbeides før offentlig ettersyn: Plankart: Planområdets avgrensning mot Bjørnsonsgt tilpasses senterlinje. Senterlinje i Bakkelygata parallellforskyves 80 cm mot nordvest. Senterlinje i Aleksander Kjellandsgt tilpasses regulert senterlinje. Friareal, areal til tjenesteyting samt avkjørsel mot Helgelandshallen tas ut. Areal avsatt til parkeringsplass tas ut og endres til konsentrert småhusbebyggelse. Frisiktsoner angis som hensynssoner. Bestemmelser: og slås sammen og endres til følgende; Det skal utarbeides en detaljert utomhusplan som skal følge byggesøknaden. Bygningsplassering, parkeringsløsning og lekearealer skal framkomme av denne BYA endres fra 35% til 25% endres til; Parkeringsdekning skal skje på egen grunn etter følgende norm dersom ikke annet er nevnt for det enkelte område: - Eneboliger 2,0 plass pr. enhet. - Leiligheter 2,0 plass pr. enhet til og med 4 enheter deretter 1,5 plass for påfølgende enheter endres til; Det skal avsettes areal egnet for lek tilsvarende minimum 25 m 2 pr. boenhet flyttes til eget punkt under utgår endres til egen bestemmelse knyttet til hensynssone friskt med følgende ordlyd; Innenfor frisiktsonen skal det være fri sikt over en høyde på 0,5 meter over de tilstøtende veiers plan. Arealene innen frisiktsonene må ikke på noe tidspunkt gis slik bruk at fri sikt hindres. Eventuelle reaksjoner mot tiltakshaver/involverte foretak vil bli vurdert i egen sak. 60/11 MINDRE ESENTLIG REGULERINGSENDRING - BUSSLOMME SIGRID UNDSETGT. EIENDOMMEN 37/562 I Saksbehandlers innstilling: Side14

15 Med hjemmel i Plan og Bygningslovens vedtar planutvalget forslag til mindre vesentlig reguleringsendring for busslomme i Sigrid Undsets gt, datert Sandnessjøen, den s innstilling: Ellen Karin Kolle Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den I ens innstilling: Sandnessjøen den Bjørn Frammarsvik Bjørn Frammarsvik orienterte. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. PLANUTALGETS EDTAK: Med hjemmel i Plan og Bygningslovens vedtar planutvalget forslag til mindre vesentlig reguleringsendring for busslomme i Sigrid Undsets gt, datert Protokolltilførsel fra repr. Stig Tore Skogsholm: Representanten oppfordrer administrasjon til å i størst mulig grad plassere busslommer i henhold til brukernes behov, slik at vi ivaretar trafikksikkerheten samtidig som vi oppnår at busslommene blir mest mulig brukt. 61/11 KLAGE PÅ SEKTORLEDERS EDTAK A : OPPFØRING A BOLIG PÅ ESLEFRIKKS EI 3, GNR 37 BNR 1115 I s innstilling: Planutvalget kan ikke se at det i klagen framsettes nye tungtveiede momenter som ikke var med i grunnlaget for sektorleders vedtak av Utvalget fastholder på denne bakgrunn sektorleders vedtak i sak 54/10, og klagen tas ikke tilfølge av underinstans. Side15

16 Klagen oversendes statlig klageorgan (Fylkesmannen i Nordland) til avgjørelse. Det gis ikke utsettende virkning, men planutvalget viser til at byggestansen må overholdes inntil alle vilkår i igangsettingstillatelsen er imøtekommet. Det er også beklagelig at arbeidet i dette tilfellet er igangsatt før gitte vilkår er imøtekommet. Sandnessjøen, den ens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sandnessjøen den Bjørn Frammarsvik orienterte. Repr. Knut Nilsen satte fram flg. utsettelsesforslag: Saken utsettes og planutvalget ønsker befaring i området. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. PLANUTALGETS EDTAK: Saken utsettes og planutvalget ønsker befaring i området Side16

17 62/11 KLAGE PÅ SEKTORLEDERS EDTAK A : REHABILITERING A EKSISTERENDE ANN- OG ALØPSANLEGG PÅ GNR. 38, BNR.160 I s innstilling: Planutvalget viser til at vilkårene i igangsettingstillatelsen i stor grad vil kunne avbøte ulempene i tilknytning til terrenginngrepet, og kan ikke se at det i klagen framsettes momenter som endrer dette. Utvalget beklager at kommunen i dette tilfellet har igangsatt tiltaket før det var omsøkt, og før nødvendig tillatelse forelå. Utvalget fastholder på denne bakgrunn sektorleders vedtak av , og klagen tas ikke tilfølge av underinstans. Klagen oversendes statlig klageorgan (Fylkesmannen i Nordland) til avgjørelse. Sandnessjøen, den ens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sandnessjøen den Bjørn Frammarsvik orienterte, og delte ut saksframlegget da det ved en feil manglet et avsnitt, samt konklusjon ved utsendelse. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. PLANUTALGETS EDTAK: Planutvalget viser til at vilkårene i igangsettingstillatelsen i stor grad vil kunne avbøte ulempene i tilknytning til terrenginngrepet, og kan ikke se at det i klagen framsettes momenter som endrer dette. Utvalget beklager at kommunen i dette tilfellet har igangsatt tiltaket før det var omsøkt, og før nødvendig tillatelse forelå. Utvalget fastholder på denne bakgrunn sektorleders vedtak av , og klagen tas ikke tilfølge av underinstans. Klagen oversendes statlig klageorgan (Fylkesmannen i Nordland) til avgjørelse. Side17

18 Orienteringssaker vedr Alstahaug kommunes byggeskikkpris og Aquarock, ble utsatt til neste møte. Budsjett 2011 Bjørn Frammarsvik orienterte. Planutvalget ønsket ikke å fremme felles uttalelse, men tar dette opp i sin respektive parti i forbindelse med behandlingen i kommunestyret Status pågående planarbeid Repr. Hanne Nora Nilssen stilte spm vedr. prioriteringen i forhold til detaljregulering for del av Stamnesmarka øvre. Planutvalget diskuterte dette. Repr. Hanne Nora Nilssen la fram flg forslag: Detaljregulering for del av Stamnesmarka øvre settes nederst på prioriteringslisten i påvente av rullering av delplan for Sandnessjøen. Planutvalget voterte ikke over forslaget fra repr. Nilssen, men ga uttrykk for at de ønsker annen prioritering. Administrasjonen tar Planutvalgets signaler. Møtet hevet kl Bevitnes: Kristin angen Sekr. Side18

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Trude Jægtvik og

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Befaring kl 9.00, møtestart kl 10.30 Møtedato: 09.09.2016 Tid: 09:00 Befaring Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Trude Jægtvik. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Trude Jægtvik. Stig Tore Skogsholm Møtested: Botnkrona Møtedato: 10.10.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Mette K Johnsen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset. Befaring kl 9.30, oppmøte Sommerseth-gården Møtedato: 26.02.2013 Tid: 12.30. Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Skule Skulstad, Lillian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen (fra kl12.30), Tore Vikedal. Sigmund Aldra fra kl 12.30), Stig Tore Skogsholm

MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen (fra kl12.30), Tore Vikedal. Sigmund Aldra fra kl 12.30), Stig Tore Skogsholm Møtested: Botnkrona Møtedato: 23.04.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Hanne Nora Nilssen (til kl12.30),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Skule Skulstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 09:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 09:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.04.2016 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas, Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Ann Karin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Lillian Breivik, Anna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 12:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 12:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 09.05.2016 Tid: 12:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Befaring kl Oppmøte Rådhuset Møtedato:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Befaring kl Oppmøte Rådhuset Møtedato: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Befaring kl 08.15. Oppmøte Rådhuset Møtedato: 10.06.2016 Tid: 09:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas, Knut Nilsen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen, Knut Nilsen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen, Knut Nilsen Møtested: Botnkrona Møtedato: 27.08.2013 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Mette Karin Johnsen, Lillian B. Tønder, Tore

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Medlemmer: Frode Holst (sak 1/13)

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Medlemmer: Frode Holst (sak 1/13) Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2013 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Medlemmer: Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Petro Næringshage Møtedato: 27.09.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Petro Næringshage Møtedato: 27.09.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Petro Næringshage Møtedato: 27.09.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig, Tore

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Trond A Johansen, Hanne Nora Nilssen, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Lillian Breivik Tønder, Anna Elisabeth

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Jørn Erik Bosness, Heidi Klaussen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Jørn Erik Bosness, Heidi Klaussen Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.08.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bår Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne Wiig, Tore ikedal

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 29.03.2012 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

Alstahaug kommune. Møteprotokoll

Alstahaug kommune. Møteprotokoll Alstahaug kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 08.02.2017 Tid: 11:00 13:20 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Nora Nilssen. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Nora Nilssen. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond A Johansen, Tore Vikedal, Hanne Wiig,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Jørn Erik Bosness, Skule Storheil. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Jørn Erik Bosness, Skule Storheil. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 24.09.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bård Anders Langø, Norvald

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bill Rønning, Skule Storheil. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bill Rønning, Skule Storheil. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 10.09.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bård Anders Langø, Trond A

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 31.05.2016 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Elisabeth N Blix, Peter Talseth, Trude Jægtvik, Trond

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 09/2256 UTVIKLINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN SENTRUM 2. GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 09/2256 UTVIKLINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN SENTRUM 2. GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr.

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Møtested: Botnkrona Møtedato: 25.11.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Tore Vikedal Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig Forfall:

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Elisabeth N Blix, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Elisabeth N Blix, Medlemmer: Møtested: Botnkrona Møtedato: 09.03.2016 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Elisabeth N Blix, Medlemmer: Trond A Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 14.10.2015 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond A Johansen, Tore Vikedal, Hanne Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2011 Tid: 10:00 11.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Karen Hagland Amundsen Nestleder Knut Bjørgen

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Guri Bosness. Jørn Erik Winther, Bill Rønning

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Guri Bosness. Jørn Erik Winther, Bill Rønning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 17.08.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 17.08.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 17.08.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Naturressursutvalget. Møtested: Tvilling1, Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: 12:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Naturressursutvalget. Møtested: Tvilling1, Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: 12:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Naturressursutvalget Møtested: Tvilling1, Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: 12:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 23.04.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Tore Vikedal, Trond A Johansen, Hanne Nora

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne N. Nilssen. Olaug Anita Hågensen, Sigmund Aldra

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne N. Nilssen. Olaug Anita Hågensen, Sigmund Aldra Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Lillian B. Tønder,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ellen Karin Kolle Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder til kl Jan Erik Johansen, saksbehandler Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder til kl Jan Erik Johansen, saksbehandler Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.04.2009 Fra kl. 0830 Til kl. 10.40 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas Hanne

Detaljer

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 22.01.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond A Johansen, Tore Vikedal, Hanne Nora

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 27.11.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Jørn Erik Bosness, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900. Tilstede på møtet: Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Hanne Nora Nilssen, Anita Trøite,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina Rådhuset Møtedato: 21.04.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina Rådhuset Møtedato: 21.04.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Møtested: Kantina Rådhuset Møtedato: 21.04.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Sakkyndig nemnd. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 08:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Sakkyndig nemnd. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 08:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 10.05.2016 Tid: 08:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Sakkyndig nemnd Tilstede på møtet: Medlemmer: Odd Arve Matberg, Silje Solvang, Ole Nilssen Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting:

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting: Planbeskrivelse Detaljregulering for del av Sjøbergs gate Nasjonal planid: 20140052 Arkivsak: 17/844 Vedtak om igangsetting: 28.08.14, sak 35/14 Høringsperiode: Kommunestyrets vedtak: Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas,

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2006 Tid: 15.40 18.50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Ragnhild

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17 Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 19.09.2017 053/17 Kommunestyret 26.09.2017 057/17 Planutvalget 25.09.2017 057/17 Arkivsak ID 16/1463 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling- reguleringsendring

Detaljer

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 14.03.2013 Fra og med sak: 21/13 Til og med sak: 28/13 Møtetid: 09.15 10.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og miljø

MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og miljø MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og miljø Sola kommune Møtested: Sola sjø Møtedato: 23.08.2017 Fra kl: 16.00 Til kl: Medlemmer Helge Fredrik Pedersen Siv-Len Strandskog Roar Johannessen Solveig Louise Albretsen

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Brannstasjonen- møterom Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.06.2005 Fra kl. 0830 Til kl. 1015 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.09.2016 Tidspunkt: 14:15 16:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Jan Helge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 19.01.2010 Tid: Kl 09.00 17.45 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00 RANA KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.08.2011 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Plan og ressurs Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Karen Hagland Amundsen FO Nestleder Knut Bjørgen Medlem

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Svein Cato Jakobsen. Elin Nilsen prosjekt vegnavn i Herøy Jan Nikolaisen sekretær

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Svein Cato Jakobsen. Elin Nilsen prosjekt vegnavn i Herøy Jan Nikolaisen sekretær HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 06.04. 2011 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas Møtested: Botnkrona Møtedato: 12.11.2014 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: 14.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: 14.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: 14.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Anne Lise Gjengaar Svein Cato Jakobsen Britt Anne Karlsen Marthe Solheim Ann Kristin Lenning

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Anne Lise Gjengaar Svein Cato Jakobsen Britt Anne Karlsen Marthe Solheim Ann Kristin Lenning HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 27.01.2010 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Møteinnkalling og sakliste utsendt 04.06.14 ble godkjent. Sak 27/14 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 11.06.2014 Etter ønske fra utvalget ble melding 11 og 18 referert. Asbjørn Leraand stilte spørsmål

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen Sak nr. Dato 033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 031/17 Kommunestyre 11.05.2017 Detaljregulering

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 05.06.2013 038/13 Godkjenning av møteprotokoll 25.042013 039/13 Delegasjonssaker 040/13 Meldinger 041/13 Søknad om utvidelse av areal til pistolskytebane. Sted:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.02.2011 Fra kl: 12.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer