Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6"

Transkript

1 Kolonne Kolonne Kolonne6 Ny sertifikatordning for bergsprengning og teknisk sprengning Nr: Spørsmål: Svar: Generelt Hva er bergsprengning? Eksplosivforskriften og Bergsprengning er bruk av eksplosjonsfarlig stoff i berg/fjell og annet materiale, over og under jord, for å fragmentere,drive ut eller knuse masse. Også demolering av byggverk eller faste installasjoner som kan medføre risko for liv, helse eller materielle verdier defineres som bergsprengning Hva er teknisk sprengning? Eksplosivforskriften og Definisjon bergsrpengning/teknisk sprengning. Går undervannsprengning inn under bergsprengning eller er det teknisk sprengning? Eksplosivforskriften Hvem er utpekt som kursadministrator? Eksplosivforskriften Hvem er utpekt som eksamensadministrator? Eksplosivforskriften Kan man klage på vedtak fattet av kurs eller eksamensadministrator? Eksplosivforskriften Hvem utsteder sertifikatene? Eksplosivforskriften og Hva skjer med de gamle A sertifikatene? Hva skjer med de gamle B sertifikatene? Hva skjer med de gamle C sertifikaten? Kan det utstedes C sertifikater fortsatt? Teknisk sprengning er annen sprengning enn bergsprengning, samt demolering av byggverk eller faste installasjoner av en slik karakter at det ikke medfører risko for liv, helse eller materielle verdier. Følgende er eksempler på teknisk sprengning: sprengning i smelteverk seismikksprengning linjeskjøting bruk av sprengsoff til kutting av trær undervannssprengning snø og issprengning Hovedregelen er at undervannssprengning er teknisk sprengning. Dersom sprengningen er så nære land at det kan få konsekvenser for tredjeperson og omgivelsen vil dette kunne være å anse som bergsprengning. Bransjerådet for fjellsprengning Bransjerådet for fjellsprengning Ja vedtak fattet av disse som er av betydning for adgang til deltakelse på kurs, gjennomføring av prøve eller retting av prøve kan påklages til DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap A sertifikatene opphører og erstattes av to nye sertifikater, nærmere bestemt sertifikat for bergsprenger og sertifikat for bergspreningsleder B sertifikatene forsvinner, men dersom du har drevet bergsprengning med et B sertifikat i de siste årene kan du søke om å få byttet dette til et sertifikat som bergsprenger C sertifikatene forsvinner og erstattes ikke med noen ny ordning. Den type sprengning som var tillatt med C sertifikatet, må nå utføres av virksomhet som driver med bergsprengning Nei etter. januar 00 skal det ikke utstedes nye C sertifikater. Dersom det er noen som har hatt C sertifikat siste år og dette går ut ila 00, kan DSB tillate at Politiet fornyer sertifikatet med gyldighet ut 00, dersom det foreligger særlige grunner. Det er imidlertid ikke aktuelt å utstede C sertifikat til nye personer som aldri har hatt C sertifikat før Hva med meg som har et gyldig C sertifikat? Du kan benytte C sertifikatet ut 00, etter det er sertifikatet ikke lenger gyldig, uansett hvilken gyldighetsdato det står på sertifiaktet Hvem kan erverve eksplosiver? Eksplosivforskriften 8 Sprengstoff, krutt og tennmidler kan kun erverves av virksomheter som har behov for slik vare for å utføre sprengningsarbeid. På tillatelsen skal det navngis hvem som på virksomhetens vegne kan rekvirere og motta eksplosiv vare. Navngitt person skal kunne fremlegge tilfredstillende politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. Kan jeg som privatperson søke om erverv av svartkrutt til eget bruk? Eksplosivforskriften 8 Den som innehar våpenkort eller kan dokumentere medlemsskap i en godkjent skytter eller samlerorganisasjon, kan i den hensikt å skulle lade egen ammunisjon få tillatelse til erverv av inntil kg svartkrutt og inntil kg røyksvakt krutt.

2 Hvor skal jeg søke erverv? Eksplosivforskriften 8 Tillatelse til erverv av sprengstoff, krutt og tennmidler gis av DSB. Du går inn og søker via Tillatelse til erverv av svartkrutt og røysvakt krutt til eget bruk, gis av politiet i det distrikt hvor søker har sin bostedsadresse 6 Hva er en tilfredsstillende politiattest? Til overgangsordningen Hvor lenge kan jeg sprenge uten å ha sprengningsleder på plass? Kan en med sertifikat som bergsprenger drive selvstendig virksomhet uten bergsprengningsleder frem til. januar 0? Er sertifikatene gyldige i år fra utstedelsesdato eller fra. januar 0? Eksplosivforskriften Ved gjennomgang av politiattesten blir det lagt vekt på om det foreligger tidligere brudd på brann og eksplosjonsvernlovgivningen, herunder eksplosivforskriften. Andre forhold som vektlegges er brudd på bestemmelser knyttet til vold, trusler, rus, økonomisk og annen vinnings kriminalitet og kjøring i alkoholpåvirket tilstand. T.o.m.. 0 Ja, i overgangsperioden dvs ut..0 likestilles et bergsprengersertifikat med et gammelt A sertifikat. Det er fordi kravet om ha bergsprengningsleder på plass, først gjelder fra Bergsprenger må da i denne perioden selv sørge for å ivareta de oppgaver som tilligger bergsprengningsleder år fra dato for utstedelse Hva gjør jeg med mitt gamle A sertifikat? Hvordan går jeg fram for å bytte inn mitt gamle A sertifikat? Du må innen. 0 bytte inn ditt gamle A sertifikat til et sertifikat som bergsprenger eventuelt også til sertifikat som bergsprengsningsleder Du må innen. 0 sende en søknad til DSB via I tillegg må du legge frem for DSB en politiattest som ikke er eldre enn måneder Jeg har A sertifikat og vil ha sertifikat som bergsprenger, hva gjør jeg? Jeg har A sertifikat og vil ha sertifikat som bergsprengningsleder, hva gjør jeg? Kan jeg bytte inn det gamle A sertifikat å få to sertifikater tilbake, både som bergsprenger og som Hvordan dokumentere at jeg har ledet sprengningsarbeid i virksomheten for å kunne bli bergsprengningsleder iht overgangsordningen? Du sender innen..0 en søknad til DSB via og legger ved en politiattest som ikke skal være eldre enn måneder. Er politiattesten tilfredsstillende sender DSB deg et nytt sertifikat som er gyldig i år, fra dato for utstedelse Dersom du oppfyller følgende krav kan du innen..0 sende en søknad til DSB om sertifikat som bergsprengningsleder :. Kan dokumentere å ha drevet egen virksomhet eller dokumentere faktisk ledelse av sprengningsarbeid i en virksomhet. Har gjennomført overgangskurs. Kan fremlegge tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn måneder. Ja det kan du. Men for å få sertifikatet som bergsprengningsleder må du ha gått et overgangskurs og bestått en tilhørende prøve. Du må også legge frem en politiattest som ikke er eldre enn måneder. Begge sertifikatene vil være gyldige i år. Få leder av virksomheten til å skrive en attest hvor følgende fremkommer :. Hva slags sprengningsaktivitet virksomheten i hovedsak utfører. Hvor mange ansatte det er i virksomheten. Hva dine oppgaver har vært i virksomheten. Kopi av instruks eller prosedyre som har ligget til grunn for disse oppgavene. I hvor mange år har du jobbet i virksomheten 6. I hvor mange år har du ledet sprengningsarbeidet i virksomheten?. Kort om kompleksitet og antall sprengningsoppdrag du har ledet Hvor lenge må jeg ha ledet sprengningsarbeidet i Det vil være naturlig å legge år til grunn, som er virksomheten for å kunne bli bergsprengningsleder iht praksiskravet etter den nye ordningen, men det gjøres overgangsordningen? en vurdering i hvert enkelt tilfelle Hvordan dokumetere at jeg har drevet egen virksomhet? Send med kopi av Firmaattest

3 6 Hvor kan jeg gå på overgangskurset for å bli bergsprengningsleder? Når kan jeg ta overgangskurset for å bli bergsprengningsleder? Over hvor mange dager går overgangskurset for Må jeg gå nytt kurs hvis jeg stryker på prøven? Jeg har B sertifikat og har drevet med bergsprengning, hva gjør jeg? DSB har delegert oppgaven som kurs og eksamensadministrator til Bransjerådet for Fjellsprengning. På hjemmesiden til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)finner man oversikt over når og hvor kursene arrangeres. På hjemmesiden til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)finner man oversikt over når og hvor kursene arrangeres. Kurset går over dager Nei, så lenge kurset er gjennomført én gang kan man ta prøven på nytt Du må innen. 0 sende en søknad til DSB via om sertifikat som bergsprenger. I tillegg må du legge frem for DSB en politiattest som ikke er eldre enn måneder, og du må dokumentere at du har drevet med bergsprengning siste år. Hvordan dokumenter at jeg har drevet med bergsprengning siste år? Få leder av virksomheten til å skrive en attest hvor følgende fremkommer :. Hva slags sprengningsaktivitet virksomheten i hovedsak har utført. Hva dine oppgaver har vært i virksomheten siste år. Kopi av instruks som har ligget til grunn for disse oppgavene. I hvor mange år har du jobbet i virksomheten totalt 8 Jeg har B sertifikat og sprengt "under jord", kan jeg bytte sertifikatet mitt i et bergsprengersertifikat? Jeg har B sertifikat i dag, kan jeg bli Ja alle som har drevet med bergsprengning siste år med et B sertifikat kan i overgansgperioden få byttet dette til et bergsprengersertifikat. Men har du kun drevet sprengning "under jord" må virksomheten som du er ansatt i, ikke sette deg til sprengningsoppgaver som du ikke har kompetanse til (se annet ledd) Du kan ikke bli bergsprengningsleder i henhold til bestemmelsene som gjelder i overgangsordningen. Men dersom du får byttet B sertifikatet ditt til et bergsprengersertifikat i overgangsperioden, kan du når du har års relevant praksis som bergsprenger, gjennomføre det ordinære kurset og ta prøven for å bli bergsprengningsleder 0 Jeg har B sertifikat og ønsker å skifte arbeidsgiver før hva da? Dersom du har drevet med bergsprengning med B sertifikatet og kan dokumentere års praksis, kan du få byttet sertifikatet inn i et bergsprengersertifikat. Har du drevet med teknisk sprengning og skal fortsette med det også hos den nye arbeidsgiveren, må arbeidsgiveren sende en melding til DSB via om at du skal delta i teknisk sprengning. Det utstedes ikke noe sertifikat for teknisk sprengning. Jeg har B sertifikat og har drevet med teknisk sprengning, hva gjør jeg? Virksomheten har meldt meg inn som sprengningsteknisk kyndig eller deltaker i teknisk sprengning, men jeg ønsker å skifte arbeidsgiver og fortsette med teknisk sprengning, hva da? Eksplosivforskriften Det utstedes ikke lenger sertifikat for denne type sprengning. Virksomheten må derfor innen..0 sende en melding til DSB via om at du fortsatt skal drive med teknisk sprengning i virksomheten. Du kan da fortsette med denne type spregningsaktivitet i den virksomheten som har meldt deg inn, under forutsetning av at virksomheten også har meldt inn noen som sprengningsteknisk kyndig. Når du slutter må virksomheten som har meldt deg inn, gå inn via Altinn og slette deg i DSBs system. Mens din nye arbeidsgiver må gå inn i systemet og melde deg inn som ny teknisk sprenger i sin virksomheten.

4 Vår virksomhet driver med teknisk sprengning, hva må vi gjøre? Eksplosivforskriften Hvem kan være utpekt som teknisk sprengningskyndig i virksomheten? Eksplosivforskriften Om bergsprengning For fortsatt å kunne drive med teknisk sprengning må virksomheten innen..0 gå inn via og melde inn et tilstrekkelig antall teknisk sprengningskyndige til DSB. Virksomheten må også melde inn alle andre som skal delta i den tekniske sprengningen i virksomheten. Virksomheten må sørge for å ha et internt opplæringsprogram slik at de som deltar i sprengningsarbeidet får den nødvendige opplæringen. Dette skal dokumenteres gjennom virksomhetens internkontrollsystem. For å kunne meldes inn som virksomhetens tekniske sprengningskyndige må vedkommende ha gjennomført kurs i regi av Bransjerådet for fjellsprengning og bestått en tilhørende prøve. Vedkommende må i tillegg ha kunnskaper om de produktene som virksomheten benytter i sin tekniske sprengning, og den aktiviteten der sprengningen inngår Hvem kan drive med bergsprengning? Eksplosivforskriften Hva er en bergsprenger? Eksplosivforskriften 8 Kan en bergsprenger ta "en kveldsjob" og utføre sprengningsoppdrag? Eksplosivforskriften Bare virksomheter som har ansatt et tilstrekkelig antall bergsprengningsledere og bergsprengere med gyldig sertifiakt kan drive med bergsprengning Bergsprenger er den som utfører selve sprengningsarbeidet i virksomheten (Se 8) Nei en bergsprenger kan ikke utføre sprengningsoppdrag hvor det brukes sprengstoff, krutt og tennmidler uten at det i regi av den virksomheten han er ansatt. Men en bergsprenger kan bruke såkalt steinsprekkerutstyr uten at det er i regi av virksomheten han er ansatt (se første ledd) Hvordan blir man bergsprenger? Eksplosivforskriften I tillegg til å ha bestått egen prøve som bergsprenger i regi av Bransjerådet for fjellsprengning og kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest, må du ha en av følgende utdanninger i bunn :. Bestått fagprøve i fjell og bergverksfaget, eller. Bestått fagprøve i steinfaget eller annen relevant fagprøve i anleggstreknikk i tillegg til å kunne dokumentere års relevant praksis fra bergsprengningsarbeid gjennom egen opplæringsbok, eller. Ha bestått relevant ingeniørutdanning i tillegg til å kunne dokumentere års relevant praksis fra bergsprengningsarbeid gjennom egen opplæringsbok Hva er en Eksplosivforskriften Bergsprengningsleder skal være virksomhetens faglige rådgiver knyttet til det å ivareta sikkerheten ved bergsprengningsarbeidet. Vedkommende skal: utarbeide risikovurderinger, sprengningsplaner og øvrige rutiner for å ivareta sikkerheten ved all håndtering av sprengstoff, krutt og tennmidler bistå bergsprenger i utarbeidelsen av salveplan ved behov kunne innfinne seg på brukerstedet innen rimelig tid 6 Hvordan blir man bergsprengningsleder? Eksplosivforskriften I tillegg til å ha gjennomført kurs i regi av bransjerådet for fjellsprengning og bestått tilhørende prøve og kunne fremlegge en tilfredstillende politiattest ikke eldre enn måneder, må du kunne dokumentere en av følgende utdanninger med praksis i bunn :. to års relevant praksis som bergsprenger, eller. ett år relevant praksis i planlegging av bergsprengningsarbeid etter endt relevant ingeniørutdanning. Hva er et tilstrekkelig antall bergsprengningsledere i virksomheten? Eksplosivforskriften Det vil avhenge av hvor mange prosjekter virksomheten har pågående samtidig, og hvor geografisk spredt virksomheten er. Virksomheten må ansette så mange bergsprengningsledere at disse kan ivareta oppgavene som bestemt i forskriften ( se )

5 Må bergsprengningsleder være ansatt i en 00% stilling? Eksplosivforskriften Må virksomheten ha arbeidsgiveransvaret for alle bergsprenger og bergsprengningsledere? Eksplosivforskriften Kan virksomhetens leder, bergsprengningsleder og bergsprenger være én og samme person? Eksplosivforskriften Inngår sertifikatet for bergsprengning i sertifikatet til Eksplosivforskriften og Må bergsprengningsleder også ha sertifikat som bergsprenger? Eksplosivforskriften Kan bergssprengningsleder selv avfyre en salve? Eksplosivforskriften og Hva er års relevant praksis som bergsprenger, som skal ligge til grunn for sertifikat som ( Se ) Hva er års relevant praksis i planlegging av sprengningsarbeid etter relevant ingeniørutdanning som kan ligge til grunn for sertifikat som bergsprengningsleder? ( ) Hva er relevant ingeniørutdanning som kan ligge til grunn for sertifikat som bergsprengningsleder? ( ) Hvordan få praksis som ligger til grunn for bergsprengsningssertifikatet etter? Hvordan dokumentere praksis som ligger til grunn for bergsprengningserifikatet etter? Hva er en særskilt opplæringsbok? Eksplosivforskriften Hva er annen relevant fagprøve i anleggsteknikk som kan føre til sertifikat som bergsprenger etter annet ledd? Hva er relevant ingeniørutdaning som kan ligge til grunn for sertifikat som bergsprenger etter tredje ledd? Hvor lenge er sertifikatene gyldige? Eksplosivforskriften Hva må gjøres for å fornye sertifikatene? Eksplosivforskriften Nei, men vedkommende må være ansatt i en stillingsprosent som gjør at oppgavene kan ivaretas som bestemt i forskriften (se ). En ren konsulentavtale dekkes ikke av begrepet ansatt Ja det må foreligge et ordinært ansettelsesforhold Ja det kan det, men vedkommende må ha sertifikat både som bergsprenger og bergsprengningsleder Nei, skal bergspreningsleder selv avfyre en salve må han i tillegg ha sertifikat som bergsprenger Nei dersom bergsprengningsleder ikke selv skal avfyre salver trenger han ikke å ha sertifikat som bergsprenger Nei ikke uten også å ha sertifikat som bergsprenger I utgangspunktet vil all praksis med bergsprengning være relevant. Men bergsprenger bør søke å få en så variert og allsidig praksis som mulig, for å være enda bedre kvalifisert til stillingen som bergsprengningsleder. Det ligger en klar begrensning i forskriftens annet ledd om at virksomheten ikke må la noen planlegge en aktivitet med sprengstoff, krutt og tennmidler som går utover det vedkommende har kompetanse til. Dette gjelder uansett hvilket sertifikat vedkommende har. Har vedkommende vært tilknyttet eller gjort oppdrag for en virksomhet som driver med bergsprengning, og oppdraget har vært relatert til gjennomføring av sprengningsoppdrag, så vil det ansees som relevant praksis Det vil som et minimum være teknisk fagskole med sprengningsteknikk i fagkretsen Lovlig praksis får man enten gjennom lærlingordningen i videregående opplæring, eller gjennom arbeid i virksomhet som driver med bergsprengning, dersom man på forhånd er meldt inn til DSB via som under opplæring. Lading og avfyring av salve kan i praksisperioden kun skje under direkte oppsyn av person med sertifikat som bergsprenger Praksis skal dokumenters gjennom en særskilt opplæringsbok. Dette er en bok hvor virksomheten bekrefter din praksis. En opplæringbok vil kunne skaffes fra Bransjerådet for fjellsprengning Alle fagprøvene under anleggsteknikk vil være relevante Det vil som et minimum være teknisk fagskole med sprengningsteknikk i fagkretsen Sertifikatene er gyldige i inntil år fra dato for utstedelsen Før sertifikatene kan fornyes må du gjennomføre et oppfriskningskurs administrert av Bransjerådet for fjellsprengning og bestått en tilhørende prøve, samt kunne legge frem en tilfredstillende politiattest. Søknad om fornying av sertifiaktet kan etter dette sendes DBS via Hvem har ansvaret for å ivareta sikkerheten ved bergsprengning? Eksplosivforskriften Det er ledelsen i den virksomheten som utfører sprengningsarbeidet som har det overordnede ansvaret for å ivareta sikkerheten. Men alle som deltar i et sprengningsarbeid har ansvar for å utføre sine oppgaver i tråd med regelverket, og de planer og instrukser som er gitt ansvaret for å ivareta sikkerheten. Også ledelsen i den virksomheten som får utført et sprengningsarbeid har ansvar for å ivareta sikkerheten, gjennom å påse at den virksomheten som utfører sprengningsoppdraget ivaretar sine oppgaver etter.

6 6 Bergsprengningsleder skal ved behov kunne innfinne seg på brukerstedet innen rimelig tid, hva er det? Eksplosivforskriften Må bergsprengningsleder befare brukerstedet? Eksplosivforskriften Min virksomhet har en person under opplæring i sprengningsarbeid. Hva må vi gjøre? Eksplosivforskriften og For at bergsprengningsleder skal kunne bistå bergsprenger som forutsatt i forskriften bør han ved behov innfinne seg på brukerstedet som et minimum ila arbeidsagen. Virksomhetens kan imidlertid gjennom sine risikovurderinger ha kommet frem til at dette ikke er raskt nok. Ja, som hovedregel dersom det skal kunne utarbeides en troverdig sprengningsplan. Unntak kan tenkes ved helt rutinepregede oppdrag langt fra folk eller bebyggelse, og der risikoen er ubetydelig og det kan utarbeides planer på bakgrunn av gode kart, fotografier, geologiske data mv fra området Dersom vedkommende gjennomfører praksis i virksomheten som ledd i vidergående opplæring, som lærling, trenger ikke virksomheten å melde inn vedkommende til DSB. Dersom vedkommende ikke er læring må virksomheten melde inn vedkommende som "under opplæring i bergspregning" før praksisperioden tar til. Innmeldingen skjer via 8 Min virksomhet har flere personer under opplæring i sprengningsarbeid, men én har nå sluttet, Hva gjør vi? Eksplosivforskriften og Jeg er under opplæring i virksomhet. Er det noen begrensninger i det arbeidet arbeidet jeg kan utføre? Eksplosivforskriften og Virksomheten må sende en melding til DSB via hvor det fremkommer at vedkommende har sluttet. Dersom alle slutter må det meldes fra om at virksomheten ikke lenger har personer på opplæring. For at du lovlig skal delta i sprengninsgarbeidet, må du enten være i virksomheten som lærling som ledd i videregående opplæring eller, være meldt inn til DSB som "under opplæring ". Du kan delta i alt sprengningsarbeid under forutsetning av at du er under direkte oppsyn av person med sertifikat som bergsprenger. Bergsprenger skal alltid være tilstede og i umiddelbar nærhet av deg når du lader eller avfyrer en salve. 0 Kan en medhjelper være med å lade en salve? Eksplosivforskriften 0 tredje ledd. Kan en bergsprengningsleder lade eller være med å lade en salve? Eksplosivforskriften fjerde ledd Om teknisk sprengning Hva er teknisk sprengning? Eksplosivforskriften og Hvem kan drive med teknisk sprengning? Eksplosivforskriften Hva er en teknisk sprengningskyndig? Eksplosivforskriften Medhjelpere kan ikke lade salve. Medhjelper som er under oppsyn av bergsprenger/ tekniske spreningskyndig kan laste, losse og bære frem eksplosiv vare på brukersted. Nei, vedkommende må da ha gyldig bergsprengersertifikat. Eller være under opplæring. Annen sprengning enn bergsprengning, slik som sprengning ved smelteverk, seismikksprengning, bruk av sprengstoff ved skjøting av linjer eller kutting av trær, undervannssprenging samt demolering av byggverk eller faste installasjoner som ikke kan medføre risiko for liv, helse eller materielle verdier. Teknisk sprengning kan kun utføres av virksomhet som har ansatt et tilstrekkelig antall teknisk sprengningskyndighe som er meldt inn til DSB via Teknisk sprengningskyndig er virksomhetens faglige rådgiver knyttet til ivaretakelsen av sikkerheten ved den tekniske sprengningen. Teknisk sprengningskyndig skal bistå virksomhetens ledelse og under deres ansvar utarbeide risikovurderinger, planer og øvrige rutiner slik at sikkerheten ved all håndtering av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. Teknisk sprengningskyndig skal bistå virksomhetens ledelse og under deres ansvar påse at rutiner og planer etterleves. Hvem kan bli teknisk sprengningskyndig? Eksplosivforskriften Den som har gjennomført kurs i regi av Bransjerådet for fjellsprengning og bestått en tilhørende prøve, og kan dokumentere produkkunnskap om relevant eksplosiv vare og aktiviteten der sprengning pågår, kan meldes inn som virksomhetens tekniske sprengningskyndige. Hva er et tilstrekkelig antall teknisk sprengningskyndige? Eksplosivforskriften Det avhenger av hvor geografisk spredt og omfattende aktiviteten er. Dersom teknisk sprengning gjennomføres ifm skiftarbeid bør det for eksempel være en teknisk sprengningskyndig tilgjengelig på hvert skift.

7 6 8 Hvilke av virksomhetens ansatte kan drive med teknisk sprengnig? Eksplosivforskriften Hvem har ansvaret for å ivareta sikkerheten ved teknisk sprengning? Eksplosivforskriften Hva om et bergsprengerfirma også vil drive med teknisk sprenging? De som har fått egen opplæring, dokumentert gjennom virksomhetens internkontrollsystem og er meldt inn til DSB via kan delta i den tekniske sprengningen. Virksomheten må aldri la noen delta i sprengningsarbeid som vedkommende ikke har kompetanse til Det er ledelsen i den virksomheten som utfører sprengningen som har det overordnede ansvaret for å ivareta sikkerheten. Men alle som deltar i et sprengningsarbeid har ansvar for å utføre sine oppgaver i tråd med regelverket, og de planer og instrukser som er gitt ansvaret for å ivareta sikkerheten. Også ledelsen i den virksomheten som får utført et sprengningsarbeid har ansvar for å ivareta sikkerheten, gjennom å påse at den virksomheten som utfører sprengningsoppdraget har utarbeidet de nødvendige planer for å ivareta sikkerheten ved den tekniske sprengningen Et bergsprengerfirma kan utføre teknisk sprengning uten å ha meldt inn en teknisk sprengninskyndig dersom virksomheten, bergsprengningsleder og bergsprenger har den nødvendige kompetansen i den aktuelle tekniske sprengningen. Øvrige ansatte som skal delta i den tekniske sprengningen må være meldt inn til DSB, dersom disse ikke har sertifikat som bergsprenger, eller bergsprengningsleder Hvordan kan bergsprengning under vann defineres som teknisk sprengning som kan foregå uten sertifikat? Eksplosivforskriften Virksomheten må uansett ikke benytte noen til å utføre en aktivitet med sprengstoff, krutt eller tennmidler som går utover det vedkommende har kompetanse til. De som skal drive bergsprengning under vann må ha kunnskap om bergsprengning i tillegg til kompetanse om det å arbeide under vann. For at bergsprengning under vann skal ansees som teknisk sprengning må riskoen for omgivelsene (utkast, luftsjokk, rystelser etc) vurderes til å være minimale 0 Min virksomhet driver bergsprengning. Kan vi sprenge under vann uten å måtte sende melding om teknisk sprengning til DSB? Eksplosivforskriften Skal teknisk sprengnigskyndig fremlegge politiattest? Diverse Ja, det kan dere, men virksomheten må uansett ikke benytte noen til å utføre en aktivitet som går utover det vedkommende har kompetanse til. Tilleggsfarer som bølger og trykkbølger under vann må kartlegges og ivaretas både i planleggingen og ved utførelsen av sprengningen. Dersom den tekniske sprengningskyndige skal være den som kan rekvirere og motta eksplosiv vare på virksomhetens vegne så skal han fremlegge en politiattest for DSB, som ikke skal være eldre enn måneder (se 8 ) Begrepet Særlig sprengningskyndig var tidligere benyttet i forskriften. Er det ment at DSB kan godkjenne personer for enkeltoppdrag, eller er det siktet til 0 annet ledd der det står ; særlig godkjenning av DSB? Eksplosivforskriften 0. Begrepet særlig sprengningskyndig er fjernet fra forskriftens bestemmelser. I henhold til 0 annet ledd kan DSB i enkeltilfeller gi "en særlig godkjenning". Bestemmelsen er en tenkt som en sikkerhetsventil for eventuelle sprengningsarbeider som faller utenfor det som defineres som bergsprengning eller teknisk sprengning. Bestemmelsen kan også unntaksvis benyttes til å godkjenne personer for enkeltoppdrag, dersom det skulle foreligge særlige grunner. Hva er en salverapport? Eksplosivforskriften 8 Hva menes med midlertidig plassering og plassering, og hva er forskjellen? Eksplosivforskrifen Salverapport er en skriftlig beskrivelse av hvordan salven forløp i forhold til det som var planlagt. Det skal gis en beskrivelse av eventuelle avvik og hvordan disse er behandlet. All plassering av eksplosiv vare er midlertidig, hvis ikke er det oppbevaring. Bestemmelsene om midlertidig plassering gjelder kun på brukersted. Midlertidig plassering av eksplosiver skal kun skje i maksimalt timer. Eksplosivene skal da være under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelås.

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1.

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Vedlegg 1 Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Sprengningssertifikat klasse A Sprengningssertifikat klasse A utstedes av DBE og har gyldighet inntil videre. Adgangen til å få sprengningssertifikat

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11

VEILEDNING. Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11 VEILEDNING Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Detaljer

Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører

Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører Bergsprengningskurs for geologer og Regelverk som styrer bergsprengningsarbeid 03.05.2011 Foreleser: Leif-Henning Eldevik Eldevik Rock Consult A/S Regulering av sprengningsarbeider Staten regulerer hva

Detaljer

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Forord: All informasjon som går under Del 1, er hentet ut ifra forskriften. Del 1 er tilpasset, dvs tekst er hentet og satt sammen fra forskriften,

Detaljer

Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften)

Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) 1. Undervannssprengning 1-3 Definisjoner Teknisk sprengning: Annen sprengning enn

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [dato] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20

Detaljer

MEF Blant annet noe om.. Frode Mosenget Andersen Maskinentreprenørenes Forbund

MEF Blant annet noe om.. Frode Mosenget Andersen Maskinentreprenørenes Forbund MEF Blant annet noe om.. Frode Mosenget Andersen Maskinentreprenørenes Forbund UTDANNING LÆRLINGER PERSONER UNDER OPPLÆRING MEDHJELPER OPPFRISKNINGSKURS TILSYN HJERTESUKK Norge/Europa Sprengningssertifikatene

Detaljer

Nytt fra DSB. Siri Hagehaugen avdelingsleder. 15. mars 2017

Nytt fra DSB. Siri Hagehaugen avdelingsleder. 15. mars 2017 Nytt fra DSB Siri Hagehaugen avdelingsleder 15. mars 2017 DSB i omstilling Meld. St. 10 (2016-2017): Risiko i et trygt samfunn (1) Presenterer regjeringens arbeid med samfunnssikkerhet Regjeringens strategi

Detaljer

Regelverksendringer. Arctic Entrepreneur Siri Hagehaugen avdelingsleder. 19. januar 2017

Regelverksendringer. Arctic Entrepreneur Siri Hagehaugen avdelingsleder. 19. januar 2017 Regelverksendringer Arctic Entrepreneur 2017 Siri Hagehaugen avdelingsleder 19. januar 2017 DSBs roller på eksplosivområdet Fagmyndighet: være faglig rådgiver for Justisdepartementet ha oversikt over risiko

Detaljer

Nytt fra DSB Sprengningsdagen 2013, Gardermoen, 24.januar 2013 Torill Tandberg, avdelingsdirektør DSB

Nytt fra DSB Sprengningsdagen 2013, Gardermoen, 24.januar 2013 Torill Tandberg, avdelingsdirektør DSB Nytt fra DSB Sprengningsdagen 2013, Gardermoen, 24.januar 2013 Torill Tandberg, avdelingsdirektør DSB 1 Nytt fra DSB Sertifikatordningen Tilsyn Bulksprengstoff og mobile lade- og produksjonsenheter Id

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk Direktoratet for brann- og elsikkerhet Tønsberg, april 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg

Detaljer

Høring av forskrift om endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Høring av forskrift om endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mona Høegh Amundsen, tlf. 33 41 25 00 Adressater i henhold til liste 1 av 5 Arkivkode 430.5 Høring av forskrift om endringer i forskrift

Detaljer

Hva kreves før oppstart bergsprengning

Hva kreves før oppstart bergsprengning Hva kreves før oppstart bergsprengning Arvid Løver koordinator region sør Hva krever Statens vegvesen egentlig? Aller først ønsker vi et godt og konstruktivt samarbeid. Arbeidet må utføres med høy fokus

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune.

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. VEDTATT KOMMUNESTYRET DEN 27.11.2014 UTVALGSSAKSNR. 107/14 Fastsatt av kommunestyre den 27.11.2014 med hjemmel i lov

Detaljer

Sprengningsdagen 26.januar 2012 Nytt fra DSB Sikker håndtering av eksplosiver i alle ledd Avdelingsdirektør Torill F Tandberg, DSB

Sprengningsdagen 26.januar 2012 Nytt fra DSB Sikker håndtering av eksplosiver i alle ledd Avdelingsdirektør Torill F Tandberg, DSB Sprengningsdagen 26.januar 2012 Nytt fra DSB Sikker håndtering av eksplosiver i alle ledd Avdelingsdirektør Torill F Tandberg, DSB 1 DSBs mål på området Håndtering av farlige stoffer skal skje uten uhell,

Detaljer

Nytt fra DSB. Sprengningsdagen Arctic Entrepreneur 2018

Nytt fra DSB. Sprengningsdagen Arctic Entrepreneur 2018 Nytt fra DSB Sprengningsdagen Arctic Entrepreneur 2018 Elise Christiansen 25. januar 2018 Foto: Kai Myhre Foto: DSB Hvem er DSB? Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet og beredskap Fagdirektorat

Detaljer

Oppfølging av sprengningsarbeid. Sjefingeniør Arild Neby Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Oppfølging av sprengningsarbeid. Sjefingeniør Arild Neby Statens vegvesen, Vegdirektoratet Oppfølging av sprengningsarbeid Sjefingeniør Arild Neby Statens vegvesen, Vegdirektoratet Hva har skjedd siden sist? Hva har skjedd siden sist? Det er blitt sertifisert 1475 bergsprengningsledere i Norge

Detaljer

Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare

Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare FOR-1991-11-12 nr 0732 Opphevet - historisk versjon inkl endring t.o.m. FOR 1999-06-25 nr 0759 Tittel: Forskrift om erverv, handel og innførsel

Detaljer

Tilsynsaksjonen Sprengningsarbeider - Bergen Siri Hagehaugen. 7. mars 2016

Tilsynsaksjonen Sprengningsarbeider - Bergen Siri Hagehaugen. 7. mars 2016 Tilsynsaksjonen 2015 Sprengningsarbeider - Bergen 2016 Siri Hagehaugen 7. mars 2016 Foto: Johnér Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Kompetent Resultat Lagånd Tillit Nysgjerrig Direktoratet

Detaljer

Plan for gjennomføring av sprengningsarbeid (sprengningsplan)

Plan for gjennomføring av sprengningsarbeid (sprengningsplan) Statens vegvesen Plan for gjennomføring av sprengningsarbeid (sprengningsplan) Dette skjema eller entreprenørens skjema med tilsvarende opplysninger skal forelegges byggherren minimum 1 uke før sprengningsarbeidene

Detaljer

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

Veiledning til handel med fyrverkeri

Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff knyttet til handel med fyrverkeri DSBs veiledning

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område.

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. Nye forskrifter Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Detaljer

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013 Farlig godskonferansen Gry Haugsnes, EKS 20.05.2015 Mobil enhet for produksjon av sprengstoff Definisjon ADR kap. 1.2.1 MEMU betyr en enhet, eller ett kjøretøy

Detaljer

NA-rundskriv 2005/16. Tiltak for å unngå sprengningsulykker. Senioringeniør Arild Neby Statens vegvesen Region øst

NA-rundskriv 2005/16. Tiltak for å unngå sprengningsulykker. Senioringeniør Arild Neby Statens vegvesen Region øst NA-rundskriv 2005/16 Tiltak for å unngå sprengningsulykker Senioringeniør Arild Neby Statens vegvesen Region øst NA-rundskriv 2005/16 Namsosulykken skjerpede rutiner og krav som etterspill Senioringeniør

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

Plan for gjennomføring av sprengningsarbeid (sprengningsplan)

Plan for gjennomføring av sprengningsarbeid (sprengningsplan) Statens vegvesen Plan for gjennomføring av sprengningsarbeid (sprengningsplan) Dette skjema eller entreprenørens skjema med tilsvarende opplysninger skal forelegges byggherren minimum 1 uke før sprengningsarbeidene

Detaljer

Sprengstofflager i dag og i fremtiden. Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef

Sprengstofflager i dag og i fremtiden. Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef Sprengstofflager i dag og i fremtiden Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef Alt var så mye bedre tidligere.? Tilgangen til sprengstoff og mulighetene for å oppbevare sprengstoff var enklere tidligere. Lensmann

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as Kvalifikasjon og dokumentasjon Tore Woll Teknologisk Institutt as Hvorfor stoler vi på piloten? Har sporbar kompetanse Internasjonalt system Krav om sertifikat Krav til selskapet Krav til dem som lærer

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. mai 1929

Detaljer

Sprengningsarbeid i Statens vegvesen risikostyring og læringsopplegg

Sprengningsarbeid i Statens vegvesen risikostyring og læringsopplegg Sprengningsarbeid i Statens vegvesen risikostyring og læringsopplegg 02.04.2017 Harald Fagerheim, Statens vegvesen Vegdirektoratet Foto: Terje Visnes Geilo (03.09.14) : 3 omkom Bagn (29.02.16) : 1 omkom

Detaljer

Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge

Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge Innehold Definisjoner Bakgrunn minibulk i tunnel Opplæringsprogram tunnel Ansvarsforhold tunnel Logistikk tunnel Over

Detaljer

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Sprengningsarbeider Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Fellesprosjektet E6-Dovrebanen 21 km 4 felts vei og 17 km dobbelt spor. Til sammen skal det sprenges 5,2 millioner

Detaljer

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Fartstid: 1. Hvordan kan jeg dokumentere fartstid? Du kan dokumentere den på en av følgende tre måter: Rederiet innrapporterer

Detaljer

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen.

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. Bergen brannvesen informerer Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. 29.05.2006 Krav til brannsikkerhet ved arrangement i «Byrom» i Bergen. 1

Detaljer

Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas

Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas Dokument dato Vår referanse 02.11.2015 2015/11182-1 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anders Leonhard Blakseth, tlf. 33412627 Kommunene Brannsjefer 1 av 5 Arkivkode Brannsikkerhet i asylmottak

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 8 Administrative ordninger, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bestilling 706 Fastsatt

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065-115 : E: 140 : Ove Fosså : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder En underenhet i et konsern/foretak som ikke har egen faglig ansvarlig og som følgelig ikke selvstendig kan påta seg oppdrag, skal være registrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Førerforskriften- Hva skjer?

Førerforskriften- Hva skjer? Førerforskriften- Hva skjer? Morgenmøte 29. september 2011 Statens jernbanetilsyn - Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåkning Side 1 Velkommen til morgenmøte! Sikkerhetsseminaret

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Hjelpeinstruktørutdannelsen.

Hjelpeinstruktørutdannelsen. Hjelpeinstruktørutdannelsen. Informasjon som tar for seg hjelpinstruktørutdannelsen og veien videre til å bli hovedinstruktør. Skrevet mai 2003 av Arne H. Hillestad, Fagsjef / NLF Instruktørutdannelsen,

Detaljer

Håndtering av farlige stoffer etter brann- og eksplosjonsvernloven. Utfordringer og ansvar for brannvesenet

Håndtering av farlige stoffer etter brann- og eksplosjonsvernloven. Utfordringer og ansvar for brannvesenet Håndtering av farlige stoffer etter brann- og eksplosjonsvernloven. Utfordringer og ansvar for brannvesenet avdelingsdirektør Torill F. Tandberg, DSB 1 Bakgrunn Verne liv, helse miljø og materielle verdier

Detaljer

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info Nyhetsbrev Juni 2009 Farlig Stoff - info Ny forskrift om farlig stoff bidrar til økt sikkerhet Foto: Colourbox Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflytningsmaskiner Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

REGLEMENT FOR DROSJESENTRALENE I TRONDHEIM

REGLEMENT FOR DROSJESENTRALENE I TRONDHEIM Endret 28.06.17 REGLEMENT FOR DROSJESENTRALENE I TRONDHEIM 1 Løyveområdet Kommunegrensen for Trondheim kommune utgjør løyvedistrikt for Trondheim, Iht. Yrkestransportforskriftens (YTFs) 37. Løyvedistriktet

Detaljer

Fagprøve i Fjell og bergverksfaget

Fagprøve i Fjell og bergverksfaget Fagprøve i Fjell og bergverksfaget 1. Planleggingsdel. 2. Gjennomføringsdel. Boring, sprenging og sikring av fjell. Knuseproduksjon sikting innstillinger og vedlikehold av knuseutstyr. Kvalitetsvurdering

Detaljer

Informasjonssikkerhetsvurderinger hos DSB

Informasjonssikkerhetsvurderinger hos DSB Informasjonssikkerhetsvurderinger hos DSB Karen Lie, DSB 1 DSB skal ha oversikt over anlegg med farlige stoffer Ref Brann- og eksplosjonsvernloven Vi har data om slike anlegg i en database med koordinater,

Detaljer

Innmelding av farlig stoff. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Innmelding av farlig stoff. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Innmelding av farlig stoff 1 Innmelding av farlig stoff 1. Hvor vi finner informasjon om innmelding www.dsb.no 2. Eksempel på innmelding 3. Veiledning for innmelding av farlig stoff 4. Hvordan hente ut

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

SJEKKLISTE SPRENGNINGSARBEID

SJEKKLISTE SPRENGNINGSARBEID SJEKKLISTE SPRENGNINGSARBEID Formål: Omfang: Referanser: Sikre at uønskede hendelser ikke oppstår. Hjelpeskjema for oppfølging av sprengningsarbeid Alle arbeider som inkluderer sprengningsvirksomhet der

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. Politiattest i barnehagen Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. VEILEDNING SIST ENDRET: 20.06.2016 Forskriften er i hovedsak en

Detaljer

SHA-plan Åveien - Langelandveien

SHA-plan Åveien - Langelandveien IVAR SHA-plan Åveien - Langelandveien Mal utarbeidet juni 2010 02 01 Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og distribusjon 4 3 Beskrivelse

Detaljer

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 21. juni 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24, 26, 27, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF)

Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF) Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF) Tillegg til Konkurransereglementet Dragrace Utarbeidet av NBF med pålegg fra DSB Gjelder

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter:

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C/D Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. EINAR MONKIBISNEZ ELVRUM Ringstabekkveien 60A 1358 JAR Forsikringsdokumenter Vedlagt finner du bedriftens forsikringsdokumenter. Hvis du skulle få en skade, kan du raskt og enkelt melde den på. Vi tar

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-238 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser 2016 Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Innhold: Arrangør Bane og sikkerhet. Krav til førstehjelpstjenster Bestemmelser om organisert trening Bestemmelser om førerlisens,

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Veileder for daglig leder

Veileder for daglig leder [Skriv inn tekst] Statens legemiddelverk Veileder for daglig leder Hvordan ta i bruk Legemiddelverkets tjenester i Altinn 10467siwox 03.05.2012 Innhold Innledning... 3 Fordele roller til medarbeidere...

Detaljer

Utkast til ny forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften)

Utkast til ny forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) Utkast til ny forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) 1 Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) Kapittel. 1. Formål,

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

-Status Vest Politidistrikt/opplæring - Forventninger fra politiet

-Status Vest Politidistrikt/opplæring - Forventninger fra politiet Kort innføring i PLIVO prosedyren -Status Vest Politidistrikt/opplæring - Forventninger fra politiet Politiførstebetjent/spesialmedarbeider Frank Østrem Avsnitt for operativ trening Politioverbetjent/avsnittsleder

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei Søknad om universalgaranti Søker Søkerens navn Adresse. Søknaden I samsvar med artikkel 44()(a) i Vedlegg I til Transitteringskonvensjonen, søker vi om Universalgaranti til bruk ved transport av varer.

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Arne Lærdal. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Arne Lærdal. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Arne Lærdal Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap 1 Sikkerhetsrådgiverens (SR) oppgave i virksomheten 2 5. Krav til virksomhet Kartlegge farer og problemer vurdere risiko utarbeide planer og gjennomføre

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer