Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6"

Transkript

1 Kolonne Kolonne Kolonne6 Ny sertifikatordning for bergsprengning og teknisk sprengning Nr: Spørsmål: Svar: Generelt Hva er bergsprengning? Eksplosivforskriften og Bergsprengning er bruk av eksplosjonsfarlig stoff i berg/fjell og annet materiale, over og under jord, for å fragmentere,drive ut eller knuse masse. Også demolering av byggverk eller faste installasjoner som kan medføre risko for liv, helse eller materielle verdier defineres som bergsprengning Hva er teknisk sprengning? Eksplosivforskriften og Definisjon bergsrpengning/teknisk sprengning. Går undervannsprengning inn under bergsprengning eller er det teknisk sprengning? Eksplosivforskriften Hvem er utpekt som kursadministrator? Eksplosivforskriften Hvem er utpekt som eksamensadministrator? Eksplosivforskriften Kan man klage på vedtak fattet av kurs eller eksamensadministrator? Eksplosivforskriften Hvem utsteder sertifikatene? Eksplosivforskriften og Hva skjer med de gamle A sertifikatene? Hva skjer med de gamle B sertifikatene? Hva skjer med de gamle C sertifikaten? Kan det utstedes C sertifikater fortsatt? Teknisk sprengning er annen sprengning enn bergsprengning, samt demolering av byggverk eller faste installasjoner av en slik karakter at det ikke medfører risko for liv, helse eller materielle verdier. Følgende er eksempler på teknisk sprengning: sprengning i smelteverk seismikksprengning linjeskjøting bruk av sprengsoff til kutting av trær undervannssprengning snø og issprengning Hovedregelen er at undervannssprengning er teknisk sprengning. Dersom sprengningen er så nære land at det kan få konsekvenser for tredjeperson og omgivelsen vil dette kunne være å anse som bergsprengning. Bransjerådet for fjellsprengning Bransjerådet for fjellsprengning Ja vedtak fattet av disse som er av betydning for adgang til deltakelse på kurs, gjennomføring av prøve eller retting av prøve kan påklages til DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap A sertifikatene opphører og erstattes av to nye sertifikater, nærmere bestemt sertifikat for bergsprenger og sertifikat for bergspreningsleder B sertifikatene forsvinner, men dersom du har drevet bergsprengning med et B sertifikat i de siste årene kan du søke om å få byttet dette til et sertifikat som bergsprenger C sertifikatene forsvinner og erstattes ikke med noen ny ordning. Den type sprengning som var tillatt med C sertifikatet, må nå utføres av virksomhet som driver med bergsprengning Nei etter. januar 00 skal det ikke utstedes nye C sertifikater. Dersom det er noen som har hatt C sertifikat siste år og dette går ut ila 00, kan DSB tillate at Politiet fornyer sertifikatet med gyldighet ut 00, dersom det foreligger særlige grunner. Det er imidlertid ikke aktuelt å utstede C sertifikat til nye personer som aldri har hatt C sertifikat før Hva med meg som har et gyldig C sertifikat? Du kan benytte C sertifikatet ut 00, etter det er sertifikatet ikke lenger gyldig, uansett hvilken gyldighetsdato det står på sertifiaktet Hvem kan erverve eksplosiver? Eksplosivforskriften 8 Sprengstoff, krutt og tennmidler kan kun erverves av virksomheter som har behov for slik vare for å utføre sprengningsarbeid. På tillatelsen skal det navngis hvem som på virksomhetens vegne kan rekvirere og motta eksplosiv vare. Navngitt person skal kunne fremlegge tilfredstillende politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. Kan jeg som privatperson søke om erverv av svartkrutt til eget bruk? Eksplosivforskriften 8 Den som innehar våpenkort eller kan dokumentere medlemsskap i en godkjent skytter eller samlerorganisasjon, kan i den hensikt å skulle lade egen ammunisjon få tillatelse til erverv av inntil kg svartkrutt og inntil kg røyksvakt krutt.

2 Hvor skal jeg søke erverv? Eksplosivforskriften 8 Tillatelse til erverv av sprengstoff, krutt og tennmidler gis av DSB. Du går inn og søker via Tillatelse til erverv av svartkrutt og røysvakt krutt til eget bruk, gis av politiet i det distrikt hvor søker har sin bostedsadresse 6 Hva er en tilfredsstillende politiattest? Til overgangsordningen Hvor lenge kan jeg sprenge uten å ha sprengningsleder på plass? Kan en med sertifikat som bergsprenger drive selvstendig virksomhet uten bergsprengningsleder frem til. januar 0? Er sertifikatene gyldige i år fra utstedelsesdato eller fra. januar 0? Eksplosivforskriften Ved gjennomgang av politiattesten blir det lagt vekt på om det foreligger tidligere brudd på brann og eksplosjonsvernlovgivningen, herunder eksplosivforskriften. Andre forhold som vektlegges er brudd på bestemmelser knyttet til vold, trusler, rus, økonomisk og annen vinnings kriminalitet og kjøring i alkoholpåvirket tilstand. T.o.m.. 0 Ja, i overgangsperioden dvs ut..0 likestilles et bergsprengersertifikat med et gammelt A sertifikat. Det er fordi kravet om ha bergsprengningsleder på plass, først gjelder fra Bergsprenger må da i denne perioden selv sørge for å ivareta de oppgaver som tilligger bergsprengningsleder år fra dato for utstedelse Hva gjør jeg med mitt gamle A sertifikat? Hvordan går jeg fram for å bytte inn mitt gamle A sertifikat? Du må innen. 0 bytte inn ditt gamle A sertifikat til et sertifikat som bergsprenger eventuelt også til sertifikat som bergsprengsningsleder Du må innen. 0 sende en søknad til DSB via I tillegg må du legge frem for DSB en politiattest som ikke er eldre enn måneder Jeg har A sertifikat og vil ha sertifikat som bergsprenger, hva gjør jeg? Jeg har A sertifikat og vil ha sertifikat som bergsprengningsleder, hva gjør jeg? Kan jeg bytte inn det gamle A sertifikat å få to sertifikater tilbake, både som bergsprenger og som Hvordan dokumentere at jeg har ledet sprengningsarbeid i virksomheten for å kunne bli bergsprengningsleder iht overgangsordningen? Du sender innen..0 en søknad til DSB via og legger ved en politiattest som ikke skal være eldre enn måneder. Er politiattesten tilfredsstillende sender DSB deg et nytt sertifikat som er gyldig i år, fra dato for utstedelse Dersom du oppfyller følgende krav kan du innen..0 sende en søknad til DSB om sertifikat som bergsprengningsleder :. Kan dokumentere å ha drevet egen virksomhet eller dokumentere faktisk ledelse av sprengningsarbeid i en virksomhet. Har gjennomført overgangskurs. Kan fremlegge tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn måneder. Ja det kan du. Men for å få sertifikatet som bergsprengningsleder må du ha gått et overgangskurs og bestått en tilhørende prøve. Du må også legge frem en politiattest som ikke er eldre enn måneder. Begge sertifikatene vil være gyldige i år. Få leder av virksomheten til å skrive en attest hvor følgende fremkommer :. Hva slags sprengningsaktivitet virksomheten i hovedsak utfører. Hvor mange ansatte det er i virksomheten. Hva dine oppgaver har vært i virksomheten. Kopi av instruks eller prosedyre som har ligget til grunn for disse oppgavene. I hvor mange år har du jobbet i virksomheten 6. I hvor mange år har du ledet sprengningsarbeidet i virksomheten?. Kort om kompleksitet og antall sprengningsoppdrag du har ledet Hvor lenge må jeg ha ledet sprengningsarbeidet i Det vil være naturlig å legge år til grunn, som er virksomheten for å kunne bli bergsprengningsleder iht praksiskravet etter den nye ordningen, men det gjøres overgangsordningen? en vurdering i hvert enkelt tilfelle Hvordan dokumetere at jeg har drevet egen virksomhet? Send med kopi av Firmaattest

3 6 Hvor kan jeg gå på overgangskurset for å bli bergsprengningsleder? Når kan jeg ta overgangskurset for å bli bergsprengningsleder? Over hvor mange dager går overgangskurset for Må jeg gå nytt kurs hvis jeg stryker på prøven? Jeg har B sertifikat og har drevet med bergsprengning, hva gjør jeg? DSB har delegert oppgaven som kurs og eksamensadministrator til Bransjerådet for Fjellsprengning. På hjemmesiden til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)finner man oversikt over når og hvor kursene arrangeres. På hjemmesiden til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)finner man oversikt over når og hvor kursene arrangeres. Kurset går over dager Nei, så lenge kurset er gjennomført én gang kan man ta prøven på nytt Du må innen. 0 sende en søknad til DSB via om sertifikat som bergsprenger. I tillegg må du legge frem for DSB en politiattest som ikke er eldre enn måneder, og du må dokumentere at du har drevet med bergsprengning siste år. Hvordan dokumenter at jeg har drevet med bergsprengning siste år? Få leder av virksomheten til å skrive en attest hvor følgende fremkommer :. Hva slags sprengningsaktivitet virksomheten i hovedsak har utført. Hva dine oppgaver har vært i virksomheten siste år. Kopi av instruks som har ligget til grunn for disse oppgavene. I hvor mange år har du jobbet i virksomheten totalt 8 Jeg har B sertifikat og sprengt "under jord", kan jeg bytte sertifikatet mitt i et bergsprengersertifikat? Jeg har B sertifikat i dag, kan jeg bli Ja alle som har drevet med bergsprengning siste år med et B sertifikat kan i overgansgperioden få byttet dette til et bergsprengersertifikat. Men har du kun drevet sprengning "under jord" må virksomheten som du er ansatt i, ikke sette deg til sprengningsoppgaver som du ikke har kompetanse til (se annet ledd) Du kan ikke bli bergsprengningsleder i henhold til bestemmelsene som gjelder i overgangsordningen. Men dersom du får byttet B sertifikatet ditt til et bergsprengersertifikat i overgangsperioden, kan du når du har års relevant praksis som bergsprenger, gjennomføre det ordinære kurset og ta prøven for å bli bergsprengningsleder 0 Jeg har B sertifikat og ønsker å skifte arbeidsgiver før hva da? Dersom du har drevet med bergsprengning med B sertifikatet og kan dokumentere års praksis, kan du få byttet sertifikatet inn i et bergsprengersertifikat. Har du drevet med teknisk sprengning og skal fortsette med det også hos den nye arbeidsgiveren, må arbeidsgiveren sende en melding til DSB via om at du skal delta i teknisk sprengning. Det utstedes ikke noe sertifikat for teknisk sprengning. Jeg har B sertifikat og har drevet med teknisk sprengning, hva gjør jeg? Virksomheten har meldt meg inn som sprengningsteknisk kyndig eller deltaker i teknisk sprengning, men jeg ønsker å skifte arbeidsgiver og fortsette med teknisk sprengning, hva da? Eksplosivforskriften Det utstedes ikke lenger sertifikat for denne type sprengning. Virksomheten må derfor innen..0 sende en melding til DSB via om at du fortsatt skal drive med teknisk sprengning i virksomheten. Du kan da fortsette med denne type spregningsaktivitet i den virksomheten som har meldt deg inn, under forutsetning av at virksomheten også har meldt inn noen som sprengningsteknisk kyndig. Når du slutter må virksomheten som har meldt deg inn, gå inn via Altinn og slette deg i DSBs system. Mens din nye arbeidsgiver må gå inn i systemet og melde deg inn som ny teknisk sprenger i sin virksomheten.

4 Vår virksomhet driver med teknisk sprengning, hva må vi gjøre? Eksplosivforskriften Hvem kan være utpekt som teknisk sprengningskyndig i virksomheten? Eksplosivforskriften Om bergsprengning For fortsatt å kunne drive med teknisk sprengning må virksomheten innen..0 gå inn via og melde inn et tilstrekkelig antall teknisk sprengningskyndige til DSB. Virksomheten må også melde inn alle andre som skal delta i den tekniske sprengningen i virksomheten. Virksomheten må sørge for å ha et internt opplæringsprogram slik at de som deltar i sprengningsarbeidet får den nødvendige opplæringen. Dette skal dokumenteres gjennom virksomhetens internkontrollsystem. For å kunne meldes inn som virksomhetens tekniske sprengningskyndige må vedkommende ha gjennomført kurs i regi av Bransjerådet for fjellsprengning og bestått en tilhørende prøve. Vedkommende må i tillegg ha kunnskaper om de produktene som virksomheten benytter i sin tekniske sprengning, og den aktiviteten der sprengningen inngår Hvem kan drive med bergsprengning? Eksplosivforskriften Hva er en bergsprenger? Eksplosivforskriften 8 Kan en bergsprenger ta "en kveldsjob" og utføre sprengningsoppdrag? Eksplosivforskriften Bare virksomheter som har ansatt et tilstrekkelig antall bergsprengningsledere og bergsprengere med gyldig sertifiakt kan drive med bergsprengning Bergsprenger er den som utfører selve sprengningsarbeidet i virksomheten (Se 8) Nei en bergsprenger kan ikke utføre sprengningsoppdrag hvor det brukes sprengstoff, krutt og tennmidler uten at det i regi av den virksomheten han er ansatt. Men en bergsprenger kan bruke såkalt steinsprekkerutstyr uten at det er i regi av virksomheten han er ansatt (se første ledd) Hvordan blir man bergsprenger? Eksplosivforskriften I tillegg til å ha bestått egen prøve som bergsprenger i regi av Bransjerådet for fjellsprengning og kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest, må du ha en av følgende utdanninger i bunn :. Bestått fagprøve i fjell og bergverksfaget, eller. Bestått fagprøve i steinfaget eller annen relevant fagprøve i anleggstreknikk i tillegg til å kunne dokumentere års relevant praksis fra bergsprengningsarbeid gjennom egen opplæringsbok, eller. Ha bestått relevant ingeniørutdanning i tillegg til å kunne dokumentere års relevant praksis fra bergsprengningsarbeid gjennom egen opplæringsbok Hva er en Eksplosivforskriften Bergsprengningsleder skal være virksomhetens faglige rådgiver knyttet til det å ivareta sikkerheten ved bergsprengningsarbeidet. Vedkommende skal: utarbeide risikovurderinger, sprengningsplaner og øvrige rutiner for å ivareta sikkerheten ved all håndtering av sprengstoff, krutt og tennmidler bistå bergsprenger i utarbeidelsen av salveplan ved behov kunne innfinne seg på brukerstedet innen rimelig tid 6 Hvordan blir man bergsprengningsleder? Eksplosivforskriften I tillegg til å ha gjennomført kurs i regi av bransjerådet for fjellsprengning og bestått tilhørende prøve og kunne fremlegge en tilfredstillende politiattest ikke eldre enn måneder, må du kunne dokumentere en av følgende utdanninger med praksis i bunn :. to års relevant praksis som bergsprenger, eller. ett år relevant praksis i planlegging av bergsprengningsarbeid etter endt relevant ingeniørutdanning. Hva er et tilstrekkelig antall bergsprengningsledere i virksomheten? Eksplosivforskriften Det vil avhenge av hvor mange prosjekter virksomheten har pågående samtidig, og hvor geografisk spredt virksomheten er. Virksomheten må ansette så mange bergsprengningsledere at disse kan ivareta oppgavene som bestemt i forskriften ( se )

5 Må bergsprengningsleder være ansatt i en 00% stilling? Eksplosivforskriften Må virksomheten ha arbeidsgiveransvaret for alle bergsprenger og bergsprengningsledere? Eksplosivforskriften Kan virksomhetens leder, bergsprengningsleder og bergsprenger være én og samme person? Eksplosivforskriften Inngår sertifikatet for bergsprengning i sertifikatet til Eksplosivforskriften og Må bergsprengningsleder også ha sertifikat som bergsprenger? Eksplosivforskriften Kan bergssprengningsleder selv avfyre en salve? Eksplosivforskriften og Hva er års relevant praksis som bergsprenger, som skal ligge til grunn for sertifikat som ( Se ) Hva er års relevant praksis i planlegging av sprengningsarbeid etter relevant ingeniørutdanning som kan ligge til grunn for sertifikat som bergsprengningsleder? ( ) Hva er relevant ingeniørutdanning som kan ligge til grunn for sertifikat som bergsprengningsleder? ( ) Hvordan få praksis som ligger til grunn for bergsprengsningssertifikatet etter? Hvordan dokumentere praksis som ligger til grunn for bergsprengningserifikatet etter? Hva er en særskilt opplæringsbok? Eksplosivforskriften Hva er annen relevant fagprøve i anleggsteknikk som kan føre til sertifikat som bergsprenger etter annet ledd? Hva er relevant ingeniørutdaning som kan ligge til grunn for sertifikat som bergsprenger etter tredje ledd? Hvor lenge er sertifikatene gyldige? Eksplosivforskriften Hva må gjøres for å fornye sertifikatene? Eksplosivforskriften Nei, men vedkommende må være ansatt i en stillingsprosent som gjør at oppgavene kan ivaretas som bestemt i forskriften (se ). En ren konsulentavtale dekkes ikke av begrepet ansatt Ja det må foreligge et ordinært ansettelsesforhold Ja det kan det, men vedkommende må ha sertifikat både som bergsprenger og bergsprengningsleder Nei, skal bergspreningsleder selv avfyre en salve må han i tillegg ha sertifikat som bergsprenger Nei dersom bergsprengningsleder ikke selv skal avfyre salver trenger han ikke å ha sertifikat som bergsprenger Nei ikke uten også å ha sertifikat som bergsprenger I utgangspunktet vil all praksis med bergsprengning være relevant. Men bergsprenger bør søke å få en så variert og allsidig praksis som mulig, for å være enda bedre kvalifisert til stillingen som bergsprengningsleder. Det ligger en klar begrensning i forskriftens annet ledd om at virksomheten ikke må la noen planlegge en aktivitet med sprengstoff, krutt og tennmidler som går utover det vedkommende har kompetanse til. Dette gjelder uansett hvilket sertifikat vedkommende har. Har vedkommende vært tilknyttet eller gjort oppdrag for en virksomhet som driver med bergsprengning, og oppdraget har vært relatert til gjennomføring av sprengningsoppdrag, så vil det ansees som relevant praksis Det vil som et minimum være teknisk fagskole med sprengningsteknikk i fagkretsen Lovlig praksis får man enten gjennom lærlingordningen i videregående opplæring, eller gjennom arbeid i virksomhet som driver med bergsprengning, dersom man på forhånd er meldt inn til DSB via som under opplæring. Lading og avfyring av salve kan i praksisperioden kun skje under direkte oppsyn av person med sertifikat som bergsprenger Praksis skal dokumenters gjennom en særskilt opplæringsbok. Dette er en bok hvor virksomheten bekrefter din praksis. En opplæringbok vil kunne skaffes fra Bransjerådet for fjellsprengning Alle fagprøvene under anleggsteknikk vil være relevante Det vil som et minimum være teknisk fagskole med sprengningsteknikk i fagkretsen Sertifikatene er gyldige i inntil år fra dato for utstedelsen Før sertifikatene kan fornyes må du gjennomføre et oppfriskningskurs administrert av Bransjerådet for fjellsprengning og bestått en tilhørende prøve, samt kunne legge frem en tilfredstillende politiattest. Søknad om fornying av sertifiaktet kan etter dette sendes DBS via Hvem har ansvaret for å ivareta sikkerheten ved bergsprengning? Eksplosivforskriften Det er ledelsen i den virksomheten som utfører sprengningsarbeidet som har det overordnede ansvaret for å ivareta sikkerheten. Men alle som deltar i et sprengningsarbeid har ansvar for å utføre sine oppgaver i tråd med regelverket, og de planer og instrukser som er gitt ansvaret for å ivareta sikkerheten. Også ledelsen i den virksomheten som får utført et sprengningsarbeid har ansvar for å ivareta sikkerheten, gjennom å påse at den virksomheten som utfører sprengningsoppdraget ivaretar sine oppgaver etter.

6 6 Bergsprengningsleder skal ved behov kunne innfinne seg på brukerstedet innen rimelig tid, hva er det? Eksplosivforskriften Må bergsprengningsleder befare brukerstedet? Eksplosivforskriften Min virksomhet har en person under opplæring i sprengningsarbeid. Hva må vi gjøre? Eksplosivforskriften og For at bergsprengningsleder skal kunne bistå bergsprenger som forutsatt i forskriften bør han ved behov innfinne seg på brukerstedet som et minimum ila arbeidsagen. Virksomhetens kan imidlertid gjennom sine risikovurderinger ha kommet frem til at dette ikke er raskt nok. Ja, som hovedregel dersom det skal kunne utarbeides en troverdig sprengningsplan. Unntak kan tenkes ved helt rutinepregede oppdrag langt fra folk eller bebyggelse, og der risikoen er ubetydelig og det kan utarbeides planer på bakgrunn av gode kart, fotografier, geologiske data mv fra området Dersom vedkommende gjennomfører praksis i virksomheten som ledd i vidergående opplæring, som lærling, trenger ikke virksomheten å melde inn vedkommende til DSB. Dersom vedkommende ikke er læring må virksomheten melde inn vedkommende som "under opplæring i bergspregning" før praksisperioden tar til. Innmeldingen skjer via 8 Min virksomhet har flere personer under opplæring i sprengningsarbeid, men én har nå sluttet, Hva gjør vi? Eksplosivforskriften og Jeg er under opplæring i virksomhet. Er det noen begrensninger i det arbeidet arbeidet jeg kan utføre? Eksplosivforskriften og Virksomheten må sende en melding til DSB via hvor det fremkommer at vedkommende har sluttet. Dersom alle slutter må det meldes fra om at virksomheten ikke lenger har personer på opplæring. For at du lovlig skal delta i sprengninsgarbeidet, må du enten være i virksomheten som lærling som ledd i videregående opplæring eller, være meldt inn til DSB som "under opplæring ". Du kan delta i alt sprengningsarbeid under forutsetning av at du er under direkte oppsyn av person med sertifikat som bergsprenger. Bergsprenger skal alltid være tilstede og i umiddelbar nærhet av deg når du lader eller avfyrer en salve. 0 Kan en medhjelper være med å lade en salve? Eksplosivforskriften 0 tredje ledd. Kan en bergsprengningsleder lade eller være med å lade en salve? Eksplosivforskriften fjerde ledd Om teknisk sprengning Hva er teknisk sprengning? Eksplosivforskriften og Hvem kan drive med teknisk sprengning? Eksplosivforskriften Hva er en teknisk sprengningskyndig? Eksplosivforskriften Medhjelpere kan ikke lade salve. Medhjelper som er under oppsyn av bergsprenger/ tekniske spreningskyndig kan laste, losse og bære frem eksplosiv vare på brukersted. Nei, vedkommende må da ha gyldig bergsprengersertifikat. Eller være under opplæring. Annen sprengning enn bergsprengning, slik som sprengning ved smelteverk, seismikksprengning, bruk av sprengstoff ved skjøting av linjer eller kutting av trær, undervannssprenging samt demolering av byggverk eller faste installasjoner som ikke kan medføre risiko for liv, helse eller materielle verdier. Teknisk sprengning kan kun utføres av virksomhet som har ansatt et tilstrekkelig antall teknisk sprengningskyndighe som er meldt inn til DSB via Teknisk sprengningskyndig er virksomhetens faglige rådgiver knyttet til ivaretakelsen av sikkerheten ved den tekniske sprengningen. Teknisk sprengningskyndig skal bistå virksomhetens ledelse og under deres ansvar utarbeide risikovurderinger, planer og øvrige rutiner slik at sikkerheten ved all håndtering av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. Teknisk sprengningskyndig skal bistå virksomhetens ledelse og under deres ansvar påse at rutiner og planer etterleves. Hvem kan bli teknisk sprengningskyndig? Eksplosivforskriften Den som har gjennomført kurs i regi av Bransjerådet for fjellsprengning og bestått en tilhørende prøve, og kan dokumentere produkkunnskap om relevant eksplosiv vare og aktiviteten der sprengning pågår, kan meldes inn som virksomhetens tekniske sprengningskyndige. Hva er et tilstrekkelig antall teknisk sprengningskyndige? Eksplosivforskriften Det avhenger av hvor geografisk spredt og omfattende aktiviteten er. Dersom teknisk sprengning gjennomføres ifm skiftarbeid bør det for eksempel være en teknisk sprengningskyndig tilgjengelig på hvert skift.

7 6 8 Hvilke av virksomhetens ansatte kan drive med teknisk sprengnig? Eksplosivforskriften Hvem har ansvaret for å ivareta sikkerheten ved teknisk sprengning? Eksplosivforskriften Hva om et bergsprengerfirma også vil drive med teknisk sprenging? De som har fått egen opplæring, dokumentert gjennom virksomhetens internkontrollsystem og er meldt inn til DSB via kan delta i den tekniske sprengningen. Virksomheten må aldri la noen delta i sprengningsarbeid som vedkommende ikke har kompetanse til Det er ledelsen i den virksomheten som utfører sprengningen som har det overordnede ansvaret for å ivareta sikkerheten. Men alle som deltar i et sprengningsarbeid har ansvar for å utføre sine oppgaver i tråd med regelverket, og de planer og instrukser som er gitt ansvaret for å ivareta sikkerheten. Også ledelsen i den virksomheten som får utført et sprengningsarbeid har ansvar for å ivareta sikkerheten, gjennom å påse at den virksomheten som utfører sprengningsoppdraget har utarbeidet de nødvendige planer for å ivareta sikkerheten ved den tekniske sprengningen Et bergsprengerfirma kan utføre teknisk sprengning uten å ha meldt inn en teknisk sprengninskyndig dersom virksomheten, bergsprengningsleder og bergsprenger har den nødvendige kompetansen i den aktuelle tekniske sprengningen. Øvrige ansatte som skal delta i den tekniske sprengningen må være meldt inn til DSB, dersom disse ikke har sertifikat som bergsprenger, eller bergsprengningsleder Hvordan kan bergsprengning under vann defineres som teknisk sprengning som kan foregå uten sertifikat? Eksplosivforskriften Virksomheten må uansett ikke benytte noen til å utføre en aktivitet med sprengstoff, krutt eller tennmidler som går utover det vedkommende har kompetanse til. De som skal drive bergsprengning under vann må ha kunnskap om bergsprengning i tillegg til kompetanse om det å arbeide under vann. For at bergsprengning under vann skal ansees som teknisk sprengning må riskoen for omgivelsene (utkast, luftsjokk, rystelser etc) vurderes til å være minimale 0 Min virksomhet driver bergsprengning. Kan vi sprenge under vann uten å måtte sende melding om teknisk sprengning til DSB? Eksplosivforskriften Skal teknisk sprengnigskyndig fremlegge politiattest? Diverse Ja, det kan dere, men virksomheten må uansett ikke benytte noen til å utføre en aktivitet som går utover det vedkommende har kompetanse til. Tilleggsfarer som bølger og trykkbølger under vann må kartlegges og ivaretas både i planleggingen og ved utførelsen av sprengningen. Dersom den tekniske sprengningskyndige skal være den som kan rekvirere og motta eksplosiv vare på virksomhetens vegne så skal han fremlegge en politiattest for DSB, som ikke skal være eldre enn måneder (se 8 ) Begrepet Særlig sprengningskyndig var tidligere benyttet i forskriften. Er det ment at DSB kan godkjenne personer for enkeltoppdrag, eller er det siktet til 0 annet ledd der det står ; særlig godkjenning av DSB? Eksplosivforskriften 0. Begrepet særlig sprengningskyndig er fjernet fra forskriftens bestemmelser. I henhold til 0 annet ledd kan DSB i enkeltilfeller gi "en særlig godkjenning". Bestemmelsen er en tenkt som en sikkerhetsventil for eventuelle sprengningsarbeider som faller utenfor det som defineres som bergsprengning eller teknisk sprengning. Bestemmelsen kan også unntaksvis benyttes til å godkjenne personer for enkeltoppdrag, dersom det skulle foreligge særlige grunner. Hva er en salverapport? Eksplosivforskriften 8 Hva menes med midlertidig plassering og plassering, og hva er forskjellen? Eksplosivforskrifen Salverapport er en skriftlig beskrivelse av hvordan salven forløp i forhold til det som var planlagt. Det skal gis en beskrivelse av eventuelle avvik og hvordan disse er behandlet. All plassering av eksplosiv vare er midlertidig, hvis ikke er det oppbevaring. Bestemmelsene om midlertidig plassering gjelder kun på brukersted. Midlertidig plassering av eksplosiver skal kun skje i maksimalt timer. Eksplosivene skal da være under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelås.

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer