DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner"

Transkript

1 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 VEDLEGG, FORKORTELSER OG DEFINISJONER DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner BLANKETTER Blankett 5002 Blankett 5002 "Alminnelige vilkår ved anskaffelser" Engelsk versjon: Form 5052 "General Purchase Conditions" Blankett 5004 Blankett 5004 "Kodifiseringsvilkår" Engelsk versjon: Form 5054 "Contract Clause to the supply of technical data for identifying items of supply within the NATO codification system" Blankett 5005 Blankett 5005 "Alminnelige vilkår for kostnadskontroll" Engelsk versjon: Form 5055 "General Terms for Cost Control" Blankett 5006 Blankett 5006 "Spørsmål vedrørende tekniske data for kodifisering i forbindelse med materiellanskaffelser" Engelsk versjon: Form 5056 " Questionnaire for cataloging data in connection with procurement of materiel" Blankett 5007 Blankett 5007 "Guidelines for Establishing and Implementing Offset in connection with Procurement of Defence Material from foreign Suppliers" Blankett 5009 Blankett 5009 "Rettigheter til datamaskinprogrammer i utviklingskontrakter" Engelsk versjon: Form 5059 "Propritary rights to Development contract Software"

2 2 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner Blankett 5101 Blankett 5101 "Kontrakt" (med utfyllingsfelt) Engelsk versjon: Form 5151 "Contract" Blankett 5103 Blankett 5103 "Bestilling" (med utfyllingsfelt). Engelsk versjon: Form 5153 "Purchase Order" Blankett 5106 Blankett 5106 "Endringsavtale" (med utfyllingsfelt). Engelsk versjon: Form 5156 "Agreement of change" Blankett 5107 Blankett 5107 "Endringsordre" (med utfyllingsfelt). Engelsk versjon: Form 5157 "Change order" Blankett 5109 Blankett 5109 "Søknad om endring" (med utfyllingsfelt). Engelsk versjon: Form 5159 "Request for change" Blankett 5201 Blankett 5201 Anmodning om fullmakt til å inngå kontrakt" (med utfyllingsfelt). Blankett 5203 Blankett 5203 "Anmodning om kvalitetssikring" (med utfyllingsfelt). Blankett 5204 Blankett 5204 "Anmodning om kontraktrevisjon" (med utfyllingsfelt).

3 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner 3 Blankett 5301 Blankett 5301 "Spesifikasjon av pris" (med utfyllingsfelt ). (doc) Blankett 5301 "Spesifikasjon av pris" (med utfyllingsfelt ). (xls) Engelsk versjon: Form 5351 "Specification of Pricing Proposal" Blankett 5303 Blankett 5303 "Søknad om godkjenning av avvik" (med utfyllingsfelt). Engelsk versjon: Form 5353 "Request for Acceptance of deviation" Blankett 5305 Blankett 5305 "Faktura - kostnadsfremdrift" (med utfyllingsfelt). Engelsk versjon: Form 5355 "Invoice incurred costs" Blankett 5307 Blankett 5307 "Sertifikat på konformitet" (med utfyllingsfelt). Engelsk versjon: Form 5357 "Certificate of Conformity"

4 4 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner Andre vedlegg a) Varsomhet, taushetsplikt og habilitet (vedlegg til forespørsel) b) Prudence, non-disclosure and conflict of interest (vedlegg til forespørsel) c) Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren (April 2007) d) Bestemmelser for industrielt samarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet e) Regulations on industrial co-operation related to defence acquisitions from abroad f) Anskaffelsesprotokoll enkel (mal) g) Anskaffelsesprotokoll (mal) h) Vedlegg til del 11 Kostnadskontroll i) Vedlegg til del 22 Ansporing j) Vedlegg til del 13 Kontraktstyper k) Veiledning for sikkerhetsgraderte anskaffelser l) Vedlegg til del 1 Brev fra FD av om tolkning av EØS art. 123 m) Vedlegg til del 1 Brev fra FD av om tolkning av EØS art. 123 n) Vedlegg til del 17 EDA Code of Conduct on Defence Procurement o) Vedlegg til del 17 EDA Code of Best Practice in the Supply Chain p) Vedlegg til del 17 EDA Security of Information Between Subscribing Member States (sms) q) Vedlegg til del 17 EDA Framework Arrangement for Security of Supply Between Subscribing Member States (sms) in Circumstance of Operational Urgency r) Vedlegg til del 17 EDA Brev fra FD av om Norges forpliktelse til å følge EDAs prosedyrer for beskyttelse av sikkerhetsgradert informasjon

5 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner 5 FORKORTELSER ACMP AQAP AP ARF CEN CI CID CM COOP LOG EDI ETSI EUC FD FFI FL FOA FMS FS FSJ GO HMS IEC ISO ITU LCC LOA Army Material Command Pamphlet Allied Quality Assurance Publications Allied Publication Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren European Committee for Standardization Konfigurasjonsenhet Konfigurasjonsidentifisering Configuration Management Konfigurasjonsstyring Cooperative Logistics Electronic Data Interchange European Telecommunications Standards Institute End User Certificate Forsvarsdepartementet Forsvarets forskningsinstitutt Fremskaffelsesløsning Forskrift om offentlige anskaffelser Foreign Military Sales Forsvarets Standard Forsvarssjefen Gjennomføringsoppdrag Helse, miljø og sikkerhet International Electrotechnical Commission International Organisation for Standardization International Telecommunication Union Life-cycle cost - Levetidskostnader Lov om Offentlige Anskaffelser

6 6 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner MD NAS NBR NEK NS NSF NTS OP PT PRINSIX STANAG TPDIR TPDOK WTO Målsettingsdokument Norsk Allmenstandardisering Norges Byggstandardiseringsråd Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Standard Norges Standardiseringsforbund Norsk Teknologistandardisering Overordnede Prinsipper Post- og teletilsynet Forsvarets prosjektstyringssystem Standardization Agreement - NATO Standardiseringsavtale Totalprosjektdirektiv Totalprosjektdokument World Trade Organization

7 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner 7 DEFINISJONER A-E Agentprovisjon En avtalt godtgjørelse som tilkommer produsentens agent ved salg til tredjepart. Anskaffelsesmyndigheten I disse bestemmelser er anskaffelsesmyndighet benyttet som betegnelse på avdelinger og personer på alle nivå som er delegert myndighet til å forplikte Forsvaret ved å utferdige bestilling eller slutte kontrakt om kjøp av varer eller tjenester. Anskaffelsesstrategi En plan som viser hvilke mål Forsvaret har med en anskaffelse, og hvilke virkemidler man ønsker å benytte får å nå disse målene. Avvik Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav Merknad: Definisjonen dekker forskjell fra eller fravær av en eller flere spesifiserte egenskaper for kvalitet [innbefattet kjennetegn for driftspålitelighet], eller elementer i kvalitetssystemet. Avvik fra spesifiserte krav før produksjonsstart (deviation) er avvik som leverandøren kan søke som et permanent avvik for en angitt del av den kontraktsfestede leveransen. Avvik fra spesifiserte krav som er oppstått under produksjon (waivers) er avvik som leverandøren kan søke å levere i et gitt produsert kvantum. Avtale Avtale omfatter bestilling, kontrakt eller godkjent elektronisk virkemiddel (jfr pkt ) Basislinje Basislinje er et sett formelt godkjente tekniske dokumenter som beskriver systemets konfigurasjon. Basislinjer fungerer som et referansepunkt for fremtidige endringer i systemet Bedriftsøkonomisk levetid Bedriftsøkonomisk levetid er den reelle økonomiske levetid for anleggsmidler. Denne legges til grunn for de linære avskrivninger i driftsregnskapet. Bruksrett (immaterielle rettigheter) Ikke definert ved lov, kan anses som en begrenset disposisjonsrett der det rettighetsbelagte resultat/objekt kan utnyttes slik at det fyller sitt formål. Direkte kostnader Kostnader som direkte kan henføres til et bestemt produkt eller kostnadsbærer. Disposisjonsrett (immaterielle rettigheter) Den rett mottaker får for å utnytte et resultat/objekt som er belagt med opphavsrett. Dette begrepet er ikke direkte lovregulert. Driftskostnader Kostnader som er knyttet til foretakets ordinære aktiviteter, unntatt finanskostnader. I kalkylesammenheng defineres driftskostnader som eksklusive generelle utviklingskostnader.

8 8 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner Eiendomsrett (immaterielle rettigheter) Ikke definert ved lov, omfatter de rettigheter en eier har til eksklusivt å råde faktisk og juridisk over et resultat/objekt. I hovedsak brukes eiendomsrett og opphavsrett i noenlunde samme betydning for å beskrive et rettighetsforhold. Endring Varig endring av fastlagt krav (kontrakt, spesifikasjoner, tegninger, standarder etc) etter kontraktsinngåelse. F-J Fordelingsgrunnlag eller fordelingsnøkkel De kostnader som ikke kan henføres direkte til en kostnadsbærer/produkt må belastes via kostnadssteder etc (indirekte kostnader). Disse kostnadene fordeles ved bruk av fordelingsnøkler. Fordelingsnøkkelen er forholdstallet mellom et kostnadsbeløp og fordelingsgrunnlaget. Som fordelingsgrunnlag kan brukes et hensiktsmessig kriterium, for eksempel direkte materialkostnader, direkte lønn, antall kvadratmeter gulvplass etc. Funksjonskrav Krav til materiell eller tjeneste som beskriver hva materiell/tjenesten skal yte, ikke hvordan det skal ytes. Generell godkjenning Kvalitetssikringsmyndighetens godkjennelse av en leverandørs kvalitetssystem når dette tilfredsstiller definert standard for kvalitetssikring iht Forsvarets krav (AQAP/FS) Gevinst/Risikokompensasjon Gevinst er godtgjørelse til egenkapitalen for dekning av økonomisk risiko. Den er lik differansen i kroner mellom kontraktprisen og de kostnader som er henførbare til kontrakten (selvkost). Ikke anbefalte kostnader Kostnader som etter at kontraktrevisjoner utført ikke anses akseptable å medta under en kontrakt. Ikke dokumenterte kostnader Kostnader som tilbyderen, tross oppfordringer, ikke har fremlagt tilstrekkelig underlag for å kunne bedømme kostnadenes størrelse. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler består av patenter og lignende rettigheter, goodwill samt ulike typer aktiverte kostnader. Aktiverte kostnader omfatter kostnader for teknisk bistand, forsknings- og utviklingsarbeid, prøvedrift, markedsundersøkelser og lignende i den grad kostnadene representerer vesentlige og varige verdier. Immaterielle rettigheter Omfatter åndsproduksjon som; patent, mønster, kretsmønster, åndsverk, foto m.v. Reguleres av åndsverkloven, patentloven, lov om forsvarsviktige oppfinnelser, kretsmønsterloven, internasjonale konvensjoner m.v. Indirekte kostnader Kostnader som vedrører flere produkter eller produksjonen i sin alminnelighet. Kostnaden kan ikke henføres et produkt eller kostnadsbærer direkte, men henføres indirekte ved hjelp av en form for fordeling.

9 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner 9 K-O Kalkulatorisk rentesats Kalkulatorisk rentesats er den prosentuelle sats som benyttes for å beregne kapitalkostnad. Denne sats settes lik veid gjennomsnitt for helårig etterskuddsrente på statsobligasjoner, med gjenstående løpetid 10 år for de sist kjente 12 måneder, pluss 1,5 prosentpoeng. I kostnadsprøvinger benyttes et gjennomsnitt for hvert år i kontraktgjennomføringsperioden. Kapitalkostnad Det beløp som godtgjøres en leverandør som kompensasjon for rentebærende finansiering av driftsnødvendige eiendeler. Beløpet omregnes som regel til et prosentuelt påslag på driftskostnadene. Kodifisering Det grunnleggende systemet for etablering av et ensartet forsyningsspråk for å gi en korrekt identifisering, klassifisering, nummerering og registrering av fabrikantkilde av materiellet, og for å opprettholde et allment, løpende forsyningsartikkelregister. Konfigurasjon Materiellets funksjonelle og fysiske egenskaper som er beskrevet i teknisk dokumentasjon og senere realisert i systemet. Konfigurasjonsstyring Konfigurasjonsstyring er en disiplin for formell kontroll med et produkt gjennom hele dets levetid. Dette innebærer tekniske og organisatoriske aktiviteter som identifiserer, holder kontroll med, utfører revisjoner på og fører regnskap over status for funksjonelle og fysiske egenskaper til systemet, inkludert programvare og støttesystemer. (Ref FS Retningslinjer for konfigurasjonsstyring i Forsvaret.) Konfigurasjonsstyringsplan Dokument som beskriver organisasjon og prosedyrer for konfigurasjonsstyring av et spesifikt produkt eller prosjekt. Kontraktgjennomgåelse Systematiske aktiviteter gjennomført av leverandøren før kontrakt undertegnes, for å sikre at krav til kvalitet er tilstrekkelig angitt, entydige, dokumentert og kan oppfylles av leverandøren. Kommentar: Kontraktsgjennomgåelsen er leverandørens ansvar, men kan utføres i samarbeid med kunden. Kontraktsgjennomgåelse kan gjentas ved forskjellige faser av kontrakten etter behov. (Skal også gjelde ved endringer av kontrakt) Kontraktpris Kontraktprisen er den pris som til enhver tid er fastsatt for gjennomføringen av kontrakten. For en fastpriskontrakt uten endringer av vilkårene i kontraktperioden vil kontraktprisen være den samme fra kontrakten underskrives til den er oppfylt. For de øvrige kontrakttyper kan kontraktprisen ikke fastsettes nøyaktig før leveransen er fullført. Når det i disse bestemmelser tales om grunnpris er dette den pris som danner grunnlaget for senere justeringer som foretas i samsvar med bestemmelsene i den enkelte kontrakt. Kontraktprisen må ikke forveksles med den maksimale pris som er en begrensning av Forsvarets forpliktelse. Kontraktrevisjon Med kontraktrevisjon forstås alle aktiviteter som inngår i kostnadskontroll, gevinstanalyse samt økonomisk vurdering av leverandør.

10 10 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner Kostnader Med kostnader menes for disse bestemmelsers formål i penger vurderte tjenesteytelser som anses nødvendig for en kontraktgjennomføring fra de produksjonsfaktorer som er aktive under kontrakten. Kostnadene deles i direkte og indirekte kostnader. Kostnadsanalyse Analysen er en gjennomgåelse av den forkalkyle tilbudet bygger på. Den forutsettes utført når det er liten eller ingen konkurranse og før kontraktinngåelse. Den skal danne grunnlag for forhandlinger om pris for anskaffelsen. Kostnadsansporing Kostnadsansporing vil si at leverandøren etter bestemte kriterier gis mulighet til ekstra gevinst basert på oppnådde resultater. Dette målt med hensyn til påløpte kostnader sett i forhold til stipulert selvkost i kontrakten. Kostnadselement Kostnadselement er de enkelte bestandeler som fremgår av kalkylesøylen ( f eks lønn, materialer etc). Kostnadskontroll Omfatter vurdering av leverandørs økonomisystemer, kostnadsanalyse, teknisk økonomisk kontroll, prisglidningsanalyse og kostnadsprøving. Kostnadsprøving Kostnadsprøving omfatter revisjon av etterkalkyle, enten ved fremdriftsfakturering eller ved sluttoppgjør av kontrakter. Den går ut på å revidere samtlige faktiske påløpte kostnader under en kontrakt etter at leveransen helt eller delvis er fullført. For å fastsette hvilke kostnader som kan belastes kontrakten. Kravspesifikasjon De krav som Forsvaret stiller til en leverandørs; varer, tjenester, organisasjon og systemer. Kravspesifikasjon skal inngå i forespørsler/anbudsinnbydelser og avtaler (kontrakt/bestilling). Kvalitet Helheten av egenskaper en enhet har, og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. Kvalitetshåndbok Dokument som angir kvalitetspolitikken og beskriver organisasjonens kvalitetssystem. Kommentar: Se NS/ISO 8402 pkt 3.12 Kvalitetskontroll Aktivitet som måling, undersøkelse, prøving eller tolking av en eller flere egenskaper ved en enhet og sammenligning av resultatene med spesifiserte krav for å bestemme om overensstemmelse er oppnådd for hver enkelt egenskap. Kvalitetsplan Dokument som beskriver de spesifikke tiltak for kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som er aktuelle for et bestemt produkt, prosjekt eller en kontrakt. Kommentar: En kvalitetsplan refererer vanligvis til de deler i kvalitetshåndboken som er aktuell i et spesifikt

11 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner 11 tilfelle. Avhengig av planens omfang kan en kvalifiserende beskrivelse benyttes, for eksempel, "kvalitetssikringsplan", "kvalitetsledelsesplan". Kvalitetsrevisjon Systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene. Kommentar: Typisk anvendes kvalitetsrevisjon, uten å være begrenset til dette, på et kvalitetssystem eller deler av dette, på prosesser, på produkter, eller på tjenester. Slike revisjoner kalles ofte revisjon av kvalitetssystem, kvalitetsrevisjon av prosesser, kvalitetsrevisjon av produkter eller kvalitetsrevisjon av tjenester. Kvalitetsrevisjoner utføres av personell som ikke har direkte ansvar for de områder der revisjon utføres, men som fortrinnsvis samarbeider med det personell det angår. En av hensiktene med kvalitetsrevisjon er å vurdere behovet for forbedringer eller korrigerende tiltak. En revisjon bør ikke forveksles med kvalitetsovervåking eller kvalitetskontroll, der hensiktene er prosesstyring eller produktgodkjennelse. Kvalitetsrevisjoner kan gjennomføres for interne eller eksterne formål. Kvalitetssikring Alle planlagte og systematiske aktiviteter som er iverksatt som en del av kvalitetssystemet og påvist som nødvendig for å skaffe tilstrekkelig tiltro til at en enhet vil oppfylle kravene til kvalitet. Kvalitetssikringsplan, Forsvarets Et dokument som beskriver planlagte kvalitetssikringsaktiviteter som skal utføres på et spesifisert oppdrag. Kvalitetssystem Organisasjonsstruktur, prosedyrer, prosesser og ressurser som er nødvendig for å iverksette kvalitetsledelse. Kommentar: Kvalitetssystemet bør ikke være mer omfattende enn det som er nødvendig for å oppnå målene for kvalitet. En organisasjons kvalitetssystem er primært utformet for å tilfredsstille de interne ledelsesbehov i organisasjonen. Det er mer omfattende enn kravene fra en spesiell kunde, som bedømmer bare den aktuelle delen av kvalitetssystemet. I forbindelse med kvalitetsbedømmelse ved kontrakter, eller når det er obligatorisk, kan det være nødvendig å bevise at angitte elementer i kvalitetssystemet er iverksatt. Leverandørrisiko Sannsynligheten for at leverandørens kvalitetssystem ikke tilfredsstiller kontraktens krav. Kommentar: Omfatter risiko hos leverandør forbundet med kvalitetssikring, materialer og råvarer, forretningsmessige forhold. (Fritt etter AQAP-170) Leverandøruavhengig standard Standard som er utgitt av leverandøruavhengig internasjonal, regional eller nasjonal organisasjon. Leveranse Felles begrep for varer og tjenester som skal leveres til Forsvaret.

12 12 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner Levetidskostnader De totale kostnader (anskaffelse, drift og avhending) til en enhet eller en kategori materiell inklusiv kostnader til organisasjonsmessige tiltak og utdannelse. Lisensavgift Et vederlag som må betales for rettigheten til å produsere eller selge lisensgiverens produkt. Læringskurve/Erfaringskurve (Learning curve/improvement curve) Et statistisk hjelpemiddel som kan brukes ved beregning av produksjonskostnader, planlegging og produksjonskontroll (basert på korrelasjon mellom antall arbeidstimer eller lønn, materialer og andre kostnader - som er nødvendig for å produsere en bestemt enhet eller mengde av enheter - og antall slike enheter eller mengder produsert i rekkefølge). Mottakskontroll Kontroll av at mottatte produkter er i overensstemmelse med spesifiserte krav i kontrakt eller bestilling. Opphavsrett Opphavsrett er lovregulert og oppstår automatisk ved at åndsproduksjonen frembringes og kommer til uttrykk. Det vil alltid oppstå hos et enkeltindivid, men overføres som regel til juridiske personer ved avtale eller gjennom ansettelsesforhold. Opsjon I enkelte tilfeller har Forsvaret behov for å gjøre valg på et senere tidspunkt når det gjelder omfang, tekniske krav, leveringstid, leveringssted osv. En ensidig rett til gjøre slike valg kan avtalefestes, og kalles en opsjon. P-T PRINSIX Forsvarets felles prosjektstyringssystem. Prisansporing Prisansporing vil si at leverandøren etter bestemte kriterier gis mulighet til ekstra gevinst. Dette baseres på oppnådde resultater med hensyn til kostnad, tid og ytelse sett i forhold til stipulert kostnad, tid og ytelse i kontrakten. Produktgruppe Et antall produkter som er basert på samme bruksområde, men er laget i ulike varianter. Produktrisiko Sannsynligheten for at et utilsiktet avvik på produktet kan oppstå multiplisert med konsekvensen avviket medfører for produktets ytelse. Påslagssats Ved fordeling av indirekte kostnader kommer en frem til enten en prosentsats eller et kronetillegg. Disse kalles påslagssatser når de anvendes i kalkylesammenheng. Rentebærende kapital Den andel av en bedrifts driftsnødvendige eiendeler som er finansiert med egenkapital og rentebærende fremmedkapital. Revisjonsmetodikk Vurderingskriterier og arbeidsmetodikk som benyttes ved gjennomføring av kostnadskontroll.

13 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner 13 Risiko Sannsynligheten for at en utilsiktet hendelse kan oppstå multiplisert med konsekvensen hendelsen medfører. Kommentar: I Prinsix definert som negative konsekvenser av usikkerhet. Risikokompensasjon Se gevinst. Royalty Et vederlag til innehaveren av eiendoms-/produksjonsrettigheten til et produkt. Selvkostkalkyle Selvkostkalkyle er en beregning der samtlige kalkulerbare kostnader fordeles på kostnadsbærere. Kalkylen bygges opp med direkte og indirekte kostnader samt kalkulatorisk rente. Summen utgjør selvkost. Sluttkontroll (Final inspection) Den siste kontroll som gjennomføres av leverandøren for å verifisere at all foreskrevet kontroll er gjennomført, og at produktet tilfredsstiller alle spesifiserte krav, også kravene til dokumentasjon. Sluttoppgjør Interaksjon mellom leverandør og Forsvaret for å bringe på det rene om kontraktens vilkår er oppfylt, inngåelse av sluttavtale, herunder forhandling om endelig pris for kontrakter hvor prisen skal baseres på realiserte og relevante kostnader, og det endelige økonomiske oppgjør. Standarder Dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt av et annerkjent organ, som gir regler og retningslinjer for eller karakteristiske trekk ved aktiviteter eller resultater av dem. Hensikten er å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng. U-Å Usikkerhet Differansen mellom den informasjon som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den tilgjengelige informasjon. Består av positiv usikkerhet (muligheter) og negativ usikkerhet (risiko). (Prinsix) Varer og tjenester Alle anskaffelser som ikke omfatter bygg og anlegg. Verifikasjon Bekreftelse ved å undersøke og fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt. Kommentar: Ved utvikling og konstruksjon er verifikasjon den prosessen som er forbundet med å undersøke resultatet fra en gitt aktivitet for å bestemme overensstemmelse med de angitte krav for denne aktiviteten. Termen verifisert benyttes for å angi den tilhørende status. Vraking (Scrapping) Endelig beslutning om å forkaste varer eller tjenester i forbindelse med den kontrakt det gjelder.

14 14 ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner Økonomisystem Med økonomisystem forstås regnskaps-, budsjett- og kalkylesystemene med tilhørende dokumentasjon.

15 Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret Bl 5002 (mars 2008)

16 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en del av avtalen, dersom ikke annet er bestemt i de spesielle avtalevilkårene. Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge: 1. spesielle avtalevilkår 2. denne blankett funksjonelle krav 4. andre krav og tekniske spesifikasjoner, herunder tegninger, gitt av Forsvaret 5. Leverandørens løsningsspesifikasjon Denne avtalen erstatter alle tidligere dokumenter knyttet til inngåelsen av denne avtalen, herunder blant annet forespørsel, tilbud, salgsvilkår og annen korrespondanse. 2 Leverandørens leveringsforpliktelse 2.1 Generelt Leverandøren skal oppfylle alle forpliktelsene etter avtalen, herunder levere avtalt leveranse til avtalt tid. Leveransen skal uansett være egnet til det formålet leveransen skal brukes til, forutsatt at Leverandøren kjente eller burde kjenne til dette formålet da avtalen ble inngått. 2.2 Offentligrettslige krav Leverandøren er ansvarlig for at leveransen oppfyller alle offentligrettslige krav som gjelder ved avtaleinngåelsen. Leverandøren er videre ansvarlig for at leveransen oppfyller alle offentligrettslige krav som Leverandøren ved avtaleinngåelsen kjente eller burde ha kjent til ville gjelde på leveringstidspunktet. Leverandøren har i tillegg plikt til å varsle Forsvaret om alle endringer av offentligrettslige krav som påvirker leveransen og som ikke omfattes av første ledd, så snart han får eller burde ha fått kjennskap til slike endringer. Dersom det påløper kostnader som følge av at Leverandøren ikke oppfyller varslingsplikten, skal Leverandøren dekke disse kostnadene. 3 Gjennomføring av leveringen 3.1 Godkjenning av leveransen Før Leverandøren legger frem leveranser for Forsvarets godkjenning, skal Leverandøren kontrollere at leveransen er i henhold til avtalens krav. Når Leverandøren er klar til å levere, skal Leverandøren fylle ut og fremsende Blankett Sertifikat på konformitet til Forsvaret. Dersom Forsvaret har utpekt en egen kvalitetssikringsrepresentant, skal blanketten sendes til denne representanten. Etter mottak av utfylt Blankett 5307, skal Forsvaret gjennomføre sin godkjenningsprosess uten ugrunnet opphold. 3.2 Forsvarets rettigheter når leverandøren vil levere tidligere enn avtalt Leverandøren kan ikke gjennomføre levering tidligere enn avtalt uten at Forsvaret har godkjent dette skriftlig.. En slik godkjennelse påvirker ikke partenes øvrige rettigheter og plikter etter denne avtalen. 3.3 Forsvarets rett til å kreve leveringen utsatt Dersom Forsvaret forstår eller har grunn til å anta at Forsvaret ikke vil kunne motta leveransen til avtalt tid, skal Forsvaret varsle Leverandøren skriftlig. Forsvaret har rett til å kreve at Leverandøren lagrer leveransen for Forsvarets regning og risiko i en periode på inntil 3 måneder fra avtalt leveringstidspunkt eller det tidspunkt Bl 5002 (mars 2008)

17 Leverandøren først kunne oppfylt på, dersom dette tidspunktet inntrer senere enn avtalt leveringstidspunktet. Ny leveringstid skal avtales gjennom en endring av avtalen, Gf. artikkel 13). Under forutsetning av at Leverandøren kunne levert i henhold til avtalen, skal Forsvaret betale Leverandøren som om leveransen hadde vært levert i henhold til avtalen. Ellers inntrer Forsvarets betalingsplikt først fra det tidspunkt Leverandøren kunne oppfylt på, dersom dette tidspunktet inntrer senere enn det avtalte leveringstidspunktet. Straks Leverandøren har mottatt betaling skal Leverandøren merke leveransen tydelig med "Forsvarets eiendom". Leveransen skal oppbevares atskilt fra andre leveranser, annet materiell og annet utstyr m.v., slik at leveransen lar seg identifisere. 3.4 Forsvarets rett til å tilbakevise mangelfulle leveranser Dersom leveransen er mangelfull, jf. artikkel 7, kan Forsvaret tilbakevise den del av leveransen som er beheftet med mangler, samt de deler av leveransen som påvirkes av mangelen. Tilbakevisningen skal skje skriftlig. Tilbakevist leveranse skal betraktes som ikke levert. Dersom Forsvaret velger å ta levering aven leveranse med mangler, vil reglene i artikkel 7 få anvendelse. 4 Pris Den avtalte pris er eksklusive merverdiavgift, men inklusive emballasje, toll, skatter og andre avgifter. 5 Betaling 5.1 Betalingsbetingelser Forsvaret skal betale innen 30 dager etter at både leveransen og fakturaer med avtalte bilag er mottatt. Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveransen. 5.2 Forsinket betaling Dersom Forsvaret ikke betaler til rett tid, skal Forsvaret betale forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr aforsvarets rettigheter ved forsinket levering 6.1 Forsinkelse Det foreligger forsinkelse dersom Leverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen til avtalt tid, og dette ikke skyldes forhold på Forsvarets side eller forhold Forsvaret har risikoen for, herunder Force Majeure Gf. artikkel 8). 6.2 Leverandørens varslingsplikt og plikt til å begrense forsinkelsen Dersom Leverandøren forstår, eller har grunn til å anta at det vil oppstå en forsinkelse, skal Leverandøren varsle Forsvaret skriftlig. Leverandøren skal oppgi den antatte varigheten og begrunnelsen for forsinkelsen. Leverandøren plikter å gjøre det som kan gjøres for å begrense forsinkelsen. Leverandøren skal i den forbindelse holde Forsvaret løpende orientert om hvilke tiltak Leverandøren gjennomfører for å begrense forsinkelsen. Dersom Leverandøren mener at årsaken til at forpliktelsene ikke ble oppfylt til avtalt tid skyldes forhold på Forsvarets side eller forhold Forsvaret har risikoen for, herunder Force Majeure, skal Leverandøren dokumentere dette uten ugrunnet opphold. Leverandørens varslingsplikt og ansvar for å begrense forsinkelsen, gjelder også hvor årsaken til at forpliktelsene ikke ble oppfylt til avtalt tid skyldes forhold på Forsvarets side eller forhold Forsvaret har risikoen for, herunder Force Majeure. Bl 5002 (mars 2008)

18 6.3 Forsvarets rett til å fastholde avtalen ved forsinkelse Forsvaret har rett til å fastholde avtalen og kreve oppfyllelse. 6.4 Forsvarets rett til å kreve dagmulkt ved forsinkelse Ved forsinkelse kan Forsvaret kreve dagmulkt fra Leverandøren. Dagmulkten skal betales uavhengig av om Forsvaret faktisk er påført tap som følge av forsinkelsen eller ikke. Dagmulkten per virkedag forsinkelse utgjør 1 promille av prisen for den del av leveransen som er forsinket og eventuelt de deler av leveransen som ikke kan tas i bruk som forutsatt som følge av forsinkelsen. Med pris forstås i denne sammenheng basispris pluss avtalte endringer, samt pris- og valutajustering. Dagmulkten er begrenset oppad til 10% av prisen for den del av leveransen som er forsinket og eventuelt de deler av leveransen som ikke kan tas i bruk som forutsatt som følge av forsinkelsen. 6.5 Forsvarets rett til å heve ved forsinkelse Forsvaret kan heve avtalen helt eller delvis dersom forsinkelsen utgjør et vesentlig mislighold knyttet til den delen av avtalen som heves. Dersom Forsvaret er berettiget til maksimal dagmulkt, kan Forsvaret uansett heve avtalen for den del av forpliktelsen som er forsinket og eventuelt de deler av leveransen som ikke kan tas i bruk som forutsatt som følge av forsinkelsen. 6.6 Forsvarets rett til å kreve erstatning ved forsinkelse Forsvaret har krav på erstatning for det direkte tapet Forsvaret lider som følge av forsinkelsen. Forsvaret har i tillegg krav på erstatning for det indirekte tapet Forsvaret lider som følge av forsinkelsen, dersom forsinkelsen skyldes uaktsomhet fra Leverandørens side. Påløpt dagmulkt kommer til fradrag ved utmåling av erstatningen. 7 Mangler, 7.1 Mangler Det foreligger en mangel dersom leveransen ikke er i samsvar med de krav som følger av avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Forsvarets side eller forhold Forsvaret har risikoen for, herunder Forece Majeure. Tilsvarende gjelder for Leverandørens andre forpliktelser etter avtalen. 7.2 Forsvarets plikt til å reklamere ved mangler Forsvaret plikter å gi Leverandøren melding om mangelen innen rimelig tid etter at Forsvaret oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Forsvaret må uansett reklamere innen to år etter leveringstidspunktet. For leveranser som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. For deler som på grunn av mangel er utbedret løper ny reklamasjonsperiode fra mangelen er utbedret. For deler som på grunn av mangelen ikke kunne brukes som forutsatt, forlenges reklamasjonsperioden med tiden fra Leverandøren ble varslet om mangelen og til mangelen er utbedret. 7.3 Forsvarets rett til å få mangler utbedret Forsvaret har rett til å få mangler utbedret ved retting eller omlevering. Omlevering kan likevel bare kreves dersom mangelen er vesentlig. Utbedring skjer for Leverandørens regning og risiko. Dersom Leverandøren ikke innen rimelig tid foretar utbedring, kan Forsvaret få mangelen utbedret for Leverandørens regning og risiko. Bl 5002 (mars 2008)

19 Dersom Leverandøren ønsker at utbedring skal finne sted hos Leverandøren, skal Leverandøren hente leveransen hos Forsvaret, og skal dekke kostnader til transport og bære risiko for leveransen fra den blir hentet til den har blitt returnert til samme adresse. Dersom Forsvaret har distribuert leveransen til flere avdelinger, skal Forsvaret samle disse på hovedlageret i vedkommende landsdel for avhenting av Leverandøren. Dersom Leverandøren ønsker å gjennomføre utbedring på Forsvarets område, skal Leverandøren dekke alle sine kostnader i denne forbindelse. Forsvaret har på saklig grunnlag rett til å nekte at utbedring skal skje på Forsvarets område, utbedring skal i så fall finne sted hos Leverandøren som nevnt ovenfor. 7.4 Leverandørens rett til utbedring Leverandøren kan kreve å utbedre mangler ved retting eller omlevering, når dette kan skje uten vesentlig ulempe for Forsvaret og uten risiko for at Forsvaret ikke får dekket sine utlegg av Leverandøren. Dersom mangelen er vesentlig, kan Forsvaret uansett kreve omlevering. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende at han ikke har hatt anledning til å foreta utbedring, dersom Forsvaret har sørget for å få rettet mangelen og det etter forholdene ville være urimelig å kreve at Forsvaret ventet på Leverandørens utbedring. For Leverandørens utbedring gjelder artikkel 7.3 andre og tredje ledd tilsvarende. 7.5 Forsvarets rett til å kreve prisavslag ved mangler Dersom ubedring ikke er relevant, eller Leverandøren ikke krever å utbedre mangelen etter artikkel 7.4, eller utbedring ikke blir foretatt innen rimelig tid, kan Forsvaret kreve prisavslag. Prisavslaget skal utregnes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom leveransens verdi i mangelfull og avtalemessig stand på leveringstidspunktet. 7.6 Forsvarets rett til å kreve heving ved mangler Dersom ubedring ikke er relevant, Leverandøren ikke krever å utbedre mangelen etter artikkel 7.4, eller utbedring ikke blir foretatt innen rimelig tid, kan Forsvaret heve avtalen helt eller delvis dersom det foreligger vesentlig mislighold knyttet til den delen av avtalen som heves. 7.7 Forsvarets rett til å kreve erstatning ved mangler Forsvaret har krav på erstatning for det direkte tapet Forsvaret lider som følge av mangelen. Forsvaret har i tillegg krav på erstatning for det indirekte tapet Forsvaret lider som følge av mangelen, dersom mangelen skyldes uaktsomhet fra Leverandørens side. 8 Force Majeure (fritaksgrunner) Med Force Majeure menes en hindring som skyldes en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partens kontroll, som umuliggjør oppfyllelse av partens forpliktelser etter avtalen, forutsatt at parten ikke burde ha unngått eller overvunnet hindringen eller virkningen av den, eller parten ikke forutså eller burde ha forusett hindringen ved avtaleinngåelsen. Slik situasjon vil kunne være krig, opprør, indre uroligheter, naturkatastrofe, eller annen omstendighet av tilsvarende alvorlig karakter. De forpliktelser som ikke kan oppfylles som følge av Force Majeure suspenderes. Den annen parts motytelser suspenderes i samme tidsrom. I forbindelse med Force Majeure har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre for alle forhold som bør antas å være av betydning for den annen part. Informasjonen skal gis uten ugrunnet opphold. 9 Kvalitetssikring Leverandøren skal ha et kvalitetssikringssystem som er innrettet slik at faktiske mangler, potensielle mangler og andre forhold som kan føre til utilfredsstillende kvalitet, blir oppdaget så tidlig som mulig. Bl 5002 (mars 2008)

20 Forsvaret har rett til å kontrollere alle forhold ved Leverandørens oppfyllelse av sine forpliktelser, slik som utvikling, konstruksjon og tilvirkning på alle trinn under avtalen.. Dette gjelder også ethvert dokument eller nedtegnelse. Forsvaret skal gi Leverandøren varsel i rimelig tid før kontrollen gjennomføres. Forsvarets rett til å kontrollere etter andre ledd, er uavhengig av på hvilket sted Leverandøren utfører sine forpliktelser etter avtalen. Dersom Leverandøren ufører noen av sine forpliktelser etter avtalen i utlandet, har Forsvaret rett til å delegere gjennomføring av kvalitetssikring til vedkommende lands militære myndigheter. Forsvarets kvalitetssikring fritar ikke Leverandøren for de forpliktelser han har påtatt seg i avtalen. Manglende utført kvalitetssikring medfører ingen reduksjon av Forsvarets rettigheter etter avtalen. 10 Immaterielle rettigheter 10.1 Brudd på tredjemanns immaterielle rettigheter Leverandøren skal ikke krenke patenter eller andre immaterielle rettigheter i forbindelse med oppfyllelse av avtalen. Leverandøren skal holde Forsvaret skadesløs for ethvert krav som følge av krenkelse av patenter eller andre immaterielle rettigheter i forbindelse med oppfyllelse av avtalen. Forsvaret skal holde Leverandøren skadesløs for et hvert krav som skyldes bruk av Forsvarets tegninger, spesifikasjoner eller lisenser. Partene skal gjensidig varsle hverandre om krav vedrørende krenking av patenter eller andre immaterielle rettigheter ved fremstilling eller bruk av leveransen Patenter og sikkerhetsbeskyttet informasjon Dersom Leverandøren ønsker å søke om patent som inneholder sikkerhetsbeskyttet informasjon, skal Leverandøren fremlegge søknaden for Forsvaret for skriftlig godkjenning før patentsøknaden innleveres. Forsvaret kan nekte godkjenning uten begrunnelse Bruk av dokumentasjon Forsvaret har rett til å bruke dokumentasjon, som overleveres i forbindelse med leveransen, til utdanning, bruk, kodifisering, vedlikehold og reparasjon. Forsvaret har rett til å kopiere dokumentasjon til eget bruk. 11 Rettigheter til materiell som Forsvaret overlater til Leverandøren og merking 11.1 Rettigheter til materiell som Forsvaret overlater til Leverandøren Forsvaret beholder eiendomsrett og alle andre rettigheter til alt materiell som Forsvaret overlater til Leverandøren i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Dette gjelder også eventuelt skrap og overskuddsmateriell som stammer fra dette materiellet Merking av Forsvarets eiendom Leverandøren skal merke Forsvarets eiendom som er i Leverandørens besittelse tydelig med "Forsvarets eiendom". Forsvarets eiendom skal oppbevares atskilt fra andre leveranser, annet materiell, og annet utstyr m.v., slik at eiendommen lar seg identifisere. 12 Reklame Leverandøren må innhente forhåndsgodkjennelse fra Forsvaret dersom Leverandøren for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen. Forsvaret kan nekte godkjennelse uten begrunnelse. 13 Endringer av avtalen Avtalen kan bare endres ved at begge partene signerer en Endringsavtale (Blankett 5106). Leverandøren kan ikke påberope seg uttalelser, handlinger eller unnlatelser fra Forsvarets side, herunder møtereferater og korrespondanse, som grunnlag for at avtalen er endret. Bl 5002 (mars 2008)

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM 057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM Original versjon Nr.: 057 Gjeldende fra dato: 01.04.98 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.03.2011 Side: 1 Forord

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer