HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013"

Transkript

1 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013

2 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner 20 Presentation of the board 20 Presentasjon av styret 22 Management presentation 22 Presentasjon av ledelsen 24 Corporate Governance 24 Eierstyring og selskapsledelse 32 Board of directors report 32 Styrets årsbetetning 44 Consolidated statement of profit or loss 44 Resultatregnskap konsern 46 Consolidated statement of financial position 46 Balanse konsern 50 Consolidated statement of cashflow 50 Kontaktstrømoppstilling konsern 51 Notes 51 Noter konsern 108 Profit and loss statement parent company 108 Resultatregnskap morselskap 110 Statement of financial position parent company 110 Balanse morselskap 112 Notes parent company 112 Noter morselskap 120 Auditors report 120 Revisors beretning

3 3

4 4 HAVYARD GROUP IN GENERAL DETTE ER HAVYARD GROUP HAVYARD GROUP ASA is a fully integrated Ship Technology company and delivers products and services within the complete value chain from vessel design to support of vessels in operation. We focus on having the best competence within all the vital segments of the value chain. HAVYARD GROUP ASA er et fullintegrert skipsteknologiselskap som leverer produkter og tjenester innenfor hele verdikjeden, fra skipsdesign til støtte av fartøy i drift. Vi fokuserer på å ha den beste kompetansen innenfor alle de vitale segmenter av verdikjeden. Our vision is Improving Life At Sea and the motivation for our employees is to add value to and improve the situation for all who use our products. Visjonen vår er Improving Life At Sea, og motivasjonen for våre tilsette er å tilføre verdi til og forbedre situasjonen til alle de som bruker våre produkter. Havyard Group delivers ship designs, ship equipment and construction of advanced vessels for offshore oil production, fishing and fish farming for shipyards and shipowners worldwide. Havyard Group leverer skipsdesign, skipsutstyr og konstruksjon av avanserte fartøy for oljeindustri, fiskeri og fiskeoppdrett til skipsverft og skipsredere over hele verden.

5 5 HAVYARD GROUP ASA Geir Johan Bakke OPERATIONS Kenneth Pettersen HUMAN RESOURCES Frank-Levi Kvalsund SALES & INTERNATIONAL NETWORK Gisle Vinjevoll Thrane SALES KEY CUSTOMERS Tor Leif Mongstad PROCUREMENT Dag Alvik FINANCE Idar Fuglseth ACCOUNTING Karl Eirik Frøysa Hansen MARKET & BUSINESS DEVELOPMENT Gunnar Larsen HAVYARD DESIGN & SOLUTIONS Stig Magne Espeseth HAVYARD SHIP TECHNOLOGY Geir Johan Bakke HAVYARD POWER & SYSTEMS Johan Bakke HAVYARD FISH HANDLING & REFRIGERATION Leif Roger Gjelseth HAVYARD GROUP ASA P.O.Box Fosnavåg Norway Visiting address: Havilahuset, Mjølstadnesvegen, 6092 Fosnavåg, Norway Phone: DESIGN & SOLUTIONS HAVYARD DESIGN & SOLUTIONS AS, dep. Fosnavåg HAVYARD DESIGN & SOLUTIONS AS, dep. Stavanger HAVYARD DESIGN & ENGINEERING Poland HAVYARD DESIGN & ENGINEERING Rijeka d.o.o HAVYARD South America ltda. HAVYARD China SHIP TECHNOLOGY HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Fosnavåg HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Leirvik HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Turkey HAVYARD CONTRACTING Sp. z o.o. POWER & SYSTEMS HAVYARD POWER & SYSTEMS AS, dep. Ålesund HAVYARD PRODUCTION & SERVICE Sp. z o.o. FISH HANDLING & REFRIGERATION HAVYARD MMC FISH HANDLING AS, dep. Fosnavåg HAVYARD MMC REFRIGERATION AS dep. Vigra HAVYARD MMC REFRIGERATION AS dep. Tromsø HAVYARD MMC REFRIGERATION AS dep. Haugesund MMC GREEN TECHNOLOGY AS MMC Peru Sac

6 6 HAVYARD DEVELOPS SERVICE VESSEL FOR OFFSHORE WIND POWER PRODUCTION HAVYARD UTVIKLER SERVICESKIP TIL OFFSHORE VINDKRAFTPRODUKSJON

7 7 Oil- and gas installations at sea are in good company. Like majestic forests, wind turbines in succession dominate the horizon above the water surface. Some are far at sea and others in shallower waters nearer shore. Havyard is designing and constructing two tailor-made vessels for the Danish oil service company Esvagt. A new market has opened up. Olje- og gassinstallasjonene til havs har fått selskap. Som majestetiske skoger rager vindturbiner på rekke og rad høyt over vannflaten. Noen langt til havs, andre i grunnere farvann nærmere land. De blir stadig flere og de trenger vedlikehold. Havyard skal designe og bygge to skreddersydde skip for det danske oljeserviceselskapet Esvagt. Et nytt marked har åpnet seg. Across huge parts of the globe work is going on in terms of developing renewable and environmentally friendly alternatives to energy from oil, gas, coal and nuclear power. In Europe last year there were 73 offshore wind-parks at sea with a capacity of 5111 MW, according to the European Wind Energy Association (EWEA). The organization is estimating that European countries will be investing NOK 1200 billion into ocean winds during the period from 2021 to Until 2020 the estimated investment sums reach NOK 500 billion. The aim within EU is that offshore wind power will cover 17 per cent of electricity needs by Over store deler av kloden arbeides det med å utvikle fornybare og miljøvennlige alternativer til energi fra olje, gass, kull og atomkraft. I Europa var det i fjor 73 offshore vindparker til havs med en kapasitet på 5111 MW, ifølge den Europeiske Vindenergiorganisasjonen (EWEA). Organisasjonen anslår at europeiske land vil investere 1200 milliarder norske kroner i havvind i perioden fra 2021 til Fram til 2020 er investeringssummen anslått til 500 milliarder norske kroner. I EU er målet at offshore vindkraft skal dekke 17 prosent av elektrisitetsbehovet i The effort and focus in this new technology has already created plenty of new work places and it opens up new opportunities for supply industries in a broad sense. Satsingen på den nye teknologien har alt skapt mange nye arbeidsplasser og åpner store muligheter for leverandørindustrien i vid forstand. - Esvagt is a new customer for us and this is the first time we are designing vessels that are going to work for offshore wind parks, says Sales Director Gisle Vinjevoll Thrane of Havyard Design & Solutions. He is excited about the cooperation with the Danes and the potential that opens up in this new market. - By cooperating with the market leader and entering the market early we are in a good starting position, he says. - Esvagt er en ny kunde for oss og dette er første gangen vi designer skip som skal arbeide for offshore vindparker, forteller salgsdirektør Gisle Vinjevoll Thrane i Havyard Design & Solutions. Han er begeistret for samarbeidet med danskene og potensialet det åpner i det nye markedet. - Ved å samarbeide med markedslederen og være tidlig ute har vi et godt utgangspunkt, sier han. The foundation for these new vessels of Havyard 832 SOV design is the familiar type of platform supply vessels (PSVs) that the group has already constructed many of. But the design is developed further and the vessels tailor-made for the tasks they are going to solve. Esvagt presented a long list of new demands that needed to be complied with. Basisen for de nye skipene av typen Havyard 832 SOV er den velkjente typen plattform forsyningsskip (PSV) selskapet har bygd mange av allerede. Men designet er videreutviklet og skipene skreddersydd for oppgavene de skal løse. Esvagt presenterte en lang liste med nye krav som måtte oppfylles. - Reuse, further development and utilization of familiar technology in new ways are often the key to success, a pleased Design Manager Arve Leine says. He believes the process that has led to this new design has been rewarding and interesting. Both Vinjevoll Thrane and he are looking forward to a long and solid cooperation with Esvagt. - Gjenbruk, videreutvikling og bruk av kjent teknologi på nye måter er ofte nøkkelen til suksess, sier designsjef Arve Leine fornøyd. Han syns prosessen fram til det nye designet har vært givende og interessant. Både han og Vinjevoll Thrane ser fram til et langt og solid samarbeid med Esvagt.

8 8 NEW PRODUCTS AND NEW CUSTOMERS NYE PRODUKT OG NYE KUNDER 2013 is characterized by investments in new products and new customers. In a relatively unstable market Havyard Group was able to secure contracts for eight newbuilds at its own shipyard in addition to selling design and equipment packages at external shipyards. Investments in product development and customer relations are expected to pay dividends in terms of further sales and increased market shares in existing and new markets in the years ahead var preget av investeringer i nye produkt og nye kunder. I et relativt svakt marked var Havyard Group i stand til å sikre seg kontrakt på åtte nybygg ved eget verft i tillegg til salg av design og utstyrspakker på eksterne verft. Investeringene i produktutvikling og kunderelasjoner forventer å betale seg i mersalg og økte markedsandeler i eksisterende og nye markeder i årene som kommer. The development of the new Havyard Wave Edition (WE) design, which provides big savings in fuel consumption and reduces harmful environmental emissions, resulted in contracts for two new types of vessels. Fafnir Offshore from Iceland ordered a Havyard 832 WE, a vessel that will operate as a standby / guard vessel for the district governor of Svalbard during half of the year, while during the other half of the year it will operate in PSV mode. Esvagt in Denmark ordered two Havyard 832 SOV windmill service vessels constructed according to the WE design. Capabilities for this new design have been taken notice of and several other vessels with these characteristics have already been ordered. Utviklingen av det nye Havyard Wave Edition (WE) designet, som gir store besparelser i drivstofforbruk og reduksjoner i skadelige miljøutslipp resulterte i kontrakter på to nye skipstyper. Fafnir Offshore fra Island bestilte en Havyard 832 WE som vil gå som beredsskaps- / vaktskip for Sysselmannen på Svalbard halve året og som PSV resten av året. Esvagt i Danmark bestilte 2 Havyard 832 SOV vindmølle serviceskip som også var bygd på WE designet. Egenskapene til dette nye designet har blitt lagt merke til og det er allerede bestilt flere skip med disse egenskapene.

9 9 A Havyard 843 Ice icebreaking offshore vessel for a Russian shipowner and a Havyard 857 IMR vessel for the Nigerian oil and gas services company Marine Platforms Ltd. are also exciting orders in new markets with potential for Havyard growth. Et Havard 843 Ice isbrytende offshore fartøy til russisk reder og et Havyard 857 IMR fartøy til det nigerianske oljeserviceselskapet Marine Platforms Ltd. er også spennende ordre i nye marked med potensiale for vekst for Havyard. Global Offshore Services from India took delivery of two Havyard 832 PSVs from the Leirvik shipyard in Sogn and ordered one further vessel too. This means that the Indian shipping company so far has taken deliveries of seven vessels from Havyard`s own shipyard. The reasons given by the shipping company for continuing to order Havyard vessels are based on operations- and lifespan costs for Havyard vessels being lower compared to, for example vessels from yards in countries with low production costs, even though the price from Havyard is higher. Global Offshore Services fra India tok levering av to Havyard 832 PSV fra verftet i Leirvik i Sogn og bestilte ytterligere ett skip. Det betyr at det indiske rederiet har fått levert sju skip fra Havyards eget verft. Begrunnelsen til rederiet for å fortsette å bestille skip fra Havyard er at drifts- og levetidskostnaden for skip fra Havyard er lavere enn for eksempel fra verft fra lavkostland selv om prisen fra Havyard er høyere. Havyard also carried on building on its strong position in China. The shipping companies of the two largest oil companies in China, COSL and Sinopec ordered design packages for the construction of new PSVs at Chinese shipyards. Havyard fortsatte også å bygge sin sterke posisjon i Kina. Rederiene til begge de to største oljeselskapene i Kina, COSL og Sinopec bestilte designpakker for bygging av nye PSVer ved kinesiske verft.

10 10 SOLID RESULTS AND INVESTMENTS FOR THE FUTURE SOLIDE RESULTATER OG INVESTERINGER FOR FREMTIDEN HAVYARD GROUP has come a long way since the start in 2000, when Per Sævik bought the shipyard in Leirvik in Sogn from Kværner Kleven. The group then had around 170 employees and a turnover of NOK 531 million. Since the start, Havyard Group`s strategy has been to develop and deliver state-of-the-art products of top quality via research and development, product development and control of the value chain. The development reflects through accounting figures where turnover for 2013 was a solid NOK 1987 million and total number of employees exceeded 750. Operating profits for 2013 is solid at NOK 180 million, and is foundation for further growth in years ahead. Havyard Group har kommet langt siden oppstarten i år 2000 da Per Sævik kjøpte skipsverftet i Leirvik i Sogn fra Kværner Kleven. Konsernet hadde på daværende tidspunkt rundt 170 ansatte, og en omsetning på MNOK 531. Strategien til Havyard konsernet har helt siden oppstarten vært å utvikle og levere state-of-the art produkt med topp kvalitet gjennom FoU, produktutvikling og kontroll over verdikjeden. Utviklingen viser igjen i regnskapstallene der omsetningen for 2013 var på MNOK og totalt antall ansatte oversteg 750. Driftsresultatet for 2013 er på solide MNOK 180, og danner grunnlag for videre vekst i årene som kommer. Today Havyard Group delivers products through the business areas Ship Technology, Design & Solutions, Power & Systems and Fish Handling & Refrigeration. This includes complete solutions for vessels within the offshore-, fishing-, and wellboat segments. The portfolio includes complete vessels, ship designs and equipment deliveries. In addition, all customers are followed up through Havyard`s «Life Cycle Portal» during the complete lifespan of the ship. Havyard konsernet leverer i dag sine produkter gjennom forretningsområdene Ship Technology, Design & Solutions, Power & Systems og Fish Handling & Refrigeration. Dette omfatter komplette løsninger til fartøy innen offshore-, fiskeriog brønnbåtsegmentet. Porteføljen inkluderer komplette fartøy, skipsdesign og utstyrsleveranser. I tillegg følges alle kunder opp gjennom Havyard sin egen «Life Cycle Portal» i hele skipets levetid. The vision «Improving Life at Sea» focuses on the customer, where everything we do within Havyard Group is a shared ambition of adding value while improving the situation for owners and employers of our ships and other products. Visjonen «Improving Life at Sea» setter kunden i sentrum, der alt vi gjør innenfor Havyard konsernet har som felles målsetting å tilføre merverdi og forbedre situasjonen for eierne og brukerne av våre skip og andre produkter. In 2013 there has been a very high activity level. Four first-class vessels have been delivered from Havyard Ship Technology`s shipyard in Leirvik, Sogn, both to previous customers and new customers. Our loyal customers in Global Offshore took delivery of their 6th and 7th vessel in February and in August. Both were Platform Supply Vessels (PSVs) of a Havyard 832 design. Skansi Offshore from the Faroe Islands received a ship of Havyard 833 PSV design in June. In November, Forland Shipping took delivery of «Lewek Inspector», a Havyard 857 Subsea vessel where the customer has put a lot of work into its decoration and interior. This turned the delivery into a unique experience both for the customer and shipyard. I 2013 har aktiviteten i konsernet vært høy. Fire førsteklasses skip har blitt levert fra Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik i Sogn, både til kunder vi har hatt tidligere og til kunder som har vært nye for oss. Våre trofaste kunder i Global Offshore fikk levert sin sjette og syvende båt i februar og august. Begge disse var av typen Havyard 832 Platform Supply Vessel («PSV»). Skansi Offshore fra Færøyene fikk i juni levert et skip av typen Havyard 833 PSV. I november fikk Forland Shipping overlevert «Lewek Inspector», et Havyard 857 Subsea fartøy hvor kunden har lagt svært mye arbeid i utsmykning og interiør. Dette gjorde denne leveransen til en spesiell opplevelse både for kunde og verft. Felles for alle

11 11 Common denominator for all of these vessels was that they were delivered at the right time, to the agreed price and of the right quality. leveransene er at de har blitt levert til riktig tid, til riktig pris og med riktig kvalitet. Throughout 2013 we have also made acquaintances with exciting new customers. Esvagt from Denmark has contracted two windmill service vessels of the Havyard 832 SOV «Service Operation Vessel» type. This is a brand new segment for Havyard Group, and demonstrates our ability for innovation and competitiveness internationally. Marine Platforms from Nigeria has contracted a subsea vessel of Havyard 857 design, and this could be the beginning of a very exciting cooperation in a new market for Havyard. Gjennom 2013 har vi også stiftet bekjentskap med en rekke spennende nye kunder. Esvagt fra Danmark har kontrahert to vindmølleserviceskip av typen Havyard 832 SOV «Service Operation Vessel». Dette er et helt nytt segment for Havyard konsernet, og beviser vår innovasjonsevne og konkurransekraft internasjonalt. Marine Platforms fra Nigeria har kontrahert et Subsea Fartøy av typen Havyard 857, og dette kan være starten på et svært spennede samarbeid i et nytt marked for Havyard. Havyard Design & Solutions and Havyard Power & Systems have had high activity levels regarding deliveries of design and system solutions for external customers over the last year. In this context it is worth mentioning that the first of a series of three Havyard 820 ERRV standby vessels was delivered early in Havyard Design & Solutions og Havyard Power & Systems hatt stor aktivitet på leveranser av design og systemløsninger til eksterne kunder i løpet av året. Her kan det nevnes at den første av en serie på tre Havyard 820 ERRV Stand By skip ble levert tidlig i Moreover, 2013 has been a year of major investments that will provide the group with more strings to its bow, making Havyard even more competitive in the future. Build number 117 for Fosnavaag Wellboat represents a breakthrough in the wellboat segment. Through the business area of Fish Handling & Refrigeration, Havyard Group has developed a unique system of cylindrical tanks that make sure of optimal conditions for fish during transport. Furthermore, the contract for construction of build no.121 to the Herøy-based shipping company Smaragd signals a new beginning to a greater focus on fishing vessels within Havyard Group har videre vært et år med vesentlige investeringer som gir konsernet flere ben å stå på, og skal gjøre Havyard enda mer konkurransedyktig i fremtiden. Bygg nr. 117 til Fosnavåg Wellboat representerer et gjennombrudd i brønnbåtsegmentet. Her har Havyard konsernet gjennom forretningsområdet Fish Handling & Refrigeration utviklet et unikt system med runde tanker som sørger for optimale forhold for fisken under transport. Videre markerer signeringen av bygg nr. 121 til Herøy-rederiet Smaragd re-starten av satsingen på fiskebåter innenfor Havyard konsernet. To sum up, 2013 is a year where Havyard Group has delivered solid results and taken important steps towards securing competitiveness for the future. Havyard Group enters 2014 with a competitive resource base, is in a robust financial position, and has an organization recognized for technological innovation ability and manufacturing delivery excellence. I am looking forward to further developing the group and continuing to add value to our shareholders. Oppsummert har 2013 vært året der Havyard konsernet har levert solide resultater og tatt sterke grep for å opprettholde konkurransekraften for fremtiden. Havyard konsernet går inn i 2014 med en konkurransedyktig ressursbase, en robust finansiell posisjon, og en organisasjon som er anerkjent for teknologisk innovasjonsevne og produksjonsmessig leveransedyktighet. Jeg ser frem til å utvikle konsernet videre og fortsette verdiskapningen for våre aksjonærer. Geir Johan Bakke CEO Adm.dir.

12 12 SHIP TECHNOLOGY HAVYARD SHIP TECHNOLOGY with a shipyard in Leirvik in Sogn is the foundation for developing ship technology in Havyard Group. The shipyard offers advanced vessels of top quality and delivery precision to demanding customers and is a showcase for the technology that Havyard can deliver. In addition, the competence around and the control of the value chain provide unique possibilities for the construction of prototypes, input towards product development of ship designs, ship systems and to offer support to shipowners and shipyards that construct Havyard designtm worldwide. HAVYARD SHIP TECHNOLOGY med skipsverftet i Leirvik i Sogn er fundamentet for utvikling av skipsteknologien i Havyard konsernet. Verftet tilbyr avanserte skip med topp kvalitet og leveringspresisjon til krevende kunder og er et utstillingsvindu for teknologien Havyard kan levere. I tillegg gir kompetansen om og kontrollen på verdikjeden unike muligheter til bygging av prototyper, input til produktutvikling av skipsdesign skipssystemer og til å tilby støtte redere og verft som bygger Havyard designtm world-wide was a year distinguished by a good order intake, with new products for new market segments. Going from mainly constructing series of platform supply vessels, the shipyard is about to embark on an extensive construction programme of new ship designs for new customers. This is investment in the future in the shape of potential for an increase of market shares in existing and new markets. Of the new orders it is particularly worth mentioning the icebreaking offshore vessel to Russia, the subsea vessel to Nigeria and the windmill service vessel to Denmark. All of these are products / market segments with great potential for growth var et år preget av god ordreinngang, med nye produkt til nye markedssegmenter. Fra å bygge i hovedsak serier av plattform forsyningsskip skal verftet nå i gang med et omfattende byggeprogram av nye skipsdesign til nye kunder. Dette er investering i framtiden i form av potensiale for økning av markedsandeler i eksisterende og nye marked. Av de nye ordrene kan spesielt nevnes isbrytende offshore fartøy for Russland, subsea fartøy for Nigeria og vindmølle service skip til Danmark. Alle disse er produkt / markedssegment med stort potensiale for vekst. The Leirvik shipyard in Sogn delivered four vessels in 2013, three platform supply vessels for existing customers and one subsea vessel heading for a new customer. All vessels were delivered on time, on budget and of the quality that customers have come to expect. Verftet i Leirvik i Sogn levert i 2013 fire skip, tre plattform forsyningsskip til to eksisterende kunder og ett subsea fartøy til en ny kunde. Alle skipene ble levert på tid, på budsjett og med den kvaliteten kundene forventet.

13 ANNUAL ANNUAL REPORT REPORT

14 14 DESIGN & SOLUTIONS

15 15 Havyard Design & Solutions offers ship designs and integrated system packages for top modern vessels for offshore oil industries, fisheries and fish farming. Since 2006 Havyard has invested more than NOK 200 million in the development of a big portfolio of ship designs of platform supply vessels (PSVs), anchor handler vessels (AHTS), subsea vessels, icebreaking offshore vessels, windmill service vessels, various types of fishing vessels and wellboats for transportation of live fish. Havyard Design & Solutions tilbyr skipsdesign og integrerte systempakker til topp moderne fartøy for offshore oljeindustri, fiskeri og oppdrett. Siden 2006 har Havyard investert mer enn 200 millioner kroner i utvikling av en stor portefølje skipsdesign av plattform forsyningsskip (PSV), ankerhåndteringsfartøy (AHTS), subsea fartøy, isbrytende offshore fartøy, vindmølle serviceskip, forskjellige typer fiskefartøy og brønnbåter for frakt av levende fisk. The core of Havyard`s product development is to start by knowing as much as possible about the customer`s needs and the vessel`s area of operation. Based on self-developed systems and tools for design, calculation and testing, and close cooperation with leading research institutions, Havyard is able to optimize ship designs according to customers` specific needs. Bærebjelken i Havyards produktutvikling er å ta utgangspunkt i å vite mest mulig om kundens behov og bruksområde for skipet. Med basis i egenutviklede system og verktøy for design, kalkulering og testing og tett samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner er Havyard i stand til å optimalisere skipsdesignene i henhold til kundenes spesifikke behov. A leading example of this is Havyard`s WE design which provides major savings in terms of fuel consumption and low environmental emissions. This design is point of departure for both a new PSV design and design for a windmill service vessel. Et godt eksempel på dette er Havyards WE design som gir store besparelser i drivstofforbruk og lave miljøutslipp. Dette designet er utgangspunkt både for et nytt PSV design og design for et vindmølle serviceskip. Continuous improvements in line with our vision «Improving Life at Sea» mean that our customers should have high expectations and should make demands towards new products that they receive from Havyard. At the end of 2013 there were 70 Havyard designtm sold to shipowners and shipyards in Norway, Iceland, the Faroe Islands, Spain, India, Singapore and China. Kontinuerlige forbedringer i tråd med vår visjon «improving life at sea» betyr at våre kunder skal kunne ha høye forventninger og sette høye krav til nye produkt de får fra Havyard. Ved utgangen av 2013 var det solgt 70 Havyard designtm til redere og skipsverft i Norge, Island, Færøyene, Spania, India, Singapore og Kina.

16 16 POWER & SYSTEMS The vessels of today and the future are increasingly dependent on automation and control systems that assist officers and crews in terms of operating as safely, efficiently and economically as possible. These systems are also integrated parts of a good skip design. Havyard Power & Systems delivers electro design, automation- and alarm systems, integrated bridge solutions with navigationand communication equipment, as well as complete electro installations. Dagens og framtidens fartøy blir stadig mer avhengige av automasjons- og styringssystemer som assisterer offiserer og mannskap i å operere så sikkert, effektivt og økonomisk som mulig. Disse systemene er også en integrert del av et godt skipsdesign. Havyard Power & Systems leverer elektrodesign, automasjons- og alarmsystem, integrerte brosystemer med navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, samt komplett elektroinstallasjon. The main share of the business area`s deliveries are integrated in Havyard designtm, constructed either at the group`s own shipyard or at external shipyards. By having control of the electro design and delivery of the ship`s critical control systems, it is possible to secure a far better integration of the ship design and functions of the ship systems onboard. Havyard ConceptBridgeTM integrated bridge solution and NavCom systems ensure optimal ergonomics and functionality during the advanced operations that the vessel is going to perform. Our service engineers are able to carry out troubleshooting and service via an online connection to the ship. Hovedandelen av forretningsområdets leveranser blir integrert i Havyard designtm enten bygd ved konsernets eget eller eksterne verft. Ved å ha kontroll på elektrodesignet og levering av de kritiske kontrollsystemene til skipet kan man sikre best mulig integrering i skipsdesignet og funksjon av skipssystemene om bord. Havyard ConceptBridgeTM integrert broløsning og NavCom systemer sørger for optimal ergonomi og funksjonalitet under de avanserte operasjonene skipet skal utføre. Våre serviceingeniører kan utføre feilsøking og service via en online oppkopling til skipet.

17 17

18 18 FISH HANDLING & REFRIGERATION

19 19 There are increasingly stricter demands on the quality of seafood. One important quality criterion is how the seafood is treated from the stage when it`s been caught / harvested until it is ready for further work / preparation. Havyard Fish Handling & Refrigeration has specialized in developing and delivering equipment for automated loading, processing, refrigeration / freezing, transport and unloading of live fish and other seafood. «Fish handling with care». Havyard Fish Handling & Refrigeration is world leading when it comes to delivery of such systems to a variety of fishing vessels, wellboats for transport of live fish and onshore plants. In 2013 the largest deliveries were complete systems for seiners and wellboats for construction in Norway and internationally. The system of transport of live fish in circular tanks has proved highly efficient with regard to transport capacity and quality of the end product. Det stilles stadig strengere krav til kvalitet på sjømat. Et viktig kriteriet for kvalitet er hvordan sjømaten håndteres fra den fanges / høstes til den er klar til videre bearbeiding / tilberedning. Havyard Fish Handling & Refrigeration har spesialisert seg på å utvikle og levere utstyr for automatisert lasting, behandling, kjøling / frysing, transport og lossing av levende fisk og annen sjømat. «Fish handling with care». Havyard Fish Handling & Refrigeration er verdensledende på levering av slike systemer til forskjellige typer fiskebåter, brønnbåter for transport av levende fisk og mottaksanlegg på land. I 2013 var de største leveransene komplette systemer til snurpere og brønnbåter for bygging i Norge og internasjonalt. Systemet med transport av levende fisk i runde tanker har vist seg å være meget effektivt med hensyn på transportkapasitet og kvalitet på sluttproduktet.

20 20 BOARD OF DIRECTORS STYRET (born 1940) has over 35 years of experience in operation and management of fishing- and supply vessels. He is currently chairman and board member of several external companies, in addition to several companies in the Havila Group. He was member of the Norwegian Parliament for a period of 4 years. Mr. Sævik is a Norwegian citizen and resides in Remøy, Norway. (born 1978) is employed with Havila AS and holds board positions in various companies. He is also vice-chairman of the board in Fjord1 AS, and holds a Bachelor of commerce from Handelshøyskolen BI. Mr. Sævik is a Norwegian citizen and resides in Leinøy, Norway. (born 1950), is an engineer/secondary school teacher, with a vast experience from both engineering businesses and Norwegian politics, having been major of Herøy Kommune and a parliament member in the Norwegian parliament. Mr. Gjelseth is a Norwegian citizen and resides in Bø, Herøy, Norway.

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

THE NOMINATION COMMITTEE S RECOMMENDATIONS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING 2017

THE NOMINATION COMMITTEE S RECOMMENDATIONS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING 2017 English office translation. In case of conflict the Norwegian version shall prevail. VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 THE NOMINATION COMMITTEE S RECOMMENDATIONS TO THE ANNUAL

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

PROPOSAL FROM THE NOMINATION COMMITTEE OF HEXAGON COMPOSITES ASA TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD ON 20 APRIL 2017

PROPOSAL FROM THE NOMINATION COMMITTEE OF HEXAGON COMPOSITES ASA TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD ON 20 APRIL 2017 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL SELSKAPETS ORDINÆRE GENERAL FORSAMLING SOM SKAL AVHOLDES 20. APRIL 2017 PROPOSAL FROM THE NOMINATION COMMITTEE OF HEXAGON COMPOSITES ASA TO THE

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Minutes from ordinary general meeting of Nutri Pharma ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA

Minutes from ordinary general meeting of Nutri Pharma ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA (organisasjonsnummer 966 033 967) avholdt 19. mai 2010, klokken 10.00. I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 28. april

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

Appendix 2 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is adopted to secure that B2Holding

Detaljer

Appendix 1 Appendix 2 Appendix 3 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETIG

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETIG To the shareholders in Medistim ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETIG Medistim ASA will hold its ordinary general meeting Thursday the 26 th of April 2012 at 09.00 in Medistim ASA s offices in Fernanda

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION 1/5 Protokoll for ordinær generalforsamling i (organisasjonsnummer 987 727 713) OFFICE TRANSLATION Minutes of Annual General Meeting in (Register number 987 727 713) Ordinær generalforsamling ble holdt

Detaljer

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN (Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at 09.30. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Aega ASA are hereby given notice of the extraordinary

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

Gjennombrudd for Havyard i Brasil

Gjennombrudd for Havyard i Brasil Gjennombrudd for Havyard i Brasil Havyard skal levere skipsdesign og utstyr til fire ankerhåndteringsfartøy (AHTS) som skal bygges og opereres av den brasilianske rederi og verftsgruppen Grupo CBO. Kontrakten

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Annual General Meeting Organization number 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian

Detaljer

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet) den 13. april 2011 kl. 10:00 i Selskapets

Detaljer

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs ÅRSOVERSIKT 2010-2011 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Dato/tid Melding Vedlegg Kategori 16.03.2011 07:30:23 Sales cooperation for North American markets AVTALER 15.03.2011 09:27:01 Generalforsamling 14. april

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

TTS ÅRLIG OVERSIKT. TTS - Contract to Marine division's company in Bremen, Germany. TTS - Kontrakt til Marine divisjonens selskap i Bremen, Tyskland

TTS ÅRLIG OVERSIKT. TTS - Contract to Marine division's company in Bremen, Germany. TTS - Kontrakt til Marine divisjonens selskap i Bremen, Tyskland TTS ÅRLIG OVERSIKT Dato/tid Marked Utst. ID Kor r Melding Vedle gg Kategori 11.06.2010 10:34:06 TTS - Contract to Marine division's company in Bremen, Germany 11.06.2010 10:34:05 TTS - Kontrakt til Marine

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type :40 OB ORK Renteregulering OBLIGASJONSHENDELSE R

Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type :40 OB ORK Renteregulering OBLIGASJONSHENDELSE R Antall treff: 139 Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type 31.03.2011 13:40 OB OK enteregulering OBLIGASJONSHENDELSE 30.03.2011 09:43 OB OK Flagging i Orkla ASA FLAGGING 29.03.2011 13:30

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2014

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2014 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2014 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

SCANSHIP HOLDING ASA

SCANSHIP HOLDING ASA SCANSHIP HOLDING ASA org.nr. 996 819 000 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 16. mai 2017 kl 1200 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Scanship Holding ASA i selskapets lokaler, Lysaker

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styrets leder Frode Marc Bohan og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styrets leder Frode Marc Bohan og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Oslo, 03. november 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 («NattoPharma»/"Selskapet"), innkalles

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

INNKALLING TIL SUMMONS TO ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINARY GENERAL MEETING. Interoil Exploration and Production ASA

INNKALLING TIL SUMMONS TO ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINARY GENERAL MEETING. Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Interoil Exploration and Production ASA SUMMONS TO ORDINARY GENERAL MEETING Interoil Exploration and Production ASA Det innkalles herved til generalforsamling i

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 14.04.2008 13:48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor 14.04.2008 13:48:08 OB NOR Noreco sells South East Tor share 11.04.2008 16:52:35

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI,

Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI, Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl. 1630 i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, 0484 Oslo Minutes from the ordinary shareholders meeting of

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger)

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT Som eier av aksjer i Aurora LPG Holding ASA gir jeg/vi herved STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer

Detaljer

Sted: Thon Conference Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika

Sted: Thon Conference Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika Til aksjonærene i : INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i ( REC eller Selskapet ): Tid: 14. mai 2007, klokken

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 18. august 2014 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Telenor Group Årlig oversikt - Annual information 1 Jan Dec 2009

Telenor Group Årlig oversikt - Annual information 1 Jan Dec 2009 Telenor Group Årlig oversikt - Annual information 1 Jan 2009-31 Dec 2009 Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 30.12.2009 11:41:47 Financial calender 2010 FINANSIELL KALENDER 30.12.2009

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer