HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013"

Transkript

1 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013

2 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner 20 Presentation of the board 20 Presentasjon av styret 22 Management presentation 22 Presentasjon av ledelsen 24 Corporate Governance 24 Eierstyring og selskapsledelse 32 Board of directors report 32 Styrets årsbetetning 44 Consolidated statement of profit or loss 44 Resultatregnskap konsern 46 Consolidated statement of financial position 46 Balanse konsern 50 Consolidated statement of cashflow 50 Kontaktstrømoppstilling konsern 51 Notes 51 Noter konsern 108 Profit and loss statement parent company 108 Resultatregnskap morselskap 110 Statement of financial position parent company 110 Balanse morselskap 112 Notes parent company 112 Noter morselskap 120 Auditors report 120 Revisors beretning

3 3

4 4 HAVYARD GROUP IN GENERAL DETTE ER HAVYARD GROUP HAVYARD GROUP ASA is a fully integrated Ship Technology company and delivers products and services within the complete value chain from vessel design to support of vessels in operation. We focus on having the best competence within all the vital segments of the value chain. HAVYARD GROUP ASA er et fullintegrert skipsteknologiselskap som leverer produkter og tjenester innenfor hele verdikjeden, fra skipsdesign til støtte av fartøy i drift. Vi fokuserer på å ha den beste kompetansen innenfor alle de vitale segmenter av verdikjeden. Our vision is Improving Life At Sea and the motivation for our employees is to add value to and improve the situation for all who use our products. Visjonen vår er Improving Life At Sea, og motivasjonen for våre tilsette er å tilføre verdi til og forbedre situasjonen til alle de som bruker våre produkter. Havyard Group delivers ship designs, ship equipment and construction of advanced vessels for offshore oil production, fishing and fish farming for shipyards and shipowners worldwide. Havyard Group leverer skipsdesign, skipsutstyr og konstruksjon av avanserte fartøy for oljeindustri, fiskeri og fiskeoppdrett til skipsverft og skipsredere over hele verden.

5 5 HAVYARD GROUP ASA Geir Johan Bakke OPERATIONS Kenneth Pettersen HUMAN RESOURCES Frank-Levi Kvalsund SALES & INTERNATIONAL NETWORK Gisle Vinjevoll Thrane SALES KEY CUSTOMERS Tor Leif Mongstad PROCUREMENT Dag Alvik FINANCE Idar Fuglseth ACCOUNTING Karl Eirik Frøysa Hansen MARKET & BUSINESS DEVELOPMENT Gunnar Larsen HAVYARD DESIGN & SOLUTIONS Stig Magne Espeseth HAVYARD SHIP TECHNOLOGY Geir Johan Bakke HAVYARD POWER & SYSTEMS Johan Bakke HAVYARD FISH HANDLING & REFRIGERATION Leif Roger Gjelseth HAVYARD GROUP ASA P.O.Box Fosnavåg Norway Visiting address: Havilahuset, Mjølstadnesvegen, 6092 Fosnavåg, Norway Phone: DESIGN & SOLUTIONS HAVYARD DESIGN & SOLUTIONS AS, dep. Fosnavåg HAVYARD DESIGN & SOLUTIONS AS, dep. Stavanger HAVYARD DESIGN & ENGINEERING Poland HAVYARD DESIGN & ENGINEERING Rijeka d.o.o HAVYARD South America ltda. HAVYARD China SHIP TECHNOLOGY HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Fosnavåg HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Leirvik HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Turkey HAVYARD CONTRACTING Sp. z o.o. POWER & SYSTEMS HAVYARD POWER & SYSTEMS AS, dep. Ålesund HAVYARD PRODUCTION & SERVICE Sp. z o.o. FISH HANDLING & REFRIGERATION HAVYARD MMC FISH HANDLING AS, dep. Fosnavåg HAVYARD MMC REFRIGERATION AS dep. Vigra HAVYARD MMC REFRIGERATION AS dep. Tromsø HAVYARD MMC REFRIGERATION AS dep. Haugesund MMC GREEN TECHNOLOGY AS MMC Peru Sac

6 6 HAVYARD DEVELOPS SERVICE VESSEL FOR OFFSHORE WIND POWER PRODUCTION HAVYARD UTVIKLER SERVICESKIP TIL OFFSHORE VINDKRAFTPRODUKSJON

7 7 Oil- and gas installations at sea are in good company. Like majestic forests, wind turbines in succession dominate the horizon above the water surface. Some are far at sea and others in shallower waters nearer shore. Havyard is designing and constructing two tailor-made vessels for the Danish oil service company Esvagt. A new market has opened up. Olje- og gassinstallasjonene til havs har fått selskap. Som majestetiske skoger rager vindturbiner på rekke og rad høyt over vannflaten. Noen langt til havs, andre i grunnere farvann nærmere land. De blir stadig flere og de trenger vedlikehold. Havyard skal designe og bygge to skreddersydde skip for det danske oljeserviceselskapet Esvagt. Et nytt marked har åpnet seg. Across huge parts of the globe work is going on in terms of developing renewable and environmentally friendly alternatives to energy from oil, gas, coal and nuclear power. In Europe last year there were 73 offshore wind-parks at sea with a capacity of 5111 MW, according to the European Wind Energy Association (EWEA). The organization is estimating that European countries will be investing NOK 1200 billion into ocean winds during the period from 2021 to Until 2020 the estimated investment sums reach NOK 500 billion. The aim within EU is that offshore wind power will cover 17 per cent of electricity needs by Over store deler av kloden arbeides det med å utvikle fornybare og miljøvennlige alternativer til energi fra olje, gass, kull og atomkraft. I Europa var det i fjor 73 offshore vindparker til havs med en kapasitet på 5111 MW, ifølge den Europeiske Vindenergiorganisasjonen (EWEA). Organisasjonen anslår at europeiske land vil investere 1200 milliarder norske kroner i havvind i perioden fra 2021 til Fram til 2020 er investeringssummen anslått til 500 milliarder norske kroner. I EU er målet at offshore vindkraft skal dekke 17 prosent av elektrisitetsbehovet i The effort and focus in this new technology has already created plenty of new work places and it opens up new opportunities for supply industries in a broad sense. Satsingen på den nye teknologien har alt skapt mange nye arbeidsplasser og åpner store muligheter for leverandørindustrien i vid forstand. - Esvagt is a new customer for us and this is the first time we are designing vessels that are going to work for offshore wind parks, says Sales Director Gisle Vinjevoll Thrane of Havyard Design & Solutions. He is excited about the cooperation with the Danes and the potential that opens up in this new market. - By cooperating with the market leader and entering the market early we are in a good starting position, he says. - Esvagt er en ny kunde for oss og dette er første gangen vi designer skip som skal arbeide for offshore vindparker, forteller salgsdirektør Gisle Vinjevoll Thrane i Havyard Design & Solutions. Han er begeistret for samarbeidet med danskene og potensialet det åpner i det nye markedet. - Ved å samarbeide med markedslederen og være tidlig ute har vi et godt utgangspunkt, sier han. The foundation for these new vessels of Havyard 832 SOV design is the familiar type of platform supply vessels (PSVs) that the group has already constructed many of. But the design is developed further and the vessels tailor-made for the tasks they are going to solve. Esvagt presented a long list of new demands that needed to be complied with. Basisen for de nye skipene av typen Havyard 832 SOV er den velkjente typen plattform forsyningsskip (PSV) selskapet har bygd mange av allerede. Men designet er videreutviklet og skipene skreddersydd for oppgavene de skal løse. Esvagt presenterte en lang liste med nye krav som måtte oppfylles. - Reuse, further development and utilization of familiar technology in new ways are often the key to success, a pleased Design Manager Arve Leine says. He believes the process that has led to this new design has been rewarding and interesting. Both Vinjevoll Thrane and he are looking forward to a long and solid cooperation with Esvagt. - Gjenbruk, videreutvikling og bruk av kjent teknologi på nye måter er ofte nøkkelen til suksess, sier designsjef Arve Leine fornøyd. Han syns prosessen fram til det nye designet har vært givende og interessant. Både han og Vinjevoll Thrane ser fram til et langt og solid samarbeid med Esvagt.

8 8 NEW PRODUCTS AND NEW CUSTOMERS NYE PRODUKT OG NYE KUNDER 2013 is characterized by investments in new products and new customers. In a relatively unstable market Havyard Group was able to secure contracts for eight newbuilds at its own shipyard in addition to selling design and equipment packages at external shipyards. Investments in product development and customer relations are expected to pay dividends in terms of further sales and increased market shares in existing and new markets in the years ahead var preget av investeringer i nye produkt og nye kunder. I et relativt svakt marked var Havyard Group i stand til å sikre seg kontrakt på åtte nybygg ved eget verft i tillegg til salg av design og utstyrspakker på eksterne verft. Investeringene i produktutvikling og kunderelasjoner forventer å betale seg i mersalg og økte markedsandeler i eksisterende og nye markeder i årene som kommer. The development of the new Havyard Wave Edition (WE) design, which provides big savings in fuel consumption and reduces harmful environmental emissions, resulted in contracts for two new types of vessels. Fafnir Offshore from Iceland ordered a Havyard 832 WE, a vessel that will operate as a standby / guard vessel for the district governor of Svalbard during half of the year, while during the other half of the year it will operate in PSV mode. Esvagt in Denmark ordered two Havyard 832 SOV windmill service vessels constructed according to the WE design. Capabilities for this new design have been taken notice of and several other vessels with these characteristics have already been ordered. Utviklingen av det nye Havyard Wave Edition (WE) designet, som gir store besparelser i drivstofforbruk og reduksjoner i skadelige miljøutslipp resulterte i kontrakter på to nye skipstyper. Fafnir Offshore fra Island bestilte en Havyard 832 WE som vil gå som beredsskaps- / vaktskip for Sysselmannen på Svalbard halve året og som PSV resten av året. Esvagt i Danmark bestilte 2 Havyard 832 SOV vindmølle serviceskip som også var bygd på WE designet. Egenskapene til dette nye designet har blitt lagt merke til og det er allerede bestilt flere skip med disse egenskapene.

9 9 A Havyard 843 Ice icebreaking offshore vessel for a Russian shipowner and a Havyard 857 IMR vessel for the Nigerian oil and gas services company Marine Platforms Ltd. are also exciting orders in new markets with potential for Havyard growth. Et Havard 843 Ice isbrytende offshore fartøy til russisk reder og et Havyard 857 IMR fartøy til det nigerianske oljeserviceselskapet Marine Platforms Ltd. er også spennende ordre i nye marked med potensiale for vekst for Havyard. Global Offshore Services from India took delivery of two Havyard 832 PSVs from the Leirvik shipyard in Sogn and ordered one further vessel too. This means that the Indian shipping company so far has taken deliveries of seven vessels from Havyard`s own shipyard. The reasons given by the shipping company for continuing to order Havyard vessels are based on operations- and lifespan costs for Havyard vessels being lower compared to, for example vessels from yards in countries with low production costs, even though the price from Havyard is higher. Global Offshore Services fra India tok levering av to Havyard 832 PSV fra verftet i Leirvik i Sogn og bestilte ytterligere ett skip. Det betyr at det indiske rederiet har fått levert sju skip fra Havyards eget verft. Begrunnelsen til rederiet for å fortsette å bestille skip fra Havyard er at drifts- og levetidskostnaden for skip fra Havyard er lavere enn for eksempel fra verft fra lavkostland selv om prisen fra Havyard er høyere. Havyard also carried on building on its strong position in China. The shipping companies of the two largest oil companies in China, COSL and Sinopec ordered design packages for the construction of new PSVs at Chinese shipyards. Havyard fortsatte også å bygge sin sterke posisjon i Kina. Rederiene til begge de to største oljeselskapene i Kina, COSL og Sinopec bestilte designpakker for bygging av nye PSVer ved kinesiske verft.

10 10 SOLID RESULTS AND INVESTMENTS FOR THE FUTURE SOLIDE RESULTATER OG INVESTERINGER FOR FREMTIDEN HAVYARD GROUP has come a long way since the start in 2000, when Per Sævik bought the shipyard in Leirvik in Sogn from Kværner Kleven. The group then had around 170 employees and a turnover of NOK 531 million. Since the start, Havyard Group`s strategy has been to develop and deliver state-of-the-art products of top quality via research and development, product development and control of the value chain. The development reflects through accounting figures where turnover for 2013 was a solid NOK 1987 million and total number of employees exceeded 750. Operating profits for 2013 is solid at NOK 180 million, and is foundation for further growth in years ahead. Havyard Group har kommet langt siden oppstarten i år 2000 da Per Sævik kjøpte skipsverftet i Leirvik i Sogn fra Kværner Kleven. Konsernet hadde på daværende tidspunkt rundt 170 ansatte, og en omsetning på MNOK 531. Strategien til Havyard konsernet har helt siden oppstarten vært å utvikle og levere state-of-the art produkt med topp kvalitet gjennom FoU, produktutvikling og kontroll over verdikjeden. Utviklingen viser igjen i regnskapstallene der omsetningen for 2013 var på MNOK og totalt antall ansatte oversteg 750. Driftsresultatet for 2013 er på solide MNOK 180, og danner grunnlag for videre vekst i årene som kommer. Today Havyard Group delivers products through the business areas Ship Technology, Design & Solutions, Power & Systems and Fish Handling & Refrigeration. This includes complete solutions for vessels within the offshore-, fishing-, and wellboat segments. The portfolio includes complete vessels, ship designs and equipment deliveries. In addition, all customers are followed up through Havyard`s «Life Cycle Portal» during the complete lifespan of the ship. Havyard konsernet leverer i dag sine produkter gjennom forretningsområdene Ship Technology, Design & Solutions, Power & Systems og Fish Handling & Refrigeration. Dette omfatter komplette løsninger til fartøy innen offshore-, fiskeriog brønnbåtsegmentet. Porteføljen inkluderer komplette fartøy, skipsdesign og utstyrsleveranser. I tillegg følges alle kunder opp gjennom Havyard sin egen «Life Cycle Portal» i hele skipets levetid. The vision «Improving Life at Sea» focuses on the customer, where everything we do within Havyard Group is a shared ambition of adding value while improving the situation for owners and employers of our ships and other products. Visjonen «Improving Life at Sea» setter kunden i sentrum, der alt vi gjør innenfor Havyard konsernet har som felles målsetting å tilføre merverdi og forbedre situasjonen for eierne og brukerne av våre skip og andre produkter. In 2013 there has been a very high activity level. Four first-class vessels have been delivered from Havyard Ship Technology`s shipyard in Leirvik, Sogn, both to previous customers and new customers. Our loyal customers in Global Offshore took delivery of their 6th and 7th vessel in February and in August. Both were Platform Supply Vessels (PSVs) of a Havyard 832 design. Skansi Offshore from the Faroe Islands received a ship of Havyard 833 PSV design in June. In November, Forland Shipping took delivery of «Lewek Inspector», a Havyard 857 Subsea vessel where the customer has put a lot of work into its decoration and interior. This turned the delivery into a unique experience both for the customer and shipyard. I 2013 har aktiviteten i konsernet vært høy. Fire førsteklasses skip har blitt levert fra Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik i Sogn, både til kunder vi har hatt tidligere og til kunder som har vært nye for oss. Våre trofaste kunder i Global Offshore fikk levert sin sjette og syvende båt i februar og august. Begge disse var av typen Havyard 832 Platform Supply Vessel («PSV»). Skansi Offshore fra Færøyene fikk i juni levert et skip av typen Havyard 833 PSV. I november fikk Forland Shipping overlevert «Lewek Inspector», et Havyard 857 Subsea fartøy hvor kunden har lagt svært mye arbeid i utsmykning og interiør. Dette gjorde denne leveransen til en spesiell opplevelse både for kunde og verft. Felles for alle

11 11 Common denominator for all of these vessels was that they were delivered at the right time, to the agreed price and of the right quality. leveransene er at de har blitt levert til riktig tid, til riktig pris og med riktig kvalitet. Throughout 2013 we have also made acquaintances with exciting new customers. Esvagt from Denmark has contracted two windmill service vessels of the Havyard 832 SOV «Service Operation Vessel» type. This is a brand new segment for Havyard Group, and demonstrates our ability for innovation and competitiveness internationally. Marine Platforms from Nigeria has contracted a subsea vessel of Havyard 857 design, and this could be the beginning of a very exciting cooperation in a new market for Havyard. Gjennom 2013 har vi også stiftet bekjentskap med en rekke spennende nye kunder. Esvagt fra Danmark har kontrahert to vindmølleserviceskip av typen Havyard 832 SOV «Service Operation Vessel». Dette er et helt nytt segment for Havyard konsernet, og beviser vår innovasjonsevne og konkurransekraft internasjonalt. Marine Platforms fra Nigeria har kontrahert et Subsea Fartøy av typen Havyard 857, og dette kan være starten på et svært spennede samarbeid i et nytt marked for Havyard. Havyard Design & Solutions and Havyard Power & Systems have had high activity levels regarding deliveries of design and system solutions for external customers over the last year. In this context it is worth mentioning that the first of a series of three Havyard 820 ERRV standby vessels was delivered early in Havyard Design & Solutions og Havyard Power & Systems hatt stor aktivitet på leveranser av design og systemløsninger til eksterne kunder i løpet av året. Her kan det nevnes at den første av en serie på tre Havyard 820 ERRV Stand By skip ble levert tidlig i Moreover, 2013 has been a year of major investments that will provide the group with more strings to its bow, making Havyard even more competitive in the future. Build number 117 for Fosnavaag Wellboat represents a breakthrough in the wellboat segment. Through the business area of Fish Handling & Refrigeration, Havyard Group has developed a unique system of cylindrical tanks that make sure of optimal conditions for fish during transport. Furthermore, the contract for construction of build no.121 to the Herøy-based shipping company Smaragd signals a new beginning to a greater focus on fishing vessels within Havyard Group har videre vært et år med vesentlige investeringer som gir konsernet flere ben å stå på, og skal gjøre Havyard enda mer konkurransedyktig i fremtiden. Bygg nr. 117 til Fosnavåg Wellboat representerer et gjennombrudd i brønnbåtsegmentet. Her har Havyard konsernet gjennom forretningsområdet Fish Handling & Refrigeration utviklet et unikt system med runde tanker som sørger for optimale forhold for fisken under transport. Videre markerer signeringen av bygg nr. 121 til Herøy-rederiet Smaragd re-starten av satsingen på fiskebåter innenfor Havyard konsernet. To sum up, 2013 is a year where Havyard Group has delivered solid results and taken important steps towards securing competitiveness for the future. Havyard Group enters 2014 with a competitive resource base, is in a robust financial position, and has an organization recognized for technological innovation ability and manufacturing delivery excellence. I am looking forward to further developing the group and continuing to add value to our shareholders. Oppsummert har 2013 vært året der Havyard konsernet har levert solide resultater og tatt sterke grep for å opprettholde konkurransekraften for fremtiden. Havyard konsernet går inn i 2014 med en konkurransedyktig ressursbase, en robust finansiell posisjon, og en organisasjon som er anerkjent for teknologisk innovasjonsevne og produksjonsmessig leveransedyktighet. Jeg ser frem til å utvikle konsernet videre og fortsette verdiskapningen for våre aksjonærer. Geir Johan Bakke CEO Adm.dir.

12 12 SHIP TECHNOLOGY HAVYARD SHIP TECHNOLOGY with a shipyard in Leirvik in Sogn is the foundation for developing ship technology in Havyard Group. The shipyard offers advanced vessels of top quality and delivery precision to demanding customers and is a showcase for the technology that Havyard can deliver. In addition, the competence around and the control of the value chain provide unique possibilities for the construction of prototypes, input towards product development of ship designs, ship systems and to offer support to shipowners and shipyards that construct Havyard designtm worldwide. HAVYARD SHIP TECHNOLOGY med skipsverftet i Leirvik i Sogn er fundamentet for utvikling av skipsteknologien i Havyard konsernet. Verftet tilbyr avanserte skip med topp kvalitet og leveringspresisjon til krevende kunder og er et utstillingsvindu for teknologien Havyard kan levere. I tillegg gir kompetansen om og kontrollen på verdikjeden unike muligheter til bygging av prototyper, input til produktutvikling av skipsdesign skipssystemer og til å tilby støtte redere og verft som bygger Havyard designtm world-wide was a year distinguished by a good order intake, with new products for new market segments. Going from mainly constructing series of platform supply vessels, the shipyard is about to embark on an extensive construction programme of new ship designs for new customers. This is investment in the future in the shape of potential for an increase of market shares in existing and new markets. Of the new orders it is particularly worth mentioning the icebreaking offshore vessel to Russia, the subsea vessel to Nigeria and the windmill service vessel to Denmark. All of these are products / market segments with great potential for growth var et år preget av god ordreinngang, med nye produkt til nye markedssegmenter. Fra å bygge i hovedsak serier av plattform forsyningsskip skal verftet nå i gang med et omfattende byggeprogram av nye skipsdesign til nye kunder. Dette er investering i framtiden i form av potensiale for økning av markedsandeler i eksisterende og nye marked. Av de nye ordrene kan spesielt nevnes isbrytende offshore fartøy for Russland, subsea fartøy for Nigeria og vindmølle service skip til Danmark. Alle disse er produkt / markedssegment med stort potensiale for vekst. The Leirvik shipyard in Sogn delivered four vessels in 2013, three platform supply vessels for existing customers and one subsea vessel heading for a new customer. All vessels were delivered on time, on budget and of the quality that customers have come to expect. Verftet i Leirvik i Sogn levert i 2013 fire skip, tre plattform forsyningsskip til to eksisterende kunder og ett subsea fartøy til en ny kunde. Alle skipene ble levert på tid, på budsjett og med den kvaliteten kundene forventet.

13 ANNUAL ANNUAL REPORT REPORT

14 14 DESIGN & SOLUTIONS

15 15 Havyard Design & Solutions offers ship designs and integrated system packages for top modern vessels for offshore oil industries, fisheries and fish farming. Since 2006 Havyard has invested more than NOK 200 million in the development of a big portfolio of ship designs of platform supply vessels (PSVs), anchor handler vessels (AHTS), subsea vessels, icebreaking offshore vessels, windmill service vessels, various types of fishing vessels and wellboats for transportation of live fish. Havyard Design & Solutions tilbyr skipsdesign og integrerte systempakker til topp moderne fartøy for offshore oljeindustri, fiskeri og oppdrett. Siden 2006 har Havyard investert mer enn 200 millioner kroner i utvikling av en stor portefølje skipsdesign av plattform forsyningsskip (PSV), ankerhåndteringsfartøy (AHTS), subsea fartøy, isbrytende offshore fartøy, vindmølle serviceskip, forskjellige typer fiskefartøy og brønnbåter for frakt av levende fisk. The core of Havyard`s product development is to start by knowing as much as possible about the customer`s needs and the vessel`s area of operation. Based on self-developed systems and tools for design, calculation and testing, and close cooperation with leading research institutions, Havyard is able to optimize ship designs according to customers` specific needs. Bærebjelken i Havyards produktutvikling er å ta utgangspunkt i å vite mest mulig om kundens behov og bruksområde for skipet. Med basis i egenutviklede system og verktøy for design, kalkulering og testing og tett samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner er Havyard i stand til å optimalisere skipsdesignene i henhold til kundenes spesifikke behov. A leading example of this is Havyard`s WE design which provides major savings in terms of fuel consumption and low environmental emissions. This design is point of departure for both a new PSV design and design for a windmill service vessel. Et godt eksempel på dette er Havyards WE design som gir store besparelser i drivstofforbruk og lave miljøutslipp. Dette designet er utgangspunkt både for et nytt PSV design og design for et vindmølle serviceskip. Continuous improvements in line with our vision «Improving Life at Sea» mean that our customers should have high expectations and should make demands towards new products that they receive from Havyard. At the end of 2013 there were 70 Havyard designtm sold to shipowners and shipyards in Norway, Iceland, the Faroe Islands, Spain, India, Singapore and China. Kontinuerlige forbedringer i tråd med vår visjon «improving life at sea» betyr at våre kunder skal kunne ha høye forventninger og sette høye krav til nye produkt de får fra Havyard. Ved utgangen av 2013 var det solgt 70 Havyard designtm til redere og skipsverft i Norge, Island, Færøyene, Spania, India, Singapore og Kina.

16 16 POWER & SYSTEMS The vessels of today and the future are increasingly dependent on automation and control systems that assist officers and crews in terms of operating as safely, efficiently and economically as possible. These systems are also integrated parts of a good skip design. Havyard Power & Systems delivers electro design, automation- and alarm systems, integrated bridge solutions with navigationand communication equipment, as well as complete electro installations. Dagens og framtidens fartøy blir stadig mer avhengige av automasjons- og styringssystemer som assisterer offiserer og mannskap i å operere så sikkert, effektivt og økonomisk som mulig. Disse systemene er også en integrert del av et godt skipsdesign. Havyard Power & Systems leverer elektrodesign, automasjons- og alarmsystem, integrerte brosystemer med navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, samt komplett elektroinstallasjon. The main share of the business area`s deliveries are integrated in Havyard designtm, constructed either at the group`s own shipyard or at external shipyards. By having control of the electro design and delivery of the ship`s critical control systems, it is possible to secure a far better integration of the ship design and functions of the ship systems onboard. Havyard ConceptBridgeTM integrated bridge solution and NavCom systems ensure optimal ergonomics and functionality during the advanced operations that the vessel is going to perform. Our service engineers are able to carry out troubleshooting and service via an online connection to the ship. Hovedandelen av forretningsområdets leveranser blir integrert i Havyard designtm enten bygd ved konsernets eget eller eksterne verft. Ved å ha kontroll på elektrodesignet og levering av de kritiske kontrollsystemene til skipet kan man sikre best mulig integrering i skipsdesignet og funksjon av skipssystemene om bord. Havyard ConceptBridgeTM integrert broløsning og NavCom systemer sørger for optimal ergonomi og funksjonalitet under de avanserte operasjonene skipet skal utføre. Våre serviceingeniører kan utføre feilsøking og service via en online oppkopling til skipet.

17 17

18 18 FISH HANDLING & REFRIGERATION

19 19 There are increasingly stricter demands on the quality of seafood. One important quality criterion is how the seafood is treated from the stage when it`s been caught / harvested until it is ready for further work / preparation. Havyard Fish Handling & Refrigeration has specialized in developing and delivering equipment for automated loading, processing, refrigeration / freezing, transport and unloading of live fish and other seafood. «Fish handling with care». Havyard Fish Handling & Refrigeration is world leading when it comes to delivery of such systems to a variety of fishing vessels, wellboats for transport of live fish and onshore plants. In 2013 the largest deliveries were complete systems for seiners and wellboats for construction in Norway and internationally. The system of transport of live fish in circular tanks has proved highly efficient with regard to transport capacity and quality of the end product. Det stilles stadig strengere krav til kvalitet på sjømat. Et viktig kriteriet for kvalitet er hvordan sjømaten håndteres fra den fanges / høstes til den er klar til videre bearbeiding / tilberedning. Havyard Fish Handling & Refrigeration har spesialisert seg på å utvikle og levere utstyr for automatisert lasting, behandling, kjøling / frysing, transport og lossing av levende fisk og annen sjømat. «Fish handling with care». Havyard Fish Handling & Refrigeration er verdensledende på levering av slike systemer til forskjellige typer fiskebåter, brønnbåter for transport av levende fisk og mottaksanlegg på land. I 2013 var de største leveransene komplette systemer til snurpere og brønnbåter for bygging i Norge og internasjonalt. Systemet med transport av levende fisk i runde tanker har vist seg å være meget effektivt med hensyn på transportkapasitet og kvalitet på sluttproduktet.

20 20 BOARD OF DIRECTORS STYRET (born 1940) has over 35 years of experience in operation and management of fishing- and supply vessels. He is currently chairman and board member of several external companies, in addition to several companies in the Havila Group. He was member of the Norwegian Parliament for a period of 4 years. Mr. Sævik is a Norwegian citizen and resides in Remøy, Norway. (born 1978) is employed with Havila AS and holds board positions in various companies. He is also vice-chairman of the board in Fjord1 AS, and holds a Bachelor of commerce from Handelshøyskolen BI. Mr. Sævik is a Norwegian citizen and resides in Leinøy, Norway. (born 1950), is an engineer/secondary school teacher, with a vast experience from both engineering businesses and Norwegian politics, having been major of Herøy Kommune and a parliament member in the Norwegian parliament. Mr. Gjelseth is a Norwegian citizen and resides in Bø, Herøy, Norway.

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

Årsrapport ANNUAL REPORT

Årsrapport ANNUAL REPORT Årsrapport ANNUAL REPORT The Ulstein Group ULSTEIN MEKANISKE VERKSTED HOLDING ASA The companies in the Ulstein Group are gathered under the holding company Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA which,

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30.

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30. To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

2-3/2015. Kr 48,- INTERPRESS NORGE RETURUKE 38

2-3/2015. Kr 48,- INTERPRESS NORGE RETURUKE 38 2-3/2015 Kr 48,- RETURUKE 38 INTERPRESS NORGE Norwegian Defence and Security Industries Association STYRETS ÅRSBERETNING 2014 EXTENDED AWARENESS The GIRAFFE 8A is a recent extension to Saab s world-class

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2007 Ulykken som rystet offshorebransjen Side 6-9 Facing the facts on fatigue at sea Side 10-14 Welfare for safety at sea Side 22-23 Martha

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers Utgitt av Published by 1.2013 Vol. 59 Contract signing of two state of the art bulk carriers With a number of energy conserving features, the two new vessels represent a further development of the TESS

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer