Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Etter avtale med utvalgets leder starter møtet kl 17:00. Utvalgets hovedmedlemmer fikk på møtet utdelt følgende dokumenter vedr. Høvik/Stoppen: Høvik Stoppen skoleanlegg (hefte - samspillgruppen ROH ans, datert ) Notat om utearealer (datert ) Notat om trafikkanalyse (datert 25.03(!).2008) Notat om flate tak (datert ) Dokumentet Framtidens skole i Lier Disse dokumentene er å anse som saksdokumenter til møtet 5. mars. Det vil bli delt ut ytterligere saksdokumenter på møtet. Varamedlemmer som eventuelt blir innkalt må selv sørge for å få overlevert ovenfor nevnte dokumenter fra det medlem de møter for. Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. For rådmannen møter: Kommunalsjef Bjørn Harry Støle Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 9/2008 Godkjenning av protokoll 10/2008 Ny Høvik Stoppen skole veien mot forprosjekt

3 9/2008 Godkjenning av protokoll

4 Lier kommune SAKSUTREDNING Sak nr. 10 Saksmappe nr: 2008/843 Arkiv: U51 Saksbehandler: Einar F. Heitmann Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 10/2008 Tjenesteutvalget Ny Høvik Stoppen skole - veien mot forprosjekt Rådmannens forslag til vedtak: Tjenesteutvalget konstaterer at; Utearealet, slik det nå foreligger, er tilstrekkelig og godt tilpasset skoleformålet. trafikk og parkering er en utfordring for alle våre større skoleanlegg, så også for nye Høvik/Stoppen. Prosjektets forslag synes å gi akseptable løsninger. Flatt tak synes å være en akseptabel løsning Tjenesteutvalget synes det foreliggende prosjektet skisserer spennende løsninger for den nye skolen, og ber rådmannen videreføre dette frem til forprosjekt med målsum. Tjenesteutvalget ser at en både ut fra kostnad, flerbrukshensyn og ønske om økt uteareal må vurdere om det skal bygges ny gymsal på område. Utvalget ber derfor prosjektet ha med begge alternativene frem til forprosjekt. Rådmannens saksutredning: Det vises til utsendte og utdelte notater og muntlig og visuelt fremstilt materiale. Det lages derfor ikke noen omfattende saksfremstilling. Oppdraget; Oppdraget slik det ble vedtatt i saken om fremtidig skolestruktur for ytre Lier er å bygge et integrert skoleanlegg for 1. til 10. klasse med inntil 900 elever på nåværende skoleområde Høvik/Stoppen.. Underveis er det vedtatt at dette skal bygges som en skole under en ledelse, og at dette skal realiseres innenfor et nybygg hvor nåværende Stoppen skole ikke inngår. Organisering Lier kommune har valgt å inngå avtale med Bærum kommune om den praktiske ivaretakelse av byggherrefunksjonen. Det betyr at Bærum stiller prosjektleder og nødvendig tilleggsressurser til disposisjon og ivaretar den praktiske daglige byggherrefunksjon for hele prosjektet. Videre har Lier kommune valgt å gjennomføre dette prosjektet som et samspillprosjekt. Det betyr at vi har inngått en avtale med en allianse bestående av entrepeneur, arkitekter og konsulenter som i samspill med oss (Bærum/Lier) utvikler og gjennomfører prosjektet. Byggherrefunksjonen er både i.h.h.t. vårt delegasjonsreglement og etter direkte vedtak i denne saken lagt til tjenesteutvalget. Lier kommune vedtok i 2003 det

5 såkalte dokument 6A, en beskrivelse hvordan vi organiserer oss som byggherre i store byggeprosjekter. Dette kan skisseres som følger; Styring av byggeprosjektene Rå dm a nne n Politikere Politisk M an dat og go dk jen ning a v resultat Slutt - rapp ort In nsp ill Strategi P rog ram Fo rp rosjekt B yg g e An dre Virk som het Dem ogr afi F aglige behov Selv om avtalen med Bærum og kontraktsform påvirker organisering, er hovedtrekkene i styringsmodellen fulgt. Det neste store stoppestedet for politisk beslutning er når forprosjektet skal godkjennes. Underveis ivaretar rådmannen byggherrefunksjonen, men med drøfting/orientering mot folkevalgte. Det har vi forsøkt å ivareta gjennom å ha byggesaken oppe i en eller annen form i hvert hovedutvalgsmøte. Denne kontakten styrkes nå gjennom at leder for tjenesteutvalget deltar på den ukentlige rapporteringsmøte mellom prosjektet og prosjektførende kommunalsjef. Entrepeneur, arkitekt og konsulenter har inngått en allianse og etablert et eget firma for prosjektet (HENT). Alliansen og utbygger (Lier/Bærum,) utgjør samspillorganisasjonen, som har etablert en formell prosjektorganisasjon. Denne redegjøres det nærmere for i møtet. Fremdrift Ferdigstillelsesdato var opprinnelig satt til Bl.a. pga. manglende markedsinteresse fikk vi en treg oppstart, og ferdigstillelsen er forskjøvet til Forprosjekt med målsum må være ferdig til politisk behandling i juni hvis Høvik skole skal kunne rives i sommer og med byggestart på ettersommeren. I et prosjekt av denne størrelse og kompleksitet generelt og i samspillsformen spesielt er det høyt engasjement og produksjon på dette stadiet av prosjektet. Avveininger må gjøres fortløpende, og en er avhengig av en prosjektorganisasjon som er i stand til å håndtere det. Deltakerne i alliansen har også disponert sine ressurser med sikte på å klare å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammene. Utsatte beslutninger vil derfor både være utfordrende for fremdrift og pris. Rådmannens anbefaling Som det fremgår av prosjektorganiseringen skulle ikke prosjektet legges frem for politisk beslutning før forprosjekt med målsum er klar i juni. Men etter at skisseprosjektet ble presentert for tjenesteutvalg og formannskap den 23. januar, er det reist usikkerhet om den nye skolens uteareal er tilstrekkelig. Dette ble tatt opp i kommunestyret den 5. februar, og rådmannen mener det er behov for å avklare kursen frem mot forprosjekt.

6 Etter presentasjon av skisseprosjektet den 23. januar har rådmannen bedt prosjektet spesielt å få frem drøftingsnotater på de problemstillinger som ble tatt opp og ikke avklart der å da. Det var; Utenomhusanleggets størrelse, plassering og utforming Trafikkavvikling; trafikk- og parkeringsareal Takkonstruksjoner, spesielt mulige negative konsekvenser av flatt tak Rådmannen har spesielt vektlagt å få belyst utearealets kvaliteter både sett fra pedagogisk og byggteknisk synspunkt. Prosjektets hovedoppmerksomhet så langt har vært knyttet til å få frem et godt og fremtidsrettet skolebygg innenfor rammene. Tilbakemeldingene fra alle involverte så langt er at prosjektet slik det nå tegner er inne på et godt spor. Tilrettelagt for et godt læremiljø og en god plass å være gjennom skoledagen. Tilrettelagt for gode arbeidsvilkår for lærerne. Gode tilbakemeldinger fra foreldre og FAU og gode tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet på flerbruksmuligheter. Når utearealene har vært viet noe mindre oppmerksomhet i utgangspunktet, er det fordi en allerede ved oppstart konstaterte at denne skolen vil ha en god beliggenhet på en velegnet tomt som var tilstrekkelig stor. Utearealet er også godt arrondert. Når signalene om usikkerhet omkring tomtens størrelse kom, har vi vurdert dette nøyere. Gjennom byggtilpasning og endret trafikkareal har vi oppnådd noe større og bedre uteområde. Vi har også sett på de ulike aldersgruppenes reelle utearealbruk ved skolene, og vi har sett på avstanden til idrettsanleggene. Ut fra disse vurderingene, som vil bli nærmere drøftet i notatene og gjennomgått i møtet, anbefaler rådmannen at prosjektet videreføres til forprosjekt. Vedlegg:

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 04.06.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer