Operativ logistikk i en taktisk kontekst Fremtidig taktisk anvendelse av logistikk og støttefartøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Operativ logistikk i en taktisk kontekst Fremtidig taktisk anvendelse av logistikk og støttefartøy"

Transkript

1 Operativ logistikk i en taktisk kontekst Fremtidig taktisk anvendelse av logistikk og støttefartøy KOM Henning Amundsen Stabssjef Norwegian Task Group 06. November 2009, Harlans seminar :04 1

2 Therefore, if one knows the place of battle and the day of battle, he can march a thousand li and do battle. If one does not know the place of battle and the day of battle, then his left cannot aid his right, and his right cannot aid his left; his front cannot aid his back, and his back cannot aid his front (Sun Tzu) :04 2

3 Visdomsord om logistikk 1. Nothing happens until something moves 2. Nothing lasts unless its sustained 3. There is no such thing as magic powder when it comes to logistics :04 3

4 Agenda Logistikk satt i kontekst Utfordringer og trender Generelle betraktninger Sjøforsvaret vs operativ logistikk Ny struktur og P 2513 Dimensjonerende faktorer Konklusjon/ veien videre :04 4

5 NATOs definisjon på logistikk (1) Logistics is the science of planning and carrying out the movement and maintenance of forces. In its most comprehensive sense, it comprises those aspects of military operations which deal with: :04 5

6 NATOs definisjon på logistikk (2) forts design and development, acquisition, storage, transport, distribution, maintenance, evacuation, and disposition of materiel; transport of personnel; acquisition or construction, maintenance, operation and disposition of facilities; acquisition or furnishing of services; and medical and health service support :04 6

7 Definisjon operativ logistikk En samling av midler, ressurser, organisasjoner og prosesser som deler et felles mål om å vedlikeholde kampanjer og militære operasjoner :04 7

8 UTVIKLING AV LOGISTIKKEN (1) Ny informasjonsteknologi Kommunikasjon Sporing Push vs pull Operasjonskonsepter Statisk vs dynamisk Presisjonsvåpen Geografisk nært vs fjernt EBAO Ny tenkemåte ikke ny måte å operere på Stimulerer til bruk av alternative virkemidler LOG som effektskaper :04 8

9 UTVIKLING AV LOGISTIKKEN (2) NBF Felles situasjonsforståelse Hurtighet og presisjon Samvirke (militært, sivilt og multinasjonalt) Push og Pull Erfaringsdata?/Behov for estimater Sivil utvikling (eks Supply Chain Management) Ingen unødige lagre Konkurranse på kvalitet og pris Miljøbevissthet Tjenester leveres i operasjonsområde Globalisering :04 9

10 Prinsippielle føringer Operativ logistikk skal ha reaksjonsevne, robusthet, utholdenhet, fleksibilitet, kvalitet og kapasitet til å understøtte ops. Tilnærmet lik organisering under styrkeproduksjon, styrkeoppbygging og i ops. Bi og multinasjonale løsninger skal tilstrebes Kunne understøtte uten at beredskapslovgivningen anvendelses Nettverksbasert logistikk for å effektivisere log.støtten og bedre situasjonsforståelsen Push og pull skal kombineres optimalt Krav til logistikkrapportering :04 10

11 Logistikkapasiteter Taktisk logistikk organisert, utrustet og trent for logistikk på taktisk nivå og logistikkutførelse (CSS) i områder med høy trussel Logistikkutførelse er en integrert del av kampavdelingenes operasjoner og utføres kontinuerlig Forsterkende logistikkstøtte på operasjonelt nivå i form av stasjonær base eller Logistikkbase (deployerbar base) Log.basene skal kunne støtte flere avd. joint og skreddersys mot oppdraget Flernasjonalt samarbeide og sivil støtte dersom hensiktsmessig& kosteffektivt FLO Operasjonsområdet Operasjonelt nivå Taktisk nivå Ressurser -nasjonale -flernasjonale -militære -sivile -HNS Logistikkbase/NSE Logenhet CSS AVD :04 11

12 Taktisk logistikk NorTG Logistikkutførelse i stridsområder krever stor grad av samvirketrening mellom støttet kampenhet og støttende CSS-enhet. Denne må være spesialtrent i opptreden i grenvise stridsmiljø og kunne ivareta fagtjeneste samt stridsteknikk og egenbeskyttelse (force protection) osv :04 12

13 Operasjonstyper (1) NorTG skal kunne håndtere operasjoner på åpent hav og i kystsonen. Ambisjon om åfremståsom en av NATOs mest kapable nasjoner hva angår operasjoner i kystsonen. NorTG skal også være blant NATOs ledende maritime styrker hva angår evne til å operere uten tap av effektivitet i kaldt vær. NorTG skal kunne håndtere alle potensielle sjømilitære utfordringer, men med spesiell fokus på høy stridsevne innen: a) Maritime Interdiction Operations (MIO) b) Advance Force Operations c) Bidrag til beskyttelse av norske petroleumsinstallasjoner til havs og på land. d) Høyintensiv portefølje mht sjønektelse og sjøkontroll operasjoner :04 13

14 Operasjonstyper (2) Littoral access operations : Indicators and Warning (I&W) Early and initial entry to the JOA at the outset of an operation SOF operations Littoral ISTAR operations Sea control operations for SLOCs and SPOD security Secure key points and entry points Amphibious operations e.g. as part of Advance Force Operations Force protection for installations, infrastructure, follow on forces and strategic assets Protection of shipping in coastal areas Mine clearance operations Mine laying operations Non combatant Evacuation Operations Humanitarian Operations :04 14

15 NorTG Logistikk/ Task Unit Kan bestå av: Ledelseselement (MARLOG) AOR Tender CSS enheter (MARCSS) Taktiske logistikkfartøyer Forward Operating Base (FOB) Tilførte eksterne enheter :04 15

16 Leveranser og kapasiteter Nytt støtte og logistikkfartøy/ AOR kapasitet. Nytt logistikkfartøy med kapasitet til å understøtte NorTG med alle forsyningsklasser og sanitet opp til Role 2. Kapasitet til å kunne transportere tyngre materiell (kjøretøy/stridsbåter/containere). Verkstedskapasiteter, enten integrert eller containerbasert. Fartøyet skal kunne embarkeres av en tilleggsbesetning på 70 personer (MARCSS/FLO/FSAN) samt fungere som plattform for et logistikkledelseselement (One Stop Replenishment fartøy) Forberedt for å kunne bære 2 stk LCMer for å kunne overføre materiell til land ved manglende infrastruktur ( 2014.) Tender. Mindre logistikkfartøy med kapasitet til å understøtte deler av NorTG med alle forsyningsklasser og Role 1 sanitet. Fartøyet vil kunne understøtte MJV i forbindelse med amfibiske operasjoner (KNM VALK benyttes inntil videre) :04 16

17 Noen betraktninger (1) En holistisk tilnærming til operasjonalisert taktisk logistikk mangler i Marinens TG konsept Marinens operative ambisjon P 2513 et første skritt..? Operative konsepter for Nansen og Skjold Sammenligningsmetoden hvilken vei beveger taktisk logistikk seg hos våre samarbeidspartnere :04 17

18 Andre mariners AOR fartøy P2513 foreslått løsning har tonn deplasement, er 146 meter langt, gjør 20 knop og har en rekkevidde på nm v/16 knop :04 18

19 Multirollefartøyer (Canada) :04 19

20 Noen betraktninger (2) Nytt logistikk og støttefartøy en kompromissløsning presedens for et tenderkonsept i fremtiden? Norge har ingen amfibieambisjon men P 2513 gir en ny nasjonal kapasitet for maktprojeksjon sjø land En ny vinkling på utholdenhet, beredskap og reaksjonsevne Internasjonal ambisjon? Tid rom utfordring med kun ett fartøy (ex Skjold 1x 24h) Bruk av arven Vil vi klare å oppnå multirolleambisjonen med kun ett fartøy? :04 20

21 P2513 Målsetting Ett Multirolle Auxiliary Oiler Replenishment fartøy (betegnet i NATO som AOR) for åstøtteen Norsk maritim styrke og øvrige forsvarsgrener. Kapasiteten skal støtte opp rundt det nye ekspedisjonsrettede konsept til operasjoner, som krever at en øker evnen til å deployere og støtte styrker direkte i deres operasjonsområde. Hvilken substans gir dette på taktisk nivå? :04 21

22 Hva er et AOR fartøy AOR fartøy tilbyr et kompakt og vidtrekkende spekter av ulike logistikkfunksjoner Hensikten er åminimere operativ nedetid for etterforsynte styrker ved åfrembringe flere og ulike produkter/artikler og tjenester samtidig. Dette benevnes one stop replenishment :04 22

23 Prinsipper for logistikk og støtte Helhetlig Behovstilpasset Ressurseffektivt Tilpasset tilgjengelighet Interoperabilitet KE/NorTG CSS Grunnorganisasjon Innsatsorganisasjon Logistikk og støtte Behov Oppgaver Ambisjoner :04 23 Operative, beredskapsmessige og logistiske Krav

24 Faktoranalyse (1) WHAT? 1. Alle forsyningklasser i alle eskaleringsnivå 2. Forlenge NorTGs evne til åståi operasjonsområde SO WHAT? 1. En generalist blir aldri like god som en spesialist 2. Fuelbehovet beregnes til opp mot 30 dager for komplett seilende NorTG :04 24

25 Faktoranalyse (2) WHAT? 3. ROLE 1+ med mulighet for ROLE 2 4. Logistikk kan løses gjennom bruk av helo SO WHAT? 3. Egen robusthet som også kan tilbys allierte 4. Personell, Mail and Cargo (PMC) transport i operasjonsområdet :04 25

26 Faktoranalyse (3) WHAT? 5. Fartøyet er en HWU som eneste logistikkenhet i NorTG 6. Kompabilitet mot hele NorTG SO WHAT? 5. Binder eskorte hvis fartøysstrukturen ikke også inneholder en tender 6. Fartøyet blir sårbart i kystnære operasjoner :04 26

27 Faktoranalyse (4) WHAT? 7. Fartøyet kan enkelt settes opp som kommandoplattform 8. Ønsket fartøystype i NATO SO WHAT? 7. Alternativ kommandoplattform også for NorTG når styrken trenger større stab enn FNAN kan ta om bord 8. Hyppige deployeringer reduserer nasjonal beredskap :04 27

28 Konklusjon Logistikkløsningen er fremdeles ikke lagt klar, men i den ligger flere muligheter enn utfordringer. Operasjonsmønsteret vil kunne endres under veis hvis vi finner det hensiktsmessig. Veien er ikke lagt :04 28

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid FFI-rapport 2010/00657 Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid Frank Brundtland Steder og Geir Kvitrud Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. september 2010 FFI-rapport 1105 P: ISBN 978-82-464-1804-9

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

TAV økt effektivitet i Forsvaret?

TAV økt effektivitet i Forsvaret? FFI-rapport 2010/00643 TAV økt effektivitet i Forsvaret? Lars Erik Pedersen, Geir Enemo og Frank Brundtland Steder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. november 2010 FFI-rapport 2010/00643 1105 P: ISBN

Detaljer

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge.

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2014 105 årgang Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. www.kol.no Leder KOL gjennomførte 4 mars

Detaljer

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI F F I - F O K U S F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n o v e m b e r 2 0 0 3 4 Fra plattform til nettverk Illustrasjon:

Detaljer

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne 1 LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON Kadett Frode Jevne Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 2 Forord Som en del av utdanningen ved Luftkrigsskole II,

Detaljer

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp Författare Program Trond Nilsen Chp 06-08 Handledare Peter Ahlstrøm og Jan Ångström Beteckning 1432/7:1 Norsk soldatutdanning relevant i forhold til opprørsbekjempning?

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 6 oktober 2009 årgang 62 Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon Operation Atalanta Protector Light BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 NASAMS

Detaljer

Ubåtens nye roller. Foto: KNM Utvær

Ubåtens nye roller. Foto: KNM Utvær FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n o v e m b e r 2 0 0 3 6 Ubåtens nye roller Foto: KNM Utvær 2 Fremtidens

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen KUNNSKAP &ideer FFI vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar nettforsvaret effektiv krigføring i cyberspace Hilde Hafnors strategi verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen for

Detaljer

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 EK Visjon 2020 Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 Et blikk inn i fremtiden om bruk av det elektromagnetiske spekteret i norske militæroperasjoner og mulige bidrag fra norsk forsvarsindustri

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Iver Johansen og Egil Daltveit EN FREMTIDIG LANDMAKT side 4 TOM HENRY KNUTSEN AIRSEA BATTLE- KONSEPTET side 18 Bent Erik Bakken BEST I SPAGAT? Om behovet for et paramilitært innslag side 28 Norsk Militært

Detaljer

Kostnadseffektiv drift av Forsvaret

Kostnadseffektiv drift av Forsvaret FFI-rapport 2009/00305 Kostnadseffektiv drift av Forsvaret Teoretisk fundament Sverre Ruud Kvalvik og Espen Berg-Knutsen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 9. mars 2009 FFI-rapport 2009/00305 1061 P:

Detaljer

2-10. et paradigmeskifte i radioteknologi?

2-10. et paradigmeskifte i radioteknologi? FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t f e b r u a r 2 0 1 0 Softwaredefinert radio et paradigmeskifte i radioteknologi?

Detaljer

Joint Experiment 2010 Om det å samarbeide med noen som ikke er lik en selv

Joint Experiment 2010 Om det å samarbeide med noen som ikke er lik en selv FFI-rapport 2010/01923 Joint Experiment 2010 Om det å samarbeide med noen som ikke er lik en selv Hilde Hafnor, Dan Helge Bentsen, Cecilie Jackbo Gran, Bård K. Reitan, Sigmund Valaker, Roar Wold, Ole Bjarne

Detaljer

Om nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene tilbakemeldinger fra

Om nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene tilbakemeldinger fra FFI-rapport 2014/01450 Om nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene tilbakemeldinger fra kadetter og instruktører Ann-Kristin Elstad og Arild Bergh Forsvarets FFI forskningsinstitutt

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2025

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2025 Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2025 Et blikk inn i fremtiden om bruk av det elektromagnetiske spekteret i norske militæroperasjoner og mulige bidrag fra norsk forsvarsindustri (utarbeidet

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Fremtidens militære utdanningssystem

Fremtidens militære utdanningssystem Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 28. februar 2005 1 ved Generalmajor Rolf Thomsen Forsvarets skolesenter Fremtidens militære utdanningssystem 1 Innledning Forsvarets utdanningssystem er i støpeskjeen.

Detaljer

Oppdag mulighetene. Velkommen til Stavanger-regionens årlige IT konferanse og møteplass; IT-Galla 2013, i det nye EVRY huset i Stavanger!

Oppdag mulighetene. Velkommen til Stavanger-regionens årlige IT konferanse og møteplass; IT-Galla 2013, i det nye EVRY huset i Stavanger! IT-Galla 2013, Stavanger torsdag 6. juni Oppdag mulighetene Velkommen til Stavanger-regionens årlige IT konferanse og møteplass; IT-Galla 2013, i det nye EVRY huset i Stavanger! EVRY mener at innsikt,

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen Master i teknisk kybernetikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Medveileder: Stig Ole Johnsen,

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Den dolda alliansen og svensk Natodebatt

Den dolda alliansen og svensk Natodebatt Den dolda alliansen og svensk Natodebatt av Øistein Espenes Résumé The Russian annexation of the Crimean peninsula has evoked a debate on whether the time has come for Sweden to join NATO. Intertwined

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer