STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATUSRAPPORT / STATUS REPORT"

Transkript

1 NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

2 INNHOLD / CONTENTS Dette er NCE Systems Engineering / 3 This is NCE Systems Engineering Høydepunkter fra 2014 / 7 Highlights from 2014 Årsrapport fra NCE Systems Engineering / 8 Annual Report of NCE Systems Engineering Leverandørutvikling / 10 Supplier development Samarbeidsprosjekter / 12 Collaborative projects Kunnskapsutvikling / 15 Knowledge development Nye bedrifter / 18 New ventures KNOWLEDGE-BASED DEVELOPMENT Løfter norsk teknologiindustri / 23 Boosts Norwegian technology industry WALTER QVAM: Vektlegger målrettet innovasjon / 28 Emphasizes targeted innovation TORE HALVORSEN: Må beholde det teknologiske forspranget / 30 Must maintain their technological advantage Forsidefoto / Cover photo: Ellen Vikan Wetlesen er industrimekanikerlærling og Runar Fosskaug er lærling i polymerkompositt. I Kongsberg Gruppens fabrikk på Arsenalet får disse unge medarbeiderne verdifull kompetanse i konsernets satsing på komposittprodukter. / Ellen Vikan Wetlesen (industrial machinery mechanic) and Runar Fosskaug (polymer composites technician) are apprentices in Kongsberg Gruppen s Arsenal factory. These two young colleagues are gaining valuable expertise in composite products, a priority area for the group. Statusrapporten er trykket i et opplag på eksemplarer på 100 % resirkulert papir (Cocoon Silk), i svanemerket trykkeri, Zoom Grafisk, februar Tekst og design: Godt Sagt kommunikasjon Oversettelse: Nigel Willoughby Foto forsiden: Bjørn Isaksen MILJØMERKET Trykksak

3 Dette er NCE Systems Engineering / This is NCE Systems Engineering Global kompetanseklynge Teknologibedriftene på Kongsberg utgjør en global kompetanseklynge med Systems Engineering som felles kjernekompetanse. Systems Engineering er en helhetlig måte å løse kompliserte utfordringer på ved hjelp av kompetanse og teknologi. Kompetanseklynger er viktig for å styrke norsk konkurransekraft. Kunnskapsutvikling og kobling mellom forskning og næringsliv bidrar til å øke innovasjonshastigheten, og gjør Norge mindre olje- og oljeprisavhengig. Kunnskap og erfaringer overføres til ulike bransjer og til andre klynger. Global cluster of expertise The technology enterprises in Kongsberg constitute a global industrial cluster of expertise with Systems Engineering as their shared knowledge base. Systems Engineering is an interdisciplinary means of resolving complex challenges using expertise and technology. Competence clusters are important for enhancing Norwegian competitiveness. Knowledge development and the linkage between research and industry can contribute to increasing the pace of innovation and making Norway less dependent on the oil and the price of oil. Knowledge and experience are transferred across industry sectors and to other clusters. PHOTO: KONGSBERG GRUPPEN I Kongsberg Maritimes 360 graders supportsenter kommuniserer selskapet døgnet rundt med sine kunder over hele verden. / Kongsberg Maritime communicates around the clock with their customers worldwide in their 360 degrees support center. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

4 Fakta om kompetanseklyngen / Facts about the industrial cluster of expertise Flere av selskapene i kompetanseklyngen på Kongsberg er globale markedsledere innen krevende bransjer som bil, fly, subsea, energi, maritim, forsvar og romfart / Many of the companies in the cluster are global market leaders in industries such as the automotive, aircraft, energy, maritime, defence and aerospace industries: FMC Technologies Leverandør av systemer, produkter og tjenester til den internasjonale oljeog gassindustrien ansatte i 17 land. / Supplies systems, products and services to the international oil and gas industry. 20,100 employees in 17 countries. fmcti.com Kongsberg Gruppen Leverer systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart ansatte i 30 land. / Supplies systems and solutions to customers in the oil and gas, merchant marine, defence and aerospace industries. 7,700 employees in 30 countries. kongsberg.com Kongsberg Automotive Leverer deler og systemer for girkontroll, clutch og setekomfort til personbiler og nyttekjøretøy ansatte i 20 land. / Supplies parts and systems for gear control, clutches and seat comfort in passenger cars and commercial vehicles. 10,000 employees in 20 countries. kongsbergautomotive.com GKN Aerospace Norway Produsent av komponenter til flymotorer og gassturbiner for verdensledende flymotorprodusenter ansatte i 35 land. / Produces components for aircraft engines and gas turbines for the world s leading aircraft engine manufacturers. 50,000 employees in 35 countries. gkn.com/aerospace Dresser-Rand Prosjekterer, leverer og vedlikeholder gassturbiner og gassturbindrevne kompressor- og generatorsett til olje- og gassindustrien og til landbaserte installasjoner ansatte i 50 land. / Designs, delivers and maintains gas turbines and gas turbine-driven compressor and generator sets for the oil and gas industry and land-based installations. 8,100 employees in 50 countries. dresser-rand.com 4

5 Nøkkeltall for Kongsbergindustrien (2013) / Key figures for the industry of Kongsberg (2013) Global Presence 200 LOCATIONS in more than Employees = employees in Norway = employees in the rest of the world EMPLOYEES WORLDWIDE Annual Turnover 45 BNOK Turnover by industry 40 COUNTRIES R&D&I 3 BNOK Procurement from Norwegian sub suppliers 10 BNOK Oil and Gas Technology 41 % Maritime 18 % Defence and Aerospace 16 % Automotive 19 % Aircraft 3 % Other 3 % ILLUSTRATION: FMC TECHNOLOGIES Undervannsutstyret til FMC Technologies er utviklet til å tåle ekstreme påkjenninger. Det kan stå på havdyp ned mot meter i opptil 25 år. / FMC Technologies subsea equipment has been developed to withstand extreme conditions. It can tolerate water depths of up to 3,000 meters for up to 25 years. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

6 June Andersen tar masterstudie i Systems Engineering på Høgskolen i Buskerud og Vestfold samtidig som hun er 50 prosent ansatt i GKN Aerospace Norway. / June Andersen follows the Master program in Systems Engineering at Buskerud and Vestfold University College while she is employed 50 percent at GKN Aerospace Norway. PHOTO: IRENE LISLIEN Mål for klyngesamarbeidet NCE Systems Engineering / NCE Systems Engineering s goal for cluster cooperation: Videreutvikle og styrke konkurransekraften til selskapene i klyngen. Further develop and improve the competitiveness of the companies in the cluster. Visjon / Vision: Verdens mest attraktive klynge for innovasjon, utvikling og kommersialisering av avanserte høyteknologiske løsninger. Become the most attractive cluster in the world for the innovation, development and commercialisation of high technology solutions. Ambisjoner / Goals: Oppnå høyere vekstrate og være mer lønnsom enn sammenlignbare klynger Utvide faglig fellesskap Utvikle flere nye, lønnsomme bedrifter Være en magnet for ledende universiteter og kompetansemiljøer som vil bidra til den industrielle utviklingen i klyngen Achieve a higher rate of growth and be more profitable than comparable clusters Enhance technical collaboration Develop many new, profitable enterprises Be a magnet for leading universities and experts who will contribute to industrial development within the cluster Arbeidet i NCE Systems Engineering er organisert i fire delprosjekter / The work of NCE Systems Engineering is organised into four sub-projects Leverandørutvikling / Supplier development Samarbeidsprosjekter / Collaborative projects Kunnskapsutvikling / Knowledge development Nye bedrifter / New ventures 6

7 Høydepunkter fra 2014 / Highlights from 2014 Gaveprofessorat / Externally funded professorship Buskerud fylkeskommune har inngått en avtale om finansiering av en professorstilling innen satsningsområdet Systems Engineering og Subsea ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Kongsberg i perioden / Buskerud County Municipality has concluded an agreement to finance a professor position in the priority areas of Systems Engineering and Subsea at the HBV campus in Kongsberg from Innovasjonsmidler / Innovation funds NCE SE fikk i 2014 tildelt to millioner kroner fra Innovasjonsrammen til Innovasjon Norge. Dette har resultert i 10 nye, felles innovasjonsprosjekter i bedriftene. Med en lokal og rask beslutningsprosess for tildeling av midlene, kan prosjektene bidra til å øke innovasjonstakten i klyngen. / NCE SE was allocated MNOK 2 from Innovation Norway s national innovation framework funds. The result has been 10 new joint innovation projects in the cluster companies. These funds can be applied quickly and locally, which speeds up innovation. Begeistret av Kongsberg / Impressed by Kongsberg Norge bør være stolte av dette miljøet. Kongsberg er et eksempel til etterfølgelse i forhold til samarbeid på tvers av virksomheter, oppsummerte styreleder i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb, da han besøkte kompetanseklyngen på Kongsberg sammen med hovedstyret og ledergruppen. / Norway should be proud of this community. Kongsberg sets an example to be followed as regards to collaboration across enterprises, said Per Otto Dyb, Chairman of the Board of Innovation Norway, when summing up after visiting the expertise cluster in Kongsberg with the Board of Directors and the management team. Suksess for Åpen dag / Successful Open Day Åpen dag i Kongsbergindustrien 8. november ble en stor suksess med besøkende. Åpen dag var Kongsbergindustriens fellesmarkering av 200-årsjubileet, og NCE SE var hovedarrangør. / The open day for industry in Kongsberg on 8 November was a great success, with 7,000 visitors. It commemorated the 200th anniversary of industry in Kongsberg and NCE SE was the main organiser. Norges mest attraktive sted 2014 / Norway s most attractive place 2014 I mai fikk Kongsberg Statens pris for attraktivt sted I sin begrunnelse for tildelingen peker juryen på at næringslivets rolle i byen knapt kan overdrives, og at kommunen i alle år har hatt et konstruktivt og dynamisk forhold til industrien og annen næring. NCE SE har hatt en viktig rolle for å få til en god samhandling mellom utdanningsinstitusjonene, kommunen og industrien, sier ordfører Vidar Lande i Kongsberg kommune. / In May, Kongsberg received the Government s award for being Norway s most attractive place in The jury emphasized the role of the city s business and industry, and the constructive and dynamic relationship between the business sector and the municipality. NCE SE has played a vital role in order to encourage good teamwork between education, industry and the municipality, says Kongsberg mayor Vidar Lande. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

8 Årsrapport fra NCE Systems Engineering / Annual Report of NCE Systems Engineering Teknologiindustrien på Kongsberg har spilt en sentral rolle i norsk industrihistorie, og har utviklet seg til en global kompetanseklynge med verdensledende bedrifter innen ulike bransjer. Bedriftene har etablert sine markedsposisjoner gjennom langsiktig satsing på innovasjon, kompetansebygging og tett samarbeid med sine kunder. Innovasjonshastigheten må øke raskere enn kostnadene for at denne posisjonen skal kunne videreutvikles fra høykostlandet Norge. Dette har vært bakteppet for all aktivitet i NCE Systems Engineering i 2014, og blir enda viktigere fremover. Dette henger sammen med oljeprisutviklingen og behovet for å styrke kompetansen i alle våre bransjer. I 2014 fortsatte NCE SE arbeidet med å videreutvikle klyngens felles kompetansebase gjennom utvikling av nye bedriftsrelevante utdanningstilbud, erfaringsutveksling mellom bransjer og forskningssamarbeid med relevante internasjonale kunnskapsmiljøer. I tillegg har klyngen arbeidet med å utvikle nytt næringsliv og med å profesjonalisere små og mellomstore bedrifter og underleverandører. Kongsberg s global enterprises are world leaders in a number of challenging industries and its technology cluster occupies a unique national and international position. These enterprises have established their market positions through long-term investment in innovation, competence building and close collaboration with their customers. If this position is to be built upon in a high-cost country such as Norway, the pace of innovation must increase more rapidly than the costs. This has been the background for all activity in NCE Systems Engineering in 2014 and it will become even more important in the future, because of the oil price trend and the need to bolster expertise in all sectors of our industry. In 2014 NCE SE continued the work of expanding the cluster s common knowledge base by developing new, commercially relevant educational courses, facilitating exchanges of lessons learned between industries and encouraging research collaboration with relevant specialist groups internationally. The work of developing new ventures and improving the professionalism of small and medium-sized companies and suppliers also continues. PHOTO: FMC TECHNOLOGIES Et dynamisk arbeidsmøte mellom kunnskapseiere av forskningsprosjektet Knowledge-based Development i FMC Technologies. Fra venstre: Tom Ole Haukom, Bjørn Sætnan, Kevin Flynn og Nathaniel Kazimir. / A dynamic meeting between colleagues in the research project Knowledge-based Development at FMC Technologies. 8

9 Styret 2014 / Board of Directors 2014 Odd Guldsten Johnny Løcka Duy Tho Do Christina Johansen Vidar Lande Torkil Bjørnson Direktør forretningsutvikling / Vice President Business Development Dresser-Rand AS Leder / Chair Konserndirektør / Executive Vice President Kongsberg Gruppen ASA Dekan / Dean Høgskolen i Buskerud og Vestfold / Buskerud and Vestfold University College Direktør Teknologisenter / Director Technology Center FMC Technologies AS Ordfører / Mayor Kongsberg kommune / Kongsberg Municipality Daglig leder / Managing Director Observatører: Ole Andreas Schärer, SIVA og Nils Willy Gulhaugen, Kongsberg Næringsforum SA / Observers: Ole Andreas Schärer, SIVA and Nils Willy Gulhaugen, Kongsberg Chamber of Commerce Gjennom samarbeid med regionale myndigheter har NCE SE bidratt til å styrke Kongsbergs posisjon som vertskap for bedrifter, og gjennom samarbeid med andre klynger bidratt til bedre nasjonale rammebetingelser for høyteknologisk industri med virksomhet i Norge. NCE SE jobber med å mobilisere norsk industri for å øke innovasjonshastigheten og gjøre industrien mindre oljeprisavhengig. Det har vi gjort ved å benytte ulike fora og medier for å sette temaet på den nasjonale agendaen: Den nasjonale næringskonferansen Kongsberg Summit hadde Produktivitet i et globalt perspektiv som hovedtema Gjennom Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) har NCE SE bidratt til å trekke den internasjonale forskningsfronten til klyngen. Dette bygger opp kompetansen i flere bransjer og gjør industrien mindre sårbar NCE SE har en sentral rolle for raskt å skape utdanningsløp som gir bedriftene tidsriktig kompetanse, som for eksempel oppbygging av utdanning innen kompositt på fagskolen og utvikling av subseafag ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Deltakerbedriftene i forskningsprosjektet Knowledge-based Development (KBD) har utviklet og implementert nye arbeidsmetoder som gjør at produktutviklingen skjer radikalt raskere. Prosjektet har bidratt til mer enn en halvering av tidsforbruket NCE SE has contributed to reinforcing Kongsberg s position as a host for businesses, by collaborating with regional authorities and by working in concert with other clusters to improve the national framework conditions for Norwegian high technology industry. NCE SE is working on mobilising Norwegian industry to increase its pace of innovation and make it less dependent on the price of oil. We have done this by using various fora and media to place the topic on the national agenda: The main topic at the national business conference Kongsberg Summit was Productivity in a Global Perspective Through the Norwegian Institute for Systems Engineering (NISE), NCE SE has contributed to attracting the international research front to the cluster. This builds up competence in several sectors to make the industry less vulnerable NCE SE plays a key role in the rapid creation of educational pathways to provide the enterprises with up to date expertise, for example by developing education in composites and subsea subjects at the technical colleges and Buskerud and Vestfold University College (HBV) The enterprises participating in the research project Knowledge-based Development (KBD) have developed and implemented new working methods that radically speed up product development. The project has contributed to time expenditure being more than halved NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

10 DELPROSJEKT / SUB-PROJECT LEVERANDØRUTVIKLING / SUPPLIER DEVELOPMENT Leverandørutviklingsprosjektet (LUP) er drivverket mellom NCE SEs partnere, akademia og leverandører for å bedre konkurranseevnen og for å styrke forholdet mellom kunde og leverandør. Målet er å utvikle små- og mellomstore bedrifter til fortsatt å være attraktive leverandører for de store industrilokomotivene både i og utenfor Kongsberg. Leverandørene tilbys assistanse og støtte til effektiviseringstiltak, kompetanseheving og produktutvikling. LUP er en nøytral partner som initierer samarbeid for at leverandørene skal stå sterkere og kunne møte kravene som stilles. Utvikling av kurs, coaching og kobling av relevante nettverk er også en del av LUPs tiltak. LUP samarbeider tett med VRI Buskerud, Innovasjon Norge, Kongsbergregionen, Kongsberg Næringsforum, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Notodden Utvikling, K-Tech og Lean Forum Buskerud, Telemark og Vestfold. / The Supplier Development Project (SDP) is the driving mechanism between NCE SE s partners, academia and suppliers to improve competitiveness and strengthen the relationship between customer and supplier. Its aim is to develop small and medium-sized companies into attractive suppliers for the large industrial locomotives in Kongsberg and beyond. The suppliers are offered assistance and support for efficiency improvement measures, skills development and product development. SDP is a neutral partner that initiates collaboration to strengthen the suppliers position and enable them to meet the demands they face. SDP also develops courses, arranges coaching and facilitates joining relevant networks. SDP cooperate closely with VRI Buskerud, Innovation Norway, the Kongsberg Region, Kongsberg Chamber of Commerce, Buskerud and Vestfold University College, K-Tech and Lean Forum Buskerud, Telemark and Vestfold. Truls Engebret Moe PROSJEKTLEDER LEVERANDØRUTVIKLING / PROJECT MANAGER, SUPPLIER DEVELOPMENT Møter den globale konkurransen sammen / Working together to take on global competition Subseadivisjonen i Kongsberg Maritime har invitert seks av sine strategiske underleverandører til å delta i et kompetanseprogram. Sammen skal de etablere en forbedringskultur og ha fokus på kvalitet, leveringspresisjon og kostnadseffektivitet. Vi blir stadig mer konkurranseutsatt i det globale markedet. Vårt mål er å holde på våre markedsandeler. Da må vi bli mer kostnadseffektive, finne smarte måter å jobbe på og bli gode på Lean-metoder, sier Kjell Gjestad, Vice President, Supply Chain, Subsea Division i Kongsberg Maritime. Divisjonen har stort sett all vareproduksjon hos underleverandører og dermed er det innkjøpsstrategiske svært viktig. Strategien er å fortsatt ha mye produksjon i Norge. Kongsberg Maritime s Subsea Division has invited six of its strategic suppliers to take part in a competencebuilding programme, with the aim of establishing an improvement culture together. The focus will be on quality, on-time delivery and cost effectiveness. We are becoming more and more exposed to competition in the global market. Our goal is to retain market share and to do so we must become more cost effective. In Norway, with high production costs, we need to devise smarter working methods and improve our Lean methodology, says Kjell Gjestad, Vice President Supply Chain, in Kongsberg Maritime s Subsea Division. The division uses subcontractors for almost all of its production, so its purchasing policy is very important. Its strategy is to keep much of its production in Norway. 10

11 Mer og raskere innovasjon Innovasjon Norge støtter prosjektet som er en del av NCE SEs leverandørutvikling. Prosjektet har fått navnet Network for Supplier Innovation, og er et eksempel på et samarbeid som styrker norsk konkurransekraft. At et industrilokomotiv som Kongsberg Maritime ønsker et tettere samarbeid med strategiske leverandører og stiller krav til dem, styrker leverandørene på nye områder. Det ligger også et potensial i at dette samarbeidet fører til mer innovasjon. Leverandørene blir mer uavhengige, og står sterkere mot andre kunder og i nye markeder, sier Marion E. Frydenlund, seniorrådgiver i Innovasjon Norge. De seks leverandørene som er med i prosjektet er: Norautron, Fosstech, Hadelandprodukter, Oswo, Kristiansand Skruefabrikk og Flåtnes Elektro-Mek. Prosjektleder for Lean i Hadelandprodukter, Øyvind Tangen, er svært glad for at de ble invitert til å være med. Dette er en unik mulighet for oss til å utvikle oss selv. Vi har jobbet aktivt med Lean siden 2009, og har tro på at vi kommer lengst når vi jobber sammen med kunden om dette, sier han. More innovation, more quickly Innovation Norway is supporting this project, which is a part of NCE SE s Supplier Development. The programme is called Network for Supplier Innovation and is an example of a joint project to improve Norwegian competitiveness. When an industrial locomotive like Kongsberg Maritime wants closer cooperation with strategic suppliers and imposes requirements on them, it strengthens the suppliers in new ways. This collaboration also has the potential to lead to more innovation. The suppliers become more independent and are in a stronger position vis-á-vis customers and in new markets, says Marion E. Frydenlund, Senior Advisor in Innovation Norway. The six suppliers taking part in the project are: Norautron, Fosstech, Hadelandprodukter, Oswo, Kristiansand Skruefabrikk and Flåtnes Elektro-Mek. Lean project manager in Hadelandprodukter, Øyvind Tangen, is very pleased that they were invited to take part. This is a unique opportunity for us to develop ourselves. We have worked with Lean since 2009 and believe we make the best progress when we work hand-in-hand with the client, he says. PHOTO: ELI STRINDEBERG Subseadivisjonen i Kongsberg Maritime samarbeider med NCE SE og Innovasjon Norge om å etablere et kompetanseprogram som skal gjøre både dem selv og leverandørene mer konkurransedyktige. Fra venstre: Prosjektleder i LUP Truls E. Moe, Marion Emilsen Frydenlund i Innovasjon Norge, og Kongsberg Maritimes Kjell Gjestad, Vice President Supply Chain, Dr. Daryl Powell, Lean Manager Supply Chain og Jerry Ojala, General Manager Procurement. / Kongsberg Maritime s Subsea Division cooperates with NCE SE and Innovation Norway to establish a competence-building programme to strengthen them selves and their suppliers. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

12 DELPROSJEKT / SUB-PROJECT SAMARBEIDSPROSJEKTER / COLLABORATIVE PROJECTS Etablering av nye samarbeidsprosjekter mellom aktører i og utenfor klyngen står sentralt i NCE SEs arbeid. Klynge til klynge-samarbeid er viktig for å sikre gode rammebetingelser for norsk industri, styrke bedriftenes konkurransekraft og regionenes kompetanseutvikling og for å sikre etablering av bedriftsrelevant utdanning. NCE SE er sterkt knyttet til klyngene GCE BLUE Maritime, GCE NODE og NCE Raufoss gjennom samarbeidet Norwegian Industrial Cluster. NCE SE skaper møteplasser og er medarrangør av seminarer og konferanser som for eksempel Kongsberg Summit under Teknologidagene, Kongsberg Systems Engineering Event og ulike næringsnettverk. NCE SE er en av pådriverne i prosjektet Kongsbergskolen som systematiserer samarbeid mellom skole og næringsliv og sikrer at realfag og teknologi blir en rød tråd i undervisningen fra barnehage til universitet. Et tettere samarbeid om testmuligheter, slik at kompetanse og infrastruktur utnyttes bedre, er under vurdering. Kontinuerlige forbedringer er nødvendig for å styrke konkurranseevnen. NCE SE har deltatt i etableringen av Lean Forum Norge og har tatt initiativet til Lean Forum Buskerud, Telemark og Vestfold. / Establishment of new collaborative projects between players inside and outside the cluster is an essential part of NCE SE s work. Cluster-to-cluster cooperation is important for securing good framework conditions for Norwegian industry, improving companies competitiveness and building expertise within the regions. It also helps to ensure that education is of industrial relevance. The collaborative project Norwegian Industrial Cluster links NCE SE to the GCE BLUE Maritime, GCE NODE and NCE Raufoss clusters. NCE SE creates fora for meetings and co-arranges seminars and conferences, e.g. Kongsberg Summit during the Techno- Alle elevene i Kongsbergskolen tar i bruk lesebrett. / logy Days, Kongsberg Systems Engineering Event and business networks. NCE SE is one of the driving forces in The All the pupils in The Kongsberg School get to use tablets. Kongsberg School project, which systemises cooperation between educational institutions and industry and ensures that science and technology forms a common thread from nursery school to university. PHOTO: EVA JOHNSEN Closer cooperation over test facilities, to better exploit expertise and infrastructure, is under consideration. Continuous improvement is necessary to improve competitiveness. NCE SE has played a part in establishing Lean Forum Norway and has taken the initiative to the establishment of Lean Forum Buskerud, Telemark and Vestfold. Torkil Bjørnson DAGLIG LEDER NCE SYSTEMS ENGINEERING / MANAGING DIRECTOR NCE SYSTEMS ENGINEERING 12

13 Samarbeider om tidsaktuell kompetanse / Creates up to date expertise NCE Systems Engineering spiller en sentral rolle i samarbeidet med å skape utdanningsløp som gir bedriftene tidsriktig kompetanse i komposittfaget. Høsten 2015 vil komposittlaboratoriet i det nye høyskolesenteret på Kongsberg, Krona, stå klart. Dette er et viktig skritt på veien mot målet om å etablere en utdanning innen komposittfaget om et knapt år. Direktør Terje Bråthen i Kongsberg Aerostructures understreker at NCE SE spiller en nøkkelrolle i denne jobben sammen med Innovasjon Norge. Han roser også fylkesordfører Morten Eriksrød (H), og understreker betydningen av at Buskerud fylkeskommune på rekordtid fant arealer til laboratoriet i Krona. For NCE SE er det viktig å avstemme utdanningsløpene etter behovet i næringslivet for å skaffe tidsriktig arbeidskraft. Innovasjon Norge har til nå bidratt med 3 millioner kroner i utviklingen av innholdet i fagutdanningen på Kongsberg og Gjøvik. NCE SE plays a key role in the joint effort to create an educational path that provides industry with up to date skills in composites. Autumn 2015 will see the opening of the composites laboratory in Krona, the new university college centre in Kongsberg. This is an important milestone on the way to establishing a specialised composites course in under a year. Director Terje Bråthen of Kongsberg Aerostructures stresses that NCE SE, jointly with Innovation Norway, plays a key part in this work. He also praises Morten Eriksrød, the Chairman of Buskerud County Council, and underlines how important it was that the County found a site for the laboratory in record time. It is important for NCE SE to harmonise the educational pathways with business needs to create an up to date work force. To date, Innovation Norway has contributed MNOK 3 towards developing the content of the education in Kongsberg and Gjøvik. PHOTO: PER SKØIEN I Kongsberg Aerostructures fabrikk på Arsenalet foregår den høyteknologiske produksjonen av komposittdeler. Fra venstre administrasjonssjef Bredo Larsen og direktør Terje Bråthen i Kongsberg Aerostructures og daglig leder Torkil Bjørnson i NCE SE. / In Kongsberg Aerostructures factory the Arsenal production of composite parts using high-tech methods is taking place. From left: Head of Administration Bredo Larsen and Director Terje Bråthen of Kongsberg Aerostructures and Managing Director Torkil Bjørnson of NCE SE. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

14 Det er viktig for NCE SE å avstemme utdanningsløpene etter behovet i næringslivet for å skaffe tidsriktig arbeidskraft. It is important for NCE SE to harmonise the educational pathways with business needs, to create an up to date work force. Komposittutdanningen vil være viktig for produktutviklingen til flere av teknologibedriftene i Kongsbergklyngen. / The composites course will be important for product development in many technology enterprises in the Kongsberg cluster. PHOTO: KONGSBERG GRUPPEN Kongsberg Aerostructures er en divisjon i Kongsberg Gruppen, og produserer blant annet deler til jagerflyet Joint Strike Fighter (F-35). I tillegg leverer bedriften kroppen til missilene Joint Strike Missile (JSM), og det maritime søstermissilet Naval Strike Missile (NSM). Disse produktene lages i lettvektmaterialet kompositt. Mange nyansettelser Økende etterspørsel fører nå til betydelig behov for fagarbeidere i komposittfaget. Kongsberg Aerostructures anslår at de vil gjøre omkring 100 nyansettelser de neste fem årene. Et tyngre faglig fundament hos fagarbeiderne, gjør at bedriften kan bruke mindre tid på internopplæring og mer på produktutvikling. Etter at Stortinget valgte F-35 som kampfly, er komposittfaget blitt en nasjonal satsing. Bråthen mener det bør etableres en landslinje innenfor og kompositt- og plastfag. Vi tenker hele utdanningsløpet fra videregående skole og fagskole til høyskole og universitet, sier han. Komposittutdanningen vil være viktig for produktutviklingen til flere av teknologibedriftene i Kongsbergklyngen. De samarbeider også med andre klynger, som for eksempel NCE Raufoss, om utvikling av utdanningen. Kongsberg Aerostructures is a division of Kongsberg Gruppen and its products include parts for the Joint Strike Fighter (F-35). The company also supplies the bodies for the Joint Strike Missile (JSM) and its maritime sister Naval Strike Missile (NSM). These components are made of lightweight composite materials. Many new jobs Increased demand is now leading to a significant need for skilled composites workers. Kongsberg Aerostructures estimates that they will recruit around 100 new staff in the next five years. A better technical grounding for skilled workers means that the company can spend less time on internal training and more on product development. Since the Norwegian Parliament selected the F-35 fighter, the composites specialisation has become a national priority. Bråthen believes that a national course should be established in composites and plastics. We are thinking about the whole educational path from upper secondary school and technical college, to university college and university, he says. The composites course will be important for product development in many technology enterprises in the Kongsberg cluster. NCE SE is collaborating with NCE Raufoss about developing this education. 14

15 DELPROSJEKT / SUB-PROJECT KUNNSKAPSUTVIKLING / KNOWLEDGE DEVELOPMENT Delprosjektet kunnskapsutvikling skal videreutvikle teknologibedriftenes felles kompetansebase, hvor Systems Engineering er kjernekompetansen. Delprosjektet bidrar til å øke synergimulighetene mellom bedriftene, slik at de kan lære av hverandre og styrke sin konkurransedyktighet. Målet er å bli det ledende Systems Engineering-miljøet i Europa. NCE SE og Høgskolen i Buskerud og Vestfold har bygget opp Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE). NISEs viktigste oppgave er å videreutvikle det faglige fellesskapet mellom teknologibedriftene i klyngen i samarbeid med verdensledende kunnskapsmiljøer. På denne måten får bedriftene tilgang på spisskompetanse som kan bidra i deres FoU-prosjekter. NISE er også ansvarlig for masterprogrammet i Systems Engineering, og utvikler studiet til å bli stadig mer bedriftsrelevant. Instituttet utvikler nå masterprogrammet med fordypning i subseafaget. Utdanningstilbudet vil også inkludere produkt- og prosessutvikling, samt innovasjon i et globalt perspektiv. Forskningsprosjektet Knowledge-based Development ble initiert av NCE SE og har ført til en omfattende erfaringsutveksling mellom bedriftene som er med og økt deres konkurransekraft (les mer på side 23). Ekspert-teamet i Norsk Institutt for Systems Engineering. 1. rekke f.v.: Alejandro Salado, Sverre Corneliussen, Joao Pedro Goncalves, Yang-Yang Zhao, Silja Sverresson Gulbrandsen, Alberto Sols, Beate Calleja. 2. rekke: Robert Cloutier, Gerrit Muller, Dag Bergsjö, Maarten Bonnema, Leif Næss og Rolf Qvenild. / The Norwegian Institute for Systems Engineering expert team. NCE SE har høye ambisjoner om økt forskning for å bidra til raskere og mer målrettet innovasjon i bedriftene. Forskningen tar utgangspunkt i bedriftenes behov, kobles med verdensledende FoU-miljøer og bruker Systems Engineering som verktøy for å gjøre kunnskap om til konkurransedyktige systemløsninger for verdensmarkedet. / The purpose of the sub-project Knowledge Development is the continuous improvement of the knowledge base in the technology enterprises in Kongsberg. The core competence is Systems Engineering. The sub-project contributes to increasing the synergy between the companies, so that they can learn from one another and improve their competitiveness. The goal is to become the leading Systems Engineering environment in Europe. NCE SE and Buskerud and Vestfold University College have built up the Norwegian Institute for Systems Engineering (NISE). NISE s most important task is to improve the technical collaboration between research institutions and the technology companies in the cluster, enabling enterprises to gain access to cutting-edge expertise for their R&D projects. NISE is also responsible for the master s programme in Systems Engineering and is developing the course to increase its industrial relevance. The Institute is also enhancing the master s programme by offering subsea as an in-depth specialisation. Looking ahead the course will be oriented more towards product and process development, and innovation in a global perspective. The research project Knowledge-based Development was initiated by NCE SE and has led to extensive sharing of experience between the participating enterprises. The effect of the project has been to improve the enterprises competitiveness (read more on page 23). NCE SE has great ambitions for increased research in order to contribute to quicker and more goaloriented innovation in the enterprises. The research starts with the enterprises needs, is linked to leading global R&D communities and uses Systems Engineering as a tool for converting knowledge into competitive products for the global marketplace. PHOTO: IRENE LISLIEN Leif Næss PROSJEKTLEDER KUNNSKAPSUTVIKLING / PROJECT MANAGER KNOWLEDGE DEVELOPMENT NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

16 Studentprosjekt i Kina / Student project in China Nærheten til en mangfoldig teknologiindustri gjør at Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) kan tilby et bedriftsrelevant studietilbud. Masterstudiet i Systems Engineering utvikles og forbedres gjennom et tett og godt samarbeid med bedriftene Høsten 2014 var 15 studenter fra HBV på studietur til Shanghai i Kina. Studentene tar faget Global Business Innovation, som er en del av høyskolens kurstilbud innen innovasjon. Kursene er utviklet som følge av et tett samarbeid med Stanford University, og er initiert av NCE SE. Virkelige prosjekter og utfordringer Global Business Innovation fokuserer på globale forretningsmodeller. Derfor er ambisjonen at noe av undervisningen skal foregå utenfor Norge, helst i land som er i sterk økonomisk utvikling. Studentene skal også jobbe med real-life caser og prosjekter, og det gjør de til gangs i dette prosjektet, forklarer førstelektor Arnt Farbu. Årets case-bedrift er Esko-Graphics Kongsberg, en av partnerbedriftene i NCE SE. Selskapet utvikler, produserer og utfører produktstøtte til numerisk kontrollerte kutte- og skjærebord til emballasje- og skiltindustrien. De har en sterk markedsposisjon i store deler av verden, mens Kina har vært et utfordrende marked så langt. Proximity to a multi-faceted technology industry means that Buskerud and Vestfold University College (HBV) is able to offer commercially relevant courses. The master s degree in Systems Engineering is developed and improved through good, close cooperation with business. In the autumn of 2014, 15 students from HBV went on a study trip to Shanghai in China. The students are studying Global Business Innovation, which is a part of the College s course programme in innovation. The courses were developed as a result of close cooperation with Stanford University and were initiated by NCE SE. Real projects and challenges Global Business Innovation focuses on global business models. So the aim is for some of the teaching to take place outside Norway, preferably in a country undergoing strong economic development. The students are also required to work on real-life cases and projects and they certainly do that on this course, explains Associate Professor Arnt Farbu. The case company for the year is Esko-Graphics Kongsberg, one of the partner enterprises in NCE SE. The company develops, manufactures and provides product support for computer-controlled cutting and creasing tables for the packaging and display industry. They have a strong market position in large parts of the world, while China has been a challenging market so far. 16

17 Bedriftene vi møtte i Shanghai ga oss en forståelse og innsikt som vi aldri kunne oppnådd med noen lærebok The companies we met in Shanghai gave us understanding and insight that we could not have gained from any textbook ANDRÉ MYDSKE THORSHAUG, STUDENT PÅ HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD / STUDENT AT BUSKERUD AND VESTFOLD UNIVERSITY COLLEGE Markedssituasjonen i Kina og hvordan Esko skal posisjonere seg, er problemstillingen studentene jobber med. Sluttresultatet vil være en businessmodell for Eskos virksomhet i Kina. Relevant forståelse og innsikt I Shanghai besøkte studentene Kongsberg Automotive, Kongsberg Maritime, Jotun, Wikborg Rein, Innovasjon Norge og Den norske generalkonsulen. De ble tatt imot av selskapenes lokale toppledere og diskuterte aktuelle temaer rundt det å etablere seg i Kina. Bedriftene vi møtte i Shanghai ga oss en forståelse og innsikt som vi aldri kunne oppnådd med noen lærebok, sa student på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, André Mydske Thorshaug etter besøket. The market situation in China, and how Esko ought to position itself, are the issues that the students are working on. The end result will be a business model for Esko s activity in China. Relevant understanding and insight In Shanghai the students visited Kongsberg Automotive, Kongsberg Maritime, Jotun, Wikborg Rein, Innovation Norway and the Norwegian Consul General. They were received by the companies local senior management and discussed the issues involved in establishing a business in China. The firms we met in Shanghai gave us understanding and insight that we could not have gained from any textbook, said André Mydske Thorshaug, student at Buskerud and Vestfold University College, after the visit. ALL PHOTOS: ARNT FARBU, HBV Studenter og lærere ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og administrerende direktør i case-bedriften Esko-Graphics Kongsberg hadde en svært vellykket tur til Shanghai. De besøkte flere norske bedrifter for å lære om det kinesiske markedet og ble svært godt tatt imot. / Students and teachers at HBV and the Managing Director of the case company Esko-Graphics Kongsberg had a highly successful trip to Shanghai. They visited several Norwegian companies to learn about the Chinese market and were very well received. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

18 DELPROSJEKT / SUB-PROJECT NYE BEDRIFTER / NEW VENTURES Kongsberg Innovasjon (KI) er en av partnerne i NCE SE og er ansvarlig for delprosjekt Nye bedrifter. Sammen har KI og NCE SE mobilisert Kongsbergs teknologibedrifter til å være med i et innovasjonssamarbeid. Målet er å etablere en til to nye lokomotivbedrifter og en underskog av andre nye teknologibedrifter innen KI har en spisset satsing for å utvikle og kommersialisere nye virksomheter innen energi og energieffektive systemer. Tilgangen på spesialkompetanse i Kongsbergs globale teknologiindustri gjør miljøet svært attraktivt for gründere og oppstartsbedrifter. KI opplever en positiv utvikling i antall prosjekter. Det jobbes blant annet med teknologi og prosjekter innen fornybar energi, utvinning av jordvarme til elektrisk energi, industrialisering av grafénoksid og effektivisering av operasjoner i olje- og gassbransjen. En satsing sammen med Subsea Valley og Kjeller Innovasjon om å få på plass en akselerator er på trappene. Dette bidrar til en mer målrettet tjeneste for å få frem de beste ideene og oppstartsbedriftene og gi dem bistand. / Kongsberg Innovation (KI) is one of the partners in NCE SE and is responsible for the sub-project New Ventures. KI and NCE SE together have mobilised Kongsberg s technology firms to join in cooperative innovation. The aim is to establish one to two new industrial locomotives, and a substratum of other new technology companies by KI s aim is to develop and commercialise new activities in energy and energy-efficient systems. The availability of specialised expertise in Kongsberg s global technology industries makes this a very attractive environment for entrepreneurs and start-up companies. KI is experiencing an upward trend in the number of projects. Areas under development include technology and projects in renewable energy, conversion of ground source energy into electricity and efficiency improvements in the oil and gas sector. The plan is to establish an innovation accelerator together with Subsea Valley and Kjeller Innovation. This will contribute to a more goal-oriented service in order to find the best ideas and start-up companies, and to give them the assistance they need. Svein-Olav Torø PROSJEKTLEDER NYE BEDRIFTER / PROJECT MANAGER NEW VENTURES Et gryende industrieventyr / The dawn of an industrial success story Abalonyx AS har i 2014 etablert et pilotanlegg for produksjon av grafénoksid og vist at prosessen fungerer i stor skala. I løpet av 2015 er målsettingen å kunne skalere opp produksjonen til ett tonn per måned. Svein-Olav Torø i Kongsberg Innovasjon mener at produktet, som fremstilles i en strengt bevoktet reaktor på Tofte i Hurum, kan være starten på et nytt norsk industrieventyr. Han mener at selskapet kan danne grunnlag for en potensiell In 2014 Abalonyx AS established a pilot plant for producing graphene oxide and has shown that the process works on a large scale. During 2015 the goal is to be able to scale up production to one tonne per month. Svein-Olav Torø in Kongsberg Innovation believes that the product, which is made in a closely protected reactor at Tofte in Hurum, may be the start of a new Norwegian industrial success story. He believes that the company can create the 18

19 Gründer Rune Wendelbo (t.v.) og prosjektleder Einar André Eilertsen i Kongsberg Innovasjon med en produktprøve fra Abalonyx. / Entrepreneur Rune Wendelbo and project manager Einar André Eilertsen in Kongsberg Innovation with a product sample from Abalonyx. PHOTO: BJØRN ISAKSEN Abalonyx har utviklet en produksjonsprosess for grafénbaserte nanomaterialer også omtalt som fremtidens supermateriale. Abalonyx has developed a production process for graphene-based nanomaterials - also described as the super-materials of the future. virksomhet med flere hundre millioner i omsetning. Selskapet er en del av en potensiell ny næringskjede for grafén i Norge. Gründer Rune Wendelbo står bak selskapet som har utviklet en produksjonsprosess for å fremstille grafénbaserte nanomaterialer. Stoffet er omtalt som fremtidens supermateriale, og skal være et av de sterkeste og letteste man kjenner. Kongsberg Innovasjon ble i 2014 med på eiersiden, og har koblet inn ressurser fra FMC Technologies for å lykkes med industrialiseringen av prosjektet. basis for a business capable of generating sales of several hundred million NOK. The company is a part of a potential new business chain for graphene in Norway. Entrepreneur Rune Wendelbo is behind the company, which has developed a production process for manufacturing graphene-based nanomaterials. These are described as the super-materials of the future and are said to be the strongest and lightest known to man. Kongsberg Innovation became part-owner in 2014 and has drawn on resources from FMC Technologies, to help with industrialising the project successfully. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

20 Ambisjoner om stor skala Grafénoksid har en rekke bruksområder. Blant annet kan det brukes til å rense radioaktivt vann. Det vil trolig være høyaktuelt i Russland, men også i tilknytning til det ulykkerammede japanske kjernekraftverket i Fukushima i Japan. Abalonyx har allerede i 2014 solgt materialer fra sin pilotprosess. Målet med produksjon i større skala er å senke prisen, for å skape respons i markedet for en rekke ulike anvendelser. I Europa er også interessen for grafén stor. Det er blant annet etablert et EU-program innenfor forskning på grafén som er tilført 1,4 milliarder Euro i forskningsmidler. Innovasjon Norge har bidratt med 2,5 millioner kroner til Abalonyx gjennom miljøteknologiordningen. Hurum kommune har også bidratt med midler for å skape nye arbeidsplasser i regionen. Large scale ambitions The material produced has many uses, including cleaning radioactive water. That will probably be highly relevant in Russia, as well as in connection with the nuclear power plant at Fukushima in Japan. Abalonyx has already sold materials from its pilot process, in The aim of large-scale production is to lower the price, so as to create a market response for a range of different applications. There is also great interest in graphene in Europe. An EU programme for research into graphene has been established that has been allocated EUR 1.4 billion in research funding. Innovation Norway has contributed MNOK 2.5 million to Abalonyx through the environmental technology scheme. Hurum Municipality has also granted funds to create new jobs in the region. FAKTA Abalonyx AS Etablert i 2005 FACTS Abalonyx AS Established in 2005 Gründer og hovedaksjonær er Dr. Rune Wendelbo, Kongsberg Innovasjon eier 21,5 % The entrepreneur and principal shareholder is Dr Rune Wendelbo. Kongsberg Innovation owns 21.5 % Lokalisert på Tofte i Hurum, i lokalene til tidligere Södra Cell Located at Tofte in Hurum, in Södra Cell s former premises PRODUKT: Grafénoksid (rene karbon-nanopartikler som er oksidert) PRODUCT: Graphene oxide (pure carbon nanoparticles that are oxidised) BRUKSOMRÅDER: Rensing av radioaktivt forurenset vann, ingrediens i malingsprodukter og elementer i batteriproduksjon USES: Cleansing radioactive contaminated water, ingredients in paint products and components in battery production MÅLSETTING: Skape grunnlag for industrialisert produksjon GOAL: Create the basis for industrialised production 20

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Velkommen. NCE-GCE Prosjektledersamling. 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad. Jointly owned by

Velkommen. NCE-GCE Prosjektledersamling. 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad. Jointly owned by Velkommen NCE-GCE Prosjektledersamling 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad Jointly owned by 12.00 Lunsj 13.00 Velkommen og programinformasjon Bjørn Arne Tweet fra Innovasjon Norge Mona Skaret Informasjon

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Utvikling av NCE SE til GCE-søknad

Utvikling av NCE SE til GCE-søknad Utvikling av NCE SE til GCE-søknad Fra nasjonal til global konkurransearena 1 Næringskonferansen Kongsberg, 21.8.2015 Torkil Bjørnson Kongsbergs utvikling basert på omstilling og innovasjon Total forandring

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse?

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Klynger som Omstillingsmotor for Norge Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Store utfordringer store muligheter Oljepris Produktivitet Kostnadsnivå Bærekraft

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Vekst for Innlandets næringsliv

Vekst for Innlandets næringsliv Vekst for Innlandets næringsliv Omstilling og nye muligheter Omstilling gjennom næringsklynger Teknologi- og polymerdagene 2015 Sverre Narvesen Leder Innlandsutvalget Norge og globalisering Regionforstørring

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Erfa møte Arendal

Erfa møte Arendal Erfa møte Arendal 14.12.2015 Anne-Grete Ellingsen CEO GCE NODE Value Creation in the GCE NODE Industrial classification of the Node Members. The relative size of each segment is weighted to the total value

Detaljer

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Eventyret kan fortsette om vi vil Hvert år bidrar sjømatnæringen med 61 milliarder kroner til den norske økonomien, og den har en sysselsetting på i underkant

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Knowledge Based Development Forum

Knowledge Based Development Forum KBD-Forum Knowledge Based Development Forum Seminar 2.-3. februar 2011 Fredfoss konferansesenter KBD-Forum har i år invitert en av verdens fremste eksperter, Ron Mascitelli for å fortelle om hvordan riktige

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold EEN hva er nettverket hva kan vi tilby Horizon 2020 Litt om SME-Instrumentet 1 Almost

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Næringslivets utfordringer og muligheter

Næringslivets utfordringer og muligheter Regional plan for «Verdiskaping og næringsutvikling» Næringslivets utfordringer og muligheter Innspillmøte, Gol 26.4.2013 Torkil Bjørnson NCE SE, Kongsberg 1 Innretning & konkurranse 26.04.2013 Ulike bedrifter

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

IDEELL FABRIKK. Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt j (BIP) Generell presentasjon IDEELL FABRIKK. Sist oppdatert av Torbjørn Netland

IDEELL FABRIKK. Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt j (BIP) Generell presentasjon IDEELL FABRIKK. Sist oppdatert av Torbjørn Netland IDEELL FABRIKK Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt j (BIP) 2008-2011 Generell presentasjon Sist oppdatert av Torbjørn Netland 27.10.2009 Technology and Society 1 Fakta Et Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt (BIP)

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

Bredt samarbeid som suksessfaktor

Bredt samarbeid som suksessfaktor Bredt samarbeid som suksessfaktor Vertskapsattraktivitet i Kongsbergregionen Mørekonferansen 2014 Torkil Bjørnson Flydeler Kongsbergs teknologiindustri leverer sikkerhetskritiske systemer i mange bransjer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

"Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen

Luck favours those who are prepared Teknologi er løsningen "Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen NGU 6.februar 2014 Unni Steinsmo. Konsernsjef SINTEF Teknologi er løsningen! 1 SINTEF1950 2010: Fra oppdragskontor ved NTH til et av Europas

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE which I am afraid may create a lot of uncertainty in the IS community. AT THE CORE OF PERFORMANCE Fremtidige muligheter og utfordringer for industrien i det globale energi / energirelaterte markedet Anne-Lise

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid NOKIOS 22. september 2011 Fagdirektør André Hoddevik, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Project Director PEPPOL Disposisjon Hva

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER

KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KBD-forum 23. april 2014 Per Håvard Kleven www.devotek.com KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KBD-forum 23. april 2014 Per Håvard Kleven www.devotek.com

Detaljer

MIMT handlingsplan 2008-2011

MIMT handlingsplan 2008-2011 MIMT handlingsplan 2008-2011 Vedtatt i styre (styresak 30/08) og generalforsamling (GF-sak 10/08) CMR-08-A11000-RA-02-rev-00-Arbeidsplan 2009, med vedlagt handlingsplan www.michelsencentre.com/actionplan2008

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

NKS-programmet Status i B-delen

NKS-programmet Status i B-delen NKS-programmet Status i B-delen NKS Styrelsesmøtet 9.11.2006 Ole Harbitz NKS-B ressursfordeling: Ressursfordeling splittet på land: Ressursfordeling splittet på land og fagområde: Evalueringskriterier

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Frode Braadland EU rådgiver Innovasjon Norge Agder Eyde-nettverket, 23.03.2010 Finansieringsmuligheter i EU 3 virkemidler for næringslivet Eco-innovation Intelligent

Detaljer

Exploiting global renewable energy growth

Exploiting global renewable energy growth Exploiting global renewable energy growth Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries Håkon Endresen Normann og Jens Hanson CenSES energi-

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen

Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen Enabling LNG Terminals 2 3 Kun for illustrasjon og representer ikke nødvendigvis faktiske transportruter.

Detaljer

Svein-Olav Torø, Næringskonferansen 2016

Svein-Olav Torø, Næringskonferansen 2016 Svein-Olav Torø, Næringskonferansen 2016 Kongsberg Innovasjon skal bidra til å skape nye vekstselskaper Ved å tilby kompetanse fra etablerte internasjonale teknologibedrifter og vårt omfattende nettverk.

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

NorSun AS. NorSun AS Karenslyst Allé 9C, 0278 Oslo, Norway (+47)

NorSun AS. NorSun AS Karenslyst Allé 9C, 0278 Oslo, Norway (+47) NorSun AS 2017 NorSun AS Karenslyst Allé 9C, 0278 Oslo, Norway (+47) 97 41 50 00 post@norsuncorp.no NorSun and the value chain NorSun focus Polysilicon Ingot Wafering Cell and module - CONFIDENTIAL - 2

Detaljer

Slik bygger vi konkurransekraft sammen. Tor Olav Mørseth

Slik bygger vi konkurransekraft sammen. Tor Olav Mørseth Slik bygger vi konkurransekraft sammen Tor Olav Mørseth Source: The Economist Source: BCG Analysis, BCG e-intensity Index Hovedfunn: The five top scoring countries Norway, Sweden, Switzerland, Denmark,

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Ledelse av nettverk og klynger

Ledelse av nettverk og klynger Ledelse av nettverk og klynger Erfaringer fra NCE Systems Engineering, Kongsberg VRI, Alta 16.3.2010 Daglig leder Torkil Bjørnson NCE Systems Engineering Kongsberg Disposisjon Kort om Kongsbergklyngen

Detaljer

Norge i omstilling Hva betyr det for Hedmark?

Norge i omstilling Hva betyr det for Hedmark? Norge i omstilling Hva betyr det for Hedmark? Kristin Malonæs 13. April 2016 www.innovasjonnorge.no 120 100 80 Eksportutvikling 1998 2015 Denmark Norway Sweden Switzerland Total OECD 60 40 1998 1999 2000

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet. Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge

Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet. Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge NCE-supported clusters - Clusters as a differentation factor

Detaljer