STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATUSRAPPORT / STATUS REPORT"

Transkript

1 NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

2 INNHOLD / CONTENTS Dette er NCE Systems Engineering / 3 This is NCE Systems Engineering Høydepunkter fra 2014 / 7 Highlights from 2014 Årsrapport fra NCE Systems Engineering / 8 Annual Report of NCE Systems Engineering Leverandørutvikling / 10 Supplier development Samarbeidsprosjekter / 12 Collaborative projects Kunnskapsutvikling / 15 Knowledge development Nye bedrifter / 18 New ventures KNOWLEDGE-BASED DEVELOPMENT Løfter norsk teknologiindustri / 23 Boosts Norwegian technology industry WALTER QVAM: Vektlegger målrettet innovasjon / 28 Emphasizes targeted innovation TORE HALVORSEN: Må beholde det teknologiske forspranget / 30 Must maintain their technological advantage Forsidefoto / Cover photo: Ellen Vikan Wetlesen er industrimekanikerlærling og Runar Fosskaug er lærling i polymerkompositt. I Kongsberg Gruppens fabrikk på Arsenalet får disse unge medarbeiderne verdifull kompetanse i konsernets satsing på komposittprodukter. / Ellen Vikan Wetlesen (industrial machinery mechanic) and Runar Fosskaug (polymer composites technician) are apprentices in Kongsberg Gruppen s Arsenal factory. These two young colleagues are gaining valuable expertise in composite products, a priority area for the group. Statusrapporten er trykket i et opplag på eksemplarer på 100 % resirkulert papir (Cocoon Silk), i svanemerket trykkeri, Zoom Grafisk, februar Tekst og design: Godt Sagt kommunikasjon Oversettelse: Nigel Willoughby Foto forsiden: Bjørn Isaksen MILJØMERKET Trykksak

3 Dette er NCE Systems Engineering / This is NCE Systems Engineering Global kompetanseklynge Teknologibedriftene på Kongsberg utgjør en global kompetanseklynge med Systems Engineering som felles kjernekompetanse. Systems Engineering er en helhetlig måte å løse kompliserte utfordringer på ved hjelp av kompetanse og teknologi. Kompetanseklynger er viktig for å styrke norsk konkurransekraft. Kunnskapsutvikling og kobling mellom forskning og næringsliv bidrar til å øke innovasjonshastigheten, og gjør Norge mindre olje- og oljeprisavhengig. Kunnskap og erfaringer overføres til ulike bransjer og til andre klynger. Global cluster of expertise The technology enterprises in Kongsberg constitute a global industrial cluster of expertise with Systems Engineering as their shared knowledge base. Systems Engineering is an interdisciplinary means of resolving complex challenges using expertise and technology. Competence clusters are important for enhancing Norwegian competitiveness. Knowledge development and the linkage between research and industry can contribute to increasing the pace of innovation and making Norway less dependent on the oil and the price of oil. Knowledge and experience are transferred across industry sectors and to other clusters. PHOTO: KONGSBERG GRUPPEN I Kongsberg Maritimes 360 graders supportsenter kommuniserer selskapet døgnet rundt med sine kunder over hele verden. / Kongsberg Maritime communicates around the clock with their customers worldwide in their 360 degrees support center. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

4 Fakta om kompetanseklyngen / Facts about the industrial cluster of expertise Flere av selskapene i kompetanseklyngen på Kongsberg er globale markedsledere innen krevende bransjer som bil, fly, subsea, energi, maritim, forsvar og romfart / Many of the companies in the cluster are global market leaders in industries such as the automotive, aircraft, energy, maritime, defence and aerospace industries: FMC Technologies Leverandør av systemer, produkter og tjenester til den internasjonale oljeog gassindustrien ansatte i 17 land. / Supplies systems, products and services to the international oil and gas industry. 20,100 employees in 17 countries. fmcti.com Kongsberg Gruppen Leverer systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart ansatte i 30 land. / Supplies systems and solutions to customers in the oil and gas, merchant marine, defence and aerospace industries. 7,700 employees in 30 countries. kongsberg.com Kongsberg Automotive Leverer deler og systemer for girkontroll, clutch og setekomfort til personbiler og nyttekjøretøy ansatte i 20 land. / Supplies parts and systems for gear control, clutches and seat comfort in passenger cars and commercial vehicles. 10,000 employees in 20 countries. kongsbergautomotive.com GKN Aerospace Norway Produsent av komponenter til flymotorer og gassturbiner for verdensledende flymotorprodusenter ansatte i 35 land. / Produces components for aircraft engines and gas turbines for the world s leading aircraft engine manufacturers. 50,000 employees in 35 countries. gkn.com/aerospace Dresser-Rand Prosjekterer, leverer og vedlikeholder gassturbiner og gassturbindrevne kompressor- og generatorsett til olje- og gassindustrien og til landbaserte installasjoner ansatte i 50 land. / Designs, delivers and maintains gas turbines and gas turbine-driven compressor and generator sets for the oil and gas industry and land-based installations. 8,100 employees in 50 countries. dresser-rand.com 4

5 Nøkkeltall for Kongsbergindustrien (2013) / Key figures for the industry of Kongsberg (2013) Global Presence 200 LOCATIONS in more than Employees = employees in Norway = employees in the rest of the world EMPLOYEES WORLDWIDE Annual Turnover 45 BNOK Turnover by industry 40 COUNTRIES R&D&I 3 BNOK Procurement from Norwegian sub suppliers 10 BNOK Oil and Gas Technology 41 % Maritime 18 % Defence and Aerospace 16 % Automotive 19 % Aircraft 3 % Other 3 % ILLUSTRATION: FMC TECHNOLOGIES Undervannsutstyret til FMC Technologies er utviklet til å tåle ekstreme påkjenninger. Det kan stå på havdyp ned mot meter i opptil 25 år. / FMC Technologies subsea equipment has been developed to withstand extreme conditions. It can tolerate water depths of up to 3,000 meters for up to 25 years. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

6 June Andersen tar masterstudie i Systems Engineering på Høgskolen i Buskerud og Vestfold samtidig som hun er 50 prosent ansatt i GKN Aerospace Norway. / June Andersen follows the Master program in Systems Engineering at Buskerud and Vestfold University College while she is employed 50 percent at GKN Aerospace Norway. PHOTO: IRENE LISLIEN Mål for klyngesamarbeidet NCE Systems Engineering / NCE Systems Engineering s goal for cluster cooperation: Videreutvikle og styrke konkurransekraften til selskapene i klyngen. Further develop and improve the competitiveness of the companies in the cluster. Visjon / Vision: Verdens mest attraktive klynge for innovasjon, utvikling og kommersialisering av avanserte høyteknologiske løsninger. Become the most attractive cluster in the world for the innovation, development and commercialisation of high technology solutions. Ambisjoner / Goals: Oppnå høyere vekstrate og være mer lønnsom enn sammenlignbare klynger Utvide faglig fellesskap Utvikle flere nye, lønnsomme bedrifter Være en magnet for ledende universiteter og kompetansemiljøer som vil bidra til den industrielle utviklingen i klyngen Achieve a higher rate of growth and be more profitable than comparable clusters Enhance technical collaboration Develop many new, profitable enterprises Be a magnet for leading universities and experts who will contribute to industrial development within the cluster Arbeidet i NCE Systems Engineering er organisert i fire delprosjekter / The work of NCE Systems Engineering is organised into four sub-projects Leverandørutvikling / Supplier development Samarbeidsprosjekter / Collaborative projects Kunnskapsutvikling / Knowledge development Nye bedrifter / New ventures 6

7 Høydepunkter fra 2014 / Highlights from 2014 Gaveprofessorat / Externally funded professorship Buskerud fylkeskommune har inngått en avtale om finansiering av en professorstilling innen satsningsområdet Systems Engineering og Subsea ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Kongsberg i perioden / Buskerud County Municipality has concluded an agreement to finance a professor position in the priority areas of Systems Engineering and Subsea at the HBV campus in Kongsberg from Innovasjonsmidler / Innovation funds NCE SE fikk i 2014 tildelt to millioner kroner fra Innovasjonsrammen til Innovasjon Norge. Dette har resultert i 10 nye, felles innovasjonsprosjekter i bedriftene. Med en lokal og rask beslutningsprosess for tildeling av midlene, kan prosjektene bidra til å øke innovasjonstakten i klyngen. / NCE SE was allocated MNOK 2 from Innovation Norway s national innovation framework funds. The result has been 10 new joint innovation projects in the cluster companies. These funds can be applied quickly and locally, which speeds up innovation. Begeistret av Kongsberg / Impressed by Kongsberg Norge bør være stolte av dette miljøet. Kongsberg er et eksempel til etterfølgelse i forhold til samarbeid på tvers av virksomheter, oppsummerte styreleder i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb, da han besøkte kompetanseklyngen på Kongsberg sammen med hovedstyret og ledergruppen. / Norway should be proud of this community. Kongsberg sets an example to be followed as regards to collaboration across enterprises, said Per Otto Dyb, Chairman of the Board of Innovation Norway, when summing up after visiting the expertise cluster in Kongsberg with the Board of Directors and the management team. Suksess for Åpen dag / Successful Open Day Åpen dag i Kongsbergindustrien 8. november ble en stor suksess med besøkende. Åpen dag var Kongsbergindustriens fellesmarkering av 200-årsjubileet, og NCE SE var hovedarrangør. / The open day for industry in Kongsberg on 8 November was a great success, with 7,000 visitors. It commemorated the 200th anniversary of industry in Kongsberg and NCE SE was the main organiser. Norges mest attraktive sted 2014 / Norway s most attractive place 2014 I mai fikk Kongsberg Statens pris for attraktivt sted I sin begrunnelse for tildelingen peker juryen på at næringslivets rolle i byen knapt kan overdrives, og at kommunen i alle år har hatt et konstruktivt og dynamisk forhold til industrien og annen næring. NCE SE har hatt en viktig rolle for å få til en god samhandling mellom utdanningsinstitusjonene, kommunen og industrien, sier ordfører Vidar Lande i Kongsberg kommune. / In May, Kongsberg received the Government s award for being Norway s most attractive place in The jury emphasized the role of the city s business and industry, and the constructive and dynamic relationship between the business sector and the municipality. NCE SE has played a vital role in order to encourage good teamwork between education, industry and the municipality, says Kongsberg mayor Vidar Lande. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

8 Årsrapport fra NCE Systems Engineering / Annual Report of NCE Systems Engineering Teknologiindustrien på Kongsberg har spilt en sentral rolle i norsk industrihistorie, og har utviklet seg til en global kompetanseklynge med verdensledende bedrifter innen ulike bransjer. Bedriftene har etablert sine markedsposisjoner gjennom langsiktig satsing på innovasjon, kompetansebygging og tett samarbeid med sine kunder. Innovasjonshastigheten må øke raskere enn kostnadene for at denne posisjonen skal kunne videreutvikles fra høykostlandet Norge. Dette har vært bakteppet for all aktivitet i NCE Systems Engineering i 2014, og blir enda viktigere fremover. Dette henger sammen med oljeprisutviklingen og behovet for å styrke kompetansen i alle våre bransjer. I 2014 fortsatte NCE SE arbeidet med å videreutvikle klyngens felles kompetansebase gjennom utvikling av nye bedriftsrelevante utdanningstilbud, erfaringsutveksling mellom bransjer og forskningssamarbeid med relevante internasjonale kunnskapsmiljøer. I tillegg har klyngen arbeidet med å utvikle nytt næringsliv og med å profesjonalisere små og mellomstore bedrifter og underleverandører. Kongsberg s global enterprises are world leaders in a number of challenging industries and its technology cluster occupies a unique national and international position. These enterprises have established their market positions through long-term investment in innovation, competence building and close collaboration with their customers. If this position is to be built upon in a high-cost country such as Norway, the pace of innovation must increase more rapidly than the costs. This has been the background for all activity in NCE Systems Engineering in 2014 and it will become even more important in the future, because of the oil price trend and the need to bolster expertise in all sectors of our industry. In 2014 NCE SE continued the work of expanding the cluster s common knowledge base by developing new, commercially relevant educational courses, facilitating exchanges of lessons learned between industries and encouraging research collaboration with relevant specialist groups internationally. The work of developing new ventures and improving the professionalism of small and medium-sized companies and suppliers also continues. PHOTO: FMC TECHNOLOGIES Et dynamisk arbeidsmøte mellom kunnskapseiere av forskningsprosjektet Knowledge-based Development i FMC Technologies. Fra venstre: Tom Ole Haukom, Bjørn Sætnan, Kevin Flynn og Nathaniel Kazimir. / A dynamic meeting between colleagues in the research project Knowledge-based Development at FMC Technologies. 8

9 Styret 2014 / Board of Directors 2014 Odd Guldsten Johnny Løcka Duy Tho Do Christina Johansen Vidar Lande Torkil Bjørnson Direktør forretningsutvikling / Vice President Business Development Dresser-Rand AS Leder / Chair Konserndirektør / Executive Vice President Kongsberg Gruppen ASA Dekan / Dean Høgskolen i Buskerud og Vestfold / Buskerud and Vestfold University College Direktør Teknologisenter / Director Technology Center FMC Technologies AS Ordfører / Mayor Kongsberg kommune / Kongsberg Municipality Daglig leder / Managing Director Observatører: Ole Andreas Schärer, SIVA og Nils Willy Gulhaugen, Kongsberg Næringsforum SA / Observers: Ole Andreas Schärer, SIVA and Nils Willy Gulhaugen, Kongsberg Chamber of Commerce Gjennom samarbeid med regionale myndigheter har NCE SE bidratt til å styrke Kongsbergs posisjon som vertskap for bedrifter, og gjennom samarbeid med andre klynger bidratt til bedre nasjonale rammebetingelser for høyteknologisk industri med virksomhet i Norge. NCE SE jobber med å mobilisere norsk industri for å øke innovasjonshastigheten og gjøre industrien mindre oljeprisavhengig. Det har vi gjort ved å benytte ulike fora og medier for å sette temaet på den nasjonale agendaen: Den nasjonale næringskonferansen Kongsberg Summit hadde Produktivitet i et globalt perspektiv som hovedtema Gjennom Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) har NCE SE bidratt til å trekke den internasjonale forskningsfronten til klyngen. Dette bygger opp kompetansen i flere bransjer og gjør industrien mindre sårbar NCE SE har en sentral rolle for raskt å skape utdanningsløp som gir bedriftene tidsriktig kompetanse, som for eksempel oppbygging av utdanning innen kompositt på fagskolen og utvikling av subseafag ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Deltakerbedriftene i forskningsprosjektet Knowledge-based Development (KBD) har utviklet og implementert nye arbeidsmetoder som gjør at produktutviklingen skjer radikalt raskere. Prosjektet har bidratt til mer enn en halvering av tidsforbruket NCE SE has contributed to reinforcing Kongsberg s position as a host for businesses, by collaborating with regional authorities and by working in concert with other clusters to improve the national framework conditions for Norwegian high technology industry. NCE SE is working on mobilising Norwegian industry to increase its pace of innovation and make it less dependent on the price of oil. We have done this by using various fora and media to place the topic on the national agenda: The main topic at the national business conference Kongsberg Summit was Productivity in a Global Perspective Through the Norwegian Institute for Systems Engineering (NISE), NCE SE has contributed to attracting the international research front to the cluster. This builds up competence in several sectors to make the industry less vulnerable NCE SE plays a key role in the rapid creation of educational pathways to provide the enterprises with up to date expertise, for example by developing education in composites and subsea subjects at the technical colleges and Buskerud and Vestfold University College (HBV) The enterprises participating in the research project Knowledge-based Development (KBD) have developed and implemented new working methods that radically speed up product development. The project has contributed to time expenditure being more than halved NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

10 DELPROSJEKT / SUB-PROJECT LEVERANDØRUTVIKLING / SUPPLIER DEVELOPMENT Leverandørutviklingsprosjektet (LUP) er drivverket mellom NCE SEs partnere, akademia og leverandører for å bedre konkurranseevnen og for å styrke forholdet mellom kunde og leverandør. Målet er å utvikle små- og mellomstore bedrifter til fortsatt å være attraktive leverandører for de store industrilokomotivene både i og utenfor Kongsberg. Leverandørene tilbys assistanse og støtte til effektiviseringstiltak, kompetanseheving og produktutvikling. LUP er en nøytral partner som initierer samarbeid for at leverandørene skal stå sterkere og kunne møte kravene som stilles. Utvikling av kurs, coaching og kobling av relevante nettverk er også en del av LUPs tiltak. LUP samarbeider tett med VRI Buskerud, Innovasjon Norge, Kongsbergregionen, Kongsberg Næringsforum, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Notodden Utvikling, K-Tech og Lean Forum Buskerud, Telemark og Vestfold. / The Supplier Development Project (SDP) is the driving mechanism between NCE SE s partners, academia and suppliers to improve competitiveness and strengthen the relationship between customer and supplier. Its aim is to develop small and medium-sized companies into attractive suppliers for the large industrial locomotives in Kongsberg and beyond. The suppliers are offered assistance and support for efficiency improvement measures, skills development and product development. SDP is a neutral partner that initiates collaboration to strengthen the suppliers position and enable them to meet the demands they face. SDP also develops courses, arranges coaching and facilitates joining relevant networks. SDP cooperate closely with VRI Buskerud, Innovation Norway, the Kongsberg Region, Kongsberg Chamber of Commerce, Buskerud and Vestfold University College, K-Tech and Lean Forum Buskerud, Telemark and Vestfold. Truls Engebret Moe PROSJEKTLEDER LEVERANDØRUTVIKLING / PROJECT MANAGER, SUPPLIER DEVELOPMENT Møter den globale konkurransen sammen / Working together to take on global competition Subseadivisjonen i Kongsberg Maritime har invitert seks av sine strategiske underleverandører til å delta i et kompetanseprogram. Sammen skal de etablere en forbedringskultur og ha fokus på kvalitet, leveringspresisjon og kostnadseffektivitet. Vi blir stadig mer konkurranseutsatt i det globale markedet. Vårt mål er å holde på våre markedsandeler. Da må vi bli mer kostnadseffektive, finne smarte måter å jobbe på og bli gode på Lean-metoder, sier Kjell Gjestad, Vice President, Supply Chain, Subsea Division i Kongsberg Maritime. Divisjonen har stort sett all vareproduksjon hos underleverandører og dermed er det innkjøpsstrategiske svært viktig. Strategien er å fortsatt ha mye produksjon i Norge. Kongsberg Maritime s Subsea Division has invited six of its strategic suppliers to take part in a competencebuilding programme, with the aim of establishing an improvement culture together. The focus will be on quality, on-time delivery and cost effectiveness. We are becoming more and more exposed to competition in the global market. Our goal is to retain market share and to do so we must become more cost effective. In Norway, with high production costs, we need to devise smarter working methods and improve our Lean methodology, says Kjell Gjestad, Vice President Supply Chain, in Kongsberg Maritime s Subsea Division. The division uses subcontractors for almost all of its production, so its purchasing policy is very important. Its strategy is to keep much of its production in Norway. 10

11 Mer og raskere innovasjon Innovasjon Norge støtter prosjektet som er en del av NCE SEs leverandørutvikling. Prosjektet har fått navnet Network for Supplier Innovation, og er et eksempel på et samarbeid som styrker norsk konkurransekraft. At et industrilokomotiv som Kongsberg Maritime ønsker et tettere samarbeid med strategiske leverandører og stiller krav til dem, styrker leverandørene på nye områder. Det ligger også et potensial i at dette samarbeidet fører til mer innovasjon. Leverandørene blir mer uavhengige, og står sterkere mot andre kunder og i nye markeder, sier Marion E. Frydenlund, seniorrådgiver i Innovasjon Norge. De seks leverandørene som er med i prosjektet er: Norautron, Fosstech, Hadelandprodukter, Oswo, Kristiansand Skruefabrikk og Flåtnes Elektro-Mek. Prosjektleder for Lean i Hadelandprodukter, Øyvind Tangen, er svært glad for at de ble invitert til å være med. Dette er en unik mulighet for oss til å utvikle oss selv. Vi har jobbet aktivt med Lean siden 2009, og har tro på at vi kommer lengst når vi jobber sammen med kunden om dette, sier han. More innovation, more quickly Innovation Norway is supporting this project, which is a part of NCE SE s Supplier Development. The programme is called Network for Supplier Innovation and is an example of a joint project to improve Norwegian competitiveness. When an industrial locomotive like Kongsberg Maritime wants closer cooperation with strategic suppliers and imposes requirements on them, it strengthens the suppliers in new ways. This collaboration also has the potential to lead to more innovation. The suppliers become more independent and are in a stronger position vis-á-vis customers and in new markets, says Marion E. Frydenlund, Senior Advisor in Innovation Norway. The six suppliers taking part in the project are: Norautron, Fosstech, Hadelandprodukter, Oswo, Kristiansand Skruefabrikk and Flåtnes Elektro-Mek. Lean project manager in Hadelandprodukter, Øyvind Tangen, is very pleased that they were invited to take part. This is a unique opportunity for us to develop ourselves. We have worked with Lean since 2009 and believe we make the best progress when we work hand-in-hand with the client, he says. PHOTO: ELI STRINDEBERG Subseadivisjonen i Kongsberg Maritime samarbeider med NCE SE og Innovasjon Norge om å etablere et kompetanseprogram som skal gjøre både dem selv og leverandørene mer konkurransedyktige. Fra venstre: Prosjektleder i LUP Truls E. Moe, Marion Emilsen Frydenlund i Innovasjon Norge, og Kongsberg Maritimes Kjell Gjestad, Vice President Supply Chain, Dr. Daryl Powell, Lean Manager Supply Chain og Jerry Ojala, General Manager Procurement. / Kongsberg Maritime s Subsea Division cooperates with NCE SE and Innovation Norway to establish a competence-building programme to strengthen them selves and their suppliers. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

12 DELPROSJEKT / SUB-PROJECT SAMARBEIDSPROSJEKTER / COLLABORATIVE PROJECTS Etablering av nye samarbeidsprosjekter mellom aktører i og utenfor klyngen står sentralt i NCE SEs arbeid. Klynge til klynge-samarbeid er viktig for å sikre gode rammebetingelser for norsk industri, styrke bedriftenes konkurransekraft og regionenes kompetanseutvikling og for å sikre etablering av bedriftsrelevant utdanning. NCE SE er sterkt knyttet til klyngene GCE BLUE Maritime, GCE NODE og NCE Raufoss gjennom samarbeidet Norwegian Industrial Cluster. NCE SE skaper møteplasser og er medarrangør av seminarer og konferanser som for eksempel Kongsberg Summit under Teknologidagene, Kongsberg Systems Engineering Event og ulike næringsnettverk. NCE SE er en av pådriverne i prosjektet Kongsbergskolen som systematiserer samarbeid mellom skole og næringsliv og sikrer at realfag og teknologi blir en rød tråd i undervisningen fra barnehage til universitet. Et tettere samarbeid om testmuligheter, slik at kompetanse og infrastruktur utnyttes bedre, er under vurdering. Kontinuerlige forbedringer er nødvendig for å styrke konkurranseevnen. NCE SE har deltatt i etableringen av Lean Forum Norge og har tatt initiativet til Lean Forum Buskerud, Telemark og Vestfold. / Establishment of new collaborative projects between players inside and outside the cluster is an essential part of NCE SE s work. Cluster-to-cluster cooperation is important for securing good framework conditions for Norwegian industry, improving companies competitiveness and building expertise within the regions. It also helps to ensure that education is of industrial relevance. The collaborative project Norwegian Industrial Cluster links NCE SE to the GCE BLUE Maritime, GCE NODE and NCE Raufoss clusters. NCE SE creates fora for meetings and co-arranges seminars and conferences, e.g. Kongsberg Summit during the Techno- Alle elevene i Kongsbergskolen tar i bruk lesebrett. / logy Days, Kongsberg Systems Engineering Event and business networks. NCE SE is one of the driving forces in The All the pupils in The Kongsberg School get to use tablets. Kongsberg School project, which systemises cooperation between educational institutions and industry and ensures that science and technology forms a common thread from nursery school to university. PHOTO: EVA JOHNSEN Closer cooperation over test facilities, to better exploit expertise and infrastructure, is under consideration. Continuous improvement is necessary to improve competitiveness. NCE SE has played a part in establishing Lean Forum Norway and has taken the initiative to the establishment of Lean Forum Buskerud, Telemark and Vestfold. Torkil Bjørnson DAGLIG LEDER NCE SYSTEMS ENGINEERING / MANAGING DIRECTOR NCE SYSTEMS ENGINEERING 12

13 Samarbeider om tidsaktuell kompetanse / Creates up to date expertise NCE Systems Engineering spiller en sentral rolle i samarbeidet med å skape utdanningsløp som gir bedriftene tidsriktig kompetanse i komposittfaget. Høsten 2015 vil komposittlaboratoriet i det nye høyskolesenteret på Kongsberg, Krona, stå klart. Dette er et viktig skritt på veien mot målet om å etablere en utdanning innen komposittfaget om et knapt år. Direktør Terje Bråthen i Kongsberg Aerostructures understreker at NCE SE spiller en nøkkelrolle i denne jobben sammen med Innovasjon Norge. Han roser også fylkesordfører Morten Eriksrød (H), og understreker betydningen av at Buskerud fylkeskommune på rekordtid fant arealer til laboratoriet i Krona. For NCE SE er det viktig å avstemme utdanningsløpene etter behovet i næringslivet for å skaffe tidsriktig arbeidskraft. Innovasjon Norge har til nå bidratt med 3 millioner kroner i utviklingen av innholdet i fagutdanningen på Kongsberg og Gjøvik. NCE SE plays a key role in the joint effort to create an educational path that provides industry with up to date skills in composites. Autumn 2015 will see the opening of the composites laboratory in Krona, the new university college centre in Kongsberg. This is an important milestone on the way to establishing a specialised composites course in under a year. Director Terje Bråthen of Kongsberg Aerostructures stresses that NCE SE, jointly with Innovation Norway, plays a key part in this work. He also praises Morten Eriksrød, the Chairman of Buskerud County Council, and underlines how important it was that the County found a site for the laboratory in record time. It is important for NCE SE to harmonise the educational pathways with business needs to create an up to date work force. To date, Innovation Norway has contributed MNOK 3 towards developing the content of the education in Kongsberg and Gjøvik. PHOTO: PER SKØIEN I Kongsberg Aerostructures fabrikk på Arsenalet foregår den høyteknologiske produksjonen av komposittdeler. Fra venstre administrasjonssjef Bredo Larsen og direktør Terje Bråthen i Kongsberg Aerostructures og daglig leder Torkil Bjørnson i NCE SE. / In Kongsberg Aerostructures factory the Arsenal production of composite parts using high-tech methods is taking place. From left: Head of Administration Bredo Larsen and Director Terje Bråthen of Kongsberg Aerostructures and Managing Director Torkil Bjørnson of NCE SE. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

14 Det er viktig for NCE SE å avstemme utdanningsløpene etter behovet i næringslivet for å skaffe tidsriktig arbeidskraft. It is important for NCE SE to harmonise the educational pathways with business needs, to create an up to date work force. Komposittutdanningen vil være viktig for produktutviklingen til flere av teknologibedriftene i Kongsbergklyngen. / The composites course will be important for product development in many technology enterprises in the Kongsberg cluster. PHOTO: KONGSBERG GRUPPEN Kongsberg Aerostructures er en divisjon i Kongsberg Gruppen, og produserer blant annet deler til jagerflyet Joint Strike Fighter (F-35). I tillegg leverer bedriften kroppen til missilene Joint Strike Missile (JSM), og det maritime søstermissilet Naval Strike Missile (NSM). Disse produktene lages i lettvektmaterialet kompositt. Mange nyansettelser Økende etterspørsel fører nå til betydelig behov for fagarbeidere i komposittfaget. Kongsberg Aerostructures anslår at de vil gjøre omkring 100 nyansettelser de neste fem årene. Et tyngre faglig fundament hos fagarbeiderne, gjør at bedriften kan bruke mindre tid på internopplæring og mer på produktutvikling. Etter at Stortinget valgte F-35 som kampfly, er komposittfaget blitt en nasjonal satsing. Bråthen mener det bør etableres en landslinje innenfor og kompositt- og plastfag. Vi tenker hele utdanningsløpet fra videregående skole og fagskole til høyskole og universitet, sier han. Komposittutdanningen vil være viktig for produktutviklingen til flere av teknologibedriftene i Kongsbergklyngen. De samarbeider også med andre klynger, som for eksempel NCE Raufoss, om utvikling av utdanningen. Kongsberg Aerostructures is a division of Kongsberg Gruppen and its products include parts for the Joint Strike Fighter (F-35). The company also supplies the bodies for the Joint Strike Missile (JSM) and its maritime sister Naval Strike Missile (NSM). These components are made of lightweight composite materials. Many new jobs Increased demand is now leading to a significant need for skilled composites workers. Kongsberg Aerostructures estimates that they will recruit around 100 new staff in the next five years. A better technical grounding for skilled workers means that the company can spend less time on internal training and more on product development. Since the Norwegian Parliament selected the F-35 fighter, the composites specialisation has become a national priority. Bråthen believes that a national course should be established in composites and plastics. We are thinking about the whole educational path from upper secondary school and technical college, to university college and university, he says. The composites course will be important for product development in many technology enterprises in the Kongsberg cluster. NCE SE is collaborating with NCE Raufoss about developing this education. 14

15 DELPROSJEKT / SUB-PROJECT KUNNSKAPSUTVIKLING / KNOWLEDGE DEVELOPMENT Delprosjektet kunnskapsutvikling skal videreutvikle teknologibedriftenes felles kompetansebase, hvor Systems Engineering er kjernekompetansen. Delprosjektet bidrar til å øke synergimulighetene mellom bedriftene, slik at de kan lære av hverandre og styrke sin konkurransedyktighet. Målet er å bli det ledende Systems Engineering-miljøet i Europa. NCE SE og Høgskolen i Buskerud og Vestfold har bygget opp Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE). NISEs viktigste oppgave er å videreutvikle det faglige fellesskapet mellom teknologibedriftene i klyngen i samarbeid med verdensledende kunnskapsmiljøer. På denne måten får bedriftene tilgang på spisskompetanse som kan bidra i deres FoU-prosjekter. NISE er også ansvarlig for masterprogrammet i Systems Engineering, og utvikler studiet til å bli stadig mer bedriftsrelevant. Instituttet utvikler nå masterprogrammet med fordypning i subseafaget. Utdanningstilbudet vil også inkludere produkt- og prosessutvikling, samt innovasjon i et globalt perspektiv. Forskningsprosjektet Knowledge-based Development ble initiert av NCE SE og har ført til en omfattende erfaringsutveksling mellom bedriftene som er med og økt deres konkurransekraft (les mer på side 23). Ekspert-teamet i Norsk Institutt for Systems Engineering. 1. rekke f.v.: Alejandro Salado, Sverre Corneliussen, Joao Pedro Goncalves, Yang-Yang Zhao, Silja Sverresson Gulbrandsen, Alberto Sols, Beate Calleja. 2. rekke: Robert Cloutier, Gerrit Muller, Dag Bergsjö, Maarten Bonnema, Leif Næss og Rolf Qvenild. / The Norwegian Institute for Systems Engineering expert team. NCE SE har høye ambisjoner om økt forskning for å bidra til raskere og mer målrettet innovasjon i bedriftene. Forskningen tar utgangspunkt i bedriftenes behov, kobles med verdensledende FoU-miljøer og bruker Systems Engineering som verktøy for å gjøre kunnskap om til konkurransedyktige systemløsninger for verdensmarkedet. / The purpose of the sub-project Knowledge Development is the continuous improvement of the knowledge base in the technology enterprises in Kongsberg. The core competence is Systems Engineering. The sub-project contributes to increasing the synergy between the companies, so that they can learn from one another and improve their competitiveness. The goal is to become the leading Systems Engineering environment in Europe. NCE SE and Buskerud and Vestfold University College have built up the Norwegian Institute for Systems Engineering (NISE). NISE s most important task is to improve the technical collaboration between research institutions and the technology companies in the cluster, enabling enterprises to gain access to cutting-edge expertise for their R&D projects. NISE is also responsible for the master s programme in Systems Engineering and is developing the course to increase its industrial relevance. The Institute is also enhancing the master s programme by offering subsea as an in-depth specialisation. Looking ahead the course will be oriented more towards product and process development, and innovation in a global perspective. The research project Knowledge-based Development was initiated by NCE SE and has led to extensive sharing of experience between the participating enterprises. The effect of the project has been to improve the enterprises competitiveness (read more on page 23). NCE SE has great ambitions for increased research in order to contribute to quicker and more goaloriented innovation in the enterprises. The research starts with the enterprises needs, is linked to leading global R&D communities and uses Systems Engineering as a tool for converting knowledge into competitive products for the global marketplace. PHOTO: IRENE LISLIEN Leif Næss PROSJEKTLEDER KUNNSKAPSUTVIKLING / PROJECT MANAGER KNOWLEDGE DEVELOPMENT NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

16 Studentprosjekt i Kina / Student project in China Nærheten til en mangfoldig teknologiindustri gjør at Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) kan tilby et bedriftsrelevant studietilbud. Masterstudiet i Systems Engineering utvikles og forbedres gjennom et tett og godt samarbeid med bedriftene Høsten 2014 var 15 studenter fra HBV på studietur til Shanghai i Kina. Studentene tar faget Global Business Innovation, som er en del av høyskolens kurstilbud innen innovasjon. Kursene er utviklet som følge av et tett samarbeid med Stanford University, og er initiert av NCE SE. Virkelige prosjekter og utfordringer Global Business Innovation fokuserer på globale forretningsmodeller. Derfor er ambisjonen at noe av undervisningen skal foregå utenfor Norge, helst i land som er i sterk økonomisk utvikling. Studentene skal også jobbe med real-life caser og prosjekter, og det gjør de til gangs i dette prosjektet, forklarer førstelektor Arnt Farbu. Årets case-bedrift er Esko-Graphics Kongsberg, en av partnerbedriftene i NCE SE. Selskapet utvikler, produserer og utfører produktstøtte til numerisk kontrollerte kutte- og skjærebord til emballasje- og skiltindustrien. De har en sterk markedsposisjon i store deler av verden, mens Kina har vært et utfordrende marked så langt. Proximity to a multi-faceted technology industry means that Buskerud and Vestfold University College (HBV) is able to offer commercially relevant courses. The master s degree in Systems Engineering is developed and improved through good, close cooperation with business. In the autumn of 2014, 15 students from HBV went on a study trip to Shanghai in China. The students are studying Global Business Innovation, which is a part of the College s course programme in innovation. The courses were developed as a result of close cooperation with Stanford University and were initiated by NCE SE. Real projects and challenges Global Business Innovation focuses on global business models. So the aim is for some of the teaching to take place outside Norway, preferably in a country undergoing strong economic development. The students are also required to work on real-life cases and projects and they certainly do that on this course, explains Associate Professor Arnt Farbu. The case company for the year is Esko-Graphics Kongsberg, one of the partner enterprises in NCE SE. The company develops, manufactures and provides product support for computer-controlled cutting and creasing tables for the packaging and display industry. They have a strong market position in large parts of the world, while China has been a challenging market so far. 16

17 Bedriftene vi møtte i Shanghai ga oss en forståelse og innsikt som vi aldri kunne oppnådd med noen lærebok The companies we met in Shanghai gave us understanding and insight that we could not have gained from any textbook ANDRÉ MYDSKE THORSHAUG, STUDENT PÅ HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD / STUDENT AT BUSKERUD AND VESTFOLD UNIVERSITY COLLEGE Markedssituasjonen i Kina og hvordan Esko skal posisjonere seg, er problemstillingen studentene jobber med. Sluttresultatet vil være en businessmodell for Eskos virksomhet i Kina. Relevant forståelse og innsikt I Shanghai besøkte studentene Kongsberg Automotive, Kongsberg Maritime, Jotun, Wikborg Rein, Innovasjon Norge og Den norske generalkonsulen. De ble tatt imot av selskapenes lokale toppledere og diskuterte aktuelle temaer rundt det å etablere seg i Kina. Bedriftene vi møtte i Shanghai ga oss en forståelse og innsikt som vi aldri kunne oppnådd med noen lærebok, sa student på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, André Mydske Thorshaug etter besøket. The market situation in China, and how Esko ought to position itself, are the issues that the students are working on. The end result will be a business model for Esko s activity in China. Relevant understanding and insight In Shanghai the students visited Kongsberg Automotive, Kongsberg Maritime, Jotun, Wikborg Rein, Innovation Norway and the Norwegian Consul General. They were received by the companies local senior management and discussed the issues involved in establishing a business in China. The firms we met in Shanghai gave us understanding and insight that we could not have gained from any textbook, said André Mydske Thorshaug, student at Buskerud and Vestfold University College, after the visit. ALL PHOTOS: ARNT FARBU, HBV Studenter og lærere ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og administrerende direktør i case-bedriften Esko-Graphics Kongsberg hadde en svært vellykket tur til Shanghai. De besøkte flere norske bedrifter for å lære om det kinesiske markedet og ble svært godt tatt imot. / Students and teachers at HBV and the Managing Director of the case company Esko-Graphics Kongsberg had a highly successful trip to Shanghai. They visited several Norwegian companies to learn about the Chinese market and were very well received. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

18 DELPROSJEKT / SUB-PROJECT NYE BEDRIFTER / NEW VENTURES Kongsberg Innovasjon (KI) er en av partnerne i NCE SE og er ansvarlig for delprosjekt Nye bedrifter. Sammen har KI og NCE SE mobilisert Kongsbergs teknologibedrifter til å være med i et innovasjonssamarbeid. Målet er å etablere en til to nye lokomotivbedrifter og en underskog av andre nye teknologibedrifter innen KI har en spisset satsing for å utvikle og kommersialisere nye virksomheter innen energi og energieffektive systemer. Tilgangen på spesialkompetanse i Kongsbergs globale teknologiindustri gjør miljøet svært attraktivt for gründere og oppstartsbedrifter. KI opplever en positiv utvikling i antall prosjekter. Det jobbes blant annet med teknologi og prosjekter innen fornybar energi, utvinning av jordvarme til elektrisk energi, industrialisering av grafénoksid og effektivisering av operasjoner i olje- og gassbransjen. En satsing sammen med Subsea Valley og Kjeller Innovasjon om å få på plass en akselerator er på trappene. Dette bidrar til en mer målrettet tjeneste for å få frem de beste ideene og oppstartsbedriftene og gi dem bistand. / Kongsberg Innovation (KI) is one of the partners in NCE SE and is responsible for the sub-project New Ventures. KI and NCE SE together have mobilised Kongsberg s technology firms to join in cooperative innovation. The aim is to establish one to two new industrial locomotives, and a substratum of other new technology companies by KI s aim is to develop and commercialise new activities in energy and energy-efficient systems. The availability of specialised expertise in Kongsberg s global technology industries makes this a very attractive environment for entrepreneurs and start-up companies. KI is experiencing an upward trend in the number of projects. Areas under development include technology and projects in renewable energy, conversion of ground source energy into electricity and efficiency improvements in the oil and gas sector. The plan is to establish an innovation accelerator together with Subsea Valley and Kjeller Innovation. This will contribute to a more goal-oriented service in order to find the best ideas and start-up companies, and to give them the assistance they need. Svein-Olav Torø PROSJEKTLEDER NYE BEDRIFTER / PROJECT MANAGER NEW VENTURES Et gryende industrieventyr / The dawn of an industrial success story Abalonyx AS har i 2014 etablert et pilotanlegg for produksjon av grafénoksid og vist at prosessen fungerer i stor skala. I løpet av 2015 er målsettingen å kunne skalere opp produksjonen til ett tonn per måned. Svein-Olav Torø i Kongsberg Innovasjon mener at produktet, som fremstilles i en strengt bevoktet reaktor på Tofte i Hurum, kan være starten på et nytt norsk industrieventyr. Han mener at selskapet kan danne grunnlag for en potensiell In 2014 Abalonyx AS established a pilot plant for producing graphene oxide and has shown that the process works on a large scale. During 2015 the goal is to be able to scale up production to one tonne per month. Svein-Olav Torø in Kongsberg Innovation believes that the product, which is made in a closely protected reactor at Tofte in Hurum, may be the start of a new Norwegian industrial success story. He believes that the company can create the 18

19 Gründer Rune Wendelbo (t.v.) og prosjektleder Einar André Eilertsen i Kongsberg Innovasjon med en produktprøve fra Abalonyx. / Entrepreneur Rune Wendelbo and project manager Einar André Eilertsen in Kongsberg Innovation with a product sample from Abalonyx. PHOTO: BJØRN ISAKSEN Abalonyx har utviklet en produksjonsprosess for grafénbaserte nanomaterialer også omtalt som fremtidens supermateriale. Abalonyx has developed a production process for graphene-based nanomaterials - also described as the super-materials of the future. virksomhet med flere hundre millioner i omsetning. Selskapet er en del av en potensiell ny næringskjede for grafén i Norge. Gründer Rune Wendelbo står bak selskapet som har utviklet en produksjonsprosess for å fremstille grafénbaserte nanomaterialer. Stoffet er omtalt som fremtidens supermateriale, og skal være et av de sterkeste og letteste man kjenner. Kongsberg Innovasjon ble i 2014 med på eiersiden, og har koblet inn ressurser fra FMC Technologies for å lykkes med industrialiseringen av prosjektet. basis for a business capable of generating sales of several hundred million NOK. The company is a part of a potential new business chain for graphene in Norway. Entrepreneur Rune Wendelbo is behind the company, which has developed a production process for manufacturing graphene-based nanomaterials. These are described as the super-materials of the future and are said to be the strongest and lightest known to man. Kongsberg Innovation became part-owner in 2014 and has drawn on resources from FMC Technologies, to help with industrialising the project successfully. NCE SE STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

20 Ambisjoner om stor skala Grafénoksid har en rekke bruksområder. Blant annet kan det brukes til å rense radioaktivt vann. Det vil trolig være høyaktuelt i Russland, men også i tilknytning til det ulykkerammede japanske kjernekraftverket i Fukushima i Japan. Abalonyx har allerede i 2014 solgt materialer fra sin pilotprosess. Målet med produksjon i større skala er å senke prisen, for å skape respons i markedet for en rekke ulike anvendelser. I Europa er også interessen for grafén stor. Det er blant annet etablert et EU-program innenfor forskning på grafén som er tilført 1,4 milliarder Euro i forskningsmidler. Innovasjon Norge har bidratt med 2,5 millioner kroner til Abalonyx gjennom miljøteknologiordningen. Hurum kommune har også bidratt med midler for å skape nye arbeidsplasser i regionen. Large scale ambitions The material produced has many uses, including cleaning radioactive water. That will probably be highly relevant in Russia, as well as in connection with the nuclear power plant at Fukushima in Japan. Abalonyx has already sold materials from its pilot process, in The aim of large-scale production is to lower the price, so as to create a market response for a range of different applications. There is also great interest in graphene in Europe. An EU programme for research into graphene has been established that has been allocated EUR 1.4 billion in research funding. Innovation Norway has contributed MNOK 2.5 million to Abalonyx through the environmental technology scheme. Hurum Municipality has also granted funds to create new jobs in the region. FAKTA Abalonyx AS Etablert i 2005 FACTS Abalonyx AS Established in 2005 Gründer og hovedaksjonær er Dr. Rune Wendelbo, Kongsberg Innovasjon eier 21,5 % The entrepreneur and principal shareholder is Dr Rune Wendelbo. Kongsberg Innovation owns 21.5 % Lokalisert på Tofte i Hurum, i lokalene til tidligere Södra Cell Located at Tofte in Hurum, in Södra Cell s former premises PRODUKT: Grafénoksid (rene karbon-nanopartikler som er oksidert) PRODUCT: Graphene oxide (pure carbon nanoparticles that are oxidised) BRUKSOMRÅDER: Rensing av radioaktivt forurenset vann, ingrediens i malingsprodukter og elementer i batteriproduksjon USES: Cleansing radioactive contaminated water, ingredients in paint products and components in battery production MÅLSETTING: Skape grunnlag for industrialisert produksjon GOAL: Create the basis for industrialised production 20

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

2-3/2015. Kr 48,- INTERPRESS NORGE RETURUKE 38

2-3/2015. Kr 48,- INTERPRESS NORGE RETURUKE 38 2-3/2015 Kr 48,- RETURUKE 38 INTERPRESS NORGE Norwegian Defence and Security Industries Association STYRETS ÅRSBERETNING 2014 EXTENDED AWARENESS The GIRAFFE 8A is a recent extension to Saab s world-class

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2010 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers Utgitt av Published by 1.2013 Vol. 59 Contract signing of two state of the art bulk carriers With a number of energy conserving features, the two new vessels represent a further development of the TESS

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free Utgitt av Published by 2.2014 Vol. 62 TESS58 Bulk Carrier delivery The 57 572-dwt MV Lunita is the first of six bulkers contracted for delivery from Japanese yards from 2014-2017. Page 3+18-21. Mattea

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer