Security og safety tenkning ifm medisinsk strålebruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Security og safety tenkning ifm medisinsk strålebruk"

Transkript

1 Security og safety tenkning ifm medisinsk strålebruk Årlig møte for strålevernkoordinatorer i helseforetakene,

2 Outline Oss (DNV) Dere ( Strålevernskoordinatorer, utfordringer ) Krav, rammevilkår, forventinger Security vs safety Sikring av radioaktive kilder 2

3 DNV an independent foundation Objective: To Safeguard life, property, and the environment Established in 1864 in Norway 3

4 Kvalifiserte medarbeidere globalt med lokalt nærvær 300 offices 100 countries 8,500 employees, of which 83% have a university degree 4

5 DNVs kjernekompetanse Maritime Renewable energy Food and beverage Aviation Oil and gas Managing risk ICT Process Automotive Rail General 09 Slide 5

6 Å ELIMINERE RISIKO ER SJELDENT EN MULIGHET Det handler mer om hvordan en håndterer risiko 6

7 DNVs sikringstjenester (security) Risk Based Security Management Assessment Vurdering av ledelsesystem for sikring og faktisk implementering av sikkerhet gjennom hele organisasjonen Risk Based Security Assessment Vurdering av verdier, trusler mot disse verdiene, samt sårbarheter Risk Based Security Supply-Chain Assessment Vurdering av sårbarheter i forskyningskjeder Kurs Verdi/objektsikring, Sikringsledelse, Innsidetrussel EasyRisk Tilpasset risikooppfølgingssystem 7

8 Dere 8

9 Concerns and Competence Core Concern: safety Core Competencies: - Hazard identification - Work processes and procedures - Rules and regulations - Environment and surroundings safety Core Concern: security Core Competencies: - Asset integrity - Work processes and procedures - Rules and regulations threat security - Threats (potential perpetrators (intent, capability)) - Asset attractiveness (motivation) - Vulnerabilities (opportunities) - and their interplay.. asset vulnerability 09 Det Norske Veritas AS. All Slide 9

10 Myndighetskrav Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet, og skal betjene alle departementer i spørsmål som angår stråling. Strålevernet godkjenner og fører tilsyn med relevante applikasjoner og bruk av stråling i medisin, industri og forskning. Virksomheter som er underlagt tilsyn, skal blant annet utføre risikoanalyse. 10

11 Forskrift om fysisk sikring + Ny forskrift om objektsikring (ikrafttreden ) 11

12 Forskrift om fysisk beskyttelse av nukleære materialer. (av 2. november 1984) Hjemmel i lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet.. Etter 1 har forskriften til formål å legge forholdene til rette for å minimalisere mulighetene for tyveri og sabotasje mot nukleære anlegg. Forskriften gir i 11 bestemmelser om klasseinndeling (I III) av nukleære materialer basert på den potensielle risiko tyveri, sabotasje eller liknende kan medføre Forskriften stiller krav til adgangskontroll, og beskyttelses- og alarmsystemer for de ulike områdene, gradert slik at det strengeste regimet etableres i vitalt område. Plikten til å etablere og opprettholde et system for fysisk beskyttelse påhviler etter 12 anleggsinnehaveren 12

13 Klasse I representerer den høyeste risiko, klasse III den laveste. I kapittel 5 stilles beskyttelseskrav tilpasset de ulike klasser. Materiale i klasse I må kun lagres og anvendes i vitalt område, materiale i klasse II i vitalt eller beskyttet område og materiale i klasse III i vitalt, beskyttet eller kontrollert område. 13

14 Lov, forskrift, veileder 14

15 Om plikter og krav til objekteier. Objekteier plikter å beskytte objektet med sikkerhetstiltak i forhold til klassifiseringsgrad på objektet. Ved fastsetting av sikkerhetstiltak vises det til krav om internrevisjon, i henhold til forskrift om sikkerhetsadministrasjon. Dette vil være grunnlag for fastsettelse av sikkerhetstiltak, hvor det også foreligger en plan for gjennomføring og vedlikehold av permanent grunnsikring for det skjermingsverdige objektet. Tiltak objekteier gjennomfører for å beskytte objektet må være beskrevet i virksomhetens styringssystem for sikkerhet. 15

16 Vurderingskriterier I skadevurderingen skal det tas hensyn til akseptabel tidsperiode for funksjonssvikt, mulighet til å gjenopprette funksjonalitet, og hensynet til objektets betydning for andre objekter Det skal være en høy terskel for utvelgelse av skjermingsverdige objekter. Det må dreie seg om objekter som etter en skadevurdering må anses helt essensielle for samfunnsviktige interesser. Sikkerhetsloven 17 Utvelgelse av skjermingsverdige objekter Sikkerhetsloven 17 b 3. ledd Plikt til å beskytte skjermingsverdige objekt Forskrift om objektsikkerhet 2-1 Utpeking av skjermingsverdige objekter Forskrift om objektsikkerhet 3-1 Generelle krav til beskyttelsen Identifisering av skjermingsverdig objekt skal skje på grunnlag av en skadevurdering, der det særlig skal tas hensyn til objektets: - a) betydning for sikkerhetspolitisk krisehåndtering og forsvar av riket, - b) betydning for kritiske funksjoner for det sivile samfunn, - c) symbolverdi, og - d) mulighet for å utgjøre en fare for miljøet eller befolkningens liv og helse. 16

17 Terminologi «Risikobasert» «Security» 17

18 Hva er Risiko? En kombinasjon av sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og virkningen av hendelsen Årsak Risiko Threat / Level of security t Virkning Basic, mandatory security Time 18

19 Å gå fra Obligatorisk basis-sikring.. Trussel / Sikringsnivå Tidsbegrensede sikringstiltak basert på endringer I overordnede trussler rettet mot installasjonen / virksomheten Obligatorisk basis-sikring (Lovpålagte og bransjekrav) Tid 09 Det Norske Veritas AS. All Slide 19

20 Til mer balansert sikring basert på risikoanalyse Trussel / Sikringsnivå Tidsbegrensede sikringstiltak basert på endringer I overordnede trussler rettet mot installasjonen / virksomheten Tilleggssikring basert på trussel og sårbarhetsanalyse Obligatorisk basis-sikring (Lovpålagte og bransjekrav) Årlige justeringer Tid 09 Det Norske Veritas AS. All Slide 20

21 Saety/Security Trygghet/Safety: utilsiktede uønskede hendelser Sikring/Security: tilsiktede, ondsinnede, uønskede handlinger I overensstemmelse med NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst, samt en forestående Norsk Standard vedrørende Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger. Security Risk oversettes med Sikringsrisiko, og Security Risk Management oversettes med Ledelsessystemer for sikring, eller kortere Sikringsledelse. Med informasjonssikkerhet menes beskyttelse mot brudd på konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet av den informasjonen som blir behandlet i et system, eller beskyttelse av informasjonssystemer og nett i seg selv.

22 Intentional Unintentional Biorisk Det Norske Veritas AS. All Slide 22

23 Safety Risk Årsaks- og frekvensanalyse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 23

24 Security Risk Intensjon Kapasitet Mulighet Sannsynlighet Konsekvens Risiko 24

25 Security Risk Safety Risk Trigger Vinning eller skade Brudd eller feil Karakteristikk Gjort med vilje Skjer ved uhell Initiator Menneske Menneske eller naturen Opprinnelse Ekstern Intern Skreddersydd Som oftest Nei Skademaksimering Muligens Nei Diskriminerende Muligens Nei 25

26 Risk Combination of the probability of an event and its consequences (ISO 73) Risk = Probability x Consequences Risk (safety) = P ( frequency ) x C ( arbitrary ) Risk (security) = P (Intentions, capabilities) x C ( optimized ) Optimized does not necessary mean maximized Det Norske Veritas AS. All Slide 26

27 Safety vs Security, simplified Safety - Om tingenes iboende faenskap Security - Om menneskenes iboende faenskap Det Norske Veritas AS. All Slide 27

28 Risikobasert sikring 28

29 Risikoanalyse, metodikk Initial: Preparation Step 1: Asset analysis Step 2: Threat analysis Step 3: Vulnerability analysis Step 4: Risks analysis and evaluation Step 5: Security measures and cost effectiveness analysis Asset TYVERI SPIONASJE VERDISAKER INFORMASJON VINNING VINNING VERDI SKADE Threat FYSISK, ØKONOMISK SKADE SABOTASJE PSYKOLOGISK TERRORISME At end: Reporting Vulnerability 29

30 Understand your assets Asset analysis Threat Analysis Vulnerability Analysis Risk analysis Cost effectiveness analysis Identify assets to protect Assessment of: - How critical the assets are to the operator - How attractive the assets may be to a perpetrator (in terms of gain and harm) Loss of an asset can have multiple consequences, affecting the owner/operator, as well as society at large Estimate the loss and prioritize the assets: L Total = L Direct + L Indirect 30

31 Prioritering av kilder Faktorer av viktighet for Security: - energy and type of radiation; - half-life of the - radioisotope; - amount of material; - shape, - size, - shielding, - portability of the source; - prevalence of use; - Dispersiability - Handler om eksponeringsmuligheter 31

32 Define your threats Asset analysis Threat Analysis Vulnerability Analysis Risk analysis Cost effectiveness analysis Identify potential threats associated with the critical assets Level of Threat, LOT: Assumed intentions and capabilities of perpetrators Intention: - Espionage: To gather sensitive/ valuable information - Sabotage: To harm by inflicting financial loss or structural destruction - Terrorism: To generate fear and instability beyond those targeted - Theft: To gain financially Capability - Tools (e.g. money, weapon, equipment) - Competence (e.g. skills, knowledge) 32

33 Identify vulnerabilities Asset analysis Threat Analysis Vulnerability Analysis Risk analysis Cost effectiveness analysis Identify weaknesses that can be exploited by a perpetrator The vulnerability analysis is conditional on the act taking place The security system is tested against the level of threat (LOT): - Zones - Security controls - Penetration points V(X) = P[barrier] L(X) V = vulnerability X = asset L = loss P[barrier] = the probability of failure of a set of implemented security measures Threat / Level of security t Basic, mandatory security Time 33

34 Estimate the risk Asset analysis Threat Analysis Vulnerability Analysis Risk analysis Cost effectiveness analysis Enhanced basis for making rational decisions The risk assessment combines the threat analysis and vulnerability analysis - Estimate the probability of an attack (frequency intervals of a perpetrator attack) Risk = Threat V(X) = P (I,K) P[barrier] L(X) V X L P[barrier] P(I,K) = vulnerability = asset = loss = the probability of failure of a set of implemented security measures = probability of attack 34

35 Cost-effective measures Asset analysis Threat Analysis Vulnerability Analysis Risk analysis Cost effectiveness analysis Reduce ad-hoc implementations of security measures Cost-effectiveness of each measure is estimated and compared - Preventive controls - Mitigating controls NC = ( C - B) / R R = Risk reducing C = Cost of implementing the risk control option B = Expected benefit from the security control measure 35

36 Risikobasert Sikringsledelse 36

37 The Platform: ISO Risk Management Risk Management Communication & consultation Establishing context Risk Assessment Risk identification Risk analysis Risk evaluation Risk treatment Monitoring & review ISO 31000: Risk management Guidelines on principles and implementation of risk management (draft June 15, 2007) 09 Det Norske Veritas AS. All Slide 37

38 Vurdering av ledelsessystem for sikring Føringer og rammebetingelser - Lovgrunnlag og myndighetskrav (forskrifter) - Bransjekrav - Egendefinerte sikringsmål Vurdering av hvordan organisasjonen - Identifiserer sikringsrisikoer - Implementerer og følger opp tiltak - Dokumenterer sikringsarbeidet Tilpasset organisasjonens - Karakter, - Behov, - Modenhetsgrad, - Størrelse

39 Dokumenthierarki for risikobasert sikring, eksempel Policy Strategidokument Prosedyrer Arbeidsinstrukser 39

40 Prosess Intervjuer med nøkkelpersonell Hypoteser, observasjoner Dokumentanalyse Befaring Verifikasjonsintervjuer Resultater 40

41 Temaeksempler Roller og ansvar, Prosesser og prosedyrer, Sikkerhetsfilosofi, Mål for sikringen, Operasjonalisering av sikringsmål, Etterlevelse av sikringsmål, Målkonflikter, Kommunikasjon (Formell/Uformell), Risikovurderinger, Dimensjonering og iverksetting av sikkerhetstiltak, Rapportering av hendelser og eskalering, Sikringskompetanse og kultur, Organisatorisk læring, 41

42 Ti protokollelementer Rapportering av hendelser og oppfølging Sikkerhetskultur Faste gjenstander og transport av gjenstander Ledelse og Organisasjon Beredskapsplanlegging og krisehåndtering Styringssystem for sikring Evalueringsprotokoll Risikoanalyse Personellsikkerhet IT Sikkerhet Informasjonssikkerhet Fysisk Sikkerhet

43 Fordeler ved vurderingen Uavhengig og objektiv vurdering av styringssystem og etablert praksis - Identifiserer styrker og svakheter - Identifiserer forbedringsområder Forbedret forståelse av eksisterende system, for eksempel om - Utfører organisasjonens avdelinger oppgavene på samme måte? - Er eksisterende praksis i tråd med skrevene prosedyrer? Skaper bevissthet og forståelse for sikkerhetsarbeidet Viser at organisasjonen har en bevisst holdning til sikkerhetsadministrasjon

44 Oppsummering 44

45 DNVs vurdering av ledelsessystem for risikobasert sikring Om metoden Ledelsessystemet for sikring skal være et rammeverk for å sikre at risiko blir identifisert, tiltak definert, implementert og fulgt opp. Roller må være klart definert med ansvar, myndighet og oppgaver og at dette er kommunisert og forstått av den enkelte og organisasjonen. Ledelsessystemet for sikring må være en integrert del av virksomhetens totale styringssystem. DNVs metodikk gir en uavhengig og objektiv vurdering av ledelsessystemet målt opp mot relevante standarder, og i forhold til den etablerte praksis i virksomheten. Vår analyse er strukturert rundt ti elementer relatert til sikring. Rammeverket er basert på anerkjente internasjonale standarder, som ISO , ISO og ISO 28000, samt anerkjent praksis. 45

46 DNVs vurdering av ledelsessystem for risikobasert sikring Om prosessen Den uavhengige vurderingen omfatter intervju av virksomhetens nøkkelpersonell, en gjennomgang av styringsdokumentasjon, og eventuell befaring. Intervjuer og dokumentgjennomgangen gir grunnlag for en vurdering av kvaliteten av policy, prosedyrer og instrukser for sikring og om roller, ansvar og myndighet er definert, oppfattet og utøves riktig. Metoden er fleksibel og evalueringsprotokollen kan tilpasses den enkelte virksomhet. Resultatene fremstilles enkelt og oversiktlig, som et godt grunnlag for forbedringer av virksomhetens ledelsessystem for sikring. Tjenesten vil hjelpe din virksomhet med å: - vurdere styrker og svakheter ved virksomhetens ledelsessystem for sikring - vurdere sikkerhet i henhold til relevante sikringsstandarder og anerkjent praksis - identifisere konkrete forbedringstiltak - øke oppmerksomheten omkring sikringsutfordringer og bidra til bedret sikringskultur - bidra til uavhengig vurdering av sikringstiltak 46

47 DNVs analyse av sikringsrisiko Formålet med sikringsvurderinger er å identifisere sikringsrisiko, som grunnlag for kostnadseffektive tiltak og reetablering av akseptable risikonivåer. Trusselspesifikke scenarioer gjør det mulig å analysere eksisterende sikkerhetskontroller (organisatoriske og fysiske), samt kartlegge sårbarheter ved fasilitetene. TYVERI VERDISAKER VINNING VERDI FYSISK, ØKONOMISK SKADE SABOTASJE DNVs analyse av sikringsrisiko benytter velprøvde og anerkjente prinsipper innen sikkerhetstenkningen på en strukturert og kvalifisert måte for å optimalisere sikrings- og kontrolltiltak. Risikobaserte analyser bistår således virksomheten med kritisk beslutningsstøtte. SPIONASJE INFORMASJON VINNING SKADE PSYKOLOGISK TERRORISME Ekspertvurderinger DNVs analyse av sikringsrisiko vil : Øke verdiforståelse og behov for og prioriteringer av sikring. Danne grunnlaget for kostnadseffektive sikringstiltak. Redusere ad hoc-tiltak og sikre helhetlige planer for sikring. Demonstrere og dokumentere vilje og satsning på sikring. Danne en strukturer plattform for sikringsarbeid og tilsyn. Trusselbildet mot en organisasjon kan være sammensatt og uklart. Felles ekspertvurderinger kan gi et bedre forståelse av trusler mot virksomheten. DNV tilrettelegger derfor for workshops med ansatte, samt eventuelle eksterne. Sammen identifiseres sannsynlige trusler, som et utgangspunkt for sårbarhetsanalyser. Et nært samarbeid med kunden er med andre ord viktig for fellesforståelse og eierskap til resultatene 47

48 DNVs analyse av sikringsrisiko Verdi Trussel 1. Verdianalyse Identifiserer hvilke objekter og verdier som bør sikres, hvor og hvorfor. 2. Trusselanalyse Vurderer trusler (spionasje, tyveri, terrorisme, sabotasje) som kan relateres til sikringsverdige objekter. 3. Sårbarhetsanalyse Identifiserer svakheter i eksisterende sikringssystemer som kan utnyttes av ulike gjerningsmenn/trusler. 4. Risikoanalyse Kombinerer trussel- og sårbarhetsanalysene og estimerer risiko knyttet til ulike trusselscenarier. 5. Kost/nytteanalyse Vurderer ulike risikovurderende tiltak, mens effektene optimaliseres og kostnader begrenses. Sikringstrianglet Sårbarhet Sikringstrianglet reflekterer gjensidige avhengigheter mellom trusler, verdier og sårbarheter. Kritiske verdier og objekter identifiseres og behovet for beskyttelse vurderes opp mot ulike gjerningsmenn, med ulike intensjoner og kapasiteter. Metoden kan tilpasses spesifikke trusler eller sikringsutfordringer ved anlegg og IT-systemer. 48

49 Safeguarding life, property and the environment Tlf

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer

Vurdering av sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer i kritisk infrastruktur

Vurdering av sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer i kritisk infrastruktur Vurdering av sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer i kritisk infrastruktur Oslo, mars 2013 NRS-rapport 2013/3 Norsk Romsenter Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan med særskilte

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen Master i teknisk kybernetikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Medveileder: Stig Ole Johnsen,

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Kurskode EK208E En kvalitativ studie av styrearbeid Handelshøgskolen i Bodø Skrevet av: Helene Ilvang kandidatnr: 18 Mari S. Pedersen kandidatnr: 13 i Abstract

Detaljer

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kan man reise anonymt i Norge?

Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF A10918 Åpen RAPPORT Kan man reise anonymt i Norge? Personopplysningsloven i transportsektoren Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mars 2009 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse.

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse. Tittel: Student: IT-sikkerhetsberedskapsøvelser i smartgrids Ingrid Graffer Problemstilling: Overgangen fra dagens strømnett til et smartere nett åpner for et mangfold av teknologiske muligheter. Nøkkelfaktorer

Detaljer

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET 2011 VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen?

Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Lars Myrholt Reslink Integration Center HSE Manager Sigbjørn Lundal KVHO Schlumberger Hvem er Schlumberger Schlumberger er den ledende leverandøren av oljeservice,

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer