Tilknytning av fornybar produksjon offshore

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilknytning av fornybar produksjon offshore"

Transkript

1 Tilknytning av fornybar produksjon offshore

2 Prosjekt- og eierstruktur Partnere Samrbeidsavtale om salg med Vestavind Offshore 100% 100% 50% Havsul I Norske on/ offshore prosjekter Havgul clean energy Sweden AB Scatec Energy LLC 100% 100% 100% Kjølen Tonstad Vaggeryd Mariah North West LLC Siragrunnen E18

3 Havgul s forretningsmodell er å utvikle vindprosjekter Rl de er byggeklare Havgul clean energys forretningsmodell Industrielle og finansielle investorer Prosjekt iden>fisering Prosjektutvikling frem >l i dag Prosjektutvikling fremover Prosjekt salg Utbygging og vedlikehold

4 ! Industrivisjonen, strategi for ny norsk eksportindustri - å kombinere det vi er best til!"# $%&'()*+&,-./')001%)*&'+-/2')33)*45/-46' 7%)*4'4&*8'3&*13&94-:&;'<=3)*4'1533>6'9%.-/'./2'&=3&*4-1&'' 23%!4/'5%.6)7!/0083/'%!5679!8(::;*!<3)67!3)8!.)67%9!</=:%>6>6?%!)9?)7>).%8!0'/=!6>8!5/';9!;%)967.! /0083/'%! )79! %7%'.*! 67! >3%! 06.('%! &%;/5C! 2%<37/;/.6<);! )79! /:%')>6/7);! 0'/=! /0083/'%! /6;! )79!.)8! 68! </==/7;*! '%.)'9%9! )8! >3%! =)67! </=:%>6>6?%! )9?)7>).%! /0! 4/'5%.6)7! </=:)76%8! 67! >3%! /0083/'%! 5679! 679(8>'*C! 2368! 68A! 3/5%?%'A! 7/>! /7;*! )&/(>! 8(::;*67.! </=:/7%7>8! )79! 8%'?6<%8! &(>! );8/! 67! >3%! 9%?%;/:=%7>! /0! >%<37/;/.6%8! )79! >3%! =)7).%=%7>!/0!/0083/'%!'68D8C!! S"!*%)'8 /0 /0083/'%! )79!:'/9(<>6/7 L0083/'% L6;OP)8 L783/'%!-/5%' P%7%')>6/7,""!*%)'8 /0 '%7%5)&;%8 Q*9'/:/5%' )79!5679 :/5%' H!;%)967. 7)>6/7 67! 836::67.!679(8>'* A")2 Q)'&/'8 R)'98 R)'9!8!)79!:/'>!0)<6;6>6%8 8(6>%9 0/'!>3% 9%%: /0083/'%!=)'D%> P'69!</77%<>6/7 O!2')78=6886/7 E/>3 /783/'%!)79!/0083/'%! 67<;( >%'</77%<>/'8!"#$%&'(' $)"*$&'&)&%#+,'-../0-%&'1)2'31%"4"3&'0&%"41#&5'6-$%7&8'9$:4"7-)/$:4';<=='! Kilde: ENOVA E*!>')780%''67.!8D6;;8!)79!8(::;*!<3)67!)88%>8!67!>3%!7%5!/0083/'%!5679!=)'D%>!8%.=%7>A!>3%!:/>%7>6);! 0/'!96?%'8606<)>6/7!)79!7%5!?);(%!<'%)>6/7!67!>3%!8(::;*!<3)67A! 8%'?6<%8A!'%8%)'<3!)79!>%<37/;/.*!68! </7869%')&;%C!!!

5 350 TWh Norsk energimix 0 TWh Fossil 179 TWh (55,5 %) Fornybar 143,6 TWh (44,5 %)

6 Prinsippskisse forretningsmodell

7 Vind og vann skaper grunnlast

8 Potensielle kunder (tilknyttet sentralnettet i dag) Oljefelt MW Goliat 60 Ormen Lange 220 Nyhamna 210 Gjøa 42 Mongstad 113 Kolsnes 278 Stureterminalen 27 Troll 120 Kårstø 385 Valhal 78 Totalt 1 533

9 tter et lede lere. ld vurdige ffekt t er ng r å ri- bør det n av ngsngsm ing ls - - tid se konsekvensreduserende tiltak. NVE mener at arealkonfliktene likevel ikke er så store at en åpning av områdene ikke er mulig, men anbefaler at disse ikke prioriteres åpnet til fordel for områd er i kategori A og B Tabell 25-1 og Figur viser hvilke utredningsområder som inngår i hver kategori. NVE anbefaler 5 områder KATEGORI A KATEGORI B KATEGORI C Sandskallen - Sørøya nord Frøyagrunnene Utsira nord Sørlige Nordsjø I eller Sørlige Nordsjø II Vannøya Auvær Trænafjorden - Selvær Træna vest Nordøyan - Ytre Vikna Frøyabanken Nordmela Gimsøy nord Stadthavet NVE har delt områdene i tre kategorier: Olderveggen > Kategori A Utredningsområder som er godt teknisk-økonomisk egnet, har relativt få interessemotsetninger og kan knyttes til nett uten store utfordringer innen NVE anser at disse kan åpnes uten nevneverdige utfordringer. > Kategori B Utredningsområder som har utfordringer knyttet til enten tekniske aspekter og/eller eksisterende arealinteresser eller FIGUR 25-.1: NVEs kategorisering av utredningsområdene for vindkraftutbygging med hensyn til anbefalt åpningsprioritering. Se teksten for beskrivelse av kategoriene.

10 Havguls offshore prosjekter Havsul I Installert MW: 350 MW Middelvind (hh 80 m): 8,4 m/s Estimert produksjon (P50): 1,08 TWh Mulig COD: 2018/2019 Siragrunnen Installert MW: 200 MW Middelvind (hh 80 m): 9,0 m/s Estimert produksjon (P50): 780 GWh Mulig COD: 2018/2019

11 Å lære fra vår fortid.

12 )0*+%;;%+),0>" " #$%&'$$($" )*" D%0,$/B$'$." %0." )0+," )+*",A$'%+),0%;" A,*)+),0>"?3 å nå grid parity

13 Status Høsten 2012 ble en referansegruppe dannet og Rambøll valgt som Owners Engineer April 2013 prekvalifisering utsendt for fundamentpakken Juni 2013 anbudsdokumenter utsendt for fundamentpakken Sommeren 2014 ble et industrikonsortium etablert for utbyggingen av Siragrunnen samt eksport mot det europeiske markedet Høsten 2014 er et vedlikeholdskonsortium under etablering Høsten 2014 er et eksklusivt samarbeid med en av verdens ledende turbinleverandører under etablering

14 !"#$%&'$($)*+',--,'."*" )0*+%;;%+),0>" Mange spennende løsninger #$%&'$$($" )*" D%0,$/B$'$." %0." )0+," )+*",A$'%+),0%;" A,*)+),0>"?3$ THE THE BIGGEST THING WE WE MOVE IS IS TIME PROPOSAL Client Havgul Clean Energy Scope EPCI Page 31 of 40 Project Siragrunnen, Norway Quote No. Q-5235_Siragrunnen Date 4 October 2013 Turbines 25 x V164-8MW_120m Rev. 0 Condition Our Terms and Conditions apply to all our offers and agreements and any commitments rising therefrom. We expressly deny the applicability of any other terms and conditions. Please refer to: "

15 Planlagt fundamentfabrikk Lundevågen Farsund Lundevågen (Farsund)!""#$%"&'()"*$+",$-.)%#)*/$(01$+".*#'()"*2$'*#$3$",$'2214-%)*/$(01$ (.,-)*12$'*#$4".*()*/$(014$"*$(01$+%"'()*/$+".*#'()"*25$

16 Betydelige kostnadsreduksjoner

17 Development of offshore wind farms: Larger, deeper and further from shore Større, dypere, lengre fra land Offshore wind projects, yearly installed capacity* Average distance to shore (km) Water depth (m) < 15m ~ 20m ~ 30m > 35m t *Projects bundled by year, estimated up to 2019 Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved.

18 Olje & Gass installasjoner Powered by Nature

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD En vesentlig forutsetning for de strategiske konsekensutredningene har vært at de områdene som åpnes for vindkraft skal være teknisk-økonomisk attraktive og at en utbygging i

Detaljer

DEL V UTREDNINGSOMRÅDENE

DEL V UTREDNINGSOMRÅDENE DEL V UTREDNINGSOMRÅDENE De 15 utredningsområdene som er vurdert i den strategiske konsekvensutredningen er lokalisert langs hele norskekysten fra Barentshavet i nord til de sørlige delene av Nordsjøen.

Detaljer

1 Det%overordnede%bildet.%%

1 Det%overordnede%bildet.%% SIRAGRUNNEN VINDKRAFTVERK, BAKGRUNN FOR KLAGE 1 Det%overordnede%bildet.%% Siragrunnen Vindkraftverk er et offshore vindkraftverk som ligger på Siragrunnen utenfor kysten av Sokndal og Flekkefjord kommuner.

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN FRA 100 ÅR MED VANNKRAFT TYSSEDAL ET KRAFTMARKED I MINIATYR TIL VEKST UTE

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN

Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN Eller: Hva skjer når vinden stilner i Europa? Hva er behovet for energifleksibilitet i det Nord-Europeiske kraftmarkedet? Kan

Detaljer

Trender i vindturbinmarkedet

Trender i vindturbinmarkedet Trender i vindturbinmarkedet Finansmarkedenes syn på utviklingen og foreløpig dom over vinnere og tapere NVEs vindkraftseminar 2012 Trondheim, 4 juni 2012 Håkon Levy Analytiker fornybar energi, DNB Markets

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Risikohåndtering i vindkraftprosjekter

Risikohåndtering i vindkraftprosjekter Risikohåndtering i vindkraftprosjekter NVE s Lindesnesseminar Smøla, 7. juni 2006 Hans Jacob Bull-Berg Nordea Eksport- and prosjektfinansiering Middelthunsgt. 17 Majorstuen, Oslo Tlf. 22 48 46 88 eller

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Hovedmål for planen... 3 1.3 Planprosess... 4 2. Strategiske vurderinger... 5 3.

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ

Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ Av Kjell Roland Daglig leder, Norfund Norsk Bistandsforum 07. februar 2011 Agenda Fornybar

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi

Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi Hans Thomas Biørnstad Master i energi og miljø Oppgaven levert: Februar

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

RAPPORT. Visuelle virkninger av vindkraftverk til havs NVE

RAPPORT. Visuelle virkninger av vindkraftverk til havs NVE RAPPORT Visuelle virkninger av vindkraftverk til havs NVE Juli 2010 Kunde: NVE Dato: 8. juli 2010 Rapport nr.: 10-226-1 Prosjekt nr.: 10-226 Prosjektnavn: Visuelle virkninger av vindkraftverk til havs

Detaljer