ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT"

Transkript

1 ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver hvor lover er med i grunnlaget for de avgjørelser som treffes. Tema: Forvaltningsrett. Rettskilder forskrifter, tolkning, sedvane, rettspraksis. Rettshåndhevelsen nødvergerett, voldgift, utlegg m.m. Begrensninger i den faktiske rådighet. Ekspropriasjon, servitutter. Avtalerett. Kjøpsrett. Arbeidsavtalen. Erstatningsrett. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. Markedsrett generalklausulen, utilbørlig konkurranse. Kontrakter og kontraktsformer. Del B: Praktisk organisasjonsteori og ledelse Mål: Forståelse for moderne organisasjoner og hvordan de fungerer. Hvilke typer konflikter kan oppstå, og hvordan løser vi dem? Hvorfor er endringer viktig, og hvordan bør de håndteres? Tema: Organisasjoner i et historisk perspektiv, utviklinger og trender. Hvordan lærer vi å forstå organisasjoner? Den strukturelle rammen. Human-resource rammen. Den politiske rammen. Den symbolske rammen. Veien til bedre ledelse. Etikk. Del C: Prosjektledelse Mål: Ha oversikt over metoder og teknikker som benyttes i målformulering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Det legges vekt på å formidle at prosjektarbeid utgjør en stadig viktigere arbeidsform. Tema: Initiering av prosjekter, målformulering. Organisering av prosjekter. Planlegging. Gjennomføring. Evaluering, prosjektoppfølging. Prosjektstyring, modeller for vellykket framdrift i prosjektet. Prosjektledelse, MS Project, Anbud og avtaler, Kvalitetsstyring, HMS. Felles Undervisningsform: Forelesninger og prosjektarbeid Obligatoriske aktiviteter: Tre prosjektoppgaver med veiledning. En oppgave fra del A, en fra del B og C. To øvinger med MS Project som må være godkjente før endelig karakter settes. Vurderingsmetode: Prosjektoppgavene som nevnt over. Oppgaven fra del A teller 1/3, oppgaven fra B og C teller 2/3. Emneansvarlig: Frode Kirkhus Anbefalt litteratur: Fr. Fr. Gundersen og A. J. Brudvik: Jus for økonomer, Fr. Fr. Gundersen, 10. utg., Lovsamling studieretning for allmenne og økonomiske/administrative fag, Gyldendal Bolman & Deal: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse, Gyldendal, 3. utgave. Skript utarbeidet av foreleser. Harald Westhagen: Prosjektarbeid, Gyldendal, 5. utg. MAL380B BACHELOROPPGAVE LOGISTIKK BACHELOR THESIS Mål: Identifisere, formulere og løse relevante problemer i logistikkingeniørens virkefelt. Utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt gjøre selvstendig fordypning der det er nødvendig. Bidra til forskning og utvikle fagområdet. Tilegne seg ferdighet i prosjektstyring ved gjennomføring og dokumentasjon av et prosjektarbeid i gruppe. Tema: Hovedprosjektet utføres innen programmets fagområder. Studiepoeng: 20 Forutsetninger: Studenten må være registrert i 3. årskurs før hovedprosjektet kan tas ut. Prosjektresultatene er programmets/oppdragsgivers eiendom, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Undervisningsform: De fleste hovedprosjektene utføres i samarbeid med bedrifter i Trondheimsområdet, fortrinnsvis i grupper på 2-4 studenter. Prosjektplan med analyse/problembeskrivelse, aktiviteter, tidsplan og tidsforbruk/ innsats for hver deltaker skal utarbeides, og prosjektplanen skal ligge på It s learning. Vurderingsmetode: Prosjektrapporten, eventuelt praktisk arbeid, muntlig fremføring og den enkeltes innsats, kreativitet og selvstendighet vektlegges. Hver enkelt deltakers bidrag til prosess og sluttprodukt skal dokumenteres i prosjektrapporten, og differensiert karaktersetting mellom deltakere i gruppen kan derfor bli resultatet. Emneansvarlig: En av programmets ansatte, avhengig av oppgave. 85

2 Anbefalt litteratur: Prosjektmanual for Program for maskinteknikk og logistikk. Gruppen skal selv finne fram til annen litteratur. ALM301V BEDRIFTSETABLERING NEW VENTURE FORMATION Mål: Ha oversikt over praktiske grep ved nyetableringer, slik at studentene skal få gjort idéene sine om til levedyktige bedrifter. Tema: Suksessfaktorer ved etablering av egen bedrift. Forretningsidé, -utvikling og presentasjon. Forretningsplanen. Hvordan skal jeg få min idé finansiert? Organisasjonsmessige forhold. Markedsføringsledelse. Undervisningsform: Forelesninger og prosjekt (etablering av forretningsplan basert på egen idé). Obligatoriske arbeidskrav: Prosjekt Vurderingsmetode: Prosjektet Anbefalt litteratur: Skript utarbeidet av foreleser. MAL210T BÆREKRAFTIG LOGISTIKK SUSTAINABLE LOGISTICS Mål: Forståelse for sammenheng mellom logistikkaktiviteter og konsekvenser for økonomi, samfunn og miljø Tema: Prinsipper, eksempler, analyser og casetudier, carbon footprint, grønt regnskap. Vurderingsmetode: Prosjektarbeid Emneansvarlig: Gry-Lene Johansen Mål: Lære praktisk anvendelse av vitenskapelige metoder for kvantitativ beslutningsstøtte i logistikkrelaterte problemstillinger. Tema: Modellering i regneark, optimalisering, nettverksmodeller, kø, beslutning under usikkerhet. Undervisningsform: Forelesninger, case, øvinger og simulering. Obligatoriske aktiviteter: Alle caseoppgaver og 2/3 av øvingene kreves godkjent før endelig karakter settes. Vurderingsmetode: Eksamen med teori og praktisk prøve på PC. Lengde på eksamen: 5 timer Emneansvarlig: Gry-Lene Johansen ALM004M DATATEKNIKK INFORMATION TECHNOLOGY Mål: Elementær kjennskap til operativsystemer og bruk av programvare for ingeniører til rapportskriving, beregninger, visualisering og elementær programmering. Tema: Grunnleggende kjennskap til operativsystemer, tekstbehandling og rapportskriving med visualisering og beregning av matematiske uttrykk, teknisk bruk av regneark, med vekt på problemløsing og visualisering, datautveksling mellom programmer, programmering i VBA. Undervisningsform: Arbeid på datasal og forelesninger Obligatoriske aktiviteter: 3 praktiske tester. Vurderingsmetode: Mappevurdering Emneansvarlig: Runar Dalløkken Anbefalt litteratur: Engineering with Excel, Ronald W. Larsen (Third edition) 2009, Pearson Prentice Hall, Materiale gjort tilgjengelig av faglærer. MAL212T CASEBASERT OPERASJONSANALYSE OPERATIONS RESEARCH 86

3 MAL300T DISTRIBUSJON DISTRIBUTIONS Mål: Grunnleggende innsikt i teknikker for å utvikle distribusjonsprosesser med krav til effektivitet, leveringsservice og konkurransekraft. Tema: Distribusjon og konkurransekraft, distribusjonskanaler, planlegging av distribusjonssystemer, warehousing, fraktløsninger, operativ ledelse av distribusjonssystemer, økonomisk optimalisering Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av alle øvinger må være godkjent før endelig karakter settes. Lengde på eksamen: 5 timer ALM302V ENGELSK ENGLISH Mål: Forbedre skriftlig og muntlig beherskelse av språket. Tema: Forståelse av teknisk engelsk, oversettelse av tekster fra norsk til engelsk. Språk, grammatikk og repetisjon avhengig av studentmassens behov. Skriving av søknader, muntlige oppgaver, filmreportasje, litteratur og orddannelse. Obligatoriske arbeidskrav: 1 skriftlig og 1 muntlig øving, som må være godkjent før endelig karakter settes. Tillatte hjelpemidler: Dictionary: English- English Anbefalt litteratur: Utdelt lærestoff. MAL301T DRIFTSLOGISTIKK OPERATIONS LOGISTICS Mål: Grunnleggende innsikt i teknikker for å utvikle effektive driftsprosesser og for å ivareta pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet for et teknisk system i driftsfase. Tema: Kartlegging av driftsoppgaver, risikostyring, vedlikehold og driftssikkerhet, levetidsanalyser, styring av reservedeler Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av alle øvinger må være godkjent før endelig karakter settes. Emneansvarlig: Terje Skarlo KMT306T FORNYBAR ENERGI RENEWABLE ENERGY Mål: Innføring i fornybar energi, energieffektivisering og energilagring. Tema: Ulike former for fornybar energi: Vannkraft, små vannkraftverk, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, tidevannskraft, saltkraft, geotermisk energi. Sammenligning av fornybar energi med andre former for elektrisitetsproduksjon som kullkraft, gasskraft og kjernekraft; Halvlederteknologi for solceller. Varmepumper, varmegjenvinning; Hydrogen som energibærer, hydrogenproduksjon, hydrogenlagring, hydrogensikkerhet, brenselceller, energilagring, batterier, strømningsbatterier, superkapasitorer. Undervisningsform: Forelesninger og regneøvinger Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av regneøvingene kreves godkjent og innlevert før gjeldende tidsfrister. 87

4 Oppslagsboken SI Chemical Data. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Håvard Karoliussen Anbefalt litteratur: Håvard Karoliussen: Fornybar Energi, kompendium HiST ALM010M FYSIKK PHYSICS Mål: Kunnskap om sentrale begreper innen mekanikk, grunnleggende statikk, termodynamikk og fluiddynamikk, samt trening i matematisk beskrivelse av fysiske prosesser. Tema: Fart og akselerasjon. Arbeid og energi. Bevegelsesmengde, impuls og kollisjoner. Vinkelhastighet og vinkelakselerasjon. Rotasjonsdynamikk. Treghetsmoment. Spinn. Krefter. Statisk moment. Momentsetningen. Temperaturbegrepet. Kalorimetri. Energitransport. Trykk. Krefter på flater. Oppdrift. Fluidstrøm. Bernoullis likning. Viskositet. Reynolds tall. Strømning i rør. Undervisningsform: Forelesninger og øvingsaktiviteter på læringslab. Obligatoriske arbeidskrav: 70 % deltakelse i øvingsaktiviteter. Vurderingsmetode: Mappevurdering Emneansvarlig: Knut Bjørkli Anbefalt litteratur: Hugh D. Young and Roger A. Freedman: University Physics, Pearson Addison Wesley, 12. utg.. Gunnar Aune: Mekanikk, statikk og fasthetslære, Tapir, Utdelte kopier. MAL302T INFORMASJONSSYSTEMER INFORMATION SYSTEMS Mål: Grunnleggende innsikt i hvordan logistikkens informasjonssystemer virker. Tema: ERP med moduler for produktdata, salg, lagerstyring, material- og produksjonsstyring, innkjøpsstyring, vedlikeholdsstyring, datafangst. Obligatoriske aktiviteter: Prosjektarbeid Vurderingsmetode: Prosjektarbeid MAL013T INNKJØP OG FORSYNINGS- LEDELSE PURCHASING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Mål: Forståelse for hvordan innkjøpsfunksjonen påvirker virksomheters lønnsomhet og måloppfyllelse. Tema: Innkjøpets rolle i SCM. Forsyningsstrategi. Leverandørsamarbeid. Outsourcing, Innkjøp og IKT. Innkjøpsteknikker og rutiner. Offentlig innkjøp. Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av alle øvinger må være godkjent før endelig karakter settes. Lengde på eksamen: 5 timer Emneansvarlig: Terje Skarlo Anbefalt litteratur: KMT001M KJEMI OG MILJØLÆRE CHEMISTRY AND ENVIRONMENT Mål: Grunnleggende kunnskaper i kjemi og kjemiens betydning for industri, miljø og det moderne samfunn. Tema: Kjemi: atomers oppbygning, kjemisk bindingslære, støkiometri, navnsetting, gasser, reaksjoner i vann, løselighetslikevekter, redoksreaksjoner, elektrokjemi samt organisk kjemi. Miljølære: Økologi, luftforurensning, vannforurensning, renseteknologi, energi, avfallsbehandling samt teknisk miljøanalyse, miljørevisjon, internkontroll, livsløpsvurdering (LCA) og arbeidsmiljø. Obligatoriske aktiviteter: Kjemidelen krever: 2 av 3 teoriøvinger, samt 3 obligatoriske 88

5 laboratorieøvinger med rapportskrivning. Miljødelen innbefatter et obligatorisk skriftlig prosjekt. Dette utføres av en arbeidsgruppe. Etter innlevering og godkjennelse av prosjektet skal dette presenteres i plenum. Undervisningsform: Forelesninger og laboratoriearbeid. (teller 80 %) og miljøprosjektet (20 %). Lengde på eksamen: 4 timer Tillatte hjelpemidler: Kalkulator HP30S, Citizen SR270 eller Citizen SR270X. Paul T. Cappelen: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Olav Bjørlo Anbefalt litteratur: Nils Chr. Boye: Kjemi og miljølære, 4. utg, Oslo, Utdelt lærestoff. MAL303T KVALITETSSYSTEMER OG INTERNKONTROLL QUALITY SYSTEMS AND HSE Mål: Grunnleggende kunnskaper innen oppbygging av et kvalitets- og internkontrollsystem i små og mellomstore virksomheter. Tema:, Kontinuerlig forbedring, problemløsningsverktøy, Quality of Design, Quality of Conformance, statistiske metoder, ISO serien. Internkontrollforskriften og viktige verneområder. Kvalitets- og sikkerhetsrevisjoner. Obligatoriske aktiviteter: Gruppearbeid med presentasjon Emneansvarlig: Gry-Lene Johansen Pensumlitteratur: Oppgis ved kursstart. MAL602V LEDELSE AV INTEGRERTE LEVERANSEKJEDER (SCM) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Mål: Innsikt i hvordan integrerte verdikjeder kan etableres og styres mest mulig effektivt. Vekt på å finne løsninger på de utfordringene som ligger i å integrere bedrifter i en kjede. Tema: Innføring i begrepet supply chain management, Nettverkskonfigurering i logistikk og distribusjon, Lagerstyring og risikofordeling, Verdien av informasjon, Integrering i verdikjeden, Strategiske allianser, Innkjøps- og outsourcingsstrategier, Internasjonale forhold ved integrering av verdikjeder, Koordinert produktutvikling og etablering av integrerte verdikjeder, Kundeverdi, Informasjonsteknologi, Beslutningsstøttesystemer. Obligatoriske innleveringer: 3 caseoppgaver. Undervisningsform: Forelesninger, gruppearbeid, caseoppgaver, et spill som følger boken. Vurderingsmetode: 3 caseinnleveringer med presentasjon som alle teller likt. ALM001M MATEMATIKK 1 MATHEMATICS 1 Mål: Forståelse for matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder, med sikte på anvendelser i andre emner i utdanningen og i framtidig yrke og videreutdanning. Tema: Inverse funksjoner. Derivasjon, grenseverdier, integrasjon, integrasjonsmetoder. Numeriske metoder. Karakterkrav: Alle matematikkemner må være bestått for å få adgang til Matematikk 4 Obligatoriske arbeidskrav: 4 av 5 obligatoriske øvinger må være godkjent før endelig karakter settes... 89

6 Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng og Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal, 8. utgave. Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2 X. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Eirik Spets Anbefalt litteratur: James Stewart: Calculus, Early Transcendentals, Brooks/Cole, 6. utgave, ALM002M MATEMATIKK 2 MATHEMATICS 2 Mål: Forståelse for matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder, med sikte på anvendelser i andre emner i utdanningen og i framtidig yrke og videreutdanning. Tema: Separable differensiallikninger, Eulers metode, komplekse tall, lineære differensiallikninger av 1. og 2. orden, parametrisering av kurver, lineære likningssystemer, matriser, vektorrom, koordinattransformasjoner, determinanter, egenverdier og egenvektorer, diagonalisering av matriser, system av lineære differensiallikninger, tallfølger, Taylor- og Maclaurinrekker. Karakterkrav: Alle matematikkemner må være bestått for å få adgang til Matematikk 4. Lengde på eksamen: 5 timer Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng og Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal, 8. utgave. Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2 X. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Roar Berge Anbefalt litteratur: James Stewart: Calculus, Early Transcendentals, Brooks/Cole, 6. utgave, John R. Søyland: Lineær algebra, Tapir, 3. utgave, ALM201M MATEMATIKK 3 MATHEMATICS 3 Mål: Forståelse for matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder, med sikte på anvendelser i andre emner i utdan-ningen, og i framtidig yrke og videreutdanning. Tema: Kjeglesnitt, sylindrer og kvadratiske flater, funksjoner av to eller flere variable, nivåkurver, partiell derivasjon, lineær tilnærming, gradientvektor og retningsderivert, maksimum og minimum for funksjoner av to variable, dobbeltintegral over rektangler også med bruk av polarkoordinater, dobbeltintegral over generelle flater, anvendelser av dobbeltintegral, Fourierrekker. Karakterkrav: Alle matematikkemner må være bestått for å få adgang til Matematikk 4. Obligatoriske arbeidskrav: 4 av 5 obligatoriske øvinger må være godkjent før endelig karakter settes... Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng og Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal, 8. utgave. Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2 X. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Terje Meisler Anbefalt litteratur: James Stewart: Calculus, Early transcendentals, Brooks/Cole, 6. utgave, ALM304V MATEMATIKK 4 MATHEMATICS 4 Mål: Utdype den matematiske forståelsen ut over det de obligatoriske matematikkemnene gir, slik at studentene settes i stand til å følge naturvitenskapelige og tekniske emner på universitetsnivå. Emnet skal kvalifisere for opptak til sivilingeniørutdanningen (mastergrad) 90

7 ved NTNU og ved de øvrige sivilingeniørutdanningene. Tema: Parameterframstilling og polarkoordinater. Vektorer og geometri i rommet. Vektorfunksjoner. Funksjoner av flere variable. Partielle deriverte. Multiple integraler. Vektoranalyse. Partielle differensiallikninger. Bygger på/forutsetter: Emnet bygger på grunnlagsemnene i matematikk. For å få adgang til emnet kreves det at emnene Matematikk 1, 2 og 3 eller Matematikk 1 og 2 fra EDT er bestått. Obligatoriske arbeidskrav: 4 av 5 øvinger må være godkjent før endelig karakter settes... Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng og Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal, 8. utgave. Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2 X. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Terje R. Meisler Anbefalt litteratur: James Stewart: Calculus, Early Transcendentals, Brooks/Cole, 6. utgave, Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, 9. utgave, ALM303V REGNSKAP ACCOUNTING Mål: Grunnleggende innføring i årsregnskapet, regnskapsføring av grunnleggende forretningstilfeller, vurdering av sentrale regnskapsposter og utarbeidelse av resultatregnskap og balanse i samsvar med norsk regnskapslovgivning. Innføring i utarbeidelse av kontantstrømoppstillinger. Tema: Hvorfor utarbeider vi regnskap? Sentrale brukergrupper til årsregnskapet. Regnskapsføring av grunnleggende forretningstilfeller. Introduksjon til balansen. Dobbelte bokholderis prinsipp. Inntekter og kostnader. Avslutning av regnskapet. Innføring i årsregnskapet. Tidspunkt for føring av transaksjoner periodisering. Vurdering og verdsetting av en del sentrale regnskapsposter. Utbytteregler. Utarbeidelse og oppstilling av resultatregnskap og balanse. Kontantstrømoppstillinger Obligatoriske aktiviteter: 4 av 5 obligatoriske øvinger må være godkjent før endelig karakter settes. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator HP30S, Citizen SR270 eller Citizen SR270X. Emneansvarlig: Audun Grøm Anbefalt litteratur: Trond Kristoffersen: Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Fagbokforlaget, 2. utgave, Trond Kristoffersen: Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Oppgavesamling, Fagbokforlaget, 2. utgave, ALM200M STATISTIKK PROBABILITY AND STATISTICS Mål: Forståelse av riktig informasjonsbehandling og hvordan statistiske metoder kan benyttes i en planleggings-, kontroll- og beslutningsfase. Oppnå grunnlag for videre anvendelse i utdanningen og i framtidig yrke og videreutdanning. Tema: Beskrivende statistikk inkludert sentralmål og spredningsmål. Sannsynlighetsregning. Ulike diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Punkt- og intervallestimering. Hypotesetesting (Z-test, t-test og p- verdi). Korrelasjon og lineær regresjon. Studieprogramtilpassede eksempler. Programvare vil benyttes i undervisningen og som en del av øvingsopplegget. Obligatoriske aktiviteter: 5 øvinger. 4 øvinger må være godkjent før endelig karakter settes.. Emneansvarlig: Ståle Lund Ramstad 91

8 Anbefalt litteratur: Per Chr. Hagen: Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk, Cappelen, 2007 (5. utgave). MAL012T TRANSPORTMEKANIKK TRANPORTATION MECHANICS Mål: Forstå statikkens og fasthetslærens grunnprinsipper. Grunnleggende kunnskaper om sikring av last i lastbærere og på transportmidler. Tema: Mekanikkens grunnbegreper, statikk og fasthetslære, sikring av last under lasting og transport, multimodale transporter, likevekt, statisk og dynamisk stabilitet. og lab.oppgaver. Obligatoriske aktiviteter: 9 øvinger og 4-5 laboratorieoppgaver. 2/3 av øvingene og alle laboratorieoppgavene kreves godkjent før endelig karakter settes.. Lengde på eksamen: 5 timer. Tekniske tabeller av J. Johannessen, Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Gunnar Aune Anbefalt litteratur: Gunnar Aune: Mekanikk, statikk og fasthetslære, Tapir, Institutet för transportforskning: Securing of Cargo, Stockholm, MAL305T TRANSPORTRETT TRANSPORT LAW Mål: Bred oversikt over nasjonale og internasjonale lovregler, konvensjoner og rettspraksis innenfor handels- og transportrelatert virksomhet, hvor også vare- og ansvarsforsikringer inngår. Tema: Nasjonal- og internasjonal godstransport, lovvalgsregler og tvisteløsninger, herunder sjøtransport inkl. felleshavari, veg-, jernbaneog lufttransport, multimodal transport og spedisjon og prosjekt. Obligatoriske aktiviteter: Øvinger, 3 av 4 kreves godkjent, og 2 prosjekt før endelig karakter settes. Vurderingsmetode: 2 prosjekt, som teller likt. Emneansvarlig: Frode Kirkhus Anbefalt litteratur: Norges lover (siste utg.) Håkon Rønnevig: Transportrett, siste utg. (Vett & Viten) NSAB 2000 m/kommentarer(nordisk speditørforbund) York Antwerpen Reglene 1994 (Særtrykk). Evt. annet utdelt materiale. MAL211T TRANSPORTTEKNOLOGI TRANPORTATION TECHNOLOGY Mål: Grunnleggende, og på enkelte områder mer omfattende, praktiske kunnskaper om transportmidler, gods, emballasje og emballering, lastbærere, transportavvikling, godshåndtering og lagringsforhold. Oppnå grunnlag for vurdering og valg av transportmiddel, lastbærer, emballasje, ut fra et helhetssyn. Tema: Godstransport, og faglig innføring i transportteknologiens betydning og påvirkningskraft i logistikkjeden. Transportmidler/infrastrukturen/ transport og miljø. Håndteringsmetoder/utstyr/ kapasiteter. Losse-, lasteog lagerteknikk. Merking, sporing og kontroll av lastbærer og gods. Klassifisering av gods. Farlig gods. Emballasje og emballering. Termotransport/Lasteromsmeteorologi. Sikring av last. Utviklingstrender og planer, nasjonalt/internasjonalt. Transportteknisk terminologi. Undervisningsform: Forelesninger/ gjesteforelesninger, case, øvinger, ekskursjoner. Obligatorisk aktiviteter: Prosjekt. Øvinger, hvorav 2/3 kreves innlevert innen fristen og godkjent før endelig karakter settes. Ekskursjoner med rapportering. (teller 2/3) og prosjekt (teller 1/3). Lengde på eksamen: 4 timer Tillatte hjelpemidler: Ingen Emneansvarlig: Otto H. Wikerøy 92

9 Anbefalt litteratur: Bjørn Foss og Helge Virum: ransportlogistikk, Gyldendal År Svein Flusund: Lastsikring, Yrkeslitteratur as Nasjonal transportplan ADR/RID IMDG (siste utgave). Forelesningsnotater. Web henvisninger. MAL601V TVERRFAGLIG PROSJEKTERING INTERDISCIPLINARY PROJECT Mål: Grunnleggende forståelse for tverrfaglig (bygg, elektro, vvs og logistikk) samarbeid som basis for sikker og profesjonell gjennomføring av prosjektering- og byggeprosesser. Tema: Tverrfaglig samarbeidsmetoder ved hjelp av metodene i CCD (concurrent design). Lean Construction, Bygningsinformasjonsmodeller BIM, og med bruk av dataverktøy for de ulike fagretningene. Undervisningsform: Forelesninger, sesjonsbaserte samlinger, prosjektarbeid Obligatoriske aktiviteter: Øvinger og prosjekt Vurderingsmetode: Prosjekt Tillatte hjelpemidler: Spesialverktøy for de valgte fagområder Pensumlitteratur: Forelesningsnotater Mål: Grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og innsikt i og trening i bruk av sentrale bedriftsøkonomiske analysemetoder som grunnlag for planlegging og kontroll. Tema: Forskjellige selskapsformer. Presentasjon av et årsregnskap. Analyse av rentabilitet, likviditet, soliditet og finansieringsstruktur. Vurderingsregler for eiendeler og gjeld. Kostnadsanalyser. Etterspørselsteori og prisdannelse. Overskuddsmaksimering. Beregning av tilleggssatser, selvkost og minimumskost. Nullpunktanalyser. Investeringskalkyler. Beregning av kapitalbehov og finansiell styring. Kapitalrasjonalisering med optimalisering av innkjøpsstørrelse. Obligatoriske aktiviteter: 4 av 5 obligatoriske øvinger må være godkjent før endelig karakter settes.. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator HP30S, Citizen SR270 eller Citizen SR270X. Emneansvarlig: Audun Grøm Anbefalt litteratur: Banken og Nyhuus: Innføring i bedriftsøkonomi, Cappelen, 1999 ALM200S ØKONOMISK STYRING CORPORATE FINANCE 93

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring STUDIEPLAN Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling En grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning på 180 studiepoeng som kan tas

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger 3 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer