Gradsdagen Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17."

Transkript

1 Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015

2 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration Hvilke forutsetninger og omstillingsevner har Jøtul for å implementere postponement? Hege Helland Veiledning av/under supervision of: Jens Bengtsson Postponement - en studie om muligheter og hindringer for implementering i industribedriften Jøtul Med utgangspunkt i teori om forsyningskjeden og postponement har jeg sett på forutsetninger og omstillinger som bør være på plass for implementering av strategien. Analysen er basert på den norske industribedriften Jøtul, som har hovedbasen på Kråkerøy i Fredrikstad. Jøtul opplever store usikkerheter i etterspørselen som følge av sesongvariasjoner, dette medfører at selskapet sitter med store ferdigvarelager og derav store lagerkostnader. Samtidig sliter Jøtul med høye produksjonskostnader som følge av at de har hovedproduksjonen i høykostlandet Norge. Hovedfunnene i analysen min er at forutsetningene når det gjelder markedsfaktorene er på plass for at Jøtul skal kunne implementere produksjonspostponement i fremtiden, samtidig som de allerede i en viss grad har tatt i bruk logistikk postponement. Når det kommer til prosess- og produktfaktorene har Jøtul per dags dato få av forutsetningene som må til for implementering av produksjonspostponement. For å implementere denne strategien må de derfor omstille deres prosesser til å omfatte modulisering, prosess- og komponentstandardisering. De ulike typene av postponement er likevel ikke like aktuell for alle av produkttypene til Jøtul på grunn av den ujevne fordelingen av etterspørselen. Siden de moderne ovnene har størst etterspørselsusikkerhet vil det være mest hensiktsmessig for Jøtul å implementere produksjonspostponement på disse produkttypene. Based on the theory of supply chain management and postponement, I have looked at assumptions and adjustments required to implement postponement strategies. The analysis is based on the Norwegian industrial company Jøtul, whose main operations is at Kråkerøy in Fredrikstad. Jøtul experiencing high demand uncertainty due to seasonal fluctuations. This implies that the company is required to hold a high level of finished goods and hence has large inventory costs. At the same time, Jøtul faces high production costs as a result of having their primary operations in the high-cost country Norway. The main findings of my analysis is that the in terms of market conditions, Jøtul should benefit from implementing the manufacturing postponement in the future. Today, Jøtul has, to some extent implemented logistics postponement. Regarding process- and product-factors, Jøtul has few fitting properties needed to implement manufacturing postponement. In order to implement the manufacturing postponement, Jøtul must modify its processes to include modulation, process- and component standardization. Due to the uneven demand among the different wood stoves, I found that the different postponement strategies only fit some of the different product types. Because the modern wood stoves have the highest demand uncertainty, I found that Jøtul would benefit from implementing manufacturing postponement on these products.

3 Master i økonomi og administrasjon / Master degree in Economics and Administration Prisen for færre priser En teoretisk studie av mulig effektivitetsgevinst ved innføring av nodeprising i den norske delen av det nordiske kraftmarkedet. The Price of Fewer Prices A theoretical study of possible efficiency gains from imposing nodal pricing the Norwegian part of the Nordic power market. Eivind N. Skjærven Veiledning av/ under supervision of: Torstein Bye og Olvar Bergland Organisering av kraftmarkeder har vært et sentralt emne innen energiøkonomi siden bølgen av deregulering på slutten av og tidlig 1990-tallet. Nodeprising av kraft er anerkjent som den samfunnsøkonomisk mest effektive måten å håndtere flaskehalser i et kraftnett. I NordPool-området benyttes ikke denne markedsorganiseringen, men en forenklet soneprismodell som krever spesialregulering innen sonen. I denne masteroppgaven benyttes betinget optimering til å løse en forenklet optimal lastflytmodell. Dette gjøres for et teoretisk nettverk for å gi et estimat på mulige effektivitetsgevinster ved et nodeprisregime kontra soneprising i den norske delen av NordPool. Selv om modellen er en vesentlig forenkling av det faktiske problemet, gir analysen med mine forutsetninger indikasjoner på at betydelige effektivitetsgevinster er realiserbare. Organization of power markets has been a central topic in energy economics since before the wave of deregulation in the late 1980s and early 1990s. Nodal pricing of electricity is widely acknowledged as the optimal regime for handling transmission bottlenecks in a network. In the NordPool area, a simplified zonal price regime is applied. The management of bottlenecks in this regime requires the network administrators to perform counter trade within predefined zones. In this Master thesis, I implement a constrained optimization formulation of a simplified optimal load flow model. The model handles a theoretical network and yields estimates for possible efficiency gains from changing from zonal pricing to nodal pricing in the Norwegian part of the NordPool area. Although the actual problem is much more complex than what is included in the model, it indicates the possibility of substantial efficiency gains.

4 Master i økonomi og administrasjon/ Master in Business Administration Håndtering av manglende pasientoppmøte En studie av to poliklinikker ved Oslo universitetssykehus Helsetjenesten står overfor store utfordringer hva gjelder lange sykehuskøer og variasjon i tjenestenes effektivitet. Årsakene til lange indirekte ventetider og dårlig ressursutnyttelse er mange, og kan blant annet tilskrives forhold som organisering, eierskapsstrukturer, finansiering av helsetjenestene og selve timeplanleggingen. Helsehjelp er å regne som et begrenset gode, noe som nødvendiggjør effektive rasjoneringsmekanismer. På bakgrunn av knappe ressurser kan pasienter sies å ha et kollektivt ansvar til å møte til sine avtalte timer. Allikevel anslår tall fra Helse- og omsorgsdepartementet at over pasienter årlig uteblir fra polikliniske konsultasjoner. Dette er uheldig for ressursutnyttelsen i sykehusene, og det vil slå negativt ut i den allerede lange sykehuskøen. Som et tiltak for å redusere problemet ble det fra januar 2015 lovbestemt at det tilfaller pasienten et gebyr på 640 kroner hvis det unnlates å møte til avtalt konsultasjon. Foreliggende studie tar dermed sikte på å vurdere om nevnte tiltak gir ønskede resultater i form av økt oppmøte. Etterfølgende vurderes virkningen av økt oppmøte på prestasjonsmålene kølengde, ventetid, ressursutnyttelse og arbeidstid. Til formål om å øke ressursutnyttelsen og pasientflyten ytterligere, vurderes det om Yield management-teknikken, overbooking, er et passende tiltak på grunnlag av dets innvirkning på prestasjonsmålene. Det gis nærmere en indikasjon på hvilke overbookingsdesign som synes mest hensiktsmessig. For å kunne besvare overnevnte problemstillinger er det i studien gjort analyser av aktivitetsdata tilknyttet to utvalgte poliklinikker ved Oslo Universitetssykehus HF. Dette med formål om å kunne treffe beslutninger i forhold til effekt av gebyrtiltaket. Arena Software Simulation er benyttet for å kunne vurdere innvirkningen av økt oppmøte på de ulike prestasjonsmålene. Videre er programvaren anvendt for å vurdere overbooking som tiltak, samt ved anbefaling av egnet design og mønster. Resultatene fra studien indikerer at oppmøteprosentene ved de utvalgte poliklinikkene etter gebyrtiltaket, ikke synes å være signifikant forskjellig fra perioden før tiltaket. Dette strider i mot forventet effekt av finansielle sanksjoner, som fremgår av mikroøkonomisk teori. Verdien på samtlige prestasjonsmål synes å øke ved økt oppmøte. Tatt prestasjonsmålene i betraktning, anbefales ikke overbooking som et eget tiltak. Gitt at overbooking benyttes, er de mest hensiktsmessige designene front-loading med én ekstra pasient (F1) og front-loading før og etter lunsj med tre pasienter ekstra ved hvert tidspunkt (F3+L3). Lina Sofie Gulbrandsen og Jeanette Wulff Tollefsen Veiledning av/under supervision of: Kolbjørn Christoffersen Norwegian health services are facing major challenges in terms of patient waiting time and efficiency variation. The reasons for long waiting queues and poor resource allocation are many, and attributable conditions can be, among others, organization, ownership structures, health care funding and scheduling. Health care is a limited resource, which necessitates effective ration mechanisms. Based on the limited resources there can be claims that patients have a joint responsibility for attending their scheduled appointments. However, numbers from the Health Care department estimates over missed outpatient consultation appointments each year. This is unfortunate for hospital resource allocations and has a negative effect on the already extensive waiting period. As a measure to reduce the problem, there was in January 2015 established a penalty fee for NOK 640 for missed appointments. The present study takes thus the aim of assess whether the said intervention gives the desired results in terms of increased attendance. Subsequently, the effect of increased attendance by following performance criteria; queue length, waiting time, resource allocations, and working time will be considered. In order to increase use of resources and patient flow further, the Yield management technique overbooking is considered an appropriate initiative, based on its effect on performance targets. Indication of appropriate overbooking designs is given. To address the above issues, analysis of the activity data has been done associated with two chosen polyclinics at Oslo University Hospital HF in order to make decisions regarding the effect of the penalty fee. Arena Software Simulation is used to evaluate the influence of increased attendance at the various target measures. Furthermore, the software is also utilized to estimate overbooking as an intervention, as well as recommendations of appropriate designs and patterns. The results indicate that attendance percentage at the chosen polyclinics after fee interventions; do not appear to be significantly different from the period before fee interventions. This is inconsistent with the expected effect of financial sanctions, as stated by microeconomic theory. Value of all performance measures appear to increase by increased attendance. Taken performance criteria into account, we do not recommended overbooking as an appropriate intervention. Given that overbooking is utilized, the most appropriate designs are front-loading with one extra patient (F1) and front-loading before and after lunch with three extra patients at each time (F3+L3).

5 Master i økonomi og administrasjon Jenny Doseth Opstad og Åshild Lund Er det kinesiske aksjemarkedet effisient? Veileder: Professor Ole Gjølberg - En empirisk analyse i perioden SAMMENDRAG Denne masteroppgaven tester for effisiens på svak form i det kinesiske aksjemarkedet. Formålet er å undersøke om man kan oppnå profitable handelsstrategier ved å analysere historiske avkastninger. Problemstillingen er dagsaktuell da myndighetene i Beijing arbeider med å knytte de kinesiske markedene på fastlandet tettere sammen med verdensmarkedet. Vi studerer det kinesiske aksjemarkedet representert ved Shanghai Composite Index(SSEC), Shenzhen Composite Index(SZSC) og Hang Seng Index(HSI) i perioden I analysen av de ulike aksjeklassene har vi kun tatt utgangspunkt i de aksjeklassene som er listet på de kinesiske børsene. Amerikanske S&P 500 blir brukt som benchmark. For å belyse problemstillingen undersøker vi om det finnes seriekorrelasjon og kalenderanomalier i de kinesiske aksjemarkedene, samt lead-lag forhold og volatilitetsoverføringer mellom de ulike markedene. Våre funn indikerer at de kinesiske indeksene i økende grad blir påvirket av aksjemarkedet i USA. Vi finner signifikante gjensidige volatilitetsoverføringer og lead-lag forhold mellom S&P 500 og HSI, samt S&P 500 og SSEC. SZSC er tilsynelatende mindre sårbar for svingninger i de andre markedene, men lar seg i stor grad predikere av tidligere avkastning og volatilitet i eget marked. Analysene avdekker ulik grad av seriekorrelasjon for de forskjellige indeksene. Kalenderanomaliene er sterkest for fastlandsbørsene, SSEC og SZSC, hvor vi finner signifikante ukedagseffekter og høytidseffekter. Vi finner også at en handelsstrategi basert på tall som er ansett som lykkebringende i kinesisk kultur gir signifikant meravkastning for HSI. På bakgrunn av resultatene fra analysen forkaster vi hypotesen om at det kinesiske aksjemarkedet er effisient på svak form. A- og H-indeksen er tilsynelatende mer effisient enn de tre andre aksjeklassene. ABSTRACT This thesis tests for weak form efficiency in the Chinese stock market. The purpose is to examine whether one can achieve profitable trading strategies by analyzing historical returns. The issue is topical, as the authorities in Beijing are working on linking the Chinese mainland markets more closely with the world markets. We study the Chinese stock market represented by the Shanghai Composite Index (SSEC), Shenzhen Composite Index (SZSC) and Hang Seng Index (HSI) from January 1995 to January In the analysis of the different share classes, we have only included the share classes listed on the Chinese stock exchanges. US S&P 500 is used as a benchmark. To highlight the issue, we examine whether there is serial correlation and calendar anomalies in the Chinese stock markets, as well as lead-lag relationships and volatility transmission between different indices. The US equity market increasingly influences the Chinese indices. We find significant volatility transmission and lead-lag relationship between S&P 500 and HSI, and S&P 500 and SSEC. SZSC is apparently less vulnerable to fluctuations in the other markets, but can be predicted by its own past return and volatility. The analysis reveals varying degrees of serial correlation for the different indices. The calendar anomalies are strongest for the stock exchanges in Mainland China, where we find significant day-of-theweek effects and holiday effects. We also find that a trade strategy based on numbers that are considered auspicious in Chinese culture provides statistically significant excess return for HSI. Based on the results of the analysis we reject the hypothesis that the Chinese stock market is week form efficient. A-shares and H-shares are seemingly more efficient than the other three share classes.

6 Master i Entreprenørskap og Innovasjon / MSc Entrepreneurship and Innovation Hvordan påvirker peer mentoring entreprenøriell læring og mestringsforventning i høyere entreprenørskapsutdanning? Min masteroppgave ser her på hvordan en peer mentor kan øke entreprenøriell læring og mestringsforventning hos en mentee. Per Olav Erstad For å forske på temaet benytter studien et peer mentorprogram ved Norges Miljøog Biovitenskapelige Universitet som case. Her har det blitt gjennomført åtte dybdeintervju, to erfaringssamlinger, og det er blitt samlet inn fem refleksjonsrapporter fra menteene. Studien viser til at peer mentoring fører til økt læring og mestring. Mentor bidrar her med støtte, bekreftelse, erfaringsdeling og refleksjon, som kan føre til læring av entreprenørielle kapabiliteter. Videre så bidrar mentoren med verbal overtalelse, og menteens vikarierende observasjon fører til at mentoren blir en modell for entreprenøriell aktivitet. Det vises også til enkelteksempler som viser potensialet til en støtterelasjon som mentoring. Veiledning av / under supervision of: Elin Kubberød My master thesis looks at how a peer mentor can increase entrepreneurial learning and self-efficacy within a mentee. To do research on this topic the study uses a peer mentor program at the Norwegian University of Life Sciences as a case. It has been conducted eight in-depth interviews, two experience-based group sessions, and there have been collected five reflection reports from the mentees. The study shows that peer mentoring leads to increased learning and self-efficacy. The mentor contributes with support, affirmation, experience sharing and reflection, which can lead to learning entrepreneurial capabilities. Furthermore, the mentor contributes with verbal persuasion, and the mentees vicarious observation causes the mentor to become a model for entrepreneurial activity. There is also individual examples that show the potential in a support relationship as mentoring.

7 Master i Entreprenørskap og Innovasjon/ Master in Entrepreneurship and Innovation How to Achieve an Advantageous use of Biomass Heating for Greenhouses in Rogaland? Can a prepared diffusion-process implement the innovation bio-heating in production of greenhouse-vegetables where natural-gas is existing heat source? Samandrag Tema for oppgåva er biovarme som framtidig energiberar for grønsakproduksjon i veksthus. Oppgåva handlar om produksjon av veksthusgrønsaker i Rogaland der dei fleste veksthusa er oppvarma av naturgass. Biovarmeanlegg i veksthus er teke lite i bruk i denne regionen. Dette er ei utvikling som er annleis enn resten av landet der bruk av biovarme er aukande. Eg har sett på kva som er annleis for Rogaland, og kva som kan muleggjere bruk av biovarme også her. Grunnleggjande teori for oppgåva er diffusjonsteori knytt til innovasjon. Empiri er kvalitative intervjusamtalar med eit utval respondentar som er veksthusprodusentar og nokre som arbeider med biovarmesal i ulike roller. I tillegg er det innsamla kvalitativt materiale og innsamla annan informasjon. Dette innsamla materialet er brukt saman for å indusera ny kunnskap i analysedelen og dette er vidare samla og behandla i drøftingsdelen. Resultat av drøftingsdelen er samanfatta i konklusjon som svarer på problemstilling. Funna i konklusjon er at ein tilrettelagt diffusjonsprosess kan implementera biovarme i produksjon av veksthusgrønsaker. Ved å skape eit pilotanlegg som fungerer som eit demonstrasjonsanlegg for veksthus, vil diffusjonsprosessen og organiseringa rundt denne, bringe biovarme inn i det sosiale systemet som utgjer konteksten for veksthusproduksjon. For å muleggjere dette, trengs ein endringsagent. Endringsagent er ein person som gjennom kompetanse og tillit får tilgang til, og allokerer dei nødvendige ressursar for gjennomføring av prosjektet. Ein person kan bli endringsagent ved å etablere og byggje eit fag og personnettverk rundt sin kompetanse, og dra fordeler av det. Biovarme bør ikkje fullt ut erstatte naturgass ved implementering på dette tidspunkt. Naturgass bør fortsatt brukast i eit omfang som gir tilstrekkeleg Co2- gjødsling til produksjonen. Sigmund Havn Rettleiing av/ under supervision of: Anders Lunnan The topic is bio-heating as a future energy-carrier for vegetable production in greenhouses. The task is the production of greenhouse vegetables in Rogaland where most greenhouses are heated by natural gas. There is no established biomass heating plants in greenhouses in this region, a development that is different from the rest of the country where the use of biomass heating is growing. I have seen what is different in Rogaland, and what that might enable the use of biomass heating also here. Basic theory for the task is diffusion related to innovation. Empiricism is qualitative interview discussions with a range of respondents who are greenhouse producers and persons working with biomass heating sales in different roles. In addition, it is collected qualitatively material and other useful collected information. This collected material is used together to induce new knowledge in the analysis section and this is also collected and treated in the discussion section. The result of the discussion section is the same adopted in a conclusion that answers the question. The findings of the conclusion is: A facilitated diffusion can implement biomass heating in the production of greenhouse-vegetables. By creating a pilot plant that serves as a demonstration plant for greenhouses, the diffusion process and the organization around this, is bringing bio-heating into the social system constituting the context for greenhouse production. To enable them to run this there is needs of a change-agent. A changeagent is a person who through competence and confidence can access and allocate the necessary resources for implementation of the project. A person can be a change agent by establishing and building a competence and personal networks around their expertise, and benefit from it. Bio-heating should not fully replace natural gas by implementation at this time. Natural gas should continue to be used in a scope that provides sufficient Co 2 fertilization of production.

8 Investments in Wind Power - Profitability Analysis of the NBT II Windmill Park in Sindh, Pakistan Master i økonomi og administrasjon/ Master in Business Administration This paper investigates the profitability of the NBT II windmill farm in Sindh, Pakistan and the possible financial outcomes of the investment. Wind power investments are characterized by high initial capital expenditure and low operating costs. In recent years, the average construction cost of wind farms has decreased, which improves the competitiveness for windcgenerated energy compared to conventional fuels. There is a substantial shortage of electrical power in Pakistan and this attracts investors to investigate the opportunities for building more production capacity. This paper makes a thorough analysis of the investment environment in Pakistan and its current energy shortage. There are three stages of the analysis, Benchmark of the net present value Sensitivity analysis Monte Carlo simulation The required real rate of return on the investment is estimated to be 9,2%, given the risk involved in the project. This provides a static NPV of approximately 100 MUSD, while the internal rate of return is 12%. The sensitivity analysis identifies the availability of wind as one of the key drivers on the NPV. Wind statistics is used as the input in the Monte Carlo simulation of income revenue. The mean of estimated wind is 723,8 GWh/annum with a standard deviation of 105,7 GWh/annum. The outcome of 1000 simulations shows an average NPV of 66,2 MUSD and a standard deviation of 19 MUSD. The assessment provides an illustration of the need for a set tariff prior to the investment decision in order to deal with the high uncertainties and risks of the investment. One of the main risks is political risk; that the Government of Pakistan discriminates foreign investors by changing regulations or contracts governing the investment. According to today s regulations and market, with high subsidies through favorable tax breaks and prices, the wind farm investment appears profitable. Marie Hemstad Tørvold Veiledning av/under supervision of: Ole Gjølberg Denne masteroppgaven skal analysere lønnsomheten av NBT II vindmøllepark i Sindh, Pakistan, og de potensielle økonomiske utfallene av en slik investering. Vindkraftinvesteringer er preget av krav til høy startkapital og lave driftskostnader. Gjennomsnitts kostnaden for å utvikle en vindmøllepark har sunket de siste årene. Dette forbedrer konkurranseevnen for vindenergi sammenlignet med konvensjonelt drivstoff, som olje, gass og kull. Det er betydelig mangel på elektrisitet i Pakistan og det tiltrekker seg investorer til å undersøke mulighetene for investeringer i produksjonskapasiteten. Denne oppgaven gjennomfører en grundig analyse av investeringsprofilen i Pakistan og den nåværende energimangel. Lønnsomhetsanalysen består av tre deler; Referanse utfallet av netto nåverdi Følsomhetsanalyse Monte Carlo simulering Den anvendte realavkastnings kravet for investeringen er beregnet til 9,2%, gitt risikoen i prosjektet. Dette gir en statisk nåverdi på rundt 100 MUSD, og en internrenten på 12%. Sensitivitetsanalysen identifiserer årlig vind forutsetninger som en av hoved driverne av nåverdien, og på grunn av dette funnet er denne parameteren brukt i Monte Carlo simuleringen. Gjennomsnittet av estimert vind gir en kraftproduksjon på 723,8 GWh/år med et standardavvik på 105,7 GWh/år. Utfallet etter 1000 simuleringer viser en netto nåverdi på gjennomsnittlig 66,2 MUSD og et standardavvik på 19 MUSD. Vurderingene viser at for å redusere en høy risiko i prosjektet og gjøre investering i vind kraft attraktivt for en investor, er offentlige subsidier nødvendig. En av de viktigste risikoene er politisk risiko, spesielt rettet mot risikoen for at den Pakistanske staten diskriminerer utenlandske investorer og ikke møter sine kontrakts satte forpliktelser. I tillegg kommer en kommersielle risiko som særlig er basert på kapasitet i overføringsnettet. Ut i fra dagens regelverk og behovet for kraft i markedet er konklusjonen at dette ser ut til å være et lønnsomt prosjekt.

9 Master i økonomi og administrasjon/ Master in Business Administration Oljeprisens effekt på den norske kronekursen En empirisk analyse av hvordan fluktuasjoner i oljeprisen har påvirket den norske kronekursen i perioden Sindre Iversen og Magnus Leonhardsen Veiledning av/under supervision of: Ole Gjølberg Hvordan oljeprisen svinger og påvirker norsk økonomi gjennom valutakursen, vekker stor interesse i media og hos aktører i valutamarkedene. I denne analysen har vi valgt å bruke empirisk analyse gjennom regresjonsanalyse, kointegrasjon og feilkorrigeringsmodeller, for å studere oljeprisens effekt på kronekursen. Ved et ukentlig datasett fra analyserer vi hvordan en eventuell sammenheng mellom oljepris og kronekurs endres med hvilken valutakurs man analyserer. Det identifiseres forskjellige sammenhenger for hvordan oljeprisendringer har påvirket kronekursen på kort og lang sikt. Vi finner at negative oljeprissjokk påvirker kronekurs, men kun målt mot amerikanske dollar og euro. For britiske pund derimot påvirkes ikke valutakursen av oljeprissjokk. På lang sikt identifiserer vi ved kointegrasjonsanalysen kun signifikante sammenhenger mellom oljepris og kronekurs målt mot amerikanske dollar. Ved feilkorrigeringsmodellen identifiserer vi på kort sikt signifikante sammenhenger mellom oljepris og kronekurs målt mot amerikanske dollar, britiske pund og euro. Oljeprisen bruker likevel uendelig lang tid på å korrigere kronekurs tilbake til likevekt. How the oil price fluctuates and affects the Norwegian economy through the exchange rate arouses great interest through media and for the exchange rate market participants. In this analysis we have used empirical methods as regression analysis, co-integration and error correction models to study the effect of oil price changes on the Norwegian exchange rate. By using weekly data from we analyze how a possible relationship between the oil price and Norwegian exchange rate changes with which exchange rate that are analyzed. We identify evidence of different relationships for how changes in the oil price have affected the exchange rate in the short and long term. We find that negative shocks in the oil price affects only the Norwegian exchange rate measured against the US dollar and euro, while oil price shocks does not affect the Norwegian exchange rate when we measure against the British pound. In the long term, we find only cointegrating relationships between the oil price and the Norwegian exchange rate measured against the US dollar. In the short term analysis, the error correction model identifies significant relationship between the oil price and the Norwegian exchange rate measured against the US dollar, the British pound and the euro, but the oil price uses infinitely long time to correct the Norwegian exchange rate back to the long run equilibrium.

10 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administrasjon Selvkost vs TDABC i en produksjonsbedrift Full Cost vs TDABC in a Manufacturing Company Kristine Aaland Veiledning av/under supervision of: Jens Bengtsson Utgangspunktet for denne masteroppgaven er produktlønnsomhet og sammenligning av selvkostkalkyle og TDABC kalkyle. Fokuset vil være på om TDABC gir en mer nøyaktig fordelingen av indirekte kostnader og vurdering av lønnsomheten til de utvalgte produktene, enn det selvkostprinsippet gjør. Studien tar utgangspunkt i en norsk produksjonsbedrift. Bedriften har to produksjonslinjer, den ene produksjonslinjen driver med masseproduksjon av blokker, belegningsstein og støttemurer, mens den andre produserer vegger, plattendekke og andre elementer etter mål og ønske fra kunden. Selskapet benytter selvkostprinsippet i sine kalkyler. Resultatet av analysen er at TDABC kan være hensiktsmessig å benytte i lønnsomhetsvurdering i den avdelingen som driver med masseproduksjonen. Analysen indikerer at TDABC kalkylen har en mer nøyaktig fordeling av de indirekte kostnadene enn selvkostkalkylen. Siden de indirekte kostnadene er bedre fordelt kan den beregnede enhetskostnaden benyttes til å angi en ønsket pris ut fra ønsket fortjeneste, eller hvor mye de kan gi i rabatt på de ulike produktene og fortsatt ha fortjeneste. For avdelingen med ordreproduksjon er det mer usikkerhet rundt utbytte av å benytte TDABC kalkylen i lønnsomhetsvurderingen. Ved utarbeidelsen av kalkylen var det utfordringer knyttet til estimering av tidsbruken for støtteavdelingene og det førte til unøyaktig fordeling av de indirekte kostnadene. Summery The starting point for this thesis is product profitability and comparing the full cost calculation and TDABC calculation. The focus will be on whether TDABC gives a more accurate allocation of indirect costs and evaluation of the profitability of the products selected, than the full cost principle does. A Norwegian manufacturing company is the base for this study. The company has two production lines; one production line operates with mass production of blocks, paving stones and retaining walls, while the other produces walls, floors and other customized items. The company uses full cost principle in its calculations. The result of the analysis is that TDABC may be appropriate to use for product profitability evaluation in the department engaged in mass production. The analysis indicates that TDABC calculation have a more accurate distribution of the indirect costs than the full cost calculation. This gives a better-estimated unit cost, which can be used to set a needed price to obtain a desired profit, or indicate how much they can give in discounts on the various products and still have profit. For department with order production is more uncertainty surrounding the benefits of utilizing TDABC calculation by profitability analysis. There were challenges associated with estimating timescales for support departments and it led to inaccurate allocation of indirect cost.

11 Master i samfunnsøkonomi/ Master in Economics Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in EconomicsM Effekten av geografiske Master i samfunnsøkonomi/ faktorer på leveringspålitelighet Master degree in og Economics nettleie i distribusjonsnettet for strøm Norske nettselskaper opererer med ulik geografi som kan påvirke selskapets leveringspålitelighet og nettleie. Denne oppgaven har estimert effekten av geografiske faktorer på leveringspålitelighet og nettleie hos 121 norske nettselskaper i perioden Problemstillingen er å finne ut i hvilken grad geografiske forhold påvirker leveringspålitelighet og nettleie i distribusjonsnettet for strøm. Forbundet med dette undersøker oppgaven to hypoteser: (1) Nettselskaper med vanskelige geografiske forhold har lav leveringspålitelighet, (2) Nettselskaper med vanskelige geografiske forhold har høy nettleie. Problemstillingen og hypotesene besvares ved bruk av økonometriske analyser basert på tre ulike paneldatasett: (i) Langvarige avbrudd med varighet > 3 minutter (ii) Kortvarige avbrudd med varighet 3 minutter (iii) Nettleie for husholdninger Dataene er samlet inn fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). Datasett (i) og (ii) er hentet fra NVEs avbruddsstatistikk og datasett (iii) er hentet fra nettleiestatistikken. Som forklaringsvariabler brukes både strukturelle og geografiske rammevilkår, hvor de geografiske variablene er tids-konstante. Siden leveringspålitelighet defineres av både antall og varighet på avbrudd bruker jeg flere avhengige avbruddsvariabler som tar for seg ulike sider ved leveringspåliteligheten. For å analysere effekten av geografifaktorer har jeg brukt en estimeringsmetode som tar hensyn til uobserverte effekter. Jeg forutsetter at disse uobserverte effektene er uavhengige av forklaringsvariablene gjennom en random effects (RE) modell. Resultatene viser at geografi har en begrenset påvirkning på leveringspålitelighet og nettleie. Jeg diskuterer hvilke andre faktorer som kan påvirke leveringspålitelighet og nettleie, i tillegg til hvordan metodevalget kan ha hatt en påvirkning på resultatene. Maria Kringlen Halvorsen Veiledning av/ under supervision of: Olvar Bergland Norwegian distribution companies operate under different geographic conditions that may influence the reliability of supply and tariffs in the electricity distribution network. This master thesis has estimated the effect of geographic factors on the reliability of supply and tariffs among 121 Norwegian distribution companies in the period The research question is to find the extent to which geographic factors influence the reliability of supply and tariffs in the electric distribution network. The thesis also investigates two hypothesis: (1) Distribution companies with difficult geographic conditions have a lower reliability of supply, (2) Distribution companies with difficult geographic conditions have higher tariffs. The research question and hypotheses are investigated by using econometric analysis based on three different panel data sets: (i) Long interruptions > 3 minutter (ii) Short interruptions 3 minutter (iii) Tariffs for households Data are gathered from the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). Dataset (i) and (ii) are obtained from NVE s statistics on interruptions and dataset (iii) is obtained from NVE s statistics on distribution tariffs. Both structural and geographic factors are used as explanatory variables, where the geographic factors are time-invariant. The reliability of supply is defined by the frequency and duration of interruptions. Therefore, several dependent variables are used to describe interruptions, as they addresses various aspects of interruptions. To analyse the effect of geographic factors, I have used an estimation method which takes unobserved effects into account. I assume that the unobserved effects are independent from the explanatory variables through a random effects (RE) model. The results imply that geographic factors have a limited influence on the reliability of supply and tariffs. I discuss how other factors can influence the reliability of supply and tariffs, and how the chosen method have an impact on the results.

12 Master i entreprenørskap og innovasjon / Master degree in entrepreneurship and innovation Er mobiltelefonen nordmenns nye lommebok? En kvalitativ studie om tidlige adoptører i det norske mobilbetalingsmarkedet Is the cell phone Norwegians new wallet? A qualitative study about early adopters in the Norwegian mobile payment market Rune Alexander Hansen Smarttelefonrevolusjonen har ført til nye tekniske løsninger. Flere av disse teknologiene har blitt dagligdagse for forbrukere i det globale markedet. En av teknologiene som enda ikke har slått fullverdig an, er mobilbetaling. Mobilbetaling har bare sett suksess i enkelte land og regioner, men har på ingen måte etablert seg som en fullverdig konkurrent til eksisterende betalingsløsninger. I det norske markedet antas det at mobilbetaling endelig får sitt gjennombrudd i 2015, og med dette som bakteppe, forsøker denne studien å avdekke etterspørselskriterier blant de tidlige adoptørene. Tidlige adoptører gjenkjennes ved at de gjerne er opinionsledere som bidrar til spredning av en innovasjon i markedet, og ved at de norske mobilbetalingsaktørene enda er i en tidlig etableringsfase, er dette derfor et sentralt tema. Oppgaven tar utgangspunkt Everett Rogers «Diffusion of Innovations» og Fred D. Davis «Technology Acceptance Model» for å undersøke etterspørselskriterier blant de tidlige adoptørene. Gjennom en kvalitativ tilnærming avdekker studien at etterspørselskriteriene blant de tidlige adoptørene består av oppfattet nytte, oppfattet brukervennlighet, kompatibilitet, verdiøkende tjenester, synlighet og tillit. Funnene fra oppgaven bidrar til teoriutvikling samt berikelse av eksisterende forskning, i et forskningsfelt som så langt har dreid som om forskning i ikke-europeiske land. Veiledning av / under supervision of: Siw Fosstenløkken The smartphone revolution has led to many new technical services. Several of these technologies are in daily use by consumers in the global market. One of the technologies that are yet to make an impact, are mobile payments. Mobile payments have achieved success in certain countries and regions, but not in any way established itself as substitute for existing payment services. It is estimated that 2015 is the breakthrough year for mobile payments in the Norwegian market. Therefore, this study seeks to unveil early adopter demands. Early adopters are recognized as opinion leaders that contribute to diffusion of an innovation in the market. With the current Norwegian mobile payment providers being at an early stage in the market, makes early adopters a highly relevant topic to investigate. The study uses Everett Rogers «Diffusion of Innovations» and Fred D. Davis «Technology Acceptance Model» to explore demands among the early adopters. Through a qualitative approach, this study uncovers that demands among early adopters consists of perceived usefulness, perceived ease of use, compatibility, value-added services, observability and trust. The findings of my study contribute to further theory development and enrichment of existing findings in a research field that mainly has conducted studies in non-european countries.

13 Master i samfunnsøkonomi / Master degree in Economics Personalledelse med fokus på identifisering og engasjement Human Resource Management with Focus on Organizational Identification and Commitment. Vegard Holtet og Halvor André Hoel Veiledning av / under supervisjon of: Arild Wæraas Denne masteroppgaven er skrevet på bakgrunn av det voksende fokuset menneskelige ressurser får i bedrifters strategiske planlegging, der de ansatte blir sett på som en av de viktigste ressursene. Vi ønsker å få et innblikk i hvordan Totens Sparebank sin personalledelse bidrar til økt engasjement og identifisering, både direkte og gjennom sine mellomledere. Oppgaven har hatt fokus på forholdet mellom bedriftens hovedkontor på Lena og de tre filialene i Eidsvoll, som ligger et stykke fra bankens kjerneområde. Vi har forsøkt å få et innblikk i hvordan personalledelse kan oppfattes forskjellig ut ifra hvilken avdeling man arbeider ved, og om disse forskjellene i oppfatningene kan skape utfordringer. For å finne svar på dette, har vi benyttet kvalitativ metode, der vi har brukt dybdeintervjuer som verktøy for datainnsamling. Ved hovedkontoret har vi intervjuet bankens to ansatte i personalavdelingen og banksjef for personmarked. Ved avdeling Eidsvoll har vi intervjuet avdelingsbanksjefen og en autorisert finansiell rådgiver. Resultatet av denne forskningsoppgaven viser at personalavdelingen i Totens Sparebank fungerer mer som en stabsfunksjon uten strategiske oppgaver. Videre avdekker oppgaven noen forskjeller i oppfatningen av personalledelsen, mellom hovedkontoret og Eidsvoll. Dette viste seg tydelig gjennom seleksjon- og sosialiseringsprosessen som påvirker integrering i kulturen. I tillegg ser vi at den vertikale kommunikasjonen, til tider kan virke overveldende og uklar for de ansatte, men oppfattes av ledelsen som klar og konsis. Videre indikerte studien, teoretisk sett, at forskjellene i oppfattet personalledelse kan skape utfordringer for de ansattes identifisering og engasjement med organisasjonens mål og verdier. This master thesis is written as a result of the growing focus on human resources in organizations strategic planning, where the employees is considered as one of the most important resources. We want to see how the human resource management, in Totens Sparebank, can contribute to increased organizational commitment and identification, both directly and through its management. The focus of this thesis has been the relationship between the company headquarter at Lena, and the three branches in Eidsvoll, who is located a distance from the organizations core area. We have tried to identify differences in perception of the human resource management, based on which branch the employees work at, and how problems can occur in human resource management, based on this differences in the perception. In this thesis, we have used a qualitative research method and a semi-structured interview, to gather data. We went through two interview at the company headquarter, one with both employees in the human resource department and the other with vice president of personal banking. In Eidsvoll, we interviewed the department manager and an authorized financial advisor. The result of this master thesis shows that the human resource management in Totens Sparebank works more like a staff function, without strategic tasks. It also uncovers some differences in the perception of the human resource management, between the company headquarter and the branch in Eidsvoll. Differences in the selection process and socialization process, who influences integration to the company culture, clearly showed this. In addition to this, the vertical communication sometimes can seem overwhelming and unclear for the employees, but perceived by management as clear and concise. Furthermore, the study indicated that differences in perceived human resource management could create problems for the employees organizational identification and commitment.

14 Master i økonomi og administrasjon/ Master in Business Administration Strategy as practice En studie av bruk av strategiske analyser og rammeverk hos bedrifter Anette Luise Langelandsvik Nybø Veiledning av/under supervision of: Glenn Kristiansen Strategi som fagfelt er vidt med flere ulike teorier og perspektiver. På bakgrunn av de ulike teoriene og forståelsene av strategi er det vanskelig å fastsette en universal definisjon. En av teoriene innenfor strategi er strategy as practice. Strategy as practice fikk sin oppstart for over 15 år siden, men i de siste årene har teorien fått et økt fokus. Strategy as practice går ut på man ser på strategi som noe bedriften gjør, ikke noe den har, noe som er en klar motsetning til tradisjonell strategilitteratur. Ønsket er også få en sterkere kobling mellom teorien og det som faktisk skjer i praksis. Dette gjøres gjennom tre konsepter; praksis, praksiser og utøvere. Strategiske analyser og rammeverk kan defineres under praksiser, hvor praksiser er ulike verktøy som brukes for å gjennomføre praksis, strategiske aktiviteter, på en best mulig måte. Denne oppgaven tar for seg forholdet mellom praksiser og utøvere, og tar sikte på å undersøke hvordan mindre bedrifter i Norge bruker ulike strategiske analyser og rammeverk i praksis. For å kunne besvare forskningsspørsmålet og undersøke hypotesene ble det benyttet kvalitativ forskningsmetode. Det ble gjennomført dybdeintervjuer ansikt til ansikt hos 10 ulike bedrifter i Follo og omegn. Observasjon ble også brukt som metode for å samle inn data. For å analysere dataene ble dataene kodet gjennom grounded theory. Funnene fra denne undersøkelsen tyder på at bruken av strategiske analyser og rammeverk som kommer fra litteratur eller konsulenter brukes i svært liten grad. Dette begrunnes av flere av de spurte gjennom begrensede ressurser, som tid og kunnskap. Funnene viser også at strategiarbeidet er relativt lite i de fleste av bedriftene, noe som også fører mindre bruk av strategiske analyser. Istedenfor viser funnene at bedriftene bruker enkle alternative metoder når det jobbes med strategi. Det kan indikere at de strategiske analysene og rammeverkene fra litteraturen ikke passer hos mindre bedrifter. Oppgavens funn viser også at mengden strategiarbeid i en bedrift henger sammen med hvilken motivasjon eieren har for å starte og utvikle bedriften. Strategy as a field of study is wide with several different theories and perspectives. On the basis of the various theories and understandings of strategy it is difficult to establish a universal definition. One of the theories within the strategy is strategy as practice. Strategy as practice got its startup over 15 years ago, but in recent years the theory has gained a sharper focus. Strategy as practice involves looking at the strategy as something the business does, not something it has, which is a clear contrast to traditional strategy literature. The desire is also a stronger link between theory and what actually happens in practice. This is done through three concepts; praxis, practices and practitioners. Strategic analyses and frameworks can be defined as practices, where practices are different tools used to implement praxis, strategic activities, in the best possible way. This paper examines the relationship between practices and practitioners, and aims to examine how small businesses in Norway use different strategic analyses and frameworks in practice. To answer the research question and examine the hypotheses there was used qualitative research methods. It was conducted in-depth interviews face to face with 10 different companies in Follo and its environs. Observation was also used as a method to collect data. To analyse the data, the data were encoded through grounded theory. The findings from this study suggest that the use of strategic analyses and frameworks that comes from literature or consultants is used in a very small extent. This is justified by several of those interviewed through limited resources as time and knowledge. The findings also show that the strategy work is relatively small in most of the companies, which also leads to less use of the strategic analyses. Instead findings show that companies use simple alternative methods when working with strategy. This may indicate that the strategic analyses and frameworks from the literature do not fit in smaller businesses. Findings from this thesis also show that the amount of strategy work in a business is related to the motivation owner has to start and develop a business.

15 Master i økonomi og administrasjon/ Master in Business Administration Fordeler og risiko forbundet med innføringen av outsourcing i en produksjonsbedrift Lukasz Szarszewski Veiledning av/under supervision of: Dag Øivind Madsen Outsourcing av tjenester og eller prosesser til utlandet har vært en økende trend i Europa og større deler av verden. Området med lavere lønnskostnader, kvalifiserte menneskelige ressurser og politiske / andre rettslige mulighet, gjør det fortsatt attraktivt å outsource forretningsprosesser til. Vi følger et selskap som allerede er i et område med lavere lønnskostnader og kvalifiserte medarbeidere, men likevel bestemmer seg for outsourcing til å nå konkurransefortrinn i markedet. For å kunne lykkes med outsourcing så må det forhåndsvurderes risiko, trusler og fordeler med prosessen. Man bør definere hvordan prosessen kan styres og hvordan man unngår feilaktige håndtering av vise deler i outsourcingprosessen. Det er ikke enkelt å bestemme seg for prosessen som medfører visse konsekvenser for selskapet og det er derfor spennende å følge med på beslutningene som tas. Pr. dagens dato kan vi ikke konkludere med 100 % sikkerhet at prosessen i selskapet har vellykkede, men det økonomiske aspektet viser til det positivet. Det var interessant å studere erfaringene og gjøremåter til gjennomføringen av beslutningene i denne produksjonsbedrift. Gjennom aktiv deltagelse under vurderingene, beslutningene og diverse intervjuer med lederne og kontoransatte har jeg klart å besvare problemstillingene. Bedriften etablerer et selskap i utlandet, dette er for å redusere kostnader og nå markedet utenfor landes grenser. Geografiske fordeler dekker alle ulemper i omstrukturering av selskapet. Masteravhandlingen viser hva ledelsen måtte ta høyden for å bli overbevist om å risikere outsourcing til et annet land. Har er det ingen fasit som tilsier hvordan man skal lykkes. Men i oppgaven er det beskrevet selskapets aspekter mot dagens marked opp i mot teoretiske informasjon. Opp i mot alt, har selskapet klart å konkludere med satsning i utlandet. Etter min mening er satsningen riktig fordi selskapet har plassert seg geografiske korrekt i forhold til sine konkurrenter. Andre aspekter ved outsourcing er mindre vesentlig men bidrar også til gode resultater i beslutningen. Outsourcing of services and or processes to foreign countries has been a growing trend in Europe and large parts of the world. Area with lower labor costs, qualified human resources and political / other legal possibility, it still attractive to outsource business processes to. We follow a company that already are in an area with lower labor costs and qualified staff, yet decides outsourcing to achieve competitive advantage in the market. In order to succeed with outsourcing it must advance considered risks, threats and benefits of the process. One should define how the process can be controlled and how to avoid erroneous handling of display parts in the outsourcing process. It is not easy to decide the process that entails certain consequences for the company and it is therefore exciting to follow the decisions taken. Pr. Current date we cannot conclude with 100% certainty that the process in the company successful, but the financial aspect refers to the positive. It was interesting to study the experience and make ways for the implementation of decisions in this production business. Through active participation in the opinions, decisions and various interviews with managers and office staff I managed to answer issues. Now set up a company abroad, this is to reduce costs and reach market beyond its borders. Geographical advantages cover all disadvantages in restructuring the company. Master thesis shows what management had to take the height to be convinced to risk outsourcing to another country. Have there is no blueprint that dictates how to succeed. But the task is described its aspects at the current market in the theoretical information. Up against all, the company has managed to conclude investment abroad. In my opinion the focus properly because the company has placed itself geographical correctly relative to its competitors. Other aspects of outsourcing are less significant but also contributes to good results in the decision.

16 Master i entreprenørskap og innovasjon / Master Degree in Entrepreneurship and Innovation Branding in a Startup Phase: Determined by Means or Goals? A Qualitative j Study of Branding in a Startup Phase in view of effectuation Henriette Skarderud Veiledning av / under supervision of: Elin Kubberød Målet med denne oppgaven har vært å avdekke hvordan gründere av suksessfulle norske B2C-bedrifter har disponert ressurser til merkevarebygging gjennom tidlig fase av sin bedriftsetablering i lys av et effectuation -perspektiv. Merkevarebygging for nye virksomheter er viktig, fordi det kan føre til finansiell suksess, men det er også krevende når man som gründer i en tidlig fase av etablering er preget av begrensede ressurser og usikkerhet. I effectuation står nettopp gründeren, ressursutfordringer og usikkerhet sentralt, og rammeverket representerer derfor en spennende og ny kontekst å se merkevarebygging i. Gjennom en fenomenologisk flercasestudie har studien funnet at gründerne har disponert både nye og eksisterende ressurser til å bygge et merke i tidlig fase, med varierende grad av bevissthet, intensjoner og forståelse for fenomenet. Blant strategiene som er blitt anvendt kan det nevnes at det man har tatt i bruk rimelige og nye markedsstrategier, brukt markedsmiksen til å operasjonalisere merkevaren, anvendt vareprat ( word of mouth ) som promosjon og identifisert merkeimage basert på typisk brukergruppe. Videre har ekspertise, personlige preferanser, verdier og nære relasjoner satt sitt preg på merkevarebyggingen. Fremgangsmåtene benyttet har hatt en viss sammenheng med gründernes beslutningslogikk. Dette har kommet sterkest til syne hos gründeren uten ekspertise eller utdanning innenfor oppstartsbedriftens virke, ved at han i stor grad har prioritert verdiskapning gjennom andre og tiltrekning av eksterne ressurser (rekruttering). I tillegg har ekspertise og erfaring innenfor merkevarens og virksomhetens domene samt hvorvidt man har definert en målsetning for merkevaren fra start, hatt betydning for sammenhengen mellom ressursdisponering og beslutningslogikk. The objective of this thesis has been to learn how founders of successful Norwegian B2C-companies have used their resources to build a brand through the early phase of their venture creation, seen through the perspective of effectuation. Branding of new ventures is important as it may lead to financial success but it is also challenging for an entrepreneur in a startup phase as scarce resources and uncertainty might be limitations. As effectuation focuses on the entrepreneur, challenges due to resource scarcity and uncertainty through a startup phase, it represents an interesting and new approach for studying branding. Through a phenomenological multiple-case study the study has found that the entrepreneurs have used both new and existing resources to build a brand through the startup phase and there have been variations in awareness, intentions and understanding of branding as a phenomenon. The entrepreneurs have conducted low-cost and new marketing strategies; they have used the market mix to operationalize the brand; they have used word-of-mouth as a way of promoting their brand; and the brand image has been identified through user imagery (type of person who uses the product or service). Moreover, the entrepreneurs have used expertise, personal preferences, personal values and close relationships as means for branding. The various procedures have to some extent corresponded with the entrepreneur s logic of decision-making. This has been most prominent with the entrepreneur with no expertise in the startup s domain as he to a large degree has prioritized value creation through others (recruiting) and attraction of new resources. In addition, the branding has been determined by domain-specific expertise and by a brand goal.

17 Master i økonomi og administrasjon/ Master in Business Administration Principal Component Analysis of Swap Curve Movements in Two Different Swap Markets: The Norwegian -and Euro swap market. Simen C. Nordal Veiledning av/under supervision of: Sjur Westgaard Analyzing and modeling the risk inherent in term structure of interest rates is crucial for participant in financial markets, e.g. banks and investors with portfolios containing a large portion of interest rate sensitive securities. This thesis aims to identify what factors that have historically driven the shape of the swap curves in the Norwegian and euro swap market from , with corresponding sub-periods analyzed. By applying Principal Component Analysis (PCA) on basis point changes for swap rates with different maturities in both swap curves I was able to identify several interesting features from the sample period(s), 1) movements in the Norwegian swap curve has been more volatile than in the case of the euro swap curve, thus indicating that more emphasis on the second principal component is needed for reaching a sufficient level of explanatory power, 2) various interest rate regimes yields different results. Again, movements in the Norwegian swap curve are more volatile; outputs from PCA indicate that the shape of the Norwegian swap curve fluctuates more given the prevailing interest rate regime.

18 Master i entreprenørskap og innovasjon/ Master in Entrepreneurship and Innovation Hybrid Organizations: Defining Characteristics and Key Factors for Organizational Sustainability A Qualitative Study from Latin America Maren Trones Veiledning av/under supervision of: Anders Lunnan The theme for this thesis is the characteristics of successful hybrid organizations and how they can sustain their hybrid nature. Hybrids surpass the boundaries between typical forprofit and non-profit entities, by being both market-oriented and mission-centered. They may be promising vehicles of multiple value creation, but the organizations need to walk a fine line to maintain their hybrid nature. The aim of this study is to contribute to the understanding of the nature and potential of hybrid enterprises, and the extent to which they are offering alternative approaches for addressing economic, social and environmental needs. Through a phenomenological and explorative research design, I have conducted individual interviews with five entrepreneurs who have experienced success with their hybrid business in Latin America. The following research question has been developed: What are the characteristics of hybrid organizations, and how do they sustain their hybrid nature? The study links existing theories of hybrid organizations with empirical evidence, and shows that these organizations are characterized by having realistic visionaries as founders, an innovative business model and the environmental and social mission embedded in the organizational identity. Key factors in understanding how they sustain their hybrid nature are related to activity system and organizational identity. Companies can sustain their hybrid nature by designing business models that have integrated social, environmental and commercial activities. Lastly, identifying and communicating organizational values are particularly crucial for the viability of hybrid organizations. Temaet for denne oppgaven er hva som kjennetegner suksessrike hybride organisasjoner og hvordan de kan opprettholde sin hybride natur. Hybride selskaper visker ut skillene mellom tradisjonelle bedrifter og ideelle organisasjoner, ved å både fokusere på marked og misjon. De kan være lovende medium for å skape verdi på tvers av forretningsmodellen, men de må balansere en fin linje for å kunne ivareta sin hybride natur. Målet med studien er å bidra til forståelse av potensialet til hybride organisasjoner, og vise i hvilken grad de tilbyr alternative løsninger på økonomiske, sosiale og miljømessige problemer. Gjennom et fenomenologisk og utforskende forskningsdesign har jeg gjennomført individuelle intervjuer med fem entreprenører som har opplevd suksess med sin hybride virksomhet i Latin-Amerika. Følgende problemstilling er utformet: Hva kjennetegner hybride organisasjoner, og hvordan kan de opprettholde sin hybride natur? Studien knytter eksisterende teorier om hybride organisasjoner mot empiri, og viser at disse organisasjonene ofte er preget av å ha entreprenører som er realistiske visjonærer, innovative forretningsmodeller og miljømessig og sosial visjon innebygd i organisasjonens identitet. Sentrale faktorer i å forstå hvordan de opprettholder sin hybride natur er knyttet til organisasjonenes aktivitetssystem og verdigrunnlag. Bedriftene kan lettere opprettholde sin hybride natur ved å konstruere forretningsmodeller med integrerte sosiale, miljømessige og kommersielle aktiviteter. Avslutningsvis er det å identifisere og kommunisere organisasjonens verdigrunnlag spesielt avgjørende for levedyktigheten til hybride organisasjoner.

19 Korleis fungere BM som styringsverktøy på skulane i Ås kommune? Master i økonomi og administrasjon/ Master in Business Administration Formålet med denne studien har vært å sjå om Ås kommune kan bruke BM på ein betre måte og eventuelt om man faktisk bør ha BM som styringsverktøy på skulane i kommunen. Oppgåva har derfor fokusert på skulane og korleis BM som styringsverktøy blir brukt og oppfatta som styringsverktøy for skulane i kommunen. Oppgåva har hatt som formål å auke kunnskapen i kommunen om BM og gje tilbakemeldingar til leiinggruppa, rektorarar og folkevalde i kommunen om korleis studien ser på BM utanfrå. Studien bygger på stoff henta inn gjennom relevant teori og intervjuar med aktørar i kommunen som jobbar med BM. Oppgåva har brukt sekundærdata blant anna frå andre kommunar og undersøkingar gjort av avisar og rettleiingar frå Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Oppgåva har vist at Ås kommune har verken for mange eller for få mål og at man er fornøgd med relevansen til måla. Samstundes har studien vist at det er usikker kor godt rektorane og folkevalde kjenner til systemet og usikkert kor mykje eigarskap det er til BM i kommunen. Studien viser at Ås kommune er lite fornøgd med visjonen og at visjonen ikkje skaper noko stolthet over kommunen, men må forklaras for at folk skal forstå kva den inneheldt. Studia viste også at kommunens øvre visjon er lite tilpassa nedover til etaten oppvekst og kultur sin visjon og at desse to passar dårleg saman. Studien gjekk inn på ulik teori man kan bruke når man ønskjer å finne ut korleis vi skal bruke BM og spesielt involveringstilnærminga som gjekk ut på at administrasjonen har ansvaret for å greie måla, mens politikarar sin rolle er å vedta dei. Dessutan gjekk oppgåva inn på eit alternativt som handlar i større grad om at folkevalte må involvere seg meir inn på å utgreie og sette måla og diskutere med dei tilsette på kva mål vi skal ha og korleis vi skal løyse måla. Til slutt gjekk studien inn på at man i Ås kommune må drive meir opplæring og ikkje minst systematisk opplæring av dei tilsette om BM og i større grad jobbe for at dei tilsette og lokalpolitikarar føler eigarskap til BM om man ønskjer å bruke dette som styringsverktøyet i skulane. Dette understrekast gjennom analysane som viser at dokumenta er gode, men det manglar politisk og administrativt eigarskap til prosjektet. I Ås kommune har man balansert målstyring, men interessa for BM og resultata til BM er dessverre ganske lågt på grunn av lite eigarskap til BM. Martin Savland Veiledning av/under supervision of: Jens Bengtsson The purpose of this study was to see if Ås municipality could use Balanced Scorecard in a better way. This study have also seen if Balanced Scorecard is a good management tool for the schools in Ås. This thesis have therefore focused on schools and how Balanced Scorecard, as a management tool, is used. The purpose has been to increase knowledge in the municipality about Balanced Scorecard and give feedback to leadership-groups, principals and local politicians in the municipality about my study and findings of the use of Balanced Scorecard in Ås. The study has obtained data from theory and interviews with employees in Ås municipality who work with Balanced Scorecard. This study has also used secondary data from others municipalities, the Norwegian government and a newspaper that analyzed the use of Balanced Scorecard in Ås. The study showed that Ås did not have too many nor too few goals and that people are happy with the relevance of the goals. On the other hand, this study has shown that the vision of Ås municipality is not quite good enough and does not give the inhabitants any pride. The vision should contain information as well as an explanation to understand the meaning in terms of how it works. This study has shown that the vision in the municipality and in the department of adolescence and culture are not compatible. I have used different theory in this study to uncover how Balanced Scorecard works for Ås and particularly the involvement approach was used. This approach is about how the administration having the responsibility to set the goals and the politicians only to accepts the goals. This study shows that if the local politicians gets more involved in setting the right goals together with the employees, the goals would be better and easier to solve. In the end, this study suggested that Ås municipality needs more training and systematic training of the employees regarding Balanced Scorecard and about how important it is to get employees and politicians to have ownership to the Balanced Scorecard system. If they do not change anything, it is likely that it will not turn out to work that well as a management tool in Ås. The documents are good enough, but still it is missing the ownership from both politicians and the administrations. In Ås municipality, they have Balanced Scorecard, but both the interest and the result of using the method is unfortunately quite low. The reason for this might very well be the small ownership by politicians and the administration.

20 Master i folkehelsevitenskap Økonomisk verdsetting av helseeffekter fra kjemikalier - En betinget verdsettingsstudie av velferdstapet ved akutt og kronisk kontakteksem Kirsten Sørensen Veiledning av/under supervision of: Ståle Navrud Economic Valuation of Health Effects from Chemicals - A Contingent Valuation Study of Acute and Chronic Contact Dermatitis Farlige kjemikalier i produkter vi omgir oss med kan føre til helseskader, blant annet kontakteksem. Det europeiske kjemikaliebyrået (European Chemicals Agency ECHA) ønsket å etablere EU-omfattende robuste estimater av BV for å unngå velferdstap som følge av kjemikalieeksponering. Estimatene skal forenkle og forbedre kvaliteten på de samfunnsøkonomiske analysene som kan kreves i henhold til REACH (Det europeiske kjemikalieregelverket). Charles University i Praha har ledet arbeidet for ECHA, og masteroppgaven ble gjennomført med deres tillatelse og bygger på denne EUundersøkelsen. I masteroppgaven har jeg undersøkt betalingsvilligheten (BV) for å unngå akutt og kronisk kontakteksem (fire alvorlighetsgrader) som kan oppstå som følge av kjemikalieeksponering. BV ble estimert utfra en betinget verdsettingsstudie av et tilfeldig utvalg (n = 631) fra et internettpanel av den norske befolkningen. Studien bidrar til å anslå den samfunnsøkonomiske nytteverdien av en reduksjon i kjemikalieeksponering i Norge. Samlet sett for utvalget ble det observert at BV/person økte signifikant med kontakteksemets alvorlighetsgrad og varighet, og med avtagende marginal nytte. Estimert BV/person i Norge ble sammenlignet med en verdioverføring av de EU-omfattende estimatene av betalingsvilligheten, og den gjennomsnittlige overføringsfeilen var 9 %. Til tross for den lave overføringsfeilen, er det observasjoner som gjør at studien bør brukes med forsiktighet. Blant annet oppga en stor andel individer en BV som ikke var følsom for endringer i eksemets alvorlighetsgrad, og BV for å unngå kronisk alvorlig kontakteksem (livslang) var overraskende lav sammenlignet med BV for å unngå de akutte tilstandene.

21 Master i økonomi og administrasjon / Master degree in Business administration When Permits Don t Matter A study of Norwegian firms level of compliance with pollution permits Ida Bøyum Dillingøen Tori Solberg Halvorsen Veileder/under supervision of: Ståle Navrud In Norway, we assume that the government implement and enforce policies in an efficient manner. Yet, previous research suggests that a majority of Norwegian firms have been violating environmental regulations. The main objective of this thesis is to explore the regulatory and firm-specific factors that attribute to Norwegian firms level of compliance to non-tradable pollution permits over time. The plant-specific panel data is obtained from the Norwegian Environment Agency and includes monitoring results from oil and gas and land-based industry in the period between 1997 and A logistic regression is applied to examine the level of compliance, consecutive violations and the severity of violations in question. We identify significant effects on compliance from both firm characteristics and monitoring methods used. We find that more thorough monitoring is an important factor to fuel greater compliance among Norwegian firms, with the potential to reduce the issue of asymmetric information and incentivize firm transparency. Additionally, we find that an increase in the total expected penalty may increase firms focus on precautionary measures, resulting in a reduced number of violations. Lastly, we do not find evidence that the level of compliance is higher than explained by rational crime theory, hereby renouncing the validity of the Harrington paradox among Norwegian firms with pollution permits. I Norge antar vi at myndighetene implementerer og håndhever lover og regler på en god og effektiv måte. Likevel viser tidligere forskning at de fleste norske bedrifter bryter miljøreguleringer. Formålet med denne oppgaven er å undersøke enkelte regulatoriske forhold og bedriftsspesifikke faktorer, og i hvilken grad de påvirker overholdelsen av norske miljøreguleringer over tid. Anleggsspesifikke data er samlet fra Miljødirektoratet, og inkluderer kontrollresultater i perioden mellom 1997 og En logistisk regresjon er benyttet for å analysere nivået av overholdelse, sammenhengende eller etterfølgende avvik og alvorlighetsgraden av de aktuelle avvikene. Vi har identifisert signifikante effekter av både bedriftspesifikke faktorer og tilsynsmetoder på overholdelse av utslippstillatelser. Vi finner at grundigere tilsyn er en av de viktigste faktorene som bidrar til høyere grad av overholdelse av utslippstillatelser blant norske firmaer i henholdsvis olje og gass og land-basert industri. Grundigere tilsyn og gjennomgripende kontroller vil på sikt gi incentiver for åpenhet, da det vil bli vanskeligere å skjule lovbrudd. Videre finner vi at en økning i den totale forventede straffen potensielt kan øke bedriftens fokus på forebyggende tiltak, noe som igjen kan føre til en reduksjon i antall avvik. Vi finner ikke bevis for at nivået for overholdelse er høyere enn forklart av teorien for rasjonell kriminell atferd. Vi finner derfor ikke grunnlag for at Harringtonparadokset finnes blant norske bedrifter med utslippstillatelser.

22 Master i økonomi og administrasjon/ Master i Business Administration Fornybar energi vs. fossil energi En empirisk analyse av aksjefond og indekser innenfor fornybar energi og fossil energi, og hvordan disse investeringene blir påvirket av oljepris Formålet med denne oppgaven er å se om det finnes noen forskjell i risikojustert ytelse for investeringer i selskaper som driver sin virksomhet innenfor fornybar energi og fossil energi i perioden januar 2009 til desember Til dette formål analyseres aksjefond og indekser som inneholder selskaper innenfor fornybar energi og fossil energi. I tillegg vil jeg se på om det er et signifikant forhold mellom oljepris og disse fondene og indeksene som inneholder energiselskaper. Resultatene viser at det ikke er signifikant forskjell i ytelsen til fondene og indeksene som inneholder selskaper innenfor henholdsvis fornybar energi og fossil energi i perioden 2009 til Det er heller ikke signifikant forskjell i ytelse mellom noen av fondene og indeksene som investerer i energiselskaper og aksjemarkedet generelt, målt ved MSCI World Index, i perioden 2009 til I perioden 2013 til 2014 finnes det likevel en signifikant forskjell i ytelse mellom fondene og indeksene. Fondene og indeksene som inneholder selskaper innenfor fornybar energi, og MSCI World Index, har hatt en signifikant bedre ytelse i forhold til fondene og indeksene som inneholder selskaper innenfor fossil energi i perioden 2013 til2014. Det er ingen signifikant forskjell i avkasting mellom MSCI World Index og fondene og indeksene som inneholder selskaper innenfor fornybar energi i perioden 2013 til Resultater fra analyse av forholdet mellom oljepris og avkastning til fondene og indeksene som inneholder energiselskaper viser at det er et signifikant kortsiktig forhold mellom variablene. Fondene og indeksene innenfor fossil energi blir likevel ikke påvirket signifikant mer av oljepris enn det fondene og indeksene innenfor fornybar energi blir. Analysen av det langsiktige forholdet, målt ved en kointegrasjonsanalyse, viser at det ikke er noe signifikant forhold mellom oljepris, og fondene og indeksene som inneholder energiselskaper. Vibeke Andrea Haram Farnes Veiledning av/ under supervision of: Ole Gjølberg In this study I evaluate the performance of renewable energy and fossil fuel mutual funds and indices in the period from 2009 to I will also evaluate the relationship between these funds and indices and the spot price and futures price for oil. The results show that there is no significant difference between the renewable energy mutual funds and indices and the fossil fuel mutual funds and indices in the period from 2009 to There is also no significant difference between the funds and indices and the stock market as a whole, measured by MSCI World Index, in the period from 2009 to However, in the period from 2013 to 2014, the renewable energy mutual funds and indices, and MSCI World Index, has had a significant better performance than the fossil fuel mutual funds and indices. There is no significant difference between MSCI World Index and the renewable energy mutual fund and indices in the period 2013 to The results from the analysis of the relationship between the mutual funds and indices and oil price, shows that there is a significant short-term relationship between the variables. However, the fossil fuel mutual funds and indices are not significantly more affected by the oil price than the renewable energy funds and indices. The analysis of the long-term equilibrium, measured by a cointegration analysis, shows that there is no significant relationship between the oil price and the mutual funds and indices.

23 Master i Økonomi og Administrasjon/MsC Business Administration Investments in Emerging Markets: Alpha and the Benefits of Active Portfolio Management Ola Simenstad Madsstuen Veiledning av/under supervision of: Ole Gjølberg og Marie Steen In my thesis, I investigated whether investments in emerging market stocks can generate a higher risk-adjusted portfolio return than investments in developed markets. In order to investigate the possibilities of abnormal performances, I use stock indices representing emerging markets in the period of January 2001 to December In order to see the risk-return effects, I chose the broad MSCI World index as benchmark index. In this context, I focus on active versus passive portfolio strategies. Hence, I use the Information Ratio as a measure of significant risk-adjusted portfolio return. The backtest reveals that my active emerging market portfolios do not generate significant risk-adjusted portfolio return. On an unadjusted basis, the low risk portfolio performed best. When applying multifactor asset-pricing models, the models illustrated a size premium on this portfolio that could be attributable to some of the performance. Moreover, I investigate whether style stocks of the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) have attributes to reject the validity of the CAPM, and thus illustrate the difficulty of active portfolio managers to generate a significant riskadjusted portfolio return. Specifically, I find that small stocks seem to have return patterns in which the market beta lack the ability to explain. Based on my findings, I suggest that passive replication strategies can generate just as high returns as active portfolio strategies by reaping premiums of risky stocks. I min avhandling forsker jeg på om investeringer i aksjer representert fra vekstmarkeder kan generere høyere risikojustert avkastning enn investering i utviklede markeder. For å kunne undersøke dette bruker jeg aksjeindekser representert fra vekstmarkeder i perioden januar 2001 desember For å kunne se risiko-avkastnings forholdene bruker jeg MSCI World indeksen som referanseindeks. I denne sammenheng fokuserer jeg på aktive versus passive porteføljeforvaltning. Derav bruker jeg Informasjonsraten som mål på signifikant meravkastning. Min backtest avslører at mine aktive vekstmarkeds porteføljer ikke har klart å generere en signifikant meravkastning. Jeg fant derimot at lav-risiko porteføljen presterte best, men at dette til dels kunne tilskrives høsting av en størrelsespremie. Videre forsker jeg på om størrelses- og verdipremier eksisterer i BRICS landene for å avsløre CAPM s svakheter, og dermed utfordringen aktive porteføljeforvaltere møter ved å generere en signifikant meravkastning. Spesielt merker jeg meg at avkastningsmønstre til aksjer i selskaper med liten markedsstørrelse er vanskelig for markedsfaktoren å forklare, men at flerfaktor-modellene mine fanger denne effekten. Basert på mine funn er det lettere å anbefale passive replikasjonsstrategier fordi en har mulighet til å generere like høy avkastning ved å høste risikopremier.

24 Master i økonomi og administrasjon Er matvarepriser drevet av oljeprisen? En empirisk analyse av sammenhenger mellom energi- og landbrukspriser i perioden Ida Nathalie Jerve og Sunniva Isabelle Kopperstad Veiledere: Ole Gjølberg og Marie Steen Vi studerer prisrelasjoner mellom råolje og mais, soyabønner, soyaolje, hvete, kaffe, sukker, kakao, appelsinjuice, svin og storfe gjennom perioden Innsatsfaktorer i landbruksproduksjon som gjødsel, drivstoff og transport påvirkes direkte av oljeprisen. Samtidig brukes sukker, mais og soyabønner til framstilling av biodrivstoff, dermed kan en høy oljepris føre til økt etterspørsel etter disse råvarene. Det kan derfor tenkes at høyere energipriser fører til høyere landbrukspriser. Målet med analysen er å avdekke hvilke sammenhenger som eventuelt eksisterer mellom olje- og matvarepriser, både på kort og mellomlang sikt. Vi starter med å studere korrelasjoner mellom råolje og de enkelte matvarene. Vi benytter en lead-lag-modell for å undersøke samtidige og laggede effekter av oljepris på matvareprisene. Videre inkluderes to dummyvariabler i lead-lag-modellen for henholdsvis negative og positive «oljesjokk», før vi tester for kointegrasjon. Granger kausalitetstest benyttes for å se om oljeprisen Granger-forårsaker endringer i matvareprisene. Analysene avsluttes med en robusthetsjekk hvor vi inkluderer ytterligere forklaringsvariabler. Vi finner ingen signifikante bevis på at oljeprisen driver matvareprisene. Derimot er det antydninger til sammenhenger mellom olje og noen av råvareprisene i Blant annet ser soyabønner og hvete ut til å være kointegrerte med olje i perioden Men basert på våre analyser kan vi ikke konkludere med at produksjon av biodrivstoff eller bruk av kunstgjødsel har ført til en sterkere sammenheng mellom energi- og landbruksmarkedene. Resultater tilsier at dollarkurs og økt etterspørsel fra fremvoksende økonomier muligens har hatt en større påvirkningskraft enn oljeprisen på matvarepriser. We study price relationships between crude oil and corn, soybeans, soybean oil, wheat, coffee, sugar, cocoa, orange juice, lean hogs and live cattle during the period Inputs in agricultural production such as fertilizer, fuel and transport are directly influenced by the oil price. Sugar, corn and soybeans are inputs in the production of biofuel, thus, high oil prices lead to increased demand for these commodities. It is therefore conceivable that higher energy prices will lead to higher agricultural prices. The aim of the analysis is to identify the relationships that may exist between oil and food prices, both in the short and long term. We first study correlations between crude oil and the individual food commodities. A lead-lag model is applied to examine the contemporaneous and lagged effects of oil prices on food prices. Further we include two dummy variables in the lead-lag model for respectively negative and positive "oil shocks". Then we test for co-integration. A Granger causality test is employed to see if oil prices Granger-cause changes in food prices. We test for robustness by including additional explanatory variables. We find no significant evidence of the oil price causing food prices, though there are some indications of price relationships between oil and some of the commodities in the period Soybeans and wheat seem to be co-integrated with oil during the period However, based on our analysis, we can not conclude that biofuel production or the use of chemical fertilizers has led to a stronger relationship between energy and agricultural markets. Furthermore, our results indicate that the dollar and increased demand from emerging markets might have had greater impact on food prices than the oil price.

25 Master i økonomi og administrasjon/master degree in Economics Rutiner for kontinuerlig forbedring Effektene av Produksjonsløftet hos Tretorgets kunder Continuous Improvement Routines The effects of Produksjonsløftet among Tretorget's customers I denne oppgaven er formålet å utvikle rutiner for å dokumentere resultater av Tretorgets aktiviteter hos sine kunder. Oppgaven er avgrenset til å gjelde Produksjonsløftet som er et av Tretorgets tjenesteområder. Produksjonsløftet jobber for å redusere gapet mellom mål og faktisk resultater hos kunden ved å etablere en organisasjon og kultur for kontinuerlig forbedring. Metodikken, filosofien og verktøyene er hentet fra ledelsesfilosofien Lean. For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ studie der jeg har utført dybdeintervjuer av noen av Produksjonsløftets kunder. Totalt ble det ni intervjuer fordelt på sju ulike bedrifter som representerer forskjellige bransjer. Oppgaven er grunnlag for flere oppfølgingsrutiner som kan etableres av Produksjonsløftet. De kan i større grad bruke målparameterne som er i bedriftene for å se om det er effekter av deres arbeid. Ved å gjennomføre kvartalsvis måling kan man sammenligne nøkkeltall fra periode til periode. De kan endre på regnskapsoppsettet og gjennomføre en kostnadsanalyse av verdikjeden for å avdekke økonomiske effekter av Produksjonsløftet. Det vil da være fokus både på det maskinelle og det menneskelige i verdistrømmen. De kan se om de forbedrer produktiv tid eller om de må utnytte dette bedre. Det er ikke noe ønske om å utnytte kapasiteten hundre prosent, men man vil se hvordan man ligger an. En annen rutine som kan opparbeides er å ha samtaler med de ansatte om Produksjonsløftet to ganger i året. De vil muligens ha et annet syn på enkelte områder enn hva ledelsen har. De jobber til daglig med produksjonen og kan se helt andre effekter enn hva ledelsen har sett og fått med seg. Ved at bedriften gjennomfører kundeundersøkelser kan man også avdekke eventuelle effekter av Produksjonsløftet, dette kan for eksempel være produktkvalitet og leveringspresisjon. Den siste rutinen jeg ønsker å foreslå er å ha et evalueringsmøte ett år etter at engasjementet har gått ut. Da har bedriften hatt tid til å jobbe med metoden på egenhånd og det vil være nyttig både for de og Produksjonsløftet med et møte. Da kan Produksjonsløftet se om metoden deres har gitt varige effekter eller ikke. Anne-Marte Kværner Veiledning av/under supervision of: Jens Bengtsson The purpose of this study is to develop routines to document results of the activities of Tretorget s costumers. The study is focusing on Produksjonsløftet, which is one of Tretorget s service areas. Produksjonsløftet aims to reduce the gap between the goal and the actual customer results by establishing an organisation and culture with focus on continuous improvement. The method, philosophy and tools are adapted from the management philosophy; Lean. To respond to the research question, I have used a qualitative research strategy when conducting interviews with Produksjonsløftet s customers. It generated a sample of nine respondents from seven businesses that represents a variety of industries. This study is the foundation for many procedures that can be established by Produksjonsløftet. Firstly, they can use performance measurements that are already in use by the businesses to measure the effects of the work. By conducting quarterly measurements, they can compare effects from one period to another. Secondly, they can change the income statement format and do a value stream cost analysis to calculate the financial benefits of Produksjonsløftet. There will be a focus on both employees and machines in the value stream. This will make it possible to see if they improve the productive time or if they have to utilize it more effectively. There is, however, not intentional to utilize the capacity to the full, but it can provide an indication of the present situation. Thirdly, they can have conversations with the employees about Produksjonsløftet twice a year as they will have another perspective than the management, as they are working in the production on a daily basis. Customer surveys can in addition, expose potential effects of Produksjonsløftet in for instance product quality and delivery accuracy. The lastly routine I will recommend is to have an evaluation meeting once a year after the commitment is expired. The business has then had the opportunity to work independently with the method, and a dialogue will therefore be useful for the costumer and Produksjonsløftet. Hence, Produksjonsløftet can see if the method has given permanent effects.

26 Master i økonomi og administrasjon, hovedprofil: Samfunnsøkonomi Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in EconomicsMas Grønne Master sertifikater i samfunnsøkonomi/ - en direkte subsidie Master degree til eksport in Economics Pris- og volumeffekter Master ved i samfunnsøkonomi/ innføring av grønne Master sertifikater degree i in en Economics åpen økonomi. Green Certificates - a direct Subsidy for Export Price and Volume Effects of Introducing Green Certificates in an Open Economy Hensikten med denne oppgaven er å se nærmere på pris- og volumeffektene ved innføring av grønne sertifikater i en åpen økonomi, ved handel med to store land. Et sentralt arbeid som oppgaven er basert på er Torstein Bye sine analyser av grønne sertifikater (Bye 2003). Grønne sertifikater er en støtteordning for utbygging av grønn energi, hvor forbrukere av strøm subsidierer den grønne produsenten. I oppgaven er en likevektsmodell utviklet for å analysere pris- og volumeffektene i kraftmarkedet og det grønne sertifikatmarkedet. Selv om effektene er følsomme for tilbud- og etterspørselselastisitetene, finner vi at krav om økt andel grønn energi gjennom grønne sertifikater øker krafttilbudet i markedet. Dette fører til at kraftprisen faller og videre redusert tilbud av vanlig energi i innlandsmarkedet, både under autarki og begrenset overføringskapasitet. Hvor vidt den totale omsatte mengden av energi øker eller faller avhenger av andelen grønt som bestemmes. Ved ubegrenset overføring vil effekten avhenge av hvor stort utlandet er. Ved et mindre utland vil økt tilbud fra innlandet påvirke kraftprisen sterkere, og kraftprisen samt det totale tilbudet av vanlig energi faller. Dersom utlandet er svært stort i forhold, er det usikkert hva som vil skje med priseffekten ved økt tilbud fra innlandet. I henhold til teori vil effekten av økt tilbud fra innlandet være minimal på kraftprisen. Men det som er felles for både et stort og et lite utland ved ubegrenset overføringskapasitet, er at kraftproduksjon i innlandet i større grad blir eksport ved økt krav av grønn energi. Etter et bestemt andelskrav vil konsumentprisen stige for de sertifikatpliktige, og innlandsforbruket faller som følge av økt konsumpris. Ved mulighet for handel vil mer av kraften eksporteres til utlandet, som betaler relativt mindre for energien i forhold til innlandsforbrukerne. Høyere kapasitet på overføringsmulighetene gir mer eksportert kraft fra det sertifikatpliktige landet. Resultatene tilsier derfor at de subsidiene vi innfører for å øke tilbudet av grønne teknologier i hjemlandet dermed er en direkte støtte til eksport. Kevin R. Kaushal Veiledning av / under supervision of: Torstein Bye Olvar Bergland This master thesis analyses the price and volume effects of introducing green certificates in an open economy, with possibility for electricity trade with two large countries. The thesis is based on earlier works by Torstein Bye (2003). Green certificate is a supporting instrument for renewable energy where consumers of electricity subsidize the green producers. A theoretical model is developed to analyze the price and volume effects in the electricity and green certificate market. Although the effects are sensitive to elasticities of supply and demand we find that the energy supply in the market increases as the required green share increases. This causes the energy price to fall, and further reduces supply of traditional energy in the domestic market, both under autarky and limited transmission capacity. The total energy volume in the market depends on the size of the required green share. With unlimited transfer capacity, the effect depends on how big the abroad market is. With a smaller abroad market, the increased supply from the green certificate affects the world energy price much stronger, causing the energy price and the total supply of traditional energy to fall. If the abroad market is very large, the result is ambiguous. According to theory, the increased supply from the green certificate has limited effects on a large abroad. But under both scenarios with unlimited transmission capacity, more of the power generated will be exported abroad as the required share of green energy increases. After a certain amount of green share, the purchaser price increases, and domestic consumption falls due to the increased consumer price. With higher potential for transmission abroad, more of the power is now exported from the domestic market. The results therefore indicates that subsidies we introduce to increase the share of green technologies domestically, are direct funding for export.

27 Master i Entreprenørskap og Innovasjon/Master in Entrepreneurship and Innovation Entreprenøriell læring i et inkubatorprogram - en casestudie av Tech INCubator (TINC) Silicon Valley Kremena Tosheva Veiledning av/ under supervison of: Siw Fosstenløkken og Elin Kubberød Entrepreneurial Learning through an Incubator Program - a Case Study on Tech INCubator (TINC) Silicon Valley Denne masteroppgaven bygger på og søker å videreutvikle teori om hva som fremmer entreprenøriell læring i et inkubatorprogram. Den bygger på teorier om entreprenøriell læring hvor et utvalgt rammeverk (Pittaway et al. 2011) er lagt til grunn; samt teorier for forretningsinkubasjon, hvor teori om inkubator og akseleratorprogram er sentrale. Masteroppgaven utforsker et praktisk case, inkubatorprogrammet Tech INCubator (TINC) Silicon Valley som Innovasjon Norge tilbyr til teknologiske oppstartsselskaper. Ut ifra dette ble følgende problemstilling utarbeidet: Hvilke forhold fremmer entreprenøriell læring i TINC Silicon Valley Incubator Program? For å besvare problemstillingen tar oppgaven utgangspunkt i eksisterende forskning og fem individuelle dybdeintervjuer med entreprenører, med fokus på oppstartsselskapenes erfaringer sett fra gründernes perspektiv under oppholdet i Silicon Valley, samt hvilket læringsutbytte deltakerne har tilegnet seg fra programmet og om de har anvendt denne læringen i praksis etter programmets slutt. Masteroppgaven har en abduktiv tilnærming (Thaagard 2009) hvor det ble utviklet en ny konseptuell modell som kombinerer de beste egenskapene ved et inkubator og akseleratorprogram for å fremme entreprenøriell læring. Denne kombinasjonen fikk betegnelsen «inkubatorprogram». Funnene understreker kompleksiteten i temaene entreprenøriell læring (EL) og forretningsinkubasjon. Studien har bevist at forholdene som fremmer EL i et inkubatorprogram, først og fremst er nettverksmuligheter og konteksten programmet ble avholdt i; videre mentorrelasjonene og programinnholdet; og begrenset varighet og tilgangen på kapital. Studien har også avdekket to nye forhold som fremmer EL akselerasjon av prosesser og eksponering mot et internasjonalt marked. Funnene fra studien indikerer en uatskillelig sammenheng mellom disse faktorene hvor samspillet avgjør læringsutbyttet som også er særdeles kontekstbetinget. Seleksjonsprosessen for å komme inn i inkubatorprogrammet er en betingelse som kan avgjøre læringsutbyttet til deltakerne. Masteroppgaven konkluderer med viktigheten av syntesen mellom de overnevnte faktorene fra inkubatorprogrammet som i sin helhet kan gi et unikt læringsutbytte til deltakerne som fremmer akselerert entreprenøriell læring i en internasjonal kontekst i et krevende, praktisk forretningsmiljø. Oppgaven understreker også behovet for videre teoriutvikling som konseptualiserer den komplekse og dynamiske interaktiviteten mellom inkubatorprogrammet og EL. På bakgrunn av dette, argumenteres det for at oppgaven er av betydning både for entreprenøriell læringsteori og praksis som omhandler gründere og inkubatorprogram. Abstact This Masters thesis builds on the theory of what promotes entrepreneurial learning (EL) in an incubator program and seeks to develop this theory further. The thesis is based on a framework for entrepreneurial learning (Pittaway et al. 2011), and on theories of business incubation in which incubator and business accelerator programs are central. It explores a single case study, the Tech INCubator program (TINC) Silicon Valley offered by Innovation Norway to technology startup companies. The research question was: Which conditions promote entrepreneurial learning in the "TINC Silicon Valley Incubator Program"? Five indepth interviews were conducted with former TINC program participants. The interviews concentrated on the startup companies' experiences as seen from the perspective of the entrepreneur, and which learning outcomes the participants acquired from the program. The results were explored in terms of experience gained in the doing, also looking at whether the participants applied their accumulated learning after the program ended. The research employed an abductive case study approach (Thaagard 2009), in which a new conceptual model that seeks to combine the best features of a business incubator and accelerator programs for promoting entrepreneurial learning (EL) was developed from existing research. The "incubator program" is the term given to this combination. The case study explains the operation of EL and business incubation in helpful context. The study demonstrates that the conditions best promoting EL in an incubator program are networking opportunities and the context of the program. Mentoring and the program content are also important. Finally, the entrepreneurial learning outcomes of the program participant are improved by a limited program duration and by facilitating access to capital. The study revealed two new factors that promote EL - acceleration of process and exposure to the international market. The study s findings also suggest that the intake screening process for the incubator program is a condition that can determine learning outcomes for participants. This research on the incubator program underlines the importance of interaction and synthesis between these factors in order to promote EL. In its entirety, the program can provide unique learning outcomes for participants and therefore promote accelerated entrepreneurial learning if completed in a demanding international business environment. The thesis concludes by calling for further theory development to conceptualize the complex and dynamic interactivity between the incubator program and entrepreneurial learning. It is argued that the thesis is relevant to entrepreneurial learning theory itself, as well as to practitioners facilitating incubator programs, and to entrepreneurs.

28 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration Trafikkproblemene i Moss: En køteoretisk tilnærming til trafikkavviklingen for hovedvegsystemet mellom Kanalen og E6 Anders Broch og Lars Fors Veiledning av / under supervision of: Ole Gjølberg & Marie Steen Traffic congestion in Moss: A queue theoretical approach to the traffic flow in the main thoroughfare between Kanlen and E6 Daglig opplever Moss at veinettet deres ikke strekker til i forhold til ankommende kjøretøy. Et problem som blir forverret av en støtvis fergeankomst fra Bastø Fosen. I denne masteroppgaven har vi analysert trafikkflyten for hovedvegsystemet i Moss, i tillegg til å undersøke effekten av tiltak for å forbedre trafikkflyten. Problemstillingen vi har besvart er: «Hva er resultatet av en køteoretisk tilnærming til trafikkflyten i flaskehalsene mellom fergeleiet og E6?» Det har i den sammenheng blitt sett på to tiltak: 1. En økning av hovedveisystemets kapasitet, herunder en ekstra kjørefil i veinettet. 2. En flytting av fergetrafikken fra hovedveistrekket. Tallenes tale er klare og sier at noe burde gjøres for å redusere køproblemene i Moss. Gjennom våre analyser har vi kommet frem til at begge tiltakene kan anbefales, da de har en positiv effekt på trafikkflyten. Av de to tiltakene var det en økning av kapasiteten som var mest effektiv. Executive summary Moss is experiencing a daily struggle with their road network being inadequate in the handling of arriving vehicles. A problem that is exacerbated by an intermittent ferry arrival from Bastø Fosen. In this Master Thesis, we have analyzed the traffic flow for the main thoroughfare of Moss, in addition to examining the effect of different measures to improve the traffic flow. The research question we sought to answer was: What is the result of a queue theoretical approach to the traffic flow in the bottlenecks between the ferry port and E6? In that context, we have looked at two measures: 1. An expansion of the main thoroughfare s capacity, meaning an extra driving lane in the road network. 2. A relocation of the ferry traffic. The results are unambiguous in that something should be done to reduce the congestion problems in Moss. Through our analyzes, we concluded that both measures could be recommended as they have a positive effect on the traffic flow. Between the two measures, an increase in the capacity was the most effective.

29 Master i entreprenørskap og innovasjon/master Degree in Entrepreneurship and Innovation Norske gründerbedrifter visner i dødens dal: Kan offentlige midler få gode ideer til å spire? Andreas Johnsrud Fjellheim Veiledning av/under Anders Lunnan En kvalitativ studie av finansieringsgapet for potensielle vekstbedrifter i tidligfase. : Målet for denne masteroppgaven har vært å beskrive og forklare årsakene til et finansieringsgap for potensielle vekstbedrifter i Norge, og å utforske hvordan nye offentlige virkemidler kan implementeres for å redusere dette gapet. Oppgaven har hatt et spesielt fokus på en pre-såkornordning som virkemiddel. Tidligere forskning viser at vekstbedrifter er særdeles viktige for et lands verdiskapning, og skaper blant annet enormt mange arbeidsplasser. Det er det offentlige virkemiddelapparatets rolle å legge til rette for at nyetablerte bedrifter har muligheten til å vokse seg store. I de tidligste fasene foreligger det mye usikkerhet knyttet til teknologi, produkt og marked, samtidig som bedriften har få eller ingen inntekter. Det er derfor en veldig krevende fase, og få private investorer er interessert i å investere. I flere land er det identifisert et finansieringsgap mellom gründerbedrifter i denne fasen og tilgangen på kapital. Dette fenomenet finner vi også igjen i Norge. Ved å intervjue anerkjente eksperter fra begge sider av finansieringsgapet tilrettelegger denne studien for et helhetlig bilde av fenomenet. Følgende problemstilling har dannet grunnlaget for det teoretiske rammeverket: Hvorfor eksisterer det et finansieringsgap for gründerbedrifter med vekstpotensial, i Norge, og hvordan kan nye offentlige virkemidler utarbeides for å redusere dette gapet? Resultatene fra studien tilsier at det er en mangel på innovasjonskultur som fører til finansieringsgapet. Innovasjonskulturen påvirker begge sider av finansieringsgapet: Fra etterspørselssiden er det en dårlig gründerkultur, som fører til at det er få potensielle vekstbedrifter. Fra tilbudssiden er det en dårlig investeringskultur, som både fører til en mangel på kapital, og til dårlig utvelgelse av investeringsobjekter. Det foreslås derfor flere offentlige virkemidler hvor alle har som målsetning, å dyrke frem de vekstkraftige bedriftene. For å hanskes med finansieringsgapet på kort sikt så foreslås det å både øke kvantiteten av kapital i tillegg til kvaliteten på utdelingen av kapital (mer treffsikre ordninger). Det utarbeides et konkret forslag om en presåkornordning, samt forslag om skatteincentiver, matchmaking og forretningsenglenettverk. På lengre sikt så foreslås det å legge til rette for trening og utdanning av investorer og entreprenører, for å heve innovasjonskulturen i landet. : This master thesis explains and describes the existence of an equity gap for potential growth enterprises in Norway, and explores how new government policy schemes can reduce this gap. This thesis has a special focus on a pre-seed scheme. Previous research shows that growth enterprises are particularly important for a country's value creation, and creates among others a huge amount of jobs. It is the government s role to develop policy instruments to facilitate this growth. In the start-up phase, there is uncertainty associated with the technology, the product and the market, and it is thus one of the most challenging phases for all businesses. This is also a stage where the company needs capital to survive, due to little or no income. In several countries, it is identified a funding gap between these companies and their access to capital. This phenomenon can also be found in Norway. By interviewing experts from both the demand- and the supply side of the equity gap, this study forms a comprehensive picture of the phenomenon. The following issue has formed the basis for the theoretical framework: Why is there an equity gap in Norway for potential growth companies, and how can new governmental policy schemes reduce this gap? The results suggest that there is a lack of an innovation culture leading to the equity gap. Innovation culture affects both sides of the gap: From the demand side, there is a poor entrepreneurial culture, which means that there are few start-ups with potential for growth. From the supply side, there is a poor investment culture, which leads to both a lack of capital, and poor investment decisions. This study therefore proposes several policy schemes, with one common goal: to cultivate potential growth enterprises. In the short term, the equity gap can be reduced by both increasing the quantity of capital, in addition to increasing the quality of the investment decisions. Therefore a specific proposal for a pre-seed scheme is developed, as well as suggestions for tax incentives, matchmaking events and Business angel networks. In the long term, it is proposed, to facilitate training and education of investors and entrepreneurs, to raise the innovation culture in the country.

30 Master i økonomi og administrasjon/ Master in Business Administration Investors sinnsstemning og finansielle beslutninger Simon Leire Andresen Veiledning av/under supervision of: Glenn Kristiansen Temaet for denne avhandlingen er sinnsstemningens effekt på finansielle beslutninger, og formålet er å avdekke hvorvidt investorer i positiv og negativ sinnsstemning tar ulike finansielle beslutninger. Tidligere forskning om sinnsstemning sin påvirkning på beslutningstaking dannet grunnlaget for mine hypoteser. Eksperimentell metode ble brukt for å undersøke hypotesene. Eksperimentet ble gjennomført på 33 deltakere som ble manipulert for enten positiv, nøytral eller negativ sinnsstemning. Etter manipulasjonen ble deltakerne bedt om å handle valuta. Informasjon fra deltakerens handler ble analysert for å undersøke om det var forskjeller i finansielle beslutninger tatt av deltakerne i ulike sinnsstemninger. I mitt eksperiment har jeg ikke funnet støtte for hypotesene jeg testet. En forklaring på dette kan være at det ikke finnes en reell sammenheng. En annen mulig forklaring er utvalgets lave størrelse. Dette og andre mulige årsaker diskuteres nærmere i oppgaven. Avslutningsvis drøftes mulige implikasjoner av resultatene, og jeg foreslår videre forskning. This study examines if financial decisions made by investors differ based on their individual mood. Hypotheses in the paper are based on previous research in the field. The methodology used in this study is experimental hypothesis testing. The experimental research was based on manipulating the mood of 33 participants where their mood was manipulated in positive, neutral or negative direction. After this manipulation, the participants were asked to make currency investments. Information from the investments of the participants was used to test if they varied in accordance with their given mood. The findings from the research did not yield results that support that decisionmaking with regards to financial investments is affected by the individual s mood. Possible biases and limitations with the execution of the experiments are discussed in the paper. Implications of the findings and suggestions for further research are also discussed.

31 Master i entreprenørskap og innovasjon / Masters degree in entrepreneurship and innovation Design Thinking og matinnovasjon En studie om hvordan Design Thinking kan implementeres i en stor norsk matprodusent Design Thinking and food innovation A study on how to implement Design Thinking in a large Norwegian food company Mette Nordnes Dan Hugo Olsen Veiledning av/ under supervision of: Elin Kubberød Studien er et aksjonsforskningsprosjekt som implementerer to sentrale prinsipper fra Design Thinking i Nortura sin etablerte innovasjonsprosess. Masteroppgaven benytter et av Nortura sine produkter som case. Vi ønsker å undersøke hvorvidt Design Thinking kan ha et bidrag i denne bransjen, og om metodikken kan bidra til effektive og mer innsiktsfulle innovasjonsprosesser. Studien belyser følgende problemstilling: «Hvordan kan Design Thinking benyttes i matinnovasjon og hvordan kan en slik implementering bidra til endring av innovasjonspraksis?» Resultatene i studien viser at de to prinsippene empati og hyppig prototyping kan implementeres i forbrukerundersøkelser og bidra i utviklingen av et konsept. Design Thinking benyttes som en metode for å skaffe innsikt og forståelse om de potensielle forbrukerne av produktet. Empati-prinsippet avdekker forbrukerens behov og ønsker, mens hyppig prototyping lar forbrukerne eksperimentere fritt med prototypen for å trigge ideer til videre innovasjon. Det er vanskelig å konkludere om metodikken er interessant nok til at Nortura vil endre sin innovasjonspraksis. Studien har derimot motivert bedriften til å vurdere potensialet i metodikken etter at masteroppgaven er gjennomført. This action research project will explore how Nortura can change their innovation practice by implementing two Design Thinking principles into their innovation process. We will use one of Nortura s radical innovations as a case, giving the project real context. The problem statement for our research is, How can the Design Thinking approach be used in the development of food innovations, and how can this contribute to change in the innovation practice? The results indicate that the two principles, empathy and rapid prototyping, can be applied to consumer research and contribute to concept development. Design Thinking is used as a tool for gaining deep understanding of potential customers. Empathy is used to reveal consumer needs and preferences, while Rapid Prototyping allows consumers to experiment freely with the prototype to generate new innovations. It has been difficult to conclude if Design Thinking gives an advantage significant enough for Nortura to make a change in their innovation practice. Nevertheless, Nortura is certainly motivated to learn from the experience of being a part of this research project to gain a deeper understanding of the approach.

32 Master i entreprenørskap og innvasjon/ Master degree in Entrepreneurship and Innovation Ulrik Rosted Eksportmuligheter for norsk tradisjonsmat: kjøkken? Kan fenalår bli en delikatesse i det franske Anders Winquist Stabursvik Veiledning av/ under supervision of: Export Opportunities for Traditional Norwegian Foods: Can Fenalår Become a Delicacy in French Cuisine? Denne oppgaven har hatt til hensikt å identifisere markedsmulighetene for eksport av fenalår til Frankrike, og hvilke strategiske innganger en norsk eksportbedrift bør ha dersom det identifiseres en markedsmulighet. Oppgaven har blitt finansiert og gjennomført sammen med Fenalår fra Norge SA, og har derfor dette samvirkelaget som utgangspunkt for undersøkelsene av eksportmuligheter. For å identifisere markedsmulighetene har vi analysert det franske markedet gjennom to datainnsamlinger, én i Lyon og én i Paris. I begge datainnsamlingene har vi fokusert på å undersøke opinionslederes holdninger til fenalår. Opinionslederne ble utvalgt på bakgrunn av deres kompetanse og evne til å spre produkter i markeder. Utgangspunktet for denne undersøkelsen har vært Bordens (1964) markedsmiks. Vi har brukt dette markedsføringsverktøyet for å gjøre en markedsanalyse og supplert med relevant teori på de ulike perspektivene. Valget av det teoretiske rammeverket har blitt gjort for å kunne besvare problemstillingen: «Hvilke faktorer er relevante for en markedsstrategisk satsning for Fenalår fra Norge i Frankrike?» Basert på analysene av funnene våre argumenterer vi for at det finnes en markedsmulighet for Fenalår fra Norge i Frankrike, men at det også er forbedringspotensialet før fenalår vil gå rett inn i det franske kjøkken. Undersøkelsen forsøker å avdekke de viktigste tiltakene som må til for at Fenalår fra Norge skal kunne oppnå en posisjon i det franske markedet som eksportør av fenalår. Disse tiltakene, eller strategiske anbefalingene, går på både tilpasning og standardisering ut fra det hva de franske opinionslederne etterlyser ved fenalår i Frankrike. Denne undersøkelsen er begrenset til å se på muligheter og strategiske anbefalinger for videre satsning, og tar ikke spesifikt for seg hvordan de strategiske anbefalingene bør gjennomføres. Elin Kubberød The goal of this thesis has been to uncover the market opportunities for an export of cured leg of mutton (fenalår) to France, and which strategic entrances a Norwegian export business should consider if an opportunity is identified. The thesis has been done in cooperation with Fenalår fra Norge SA, which has also financed the research costs, thus the cooperative has been the basis for the market research.we have based our analysis of the French market opportunities on data from two field trips, one in Lyon and one in Paris. In both data collections we have aimed to research opinion leaders' attitudes towards fenalår. We have chosen to target opinion leaders due to their expertise and ability to facilitate the diffusion of products in their respective markets. The basis for the data collection has been Borden s (1964) marketing mix. We have used this marketing tool to analyse the market, and added relevant supporting theories to broaden the perspectives. The theoretical framework was chosen for its presumed ability to answer our research question: «Which factors are relevant for a strategic market endeavour for Fenalår fra Norge in France?» Our findings suggest there is an opportunity for market entry for Fenalår fra Norge in France, there is however room for improvement before fenalår will be adopted by French cuisine. Further, we have tried to identify the most important factors Fenalår fra Norge needs to improve before achieving a position in the French market as an exporter of fenalår. These factors will be formulated as strategic recommendations, and will consist of both adaptions and standardizing actions. The recommendations are based on what French opinion leaders highlight as crucial to adopt fenalår in the French market. The thesis is limited to identifying the market opportunities and strategic recommendation. It will not specifically go into detail on how to implement the strategic recommendations.

33 Master i økonomi og administrasjon/ Master in Business Administration Do Commodities Offer Diversification Benefits in Multi-Asset Portfolios? Nicoline Heier Hansen-Tangen og Mats Overaae Veiledning av/under supervision of: Sjur Westgaard During the last decade commodities have increased in popularity as an alternative asset class. Previous research reports the diversification benefits when adding individual commodity indices or futures to a traditional portfolio of stocks and bonds, due to low correlation to traditional asset classes. Hence, a major motive of commodity investments is to increase the performance of the portfolio. More recent research report that commodities have been financialized and that the benefits of adding commodities have virtually vanished. Most studies that report benefits of commodities are limited to in-sample mean-variance analysis, and do not consider the challenge of setting up an allocation strategy which investors are facing. In this study, we examined the out-of-sample diversification benefits of commodities to a stock-bond portfolio, using five sector-based commodity indices. We employed different allocation strategies; Minimum Variance, Maximum Sharpe and a Fixed-weighted portfolio. In addition, we constructed our different risk parity portfolios, each based on different risk measures. Considering the period , our results show that commodities contributed to reduced returns and increased volatility for most strategies. Moreover, commodities contributed to reduced riskadjusted return and a higher expected tail-loss. While this period analysis do not show benefits of adding commodities, dividing the full sample-period into sub-periods indicated that benefits of commodities depend on the allocation strategy and the period studied.

34 Understanding Norwegian Companies: A Study of Value Statements in the Private Sector Master i økonomi og administrasjon/ Master in Business Administration The purpose of this thesis is to examine how Norwegian companies operating within the private sector wish to be perceived, through the analysis of their official core value statements. Core value statements commonly consist of 3-8 values (recognized as standards or moral ideals) that a company recognizes and wants to be identified with. These statements express organizations identities and highlight what distinguishes them from others. They are used to both manage organizations and to steer public perceptions of them. The thesis is empirically oriented, but also has theoretical interest. The value statements of the 100 largest companies in Norway (measured by turnover) were gathered from their webpages, after which word-frequency analyses were conducted to identify which values were most commonly used. In addition, the number of unique values listed by each company as well as industry-related similarities and/or differences, were studied. The results of this research found that 75% of the companies studied listed official core value statements on a publicly accessible website. This suggests that value statements are looked upon as efficient and rational management tools that are in fashion. Contrasting both the Fashion Perspective and the Management Perspective, only a small number of values were considered to be popular (often showcased). The most popular values were related to professional practice. In compliance with the Reputation Perspective, almost half of the individual values expressed by companies were unique, with most of these relating to company/employee behavior. This confirms that value statements are employed to steer the actions and perceptions of organizations. Andrine Johansen Smellror Veiledning av/under supervision of: Arild Wæraas Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan norske selskaper innenfor privat sektor ønsker å fremstå gjennom å analysere deres offisielle verdigrunnlag. Verdigrunnlag består som oftest av 3-8 verdier (kjent som standarder eller moralske idealer) som et selskap ønsker å identifisere seg med, og ønsker å bli identifisert med. Verdigrunnlag gjenspeiler selskapenes identitet og fremhever hva som skiller dem fra andre. De benyttes til å styre organisasjoner og oppfatningen av dem. Oppgaven er derfor empirisk orientert, men også av teoretisk interesse. Verdigrunnlagene til de 100 største selskapene i Norge (målt etter omsetning) ble innhentet fra selskapenes hjemmesider. Deretter ble ordfrekvensanalyser gjennomført for å identifiserer hvilke verdier som oftest ble uttrykt, graden av unike verdier og likheter og forskjeller innenfor næringer. 75% av selskapene hadde etablert offisielle verdigrunnlag. Dette signaliserer at verdigrunnlag er ansett som moteriktige, effektive og rasjonelle styringsverktøy. I kontrast til både mote- og styringsperspektivet, ble få av verdiene ansett som populære. De mest populære verdiene var knyttet til yrkesutøvelse. I samsvar med omdømmeperspektivet var nesten halvparten av de uttrykte enkeltverdiene unike. Brorparten av de unike verdiene var knyttet til atferd. Dette bekrefter at verdigrunnlag benyttes til å påvirke handlingene til og styre oppfatningen av organisasjoner. Med få unntak var fordelingen av verdier mellom næringer jevn. With few exceptions, the distribution of values between sectors was even.

35 Mastergrad i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Jordleie og kontrakter: En casestudie av Ottadalsregionen Kristian Olav Garmo Veiledning av / under supervision of: Sigurd Rysstad Denne masteroppgaven tar for seg jordleie og utformingen av jordleiekontrakter i det norske jordbruket. Økonomisk teori kombinert med informasjon fra dybdeintervjuer med 10 gårdbrukere i Ottadalen i Oppland fylke har dannet grunnlag for en diskusjon av den offentlige reguleringen av jordleie. Er det hensiktsmessig å regulere markedet for jordleie? Resultatene fra intervjuene illustrerte det store mangfoldet i de kontraktsmessige forholdene mellom jordbrukere og jordeiere. Transaksjonene i markedet for jord er i stor grad preget av tillit mellom partene, lav usikkerhet og lave transaksjonskostnader. Svake relasjoner mellom partene kan føre til usikkerhet ved den framtidige tilgangen på leiejorda for brukeren, som deretter kan føre til problemer med underinvestering. Relasjonelle kontrakter mellom partene i markedet for leiejord har betydning for den offentlige virkemiddelbruken rettet mot jordleie. Streng regulering og innføring av formelle og standardiserte kontrakter kan øke de samlede transaksjonskostnadene i markedet, samtidig som aktørene kan avstå fra å inngå ordinære leieforhold. The topic of the thesis is the design of land rental contracts in Norwegian agriculture. Economic theory on contracts combined with information from 10 interviews with farmers in the region of Ottadalen has made a foundation to discuss the public regulation of land rental markets in Norway. The interviews showed examples of many forms of rental contracts and other types of transactions between landowners and tenants. Low uncertainty and a high degree of trust between the parties ensured that transaction costs were low. Weak relations between the parties led to higher uncertainty for the tenant, and problems related to underinvestment. Understanding land rental contracts as relational contracts has policy implications for these markets. Strict regulation through formalized and standardized rental contracts could lead to an increase of the transaction costs to such a degree that ordinary rental arrangements would be discouraged.

36 Master i samfunnsøkonomi/ Master in Economics Impact of Climate Variation in Paddy Production of Nepal Vishwa Raj Adhikari Veiledning av/under supervision of: Mette Wik Climate change and its consequences on various sectors (human health, water availability, agriculture) are important global issues. Agriculture sector is regarded as one of the sensitive sectors under climate change scenarios and the agriculture sector has a vital role in the economy of most developing countries. On this ground this study attempts to find out possible impacts of climate variation in paddy production of Nepal. Panel data model based on Ricardian approach of climate variation was adopted for the study. I used two different datasets for two different geographical regions of Nepal, Hill and Terai with panel of five development regions. Paddy yield was taken as the dependent variable with maximum temperature, minimum temperature and precipitation as climatic variables and labor, bullock, improved seed, manure and fertilizer as agriculture input explanatory variables. The time period from 1990 to 2013 was incorporated to find out climate variation impacts on paddy yield. The variation in maximum temperature over the study period has negative impact in paddy yield of both regions and the precipitation experienced during the study period has negative impact in paddy yield of the Terai Region. The calculation from the test results showed that one-degree increase of maximum temperature will cause 127 kg per hector and kg per hector decrease in paddy yield in Hilly and Terai Region respectively. One-millimeter increase in rainfall in Terai Region will cause 1.59 Kg per hector decrease in paddy yield. My results indicate that future climate change in Nepal, including higher temperature and more rainfall, might have negative impacts in the agriculture sector.

37 Master i entreprenørskap og innovasjon/ Master in Entrepreneurship and Innovation Inkubatorbedrifters opplevelse av Inkubatortjenester En kvalitativ studie knyttet til hvordan inkubatorbedrifter opplever tjenestene Industriutvikling Vest tilbyr Temaet for masteroppgaven har vært hvordan inkubatorbedrifter opplever at inkubatortjenester fungerer. Jeg har avgrenset oppgaven til å fokusere på tjenestene: fysiske lokaliteter, rådgivningstjenester og nettverkstjenester. Fysiske lokaliteter består av kontorplass, utstyr, møterom, auditorium og kantine. June Kristiansen Veiledning av/under supervision of: Anders Lunnan Rådgivningstjenester er tips og veiledning i forhold til; utvikling av forretningsplan, oppfølging, bedriftsutvikling, juridisk bistand etc. Det er viktig at inkubatorledelsen har et stort kompetanse- og erfaringsgrunnlag i forhold til å starte opp og drive en bedrift, samt kunnskap og markedsinnsikt i bransjen(e) inkubatorbedriftene opererer i (Andreassen, Ryberg et al. 2014). Nettverkstjenester består av to deler; fellesskapet innad i inkubatoren og nettverket til inkubatoren. Fellesskapet relateres til hva bedriftene får igjen av å sitte sammen med andre i samme situasjon som dem, samt tilgangen til andre inkubatorbedrifters nettverk. Nettverket til inkubatorer referer til kontaktene inkubatoren kan sette bedriftene i kontakt med(jenssen, Kolvereid et al. 2012). Studien skal belyse følgende problemstilling: Hvordan opplever inkubatorbedrifter at de tjenestene en industriinkubator tilbyr fungerer? - En casestudie av Industriutvikling Vest Gjennom et fenomenologisk og narrativt forskningsdesign har jeg gjennomført fire individuelle dybdeintervju med gründere i industriinkubatoren Industriutvikling Vest. Denne studien konkretiserer hvordan gründerne har respondert i forhold til deres refleksjoner over opplevelsen av hvordan inkubatortjenestene fungerer. Studien viser at de fysiske lokalitetene er nyoppusset og har en strategisk beliggenhet, men mangler tilstrekkelig parkeringsplasser, stumtjener og en kopimaskin som svarer til alle programmene inkubatorbedriftene bruker. I tillegg er det tre ledige kontor, som gjør at lokalene av og til fremstår som litt tomt. Funnene til rådgivningstjenestene viser at inkubatorledelsen er oppmerksom og oppdatert på det inkubatorbedriftene driver med. Informantene føler at ledelsen besitter tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å veilede dem. De negative opplevelsene knyttet til rådgivningstjenestene er at de ikke har en IT-ansvarlig som hjelper bedriftene med ITrelaterte problem. Fellesskapet i inkubatoren er veldig bra. Informantene unner hverandre godt. Det er ikke noen form for rivalisering innad i inkubatoren og gründerne drar nytte av hverandres nettverk. Industriutvikling Vest er flinke til å bruke kontakter i nettverket sitt for å hjelpe inkubatorbedriftene i oppstartsfasen. Etter dette er ledelsen dårlig på å vise hvilke kontakter de har i nettverket sitt.

38 Implementering av kvalitetssikringssystemer i frivillig sektor Master i økonomi og administrasjon/ Master in Business Administration Tema for denne masteroppgaven er kvalitetssikringssystemers effekt på leders motivasjon og commitment. Jeg har med bakgrunn i dette tatt for meg kvalitetssikringssystemet Trygg i vanns effekt på svømmeskoleansvarlig i et utvalg svømmeskoler i Oslo og Østfold. Alt i alt har fem ulike svømmeskoler vært med i arbeidet. Oppgavens problemstilling er: Hvordan implementere et kvalitetssikringssystem i norske svømmeskoler?, som videre blir fulgt opp av fire forskningsspørsmål: 1. Hvordan implementerer svømmeskolene retningslinjene og databasen Trygg i vann, og hvordan benytter de seg av det i dag? 2. Hvordan definerer og måler svømmeskolene kvalitet? 3. Hvordan påvirker implementering av kvalitetssikringssystemet kvaliteten på svømmeundervisningen? 4. Hvordan påvirker kvalitetssikringssystemet ledernes motivasjon og commiment, og hvilken effekt har motivasjon og commitment på implementeringskvalitet? Det teoretiske grunnlaget for oppgaven er delvis basert på teori om prestasjonsmåling fra den private sektoren (Hoff og Holving, 2007; Kaplan og Nortman, 1992) og delvis basert på prestasjonsmåling hentet fra den frivillige sektoren(sahwill og Williamson, 2001; Carns, Harris, Hutchison and Tricker,2005). I tillegg er generell motivasjonsteori (Gagne og Deci, 2005) og motivasjonsteori knyttet til frivillighet ( Clary et al., 1998), samt commitmentsteori (Allen og Meyer, 1996; O Reilly og Chatman, 1986; Kelman, 1958) lagt vekt på. Ut i fra dette har jeg kommet fram til en link mellom kvalitetssikringssystemets egenskaper, motivasjon, commitment og implementeringskvalitet. I tillegg vil det også bli beskrevet en link fra implementeringskvalitet til kvalitet på svømmeundervisning. Forskningsdesignet er et teoridrevet casestudie og datainnsamlingen er i hovedsak kvalitativ, med noen innspill av kvantitativ datamateriale. Det ble holdt semistrukturerte dybdeintervjuer av svømmeskolens leder, og det ble hentet inn tallmateriale rett fra Trygg i vann. I tillegg fikk jeg observere hvordan de fleste av svømmeskolene organiserte sine kurs. Resultatene til denne oppgaven var at det i større grad var mulig å se en link mellom kvalitetssikringssystemets egenskaper og motivasjon blant lederne. En høyere grad av indre motivasjon blant lederne førte til en internalisert commitmenstprosess, som igjen førte til høy implementeringskvalitet. Høy grad av implementeringskvalitet ga også gode resultater på kvaliteten på svømmeundervisning. Anette Fosby Veiledning av/under supervision of: Silja Korhonen-Sande The theme of this Master s thesis is quality systems effect on leaders motivation and commitment. Therefore, I have focused on the quality system Trygg I Vann s effect on swim school managers in a variety of swim schools in the Oslo and Østfold area. Altogether, five different swimming schools participated in the thesis. The topic of this thesis is: "How to implement a quality management system in Norwegian swimming schools?" The topic is subsequently followed by four research questions: 1. How does swimming schools implement guidelines and Trygg i Vann, and how are they utilizing it today? 2. How do swimming schools define and measure quality? 3. How does the implementation of a quality system affect the quality of swimming lessons? 4. How does a quality system affect managers' motivation and commitment, and what effect has the motivation and commitment on implementation quality? The theoretical basis for this thesis is partly based on the theory of performance measurement from the private sector (Hoff and Holving, 2007; Kaplan and Nortman, 1992) and partly based on performance measurement taken from the voluntary sector (Sahwill and Williamson, 2001; Carns, Harris, Hutchison and Tricker, 2005). In addition, general theory of motivation (Gagne and Deci, 2005) and motivation theory related to volunteering (Clary et al., 1998), as well as theory on commitment (Allen and Meyer, 1996; O'Reilly and Chatman, 1986; Kelman, 1958) is emphasized. From this I have arrived at a link between quality system characteristics, motivation, commitment, and implementation quality. In addition, there will also be described a link between implementation quality to the quality of swimming lessons. The research design is a theory-driven case study and data collection is primarily qualitative, with some input of quantitative data. It was held semi-structured interviews of swim school managers, and it was brought in figures straight from Trygg i Vann. In addition I observed how most of the swimming schools organized their courses. The result of this thesis was that it is possible to see a link between the quality management system's ability and motivation among the leaders. A higher degree of internal motivation among the leaders led to an internalized commitment process, which in turn led to high implementation quality. High degree of implementation quality also gave good results on the quality of swimming lessons.

39 Master i økonomi og administrasjon/ Master in Business Administration Should commodities be included in a traditional portfolio? An out-of-sample approach Håvard J. Watten and Thomas Fuglår Veiledning av/ under supervision of: Glenn Kristiansen Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt investorer bør inkludere råvarer i en tradisjonell portefølje som i utgangspunktet består av aksjer for å oppnå en høyere risikojustert avkastning, ved hjelp av en out-of-sample analyse. Det er blitt benyttet futureskontrakter på tolv råvarer, som igjen er delt inn i fire forskjellige råvareklasser. Oppgaven tar utgangspunkt i tidsperioden , som igjen er delt inn i fem delperioder. Det er blitt konstruert fire porteføljer for hele perioden, samt for de ulike delperiodene. Det anvendte prestasjonsmålet er Sharpe ratio. Sharpe ratioen sammenlignes for alle porteføljene med S&P 500 som benchmark. Vi har i første omgang analysert porteføljene i et in-sample rammeverk, slik det i stor grad er blitt gjort i tidligere forskning. Vi har deretter sett på råvarers diversifiseringsfordeler i et mer realistisk rammeverk; out-of sample optimering. I begge tilnærmingene har vi forsøkt å optimere tradisjonelle porteføljer ved å inkludere råvarer. Vi har deretter sammenlignet resultatene til de ulike porteføljene mot benchmark. For å undersøke om funnene er robuste, har vi analysert porteføljene i fem delperioder, for å se hvordan prestasjonene endrer seg i ulike økonomiske klima. Vi har også undersøkt hvorvidt rebalanseringsfrekvensen kan ha betydning for porteføljenes prestasjoner. Resultatet av våre empiriske analyser tilsier at råvarer forbedrer en tradisjonell porteføljes risikojusterte avkastning i et in-sample rammeverk. Dette er uavhengig av hvilke delperioder eller rebalanseringsfrekvenser som undersøkes. Fordelene vedvarer derimot ikke når vi forlenger analysene til et out-of-sample rammeverk. Her vil tradisjonelle porteføljer, i de aller fleste tilfeller, gi en bedre risikojustert avkastning. Resultatet gjelder for alle porteføljene og alle undersøkte rebalanseringsfrekvenser. Det eneste unntaket fant vi i perioden , der out-ofsample råvareoptimerte porteføljer ga en høyere Sharpe ratio enn benchmark. Årsaken til dette er trolig den sterke oppgangen i råvarepris og handelsvolum som ble observert i perioden. Dermed kan vi ikke konkludere entydig med at råvarer øker en tradisjonell porteføljes risikojusterte avkastning. The purpose of this thesis is to examine whether investors should include commodities in a traditional portfolio consisting of stocks, in order to achieve increased risk adjusted return in an out-of-sample setting. We have used futures contracts on twelve individual commodities belonging to four different commodity classes. The time period analyzed spans from 1990 to 2014, which we have split into five sub-periods. We have optimized four different portfolios, which include commodities. Sharpe ratio is used to measure the portfolio performances, which are in turn compared to the benchmark, S&P 500. First we have analyzed the portfolios in an in-sample setting as done in previous literature. Next, we have analyzed the diversification benefits of commodities in a more realistic setting; out-of-sample. In both approaches we optimize the portfolios by including commodities in a traditional portfolio. Thereafter we compare the portfolio performance against benchmark. To check the robustness of results we analyze the portfolio performance in five sub-periods to see if they change in different economical climates. In an in-sample setting our empiric studies indicate that inclusion of commodities enhances a traditional portfolios risk adjusted return, independent of which sub-period or rebalancing frequency studied. However, these benefits do not persist in an out-of-sample setting. Here we see that the traditional portfolios, in most scenarios, show a better risk adjusted return. This applies for all portfolios and rebalancing frequencies. The only exception occurs during when out-of-sample optimized commodity portfolios show a higher Sharpe ratio than the benchmark. A possible reason for this could be the alleged financialization of commodities, which occurred during this period. Therefore we are not able to conclude that commodities increase a portfolios risk adjusted return.

40 Master i økonomi og administrasjon / Master in Business Administration Lean i UNN - Oversettelse og implementering av et globalt konsept i en lokal organisasjon Lean at UNN - Translation and implementation of a global concept into a local organization Olav Kristoffer Xara Brazil Fongen Veiledning av/ under supervision of: Arild Wæraas En kvalitativ dokumentstudie av hvordan helseforetaket UNN HF har oversatt og implementert organisasjonskonseptet Lean. Studien har hatt til hensikt å analysere hvordan UNN HF har oversatt og implementert det globale organisasjonskonseptet Lean, herunder hvordan og i hvilke funksjonsområder konseptet kommer til uttrykk i praksis. Studien er en kvalitativ dokumentstudie som har hentet data fra interne og eksterne dokumenter UNN har publisert og presenterer et sentralt utvalg av UNNs oversettelser av Lean på både høyt og lavt abstraksjonsnivå, samt sentrale Leanbegreper. Analysen av oversettelsesprosessen viser at UNN har utviklet en variant av Lean hvor ingenting er direkte kopiert, og drøfter hvordan denne lokale varianten kan karakteriseres som et helt nytt konsept. Studien konkluderer ved å si at UNN har iverksatt bruk av Lean på funksjonsområder som forbedrer pasientenes forløp gjennom helseforetaket, på tvers av geografiske lokasjoner og teknologiske systemer. Lean som konsept er implementert som en top-down-orientering gjennom en adopteringsprosess som har medført oversettelser og tilpasninger av det originale konseptet, på alle abstraksjonsnivå. Oversettelsene gjør at UNN har implementert et delvis imitert konsept, som har fått styrende virkning på funksjoner i organisasjonen, uten å ha blitt kombinert med andre konsepter. The goal of this master thesis has been to analyze how UNN HF have handled translation and implementation of the global organizational concept that is Lean, including how and in which functional areas the concept is practically expressed. The thesis is a qualitative document study which has retrieved its data from internally and externally published documents from UNN and presents a key selection of UNNs translations of Lean, on both high and low abstraction levels, as well as key Lean-terms. The analysis of the translation process shows that UNN have developed a version of Lean where no parts have been copied directly, and discusses how this local version can be characterized as a brand new concept. The thesis concludes by determining that UNN have used Lean in functional areas that improves patients careers throughout the health enterprise, crossing geographical locations and technological systems. As a concept, Lean have been implemented as a top-down-orientation, through an adoption process that has led to translations and customizations of all abstraction levels in the original concept. The translations makes the fact that UNN have implemented Lean as a "partial imitation" that has gained governing power over functions in the organization, without being combined with other concepts.

41 Master i entreprenørskap og innovasjon/ Master in Entrepreneurship and Innovation Innovation Strategy for B2B Mobile Apps: a Value-centric Approach Rune Haugestad Veiledning av/ under supervision of: Arsalan Nisar Shah The purpose of my master study is to examine how innovation strategy, emphasizing Value-centric innovation strategies, can help to enhance mobile & tablet B2B/Business app Product-Life-Cycles. Furthermore, analyzing strategically aspects and how these impact; digital value creation & digital value capturing, marketing, disruption, diffusion, high growth user adoptions and profit margins and profitability. Research methodology: Fixed mixed methods design with one holistic web survey targeting app experts from development and start-up companies. Research question: How can a Value-centric Innovation Strategy enhance B2B App Product-Life- Cycle? In order to determine Value in a Value-centric Innovation strategy context, and from an entrepreneurial perspective, is a holistic literature review provided. As a result, within the research scope is also a 7 Steps Value-centric Innovation Strategy Model proposed. The managerial implications within app Innovation Management & Product-Life-Cycle Management (PLM) are profound: hyper-speed of strategically thinking and execution are increasingly important factors in order to succeed within the high-paced & highly competitive flux app world.

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Student Response System

Student Response System Student Response System Demo of open web-based student response system Gabrielle Hansen-Nygård Stjørdal, September 2010 First thing first: what is Student Response System (SRS)? Technology products designed

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05 ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer Utfordringer og muligheter 24/11-05 Hermann Steen Wiencke Proactima/Universitetet i Stavanger 1 Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Rogalandsforskning

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein TIDLIGFASE CASE Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein CASE TIDLIGFASE Gjennomført totalt fem workshop med entreprenører og prosjekterende. Delvis hver for seg, delvis sammen

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Technology Ventures: From Idea to Opportunity

Technology Ventures: From Idea to Opportunity Forretningsplanen Business Plan Mytisk status Tusener av bøker Vanskelig å spå om økonomi med så mange usikkerhetsfaktorer Alt for optimistiske Hva er det viktigste for en investor? Sahlman: How to Write

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Julian Sauterleute og arbeidspakkelederne SINTEF Energi Seminar hos NVE, Oslo, 21. januar 2015 HydroBalance Miljømessige,

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog April 2015 FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog MERETE HOLMEN MURVOLD En standard er en frivillig akseptert måte å gjøre det på og en harmonisering av beste praksis Foto:

Detaljer

Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter. Sveinung Gehrken Fram

Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter. Sveinung Gehrken Fram Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter Sveinung Gehrken Fram Til diskusjon Hva kjennetegner vellykkede SAP prosjekter? Hvilken metodikk skal man velge? Noen tanker om løsningsvalg

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

IT-ledelse 14.jan - Dagens

IT-ledelse 14.jan - Dagens IT-ledelse 14.jan - Dagens 1. Debriefing av gårsdagens IT-ansvarlig videosnutt 2. Forsmak på enkelttemaer vi tar for oss / fremdriftsplan 3. Grunnleggende begreper Data og Informasjon Informasjonsteknologi

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Når risiko er uviss Nytten av å uttrykke og kommunisere grader av uvisshet i risikoanalyse. Audun Jøsang

Når risiko er uviss Nytten av å uttrykke og kommunisere grader av uvisshet i risikoanalyse. Audun Jøsang Når risiko er uviss Nytten av å uttrykke og kommunisere grader av uvisshet i risikoanalyse Audun Jøsang SINTEF, mars 2014 God og dårlig oversettelse Engelsk Norsk Security Safety Certainty Sikkerhet Trygghet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn E. Stokke Tlf.:

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer