Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet"

Transkript

1 Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Denne rapporten er en fagrapport som er utarbeidet på grunnlag av fire tilsyn Petroleumstilsynet har gjennomført mot fire operatørselskap på norsk sokkel, BP Norge, ConocoPhillips, ExxonMobil og Norske Shell. Rapporten er en anonymisert oppsummering av hovedobservasjoner fra det gjennomførte tilsynet sett i lys av moderne prinsipper for organisasjonstenkning.

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn og hovedinntrykk Tverr-nasjonal organisering en ny form for konsernstyring (corporate governance)? Årsaker, selskapsmotivasjon og trender Utnyttelse og utvikling av kunnskap Hierarki, standardisering betydning for sikkerhetsarbeidet Nye organisasjonsløsninger - norske kontrollverdier

3 Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for HMS 1. Innledning Mange store internasjonale operatør- og entreprenørselskap har ut fra ulike motiver etablert såkalte "tverrnasjonale forretningsenheter"/regionale hovedkontorer ("crossborder"). Det kan være ulike behov som ligger bak slik organisering, dette kan være behov for spesialisering, krav om effektiv og fleksibel bruk av ressursene på tvers av ulike land samt innføring og bruk av ny teknologi og integrerte arbeidsprosesser som kan understøtte sentraliserte beslutnings- og driftsfunksjoner. Arbeidsdelingen mellom de ulike lokale/nasjonale organisasjonsenhetene og moderkonsernet, hvordan beslutnings-, planleggings- og driftsfunksjoner organiseres og følges opp gjennom ulike rapporterings- og oppfølgingssystemer samt anvendelse av globale kontrakter er forhold som er av stor interesse å undersøke i lys av nasjonale rammebetingelser for virksomhet på norsk sokkel. Petroleumstilsynet (Ptil) engasjerte professor Svein Andersen fra Handelshøyskolen BI og AGR-konsulent Ralph Guttormsen til å være med på et tilsyn mot fire operatørselskap på norsk sokkel, BP Norge, ConocoPhillips, ExxonMobil og Norske Shell hvor formålet var å skaffe myndighetene øket kunnskap om og innsikt i hvorfor internasjonale selskaper har valgt å organisere sin virksomhet i tverrnasjonale forretningsløsninger, og hvordan dette har gitt seg utslag i praktiske organisasjonsformer. Tilsynet ble avsluttet våren 2007, og tilsynsrapporter er oversendt de respektive selskaper. På basis av tilsynene og dokumentasjon tilgjengeliggjort av selskapene har Svein Andersen og Ralph Guttormsen i samarbeid med Paul Bang fra Ptil utarbeidet en anonymisert oppsummering av hovedobservasjoner fra tilsynet sett i lys av moderne prinsipper for organisasjonstenkning. Rapporten fremstår på dette grunnlag som en fagrapport utarbeidet på et selvstendig faglig grunnlag. 3

4 2. Bakgrunn og hovedinntrykk Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i februar/mars 2007 et tilsyn mot fire operatørselskap på norsk sokkel, BP Norge, ConocoPhillips, ExxonMobil og Norske Shell. Formålet med dette tilsynet var å skaffe Ptil kunnskap om og innsikt i hvorfor og hvordan internasjonale selskaper har valgt å organisere sin virksomhet i såkalte cross-border eller tverr-nasjonale forretningsenheter som gir sterkere regionalisering. Rapporten presenterer en anonymisert oppsummering av hovedobservasjoner sett i lys av moderne prinsipper for organisasjonstenkning. Tverr-nasjonale forretningsenheter er kjennetegnet ved en kombinasjon av nasjonalt operativt ansvar (herunder HMS) og tverr-nasjonalt samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap. Det operative ansvaret nasjonalt ligger i en nasjonal enhet. Med ett unntak er driftsorganisasjonene knyttet til den enkelte lisens samlokalisert med det nasjonale administrative hovedkontoret. Operativ beslutningsmyndighet og ansvar er lagt til den nasjonale enheten. På denne måten representerer den nye organisasjonsformen ingen endring. De viktigste endringene som følger av tverr-nasjonal organisering er i hovedsak knyttet til utnyttelse av funksjonell kompetanse og samarbeid i nye organisasjonsformer. De innebærer videre at kjernepersonell rapporterer funksjonelt på tvers av landegrenser i en regional sammenheng, slik at selskapene kan utnytte ressursene mer fleksibelt i en region. Kjernepersonell gis større autonomi i sine roller for å kunne understøtte de ulike organisasjonsenhetene med nødvendig kompetanse. Ledelsesfunksjonene i landenhetene har et ansvar både nasjonalt og internasjonalt. Regionale hovedansvar for ulike funksjoner kan i ligge både i og utenfor Norge. Internasjonale selskaper som opererer på norsk sokkel framstår generelt sett som profesjonelle i ivaretakelse av lokale regelverkskrav i sin tilnærming til regionalisering. Alle selskapene som deltok i tilsynet er klare med hensyn til sitt ansvar i forhold til norsk HMS-regelverk og spillereglene i norsk arbeidsliv. Tilsynet avdekket ikke spesifikke uklarheter i forhold hvordan 4

5 det norske HMS-regelverket blir ivaretatt. Hovedinntrykket er at relevante forhold i denne forbindelse er kommunisert og forstått. Selskapene la imidlertid ulik vekt på forskjellige sider ved tverrnasjonal organisering og relasjoner mellom globalt, regionalt og nasjonalt organisasjonsnivå. Det var også betydelige forskjeller i presentasjon, dokumentasjon, arbeidsmetodikk og oppfølging. Noen av forskjellene skyldes forskjellig tilnærming til organisering på tvers av landegrenser, mens andre, og kanskje de fleste, skyldes forskjellige politikker og prinsipper knyttet til organisering og selskapsutvikling som er bestemt ut fra forskjellig styringsbehov på konsernnivå (Corporate). De modeller som selskapene presenterte er også valgt for å utnytte de muligheter som utvikling av ny teknologi og kommunikasjonsplattformer gir. 3. Tverr-nasjonal organisering en ny form for konsernstyring (corporate governance)? Begrepet konsernstyring brukes på flere måter. En bruksmåte vektlegger relasjonen mellom et selskaps styre og den daglig virksomhet. En annen bruksmåte ser nærmere på forholdet mellom selskapsstyrer og styring av operasjoner og deltagelse i lisenser på nasjonalt nivå. En tredje bruksmåte retter oppmerksomheten mot styring på sentralt og regionalt selskapsnivå. I denne rapporten vil vi se nærmere på den siste formen for konsernstyring. De enkelte selskapene beskriver sin lokale styring i sine årsrapporter som sitert nedenfor: A/S Norske Shell er registrert i Norge, og selskapets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning. Selskapet ledes av en administrerende direktør og ti sentrale ledere fra de to forretningsområdene Oljeprodukter og Undersøkelse og produksjon. Oppstrømsaktiviteten i Norge er del av en felles samarbeidsstruktur mellom Shells oppstrømsenheter i Europa (EP Europa). ConocoPhillips Skandinavia AS Selskapet forvalter eiendeler og tilhørende forpliktelser på norsk sokkel og er operatør for feltene i Ekofisk-området. Eierandelen er på 35,112 prosent i Ekofisk-, Eldfisk- og Embla-feltene og 30,658 prosent i Torfeltet. Selskapet er operatør for oljeledningen fra Ekofisk til Teesside i Storbritannia. Selskapet er et heleid datterselskap av ConocoPhillips Norge. 5

6 BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Ved utgangen av 2006 hadde BP Norge 13 lisenser hvorav selskapet var operatør for 10. Flere porteføljetilpasninger skjedde i 2006, slik at virksomheten nå er konsentrert omkring selskapets felter i produksjon i Nordsjøen, Valhall/Hod og Ula/Tambar, og Skarv- og Idun-utbyggingen i Norskehavet. Endringene i organisasjonsstrukturen påbegynt i 2005 fortsatte i 2006, da driften av de forskjellige felt ble samlet under en driftsenhet. Det samme ble gjort for feltutvikling og boring, og for den kommersielle faggruppen. Endringene medfører ikke endringer i bemanningen. Selskapet har i løpet av året merket en tilstramming i arbeidsmarkedet med økt etterspørsel etter kvalifiserte medarbeidere. Dette har medført at 31 medarbeidere sluttet i løpet av året. Fire personer har blitt pensjonert. Rekruttering har vært et viktig fokusområde i 2006, spesielt for de to planlagte utbyggingsprosjektene Nytt feltsenter på Valhall og Skarv. BP Norge ansatte i personer lokalt, herav 12 kvinner. I tillegg fikk vi 37 nye medarbeidere fra BP kontorer i utlandet. Selskapet har en svært kompetent arbeidsstyrke hvor en stor andel ansatte har en meget høy utdannelseskompetanse. Av 603 ansatte har 172 en mastergrad eller tilsvarende. Opplæring og utvikling er viktig for selskapet, og i 2006 ble 22 millioner kroner investert på dette området. ExxonMobil Production Norway Inc. er filial av utenlandsk aksjeselskap og har som formål å drive lete-, produksjons, og transportvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Selskapet har med myndighetenes godkjennelse Pass- Trough avtaler med Mobil Development Norway A/S som direkte innehar utvinnings- og produksjonstillatelser. Disse selskapene har ingen ansatte. Driften foreståes av Esso Norge AS i henholdt til særskilt managementavtale. Kontoradresse er på Forus i Sandnes Kommune. Samtlige aksjer i ExxonMobil Production Norway Inc. eies av Mobil International Petroleum Corporation, som igjen er heleid datterselskap av Exxon Mobil Corporation som endelig morselskap. ExxonMobil Production Norway Inc. og Mobil Development Norway A/S inngår I gruppen av ExxonMobilselskaper i Norge og er søsterselskaper av ExxonMobil Exploration and Production Norway AS som også har lete-, produksjons-, og transportvirksomhet på norsk kontinentalsokkel som formål. Disse selskaper er særskilte rettsobjekter for sine respektive rettigheter og plikter etter utvinningstillatelser m.m. og som omfatter virksomhet som er gjenstand for beskatning etter Petroleumsloven. Driften av selskapene er integrert organisasjonsmessig gjennom driftsavtaler, managementavtaler med Esso Norge AS for personell, regnskap, innkjøp og diverse andre tjenester. 6

7 I tilknytning til tverr-nasjonal eller regional organisering brukes konsernstyring for å beskrive den delen av styringen som styrker nivået mellom sentralt selskapsnivå og virksomheter i de enkelte land. Styringen dekker her summen av legal struktur, formell organisasjon og formelle og uformelle former for samhandling innen og på tvers av land. Styringsstrukturen gir retning og kontroll, men har også betydelig rom for læring og tilpasning. Selskaper velger også å spille bevisst på det tilpasningsrom dette gir til organisasjonen alt skal ikke være fastsatt i klare rapporteringslinjer eller predefinerte funksjonelle samhandlingsmønstre. Det betyr at slike organisasjonsmodeller ikke enkelt kan representeres i en tradisjonell organisasjonsplan. Den enkelte ansatte vil ha mange roller i basisfunksjoner, faggrupper, prosjekter og lederroller samtidig, og den enkelte må selv styre arbeidstid og innsats for å optimalisere verdibidraget på selskapsnivå fra disse rollene. Det er mange likhetstrekk i de valgte selskapsmodellene med hensyn til overordnet strategi og organisasjonstenkning. Likevel kan en snakke om ulike organisasjonsdialekter, i måten selskapene omtaler og presenterer seg selv. Det kan være vanskelig for utenforstående å forstå rapporeringslinjer som dels skjer etter linje, dels funksjon. Mye av daglige prosesser i matrise fanges ikke opp av organisasjonsplaner og prosesskrav. Dette synes å være en problemstilling som ikke alltid bare gjelder utenforstående i betydningen ikke ansatte. Helhetlig forståelse av rapportering funksjonelt og personalmessig synes å være krevende og ikke enkelt å kommunisere internt og eksternt. Internaliseringen av de rollene den enkelte har vil kunne utfordres av prioriteringer mellom oppgavene og det som forventes av leveranser fra rollene. Det kan medføre både faktisk og følt utilstrekkelighet mht kvalitet og integritet i oppgaveløsningen. Egenvurderinger og miljøundersøkelser i selskapene som angår slike forhold kan være nødvendige for å bringe fram forbedringer. Slike vurderinger og undersøkelser kan rettes inn mot rolleforståelse og effekten av læreprosesser og kommunikasjon. 4. Årsaker, selskapsmotivasjon og trender En viktig bakgrunn for regional organisering ser ut til å være de lave oljepriser og det press for effektivisering som fant sted forut for tusenårsskiftet. Kostnadskutt fremstår her som en viktig driver. Petroleumsindustrien befant seg på slutten av 1990-tallet i en vanskelig situasjon, hvor det blant annet ble gjennomført en rekke store fusjoner. Slike fusjoner ser ut til 7

8 å ha vært utløsende faktor i tverr-nasjonal reorganisering i en rekke selskaper, men endringene er også uttrykk for en større trend. De tverr-nasjonale modellene ble altså unnfanget i vanskelige tider. Implementering av modellene foregikk i en periode med historisk høy oljepris og inntjening. Imidlertid finnes det også andre viktige drivere som har påvirket utformingen av tverrnasjonale organisasjonsmodeller de siste årene. En slik annen driver er det høye aktivitetsnivået som særpreger virksomheten i dag, og det store presset på kapasitet og kompetanse i selskapene og industrien forøvrig som dette har skapt. Denne spenningen mellom høyt aktivitetsnivå og begrensede ressurstilgang har forsterket behovet for mer fleksibel utnyttelse av kjernekompetanse. I tillegg kommer utviklingen i retning av økende ressursnasjonalisme internasjonalt som begrenser selskapenes adgang til nye lisenser. Fortsetter denne utviklingen, vil den kunne føre til ytterligere krav om effektivisering. Nye organisasjonsformer og integrasjonsprosesser medfører betydelige omstillingskostnader, læring og krevende justeringer underveis. Alle selskaper hevder likevel at løpende endring og utvikling må være en ambisjon og er en nødvendighet. Tverr-nasjonal organisering reflekterer større trender innen organisasjonsutvikling, der utvikling og mer fleksibel utnytting av kunnskap står sentralt i verdiskapingsperspektivet. En vesentlig del av dette er å utvikle læring og utnytte kompetansemiljøer, både for å løse spesifikke oppgaver og for å utvikle og implementere løpende forbedringer. Selskapene gir uttrykk for at overordnede krav og standarder kan uttrykkes funksjonelt, og at slike premisser fra konsernet sentralt i selskapene gir muligheter for økt strategisk styring, samtidig som det også kan gi næring til entreprenørskap og teknologiutvikling i den enkelte enhet. Slike funksjonelle prinsipper anvendes også overfor de enkelte leverandørmiljøer enten disse er lokale leverandører eller strategiske regionale eller globale leverandører. Funksjonelle krav og standardiserte prosesser gir også mulighet for nye samhandlingsformer innen en geografisk utvidet matriseorganisering. Nye samhandlingsformer og IKT-plattformer som utvikles for nøkkelprosesser er en sentral forutsetning for kunnskapsutvikling og nye former for kunnskapsbasert problemløsning og utvikling. Måten slike organisasjoner fungerer på vil også avhenge av en rekke uformelle aspekter og av kultur. Slike forhold er vanskelig å spesifisere i nye organisasjonsmodeller. Myndighetenes regelverk og tilsyn vektlegger 8

9 fremdeles hovedsakelig styrende dokumentasjon og fastlagte ansvars- og kommunikasjonslinjer. Selskapene vektlegger, i tillegg til dette, i større og større grad en rekke ulike kommunikasjonsarenaer og bevisst bruk av uformelle kontakter i organisasjonen. Endringer i organisering er tydeligst på overordnet regionalt og nasjonalt nivå. Effekten på operativ virksomhet synes foreløpig begrenset. Det er imidlertid noen organisatoriske endringer som påvirker styringen lokalt. Et eksempel her er at kompetanse internasjonalt i større grad kan brukes i forbedrings- og endringsarbeid lokalt. Selv om det altså er effekter på lokalt forbedrings- og endringsarbeid, er driftsorganisasjonene så langt i liten grad endret. Bred innføringen av integrerte operasjoner innenfor sentrale arbeidsprosesser på innretninger på norsk sokkel åpner imidlertid for tett daglig samhandling mellom landorganisasjon og offshoreorganisasjon på helt nye områder enn hva som har vært praksis tidligere. Dermed åpnes også et potensial for at tverrnasjonale matriseorganisasjoner kan få direkte inngrep med daglig anleggsdrift. Det ble av enkeltselskaper beskrevet modeller for optimalisering av ressursutnyttelse i den tverrnasjonale dimensjonen i forhold til utvikling og gjennomføring av nye prosjekter, noe som kan gi en indikasjon på framtidig utvikling. Det kan skape utfordringer for innarbeiding av nasjonale krav i prosjektfasen. Det gjelder særlig dersom slik ressursutnyttelse videreføres til en driftsfase der nasjonale krav til arbeidsmiljø og sikkerhet i drift kommer inn direkte i forhold til den operative ledelse og arbeidstakerne. 5. Utnyttelse og utvikling av kunnskap Der selskaper står overfor ganske like og forholdsvis standardiserte oppgaver i geografisk nærhet, vil en form for synergi ligge i stordrift. Det gjør det mulig å eliminere dobbeltarbeid og utnytte faste investeringer mer optimalt. Samdrift er knyttet til utvikling og utnytting av kunnskap og kunnskapssystemer. En viktig form for samdrift er å skape sentrale kompetansemiljøer med større bredde og dybde. Dette går gjerne sammen med en økt bredde og standardisering i erfaringstilfang. Det gir bedre grunnlag for erfaringsbasert læring, reduserer dobbeltarbeid og øker muligheten for oppdatering og utvikling lokalt i forhold til internasjonale faglig standarder. 9

10 Ser en på hvordan Petroleumstilsynet i dette tilsynet tolker selskapenes vektlegging av faktorene stordrift, samdrift og læring i sin regionalisering og internasjonalisering, kan følgende figur svært forenklet illustrere disse forskjellene. Figuren er basert på en skala fra 1-10 for hver av faktorene basert på hvordan Petroleumstilsynet opplever selskapene 10 er stor vektlegging og 0 liten. Det framgår at ett selskap skiller seg ut ved at hovedvekten legges på stordriftsfordeler. De andre tre har større vekt på læring og samdrift. Figur 1. Vektlegging av stordrift, samdrift og læring ved utforming av organisasjonsmodell Stordrift Selskap 1 Selskap 2 Selskap 3 Selskap 4 Læring Samdrift De forskjellene som illustreres vil kunne relateres til selskapenes størrelse internasjonalt, selskapenes tradisjon og historie, dominerende selskapskultur fra fusjonsprosesser og den betydningen norsk sokkel og enkeltfelt har for det enkelte selskap. I og med at slike forskjeller reflekterer forskjeller i selskapskultur, vil de nok også spille en rolle i forhold til effektiviteten i de funksjonelle relasjonene og i forhold til graden av sentral styring av virksomheten. Det er imidlertid ikke avdekket noe i dette tilsynet som tilsier at slike forskjeller har noen betydning i forhold til det enkelte selskaps etterlevelse av og forståelse for det lokale regelverksregime. De selskapene som er mest tydelige på samdrift og læring vil nok likevel være tydeligst på området kontinuerlig forbedring, mens økende vektlegging på stordrift sannsynligvis vil gi økende tydelighet på struktur og styrende dokumentasjon. I møtene med selskapene ble det fremhevet flere former for læring. En type læring er den som skjer ved at man bringer sammen og systematiserer kunnskap og erfaringer som tidligere ble utviklet og anvendt i nasjonale enheter som fikk operere relativt uavhengig. En annen type er den løpende læring som skjer i en regional struktur, hvor felles standardisering og IKT- 10

11 plattformer for kommunikasjon og distribusjon gir økt mangfold, informasjonsutveksling, tillit og beriking. En tredje form er den økte lokale læring som skjer gjennom mer effektive systemer for erfaringsoverføring fra selskapsnivå til lokale enheter. Stordrift og samdrift gir også et bredere og dypere grunnlag for å lære av læringen. Det siste er en viktig forutsetning for kontinuerlig forbedring ikke minst i sikkerhetssammenheng. Den tverrnasjonale organisering skaper også nye arenaer og arbeidsmåter for utvikling og formidling av kunnskap. Det åpner for gjensidig beriking mellom lokal læring i ulike kontekster, samtidig som standardisering gir mulighet for å formidle og utnytte lokalt generert kunnskap i hele konsernet. Et eksempel på en slik ny form for kunnskapsutvikling er skjematisk framstilt i figur 2. Figur 2. Nye arenaer for beriking og utnytting av lokal læring Samhandling i IO-sammenheng med utvikling av metoder/verktøy Unnfanget og i utgangspunktet utviklet i en kulturkontekst Eksporteres til en annen kulturkontekst Skaper synergi og læring som kan standardiseres og anvendes i hele konsernet Den samme metoden skaper nye ideer i ny sammenheng Utnyttes annerledes i en annen kulturkontekst Utgangspunktet kan være når en lokal organisasjon i sin arbeids- og kulturkontekst utvikler ideer og metoder til å bli en god problemløsende aktivitet eller et hensiktsmessig verktøy. Ved å eksportere aktiviteten eller verktøyet til andre lokalenheter eller deler av konsernet hvor medarbeidere og kompetanse- og kulturgrunnlaget er annerledes, oppstår nye ideer og løsninger som bidrar til videreutvikling og vekst. På denne måten kan løsninger som er 11

12 utviklet i et land bli utgangspunkt for liknende prosjekter i andre land, samtidig som læring og kunnskapsutvikling foregår og kommer hele konsernet til gode. Om et liknende prosjekt blir aktuelt i opphavslandet vil det kunne trekke på den kumulative læring som har skjedd i konsernet. Et annet eksempel på videreutvikling av kunnskapsformidling finner vi i et selskaps rutiner for å formidle læring fra hendelser i selskapet. Standarder gir rammer for beskrivelse, diagnose og analyse. IT-systemer gir effektiv distribusjon overfor de sikkerhetsansvarlige, men i tillegg benytter selskapet kompetanse og ressurser for å produsere animasjoner av hendelsen og formidler disse i form av demonstrasjonsvideoer for å kunne nå flest mulig i operativ virksomhet på en effektiv måte. Slike animasjoner gjøres også tilgjengelig for alle ansatte og andre interesserte i det offentlige rom på selskapets hjemmesider. Kunnskapens form og innhold differensieres med andre ord i forhold til behov, oppmerksomhet og sikkerhetskompetanse. Denne nye formidlingsformen kommer i tillegg til den formelle dokumentasjon som inngår i sikkerhetsanvarliges forbedringsarbeid. Figur 3 gir en skjematisk framstilling av de to hovedformene for formidling. Figur 3. Nye formidlingsformer og differensiering mellom målgrupper Formidling og læring fra hendelser i virksomheten Publisering (læring) av hendelser Publisering (læring) av hendelser Utarbeidelse av sikkerhetsmelding Distribusjon av sikkerhetsmelding internt og eksternt Kunnskapen er analytisk og rettet mot ansvarlige for sikkerhetsstyring Bearbeidelse ved hjelp av IKT/ video/animasjon i et pedagogisk senter Distribusjon ved hjelp av moderne visuelle virkemidler internt og eksternt Kunnskapen er praktisk og illustrativ og retter seg mot alt operativt personell samtidig som den også distribueres i og ut av organisasjonen og på den måten blir holdningsskapende. 12

13 Et annet selskap framhevet erfaringsdeling gjennom virtuelle nettverk (deep learning). Dedikerte fagpersoner har her ansvar for aktiv bearbeiding og siling av informasjon om hendelser og distribuere disse til relevante grupper. Intranettverket brukes for oppfølging og formidling av slik hendelsinformasjon. Systemforenkling, felles IT-plattform og mer effektiv og styrt mottak av informasjon gir fokus og større treffsikkerhet i forhold til målgruppen. I rapporteringen benyttes ulike modeller. Ved alvorlige hendelser gjøres det bruk av analytiske verktøy. Erfaringen er at sanntidsdata gir mer effektiv informasjon om og læring fra hendelser i andre land. Det styrker også evnen til å prioritere og å unngå dupliseringsarbeid. Ved å samle en større pool av erfaringer som kan spres i felles format og føre til økt læring, kan HMS settes inn i en mer helhetlig og internasjonal sammenheng. Utnytting av mangfold i form av ny kunnskap og erfaring av beste praksis skjer da blant annet gjennom sammenliknbar rapportering og økt mulighet for bredere årsaksanalyser. 6. Hierarki, standardisering betydning for sikkerhetsarbeidet Tverr-nasjonal organisering introduserer et nytt hierarkisk nivå, selv om nasjonale selskaper opererer som egne juridiske enheter. Samtidig blir betydningen av hierarki i organisasjonen endret ved at horisontal samhandling i matrisen styrkes. I en tradisjonell hierarkisk organisasjon er den hierarkiske komponenten knyttet til myndighet uttrykt som direkte ledelse og styring av oppgaver og til detaljerte operative regler og prosedyrer for problemløsning og produksjon. I en organisasjon der funksjonell samhandling i matrise spiller en nøkkelrolle vil myndighet knyttes til ansvar, men i mindre grad komme til uttrykk som direkte intervensjon og detaljstyring av arbeidsprosesser. Det hierarkiske elementet i arbeidsprosesser vil i større grad ivaretas gjennom standardkrav i prosesser som krever at spesialister forholder seg til hverandre gjennom gjensidig tilpasning. Det er ikke nytt at organisasjoner kombinerer funksjonell spesialisering og ansvar med innslag av matrise. Slik organisering har lange tradisjoner i petroleumsindustrien. Den tverrnasjonale organiseringen ligger i forlengelsen av en slik organisasjonsform, men gir matriseorienteringen større plass og tyngde i det daglige arbeidet. Det gjenspeiler to forhold. For det første at oppgaver blir mer komplekse og krever større grad av læring og tilpasning. For det andre at oppgaveløsning i økende grad krever aktiv mobilisering av ulik spesialistkompetanse, noe som krever økt faglig autonomi og større fleksibilitet internt. 13

14 I arbeidsprosesser som er enkle og rutinepregede vil hierarki i stor grad koordinere samhandling gjennom standardisering av oppgaver (regelstyring) eller ved resultatoppnåelse (målstyring). Slik regelstyring i hierarkisk forstand er i selskapene som var med i tilsynet i stor grad knyttet til konsernstandarder. Hvis man ønsker å legge større vekt på funksjonell samhandling i matrise rundt krevende oppgaver, vil dette øke behovet standardisering gjennom felles kunnskap og normer (verdistyring). Bruk av nettverk, utvikling av felles normer og vektlegging av kulturelle faktorer blir da viktige og nødvendige styringsmekanismer. Konsernstandarder er nøkkelementer i selskapets arbeidsprosesser og stiller krav til kvalitetssikring av disse. Slike krav kan variere fra minstekrav til absolutte kvalitetskrav. Stikkord i arbeidsprosessene er horisontal spesialisering og koordinering. Samtidig med dette vil det ved økende kompleksitet i oppgavene være økt behov for koordinering gjennom gjensidig tilpasning mellom personer med profesjonell kunnskap og klart ansvar, som illustrert i figur 4. Figur 4. Kompleksitet, faglig autonomi og ulike koordinerings- og styringsmekanismer Grad av kontroll Standardisering av normer (norm- og verdistyring) Grad av faglig autonomi Styring/kontroll Gjennom hierarki av stillinger med instruksjonsmyndighet Standardisering av kunnskap (profesjonsstyring) Standardisering av resultater (målstyring) Gjensidig tilpasning Gjennom laterale og horisontale forbindelser (bruk av nettverk) Standardisering av arbeidsoppgaver (regelstyring) Enkle oppgaver Komplekse og krevende oppgaver Anvendelse av standarder både på selskapsnivå og ved bruk av nasjonale og internasjonale standarder er heller ikke i seg selv ikke noe nytt. I tverr-nasjonal organisering brukes likevel 14

15 slike standarder på en mer aktiv og målrettet måte i daglige prosesser. De er viktige verktøy som et felles grunnlag for kommunikasjon og koordinering mellom de ulike delene og nivåene av organisasjonen. Samtidig fungerer de som rammer for læring og erfaringsutveksling på tvers av ulike lokale kontekster. Selskapsstandarder er i regelen i samsvar med industristandarder samt nasjonale og internasjonale standarder. Slike standarder har alltid stått sentralt som styrende i de internasjonale oljeselskapenes virksomhet. Dette gjelder ikke minst API, BSI, NORSOK, EN og ISO dokumenter. Trenden er at disse standardene går mot en internasjonalisering dvs. i retning europeisk (EN) og globalt (ISO) nivå. Standardene blir i seg selv de førende dokumentene og i mange tilfeller uttrykkes de også i form av funksjonelle krav. Petroleumstilsynets veiledninger til forskriftene refererer i stor grad til slike standarder, og dette er med på å harmonisere forståelse av krav over landegrensene. En kan godt si at den utviklingen som fant sted i begynnelsen av årtusenskiftet med globalisering, regionalisering og oppløsning av tradisjonelle strukturer og styringsformer representerte relativt store og dramatiske endringer i selskapene, - endringer som for noen selskaper over tid også medførte ytterligere endringer tilbake mot mer lokal forankring. Vi har også så langt sannsynligvis bare sett begynnelsen på endringer knyttet til bruk av IO og IKT. Et viktig område er derfor styring av slike endringsprosesser eller change management. Alle selskapene som var med i tilsynet har utviklet klare systemkrav på konsernnivå for styring av endringsprosesser. Formelle systemkrav vil variere mht. formelle regler og detaljering, på den ene side, og rom for ledelse og prosess, på den annen side. Her er det en viss variasjon mht. balansen mellom globale system og standardutforminger (systemdrevne endringer), på den ene side, og rom for innspill og tilpasning fra lokalt nasjonalt nivå (prosess- og brukerdrevne endringer). Det er også en spenning mellom formelle konsernbaserte prosesskrav, på den ene side, og rom for mer pragmatiske kompetansebaserte vurderinger lokalt. Langs begge disse dimensjonene er det forskjeller mellom selskapene. Et hovedinntrykk her er at selskapene har stor grad av variasjon i forholdet mellom sentrale systemkrav og lokalt spillerom i endrings- og utviklingsprosesser. To selskaper skiller seg ut ved at de vektlegger den ene av dimensjonene forholdsvis klart. De andre selskapene har en klarere avveining mellom de to hensynene. Figur 5 oppsummerer forenklet hovedinntrykket, der selskapene er gitt verdier fra 0 til 10 på disse dimensjonene. 15

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder *

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * KAPITTEL 11 Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * LÆRINGSMÅL Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne: forstå hvordan globalisering påvirker nesten alle organisasjoner i dag

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer