Bruksanvisning Turbomat 320/500

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Turbomat 320/500"

Transkript

1 Bruksanvisning Turbomat 320/500 Les og følg driftsinstruksjonene og sikkerhetsreglene Oslo/Sandvika Tel: Bergen Tel: Moss Tel:

2 Innhold 1 Oversikt over kjelens deler og betjeningsorganer Generell informasjon Tillatt bruk Tillatte brennstoffer Hvem har tillatelse til å betjene kjelen Generell informasjon om kjelens utførelse og bruk Godkjennelser og meldeplikt Krav til vannet som skal fylles på kjelen Sikkerhetsanordninger Ytterligere farer som man må ta seg i vare for Tiltak i nødsituasjoner 11 3 Drift og betjening av kjelen Oppstart av kjelen første gang Kontroll av varmeanlegget Oppvarming av kjelen Innsjalting av varmeanlegget Innsjalting av kjelen 12 Oppvarming med automatisk tenning 12 Oppvarming uten automatisk tenning Styring av kjelen Utsjalting av kjelen Utsjalting av varmeanlegget 13 4 Vedlikehold av kjelen Ettersyn, rengjøring og vedlikehold Vedlikeholdsintervaller Turbomat Tømming av askebeholderen vedlikeholdsintervaller for sikkerhetsanordningene Sommerservice 25 2

3 Innhold 5 Feilsøking Eksterne feil Meldinger om feil på kjelen Tilbakestilling av sikkerhets temperaturbegrenseren (STB) Kvittere for en feilmelding 26 6 Tillegg Forberedelse til måling av utslipp Vedlikeholdsforskrift for det hydrauliske anlegget Adresser Fabrikantens adresse Installatørens adresse Samsvarserklæring Plass for notater 31 3

4 Innledning Kjære kunde! Vi gleder oss over at du har valgt et kvalitetsprodukt fra vårt firma. FRÖLING Turbomat kjelen er utført etter nåværende høyeste tekniske stand, og den tilfredsstiller alle gjeldende normer og forskrifter Vennligst les nøyaktig igjennom denne brukerveiledningen og følg alle instruksjoner som er gitt. Brukerveiledningen må oppbevares lett tilgjengelig i nærheten av kjelen. For at kjelen skal arbeide på en sikker og effektiv måte er det viktig at sikkerhetsreglene, betjenings-instruksjonene og vedlikeholdsrutinene blir fulgt. 1 Oversikt over kjelens deler og betjeningsorganer Pos. Beskrivelse 1 Fliskjele - Fröling Turbomat 320 kw eller 500kW 2 Tunneldør 3 Brennkammerdør 4 Kjørbar askebeholder, automatisk fjerning av asken - brennkammer 5 2 stk. askebeholdere, automatisk fjerning av asken - varmeveksler 6 Bryterskap med integrert regulering 7 Velgerbryter for suge-trekk viften: AUTO: Ved hjelp av reguleingen blir suge-trekk viften sjaltet inn og ut 0: Suge-trekk viften er strømløs HAND: Suge-trekk viften er sjaltet inn og blir ikke styrt av reguleringen 8 Hovedbryter: Anlegget sjaltes inn og ut. 9 Lambdatronic H 3000 regulator 10 LED for anvisning av driftstilstanden: Lange grønne blink: Kjelen i drift Korte grønne blink: Kjelen ute av drift Korte røde blink: Feil er oppstått 11 Todelt display for anvisning av: Driftstype, driftstilstand, parameter, START-tast: Innsjalting av kjelen 13 STOPP-tast: Utsjalting av kjelen 14 Temperaturvelger: Innstilling av kjelens nominelle temperatur 15 ZURÜCK-tast: Bringer deg tilbake til en foregående meny, sletter en inngitt data 16 PLUSS-tast: Flytter pilen oppover, forstørrer eller aktiverer et parameter 17 MINUS-tast: Flytter pilen nedover, minsker eller deaktiverer et parameter 18 ENTER-tast: Tar deg til en undermeny, kaller opp eller bekrefter en innmating 4

5 Oversikt over kjelens deler 5

6 Generell informasjon 2.1 Tillatt bruk Kjelen må bare brukes når den er i fullgod, teknisk stand. Den må betjenes og brukes nøyaktig som foreskrevet i instruksene i denne veiledningen. Det må legges særlig vekt på sikkerhetsinstruksene, og operatøren må vite hvordan han øyeblikkelig kan rette på feil som kan påvirke sikkerheten! Turbomat kjelen er kun beregnet på å varme opp vann for varmeanlegg. Det må bare brukes brennstoffer som er spesifisert under punkt 2.1.1! Hvis kjelen blir brukt til andre formål enn her nevnt, og det derved skulle oppstå skader fraskriver fabrikanten, leverandøren seg ethvert ansvar Tillatte brennstoffer For Tyskland gjelder: Flis ifølge 1.BlmSchV fra 15.juli For Østerrike gjelder: Flis ifølge ÖNORM M 7133 Vanninnhold Størrelse Betegnelse W20 W30 W35 W40 W50 G30 G50 G100 Beskrivelse Lufttørket Kan lagres Kan lagres i begrenset tid Fuktig Våt Fin flis (med snekke-innmating) Middels grov flis (med snekkeinnmating) Grov flis (bare med hydraulisk innmating) VIKTIG Aggressive avleiringer i kjelen ved at det er blitt brukt «ikke tillatte» brennstoffer, eller det er brukt for lave driftstemperaturer, som har gitt korroderende kondens! Tap av garantien! Det er fare for skader henholdsvis korrosjon i brennkammeret Hvem har tillatelse til å betjene kjelen Bare opplærte operatører har tillatelse til å betjene kjelen. VIKTIG Ingen adgang til fyrrommet uten autorisasjon! Fare for materiell- og personskader! Det er operatørens plikt å passe på at uautoriserte personer, og da særlig barn, ikke kommer i nærheten av kjelen! 6

7 Generell informasjon 2.2 Generelle informasjoner om kjelens utførelse og bruk Det er generelt ikke tillatt å gjøre endringer på sikkerhetsanordningene, eller sette noen av disse ut av drift. I tillegg til veiledningene og instruksjonene i denne manualen må alle norske offentlige og lokale forskrifter bli overholdt. Dette gjelder brann-, byggetekniske-, og elektrotekniske forskrifter! Godkjennelser og meldeplikt OBS Hvert enkelt varmeanlegg må være godkjent I Østerrike: - Må meldes til de lokale bygningsmyndigheter og til magistaten! I Tyskland: - Må meldes til feiervesenet / bygningsmyndighetene Krav til vannet som fylles på kjelen Det stillesingen spesielle krav til dedt vann som fylles på kjelen! Gjeldende normer: Østerrike: ÖNORM H 5195, ÖNORM H Tyskland: VDI 2035 Når anlegget blir etterfylt eller fyllt helt opp på nytt: Vannet må bløtgjøres for å unngå at det danner seg kjelestein. 7

8 Sikkerhetsanordninger 2.3 Sikkerhetsanordninger 8

9 Sikkerhetsanordninger Beskrivelse og bruk av sikkerhetsanordningene Pos. Betegnelse Beskrivelse 1 2 Hovedbryter STOPP-tast Før reparasjonsarbeider blir satt igang: Hele anlegget må sjaltes ut Alle komponenter må være strømløse! Ved overheting: Sjalt kjelen ut Pumpene fortsetter å gå VIKTIG: Når kjelen er i drift for oppvarming, må den bare stoppes med STOPP - tasten. Hovedbryteren må aldri brukes! 3 Dørkontaktbryter - Tunneldør Hvis dørene åpnes mens kjelen er i drift, må suge-trekk 4 Dørkontaktbryter - Brennkammerdør viften sjaltes over til største turtall 5 Sikkerhets overbelastningsbrytere Motorvern brytere Sjalter ut ved feil strøm til, eller overbelastning av de tilhørende komponentene 6 Hovedsikringer for strømtilførsel Reguleringen og de elektroniske komponentene må sikres 7 Sikringer hoved-kretskort Ved skifte av sikringer må de nye ha korrekt Watt-styrke A B C D Kjeleregulator Sikkerhets temperaturbegrenser (STB) Ventilen på sikkerhetsbatteriet Sikkerhetsventil (på bygningssiden, ikke illustrert) Anordninger for å hindre overoppheting av kjelen Sjalter ut viften og innmatingen hvis kjeletemperaturen går over den innstilte nominelle kjeletemperaturen med en på forhånd innstilt verdi (standard 5 C) Sjalter ut viften ved en kjeletemperatur på maks. 100 C. Pumpene løper videre. Straks temperaturen er sunket til 95 C kan STB bli mekanisk tilbakestilt. Skru av hetten på STB en Trykk tilbakestillingsknotten inn med en skrutrekker Åpner seg ved en temperatur på 105 C og tilfører sikkerhets Ved for høyt kjeletrykk åpner sikkerhetsventilen seg og blåser ut kjelevannet i form av damp Før anlegget aktiveres må manglende vann bli etterfylt 9

10 Farer Berøring av varme overflater og røykgassrør. Fare for forbrenninger! FARE Kjelen må bare betjenes med de for dette formål plasserte håndtak Røykgassrørene må isoleres, eller de må ikke berøres under drift Åpne dørene under drift. FARE Fare for materielle skader! Ved å åpne dørene under drift forsvinner undertrykket brennkammeret Fare for flammeutblåsing Suge-trekk viften øker turtallet til maksimal ytelse for å rette på det manglende undertrykket. Det kan komme utslipp av støv til det fri gjennom skorsteinen! Derfor gjelder det: Dørene må bare åpnes hvis det skulle han oppstått en feil Før reparasjonsarbeider: Velgerbryteren for sug-trekk dreies til stilling «0» Sjalt kjelen ut og kjøl den ned Bruk av et ikke godkjent brennstoff. FARE Fare for materielle skader! Bruk bare godkjente brennstoffer! (se Tillatte brennstoffer) FARE Rengjørings- og vedlikeholdsintervallene blir ikke overholdt. Fare for materielle skader! Garantien bortfaller! Hvis de angitte intervallene for rengjørings- og vedlikeholdsarbeider ikke blir ovrholdt kan dette føre til farlige driftstilstander (flamme-tilbakeslag, branntilløp...) For skader som skyldes slike mangler faller garantien bort. 10

11 Tiltak i nødsituasjoner 2.5 Tiltak i nødsituasjoner Skulle det på tross av sikkerhetsanordningene komme til en overheting av anlegget: Alle kjeledørene må lukkes Kjelen må sjaltes ut ved å trykke STOPP-tasten Ikke under noen omstendighet må hovedbryteren bli brukt! Alle shuntventilene åpnes, alle pumper sjaltes inn. Fyrrommet forlates og døren lukkes. Sørg for forbruk av varme - Alle vameforbrukere må aktiveres Hvis temperaturen ikke synker: Tilkall installatør eller service (se Fabrikantens adresse) 11

12 Drift og betjening av anlegget 3 Tillatt bruk 3.1 Oppstart av kjelen første gang OBS Den første igangsettingen må utføres av SGP Varmeteknikk eller en opplært og godkjent installatør Kontroll av varmeanlegget Kontroller om det er tilstrekkelig vann i varmesystemet Kontroller om varmeanlegget er helt luftet ut Kontroller om sikkerhetsanordningene er på plass og funksjonerer som de skal Se 2.3 Sikkerhetsanordninger Kontroller at det er tilstrekkelig tilførsel av friskluft, og godt uttrekk av dårlig luft Se Monteringsveiledning Turbomat 320/ Oppvarming av kjelen Innsjalting av varmeanlegget Sjalt inn hovedbryteren (1) i bryterskapet Etter en systemkontroll av reguleringen, er kjelen klar for å bli satt i drift Innsjalting av kjelen Oppvarming med automatisk tenning Trykk START-tasten (2) Brennstoffet mates inn i brennkammeret og blir oppvarmet av tennviften Varmeanlegget blir av reguleringen styrt for den innsilte driftstypen 12

13 Drift og betjening av anlegget Oppvarming uten automatisk tenning Drei velgerbryteren sug-trekk (3) til stilling «0» Åpne brennkammerdøren Legg brennstoff i form av papir, kartong og tre på risten, og tenn på Lukk brennkammerdøren Drei velgerbryteren sug-trekk (3) til stilling «AUTO» Trykk START-tasten (2) Varmeanlegget blir styrt av reguleringen i overensstemmelse med den innstilte driftstypen Styring av kjelen Nødvendige styringstrinn, og anvisning og endring av parametre Se brukerveiledningen til Lamdatronic H Utsjalting av kjelen Trykk STOPP-tasten (4) Ved å følge utjaltingsprogrammet går kjelen over i tilstanden «UT» Varmeanlegget blir ikke styrt av reguleringen! Kjelen må allid sjaltes ut ved hjelp av STOPP-tasten. Pumpene må fortsette å gå i minst 6 timer Utsjalting av varmeanlegget VIKTIG! Utsjalting bare når kjelen er kald! Sjalt ut hovedbryteren (1) i regulatoren Regulatoren er sjaltet ut Alle komponentene i anlegget (drivanordninger, pumper, suge-trykk vifte...) er strømløse 13

14 Vedlikehold av kjelen Vedlikehold når kjelen er varm. VIKTIG Forbrenning på grunn av varme deler! Før veddlikeholdsarbeider på kjelen blir satt igang: Kjelen må sjaltes ut med STOPP-tasten, og bli helt nedkjølet Suge-trekk velgerbryteren må dreies til stilling «0» Arbeider på elektriske deler. VIKTIG Fare for personskader på grunn av strømsjokk! Kjelen må sjaltes ut med STOPP-tasten, og bli helt nedkjølet Hovdbryteren må sjaltes ut, og sikres mot å bli sjaltet inn igjen. Arbeider på det elektriske utstyret må bare utføres av autorisert elektriker! VIKTIG Rengjørings- og vedlikeholdsintervallene blir ikke overholdt. Fare for materielle skader! Garantien bortfaller! Hvis de angitte intervallene for rengjørings- og vedlikeholdsarbeider ikke blir overholdt kan dette føre til farlige driftstilstander (flamme-tilbakeslag, branntilløp...) - For skader som skyldes slike mangler faller garantien bort. 14

15 Vedlikehold av kjelen VIKTIG Rengjøring av brennkammeret med allerede montert brennkammer-temperaturføler Fare for skade på termoelementet! Før rengjøringsarbeider i brennkammeret: Avmerk posisjonen til termoelementet Løs klemmen og trekk termoelementet ut Etter utførte vedlikeholdsarbeider: Rengjør termoelementet forsiktig for eventuelle tjære- eller sotavleiringer Skyv termoelementet inn til den markerte posisjonen, og fest det med klemmen 4.1 Ettersyn, rengjøring og vedlikehold Bruk vedlagte rengjøringssett til rengjøring og vedlikehold - Kammerplate (trekantet plate) - Flat skraper - Stor børste (Ø 81 mm) - Liten børste (Ø 53 mm) Vi anbefaler at det i tillegg brukes en industristøvsuger 15

16 Vedlikehold av kjelen Vedlikeholdsintervaller Turbomat 320 T = Hver dag HJ = Hvert halvår W = Hver uke M = Hver måned VJ = Hvert kvartal J = 1 gang pr år Nr. Komponenter Operasjon Intervall 1 Retorte + varmeveksler Visuell kontroll 2 Suge-trekk vifte + AGR Rengjør om nødvendig komponenter Defekte komponenter må straks skiftes ut! 3 Røykgass vifte 4 Tannhjulsmotorer Kontroller alle tannhjulsmotorene for oljelekkasje 5 Fjerne aske varmeveksler Kontroller askemengden visuelt 6 Fjerne aske retorte Tøm askebeholderen om nødvendig Se side 23, Tømming av askebeholderen T W 16

17 Vedlikehold av kjelen Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 7 Brennkammer Bruk den flate skrapen og trekk asken mot deg. Bruk den flate skrapen of skyv asken bakover på oversiden av den nederste velvingen. Bruk den flate skrapen og trekk asken på brennkammerristen mot deg. M I menyen «Testdrift» sjalter du inn askefjærnings-snekken for å befordre asken til askebeholderen, eller hvis kjelen ikke har automatisk askefjærning, må du skuffe ut asken manuelt Askefjærnings-snekken for varmevekslerens askefjærner arbeider samtidig Tøm askebeholderen Se side 23, Tømming av askebeholderen 8 Matingsrist Kontroller om det er foruresninger på matningsristen (stein, slagg...), og rengjør om nødvendig Primærluftslissene må være åpne og fri! Kontroller ristbølgene og ristlagrene for slitasje og deformasjon Skift ut elementer hvis nødvendig Kontroller ristens drivanordning og lagring 9 Røykgassføler Løs sikringsskruen og trekk røykgassføleren ut Rengjør røykgassføleren med en tørr klut Sett røykgassføleren inn i røykgassrøret og fest den godt med sikringsskruen VJ 17

18 Vedlikehold av kjelen Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 10 Lambdasonde Skru ut Lambdasonden og rengjør den med en tørr klut Skru Lambdasonden godt inn igjen 11 Matingsrist VJ I retorten tvers overfor varmeveksleren Demonter dekkplaten over rengjøringsåpningen Demonter rengjøringsdekslet Kontroller om det er avleiringer under risten og askegitteret. Rengjør om nødvendig 12 AGR (valgfritt) Fjern rørisoleringen fra inspesjonsdekslet Løs vingemutteren på inspesjonsdekslet og ta dekslet av Kontroller om det er forurensninger og rengjør om nødvendig 13 Innstillingsmotorer, drivanordninger, dørkontaktbryter Kontroller visuelt funksjonene til snekkedriftene (innmating, aske fjerning) og ristdriften Kontroller at dørkontaktbryteren funksjonerer som den skal Når døren åpnes må sug-trekk viften gå på maksimalt turtall HJ Kontroller at innstillingsmotorene og luftklaffene funksjonerer som de skal Kontroller funksjonen til stillmotorene for luftklaffene Hold tilbakestillingsknappen trykket ned! Drei luftklaffen til det venstre anslaget Frigjør testknappen Luftklaffen må automatisk dreie seg til sin opprinnelige stilling 18

19 Vedlikehold av kjelen Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 14 Varmeveksler Åpne begge dekslene på varmeveksleren Fjern alle avleiringer i hele røykgasskammeret Det anbefales å bruke en støvsuger! 1. Avtrekk: Ta dekslet av forbrenningsrøret Rengjør dekslet, røret og forbrenningsåpningen (1) mellom retorten og varmeveksleren Sett dekslet på plass igjen 2. Avtrekk: Kontroller at den automatiske varmeveksler-rengjøringen går lett Kontroller om det er avleiringer eller skitt i området Hvis nødvendig trekkes hele enheten ut av varmeveksleren, og både turbulatoren og rørene rengjøres med en børste HJ 3. Avtrekk Rengjør med den lille børsten innsiden på støvutskiller rørene Trekk støvutskillerrørene ut og rengjør dem Monter rørene igjen først etter at de er rengjort, og etter pkt Avtrekk Demonter rørholderplaten Rengjør det underliggende røykgasskammeret og forbindelsesrøret til suge-trekk viften Rengjør varmevekslerrørene med en stor børste 19

20 Vedlikehold av kjelen Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 15 Fjerning av aske fra vermeveksleren VJ Ta ut askebeholderen fra varmevekslerens askefjerneanordning Demonter den 2-delte askefjerningsflensen Fjern avleiringer på skråplatene og askesnekken 16 Brennkammer Rengjør forsiktig gjennom tunneldøren den øverste velvingen med rengjøringsbørsten Rengjør forsiktig gjennom tunneldøren undersiden på mellomvelvingen Rengjør forsiktig gjennom brennkammerdøren undersiden på den undre velvingen J Rengjør forsiktig veggene i brennkammeret med flatskraper Kontroller slitasjen på chamotten Fjern aske som har falt ned Brennkammer-rengjøring, se vedlikeholdsintervall nr 6 20

21 Vedlikehold av kjelen Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 17 Regulering av undertrykket Trekk silikon-slangen ut fra differensialtrykkomformeren For å fjerne forskjellige avleiringer blåses det medtrykkluft gjennom slangen mot brennkammeret Fest silikonslangen igjen i «Minus» nippelen 18 Overtrykkvokteren i brennkammeret Løs festeskruen Trekk overtrykkvokteren ut av distanserøret Rengjør føleren for avleiringer med en bløt klut Kontroller at det er fri gjennomgang gjennom distanserøret 19 Deksel for varmeveksleren Kontroller at glassfasepakningen ligger godt an mot 20 Tunneldør + Brennkammerdør dørrammen - Skader på glassfasepakningen J Er pakningen blitt farget svart på flere steder eller har det oppstår riss eller åpninger i den - Tettheten kan ikke lengre garanteres - Trekk til dørfestene, eller skift evt. glassfasepakning Ved justering av tunneldør og brennkammerdør Dørkontaktbryterens funksjon må kontrolleres! Må eventuelt stilles inn på nytt 21 Røykgassvifte Rengjør beskyttelsesgitteret for støv og avleiringer Hvis nødvendig må beskyttel sesgitteret demonteres og løpehjulet bli renset med en bløt pensel Demonter det framre isolerings dekslet på retorten Kontroller gitteret på sugesiden og rengjør det eventuelt for avleiringer 21

22 Vedlikehold av kjelen Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 22 Sekundærluft kanaler På baksiden av retorten Ta av isolasjonen på høyre og venstre side av innmatingskanalen Demonter rengjøringsdekslet for sekundærluft kanalene Fjern avleiringer med en rengjøringsbørste eller en støvsger 23 Suge-trekk vifte + AGR vifte J Løs skruene på vifteflensen Marker flensens posisjon Demonter viften og rengjør denne og løpehjulet med en børste - Pass på markeringene ved sammenmonteringen! 24 Askefjerner - varmeveksler 25 Lagringer 26 Innmating 27 Røykgassrør Smør kjededriften og kontroller slitasjen Kontroller kjedestrammingen. Stram om nødvendig Smør lagrene for snekken, og lagrene i drivanordningen Kontroller om sprinkleranordningen i innmatingskanalen er i orden Kontroller røykgassrørene og piperøret om det har oppstått avleiringer. Fjern disse med børste. Ved røykrørforbindelser eller piperør av rustfritt stål må det brukes spesialbørste for rustfritt stål 22

23 Vedlikehold av kjelen Tømming av askebeholderne Fjerning av aske fra varmeveksleren Fjerning av aske fra retorten Skru av vingemutterne på askebeholderens (1) flens og skru den kjørbare askebeholderen (2) løs Fjern askebeholderne fra flensen og transporter dem til et sted hvor de kan tømmes 23

24 Vedlikehold av kjelen Vedlikeholdsintervaller for sikkerhetsanordningene Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 1 Anleggstrykk Avles anleggstykket på manometret - Verdien må ligge ca. 20% over det på forhånd innstilte trykket i ekspansjonskaret Se brukerveiledning for sikkerhetsventilen Hvis anleggstrykket blir lavere: Etterfyll vann - Hvis dette hender ofte er varmeanlegget utett! Tilkall service! T Hvis det forekommer store svingninger i trykket: - Kontroller ekspansjonskaret 2 Klaff mot flammetilbakeslag Kontroller tilbakeslagklaffens funksjon og tetthet W 3 Sikkerhetsventil (bygningssiden) Sikkerhetsbatteriets ventil Kontroller sikkerhetsventilen ifl. fabrikantens anv. Se brukerveiledning for sikkerhetsventilen Trekk sikkerhetventilens føler ut av dykkhylsen Hold føleren med synlig temperaturanvisning i et kar med oppvarmbart vann Varm opp vannet inntil temperaturen har nådd den på ventilen innstilte verdi - Ventilen må åpne seg og la kaldt vann strømme inn i sikkerhetsbatteriet M 4 Etter kontrollen settes ventilens føler ned i dykkhylsen igjen Kontroller at vann flyter ut av sikkerhetsbatteriets dreneringsrør - Hvis ventilen er utett må den rengjøres eller bli skiftet ut - Fare for forkalkning i sikkerhets-varmeveksleren Hvis gjennomstrømningen er dårlig på grunn av forkalkning, må varmeveksleren bli avkalket av et fagfirma VJ 5 Sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) Trekk kapillarføleren til STB ut av dykkhylsen Hold føleren med synlig temperaturanvisning i et kar med oppvarmbart vann Varm opp vannet inntil temperaturen har nådd den på STB innstilte verdi (ca. 100 C) - Anlegget sjalter ut og en feilmelding blir anvist - Anlegget sjalter ikke ut. STB må straks skiftes ut Tilbakestill STB manuelt: Ved å trykke ned med en skrutrekker tilbakestilles STB La føleren bli avkjølt og skru hetten av STB J 6 Fyring - NØDSTOPP bryter Kontroller om nødstopp bryteren virker som den skal 24

25 Vedlikehold av kjelen 4.2 Sommerservice Jevnlig ettersyn med systematisert sommerservice Jevnlig vedlikehold, utført av en fagmann, er en viktig forutsetning for varig, sikker drift av varmeanlegget. Sommerservice garanterer at anlegget arbeider miljøvennlig og pålitelig. Av denne grunn tilbyr firmaet FRÖLING en serviceavtale som sikrer at kjelen vil arbeide effektivt uten problemer, og at sikkerhetsanordningene vil være i orden 25

26 Feilsøking 5 Feilsøking Prinsipielt skilles det mellom eksterne og kjeleinterne feil og driftsforstyrrelser. 5.1 Ekstern feil Fyring - NØDBRYTEREN har blitt trykket inn En husholdningssikring eller en sikring / et motorvern i bryterskapet har falt ut Sikkerhetstemperaturbegreneren (STB) har sjaltet anlegget ut 5.2 Meldinger om feil på kjelen Hvis det har oppstått en feil og denne ikke er blitt rettet: - Tilstands - LED 1 blinker rødt - Feilmelding blir anvist på display 2 Internt skilles det i mellom feil og advarsel. En feil som f.eks «Nødstopp» virker øyeblikkelig og sjalter anlegget ut. En advarsel sjalter anlegget ut på en regulert måte. Feilmeldingsliste: Se brukerveiledning Lamdatronic H Tilbakestilling av sikkerhetstemperaturbegrenseren (STB) STB sjalter ut kjelen ved en temperatur på ca. 100 C. Etter å være blitt avkjølet må STB bli manuelt tilbakestilt: Skru av hetten på STB Ved å trykke ned med en skrutrekker tilbakestilles STB Kvittere for en feilmelding Etter at feilen har blitt rettet: Trykk innmatingstasten 1 Trykk start tasten 2 26

27 Tillegg 6 Tillegg 6.1 Forberedelser for måling av utslipp I røykgassledningen mellom støvutskilleren og skorsteinen må det ifølge ÖNORM M bygges inn en måleflens DN 100. Hele anlegget (askebeholdere, retorten, velvingen, varmeveksleren, røykrørforbindelser mellom kjele og syklon, syklonen, beholderen under syklonen, røykgassrør og skorsteinen) må bli godt rengjort 2-3 dager før målingen. Kjelen må kunne kjøres med vekslende effekt, slik at målinger kan gjøres både under full- og redusert effekt. For å bli kvitt gamle avleiringer (tjære etc.) i røykgassledningene under målingene, må kjelen kjøres med full effekt de to siste dagene før målingene. Brennstoffet, som må ligge klart for bruk under målingene, må være i overensstemmelse med ÖNORM M 7133 og ha et vanninnhold på maks. 30%. Størrelseklasse for brennstoffet: - ved snekkeinnmating: maks. G 50 - ved hydraulisk innmating: maks. G dager før målingene må en servicemann fra vårt firma kontrollere at anlegget funksjonerer som det skal, og at alle innstillinger er korrekte og tilpasset det brennstoff som skal bli brukt. Servicemannen må være tilstede under målingene av utslippet, som må utføres av feiervesenet eller annen godkjent offentlig institusjon. 27

28 Tillegg 6.2 Vedlikeholdsinstruksjoner for hydraulikkanlegget VIKTIG Arbeider på hydraulikkanlegget av ukvalifisert personell. Fare for person- og materielle skader! Arbeider på hydraulikkanlegget må bare utføres av opplært fagpersonell Oljetemperaturen må ikke gå over +50 C og ikke gå under -30 C! Intervallet for oljeskift er avhengig av flere driftsfaktorer, og retter seg etter graden av oljens aldring og graden av forurensning. Generelt kan imidlertid følgende intervaller anbefales: Intervall (driftstimer) E Komponenter / Operasjon Først vedlikehold etter oppstart (skal ikke gjentas) Utskifting av olje og filtre 50 Kontroll av oljestanden - Det må ikke forekomme bobler! Kontroller at alle skrueforbindelser er godt trukket til 200 Kontroller om returfilteret er tilsmusset. Rengjør det om nødvendig. Hvis nødvendig, skift ut filterpatronen 5000 (eller årlig) Utfør oljeskift Luft ut hydraulikksystemet og kontroller oljestanden, etterfyll om nødvendig For oljeskift anbefales følgende fremgangsmåte: Kjør alle hydraulikksylindrene til endestilling - Derved kan hele oljebeholdningen bli fjernet Tøm eller pump ut oljen av hydraulikkaggregatet Ta dekslet av aggregatet eller åpne inspeksjonsluken Rengjør oljetanken grundig (alt oljeslammet må fjernes) Skift ut innsatsene i retur- og luftefiltrene Sett dekslet på plass og lukk inspeksjonsluken Fyll på hydraulikkolje til markeringen på oljestands-glasset - Det må brukes olje, som er anbefalt av leverandøren Slangen på hydraulikksylinderens rørtilslutnings-side demonteres fra den motsatte av sylinder stemplet (aktuell posisjon) Bring sylinderen til den andre endestillingen - Restene av den gamle oljen presses ut gjennom den løsnete slangen og føres ned i en beholder Monter hydraulikkslangene på plass, og kontroller tettheten Luft hydraulikksystemet og kontroller oljestanden. Etterfyll olje hvis nødvendig. 28

29 Tillegg 6.3 Adresser Fabrikantens adresse FRÖLING Heizkessel- und Behälterbau GesmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen AUSTRIA Tlf. +43 (0) Faks +43 (0) E-post: Hjemmeside: Installatørens adresse SGP Varmeteknikk AS Industriveien Sandvika Tlf Faks E-post: Hjemmeside: 29

30 Tillegg 6.4 Samsvarserklæring 30

31 Tillegg 6.5 Plass for notater 31

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Bruksanvisning for betongblander

Bruksanvisning for betongblander Bruksanvisning for betongblander Symbolenes betydning OBS! Les bruksanvisningen før bruk! Trekk nettstøpslet ut av stikkontakten før huset åpnes! Betongblanderen skal kun brukes når deksler og plater er

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning Bruks og monteringsanvisning Fagor vannvarmere: FTC-6 ltr. FEP-11 ltr. - FEG-11 ltr. FEP-15 ltr. - FEG-15 ltr. Tillegg for FEP-11+ FEP-15+ VEILEDNING FOR INSTALLASJON OG BRUK VANNVARMER MED BATTERIDREVET

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer