Bruksanvisning Turbomat 320/500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Turbomat 320/500"

Transkript

1 Bruksanvisning Turbomat 320/500 Les og følg driftsinstruksjonene og sikkerhetsreglene Oslo/Sandvika Tel: Bergen Tel: Moss Tel:

2 Innhold 1 Oversikt over kjelens deler og betjeningsorganer Generell informasjon Tillatt bruk Tillatte brennstoffer Hvem har tillatelse til å betjene kjelen Generell informasjon om kjelens utførelse og bruk Godkjennelser og meldeplikt Krav til vannet som skal fylles på kjelen Sikkerhetsanordninger Ytterligere farer som man må ta seg i vare for Tiltak i nødsituasjoner 11 3 Drift og betjening av kjelen Oppstart av kjelen første gang Kontroll av varmeanlegget Oppvarming av kjelen Innsjalting av varmeanlegget Innsjalting av kjelen 12 Oppvarming med automatisk tenning 12 Oppvarming uten automatisk tenning Styring av kjelen Utsjalting av kjelen Utsjalting av varmeanlegget 13 4 Vedlikehold av kjelen Ettersyn, rengjøring og vedlikehold Vedlikeholdsintervaller Turbomat Tømming av askebeholderen vedlikeholdsintervaller for sikkerhetsanordningene Sommerservice 25 2

3 Innhold 5 Feilsøking Eksterne feil Meldinger om feil på kjelen Tilbakestilling av sikkerhets temperaturbegrenseren (STB) Kvittere for en feilmelding 26 6 Tillegg Forberedelse til måling av utslipp Vedlikeholdsforskrift for det hydrauliske anlegget Adresser Fabrikantens adresse Installatørens adresse Samsvarserklæring Plass for notater 31 3

4 Innledning Kjære kunde! Vi gleder oss over at du har valgt et kvalitetsprodukt fra vårt firma. FRÖLING Turbomat kjelen er utført etter nåværende høyeste tekniske stand, og den tilfredsstiller alle gjeldende normer og forskrifter Vennligst les nøyaktig igjennom denne brukerveiledningen og følg alle instruksjoner som er gitt. Brukerveiledningen må oppbevares lett tilgjengelig i nærheten av kjelen. For at kjelen skal arbeide på en sikker og effektiv måte er det viktig at sikkerhetsreglene, betjenings-instruksjonene og vedlikeholdsrutinene blir fulgt. 1 Oversikt over kjelens deler og betjeningsorganer Pos. Beskrivelse 1 Fliskjele - Fröling Turbomat 320 kw eller 500kW 2 Tunneldør 3 Brennkammerdør 4 Kjørbar askebeholder, automatisk fjerning av asken - brennkammer 5 2 stk. askebeholdere, automatisk fjerning av asken - varmeveksler 6 Bryterskap med integrert regulering 7 Velgerbryter for suge-trekk viften: AUTO: Ved hjelp av reguleingen blir suge-trekk viften sjaltet inn og ut 0: Suge-trekk viften er strømløs HAND: Suge-trekk viften er sjaltet inn og blir ikke styrt av reguleringen 8 Hovedbryter: Anlegget sjaltes inn og ut. 9 Lambdatronic H 3000 regulator 10 LED for anvisning av driftstilstanden: Lange grønne blink: Kjelen i drift Korte grønne blink: Kjelen ute av drift Korte røde blink: Feil er oppstått 11 Todelt display for anvisning av: Driftstype, driftstilstand, parameter, START-tast: Innsjalting av kjelen 13 STOPP-tast: Utsjalting av kjelen 14 Temperaturvelger: Innstilling av kjelens nominelle temperatur 15 ZURÜCK-tast: Bringer deg tilbake til en foregående meny, sletter en inngitt data 16 PLUSS-tast: Flytter pilen oppover, forstørrer eller aktiverer et parameter 17 MINUS-tast: Flytter pilen nedover, minsker eller deaktiverer et parameter 18 ENTER-tast: Tar deg til en undermeny, kaller opp eller bekrefter en innmating 4

5 Oversikt over kjelens deler 5

6 Generell informasjon 2.1 Tillatt bruk Kjelen må bare brukes når den er i fullgod, teknisk stand. Den må betjenes og brukes nøyaktig som foreskrevet i instruksene i denne veiledningen. Det må legges særlig vekt på sikkerhetsinstruksene, og operatøren må vite hvordan han øyeblikkelig kan rette på feil som kan påvirke sikkerheten! Turbomat kjelen er kun beregnet på å varme opp vann for varmeanlegg. Det må bare brukes brennstoffer som er spesifisert under punkt 2.1.1! Hvis kjelen blir brukt til andre formål enn her nevnt, og det derved skulle oppstå skader fraskriver fabrikanten, leverandøren seg ethvert ansvar Tillatte brennstoffer For Tyskland gjelder: Flis ifølge 1.BlmSchV fra 15.juli For Østerrike gjelder: Flis ifølge ÖNORM M 7133 Vanninnhold Størrelse Betegnelse W20 W30 W35 W40 W50 G30 G50 G100 Beskrivelse Lufttørket Kan lagres Kan lagres i begrenset tid Fuktig Våt Fin flis (med snekke-innmating) Middels grov flis (med snekkeinnmating) Grov flis (bare med hydraulisk innmating) VIKTIG Aggressive avleiringer i kjelen ved at det er blitt brukt «ikke tillatte» brennstoffer, eller det er brukt for lave driftstemperaturer, som har gitt korroderende kondens! Tap av garantien! Det er fare for skader henholdsvis korrosjon i brennkammeret Hvem har tillatelse til å betjene kjelen Bare opplærte operatører har tillatelse til å betjene kjelen. VIKTIG Ingen adgang til fyrrommet uten autorisasjon! Fare for materiell- og personskader! Det er operatørens plikt å passe på at uautoriserte personer, og da særlig barn, ikke kommer i nærheten av kjelen! 6

7 Generell informasjon 2.2 Generelle informasjoner om kjelens utførelse og bruk Det er generelt ikke tillatt å gjøre endringer på sikkerhetsanordningene, eller sette noen av disse ut av drift. I tillegg til veiledningene og instruksjonene i denne manualen må alle norske offentlige og lokale forskrifter bli overholdt. Dette gjelder brann-, byggetekniske-, og elektrotekniske forskrifter! Godkjennelser og meldeplikt OBS Hvert enkelt varmeanlegg må være godkjent I Østerrike: - Må meldes til de lokale bygningsmyndigheter og til magistaten! I Tyskland: - Må meldes til feiervesenet / bygningsmyndighetene Krav til vannet som fylles på kjelen Det stillesingen spesielle krav til dedt vann som fylles på kjelen! Gjeldende normer: Østerrike: ÖNORM H 5195, ÖNORM H Tyskland: VDI 2035 Når anlegget blir etterfylt eller fyllt helt opp på nytt: Vannet må bløtgjøres for å unngå at det danner seg kjelestein. 7

8 Sikkerhetsanordninger 2.3 Sikkerhetsanordninger 8

9 Sikkerhetsanordninger Beskrivelse og bruk av sikkerhetsanordningene Pos. Betegnelse Beskrivelse 1 2 Hovedbryter STOPP-tast Før reparasjonsarbeider blir satt igang: Hele anlegget må sjaltes ut Alle komponenter må være strømløse! Ved overheting: Sjalt kjelen ut Pumpene fortsetter å gå VIKTIG: Når kjelen er i drift for oppvarming, må den bare stoppes med STOPP - tasten. Hovedbryteren må aldri brukes! 3 Dørkontaktbryter - Tunneldør Hvis dørene åpnes mens kjelen er i drift, må suge-trekk 4 Dørkontaktbryter - Brennkammerdør viften sjaltes over til største turtall 5 Sikkerhets overbelastningsbrytere Motorvern brytere Sjalter ut ved feil strøm til, eller overbelastning av de tilhørende komponentene 6 Hovedsikringer for strømtilførsel Reguleringen og de elektroniske komponentene må sikres 7 Sikringer hoved-kretskort Ved skifte av sikringer må de nye ha korrekt Watt-styrke A B C D Kjeleregulator Sikkerhets temperaturbegrenser (STB) Ventilen på sikkerhetsbatteriet Sikkerhetsventil (på bygningssiden, ikke illustrert) Anordninger for å hindre overoppheting av kjelen Sjalter ut viften og innmatingen hvis kjeletemperaturen går over den innstilte nominelle kjeletemperaturen med en på forhånd innstilt verdi (standard 5 C) Sjalter ut viften ved en kjeletemperatur på maks. 100 C. Pumpene løper videre. Straks temperaturen er sunket til 95 C kan STB bli mekanisk tilbakestilt. Skru av hetten på STB en Trykk tilbakestillingsknotten inn med en skrutrekker Åpner seg ved en temperatur på 105 C og tilfører sikkerhets Ved for høyt kjeletrykk åpner sikkerhetsventilen seg og blåser ut kjelevannet i form av damp Før anlegget aktiveres må manglende vann bli etterfylt 9

10 Farer Berøring av varme overflater og røykgassrør. Fare for forbrenninger! FARE Kjelen må bare betjenes med de for dette formål plasserte håndtak Røykgassrørene må isoleres, eller de må ikke berøres under drift Åpne dørene under drift. FARE Fare for materielle skader! Ved å åpne dørene under drift forsvinner undertrykket brennkammeret Fare for flammeutblåsing Suge-trekk viften øker turtallet til maksimal ytelse for å rette på det manglende undertrykket. Det kan komme utslipp av støv til det fri gjennom skorsteinen! Derfor gjelder det: Dørene må bare åpnes hvis det skulle han oppstått en feil Før reparasjonsarbeider: Velgerbryteren for sug-trekk dreies til stilling «0» Sjalt kjelen ut og kjøl den ned Bruk av et ikke godkjent brennstoff. FARE Fare for materielle skader! Bruk bare godkjente brennstoffer! (se Tillatte brennstoffer) FARE Rengjørings- og vedlikeholdsintervallene blir ikke overholdt. Fare for materielle skader! Garantien bortfaller! Hvis de angitte intervallene for rengjørings- og vedlikeholdsarbeider ikke blir ovrholdt kan dette føre til farlige driftstilstander (flamme-tilbakeslag, branntilløp...) For skader som skyldes slike mangler faller garantien bort. 10

11 Tiltak i nødsituasjoner 2.5 Tiltak i nødsituasjoner Skulle det på tross av sikkerhetsanordningene komme til en overheting av anlegget: Alle kjeledørene må lukkes Kjelen må sjaltes ut ved å trykke STOPP-tasten Ikke under noen omstendighet må hovedbryteren bli brukt! Alle shuntventilene åpnes, alle pumper sjaltes inn. Fyrrommet forlates og døren lukkes. Sørg for forbruk av varme - Alle vameforbrukere må aktiveres Hvis temperaturen ikke synker: Tilkall installatør eller service (se Fabrikantens adresse) 11

12 Drift og betjening av anlegget 3 Tillatt bruk 3.1 Oppstart av kjelen første gang OBS Den første igangsettingen må utføres av SGP Varmeteknikk eller en opplært og godkjent installatør Kontroll av varmeanlegget Kontroller om det er tilstrekkelig vann i varmesystemet Kontroller om varmeanlegget er helt luftet ut Kontroller om sikkerhetsanordningene er på plass og funksjonerer som de skal Se 2.3 Sikkerhetsanordninger Kontroller at det er tilstrekkelig tilførsel av friskluft, og godt uttrekk av dårlig luft Se Monteringsveiledning Turbomat 320/ Oppvarming av kjelen Innsjalting av varmeanlegget Sjalt inn hovedbryteren (1) i bryterskapet Etter en systemkontroll av reguleringen, er kjelen klar for å bli satt i drift Innsjalting av kjelen Oppvarming med automatisk tenning Trykk START-tasten (2) Brennstoffet mates inn i brennkammeret og blir oppvarmet av tennviften Varmeanlegget blir av reguleringen styrt for den innsilte driftstypen 12

13 Drift og betjening av anlegget Oppvarming uten automatisk tenning Drei velgerbryteren sug-trekk (3) til stilling «0» Åpne brennkammerdøren Legg brennstoff i form av papir, kartong og tre på risten, og tenn på Lukk brennkammerdøren Drei velgerbryteren sug-trekk (3) til stilling «AUTO» Trykk START-tasten (2) Varmeanlegget blir styrt av reguleringen i overensstemmelse med den innstilte driftstypen Styring av kjelen Nødvendige styringstrinn, og anvisning og endring av parametre Se brukerveiledningen til Lamdatronic H Utsjalting av kjelen Trykk STOPP-tasten (4) Ved å følge utjaltingsprogrammet går kjelen over i tilstanden «UT» Varmeanlegget blir ikke styrt av reguleringen! Kjelen må allid sjaltes ut ved hjelp av STOPP-tasten. Pumpene må fortsette å gå i minst 6 timer Utsjalting av varmeanlegget VIKTIG! Utsjalting bare når kjelen er kald! Sjalt ut hovedbryteren (1) i regulatoren Regulatoren er sjaltet ut Alle komponentene i anlegget (drivanordninger, pumper, suge-trykk vifte...) er strømløse 13

14 Vedlikehold av kjelen Vedlikehold når kjelen er varm. VIKTIG Forbrenning på grunn av varme deler! Før veddlikeholdsarbeider på kjelen blir satt igang: Kjelen må sjaltes ut med STOPP-tasten, og bli helt nedkjølet Suge-trekk velgerbryteren må dreies til stilling «0» Arbeider på elektriske deler. VIKTIG Fare for personskader på grunn av strømsjokk! Kjelen må sjaltes ut med STOPP-tasten, og bli helt nedkjølet Hovdbryteren må sjaltes ut, og sikres mot å bli sjaltet inn igjen. Arbeider på det elektriske utstyret må bare utføres av autorisert elektriker! VIKTIG Rengjørings- og vedlikeholdsintervallene blir ikke overholdt. Fare for materielle skader! Garantien bortfaller! Hvis de angitte intervallene for rengjørings- og vedlikeholdsarbeider ikke blir overholdt kan dette føre til farlige driftstilstander (flamme-tilbakeslag, branntilløp...) - For skader som skyldes slike mangler faller garantien bort. 14

15 Vedlikehold av kjelen VIKTIG Rengjøring av brennkammeret med allerede montert brennkammer-temperaturføler Fare for skade på termoelementet! Før rengjøringsarbeider i brennkammeret: Avmerk posisjonen til termoelementet Løs klemmen og trekk termoelementet ut Etter utførte vedlikeholdsarbeider: Rengjør termoelementet forsiktig for eventuelle tjære- eller sotavleiringer Skyv termoelementet inn til den markerte posisjonen, og fest det med klemmen 4.1 Ettersyn, rengjøring og vedlikehold Bruk vedlagte rengjøringssett til rengjøring og vedlikehold - Kammerplate (trekantet plate) - Flat skraper - Stor børste (Ø 81 mm) - Liten børste (Ø 53 mm) Vi anbefaler at det i tillegg brukes en industristøvsuger 15

16 Vedlikehold av kjelen Vedlikeholdsintervaller Turbomat 320 T = Hver dag HJ = Hvert halvår W = Hver uke M = Hver måned VJ = Hvert kvartal J = 1 gang pr år Nr. Komponenter Operasjon Intervall 1 Retorte + varmeveksler Visuell kontroll 2 Suge-trekk vifte + AGR Rengjør om nødvendig komponenter Defekte komponenter må straks skiftes ut! 3 Røykgass vifte 4 Tannhjulsmotorer Kontroller alle tannhjulsmotorene for oljelekkasje 5 Fjerne aske varmeveksler Kontroller askemengden visuelt 6 Fjerne aske retorte Tøm askebeholderen om nødvendig Se side 23, Tømming av askebeholderen T W 16

17 Vedlikehold av kjelen Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 7 Brennkammer Bruk den flate skrapen og trekk asken mot deg. Bruk den flate skrapen of skyv asken bakover på oversiden av den nederste velvingen. Bruk den flate skrapen og trekk asken på brennkammerristen mot deg. M I menyen «Testdrift» sjalter du inn askefjærnings-snekken for å befordre asken til askebeholderen, eller hvis kjelen ikke har automatisk askefjærning, må du skuffe ut asken manuelt Askefjærnings-snekken for varmevekslerens askefjærner arbeider samtidig Tøm askebeholderen Se side 23, Tømming av askebeholderen 8 Matingsrist Kontroller om det er foruresninger på matningsristen (stein, slagg...), og rengjør om nødvendig Primærluftslissene må være åpne og fri! Kontroller ristbølgene og ristlagrene for slitasje og deformasjon Skift ut elementer hvis nødvendig Kontroller ristens drivanordning og lagring 9 Røykgassføler Løs sikringsskruen og trekk røykgassføleren ut Rengjør røykgassføleren med en tørr klut Sett røykgassføleren inn i røykgassrøret og fest den godt med sikringsskruen VJ 17

18 Vedlikehold av kjelen Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 10 Lambdasonde Skru ut Lambdasonden og rengjør den med en tørr klut Skru Lambdasonden godt inn igjen 11 Matingsrist VJ I retorten tvers overfor varmeveksleren Demonter dekkplaten over rengjøringsåpningen Demonter rengjøringsdekslet Kontroller om det er avleiringer under risten og askegitteret. Rengjør om nødvendig 12 AGR (valgfritt) Fjern rørisoleringen fra inspesjonsdekslet Løs vingemutteren på inspesjonsdekslet og ta dekslet av Kontroller om det er forurensninger og rengjør om nødvendig 13 Innstillingsmotorer, drivanordninger, dørkontaktbryter Kontroller visuelt funksjonene til snekkedriftene (innmating, aske fjerning) og ristdriften Kontroller at dørkontaktbryteren funksjonerer som den skal Når døren åpnes må sug-trekk viften gå på maksimalt turtall HJ Kontroller at innstillingsmotorene og luftklaffene funksjonerer som de skal Kontroller funksjonen til stillmotorene for luftklaffene Hold tilbakestillingsknappen trykket ned! Drei luftklaffen til det venstre anslaget Frigjør testknappen Luftklaffen må automatisk dreie seg til sin opprinnelige stilling 18

19 Vedlikehold av kjelen Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 14 Varmeveksler Åpne begge dekslene på varmeveksleren Fjern alle avleiringer i hele røykgasskammeret Det anbefales å bruke en støvsuger! 1. Avtrekk: Ta dekslet av forbrenningsrøret Rengjør dekslet, røret og forbrenningsåpningen (1) mellom retorten og varmeveksleren Sett dekslet på plass igjen 2. Avtrekk: Kontroller at den automatiske varmeveksler-rengjøringen går lett Kontroller om det er avleiringer eller skitt i området Hvis nødvendig trekkes hele enheten ut av varmeveksleren, og både turbulatoren og rørene rengjøres med en børste HJ 3. Avtrekk Rengjør med den lille børsten innsiden på støvutskiller rørene Trekk støvutskillerrørene ut og rengjør dem Monter rørene igjen først etter at de er rengjort, og etter pkt Avtrekk Demonter rørholderplaten Rengjør det underliggende røykgasskammeret og forbindelsesrøret til suge-trekk viften Rengjør varmevekslerrørene med en stor børste 19

20 Vedlikehold av kjelen Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 15 Fjerning av aske fra vermeveksleren VJ Ta ut askebeholderen fra varmevekslerens askefjerneanordning Demonter den 2-delte askefjerningsflensen Fjern avleiringer på skråplatene og askesnekken 16 Brennkammer Rengjør forsiktig gjennom tunneldøren den øverste velvingen med rengjøringsbørsten Rengjør forsiktig gjennom tunneldøren undersiden på mellomvelvingen Rengjør forsiktig gjennom brennkammerdøren undersiden på den undre velvingen J Rengjør forsiktig veggene i brennkammeret med flatskraper Kontroller slitasjen på chamotten Fjern aske som har falt ned Brennkammer-rengjøring, se vedlikeholdsintervall nr 6 20

21 Vedlikehold av kjelen Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 17 Regulering av undertrykket Trekk silikon-slangen ut fra differensialtrykkomformeren For å fjerne forskjellige avleiringer blåses det medtrykkluft gjennom slangen mot brennkammeret Fest silikonslangen igjen i «Minus» nippelen 18 Overtrykkvokteren i brennkammeret Løs festeskruen Trekk overtrykkvokteren ut av distanserøret Rengjør føleren for avleiringer med en bløt klut Kontroller at det er fri gjennomgang gjennom distanserøret 19 Deksel for varmeveksleren Kontroller at glassfasepakningen ligger godt an mot 20 Tunneldør + Brennkammerdør dørrammen - Skader på glassfasepakningen J Er pakningen blitt farget svart på flere steder eller har det oppstår riss eller åpninger i den - Tettheten kan ikke lengre garanteres - Trekk til dørfestene, eller skift evt. glassfasepakning Ved justering av tunneldør og brennkammerdør Dørkontaktbryterens funksjon må kontrolleres! Må eventuelt stilles inn på nytt 21 Røykgassvifte Rengjør beskyttelsesgitteret for støv og avleiringer Hvis nødvendig må beskyttel sesgitteret demonteres og løpehjulet bli renset med en bløt pensel Demonter det framre isolerings dekslet på retorten Kontroller gitteret på sugesiden og rengjør det eventuelt for avleiringer 21

22 Vedlikehold av kjelen Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 22 Sekundærluft kanaler På baksiden av retorten Ta av isolasjonen på høyre og venstre side av innmatingskanalen Demonter rengjøringsdekslet for sekundærluft kanalene Fjern avleiringer med en rengjøringsbørste eller en støvsger 23 Suge-trekk vifte + AGR vifte J Løs skruene på vifteflensen Marker flensens posisjon Demonter viften og rengjør denne og løpehjulet med en børste - Pass på markeringene ved sammenmonteringen! 24 Askefjerner - varmeveksler 25 Lagringer 26 Innmating 27 Røykgassrør Smør kjededriften og kontroller slitasjen Kontroller kjedestrammingen. Stram om nødvendig Smør lagrene for snekken, og lagrene i drivanordningen Kontroller om sprinkleranordningen i innmatingskanalen er i orden Kontroller røykgassrørene og piperøret om det har oppstått avleiringer. Fjern disse med børste. Ved røykrørforbindelser eller piperør av rustfritt stål må det brukes spesialbørste for rustfritt stål 22

23 Vedlikehold av kjelen Tømming av askebeholderne Fjerning av aske fra varmeveksleren Fjerning av aske fra retorten Skru av vingemutterne på askebeholderens (1) flens og skru den kjørbare askebeholderen (2) løs Fjern askebeholderne fra flensen og transporter dem til et sted hvor de kan tømmes 23

24 Vedlikehold av kjelen Vedlikeholdsintervaller for sikkerhetsanordningene Nr. Komponenter / Operasjon Intervall 1 Anleggstrykk Avles anleggstykket på manometret - Verdien må ligge ca. 20% over det på forhånd innstilte trykket i ekspansjonskaret Se brukerveiledning for sikkerhetsventilen Hvis anleggstrykket blir lavere: Etterfyll vann - Hvis dette hender ofte er varmeanlegget utett! Tilkall service! T Hvis det forekommer store svingninger i trykket: - Kontroller ekspansjonskaret 2 Klaff mot flammetilbakeslag Kontroller tilbakeslagklaffens funksjon og tetthet W 3 Sikkerhetsventil (bygningssiden) Sikkerhetsbatteriets ventil Kontroller sikkerhetsventilen ifl. fabrikantens anv. Se brukerveiledning for sikkerhetsventilen Trekk sikkerhetventilens føler ut av dykkhylsen Hold føleren med synlig temperaturanvisning i et kar med oppvarmbart vann Varm opp vannet inntil temperaturen har nådd den på ventilen innstilte verdi - Ventilen må åpne seg og la kaldt vann strømme inn i sikkerhetsbatteriet M 4 Etter kontrollen settes ventilens føler ned i dykkhylsen igjen Kontroller at vann flyter ut av sikkerhetsbatteriets dreneringsrør - Hvis ventilen er utett må den rengjøres eller bli skiftet ut - Fare for forkalkning i sikkerhets-varmeveksleren Hvis gjennomstrømningen er dårlig på grunn av forkalkning, må varmeveksleren bli avkalket av et fagfirma VJ 5 Sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) Trekk kapillarføleren til STB ut av dykkhylsen Hold føleren med synlig temperaturanvisning i et kar med oppvarmbart vann Varm opp vannet inntil temperaturen har nådd den på STB innstilte verdi (ca. 100 C) - Anlegget sjalter ut og en feilmelding blir anvist - Anlegget sjalter ikke ut. STB må straks skiftes ut Tilbakestill STB manuelt: Ved å trykke ned med en skrutrekker tilbakestilles STB La føleren bli avkjølt og skru hetten av STB J 6 Fyring - NØDSTOPP bryter Kontroller om nødstopp bryteren virker som den skal 24

25 Vedlikehold av kjelen 4.2 Sommerservice Jevnlig ettersyn med systematisert sommerservice Jevnlig vedlikehold, utført av en fagmann, er en viktig forutsetning for varig, sikker drift av varmeanlegget. Sommerservice garanterer at anlegget arbeider miljøvennlig og pålitelig. Av denne grunn tilbyr firmaet FRÖLING en serviceavtale som sikrer at kjelen vil arbeide effektivt uten problemer, og at sikkerhetsanordningene vil være i orden 25

26 Feilsøking 5 Feilsøking Prinsipielt skilles det mellom eksterne og kjeleinterne feil og driftsforstyrrelser. 5.1 Ekstern feil Fyring - NØDBRYTEREN har blitt trykket inn En husholdningssikring eller en sikring / et motorvern i bryterskapet har falt ut Sikkerhetstemperaturbegreneren (STB) har sjaltet anlegget ut 5.2 Meldinger om feil på kjelen Hvis det har oppstått en feil og denne ikke er blitt rettet: - Tilstands - LED 1 blinker rødt - Feilmelding blir anvist på display 2 Internt skilles det i mellom feil og advarsel. En feil som f.eks «Nødstopp» virker øyeblikkelig og sjalter anlegget ut. En advarsel sjalter anlegget ut på en regulert måte. Feilmeldingsliste: Se brukerveiledning Lamdatronic H Tilbakestilling av sikkerhetstemperaturbegrenseren (STB) STB sjalter ut kjelen ved en temperatur på ca. 100 C. Etter å være blitt avkjølet må STB bli manuelt tilbakestilt: Skru av hetten på STB Ved å trykke ned med en skrutrekker tilbakestilles STB Kvittere for en feilmelding Etter at feilen har blitt rettet: Trykk innmatingstasten 1 Trykk start tasten 2 26

27 Tillegg 6 Tillegg 6.1 Forberedelser for måling av utslipp I røykgassledningen mellom støvutskilleren og skorsteinen må det ifølge ÖNORM M bygges inn en måleflens DN 100. Hele anlegget (askebeholdere, retorten, velvingen, varmeveksleren, røykrørforbindelser mellom kjele og syklon, syklonen, beholderen under syklonen, røykgassrør og skorsteinen) må bli godt rengjort 2-3 dager før målingen. Kjelen må kunne kjøres med vekslende effekt, slik at målinger kan gjøres både under full- og redusert effekt. For å bli kvitt gamle avleiringer (tjære etc.) i røykgassledningene under målingene, må kjelen kjøres med full effekt de to siste dagene før målingene. Brennstoffet, som må ligge klart for bruk under målingene, må være i overensstemmelse med ÖNORM M 7133 og ha et vanninnhold på maks. 30%. Størrelseklasse for brennstoffet: - ved snekkeinnmating: maks. G 50 - ved hydraulisk innmating: maks. G dager før målingene må en servicemann fra vårt firma kontrollere at anlegget funksjonerer som det skal, og at alle innstillinger er korrekte og tilpasset det brennstoff som skal bli brukt. Servicemannen må være tilstede under målingene av utslippet, som må utføres av feiervesenet eller annen godkjent offentlig institusjon. 27

28 Tillegg 6.2 Vedlikeholdsinstruksjoner for hydraulikkanlegget VIKTIG Arbeider på hydraulikkanlegget av ukvalifisert personell. Fare for person- og materielle skader! Arbeider på hydraulikkanlegget må bare utføres av opplært fagpersonell Oljetemperaturen må ikke gå over +50 C og ikke gå under -30 C! Intervallet for oljeskift er avhengig av flere driftsfaktorer, og retter seg etter graden av oljens aldring og graden av forurensning. Generelt kan imidlertid følgende intervaller anbefales: Intervall (driftstimer) E Komponenter / Operasjon Først vedlikehold etter oppstart (skal ikke gjentas) Utskifting av olje og filtre 50 Kontroll av oljestanden - Det må ikke forekomme bobler! Kontroller at alle skrueforbindelser er godt trukket til 200 Kontroller om returfilteret er tilsmusset. Rengjør det om nødvendig. Hvis nødvendig, skift ut filterpatronen 5000 (eller årlig) Utfør oljeskift Luft ut hydraulikksystemet og kontroller oljestanden, etterfyll om nødvendig For oljeskift anbefales følgende fremgangsmåte: Kjør alle hydraulikksylindrene til endestilling - Derved kan hele oljebeholdningen bli fjernet Tøm eller pump ut oljen av hydraulikkaggregatet Ta dekslet av aggregatet eller åpne inspeksjonsluken Rengjør oljetanken grundig (alt oljeslammet må fjernes) Skift ut innsatsene i retur- og luftefiltrene Sett dekslet på plass og lukk inspeksjonsluken Fyll på hydraulikkolje til markeringen på oljestands-glasset - Det må brukes olje, som er anbefalt av leverandøren Slangen på hydraulikksylinderens rørtilslutnings-side demonteres fra den motsatte av sylinder stemplet (aktuell posisjon) Bring sylinderen til den andre endestillingen - Restene av den gamle oljen presses ut gjennom den løsnete slangen og føres ned i en beholder Monter hydraulikkslangene på plass, og kontroller tettheten Luft hydraulikksystemet og kontroller oljestanden. Etterfyll olje hvis nødvendig. 28

29 Tillegg 6.3 Adresser Fabrikantens adresse FRÖLING Heizkessel- und Behälterbau GesmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen AUSTRIA Tlf. +43 (0) Faks +43 (0) E-post: Hjemmeside: Installatørens adresse SGP Varmeteknikk AS Industriveien Sandvika Tlf Faks E-post: Hjemmeside: 29

30 Tillegg 6.4 Samsvarserklæring 30

31 Tillegg 6.5 Plass for notater 31

Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel

Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no TURBOMAT - de viktigste punktene! For rengjøringsarbeider

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Rengjørings- og vedlikeholdsbok. HDG Compact 50/65/80. hdg-bavaria.com

Rengjørings- og vedlikeholdsbok. HDG Compact 50/65/80. hdg-bavaria.com ings- og vedlikeholdsbok HDG Compact 50/65/80 hdg-bavaria.com ings- og vedlikeholdsbok Generelt ANLEGGSEIER Anleggseier Navn Gate, nr. Postnr., sted VARMEANLEGG Varmeanlegg HDG - prosjektnummer Type varmekjele

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP 1. Oppbygging Pos. 1. Hydraulikk enhet 2. Bryter 3. Nettkabel 4. Utvendig lomme 5. Trykkslange 6. Returslange 7. Slangebeskyttelse 8.

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer

Bruksanvisning Fröling TX

Bruksanvisning Fröling TX Bruksanvisning Fröling TX Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Awarded the ecolabel! www.froeling.com

Awarded the ecolabel! www.froeling.com Awarded the ecolabel! www.froeling.com Varme fra ved Fra et anerkjent firma Helt fra starten, har Fröling spesialisert seg på effektiv bruk av ved som energikilde. I dag er navnet Fröling forbundet med

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE. 24. september 2008 i Hamar.

FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE. 24. september 2008 i Hamar. FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. INNHOLD Brenselanalyser l Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 70 Elektrokjele INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Fröling Turbomat. http://www.sgp.no

Fröling Turbomat. http://www.sgp.no Fröling Turbomat SGP Varmeteknikk AS side 1/6 Sandvika 10.03.2009 Funksjonsbeskrivelse biokjel - Fröling Turbomat Vedlagt følger en funksjonsbeskrivelse av Fröling Turbomat. Kjelen er produsert i Østerrike

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Elektro sammensveising av PE-rør og tappesadel.

Elektro sammensveising av PE-rør og tappesadel. 1. Elektro sammensveising av PE-rør og tappesadel. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og tappesadler. Forutsetningen for en optimal sammenføyning/sammensmelting av rør og kuplinger, er

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

GT 120 - GT 1200 GTU 120 - GTU 1200

GT 120 - GT 1200 GTU 120 - GTU 1200 MONTERINGSVEILEDNING for lavtemperatur kjeler GT 120 - GT 1200 GTU 120 - GTU 1200 Industriveien 44 Telefon: 67 52 21 21 Postboks 506 Telefax: 67 52 21 31 1301 Sandvika Email: mail@sgpvarme.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX20/0/40/50/60 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå inn i

Detaljer

INSTRUKSJONER OG ANBEFALINGER

INSTRUKSJONER OG ANBEFALINGER RUSTFRITT STÅL INSTRUKSJONER OG ANBEFALINGER 1. FORHOLDSREGLER SIKKERHET MILJØ 1. Det anbefales å bruke hansker ved arbeid på Aspirotor-enheten. 2. Aspirotor-enheten skal til enhver tid holdes loddrett.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Ingeniørfirma Paul Schwartz AS Telefon 22 51 14 00 Telefaks 22 51 14 40 E-post: pschwartz@pschwartz.no Trykk nr. 83159343, mars 2004 Det

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer