KURS I KVALITETSSIKRING AV VEDLIKEHOLD, MED ØVELSE I OVERHAUL AV BILJEKK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.jekkprosjekt.org KURS I KVALITETSSIKRING AV VEDLIKEHOLD, MED ØVELSE I OVERHAUL AV BILJEKK."

Transkript

1 KURS I KVALITETSSIKRING AV VEDLIKEHOLD, MED ØVELSE I OVERHAUL AV BILJEKK. Generelt. Dette kurset går ut på at vi skal lære oss grunnleggende begreper og måter å jobbe på som er i bruk innenfor teknologibransjer som luftfart, olje relatert industri, næringsmiddel-industri, robotindustri og så videre. Det som er felles for en lang rekke moderne teknologibransjer, det er at teknologiproduktene det er undergitt kvalitetssikring? Noe av de prinsippene som skal lærers i forbindelse med jekkprosjektet, det er å lære å utføre et arbeide ut i fra moderne prinsipper for kvalitetssikring. Hva er kvalitet? Kvalitet defineres i henhold til kvalitetsterminologien som samsvar med gitt norm. Kvalitet = samsvar med gitt norm. Kvalitet dreier seg for en stor del om forutsigbarhet. Hvis man for eksempel kjøper seg en billett for å reise med Norwegian til Oslo, så er det ikke nok å vite at det kanskje kan være en ledig plass på flyet. Man må vite helt sikkert at når man har kjøpt og betalt en billett til Oslo, så er det helt sikkert en plass tilgjengelig på flyet, som man kan benytte seg av. Når flykapteinen gjør klar til å takse ut på runnwayen så er det ikke nok å vite at det kanskje er slik at motorene vil starte opp og at de kanskje kan være slik at det er drivstoff på tankene til å rekke fram til Oslo og at det kanskje er slik at motorene ikke vil ta fyr under oppstart. Når en dykker befinner seg på havbunnen i Nordsjøen, så kan det ikke være slik at han kanskje har luft nok til å komme opp til overflaten, og det kan heller ikke være slik at et atomkraftverk kanskje har tilstrekkelig kjølekapasitet til å hinder nedsmelting. Innefor en lang rekke bransjer og teknologiområder så er man helt avhengig av at det tekniske utstyret oppfører seg slik som forventet og slik som forutsatt. Et annet prinsipp i forbindelse med kvalitetssikring av tekniske systemer og vedlikeholdsaktiviteter, det er personuavhengighet. 1

2 Når man tar flyet til Oslo så skal det ikke ha noe å si om det er Hansen eller Olsen som har fylt drivstoff på flyet eller skiftet tekk på hjulene. Alle ting skal fungerer likt uansett hvem som har utført jobben. Derfor så forutsetter all teknisk drift og vedlikeholdsaktiviteter innefor en kvalitetssikret verkstedsorganisasjon at det finnes bestemte dokumenterte framgangsmåter for hvordan en jobb skal gjøres, og at disse dokumenterte framgangsmåtene blir fulgt. Å jobbe på en profesjonell måte i forhold til en moderne teknologisystemer der sikkerheten inngår som en faktor det vil si det samme som å jobbe i henhold til gitt norm og gitt standard og å følge de prosedyrer som gjelder for jobben til punkt og prikke. Kvalitet og sikkerhet forutsetter orden og disiplin på arbeidsplassen. 2

3 Preventivt vedlikeholdssystem hva er det. For noen typer teknologi så vil det være i orden at produktene er i bruk fram til de går i stykker eller slutter å fungere. For en tråsykkel så kan det være i orden at man dekk og slanger sitte på fram til man pungterer. En pungtering får vanligvis ikke større konsekvenser enn at det kan aksepteres at det skjer. Tilsvarende hvis en lyspære i taket har en slik plassering at det er like til å skifte den ut så er det også akseptabelt at man lar den være i bruk til den sluttet å fungere. Innefor vedlikeholdsteknikken så kaller man dette et on condition vedlikehold. Man lar komponenten gå til den feiler og så skifter man den ut. Man også tenke seg et annet eksempel, en teater sal, det er 4 meter under taket, og det krever rigging av et stillas å komme opp i posisjon for å skifte ut lyspærer og lyskastere. Det vil være svært upraktisk om det vil være nødvendig å skifte ut pærene nå og da ved tilfeldige anledninger. Man vet at de pærene man benytter har en garantert levetid på 2 år. Hvis man så innfører en fast prosedyre, at uansett så skifter man ut disse pærene på en bestemt dato, en gang i året, da vil det nesten aldri være behov for å skifte ut pærene utenom dette. I eksempelet med lyspærene som blir skiftet ut en gang i året, så har man innført et enkelt preventivt vedlikeholdssystem. I stedet for at man lar lyspærene kjøre on condition fram til de feiler så lar man den heller kjøre med hard time, dvs at lyspærene blir skiftet ut med et hard time intervall på et kallender år. Det vil da sjelden eller aldri skje i forbindelse med den daglige driften at lyspærene går i stykker. Et annet eksempel på et preventivt vedlikeholdssystem er EU kontroll på biler. Her er det slik at alle personbiler med nummerplater på blir kalt inn til en teknisk verksteds inspeksjon med et hardtime intervall på en gang hvert annet år. Det vil da være en bilmekaniker med særskilt godkjenning til denne oppgaven som går gjennom karosseri og alle tekniske systemer på bilen og gir disse en vurdering om de er i god nok stand til at bilen kan brukes i trafikken på en sikker måte i løpet av den neste tidsperioden på 2 år. Hvis det oppdages feil under utvikling som gjør det rimelig å forvente at det vil kunne oppstå en feil som berører sikkerheten innefor den neste 2 års perioden, så må denne feilen repareres før feilen egentlig har oppstått, slik at bilen kan gjennomføre de neste to års drift på en sikker måte. For flyindustri, for petroleumsindustri og mange andre industrigrener så vil det kunne finnes meget kompliserte systemer for å ivareta preventivt vedlikehold av disse anleggene. Det vil kunne koste store summer å reparere på forhånd feil som ennå ikke har oppstått. På den annen side for mange bransjer og driftssituasjoner så vil dette være helt nødvendig. Man vil ikke kunne vente til et fly har falt ned fra himmelen, og man vil ikke kunne vente til en atomreaktor smelter ned eller til man har en utblåsning i Nordsjøen før man reparerer. Det må i stedet finnes preventive vedlikeholdssystemer som hele tiden sørger for at de tekniske systemene hele tiden opprettholder en tilfredsstillende produktkvalitet slik at kravene til sikkerhet og forutsigbarhet opprettholdes. 3

4 Innenfor bransjer der det står store økonomiske verdier på spill, samtidig som driften også er sterkt knyttet opp mot sikkerhetsmessig problemstillinger, så vil det også tilsvarende kunne finnes meget komplekse systemer for preventivt vedlikehold. Vedlikeholdet må gi en driftssituasjon som er sikker nok, samtidig som nedetid og tekniske driftsomkostninger må være redusert til et minimum. Det vil derfor kreves kvalitet og forutsigbarhet i alle ledd. Når man henter ut en komponent i en hylle eller ut i fra et reservedelslager så må man alltid kunne forvente at den fungerer slik som fortutsatt. Dere skal i forbindelse med denne øvelsen lære å jobbe ut i fra de prinsipper som er i bruk innefor bransjer som stiller krav til økonomi og sikkerhet. 4

5 Produktkvalitet kontra systemkvalitet. Man skiller i kvalitetsterminologien mellom to grunnleggende begreper, systemkvalitet og produktkvalitet. Med systemkvalitet så menes innholdet og strukturen i virksomhetens dokumentasjon og formelle rutiner. Elevhåndboken vil for eksempel være en del av systemdokumentasjonen til Godalen videregående skole. Den daglige undervisningen i klasserommet på daglig basis og de resultater og den trivsel som oppnås av elevene vil der i mot være et uttrykk for skolens produktkvalitet, dvs kvaliteten til det produktet som levers ut til samfunnet undervisning av elever. Det forhold at det finnes en god eller brukbar systemkvalitet i en bedrift gir ingen sikker garanti for at det også finnes en like god produktkvalitet i en bedrift. Hvis for eksempel Norwegian har en perfekt beskrivelse av hvordan vedlikeholdet skal utføres, dvs en god systemkvalitet så vil dette være til liten hjelp dersom prosedyrene (prosedyre = dokumentert framgangsmåte) ikke blir fulgt. I tillegg til systemkvalitet så behøves for den gode anvendelse også at systemprosedyrene blir fulgt slik at man oppnår en god produktkvalitet. For Norwegian sin tekniske avdeling så vil en god produktkvalitet bety at flyene alltid fungerer slik som de skal og at det ikke oppstår ulykker eller kansellerte avganger. For Norwegian som bedrift så vil det først behøves en systemkvalitet som medfører at hele driften av selskapet er gjort forutsigbart gjennom prosedyrer som er skrevet ned i selskapets systemdokumentasjon. Selskapets produktkvalitet vil også forusette at de prosedyrene som er nedskrevet i systemet for systemkvalitet blir fulgt, slik at det sluttprodukt som du mottar, selve flyreisen har en rett produktkvalitet. En rett produktkvalitet for en flyreise vil si at avgangen skjer med forutsigbarhet til rett tid, at landingen skjer til rett tid og på rett sted, at reisen er komfortabel og at du ikke utsettes for en uønsket risiko i løpet av reisen. Det finnes et sett med internasjonale standarder for oppbygning av kvalitetssystemer som man kaller ISO 9000 serien. ISO 9000 serien omhandler strengt talt kun virksomhetens systemkvalitet, dvs dokumentasjonssystem og formelle rutiner. Det at en bedrift er sertifisert etter for eksempel ISO 9001 gir i seg selv ingen garanti for at bedriften produserer brukbare produkter. Ofte så er det imidlertid også en sammenheng mellom systemkvalitet og produktkvalitet slik at i bedrifter der man har en god kvalitetskultur så vil man også ha en god produktkvalitet. 5

6 Risikoanalyse og oppbygging av vedlikeholdssystemer. Når man skal bygge opp et vedlikeholdssystem for et teknisk anlegg så vil det være nødvendig å gjøre en avveining mellom økonomi og driftssikkerhet. I tilfellet Norwegian så ville det sikker gi en god sikkerhet om man i all enkelhet kastet flyene etter ett år og så kjøpte inn nye. For billettprisene Oslo-Stavanger og Stavanger-Bergen så er det ikke sikkert at dette ville være særlig gunstig. Det vil være helt nødvendig å gjøre en detaljert gjennomgang av hele det tekniske anlegget der man vurderer de enkelte systemers og de enkelte komponentenes behov for vedlikehold eller preventivt vedlikehold. For passasjerenes leselys om bord hos Norwegian, så vil det kanskje kunne vurderes som akseptabelt nok om pæra får lyse fram til den blir utslitt og slukner, slik at den må skiftes. Når det gjelder redningsvesten under stolen så vil det kanskje ikke være like akseptabelt om den kanskje virket, når det ble bruk for den. Likeledes så vil det ikke være godt nok om motorene kanskje fungerer eller om de kanskje vil ta fyr under oppstart. En måte å ivareta sikkerhet på innenfor systemer som er relatert til sikkerhet, innefor for eksempel luftfartsindustri, oljeindustri og næringsmiddelindustri det er gjennom å konstruere sikkerheten inn i det tekniske anlegget gjennom såkalte redundante systemer, dvs ved at man legger inn reservesystemer. Motorene på et fly er et eksempel på et slikt redundant system. Tidligere da driftsikkerheten på jetmotorer var noen lavere, så var det vanlig at langdistansefly alltid hadde 4 motorer, for å oppnå en tistrekkelig grad av systemredundans. I dag så har det blitt mer vanlig med kun 2 motorer også for langdistansefly, da man regner at to motorer gir en tilstrekkelig grad av systemredundans. Går den ene motoren i stykker så har man den annen. Et annet eksempel er en reguleringsventil innenfor oljeindustrien der en feil ved ventilen vil kunne få store negative konsekvenser. Også her, i denne situasjonen, så vil det være aktuelt å bygge inn systemredundans via en ekstra reserve reguleringsventil. I noen tekniske systemer så vil det være vanskelig eller umulig å bygge inn noen særlig grad av systemredundans. Eksempler på dette er helikoptre og vindmøller. Hvis rotorhodet eller ett av rotorbladene på et helikopter eller en vindmølle ryker, da er det vanligvis lite man kan gjøre med det, og man har et havari i løpet av et sekund. Der i mot så klarer man godt å bygge inn to motorer i et helikopter, slik at ryker den ene så har man stadig vekk den annen. Når man skal bygge opp et vedlikeholdssystem så vil det være nødvendig å gjennomføre en analyse av alle systemene og alle komponentene, der man vurderer hvilke konsekvenser forskjellige typer feil ved komponenten eller systemet vil kunne få. Graden av systemredundans vil være en av faktorene man legger vekt på. 6

7 Som et enkelt eksempel på systemredundans så kan vi ta biljekken vår. Hvis det var meningen at man skulle bevege seg under bilen, mens bilen sto jekket opp med vekten på jekken, sa ville det behøves en meget høy grad av systemsikkerhet for jekken selv. Hvis det der imot er meningen og forutsetningen at jekken alltid skal brukes sammen med en bilbukk som skal kunne holde vekten av bilen, da vil jekken og bilbukken til sammen danne et redundant system slik at det blir forholdsvis mer moderate sikkerhetsmessige krav til jekken. For et litt større og litt mer komplekst teknisk anlegg så vil det være nødvendig å analysere seg fram til hva slags type vedlikehold de forskjellige systemer og komponenter har behov for. Man skiller i all hovedsak mellom tre forskjellige typer vedlikehold: 1. On Condition Her finnes det et særskilt opplegg rundt inspeksjon eller funksjonsprøve for den enkelte komponent. Når det finnes feil så blir den avmontert for reparasjon eller overhaul. Systemet eller komponenten får gå til den feiler og så reparerer man eller skifter ut komponenten. 2. Condition monitoring Systemet eller komponenten får gå til den feiler og så reparerer man eller skifter ut komponenten. Det skal finnes et system for loggføring og statistikk som medfører at man kan oppdage tekniske svakheter ved konstruksjonen. 3. Hard time life limit eller hard time overhaul. Ved hard time life limit så blir komponenten uansett kassert ved oppnådd life limit. Ved hard time overhaul så blir det alltid utført en overhaul, enten komponenten framstår som slitt eller ikke. For komponenter med hardtime life limit eller hardtime overhaul så kan disse intervallene enten være styrt ut i fra antall driftstimer eller cycles. Et eksempel på en større komponent som er styrt ut i fra et maksimalt entall driftstimer som life limit er selve skroget på F-16 flyet. I og med at noen av skrogene nå begynner å nærme seg det antall driftstimer da skroget faktisk skal kasseres, så utreder man nå innkjøp av nye jagerfly. Andre komponenter kan være styrt ut i fra et hard time intervall for overhaul. Et eksempel på en komponent der vedlikeholdet er styrt både ut i fra hard time vedlikeholdstimer og cycles motoren på Norwegian sine Boeing fly. Etter et bestemt antall driftstimer og/eller et bestemt antall oppstart/nedstegninger så skal motorene på overhaul uansett. Et eksempel på en komponent der vedlikeholdet styres kun ut i fra cycles er landinggear (landingsunderstell) på fly. Det vil være forholdsvis meningsløst å snakke om hvor mange timer flyet har landet. Det som gir mening er antallet landinger. 7

8 Vedlikehold inspeksjon - funksjonsprøve - reparasjon - overhaul. Vedlikehold er den generelle termen som dekker alle typer vedlikeholdsaktiviteter. Med inspeksjon så menes at man ved ulike inspeksjonsmåter kontrollerer at gjenstanden er i henhold til gitt norm. Man kan inspisere on cite på komponenten eller systemet i drift eller man kan kontrollere på verksted. Det kan dreie seg om en general visual inspection eller en mer inngående undersøkelse, for eksempel en NDT testing for oppsprekking eller materialtretthet (NDT = Non Destructive Testing) Med funksjonsprøve så menes at man gjennomfører en bestemt prøve på om komponenten faktisk fungerer slik som den skal. På engelsk/amerikansk så kaller men dette for en Functional Check, som man vanligvis forkorter enten FC eller FUC. En funksjonsprøve for en jetmotor vil kunne gå ut på å starte den opp og testkjøre den og kontrollere at alle instrumenter indikerer som normal. Avhengig av situasjonen så vil det også kunne være aktuelt å kontrollere at den gir riktig trust eller skyvkraft. En funksjonsprøve for en biljekk vil kunne være å la den løfte en så stor vekt som den skal kunne løfte, pluss at man også kontrollerer at sikkerhetsventilen løser ut på et riktig tidspunkt. Med reparasjon så menes en vedlikeholdsaktivitet som korrigerer en feil som en oppdaget ved komponenten, enten ved inspeksjon eller ved funksjonsprøve. En gjennomført reparasjon vil bare si at komponenten er satt tilbake som funksjonsdyktig i forhold til der den skal være i forhold til driftstimer og cycles. En reparert komponent behøver ikke å være som ny og den kan godt leveres ut i fra verkstedet med slitasje som er i samsvar med antall loggførte driftstimer. Ved en overhaul så settes komponentens tekniske tilstand som hovedprinsipp tilbake som for en ny komponent. Om man monterer inn en komponent som er ny eller en som har gjennomgått overhaul så skal dette fungere helt likt. Antall driftstimer eller cycles til neste vedlikehold vil være det samme. (Men en komponent som gjennomgår periodisk overhaul vil også kunne inneholde underkomponenter med life limit, som for eksempel kasseres for hver tredje overhaul.) 8

9 Første andre og tredjelinjes vedlikehold. Man skiller i vedlikeholdsteknikken ofte mellom første, andre og tredje linjes vedlikehold. Med førstelinjes vedlikehold så menes vedlikehold on cite der systemet eller komponenten er. Første linjes vedlikehold innbefatter vanligvis inspeksjon og funksjonsprøve og inn og utmontering av komponenter, samt enkle reparasjoner. Andre linjes vedlikehold skjer inne på verksted. Litt mer kompliserte reparasjoner og overhaul av enkle komponenter vil kunne være typisk andre linjes vedlikehold. Full overhaul og større reparasjoner av større komponenter vil kunne være tredje linjes vedlikehold. Tredje linjes vedlikehold vil kunne innbefatte arbeidsoperasjoner som er like kompliserte som ved nyframstilling av komponenten. Tredjelinjes vedlikehold foretas ofte ved den fabrikken som har produsert komponenten eller verksteder som har spesialisert seg på oppgaven. Et eksempel på et tredjelinjes vedlikeholdssenter i stavanger regionen er Pratt & Whitney flymotorverksted på Sola. 9

10 Prinsipper for dokumentasjon og sporbarhet. I forbindelse med kvalitetssikring av vedlikehold og preventive vedlikeholdssystemer så er dokumentasjon og sporbarhet et grunnleggende prinsipp. Med sporbarhet så menes det at det i ettertid skal være mulig å spore tilbake hele komponentens livshistorie helt fra den var ny. Man skal også kunne finne ut hvor alle deler man har brukt kommer fra. Grunnene til dette er flere. Man skal kunne være i stand til å finne ut hvorfor feil har oppstått, når de skjer. Noen komponenter inneholder også life limit styrte underkomponenter. Det vil da være nødvendig å kassere disse life limit styrte under komponentene når disse har vært med på et bestemt antall overhaul. Det vil være behov for en komponent record som viser hele historien til komponenten. Det vil også være behov for et vedlikeholdssertifikat som viser at den siste overhaul er korrekt utført og som dokumenterer hvem som har ansvaret for dette. 10

11 Vår overhaul av biljekken, generelt. En biljekk er ikke en kostbar komponent der man vanligvis benytter et avansert vedlikeholdssystem. Den er allikevel godt egnet for å lære de prinsipper som gjelder i forbindelse med vedlikehold av noe mer avansert utstyr. Vi later i all enkelhet som om biljekken er en komponent fra oljeindustrien, flyindustrien, robotindustrien eller liknende. En typisk komponent overhaul vil typisk inneholde noen typiske aktiviteter dissassembly (nedmontering) stripping eller fjerning av maling oppmåling og inspeksjon NDT non destruktive testing for å oppdage sprekkdannelser hardhetsprøve for enkelte utvalgte områder kan være et tema det kan være aktuelt med spesiell overflatebehandling, så følger påføring av et malingssystem, typisk primer pluss topcoat og til sist en funksjonsprøve. På grunn av krav til helse miljø og sikkerhet så vil vi forenkle vår oppgaveutførelse litt. Hvis man skal fjerne den originale malingen slik at man kan gjennomføre en full overhaul så krever dette bruk av meget giftige kjemikalier, der det behøves både avsug og annen tilrettelegging. Vi lar derfor noen punkter i forhold til en full overhaul utgå. Vi forsøker derfor å gjennomføre en litt forenklet komponent overhaul iforhold til jekken, der vi lar aktivitetene rundt stripping av lakk og noen av inspeksjonsmetodene utgå. Det øvrige legger vi opp slik at det blir så likt som mulig en ekte tredje linjes ovaerhaul, det vil si at dokumentasjon og arbeidsmåter vil være i samsvar med dette. 11

12 Krav til gjennomføring karakterfastsetting. Følgende krav gjelder: 1. Alle arbeidsoppgaver skal være gjennomført i henhold til vedlikeholdsunderlaget og i den rekkefølge som vedlikeholdsunderlaget beskriver. 2. Komponenten skal være i identisk samme stand og ha de samme bruksegenskaper etter sammenmontering. Det skal ikke forekomme hakk eller sår i lakk eller i overflater. 3. Det skal hele veien igjennom brukes det korrekte verktøy, slik som beskrevet i vedlikeholdsunderlaget. 4. Resultatdokumentasjon for gjennomført vedlikehold skal være korrekt utfylt med de riktige underskrifter. 5. Arbeidsplassen skal være preget av ro, orden og disiplin i forbindelse med gjennomføringen. Det vektlegges også at man er i stand til å unngå gris med olje, at demonteringen av hydraulikkenheten skjer på egnet sted og at man tørker opp etter seg umiddelbart. 6. Komponenten skal til sist bedømmes som serviceable eller ikke serviceable etter gjennomførte vedlikeholdsarbeider. Hvis den bedømmes til å være serviceable da skal den fortsatt være like godt egnet til sitt opprinnelige bruksområde. Karakterene for dette prosjektet settes med utgangspunkt i de fem punktene nevnt over. 12

13 OVERHAUL AV BILJEKK Note: Arbeidsoppgavene gjennomføres litt forenklet i forhold til en full komponent overhaul på grunn av arbeidsmiljømessige problemstillinger rundt det å strippe jekken for maling. Gjelder for: Biltema 2 tonns biljekk. P/N: S/N: Utstyr: Verktøy: Arbeidsbeskrivelse: Se neste side. Arbeid utført av følgende vedlikeholdspersonell: Vedlikeholdssertifikat: Vedlikeholdsarbeidene er utført I henhold til vedlikeholdsunderlaget og komponenten er fortsatt serviceable : Verksted: Dato: Ansvarlige elever: Ansvarlig faglærer: Komponenten er serviceable: JA / NEI (Sett ring rundt riktig alternativ.) Hvis komponenten bedømmes til å være serviceable så skal den merkes med grønn tag. Hvis ikke så skal den merkes med rød tag med angivelse av feil eller mangel. 13

14 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK. Part 0 Teknisk beskrivelse. Figur 1 Hydralikkenhet og løftearm (31) Jekken består alt vesentlig av to hoveddeler, hydraulikkenhet og en løftearm pluss mekanisk struktur og pumpearm (2). Hydraulikkenheten inneholder et hydraulisk reservoar, en hydraulisk stempelpumpe og en hydraulisk aktuator. Pumpetemplet har et mindre areal enn den hydrauliske aktuatoren slik at kraften på pumpestemplet blir mindre enn kraften på stemplet til den hydrauliske aktuatoren. Løftearmen virker som en mekanisk utveksling ut i fra løftearm prinsippet. Kraften mot aktuatorstemplet blir nær 3 ganger så stor som den kraften som aktuatoren løfter med. Samtidig så blir også vandringen til jekkens løftearm og med andre ord den distansen som jekken kan løfte over nær 3 ganger så stor som den hydrauliske aktuatorens vandring. På grunn av den mekaniske utformingen så vil den største mekaniske belastningen på jekken oppstå i sonen rundt de to hullene til venstre på løftearmen. Dette området må undersøkes spesielt grundig ved en overhaul. 14

15 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK. Part 0 - Del 2 En generell beskrivelse av jobben. Arbeidsoppgavens hovedhensikt er at elevene skal lære seg å arbeide i forhold til et vedlikeholdsunderlag og i henhold til kvalitetssikrede arbeidsrutiner. Arbeidsunderlaget har blitt gitt en noe høyere detaljeringsgrad med hensyn til beskrivelser slik at det skal være tilpasset personell som ikke har tidligere rutine i forhold til å arbeide i forhold til slike underlag. På grunn av arbeidsmiljømessige hensyn så utgår noen av de enkeltpunkter som normalt ville være å finne i forbindelse med en typisk full overhaul. Dette dreier seg i første rekke om en kjemisk stripping av komponenten der lakken blir fjernet. Grunnen til at dette utgår er at det ellers ville være nødvendig å ta i bruk giftige kjemikalier med krav til avsug og spesialutstyr. Med de forenklinger som er innarbeidet så forsøkes arbeidsoppgaven allikevel gjennomført på en slik måte at den gir et best mulig praktisk innblikk i det å jobbe ut i fra kvalitetssikrede arbeidsrutiner. I de rubrikkene som står angitt som mek så er det den ansvarlige mekaniker som skal skrive under som bekreftelse på korrekt jobbutførelse. I forbindelse med enkeltpunkter i arbeidsoppgaven som stiller særlige krav til sikkerhet så finnes det to kvitteringsrubrikker, mek og insp. Mek står for mekaniker og insp står for inspektør. Den ene eleven kvitterer som mekaniker og den annen som inspektør. Helt til sist så er det opp til den ansvarlige faglærer å bedømme om komponenten er serviceable eller ikke. Bedømmelsen baserer seg både på et tilsyn under veis og en teknisk sluttbedømmelse. Hvis faglærer finner at de nødvendige vilkår er oppfylt, så utsteder han et vedlikeholdssertifikat ved å bedømme komponenten til å være serviceable. Fordi det er snakk om å lære prinsipper for sporbarhet og kvalitetssikring i forhold til individuelle komponenter, så vil det også være nødvendig, i løpet av øvelsen å merke hver enkelt av jekkene med individuelle serienummer slik at vi for ettertiden kan holde styr på de som er serviceable og ikke serviceable. Det utstedes også en grønn serviceable tag for de som er servicable med angivelse av serienummer og tilsvarende en rør ikke servicable tag med angivelse av den aktuelle mangel for de komponentene dette gjelder. 15

16 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Part 1 Demontering av hoveddeler Mek Fig 1 - Her ser vi utgangspunktet, den sammenmonterte jekken. Fig 2. Løse deler fjernet. Steg 1. Fjern først de løse delene, deksel, pumpehåndtak og bærehåndtak 16

17 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Fig 3 Skru av hjulgafflene på begge sider. Fig 4 Hjugaffler. Steg 2. Skru av hjulgafflene (20) på begge sider. Benytt en 14 mm fastnøkkel og eventuelt en skrutrekker til å holde i mot med hvis nødvendig. Etter at muttrene er fjernet så kan man skru hjulgaffelene helt fra ved hjelp av en skrutrekker. 17

18 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek Fig 5 Løsning av mutter for framhjul. Fig 6 Unngå skade på akslingen. Steg 3 Løsne muttrene på akslingen til framhjulene. Bruk en 18 mm fastnøkkel. Hvis du må holde igjen akslingen for å hindre at den roterer så kan du gjøre dette ved hjelp av en tang, samtidig som du legger mellom noe mykt materiale, slik at det ikke oppstår skade eller sår på akslingen. 18

19 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 7 Fjerning av muttere for aksling løftearm (32) Steg 4 Løsne muttrene på akslingen for løftearmen(32). Figur 8 fjerning av låsesplinter for stag (7) Steg 5 Fjerne låsepinnene til stagene (7) på begge sider. Ta godt vare på låsepinnene og sørg for at disse ikke blir ødelagt. 19

20 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 9 Alle mutter som holder jekken sammen er fjernet. Figur 10 Fjerning av låsesplint (12) fra bolt for sadelfeste (6) Steg 6 Fjern så låsesplintene for bolten for sadelfestet på begge sider. 20

21 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 11 Sadelfeste (5) med påmontert dreibar sadel (3). Figur 12 Sadelfeste (5) og dreibart løftesadel (3) Steg 7 Monter av sadelen og sadelfestet og ta godt vare på delene. 21

22 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Fig 13 Framontering av strukturdeler. Figur 14 Enhet for pumpehydraulikk, løftearm (31) og returfjær (33) Steg 8 Trekk delene fra hverandre. Vipp av returfjære (33) når det ikke er strekk i denne. Ta godt vare på delene. 22

23 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 15 Framontering hydraulikkenhet og løftearm (31) Figur 16 Framonterte deler. Steg 9 Bruk en spesialtang og fjern låseringen som holder på plass akslingen (34) som kopler hydraulikkeheten til løftearmen (31). Monter de to delene fra hverandre. Det kan ellers være lurt å midlertidig samle muttere, låsesplinter og akslinger som hører sammen slik at du beholder oversikten i forhold til det hele. 23

24 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 17 Hydraulisk enhet. Skrutrekkeren peker på påfyllingsplugg for olje. NOTE: Den hydrauliske enheten har en påfyllingsplugg for olje. Denne er ganske vanskelig å få ut før demontering. For å unngå at pluggen blir ødelagt med senere lekkasje som resultat, så venter vi med å utmontere denne til etter at jekken er demontert. WARNING: Den hydrauliske oljen er giftig. Forsøk å ikke puste inn dampen fra oljen. Bruk hansker og forsøk å ikke få den på hendene. Hvis dette allikevel skulle skje, sørg da for å vaske hendene, med såpe og vann, så snart som mulig. Bruk vernebriller slik at du ikke kan få eventuell sprut i øynene. NOTE: Sørg for å utfør demonteringen av den hydrauliske enheten på et egnet sted slik at det ikke oppstår unødvendig søl med giftig olje. Søl av olje må tørkes opp umiddelbart. Den oljen som er inne i jekken skal tømmes opp i et kar eller et målebeger for gjenbruk. 24

25 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 18 Hydraulisk enhet satt opp I skrustikke. Figur 19 Hydraulisk enhet med 36 mm pipe nøkkel. Steg 10. Sett den hydrauliske enheten opp i en skrustikke slik som vist på figur 18. Bruk aluminiumsbeskyttelse på skruestikk bakkene, slik at du ikke får skader på komponenten. Vær gjerne to personer om jobben slik at den ene støtter jekken mens den andre mens den annen forsiktig legger til det momentet på verktøyet som behøves, for å åpne den hydrauliske enheten. 25

26 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 20 Den hydrauliske enheten har blitt åpnet. Figur 21 Den hydrauliske enheten har blitt demontert. Steg 11. Etter at toppmutteren (38) har blitt løsnet så flyttes jekken over til et sted som er egnet for litt oljesøl. Den hydrauliske enheten tas fra hverandre og ojen fylles over i en beholder for senere gjenbruk. WARNING: Oljen er giftig. Unngå å puste den inn og å få den på huden. Hvis dette allikevel skulle skje, sørg da for å vaske hendene. Bruk vernebriller. 26

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Bruksanvisning. Koblingsløkker

Bruksanvisning. Koblingsløkker Bruksanvisning for Koblingsløkker Norsk Bruksanvisning for ulike standard Koblingsløkker «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS Grannesgate 25 5523 Haugesund Telefon: 52 71 93 00 Telefaks: 52 71 93

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Kjøretøy (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) VG1 Teknikk og industriell produksjon Produksjon Kode: TIP1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning. Toppløkker og Løftehoder

Bruksanvisning. Toppløkker og Løftehoder Bruksanvisning for Toppløkker og Løftehoder Norsk Bruksanvisning for ulike standard Toppløkker og Løftehoder «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS Grannesgate 25 5523 Haugesund Telefon: 52 71 93 00

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 NO NORSK SIKKERHETSFORSKRIFTER Dette symbolet betyr ADVARSEL. Personskade

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

STIFTELSEN FLYHISTORISK MUSEUM SOLA

STIFTELSEN FLYHISTORISK MUSEUM SOLA 1 STIFTELSEN FLYHISTORISK MUSEUM SOLA HEINKEL He 115 Status høsten 2015 og plan for videre arbeid. He 115 løftes på land. 2 Formål Arbeidet med rengjøring av delene av He 115 er siden den første seksjonen

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG WWW.SERVI.NO INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Langt de fleste problemer med og driftsforstyrrelser i hydraulikkanlegg skyldes forurensninger i rørene som føres

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

FMEA / FMECA Hensikt Metodebeskrivelse

FMEA / FMECA Hensikt Metodebeskrivelse FMEA / FMECA Feilmodi- og feileffektanalyse (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA) er den mest brukte systematiske metodene for å analysere feil i tekniske systemer. Dersom en beskriver eller rangerer

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Tilstandsovervåkning av pumper

Tilstandsovervåkning av pumper Stig Petersen, Bård Myhre og Svein P. Berge, SINTEF IKT Tilstandsovervåkning av pumper VA-dagene i Midt-Norge Trondheim, 28-29 oktober, 2015 Presentert av Stig Petersen, SINTEF IKT stig.petersen@sintef.no

Detaljer

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Tribomatic pulverdisc Innledning Dette kortet inneholder bare den informasjonen som er nødvendig for drift, vedlikehold og feilsøking. Se håndboka

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular:

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular: Teleskop 525 power Tekniske spesifikasjoner Objektivdiameter Fokuslengde Okular Barlow Maksimal forstørrelse Søkerlinse 76 mm 700 mm 20 mm, 12,5 mm, 9 mm, 4 mm 3X 525X 6X 25 mm Med teleskopet ditt følger

Detaljer

Molift EvoSling FlexiStrap

Molift EvoSling FlexiStrap Molift EvoSling FlexiStrap NO - Brukermanual BM28903 Rev. A 2015-04-10 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Inspeksjonshåndbok Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Innhold 1. Inspeksjonsklassifisering... 3 2. Daglig inspeksjon... 4 3. Regelmessige inspeksjoner... 4 3.2 Kroker... 4 3.3 Lastkjetting... 5 4. Periodisk

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot Vurdering av n produksjon av juletrefot ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Oppgave: Arbeidsoppdrag Når du har gjennomført arbeidet, skal du vurdere ditt eget arbeid i samarbeid med læreren din. Listen [1] Oppgave Vurdering

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Installasjonsmanual. CDConnect. For SAAB 9-3, 1998 2003 SAAB 9-5, 1998 2005 SAAB 9-5, 2006 med Navigasjon

Installasjonsmanual. CDConnect. For SAAB 9-3, 1998 2003 SAAB 9-5, 1998 2005 SAAB 9-5, 2006 med Navigasjon Innledning: Parker på et trygt sted hvor bilen ikke er til hinder for andre trafikanter. Slå av tenningen og ta ut tenningsnøkkelen. Les gjennom hele denne veiledningen og kontroller at du har alt som

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

BMW Service Inclusive Med kjøregleden i fokus

BMW Service Inclusive Med kjøregleden i fokus BMW_Nor_72%_A5ny.qxd 14-12-05 12:16 Side 1 BMW Service Inclusive Med kjøregleden i fokus Frihet uten grenser. Med BMW Service Inclusive. BMW_Nor_72%_A5ny.qxd 14-12-05 12:17 Side 2 Frihet uten grenser.

Detaljer

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Karosseri og Lakkteknikk- BLK 2001

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Karosseri og Lakkteknikk- BLK 2001 VURDERINGSVEILEDNING VG2 Karosseri og Lakkteknikk- BLK 2001 Kompetansemål Konkretisering av kompetansemålene Karakteren 5 og 6 høy grad av Karakteren 3 og 4 middels grad av Karakteren 2 lav grad av Sammenføyningsmetoder.

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Juni 2014 Produktinformasjon D8082

Juni 2014 Produktinformasjon D8082 GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2014 Produktinformasjon D8082 D8082 UV Herdet grunning D8783 Aktivator for UV-herdet grunning PRODUKTBESKRIVELSE Med D8082 UV-herdet grunning kan du oppnå svært rask påføring

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Frigg og MCP01 Frigg & MCP01 Fjernings prosjekt Fjerning av 6 topsides : TP1, TCP2,

Detaljer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER www.inspirefitness.net Des. 2010 INNHOLD Delbeskrivelse..... Side Instruksjoner..... 1 Nødvendige verktøy... 1 Dele-

Detaljer

Læreplan i bilfaget, tunge kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i bilfaget, tunge kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i bilfaget, tunge kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Oversatt til Norsk av Maarten Mager.

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

SIMPLY CLEVER ŠKODA SERVICE

SIMPLY CLEVER ŠKODA SERVICE SIMPLY CLEVER ŠKODA SERVICE 1 Bekymringsfritt bilhold 2 Hvorfor service? Å følge vedlikeholdsprogrammet til bilen din handler først og fremst om å sikre seg et problemfritt bilhold og trygge kjøreegenskaper.

Detaljer

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM Castor SystemRoMedic TM 2 5 6 1 4 2 5 6 1. Skinne (inngår ikke) 2. Hjørnebit. Bolter med muttere for innfestning 4. Løftemotor (inngår ikke) 5. Støttebein 6. Bærehåndtak på støttebein 7. Låsehendel for

Detaljer

SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER

SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE B RUKSANVISNING NR.10 2003 D-RING ( HØYRE/ VENSTRE) I KKE FALL D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER R EGULERBAR SPENNE (HØYRE) D-RING ( HØYRE) I KKE FALL R

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer