KURS I KVALITETSSIKRING AV VEDLIKEHOLD, MED ØVELSE I OVERHAUL AV BILJEKK.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.jekkprosjekt.org KURS I KVALITETSSIKRING AV VEDLIKEHOLD, MED ØVELSE I OVERHAUL AV BILJEKK."

Transkript

1 KURS I KVALITETSSIKRING AV VEDLIKEHOLD, MED ØVELSE I OVERHAUL AV BILJEKK. Generelt. Dette kurset går ut på at vi skal lære oss grunnleggende begreper og måter å jobbe på som er i bruk innenfor teknologibransjer som luftfart, olje relatert industri, næringsmiddel-industri, robotindustri og så videre. Det som er felles for en lang rekke moderne teknologibransjer, det er at teknologiproduktene det er undergitt kvalitetssikring? Noe av de prinsippene som skal lærers i forbindelse med jekkprosjektet, det er å lære å utføre et arbeide ut i fra moderne prinsipper for kvalitetssikring. Hva er kvalitet? Kvalitet defineres i henhold til kvalitetsterminologien som samsvar med gitt norm. Kvalitet = samsvar med gitt norm. Kvalitet dreier seg for en stor del om forutsigbarhet. Hvis man for eksempel kjøper seg en billett for å reise med Norwegian til Oslo, så er det ikke nok å vite at det kanskje kan være en ledig plass på flyet. Man må vite helt sikkert at når man har kjøpt og betalt en billett til Oslo, så er det helt sikkert en plass tilgjengelig på flyet, som man kan benytte seg av. Når flykapteinen gjør klar til å takse ut på runnwayen så er det ikke nok å vite at det kanskje er slik at motorene vil starte opp og at de kanskje kan være slik at det er drivstoff på tankene til å rekke fram til Oslo og at det kanskje er slik at motorene ikke vil ta fyr under oppstart. Når en dykker befinner seg på havbunnen i Nordsjøen, så kan det ikke være slik at han kanskje har luft nok til å komme opp til overflaten, og det kan heller ikke være slik at et atomkraftverk kanskje har tilstrekkelig kjølekapasitet til å hinder nedsmelting. Innefor en lang rekke bransjer og teknologiområder så er man helt avhengig av at det tekniske utstyret oppfører seg slik som forventet og slik som forutsatt. Et annet prinsipp i forbindelse med kvalitetssikring av tekniske systemer og vedlikeholdsaktiviteter, det er personuavhengighet. 1

2 Når man tar flyet til Oslo så skal det ikke ha noe å si om det er Hansen eller Olsen som har fylt drivstoff på flyet eller skiftet tekk på hjulene. Alle ting skal fungerer likt uansett hvem som har utført jobben. Derfor så forutsetter all teknisk drift og vedlikeholdsaktiviteter innefor en kvalitetssikret verkstedsorganisasjon at det finnes bestemte dokumenterte framgangsmåter for hvordan en jobb skal gjøres, og at disse dokumenterte framgangsmåtene blir fulgt. Å jobbe på en profesjonell måte i forhold til en moderne teknologisystemer der sikkerheten inngår som en faktor det vil si det samme som å jobbe i henhold til gitt norm og gitt standard og å følge de prosedyrer som gjelder for jobben til punkt og prikke. Kvalitet og sikkerhet forutsetter orden og disiplin på arbeidsplassen. 2

3 Preventivt vedlikeholdssystem hva er det. For noen typer teknologi så vil det være i orden at produktene er i bruk fram til de går i stykker eller slutter å fungere. For en tråsykkel så kan det være i orden at man dekk og slanger sitte på fram til man pungterer. En pungtering får vanligvis ikke større konsekvenser enn at det kan aksepteres at det skjer. Tilsvarende hvis en lyspære i taket har en slik plassering at det er like til å skifte den ut så er det også akseptabelt at man lar den være i bruk til den sluttet å fungere. Innefor vedlikeholdsteknikken så kaller man dette et on condition vedlikehold. Man lar komponenten gå til den feiler og så skifter man den ut. Man også tenke seg et annet eksempel, en teater sal, det er 4 meter under taket, og det krever rigging av et stillas å komme opp i posisjon for å skifte ut lyspærer og lyskastere. Det vil være svært upraktisk om det vil være nødvendig å skifte ut pærene nå og da ved tilfeldige anledninger. Man vet at de pærene man benytter har en garantert levetid på 2 år. Hvis man så innfører en fast prosedyre, at uansett så skifter man ut disse pærene på en bestemt dato, en gang i året, da vil det nesten aldri være behov for å skifte ut pærene utenom dette. I eksempelet med lyspærene som blir skiftet ut en gang i året, så har man innført et enkelt preventivt vedlikeholdssystem. I stedet for at man lar lyspærene kjøre on condition fram til de feiler så lar man den heller kjøre med hard time, dvs at lyspærene blir skiftet ut med et hard time intervall på et kallender år. Det vil da sjelden eller aldri skje i forbindelse med den daglige driften at lyspærene går i stykker. Et annet eksempel på et preventivt vedlikeholdssystem er EU kontroll på biler. Her er det slik at alle personbiler med nummerplater på blir kalt inn til en teknisk verksteds inspeksjon med et hardtime intervall på en gang hvert annet år. Det vil da være en bilmekaniker med særskilt godkjenning til denne oppgaven som går gjennom karosseri og alle tekniske systemer på bilen og gir disse en vurdering om de er i god nok stand til at bilen kan brukes i trafikken på en sikker måte i løpet av den neste tidsperioden på 2 år. Hvis det oppdages feil under utvikling som gjør det rimelig å forvente at det vil kunne oppstå en feil som berører sikkerheten innefor den neste 2 års perioden, så må denne feilen repareres før feilen egentlig har oppstått, slik at bilen kan gjennomføre de neste to års drift på en sikker måte. For flyindustri, for petroleumsindustri og mange andre industrigrener så vil det kunne finnes meget kompliserte systemer for å ivareta preventivt vedlikehold av disse anleggene. Det vil kunne koste store summer å reparere på forhånd feil som ennå ikke har oppstått. På den annen side for mange bransjer og driftssituasjoner så vil dette være helt nødvendig. Man vil ikke kunne vente til et fly har falt ned fra himmelen, og man vil ikke kunne vente til en atomreaktor smelter ned eller til man har en utblåsning i Nordsjøen før man reparerer. Det må i stedet finnes preventive vedlikeholdssystemer som hele tiden sørger for at de tekniske systemene hele tiden opprettholder en tilfredsstillende produktkvalitet slik at kravene til sikkerhet og forutsigbarhet opprettholdes. 3

4 Innenfor bransjer der det står store økonomiske verdier på spill, samtidig som driften også er sterkt knyttet opp mot sikkerhetsmessig problemstillinger, så vil det også tilsvarende kunne finnes meget komplekse systemer for preventivt vedlikehold. Vedlikeholdet må gi en driftssituasjon som er sikker nok, samtidig som nedetid og tekniske driftsomkostninger må være redusert til et minimum. Det vil derfor kreves kvalitet og forutsigbarhet i alle ledd. Når man henter ut en komponent i en hylle eller ut i fra et reservedelslager så må man alltid kunne forvente at den fungerer slik som fortutsatt. Dere skal i forbindelse med denne øvelsen lære å jobbe ut i fra de prinsipper som er i bruk innefor bransjer som stiller krav til økonomi og sikkerhet. 4

5 Produktkvalitet kontra systemkvalitet. Man skiller i kvalitetsterminologien mellom to grunnleggende begreper, systemkvalitet og produktkvalitet. Med systemkvalitet så menes innholdet og strukturen i virksomhetens dokumentasjon og formelle rutiner. Elevhåndboken vil for eksempel være en del av systemdokumentasjonen til Godalen videregående skole. Den daglige undervisningen i klasserommet på daglig basis og de resultater og den trivsel som oppnås av elevene vil der i mot være et uttrykk for skolens produktkvalitet, dvs kvaliteten til det produktet som levers ut til samfunnet undervisning av elever. Det forhold at det finnes en god eller brukbar systemkvalitet i en bedrift gir ingen sikker garanti for at det også finnes en like god produktkvalitet i en bedrift. Hvis for eksempel Norwegian har en perfekt beskrivelse av hvordan vedlikeholdet skal utføres, dvs en god systemkvalitet så vil dette være til liten hjelp dersom prosedyrene (prosedyre = dokumentert framgangsmåte) ikke blir fulgt. I tillegg til systemkvalitet så behøves for den gode anvendelse også at systemprosedyrene blir fulgt slik at man oppnår en god produktkvalitet. For Norwegian sin tekniske avdeling så vil en god produktkvalitet bety at flyene alltid fungerer slik som de skal og at det ikke oppstår ulykker eller kansellerte avganger. For Norwegian som bedrift så vil det først behøves en systemkvalitet som medfører at hele driften av selskapet er gjort forutsigbart gjennom prosedyrer som er skrevet ned i selskapets systemdokumentasjon. Selskapets produktkvalitet vil også forusette at de prosedyrene som er nedskrevet i systemet for systemkvalitet blir fulgt, slik at det sluttprodukt som du mottar, selve flyreisen har en rett produktkvalitet. En rett produktkvalitet for en flyreise vil si at avgangen skjer med forutsigbarhet til rett tid, at landingen skjer til rett tid og på rett sted, at reisen er komfortabel og at du ikke utsettes for en uønsket risiko i løpet av reisen. Det finnes et sett med internasjonale standarder for oppbygning av kvalitetssystemer som man kaller ISO 9000 serien. ISO 9000 serien omhandler strengt talt kun virksomhetens systemkvalitet, dvs dokumentasjonssystem og formelle rutiner. Det at en bedrift er sertifisert etter for eksempel ISO 9001 gir i seg selv ingen garanti for at bedriften produserer brukbare produkter. Ofte så er det imidlertid også en sammenheng mellom systemkvalitet og produktkvalitet slik at i bedrifter der man har en god kvalitetskultur så vil man også ha en god produktkvalitet. 5

6 Risikoanalyse og oppbygging av vedlikeholdssystemer. Når man skal bygge opp et vedlikeholdssystem for et teknisk anlegg så vil det være nødvendig å gjøre en avveining mellom økonomi og driftssikkerhet. I tilfellet Norwegian så ville det sikker gi en god sikkerhet om man i all enkelhet kastet flyene etter ett år og så kjøpte inn nye. For billettprisene Oslo-Stavanger og Stavanger-Bergen så er det ikke sikkert at dette ville være særlig gunstig. Det vil være helt nødvendig å gjøre en detaljert gjennomgang av hele det tekniske anlegget der man vurderer de enkelte systemers og de enkelte komponentenes behov for vedlikehold eller preventivt vedlikehold. For passasjerenes leselys om bord hos Norwegian, så vil det kanskje kunne vurderes som akseptabelt nok om pæra får lyse fram til den blir utslitt og slukner, slik at den må skiftes. Når det gjelder redningsvesten under stolen så vil det kanskje ikke være like akseptabelt om den kanskje virket, når det ble bruk for den. Likeledes så vil det ikke være godt nok om motorene kanskje fungerer eller om de kanskje vil ta fyr under oppstart. En måte å ivareta sikkerhet på innenfor systemer som er relatert til sikkerhet, innefor for eksempel luftfartsindustri, oljeindustri og næringsmiddelindustri det er gjennom å konstruere sikkerheten inn i det tekniske anlegget gjennom såkalte redundante systemer, dvs ved at man legger inn reservesystemer. Motorene på et fly er et eksempel på et slikt redundant system. Tidligere da driftsikkerheten på jetmotorer var noen lavere, så var det vanlig at langdistansefly alltid hadde 4 motorer, for å oppnå en tistrekkelig grad av systemredundans. I dag så har det blitt mer vanlig med kun 2 motorer også for langdistansefly, da man regner at to motorer gir en tilstrekkelig grad av systemredundans. Går den ene motoren i stykker så har man den annen. Et annet eksempel er en reguleringsventil innenfor oljeindustrien der en feil ved ventilen vil kunne få store negative konsekvenser. Også her, i denne situasjonen, så vil det være aktuelt å bygge inn systemredundans via en ekstra reserve reguleringsventil. I noen tekniske systemer så vil det være vanskelig eller umulig å bygge inn noen særlig grad av systemredundans. Eksempler på dette er helikoptre og vindmøller. Hvis rotorhodet eller ett av rotorbladene på et helikopter eller en vindmølle ryker, da er det vanligvis lite man kan gjøre med det, og man har et havari i løpet av et sekund. Der i mot så klarer man godt å bygge inn to motorer i et helikopter, slik at ryker den ene så har man stadig vekk den annen. Når man skal bygge opp et vedlikeholdssystem så vil det være nødvendig å gjennomføre en analyse av alle systemene og alle komponentene, der man vurderer hvilke konsekvenser forskjellige typer feil ved komponenten eller systemet vil kunne få. Graden av systemredundans vil være en av faktorene man legger vekt på. 6

7 Som et enkelt eksempel på systemredundans så kan vi ta biljekken vår. Hvis det var meningen at man skulle bevege seg under bilen, mens bilen sto jekket opp med vekten på jekken, sa ville det behøves en meget høy grad av systemsikkerhet for jekken selv. Hvis det der imot er meningen og forutsetningen at jekken alltid skal brukes sammen med en bilbukk som skal kunne holde vekten av bilen, da vil jekken og bilbukken til sammen danne et redundant system slik at det blir forholdsvis mer moderate sikkerhetsmessige krav til jekken. For et litt større og litt mer komplekst teknisk anlegg så vil det være nødvendig å analysere seg fram til hva slags type vedlikehold de forskjellige systemer og komponenter har behov for. Man skiller i all hovedsak mellom tre forskjellige typer vedlikehold: 1. On Condition Her finnes det et særskilt opplegg rundt inspeksjon eller funksjonsprøve for den enkelte komponent. Når det finnes feil så blir den avmontert for reparasjon eller overhaul. Systemet eller komponenten får gå til den feiler og så reparerer man eller skifter ut komponenten. 2. Condition monitoring Systemet eller komponenten får gå til den feiler og så reparerer man eller skifter ut komponenten. Det skal finnes et system for loggføring og statistikk som medfører at man kan oppdage tekniske svakheter ved konstruksjonen. 3. Hard time life limit eller hard time overhaul. Ved hard time life limit så blir komponenten uansett kassert ved oppnådd life limit. Ved hard time overhaul så blir det alltid utført en overhaul, enten komponenten framstår som slitt eller ikke. For komponenter med hardtime life limit eller hardtime overhaul så kan disse intervallene enten være styrt ut i fra antall driftstimer eller cycles. Et eksempel på en større komponent som er styrt ut i fra et maksimalt entall driftstimer som life limit er selve skroget på F-16 flyet. I og med at noen av skrogene nå begynner å nærme seg det antall driftstimer da skroget faktisk skal kasseres, så utreder man nå innkjøp av nye jagerfly. Andre komponenter kan være styrt ut i fra et hard time intervall for overhaul. Et eksempel på en komponent der vedlikeholdet er styrt både ut i fra hard time vedlikeholdstimer og cycles motoren på Norwegian sine Boeing fly. Etter et bestemt antall driftstimer og/eller et bestemt antall oppstart/nedstegninger så skal motorene på overhaul uansett. Et eksempel på en komponent der vedlikeholdet styres kun ut i fra cycles er landinggear (landingsunderstell) på fly. Det vil være forholdsvis meningsløst å snakke om hvor mange timer flyet har landet. Det som gir mening er antallet landinger. 7

8 Vedlikehold inspeksjon - funksjonsprøve - reparasjon - overhaul. Vedlikehold er den generelle termen som dekker alle typer vedlikeholdsaktiviteter. Med inspeksjon så menes at man ved ulike inspeksjonsmåter kontrollerer at gjenstanden er i henhold til gitt norm. Man kan inspisere on cite på komponenten eller systemet i drift eller man kan kontrollere på verksted. Det kan dreie seg om en general visual inspection eller en mer inngående undersøkelse, for eksempel en NDT testing for oppsprekking eller materialtretthet (NDT = Non Destructive Testing) Med funksjonsprøve så menes at man gjennomfører en bestemt prøve på om komponenten faktisk fungerer slik som den skal. På engelsk/amerikansk så kaller men dette for en Functional Check, som man vanligvis forkorter enten FC eller FUC. En funksjonsprøve for en jetmotor vil kunne gå ut på å starte den opp og testkjøre den og kontrollere at alle instrumenter indikerer som normal. Avhengig av situasjonen så vil det også kunne være aktuelt å kontrollere at den gir riktig trust eller skyvkraft. En funksjonsprøve for en biljekk vil kunne være å la den løfte en så stor vekt som den skal kunne løfte, pluss at man også kontrollerer at sikkerhetsventilen løser ut på et riktig tidspunkt. Med reparasjon så menes en vedlikeholdsaktivitet som korrigerer en feil som en oppdaget ved komponenten, enten ved inspeksjon eller ved funksjonsprøve. En gjennomført reparasjon vil bare si at komponenten er satt tilbake som funksjonsdyktig i forhold til der den skal være i forhold til driftstimer og cycles. En reparert komponent behøver ikke å være som ny og den kan godt leveres ut i fra verkstedet med slitasje som er i samsvar med antall loggførte driftstimer. Ved en overhaul så settes komponentens tekniske tilstand som hovedprinsipp tilbake som for en ny komponent. Om man monterer inn en komponent som er ny eller en som har gjennomgått overhaul så skal dette fungere helt likt. Antall driftstimer eller cycles til neste vedlikehold vil være det samme. (Men en komponent som gjennomgår periodisk overhaul vil også kunne inneholde underkomponenter med life limit, som for eksempel kasseres for hver tredje overhaul.) 8

9 Første andre og tredjelinjes vedlikehold. Man skiller i vedlikeholdsteknikken ofte mellom første, andre og tredje linjes vedlikehold. Med førstelinjes vedlikehold så menes vedlikehold on cite der systemet eller komponenten er. Første linjes vedlikehold innbefatter vanligvis inspeksjon og funksjonsprøve og inn og utmontering av komponenter, samt enkle reparasjoner. Andre linjes vedlikehold skjer inne på verksted. Litt mer kompliserte reparasjoner og overhaul av enkle komponenter vil kunne være typisk andre linjes vedlikehold. Full overhaul og større reparasjoner av større komponenter vil kunne være tredje linjes vedlikehold. Tredje linjes vedlikehold vil kunne innbefatte arbeidsoperasjoner som er like kompliserte som ved nyframstilling av komponenten. Tredjelinjes vedlikehold foretas ofte ved den fabrikken som har produsert komponenten eller verksteder som har spesialisert seg på oppgaven. Et eksempel på et tredjelinjes vedlikeholdssenter i stavanger regionen er Pratt & Whitney flymotorverksted på Sola. 9

10 Prinsipper for dokumentasjon og sporbarhet. I forbindelse med kvalitetssikring av vedlikehold og preventive vedlikeholdssystemer så er dokumentasjon og sporbarhet et grunnleggende prinsipp. Med sporbarhet så menes det at det i ettertid skal være mulig å spore tilbake hele komponentens livshistorie helt fra den var ny. Man skal også kunne finne ut hvor alle deler man har brukt kommer fra. Grunnene til dette er flere. Man skal kunne være i stand til å finne ut hvorfor feil har oppstått, når de skjer. Noen komponenter inneholder også life limit styrte underkomponenter. Det vil da være nødvendig å kassere disse life limit styrte under komponentene når disse har vært med på et bestemt antall overhaul. Det vil være behov for en komponent record som viser hele historien til komponenten. Det vil også være behov for et vedlikeholdssertifikat som viser at den siste overhaul er korrekt utført og som dokumenterer hvem som har ansvaret for dette. 10

11 Vår overhaul av biljekken, generelt. En biljekk er ikke en kostbar komponent der man vanligvis benytter et avansert vedlikeholdssystem. Den er allikevel godt egnet for å lære de prinsipper som gjelder i forbindelse med vedlikehold av noe mer avansert utstyr. Vi later i all enkelhet som om biljekken er en komponent fra oljeindustrien, flyindustrien, robotindustrien eller liknende. En typisk komponent overhaul vil typisk inneholde noen typiske aktiviteter dissassembly (nedmontering) stripping eller fjerning av maling oppmåling og inspeksjon NDT non destruktive testing for å oppdage sprekkdannelser hardhetsprøve for enkelte utvalgte områder kan være et tema det kan være aktuelt med spesiell overflatebehandling, så følger påføring av et malingssystem, typisk primer pluss topcoat og til sist en funksjonsprøve. På grunn av krav til helse miljø og sikkerhet så vil vi forenkle vår oppgaveutførelse litt. Hvis man skal fjerne den originale malingen slik at man kan gjennomføre en full overhaul så krever dette bruk av meget giftige kjemikalier, der det behøves både avsug og annen tilrettelegging. Vi lar derfor noen punkter i forhold til en full overhaul utgå. Vi forsøker derfor å gjennomføre en litt forenklet komponent overhaul iforhold til jekken, der vi lar aktivitetene rundt stripping av lakk og noen av inspeksjonsmetodene utgå. Det øvrige legger vi opp slik at det blir så likt som mulig en ekte tredje linjes ovaerhaul, det vil si at dokumentasjon og arbeidsmåter vil være i samsvar med dette. 11

12 Krav til gjennomføring karakterfastsetting. Følgende krav gjelder: 1. Alle arbeidsoppgaver skal være gjennomført i henhold til vedlikeholdsunderlaget og i den rekkefølge som vedlikeholdsunderlaget beskriver. 2. Komponenten skal være i identisk samme stand og ha de samme bruksegenskaper etter sammenmontering. Det skal ikke forekomme hakk eller sår i lakk eller i overflater. 3. Det skal hele veien igjennom brukes det korrekte verktøy, slik som beskrevet i vedlikeholdsunderlaget. 4. Resultatdokumentasjon for gjennomført vedlikehold skal være korrekt utfylt med de riktige underskrifter. 5. Arbeidsplassen skal være preget av ro, orden og disiplin i forbindelse med gjennomføringen. Det vektlegges også at man er i stand til å unngå gris med olje, at demonteringen av hydraulikkenheten skjer på egnet sted og at man tørker opp etter seg umiddelbart. 6. Komponenten skal til sist bedømmes som serviceable eller ikke serviceable etter gjennomførte vedlikeholdsarbeider. Hvis den bedømmes til å være serviceable da skal den fortsatt være like godt egnet til sitt opprinnelige bruksområde. Karakterene for dette prosjektet settes med utgangspunkt i de fem punktene nevnt over. 12

13 OVERHAUL AV BILJEKK Note: Arbeidsoppgavene gjennomføres litt forenklet i forhold til en full komponent overhaul på grunn av arbeidsmiljømessige problemstillinger rundt det å strippe jekken for maling. Gjelder for: Biltema 2 tonns biljekk. P/N: S/N: Utstyr: Verktøy: Arbeidsbeskrivelse: Se neste side. Arbeid utført av følgende vedlikeholdspersonell: Vedlikeholdssertifikat: Vedlikeholdsarbeidene er utført I henhold til vedlikeholdsunderlaget og komponenten er fortsatt serviceable : Verksted: Dato: Ansvarlige elever: Ansvarlig faglærer: Komponenten er serviceable: JA / NEI (Sett ring rundt riktig alternativ.) Hvis komponenten bedømmes til å være serviceable så skal den merkes med grønn tag. Hvis ikke så skal den merkes med rød tag med angivelse av feil eller mangel. 13

14 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK. Part 0 Teknisk beskrivelse. Figur 1 Hydralikkenhet og løftearm (31) Jekken består alt vesentlig av to hoveddeler, hydraulikkenhet og en løftearm pluss mekanisk struktur og pumpearm (2). Hydraulikkenheten inneholder et hydraulisk reservoar, en hydraulisk stempelpumpe og en hydraulisk aktuator. Pumpetemplet har et mindre areal enn den hydrauliske aktuatoren slik at kraften på pumpestemplet blir mindre enn kraften på stemplet til den hydrauliske aktuatoren. Løftearmen virker som en mekanisk utveksling ut i fra løftearm prinsippet. Kraften mot aktuatorstemplet blir nær 3 ganger så stor som den kraften som aktuatoren løfter med. Samtidig så blir også vandringen til jekkens løftearm og med andre ord den distansen som jekken kan løfte over nær 3 ganger så stor som den hydrauliske aktuatorens vandring. På grunn av den mekaniske utformingen så vil den største mekaniske belastningen på jekken oppstå i sonen rundt de to hullene til venstre på løftearmen. Dette området må undersøkes spesielt grundig ved en overhaul. 14

15 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK. Part 0 - Del 2 En generell beskrivelse av jobben. Arbeidsoppgavens hovedhensikt er at elevene skal lære seg å arbeide i forhold til et vedlikeholdsunderlag og i henhold til kvalitetssikrede arbeidsrutiner. Arbeidsunderlaget har blitt gitt en noe høyere detaljeringsgrad med hensyn til beskrivelser slik at det skal være tilpasset personell som ikke har tidligere rutine i forhold til å arbeide i forhold til slike underlag. På grunn av arbeidsmiljømessige hensyn så utgår noen av de enkeltpunkter som normalt ville være å finne i forbindelse med en typisk full overhaul. Dette dreier seg i første rekke om en kjemisk stripping av komponenten der lakken blir fjernet. Grunnen til at dette utgår er at det ellers ville være nødvendig å ta i bruk giftige kjemikalier med krav til avsug og spesialutstyr. Med de forenklinger som er innarbeidet så forsøkes arbeidsoppgaven allikevel gjennomført på en slik måte at den gir et best mulig praktisk innblikk i det å jobbe ut i fra kvalitetssikrede arbeidsrutiner. I de rubrikkene som står angitt som mek så er det den ansvarlige mekaniker som skal skrive under som bekreftelse på korrekt jobbutførelse. I forbindelse med enkeltpunkter i arbeidsoppgaven som stiller særlige krav til sikkerhet så finnes det to kvitteringsrubrikker, mek og insp. Mek står for mekaniker og insp står for inspektør. Den ene eleven kvitterer som mekaniker og den annen som inspektør. Helt til sist så er det opp til den ansvarlige faglærer å bedømme om komponenten er serviceable eller ikke. Bedømmelsen baserer seg både på et tilsyn under veis og en teknisk sluttbedømmelse. Hvis faglærer finner at de nødvendige vilkår er oppfylt, så utsteder han et vedlikeholdssertifikat ved å bedømme komponenten til å være serviceable. Fordi det er snakk om å lære prinsipper for sporbarhet og kvalitetssikring i forhold til individuelle komponenter, så vil det også være nødvendig, i løpet av øvelsen å merke hver enkelt av jekkene med individuelle serienummer slik at vi for ettertiden kan holde styr på de som er serviceable og ikke serviceable. Det utstedes også en grønn serviceable tag for de som er servicable med angivelse av serienummer og tilsvarende en rør ikke servicable tag med angivelse av den aktuelle mangel for de komponentene dette gjelder. 15

16 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Part 1 Demontering av hoveddeler Mek Fig 1 - Her ser vi utgangspunktet, den sammenmonterte jekken. Fig 2. Løse deler fjernet. Steg 1. Fjern først de løse delene, deksel, pumpehåndtak og bærehåndtak 16

17 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Fig 3 Skru av hjulgafflene på begge sider. Fig 4 Hjugaffler. Steg 2. Skru av hjulgafflene (20) på begge sider. Benytt en 14 mm fastnøkkel og eventuelt en skrutrekker til å holde i mot med hvis nødvendig. Etter at muttrene er fjernet så kan man skru hjulgaffelene helt fra ved hjelp av en skrutrekker. 17

18 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek Fig 5 Løsning av mutter for framhjul. Fig 6 Unngå skade på akslingen. Steg 3 Løsne muttrene på akslingen til framhjulene. Bruk en 18 mm fastnøkkel. Hvis du må holde igjen akslingen for å hindre at den roterer så kan du gjøre dette ved hjelp av en tang, samtidig som du legger mellom noe mykt materiale, slik at det ikke oppstår skade eller sår på akslingen. 18

19 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 7 Fjerning av muttere for aksling løftearm (32) Steg 4 Løsne muttrene på akslingen for løftearmen(32). Figur 8 fjerning av låsesplinter for stag (7) Steg 5 Fjerne låsepinnene til stagene (7) på begge sider. Ta godt vare på låsepinnene og sørg for at disse ikke blir ødelagt. 19

20 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 9 Alle mutter som holder jekken sammen er fjernet. Figur 10 Fjerning av låsesplint (12) fra bolt for sadelfeste (6) Steg 6 Fjern så låsesplintene for bolten for sadelfestet på begge sider. 20

21 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 11 Sadelfeste (5) med påmontert dreibar sadel (3). Figur 12 Sadelfeste (5) og dreibart løftesadel (3) Steg 7 Monter av sadelen og sadelfestet og ta godt vare på delene. 21

22 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Fig 13 Framontering av strukturdeler. Figur 14 Enhet for pumpehydraulikk, løftearm (31) og returfjær (33) Steg 8 Trekk delene fra hverandre. Vipp av returfjære (33) når det ikke er strekk i denne. Ta godt vare på delene. 22

23 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 15 Framontering hydraulikkenhet og løftearm (31) Figur 16 Framonterte deler. Steg 9 Bruk en spesialtang og fjern låseringen som holder på plass akslingen (34) som kopler hydraulikkeheten til løftearmen (31). Monter de to delene fra hverandre. Det kan ellers være lurt å midlertidig samle muttere, låsesplinter og akslinger som hører sammen slik at du beholder oversikten i forhold til det hele. 23

24 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 17 Hydraulisk enhet. Skrutrekkeren peker på påfyllingsplugg for olje. NOTE: Den hydrauliske enheten har en påfyllingsplugg for olje. Denne er ganske vanskelig å få ut før demontering. For å unngå at pluggen blir ødelagt med senere lekkasje som resultat, så venter vi med å utmontere denne til etter at jekken er demontert. WARNING: Den hydrauliske oljen er giftig. Forsøk å ikke puste inn dampen fra oljen. Bruk hansker og forsøk å ikke få den på hendene. Hvis dette allikevel skulle skje, sørg da for å vaske hendene, med såpe og vann, så snart som mulig. Bruk vernebriller slik at du ikke kan få eventuell sprut i øynene. NOTE: Sørg for å utfør demonteringen av den hydrauliske enheten på et egnet sted slik at det ikke oppstår unødvendig søl med giftig olje. Søl av olje må tørkes opp umiddelbart. Den oljen som er inne i jekken skal tømmes opp i et kar eller et målebeger for gjenbruk. 24

25 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 18 Hydraulisk enhet satt opp I skrustikke. Figur 19 Hydraulisk enhet med 36 mm pipe nøkkel. Steg 10. Sett den hydrauliske enheten opp i en skrustikke slik som vist på figur 18. Bruk aluminiumsbeskyttelse på skruestikk bakkene, slik at du ikke får skader på komponenten. Vær gjerne to personer om jobben slik at den ene støtter jekken mens den andre mens den annen forsiktig legger til det momentet på verktøyet som behøves, for å åpne den hydrauliske enheten. 25

26 PROSEDYRE FOR OVERHAUL AV BILJEKK - DEMONTERING. Mek. Figur 20 Den hydrauliske enheten har blitt åpnet. Figur 21 Den hydrauliske enheten har blitt demontert. Steg 11. Etter at toppmutteren (38) har blitt løsnet så flyttes jekken over til et sted som er egnet for litt oljesøl. Den hydrauliske enheten tas fra hverandre og ojen fylles over i en beholder for senere gjenbruk. WARNING: Oljen er giftig. Unngå å puste den inn og å få den på huden. Hvis dette allikevel skulle skje, sørg da for å vaske hendene. Bruk vernebriller. 26

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson Kontinuerlig Gjennomgang Kassering Evaluering av Jeanette Larson Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler Buskerud fylkesbibliotek, 2011 Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer