Foto: Elin Evensen. Virksomhetsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Elin Evensen. Virksomhetsrapport"

Transkript

1 2013 Foto: Elin Evensen Virksomhetsrapport

2 Daglig leder Fremtidsutsikter 2014 Leiv Eiriksson Nyskaping LEN - har lagt et godt driftsår bak seg i 2013 som det fremgår av årsregnskap og årsberetning for Noen viktige milepeler nevnes i det følgende: Klyngeutviklingen innenfor NCE-Instrumentering har hatt meget høyt aktivitetsnivå for å informere og mobilisere trønderske teknologibedrifter for leveranser mot Offshore Olje/Gass næringen. Vår «Hub» i Kroatia skapte samarbeidskontrakter mellom trønderske småbedrifter og kroatisk næringsliv med omsetning som passerte NOK 50 mill og har et betydelig vekstpotensiale. Generell positiv utvikling blant porteføljebedrifter i inkubator og investeringsportefølje. To porteføljeselskap er solgt industrielt og ett er nedlagt. Ide Unnfangelse Etablerersenteret Idèverifikasjon Markedssjekk Samarbeid Partnere Konkurrenter Kapitalbehov Utviklingsbehov FRA IDE TIL LIVSKRAFTIG BEDRIFT Modning og verifikasjon Detaljanalyse Fadderordning Ideforedling Beskyttelse Marked Konkurrenter Strategiskeallianser Økonomi Finansiering Konsept Utvikling Forretningsplan Mentorordning Markedsplan Utviklingsplan Handlingsplan Finansplan Org.plan Teste forr.plan Etablering Bedrift Inkubator Inkubator Praktisk tilrettel. Organisering Rådgiving Tett oppfølging Nettverk Fra idé til livskraftig bedrift Marked Sourcing Eierskap Risikovillig kapital Investeringsfond Aktiv forvaltning Eierkompetanse Strategiske allianser Livskraftig bedrift Etablererassistanse Oppstartinvestor Akselerasjon Salgslogistikk Underleveranser Kunsten er å sette sammen riktig kompetanse, ressurser, arbeidsprosesser og arbeidsmetoder med utgangspunkt i ideens behov gjennom ulike faser Distr. inkubator Kvinnovasjon Praktisk tilrettel. Organisering Rådgivning Tett oppfølging Nettverk Akselerator Globalisering Konkurranse Nettverking Organisering Sertifisering Vekststrategier Partnerskap Avtaleverk På slutten av 2013 er det konkludert en avviklingsløsning for Såkorninvest Midt-Norge hvor myndighetene ønsker å overta aktiviteten. Nye investeringer i oppstart bedrifter gjør LEN i regi av datterselskapet Leiv Eiriksson Invest. Trøndelag har et fantastisk positivt utgangspunkt når det gjelder kunnskap og kompetanse som grunnlag for nye produkter og tjenester, men regionen har utfordringer mht å skape industriell forretning og verdiskaping av dette utover forskning og utdanning. Regionen bør dyrke fram en sterkere industriell- og kommersiell kultur med aktører som gjennom nye forretningsmodeller (basert på samarbeid og konkurranse) vinner internasjonale markedsandeler med fremtidsrettede høyteknologiske produkter/tjenester. LEN ønsker å bidra til økt nyskaping i regionens næringsliv, og vil i en kommende periode fokusere vårt tjenestespekter og kompetanse på noen viktige områder: Produktivitetsøkning og vekstambisjoner gjennom økt markedsfokus og internasjonalisering av småbedrifter. Internasjonale utviklingssamarbeid; Kostnadseffektiv kompetansetilgang for nyutvikling Internasjonale underleverandører; Kvalitetssikrede og kostnadseffektive underleveranser Markedskanaler utenfor egen region Kompetansemiljøer i Trondheim. Økt bruk av FoU-miljøer på kundenes betingelser for å løse bedrifter sine utviklingsoppgaver. Utvikle nye bedrifter basert på «Kunnskaps-push» Attraktivitet som rekrutteringsarenaer Innflagging av næringsliv til regionen som ønsker nærhet/tilgang til kompetansemiljøer og delta i utviklingen av sterke næringer i regionen (Havbruk, Offshore, etc). Spisse Bransjeprofilen til LEN. Legge økende vekt på bransjer i regionen med internasjonale ambisjoner og potensiale (Maritim, Havbruk, Offshore). Være proaktiv for nye vekstbransjer og teknologiområder som kan skape vekst i eksisterende bransjer. Bedrifter som skal lykkes og skape fremtiden må ha markedsambisjoner utover kjøpekraften i Norge, og de må ha konkurransekraft både gjennom kostnadseffektivitet og kvalitet på produkter/tjenester og samarbeidsstrukturer som er tilpasset slike markeder. Trondheim 08. Mai 2014 Malvin Villabø 2 Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

3 Styrets årsberetning 1. Organisering og driftsrelaterte premisser I 2013 har all drift vært gjennomført i regi av Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN). Dette gjelder både all rådgivning, prosjektaktivitet og investeringsaktivitet. I driftsåret har LEN under managementkontrakt ivaretatt driften av både datterselskapene Leiv Eiriksson Invest AS (LE-Invest AS) og Leiv Eiriksson Kompetanse AS, samt av deleide Cronomar D.o.o. og Såkorninvest Midt-Norge AS (SIM). Sistnevnte har management kontrakt med LE-Invest. Grupperingen har forutsetninger for å kunne forankres som et samlende nyskapingsmiljø i regionen med vekt på kommersialisering av ny kompetanse. Aksjonærstrukturen er utviklet for dette formål, og omfatter de fleste viktige aktører for å skape ny næringsvirksomhet. Aksjonærene er likelig fordelt mellom hovedgrupperingene kompetanse/fou-miljø, næringslivet, gründere og offentlige (nasjonale og regionale) myndigheter. Det er ikke gjennomført eiertransaksjoner i 2013 og selskapet eier 5 % av egne aksjer. All virksomhet har fokus på å skape ny kommersiell aktivitet og verdiskaping. Det er da naturlig at også virksomheten i LEN drives etter samme premisser hvor aktiviteten må skaffe seg ekstern finansiering og levere resultater på markedets premisser. Styret mener virksomheten besitter en betydelig og relevant organisatorisk kompetansekapital samtidig som man har et godt eier- og kapitalmessig grunnlag for å utvikles som regionens viktigste instrument for kompetansebasert nyskaping og innovasjon. Selskapet er i 2013 videreutviklet hvor fokus er rettet mot nye markeder for selskapets tjenester, og utvikling av nye nettverk og relasjoner som kan komme næringslivet til gode: Leveransenettverk til offshore olje/gass sektoren er blitt en betydelig aktivitet og nært knyttet til NCE-instrumentering. Produktivitetsfremmende tiltak overfor SMB-bedrifter for å skape økende vekst og lønnsomhet er et økende marked. Internasjonalisering og aktivitet tilknyttet datterselskapet Cronomar inngår i dette. Selskapet griper de muligheter for næringsmessig utvikling som byr seg fram. Dette skjer primært regionalt, men også nasjonale og internasjonale aktiviteter og muligheter følges opp. 2. Virksomheten i 2013 Virksomheten har 4 hovedaktiviteter som alle relateres til nyskaping i næringslivet og med vekt på ny næringsutvikling. Disse er: Inkubatorvirksomhet hvor nyetablerte bedrifter gis aktiv oppfølging og mentoring for at bedriftene skal få en kvalitetsmessig oppstartsperiode og de nødvendige samarbeidsnettverk. Rådgivning av nyetablerere i en oppstartfase inklusiv opplæring i bedriftsutvikling, planlegging og styring. Et økende fokus på internasjonale vekstambisjoner for SMBbedrifter i regionen. Såkorn investeringsvirksomhet og aktiv/kompetent videreutvikling av eierandeler i nyetablerte bedrifter rettet mot globale markeder og kapitalisering på investeringene. Facilitator for klyngeutvikling. Operasjonalisere NCE- Instrumentering hvor ny konkurranseevne og produkter skapes gjennom samarbeid mellom eksisterende bedrifter. I tillegg er internasjonale prosjekter en voksende aktivitet. Disse utvikler både regionalt næringsliv i Trøndelag og gir disse nyttige kompetansenettverk. I 2013 har fokus vært rettet mot Kroatia og maritime tema. På inkubatorsiden driver LEN 2 SIVA-inkubatorer i Trondheim med tematiske fokus for å utnytte kunnskaps-, nettverks- og clustereffekter som finnes i regionens kompetanse- og næringsmessige profil, og koordinert med næringsplaner på fylkes- og kommunenivå. Leiv Eiriksson Nyskaping Inkubator i Pirsenteret har hovedtyngden av bedrifter innenfor maritim sektor, ITbransjen, helse og næringsmidler. 5 nye bedrifter er kommet inn i 2013, 7 bedrifter har vokst ut av inkubatoren i driftsåret, og ved årets slutt er det 13 bedrifter/prosjekt i inkubatormiljøet. Totalt har 69 bedrifter startet opp i denne inkubatoren hvorav de fleste kommer som utspring fra næringslivet. LEN Inkubator avdeling HiST har også i 2013 rekruttert studentbedrifter fra flere avdelinger på Høgskolen. Smart 123 har nå kommet så langt at de har flyttet over til LEN inkubatoren på Pirsenteret. De har nå etablert et formelt samarbeid med St. Olavs Hospital og AMK. Også i 2013 vant en av bedriftene som har startet sin virksomhet i LEN-inkubatoren nasjonal finale i Venture Cup. Denne gangen var det Aalberg Audio. Den distribuerte inkubatorløsningen som gjør denne type funksjonalitet tilgjengelig for bedrifter ute i regionen har i løpet av 2013 bistått 11 bedrifter. Dette er bedrifter tilknyttet Oppdal, Rennebu, Røros, Os, Holtålen, Brekstad, Rissa, Klæbu, Selbu, Melhus, Malvik, Hitra og Frøya. Rådgivning av nyetablerere i oppstartfasen. Etablerersenteret gjennomfører utviklings- og kom pe tansehevende Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping

4 styrets årsberetning prosjekter for ny næringsutvikling i samarbeid med regionale aktører. Dette er ulike nettverksprosjekter, opplæringsprosjekter og veiledningsvirksomhet. Status for 2013: Ca. 400 potensielle nyetableringer har fått konsultativ assistanse. kjønnsfordelingen er ca 45/55 mellom kvinner og menn. Det er gjennomført 24 etablererkurs for nyetablerere innenfor de enkelte programmene for til sammen 500 kursdeltakere. To kvinnovasjonsprosjekt kjøres. «Trondheimsfjorden rundt» og «Fjellregionen» Det er foretatt ca. 70 næringsfaglige vurderinger (NFV) for etableringer. Gjennom året er 10 bedrifter fulgt som har fått etablerertilskudd fra Innovasjon Norge Den aktive og kompetente investeringsvirksomheten i nyetablerte bedrifter og oppfølgingsinvesteringer i disse utføres av LEN gjennom managementkontrakt for SIM og LE-Invest, managementkontrakt for SIM har hatt varighet ut 2013 og er således terminert per utgangen av driftsåret. Porteføljene i SIM og LE-Invest er nå i hovedsak modne oppstartbedrifter, og aktiviteten har fokus på aktiv og kompetent foredling og vekst for å skape avkastning for investert kapital og muligheter for positiv realisasjon. Gjennom SIM er selskapet involvert i 14 bedrifter som aksjonær. SIM har i 2013 deltatt aktivt i 3 egenkapitaltransaksjoner og 1 aksjonærlån i eksisterende porteføljeselskaper. SIM har i 2013 avhendet sin aksjepost i et porteføljeselskap med god avkastning. SmartMotor AS er solgt til R R Marine. Ved utgangen av 2013 har SIM forfall på sitt lån til hovedkreditoren Innovasjon Norge, SIM har hatt løpende forhandlinger med hovedkreditor om modell for betjening av lånet, men slik avtale er ikke konkludert. Selskapet har ikke likviditet til å betjene lånet fult ut. LE-Invest har nå en portefølje på 9 selskaper. LE-Invest har deltatt i to emisjoner i porteføljeselskapene. LEN har i driftsåret deltatt i et aksjonærlån som på visse betingelser er konvertibelt til aksjer i et av selskapene i porteføljen. LEN er klyngefasilitator for NCE Instrumentation i Trøndelag. Hovedmålet er økt konkurransekraft og nye markedsmuligheter for klyngebedriftene gjennom samarbeid. Utvikling av slike næringsklynger er en 10-årig nasjonal satsing som vil pågå frem til LEN utfører ca 1,5 årsverk innenfor dette området. Den internasjonale aktiviteten har vært økende i LEN har økt sin eierandel i innovasjonsselskapet CroNoMar D.o.o. i Kroatia til 51 % og selskapet har 5 ansatte. Flere samarbeidskontrakter er inngått både for produksjon av båter og tjenestesalg til norsk maritimt næringsliv i 2013 med en indirekte omsetning på ca NOK 55 mill. Inkubatoren i inavis-senteret har 80 % belegg. CONNECT Trøndelag er i 2013 skilt ut fra LEN med eget styre/ledelse. Hovedproduktet er Springbrettprosessen med uhildet rådgivning til nyetablerte bedrifter gjennom evalueringspanel. I 2013 ble det gjennomført 19 Springbrett og 40 mentoravtaler ble formidlet. Samarbeidsprosjektet CIFA med CONNECT Nord-Norge og CONNECT Norr i Sverige er en vesentlig del av aktiviteten som videreføres også i LEN er betydelig underleverandør til Connect og gjennomfører både Springbrett, Mentorprosjekter og deler av CIFA-prosjektet. Venture Cup har vært en viktig arena for å motivere og stimulere studenter til nyskaping. LEN har i mange år vært en sentral sponsor for tiltaket og stiller fl ere veiledere til disposisjon. Leiv Eiriksson Dag ble gjennomført onsdag den 2. oktober i 2013 for 5. gang. Fylkesordfører Tore O. Sandvik sto for den høytidelige offi sielle åpningen. Kunstneriske bidrag fra Trondheim Kammermusikkfestival. Leiv Eiriksson Dag hadde 120 deltagere til et variert faglig program med blant annet Svein Tryggestad, Egil Haugsdal (VP Kongsberg Gruppen ASA) og Øistein Eriksen (One Call). Utdeling av Leiv Eiriksson Nyskapingspris til en oppstartbedrift som viser fremragende vekst. Årets vinner ble WTW AS - produsent og leverandør av applikasjoner for elektronisk samhandling og billettering. Styret fastslår at resultatet for 2013 i LEN er tilfredsstillende og vil gi honnør til ansatte og ledelse for god innsats. 3. Drift og Økonomi i 2013 Leiv Eiriksson Nyskaping AS har kontoradresse i Pirsenteret, Trondheim. Alle medarbeiderne er ansatt i dette selskapet som felles driftsorganisasjon også for tilsluttede selskaper. Selskapet har et positivt resultat før skatt på NOK ,-. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at overskuddet i sin helhet tilføres annen egenkapital. Selskapets balanse viser en totalkapital pr på NOK ,- og egenkapitalen utgjør NOK ,-. 4 Virksomhetsrapport LeiV eiriksson nyskaping 2013

5 styrets årsberetning Dette gir en egenkapitalandel på 83 %. Pr. årsskiftet hadde selskapet en likviditetsbeholdning på NOK ,- som er plassert som bankinnskudd, kortsiktige likvide investeringer og en plasseringsportefølje (renter, aksjer, eiendom) med lengre tidshorisont. Det fremlagte regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling. Styret vurderer soliditet og fi nansiell stilling som god, og som et godt utgangspunkt for fremtidige satsinger og ekspansjon. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av regnskapet for driftsåret. Driftsmessig har selskapet rammebetingelser for 2014 på linje med foregående driftsår. Ved utgangen av år 2013 har selskapet 10 fast ansatte og 2 deltids innleide konsulenter. I tillegg leier selskapet inn ekspertise for å bearbeide konkrete prosjekter. Av ansatte er 7 menn og 3 kvinner. Selskapet har et godt arbeidsmiljø hvor likestilling mellom kjønnene praktiseres. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2013, selskapet har et kort-tids sykefravær (egenmelding og barns sykdom) på 1,1 % og forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet har de nødvendige rutiner for styring og kontroll av virksomheten, og med desentraliserte fullmakter som gjør at selskapets daglige drift gjennomføres på en sikker og effektiv måte. 4. Utsikter for 2014 LEN vil fortsatt holde fokus på kompetanse- og markedsdrevet nyskaping. Resulterende ny næringsutvikling skal skje både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt har Trondheimsregionen en næringsstrategi som er under implementering. LEN ønsker å være en naturlig partner når slike planer settes ut i livet og ønsker å engasjere seg i dette. Selskapet sin kompetanse er etterspurt også utenfor regionen. Selskapet ønsker slike engasjementer når det kan berike vår kompetansebase og videreutvikle vårt tilbud til nasjonale bedrifter. For LEN kan dette skape et langsiktig nytt virksomhetsområde. LEN driver Cronomar i Kroatia på mangementavtale og kobler selskapet til samarbeidsmuligheter i Norge. Aktiviteten for LEN vil være om lag som for Datterselskapet Cronomar vil være indirekte engasjert i underleveranser mellom Norge og Kroatia på ca NOK mill i Klyngeutvikling, Inkubatordrift, samt Etablererassistanse overfor både Trondheim Kommune og hele regionen har for 2014 en fi nansiering som tilsvarer tidligere år. Investeringsaktiviteten vil avta når Såkonrinvest Midt-Norge terminerer sin aktivitet primo Selskapet arbeider kontinuerlig med flere nye initiativ for å skape økte ressurser for nyskaping og vekst: Akselerasjon og produktivitetsvekst for oppstart-bedrifter og SMB-er er påkrevet. En stor andel av slike bedrifter oppnår ikke den ønskede vekst, og vekstimpulser er påkrevet. Nye mentor- og akselerator- ordninger rettet mot nyere SMB-bedrifter og med internasjonalt samarbeid som drivkraft kan bidra til dette. LEN gjennomfører en bransjeorientering av aktiviteten hvor det legges vekt på bransjer med spesielle forutsetninger i Trøndelag. Dette er Olje/Gass, Havbruk/Næringsmidler og Maritim. LEN tar initiativ til fornyet satsing på innfl agging av næringsvirksomhet til regionen med fokus på regionens utdannings/rekrutterings tilbud og sterke bransjer i regionen. LEN sin samlede funksjonalitet er orientert mot etablering og utvikling av nye næringsbedrifter. LEN vil videreføre sin aktivitet som investeringsressurs for oppstartfasen. Dette krever samarbeid og risikoavlastning fra myndigheter, og andre samarbeidsparter. LEN er aktivt søkende etter slike muligheter. Virksomhetsrapport LeiV eiriksson nyskaping

6 Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2,12 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Direkte prosjektkostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 11 Overført fra overkurs Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

7 Balanse Balanse pr 31. desember NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 10 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 6 Investering i datterselskap , 8, 9 Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler , 9 Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 9 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer 7 Markedsbaserte verdipapirfond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping

8 Balanse Balanse pr 31. desember NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 4, 11 Selskapskapital ( aksjer à kr 0,242) , 11 Egne aksjer Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 11 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Forskudd fra kunder Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

9 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kom mandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Finansielle instrumenter og varederivater Finansielle instrumenter, herunder aksjer og obligasjoner, som er klassifisert som omløpsmidler, inngår i en handelsportefølje med henblikk på videre salg, omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, og har god eierspredning og likviditet er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre investeringer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanseføres ikke. Alle innbetalinger til forsikrings selskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen balanseføres bare for den delen som ansatte har valgt å ta ut. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigering av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Offentlige tilskudd Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som driftsinntekt. Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping

10 Noter Offentlige tilskudd Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som driftsinntekt. Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Note 2 Inntekter Per virksomhetsområde: Managementinntekter Offentlige tilskudd Lisenser, royalty og patenter Konsulenttjenester Andre inntekter Sum Note 3 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 10 Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon utgjør i 2013 kr ekskl. MVA. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr ekskl. MVA. Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse Adm. dir Styret Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatoisk tjenestepensjon, og har en ordning som tilfredsstiller denne lov. Daglig leder har en ytelsesbasert pensjonsordning, som ikke er bokført i selskapets balanse. Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført Aksjer , Sum Det er ingen vedtektsbestemmelser om stemmerett. Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Stemmeandel Aksjer Eierandel SIVA Selskapet for Industrivekst SF ,0 % 20,0 % Greenway AS ,8 % 18,8 % Pir Management AS ,4 % 18,3 % Den Danske Bank AS ,4 % 9,9 % Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS ,9 % 8,4 % Trønder Energi Invest AS ,0 % 5,3 % Norge Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet ,0 % 4,2 % DnB Livsforsikring ASA ,5 % 1,6 % Nord-Trøndelag Fylkeskommune ,5 % 1,6 % Sparebank 1 Midt-Norge ,5 % 1,6 % Statoil New Energy AS ,5 % 1,6 % Trondheim Kommune ,5 % 1,6 % Telenor Communication II AS ,5 % 1,6 % 10 Virksomhetsrapport Sør-Trøndelag Fylkeskommune Leiv eiriksson nyskaping ,5 % 1,6 % Q-Free ASA ,0 % 1,0 % Kongsberg Gruppen ASA ,0 % 1,0 %

11 Styret Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatoisk tjenestepensjon, og har en ordning som tilfredsstiller denne lov. Daglig leder har en ytelsesbasert pensjonsordning, som ikke er bokført i selskapets balanse. Noter Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført Aksjer , Sum Det er ingen vedtektsbestemmelser om stemmerett. Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Stemmeandel Aksjer Eierandel SIVA Selskapet for Industrivekst SF ,0 % 20,0 % Greenway AS ,8 % 18,8 % Pir Management AS ,4 % 18,3 % Den Danske Bank AS ,4 % 9,9 % Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS ,9 % 8,4 % Trønder Energi Invest AS ,0 % 5,3 % Norge Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet ,0 % 4,2 % DnB Livsforsikring ASA ,5 % 1,6 % Nord-Trøndelag Fylkeskommune ,5 % 1,6 % Sparebank 1 Midt-Norge ,5 % 1,6 % Statoil New Energy AS ,5 % 1,6 % Trondheim Kommune ,5 % 1,6 % Telenor Communication II AS ,5 % 1,6 % Sør-Trøndelag Fylkeskommune ,5 % 1,6 % Q-Free ASA ,0 % 1,0 % Kongsberg Gruppen ASA ,0 % 1,0 % Pir Utvikling AS ,6 % 0,6 % Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS ,4 % 0,4 % Sitftelsen den Nordenfjeldske Handelshøgskole ,4 % 0,4 % Steinkjer Kommune ,4 % 0,4 % Weatherford Laboratories AS ,2 % 0,2 % Sum utestående aksjer ,0 % 100,0 % Egne aksjer ,0 % 0,0 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Egne aksjer: Leiv Eiriksson Nyskaping AS ervervet egne aksjer ved at selskapet hadde egne aksjer i de to selskapene som ble innfusjonert i Disse aksjene ble ervevet ved fusjon og tingsinnskudd, og skal slettes eller avhendes. Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping

12 Noter Note 5 Note 5 Varige driftsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, Driftsløsøre, verktøy o l Sum inventar, Anskaffelseskost verktøy o l Sum Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Avgang - - Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Avgang - - Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år Årets avskrivninger Avskrivningsplan Lineær Økonomisk levetid 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Note 6 Note 6 Datterselskap Datterselskap Forretnings- Stemme- Eier- Firma kontor andel andel Forretnings- Stemme- Eier- Leiv Firma Eiriksson Invest AS Trondheim kontor andel 100,0 % andel 100,0 % Advanced Biopolymers AS Trondheim 90,3 90,3 Leiv Eiriksson Invest AS Trondheim 100,0 % 100,0 % Leiv Eiriksson Kompetanse AS Trondheim 99,7 99,7 Advanced Biopolymers AS Trondheim 90,3 % 90,3 % Cronomar d.o.o Sibenik, CRO 51,0 51,0 Leiv Eiriksson Kompetanse AS Trondheim 99,7 % 99,7 % Cronomar d.o.o Sibenik, CRO 51,0 % 51,0 % Egenkapital Årsresultat i følge siste i følge siste Egenkapital Årsresultat Firma årsregnskap årsregnskap i følge siste i følge siste Leiv Firma Eiriksson Invest AS årsregnskap årsregnskap Advanced Biopolymers AS Leiv Eiriksson Invest AS Leiv Eiriksson Kompetanse AS Advanced Biopolymers AS Cronomar d.o.o* Leiv Eiriksson Kompetanse AS Cronomar d.o.o* Egenkapitalen i Cronomar d.o.o er ubeskattet. Dersom Leiv Eiriksson Nyskaping AS mottar utbytte eller andre utdelinger vil dette bli beskattet på tidspunkt for utdeling. Egenkapitalen i Cronomar d.o.o er ubeskattet. Dersom Leiv Eiriksson Nyskaping AS mottar utbytte eller andre utdelinger vil dette bli beskattet på tidspunkt for utdeling. Note 7 Note 7 Andre finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter Balanseført Anleggsmidler: Eierandel Ansk.kost verdi Balanseført Anleggsmidler: Bizgames Studios AS Eierandel 10,6 % Ansk.kost verdi 052 Hoopla AS 10, Bizgames Studios AS 10,6 % Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS 4, Hoopla AS 10,0 % Namdalshagen AS 5, Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS 4,3 % Ocean Energy AS 15, Namdalshagen AS 5,3 % Proventure Seed AS 1, Ocean Energy AS 15,0 % Regnskapssjefen AS 10, Proventure Seed AS 1,8 % Såkorninvest Midt-Norge AS 14, Regnskapssjefen AS 10,0 % Sum eksterne anleggsaksjer Såkorninvest Midt-Norge AS 14,2 % Sum eksterne anleggsaksjer Balanseført Omløpsmidler: verdi RWQI Obligasjoner/likviditetsfond Aksjer/aksjefond Sum Årets resultatførte endring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, er kr Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år Andre fordringer Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

13 Obligasjoner/likviditetsfond Balanseført RWQI Aksjer/aksjefond Omløpsmidler: verdi Obligasjoner/likviditetsfond RWQI Sum Aksjer/aksjefond Obligasjoner/likviditetsfond Sum Aksjer/aksjefond Årets resultatførte endring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, er kr Sum Årets resultatførte endring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, er kr Note 8 Note 8 Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år Fordringer med forfall senere enn ett år Andre fordringer Andre fordringer Andre fordringer Note 9 Note 9 Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Kundefordringer Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Andre fordringer Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Sum Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Sum Foretak i samme konsern Annen 057kortsiktig 668 gjeld 593 Sum Annen kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum Annen 935kortsiktig gjeld 498 Foretak i samme konsern Sum Foretak i samme konsern Sum Note 10 Note 10 Note 10 Fordringer med forfall senere enn ett år Årets resultatførte endring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, er kr Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Årets Endring skattekostnad i utsatt fremkommer slik: Betalbar skatt Skattekostnad ordinært resultat Endring i utsatt skatt Betalbar skatt Skattekostnad ordinært resultat Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Årets betalbare skatt Betalbar Skatt på avgitt skatt konsernbidrag i balansen fremkommer som følger: Årets betalbare skatt Betalbar skatt i balansen Skatt på avgitt konsernbidrag Årets betalbare skatt Betalbar skatt i balansen - - Skatt på avgitt konsernbidrag Betalbar skatt i balansen - - Noter Avstemming fra nominell til faktisk skattesats Årsresultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats Skatteeffekten av følgende poster: Nedskrivning anleggsaksjer Andre permanente forskjeller knyttet til investeringer Andre ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Effekt av endret skattesats utsatt skatt Skattekostnad Effektiv skattesats 8,8 % -5,0 % Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse Driftsmidler Avsetninger Fordringer Sum Netto utsatt fordel/forpl. i balansen Note 11 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksje kapital Egne aksjer Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping Annen Sum innsk. Overkurs innskutt EK EK

14 Noter Avsetninger Fordringer Sum Netto utsatt fordel/forpl. i balansen Note 11 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksje kapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt EK Sum innsk. EK Egenkapital Årets endring i egenkapital: - Egenkapital Oppjent egenkapital Sum opptj. Annen EK EK Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital Note 12 Offentlige tilskudd Konsernet mottar årlig støtte fra SIVA og Sør-Trøndelag Fylkeskommune for drift av inkubatorer. Det er i 2013 også mottatt offentlig støtte i form av skattefunn. Offentlige tilskudd regnskapsføres mot den inntekt tilskuddet er ment å øke. Note 13 Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med kr Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

15 revisors beretning Virksomhetsrapport LeiV eiriksson nyskaping

16 Postboks 1262 Sluppen 7462 Trondheim Tlf

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.07.2010-31.12.2011 Finnbergåsen Eiendom AS Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 01.07.2010-31.12.2011 2009 Salgsinntekt 536 340 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer