Foto: Elin Evensen. Virksomhetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Elin Evensen. Virksomhetsrapport"

Transkript

1 2013 Foto: Elin Evensen Virksomhetsrapport

2 Daglig leder Fremtidsutsikter 2014 Leiv Eiriksson Nyskaping LEN - har lagt et godt driftsår bak seg i 2013 som det fremgår av årsregnskap og årsberetning for Noen viktige milepeler nevnes i det følgende: Klyngeutviklingen innenfor NCE-Instrumentering har hatt meget høyt aktivitetsnivå for å informere og mobilisere trønderske teknologibedrifter for leveranser mot Offshore Olje/Gass næringen. Vår «Hub» i Kroatia skapte samarbeidskontrakter mellom trønderske småbedrifter og kroatisk næringsliv med omsetning som passerte NOK 50 mill og har et betydelig vekstpotensiale. Generell positiv utvikling blant porteføljebedrifter i inkubator og investeringsportefølje. To porteføljeselskap er solgt industrielt og ett er nedlagt. Ide Unnfangelse Etablerersenteret Idèverifikasjon Markedssjekk Samarbeid Partnere Konkurrenter Kapitalbehov Utviklingsbehov FRA IDE TIL LIVSKRAFTIG BEDRIFT Modning og verifikasjon Detaljanalyse Fadderordning Ideforedling Beskyttelse Marked Konkurrenter Strategiskeallianser Økonomi Finansiering Konsept Utvikling Forretningsplan Mentorordning Markedsplan Utviklingsplan Handlingsplan Finansplan Org.plan Teste forr.plan Etablering Bedrift Inkubator Inkubator Praktisk tilrettel. Organisering Rådgiving Tett oppfølging Nettverk Fra idé til livskraftig bedrift Marked Sourcing Eierskap Risikovillig kapital Investeringsfond Aktiv forvaltning Eierkompetanse Strategiske allianser Livskraftig bedrift Etablererassistanse Oppstartinvestor Akselerasjon Salgslogistikk Underleveranser Kunsten er å sette sammen riktig kompetanse, ressurser, arbeidsprosesser og arbeidsmetoder med utgangspunkt i ideens behov gjennom ulike faser Distr. inkubator Kvinnovasjon Praktisk tilrettel. Organisering Rådgivning Tett oppfølging Nettverk Akselerator Globalisering Konkurranse Nettverking Organisering Sertifisering Vekststrategier Partnerskap Avtaleverk På slutten av 2013 er det konkludert en avviklingsløsning for Såkorninvest Midt-Norge hvor myndighetene ønsker å overta aktiviteten. Nye investeringer i oppstart bedrifter gjør LEN i regi av datterselskapet Leiv Eiriksson Invest. Trøndelag har et fantastisk positivt utgangspunkt når det gjelder kunnskap og kompetanse som grunnlag for nye produkter og tjenester, men regionen har utfordringer mht å skape industriell forretning og verdiskaping av dette utover forskning og utdanning. Regionen bør dyrke fram en sterkere industriell- og kommersiell kultur med aktører som gjennom nye forretningsmodeller (basert på samarbeid og konkurranse) vinner internasjonale markedsandeler med fremtidsrettede høyteknologiske produkter/tjenester. LEN ønsker å bidra til økt nyskaping i regionens næringsliv, og vil i en kommende periode fokusere vårt tjenestespekter og kompetanse på noen viktige områder: Produktivitetsøkning og vekstambisjoner gjennom økt markedsfokus og internasjonalisering av småbedrifter. Internasjonale utviklingssamarbeid; Kostnadseffektiv kompetansetilgang for nyutvikling Internasjonale underleverandører; Kvalitetssikrede og kostnadseffektive underleveranser Markedskanaler utenfor egen region Kompetansemiljøer i Trondheim. Økt bruk av FoU-miljøer på kundenes betingelser for å løse bedrifter sine utviklingsoppgaver. Utvikle nye bedrifter basert på «Kunnskaps-push» Attraktivitet som rekrutteringsarenaer Innflagging av næringsliv til regionen som ønsker nærhet/tilgang til kompetansemiljøer og delta i utviklingen av sterke næringer i regionen (Havbruk, Offshore, etc). Spisse Bransjeprofilen til LEN. Legge økende vekt på bransjer i regionen med internasjonale ambisjoner og potensiale (Maritim, Havbruk, Offshore). Være proaktiv for nye vekstbransjer og teknologiområder som kan skape vekst i eksisterende bransjer. Bedrifter som skal lykkes og skape fremtiden må ha markedsambisjoner utover kjøpekraften i Norge, og de må ha konkurransekraft både gjennom kostnadseffektivitet og kvalitet på produkter/tjenester og samarbeidsstrukturer som er tilpasset slike markeder. Trondheim 08. Mai 2014 Malvin Villabø 2 Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

3 Styrets årsberetning 1. Organisering og driftsrelaterte premisser I 2013 har all drift vært gjennomført i regi av Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN). Dette gjelder både all rådgivning, prosjektaktivitet og investeringsaktivitet. I driftsåret har LEN under managementkontrakt ivaretatt driften av både datterselskapene Leiv Eiriksson Invest AS (LE-Invest AS) og Leiv Eiriksson Kompetanse AS, samt av deleide Cronomar D.o.o. og Såkorninvest Midt-Norge AS (SIM). Sistnevnte har management kontrakt med LE-Invest. Grupperingen har forutsetninger for å kunne forankres som et samlende nyskapingsmiljø i regionen med vekt på kommersialisering av ny kompetanse. Aksjonærstrukturen er utviklet for dette formål, og omfatter de fleste viktige aktører for å skape ny næringsvirksomhet. Aksjonærene er likelig fordelt mellom hovedgrupperingene kompetanse/fou-miljø, næringslivet, gründere og offentlige (nasjonale og regionale) myndigheter. Det er ikke gjennomført eiertransaksjoner i 2013 og selskapet eier 5 % av egne aksjer. All virksomhet har fokus på å skape ny kommersiell aktivitet og verdiskaping. Det er da naturlig at også virksomheten i LEN drives etter samme premisser hvor aktiviteten må skaffe seg ekstern finansiering og levere resultater på markedets premisser. Styret mener virksomheten besitter en betydelig og relevant organisatorisk kompetansekapital samtidig som man har et godt eier- og kapitalmessig grunnlag for å utvikles som regionens viktigste instrument for kompetansebasert nyskaping og innovasjon. Selskapet er i 2013 videreutviklet hvor fokus er rettet mot nye markeder for selskapets tjenester, og utvikling av nye nettverk og relasjoner som kan komme næringslivet til gode: Leveransenettverk til offshore olje/gass sektoren er blitt en betydelig aktivitet og nært knyttet til NCE-instrumentering. Produktivitetsfremmende tiltak overfor SMB-bedrifter for å skape økende vekst og lønnsomhet er et økende marked. Internasjonalisering og aktivitet tilknyttet datterselskapet Cronomar inngår i dette. Selskapet griper de muligheter for næringsmessig utvikling som byr seg fram. Dette skjer primært regionalt, men også nasjonale og internasjonale aktiviteter og muligheter følges opp. 2. Virksomheten i 2013 Virksomheten har 4 hovedaktiviteter som alle relateres til nyskaping i næringslivet og med vekt på ny næringsutvikling. Disse er: Inkubatorvirksomhet hvor nyetablerte bedrifter gis aktiv oppfølging og mentoring for at bedriftene skal få en kvalitetsmessig oppstartsperiode og de nødvendige samarbeidsnettverk. Rådgivning av nyetablerere i en oppstartfase inklusiv opplæring i bedriftsutvikling, planlegging og styring. Et økende fokus på internasjonale vekstambisjoner for SMBbedrifter i regionen. Såkorn investeringsvirksomhet og aktiv/kompetent videreutvikling av eierandeler i nyetablerte bedrifter rettet mot globale markeder og kapitalisering på investeringene. Facilitator for klyngeutvikling. Operasjonalisere NCE- Instrumentering hvor ny konkurranseevne og produkter skapes gjennom samarbeid mellom eksisterende bedrifter. I tillegg er internasjonale prosjekter en voksende aktivitet. Disse utvikler både regionalt næringsliv i Trøndelag og gir disse nyttige kompetansenettverk. I 2013 har fokus vært rettet mot Kroatia og maritime tema. På inkubatorsiden driver LEN 2 SIVA-inkubatorer i Trondheim med tematiske fokus for å utnytte kunnskaps-, nettverks- og clustereffekter som finnes i regionens kompetanse- og næringsmessige profil, og koordinert med næringsplaner på fylkes- og kommunenivå. Leiv Eiriksson Nyskaping Inkubator i Pirsenteret har hovedtyngden av bedrifter innenfor maritim sektor, ITbransjen, helse og næringsmidler. 5 nye bedrifter er kommet inn i 2013, 7 bedrifter har vokst ut av inkubatoren i driftsåret, og ved årets slutt er det 13 bedrifter/prosjekt i inkubatormiljøet. Totalt har 69 bedrifter startet opp i denne inkubatoren hvorav de fleste kommer som utspring fra næringslivet. LEN Inkubator avdeling HiST har også i 2013 rekruttert studentbedrifter fra flere avdelinger på Høgskolen. Smart 123 har nå kommet så langt at de har flyttet over til LEN inkubatoren på Pirsenteret. De har nå etablert et formelt samarbeid med St. Olavs Hospital og AMK. Også i 2013 vant en av bedriftene som har startet sin virksomhet i LEN-inkubatoren nasjonal finale i Venture Cup. Denne gangen var det Aalberg Audio. Den distribuerte inkubatorløsningen som gjør denne type funksjonalitet tilgjengelig for bedrifter ute i regionen har i løpet av 2013 bistått 11 bedrifter. Dette er bedrifter tilknyttet Oppdal, Rennebu, Røros, Os, Holtålen, Brekstad, Rissa, Klæbu, Selbu, Melhus, Malvik, Hitra og Frøya. Rådgivning av nyetablerere i oppstartfasen. Etablerersenteret gjennomfører utviklings- og kom pe tansehevende Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping

4 styrets årsberetning prosjekter for ny næringsutvikling i samarbeid med regionale aktører. Dette er ulike nettverksprosjekter, opplæringsprosjekter og veiledningsvirksomhet. Status for 2013: Ca. 400 potensielle nyetableringer har fått konsultativ assistanse. kjønnsfordelingen er ca 45/55 mellom kvinner og menn. Det er gjennomført 24 etablererkurs for nyetablerere innenfor de enkelte programmene for til sammen 500 kursdeltakere. To kvinnovasjonsprosjekt kjøres. «Trondheimsfjorden rundt» og «Fjellregionen» Det er foretatt ca. 70 næringsfaglige vurderinger (NFV) for etableringer. Gjennom året er 10 bedrifter fulgt som har fått etablerertilskudd fra Innovasjon Norge Den aktive og kompetente investeringsvirksomheten i nyetablerte bedrifter og oppfølgingsinvesteringer i disse utføres av LEN gjennom managementkontrakt for SIM og LE-Invest, managementkontrakt for SIM har hatt varighet ut 2013 og er således terminert per utgangen av driftsåret. Porteføljene i SIM og LE-Invest er nå i hovedsak modne oppstartbedrifter, og aktiviteten har fokus på aktiv og kompetent foredling og vekst for å skape avkastning for investert kapital og muligheter for positiv realisasjon. Gjennom SIM er selskapet involvert i 14 bedrifter som aksjonær. SIM har i 2013 deltatt aktivt i 3 egenkapitaltransaksjoner og 1 aksjonærlån i eksisterende porteføljeselskaper. SIM har i 2013 avhendet sin aksjepost i et porteføljeselskap med god avkastning. SmartMotor AS er solgt til R R Marine. Ved utgangen av 2013 har SIM forfall på sitt lån til hovedkreditoren Innovasjon Norge, SIM har hatt løpende forhandlinger med hovedkreditor om modell for betjening av lånet, men slik avtale er ikke konkludert. Selskapet har ikke likviditet til å betjene lånet fult ut. LE-Invest har nå en portefølje på 9 selskaper. LE-Invest har deltatt i to emisjoner i porteføljeselskapene. LEN har i driftsåret deltatt i et aksjonærlån som på visse betingelser er konvertibelt til aksjer i et av selskapene i porteføljen. LEN er klyngefasilitator for NCE Instrumentation i Trøndelag. Hovedmålet er økt konkurransekraft og nye markedsmuligheter for klyngebedriftene gjennom samarbeid. Utvikling av slike næringsklynger er en 10-årig nasjonal satsing som vil pågå frem til LEN utfører ca 1,5 årsverk innenfor dette området. Den internasjonale aktiviteten har vært økende i LEN har økt sin eierandel i innovasjonsselskapet CroNoMar D.o.o. i Kroatia til 51 % og selskapet har 5 ansatte. Flere samarbeidskontrakter er inngått både for produksjon av båter og tjenestesalg til norsk maritimt næringsliv i 2013 med en indirekte omsetning på ca NOK 55 mill. Inkubatoren i inavis-senteret har 80 % belegg. CONNECT Trøndelag er i 2013 skilt ut fra LEN med eget styre/ledelse. Hovedproduktet er Springbrettprosessen med uhildet rådgivning til nyetablerte bedrifter gjennom evalueringspanel. I 2013 ble det gjennomført 19 Springbrett og 40 mentoravtaler ble formidlet. Samarbeidsprosjektet CIFA med CONNECT Nord-Norge og CONNECT Norr i Sverige er en vesentlig del av aktiviteten som videreføres også i LEN er betydelig underleverandør til Connect og gjennomfører både Springbrett, Mentorprosjekter og deler av CIFA-prosjektet. Venture Cup har vært en viktig arena for å motivere og stimulere studenter til nyskaping. LEN har i mange år vært en sentral sponsor for tiltaket og stiller fl ere veiledere til disposisjon. Leiv Eiriksson Dag ble gjennomført onsdag den 2. oktober i 2013 for 5. gang. Fylkesordfører Tore O. Sandvik sto for den høytidelige offi sielle åpningen. Kunstneriske bidrag fra Trondheim Kammermusikkfestival. Leiv Eiriksson Dag hadde 120 deltagere til et variert faglig program med blant annet Svein Tryggestad, Egil Haugsdal (VP Kongsberg Gruppen ASA) og Øistein Eriksen (One Call). Utdeling av Leiv Eiriksson Nyskapingspris til en oppstartbedrift som viser fremragende vekst. Årets vinner ble WTW AS - produsent og leverandør av applikasjoner for elektronisk samhandling og billettering. Styret fastslår at resultatet for 2013 i LEN er tilfredsstillende og vil gi honnør til ansatte og ledelse for god innsats. 3. Drift og Økonomi i 2013 Leiv Eiriksson Nyskaping AS har kontoradresse i Pirsenteret, Trondheim. Alle medarbeiderne er ansatt i dette selskapet som felles driftsorganisasjon også for tilsluttede selskaper. Selskapet har et positivt resultat før skatt på NOK ,-. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at overskuddet i sin helhet tilføres annen egenkapital. Selskapets balanse viser en totalkapital pr på NOK ,- og egenkapitalen utgjør NOK ,-. 4 Virksomhetsrapport LeiV eiriksson nyskaping 2013

5 styrets årsberetning Dette gir en egenkapitalandel på 83 %. Pr. årsskiftet hadde selskapet en likviditetsbeholdning på NOK ,- som er plassert som bankinnskudd, kortsiktige likvide investeringer og en plasseringsportefølje (renter, aksjer, eiendom) med lengre tidshorisont. Det fremlagte regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling. Styret vurderer soliditet og fi nansiell stilling som god, og som et godt utgangspunkt for fremtidige satsinger og ekspansjon. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av regnskapet for driftsåret. Driftsmessig har selskapet rammebetingelser for 2014 på linje med foregående driftsår. Ved utgangen av år 2013 har selskapet 10 fast ansatte og 2 deltids innleide konsulenter. I tillegg leier selskapet inn ekspertise for å bearbeide konkrete prosjekter. Av ansatte er 7 menn og 3 kvinner. Selskapet har et godt arbeidsmiljø hvor likestilling mellom kjønnene praktiseres. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2013, selskapet har et kort-tids sykefravær (egenmelding og barns sykdom) på 1,1 % og forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet har de nødvendige rutiner for styring og kontroll av virksomheten, og med desentraliserte fullmakter som gjør at selskapets daglige drift gjennomføres på en sikker og effektiv måte. 4. Utsikter for 2014 LEN vil fortsatt holde fokus på kompetanse- og markedsdrevet nyskaping. Resulterende ny næringsutvikling skal skje både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt har Trondheimsregionen en næringsstrategi som er under implementering. LEN ønsker å være en naturlig partner når slike planer settes ut i livet og ønsker å engasjere seg i dette. Selskapet sin kompetanse er etterspurt også utenfor regionen. Selskapet ønsker slike engasjementer når det kan berike vår kompetansebase og videreutvikle vårt tilbud til nasjonale bedrifter. For LEN kan dette skape et langsiktig nytt virksomhetsområde. LEN driver Cronomar i Kroatia på mangementavtale og kobler selskapet til samarbeidsmuligheter i Norge. Aktiviteten for LEN vil være om lag som for Datterselskapet Cronomar vil være indirekte engasjert i underleveranser mellom Norge og Kroatia på ca NOK mill i Klyngeutvikling, Inkubatordrift, samt Etablererassistanse overfor både Trondheim Kommune og hele regionen har for 2014 en fi nansiering som tilsvarer tidligere år. Investeringsaktiviteten vil avta når Såkonrinvest Midt-Norge terminerer sin aktivitet primo Selskapet arbeider kontinuerlig med flere nye initiativ for å skape økte ressurser for nyskaping og vekst: Akselerasjon og produktivitetsvekst for oppstart-bedrifter og SMB-er er påkrevet. En stor andel av slike bedrifter oppnår ikke den ønskede vekst, og vekstimpulser er påkrevet. Nye mentor- og akselerator- ordninger rettet mot nyere SMB-bedrifter og med internasjonalt samarbeid som drivkraft kan bidra til dette. LEN gjennomfører en bransjeorientering av aktiviteten hvor det legges vekt på bransjer med spesielle forutsetninger i Trøndelag. Dette er Olje/Gass, Havbruk/Næringsmidler og Maritim. LEN tar initiativ til fornyet satsing på innfl agging av næringsvirksomhet til regionen med fokus på regionens utdannings/rekrutterings tilbud og sterke bransjer i regionen. LEN sin samlede funksjonalitet er orientert mot etablering og utvikling av nye næringsbedrifter. LEN vil videreføre sin aktivitet som investeringsressurs for oppstartfasen. Dette krever samarbeid og risikoavlastning fra myndigheter, og andre samarbeidsparter. LEN er aktivt søkende etter slike muligheter. Virksomhetsrapport LeiV eiriksson nyskaping

6 Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2,12 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Direkte prosjektkostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 11 Overført fra overkurs Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

7 Balanse Balanse pr 31. desember NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 10 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 6 Investering i datterselskap , 8, 9 Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler , 9 Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 9 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer 7 Markedsbaserte verdipapirfond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping

8 Balanse Balanse pr 31. desember NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 4, 11 Selskapskapital ( aksjer à kr 0,242) , 11 Egne aksjer Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 11 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Forskudd fra kunder Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

9 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kom mandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Finansielle instrumenter og varederivater Finansielle instrumenter, herunder aksjer og obligasjoner, som er klassifisert som omløpsmidler, inngår i en handelsportefølje med henblikk på videre salg, omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, og har god eierspredning og likviditet er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre investeringer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanseføres ikke. Alle innbetalinger til forsikrings selskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen balanseføres bare for den delen som ansatte har valgt å ta ut. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigering av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Offentlige tilskudd Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som driftsinntekt. Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping

10 Noter Offentlige tilskudd Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som driftsinntekt. Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Note 2 Inntekter Per virksomhetsområde: Managementinntekter Offentlige tilskudd Lisenser, royalty og patenter Konsulenttjenester Andre inntekter Sum Note 3 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 10 Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon utgjør i 2013 kr ekskl. MVA. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr ekskl. MVA. Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse Adm. dir Styret Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatoisk tjenestepensjon, og har en ordning som tilfredsstiller denne lov. Daglig leder har en ytelsesbasert pensjonsordning, som ikke er bokført i selskapets balanse. Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført Aksjer , Sum Det er ingen vedtektsbestemmelser om stemmerett. Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Stemmeandel Aksjer Eierandel SIVA Selskapet for Industrivekst SF ,0 % 20,0 % Greenway AS ,8 % 18,8 % Pir Management AS ,4 % 18,3 % Den Danske Bank AS ,4 % 9,9 % Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS ,9 % 8,4 % Trønder Energi Invest AS ,0 % 5,3 % Norge Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet ,0 % 4,2 % DnB Livsforsikring ASA ,5 % 1,6 % Nord-Trøndelag Fylkeskommune ,5 % 1,6 % Sparebank 1 Midt-Norge ,5 % 1,6 % Statoil New Energy AS ,5 % 1,6 % Trondheim Kommune ,5 % 1,6 % Telenor Communication II AS ,5 % 1,6 % 10 Virksomhetsrapport Sør-Trøndelag Fylkeskommune Leiv eiriksson nyskaping ,5 % 1,6 % Q-Free ASA ,0 % 1,0 % Kongsberg Gruppen ASA ,0 % 1,0 %

11 Styret Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatoisk tjenestepensjon, og har en ordning som tilfredsstiller denne lov. Daglig leder har en ytelsesbasert pensjonsordning, som ikke er bokført i selskapets balanse. Noter Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført Aksjer , Sum Det er ingen vedtektsbestemmelser om stemmerett. Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Stemmeandel Aksjer Eierandel SIVA Selskapet for Industrivekst SF ,0 % 20,0 % Greenway AS ,8 % 18,8 % Pir Management AS ,4 % 18,3 % Den Danske Bank AS ,4 % 9,9 % Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS ,9 % 8,4 % Trønder Energi Invest AS ,0 % 5,3 % Norge Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet ,0 % 4,2 % DnB Livsforsikring ASA ,5 % 1,6 % Nord-Trøndelag Fylkeskommune ,5 % 1,6 % Sparebank 1 Midt-Norge ,5 % 1,6 % Statoil New Energy AS ,5 % 1,6 % Trondheim Kommune ,5 % 1,6 % Telenor Communication II AS ,5 % 1,6 % Sør-Trøndelag Fylkeskommune ,5 % 1,6 % Q-Free ASA ,0 % 1,0 % Kongsberg Gruppen ASA ,0 % 1,0 % Pir Utvikling AS ,6 % 0,6 % Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS ,4 % 0,4 % Sitftelsen den Nordenfjeldske Handelshøgskole ,4 % 0,4 % Steinkjer Kommune ,4 % 0,4 % Weatherford Laboratories AS ,2 % 0,2 % Sum utestående aksjer ,0 % 100,0 % Egne aksjer ,0 % 0,0 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Egne aksjer: Leiv Eiriksson Nyskaping AS ervervet egne aksjer ved at selskapet hadde egne aksjer i de to selskapene som ble innfusjonert i Disse aksjene ble ervevet ved fusjon og tingsinnskudd, og skal slettes eller avhendes. Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping

12 Noter Note 5 Note 5 Varige driftsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, Driftsløsøre, verktøy o l Sum inventar, Anskaffelseskost verktøy o l Sum Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Avgang - - Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Avgang - - Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år Årets avskrivninger Avskrivningsplan Lineær Økonomisk levetid 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Note 6 Note 6 Datterselskap Datterselskap Forretnings- Stemme- Eier- Firma kontor andel andel Forretnings- Stemme- Eier- Leiv Firma Eiriksson Invest AS Trondheim kontor andel 100,0 % andel 100,0 % Advanced Biopolymers AS Trondheim 90,3 90,3 Leiv Eiriksson Invest AS Trondheim 100,0 % 100,0 % Leiv Eiriksson Kompetanse AS Trondheim 99,7 99,7 Advanced Biopolymers AS Trondheim 90,3 % 90,3 % Cronomar d.o.o Sibenik, CRO 51,0 51,0 Leiv Eiriksson Kompetanse AS Trondheim 99,7 % 99,7 % Cronomar d.o.o Sibenik, CRO 51,0 % 51,0 % Egenkapital Årsresultat i følge siste i følge siste Egenkapital Årsresultat Firma årsregnskap årsregnskap i følge siste i følge siste Leiv Firma Eiriksson Invest AS årsregnskap årsregnskap Advanced Biopolymers AS Leiv Eiriksson Invest AS Leiv Eiriksson Kompetanse AS Advanced Biopolymers AS Cronomar d.o.o* Leiv Eiriksson Kompetanse AS Cronomar d.o.o* Egenkapitalen i Cronomar d.o.o er ubeskattet. Dersom Leiv Eiriksson Nyskaping AS mottar utbytte eller andre utdelinger vil dette bli beskattet på tidspunkt for utdeling. Egenkapitalen i Cronomar d.o.o er ubeskattet. Dersom Leiv Eiriksson Nyskaping AS mottar utbytte eller andre utdelinger vil dette bli beskattet på tidspunkt for utdeling. Note 7 Note 7 Andre finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter Balanseført Anleggsmidler: Eierandel Ansk.kost verdi Balanseført Anleggsmidler: Bizgames Studios AS Eierandel 10,6 % Ansk.kost verdi 052 Hoopla AS 10, Bizgames Studios AS 10,6 % Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS 4, Hoopla AS 10,0 % Namdalshagen AS 5, Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS 4,3 % Ocean Energy AS 15, Namdalshagen AS 5,3 % Proventure Seed AS 1, Ocean Energy AS 15,0 % Regnskapssjefen AS 10, Proventure Seed AS 1,8 % Såkorninvest Midt-Norge AS 14, Regnskapssjefen AS 10,0 % Sum eksterne anleggsaksjer Såkorninvest Midt-Norge AS 14,2 % Sum eksterne anleggsaksjer Balanseført Omløpsmidler: verdi RWQI Obligasjoner/likviditetsfond Aksjer/aksjefond Sum Årets resultatførte endring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, er kr Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år Andre fordringer Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

13 Obligasjoner/likviditetsfond Balanseført RWQI Aksjer/aksjefond Omløpsmidler: verdi Obligasjoner/likviditetsfond RWQI Sum Aksjer/aksjefond Obligasjoner/likviditetsfond Sum Aksjer/aksjefond Årets resultatførte endring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, er kr Sum Årets resultatførte endring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, er kr Note 8 Note 8 Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år Fordringer med forfall senere enn ett år Andre fordringer Andre fordringer Andre fordringer Note 9 Note 9 Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Kundefordringer Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Andre fordringer Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Sum Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Sum Foretak i samme konsern Annen 057kortsiktig 668 gjeld 593 Sum Annen kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum Annen 935kortsiktig gjeld 498 Foretak i samme konsern Sum Foretak i samme konsern Sum Note 10 Note 10 Note 10 Fordringer med forfall senere enn ett år Årets resultatførte endring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, er kr Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Årets Endring skattekostnad i utsatt fremkommer slik: Betalbar skatt Skattekostnad ordinært resultat Endring i utsatt skatt Betalbar skatt Skattekostnad ordinært resultat Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Årets betalbare skatt Betalbar Skatt på avgitt skatt konsernbidrag i balansen fremkommer som følger: Årets betalbare skatt Betalbar skatt i balansen Skatt på avgitt konsernbidrag Årets betalbare skatt Betalbar skatt i balansen - - Skatt på avgitt konsernbidrag Betalbar skatt i balansen - - Noter Avstemming fra nominell til faktisk skattesats Årsresultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats Skatteeffekten av følgende poster: Nedskrivning anleggsaksjer Andre permanente forskjeller knyttet til investeringer Andre ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Effekt av endret skattesats utsatt skatt Skattekostnad Effektiv skattesats 8,8 % -5,0 % Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse Driftsmidler Avsetninger Fordringer Sum Netto utsatt fordel/forpl. i balansen Note 11 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksje kapital Egne aksjer Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping Annen Sum innsk. Overkurs innskutt EK EK

14 Noter Avsetninger Fordringer Sum Netto utsatt fordel/forpl. i balansen Note 11 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksje kapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt EK Sum innsk. EK Egenkapital Årets endring i egenkapital: - Egenkapital Oppjent egenkapital Sum opptj. Annen EK EK Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital Note 12 Offentlige tilskudd Konsernet mottar årlig støtte fra SIVA og Sør-Trøndelag Fylkeskommune for drift av inkubatorer. Det er i 2013 også mottatt offentlig støtte i form av skattefunn. Offentlige tilskudd regnskapsføres mot den inntekt tilskuddet er ment å øke. Note 13 Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med kr Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

15 revisors beretning Virksomhetsrapport LeiV eiriksson nyskaping

16 Postboks 1262 Sluppen 7462 Trondheim Tlf

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer