Foto: Elin Evensen. Virksomhetsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Elin Evensen. Virksomhetsrapport"

Transkript

1 2013 Foto: Elin Evensen Virksomhetsrapport

2 Daglig leder Fremtidsutsikter 2014 Leiv Eiriksson Nyskaping LEN - har lagt et godt driftsår bak seg i 2013 som det fremgår av årsregnskap og årsberetning for Noen viktige milepeler nevnes i det følgende: Klyngeutviklingen innenfor NCE-Instrumentering har hatt meget høyt aktivitetsnivå for å informere og mobilisere trønderske teknologibedrifter for leveranser mot Offshore Olje/Gass næringen. Vår «Hub» i Kroatia skapte samarbeidskontrakter mellom trønderske småbedrifter og kroatisk næringsliv med omsetning som passerte NOK 50 mill og har et betydelig vekstpotensiale. Generell positiv utvikling blant porteføljebedrifter i inkubator og investeringsportefølje. To porteføljeselskap er solgt industrielt og ett er nedlagt. Ide Unnfangelse Etablerersenteret Idèverifikasjon Markedssjekk Samarbeid Partnere Konkurrenter Kapitalbehov Utviklingsbehov FRA IDE TIL LIVSKRAFTIG BEDRIFT Modning og verifikasjon Detaljanalyse Fadderordning Ideforedling Beskyttelse Marked Konkurrenter Strategiskeallianser Økonomi Finansiering Konsept Utvikling Forretningsplan Mentorordning Markedsplan Utviklingsplan Handlingsplan Finansplan Org.plan Teste forr.plan Etablering Bedrift Inkubator Inkubator Praktisk tilrettel. Organisering Rådgiving Tett oppfølging Nettverk Fra idé til livskraftig bedrift Marked Sourcing Eierskap Risikovillig kapital Investeringsfond Aktiv forvaltning Eierkompetanse Strategiske allianser Livskraftig bedrift Etablererassistanse Oppstartinvestor Akselerasjon Salgslogistikk Underleveranser Kunsten er å sette sammen riktig kompetanse, ressurser, arbeidsprosesser og arbeidsmetoder med utgangspunkt i ideens behov gjennom ulike faser Distr. inkubator Kvinnovasjon Praktisk tilrettel. Organisering Rådgivning Tett oppfølging Nettverk Akselerator Globalisering Konkurranse Nettverking Organisering Sertifisering Vekststrategier Partnerskap Avtaleverk På slutten av 2013 er det konkludert en avviklingsløsning for Såkorninvest Midt-Norge hvor myndighetene ønsker å overta aktiviteten. Nye investeringer i oppstart bedrifter gjør LEN i regi av datterselskapet Leiv Eiriksson Invest. Trøndelag har et fantastisk positivt utgangspunkt når det gjelder kunnskap og kompetanse som grunnlag for nye produkter og tjenester, men regionen har utfordringer mht å skape industriell forretning og verdiskaping av dette utover forskning og utdanning. Regionen bør dyrke fram en sterkere industriell- og kommersiell kultur med aktører som gjennom nye forretningsmodeller (basert på samarbeid og konkurranse) vinner internasjonale markedsandeler med fremtidsrettede høyteknologiske produkter/tjenester. LEN ønsker å bidra til økt nyskaping i regionens næringsliv, og vil i en kommende periode fokusere vårt tjenestespekter og kompetanse på noen viktige områder: Produktivitetsøkning og vekstambisjoner gjennom økt markedsfokus og internasjonalisering av småbedrifter. Internasjonale utviklingssamarbeid; Kostnadseffektiv kompetansetilgang for nyutvikling Internasjonale underleverandører; Kvalitetssikrede og kostnadseffektive underleveranser Markedskanaler utenfor egen region Kompetansemiljøer i Trondheim. Økt bruk av FoU-miljøer på kundenes betingelser for å løse bedrifter sine utviklingsoppgaver. Utvikle nye bedrifter basert på «Kunnskaps-push» Attraktivitet som rekrutteringsarenaer Innflagging av næringsliv til regionen som ønsker nærhet/tilgang til kompetansemiljøer og delta i utviklingen av sterke næringer i regionen (Havbruk, Offshore, etc). Spisse Bransjeprofilen til LEN. Legge økende vekt på bransjer i regionen med internasjonale ambisjoner og potensiale (Maritim, Havbruk, Offshore). Være proaktiv for nye vekstbransjer og teknologiområder som kan skape vekst i eksisterende bransjer. Bedrifter som skal lykkes og skape fremtiden må ha markedsambisjoner utover kjøpekraften i Norge, og de må ha konkurransekraft både gjennom kostnadseffektivitet og kvalitet på produkter/tjenester og samarbeidsstrukturer som er tilpasset slike markeder. Trondheim 08. Mai 2014 Malvin Villabø 2 Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

3 Styrets årsberetning 1. Organisering og driftsrelaterte premisser I 2013 har all drift vært gjennomført i regi av Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN). Dette gjelder både all rådgivning, prosjektaktivitet og investeringsaktivitet. I driftsåret har LEN under managementkontrakt ivaretatt driften av både datterselskapene Leiv Eiriksson Invest AS (LE-Invest AS) og Leiv Eiriksson Kompetanse AS, samt av deleide Cronomar D.o.o. og Såkorninvest Midt-Norge AS (SIM). Sistnevnte har management kontrakt med LE-Invest. Grupperingen har forutsetninger for å kunne forankres som et samlende nyskapingsmiljø i regionen med vekt på kommersialisering av ny kompetanse. Aksjonærstrukturen er utviklet for dette formål, og omfatter de fleste viktige aktører for å skape ny næringsvirksomhet. Aksjonærene er likelig fordelt mellom hovedgrupperingene kompetanse/fou-miljø, næringslivet, gründere og offentlige (nasjonale og regionale) myndigheter. Det er ikke gjennomført eiertransaksjoner i 2013 og selskapet eier 5 % av egne aksjer. All virksomhet har fokus på å skape ny kommersiell aktivitet og verdiskaping. Det er da naturlig at også virksomheten i LEN drives etter samme premisser hvor aktiviteten må skaffe seg ekstern finansiering og levere resultater på markedets premisser. Styret mener virksomheten besitter en betydelig og relevant organisatorisk kompetansekapital samtidig som man har et godt eier- og kapitalmessig grunnlag for å utvikles som regionens viktigste instrument for kompetansebasert nyskaping og innovasjon. Selskapet er i 2013 videreutviklet hvor fokus er rettet mot nye markeder for selskapets tjenester, og utvikling av nye nettverk og relasjoner som kan komme næringslivet til gode: Leveransenettverk til offshore olje/gass sektoren er blitt en betydelig aktivitet og nært knyttet til NCE-instrumentering. Produktivitetsfremmende tiltak overfor SMB-bedrifter for å skape økende vekst og lønnsomhet er et økende marked. Internasjonalisering og aktivitet tilknyttet datterselskapet Cronomar inngår i dette. Selskapet griper de muligheter for næringsmessig utvikling som byr seg fram. Dette skjer primært regionalt, men også nasjonale og internasjonale aktiviteter og muligheter følges opp. 2. Virksomheten i 2013 Virksomheten har 4 hovedaktiviteter som alle relateres til nyskaping i næringslivet og med vekt på ny næringsutvikling. Disse er: Inkubatorvirksomhet hvor nyetablerte bedrifter gis aktiv oppfølging og mentoring for at bedriftene skal få en kvalitetsmessig oppstartsperiode og de nødvendige samarbeidsnettverk. Rådgivning av nyetablerere i en oppstartfase inklusiv opplæring i bedriftsutvikling, planlegging og styring. Et økende fokus på internasjonale vekstambisjoner for SMBbedrifter i regionen. Såkorn investeringsvirksomhet og aktiv/kompetent videreutvikling av eierandeler i nyetablerte bedrifter rettet mot globale markeder og kapitalisering på investeringene. Facilitator for klyngeutvikling. Operasjonalisere NCE- Instrumentering hvor ny konkurranseevne og produkter skapes gjennom samarbeid mellom eksisterende bedrifter. I tillegg er internasjonale prosjekter en voksende aktivitet. Disse utvikler både regionalt næringsliv i Trøndelag og gir disse nyttige kompetansenettverk. I 2013 har fokus vært rettet mot Kroatia og maritime tema. På inkubatorsiden driver LEN 2 SIVA-inkubatorer i Trondheim med tematiske fokus for å utnytte kunnskaps-, nettverks- og clustereffekter som finnes i regionens kompetanse- og næringsmessige profil, og koordinert med næringsplaner på fylkes- og kommunenivå. Leiv Eiriksson Nyskaping Inkubator i Pirsenteret har hovedtyngden av bedrifter innenfor maritim sektor, ITbransjen, helse og næringsmidler. 5 nye bedrifter er kommet inn i 2013, 7 bedrifter har vokst ut av inkubatoren i driftsåret, og ved årets slutt er det 13 bedrifter/prosjekt i inkubatormiljøet. Totalt har 69 bedrifter startet opp i denne inkubatoren hvorav de fleste kommer som utspring fra næringslivet. LEN Inkubator avdeling HiST har også i 2013 rekruttert studentbedrifter fra flere avdelinger på Høgskolen. Smart 123 har nå kommet så langt at de har flyttet over til LEN inkubatoren på Pirsenteret. De har nå etablert et formelt samarbeid med St. Olavs Hospital og AMK. Også i 2013 vant en av bedriftene som har startet sin virksomhet i LEN-inkubatoren nasjonal finale i Venture Cup. Denne gangen var det Aalberg Audio. Den distribuerte inkubatorløsningen som gjør denne type funksjonalitet tilgjengelig for bedrifter ute i regionen har i løpet av 2013 bistått 11 bedrifter. Dette er bedrifter tilknyttet Oppdal, Rennebu, Røros, Os, Holtålen, Brekstad, Rissa, Klæbu, Selbu, Melhus, Malvik, Hitra og Frøya. Rådgivning av nyetablerere i oppstartfasen. Etablerersenteret gjennomfører utviklings- og kom pe tansehevende Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping

4 styrets årsberetning prosjekter for ny næringsutvikling i samarbeid med regionale aktører. Dette er ulike nettverksprosjekter, opplæringsprosjekter og veiledningsvirksomhet. Status for 2013: Ca. 400 potensielle nyetableringer har fått konsultativ assistanse. kjønnsfordelingen er ca 45/55 mellom kvinner og menn. Det er gjennomført 24 etablererkurs for nyetablerere innenfor de enkelte programmene for til sammen 500 kursdeltakere. To kvinnovasjonsprosjekt kjøres. «Trondheimsfjorden rundt» og «Fjellregionen» Det er foretatt ca. 70 næringsfaglige vurderinger (NFV) for etableringer. Gjennom året er 10 bedrifter fulgt som har fått etablerertilskudd fra Innovasjon Norge Den aktive og kompetente investeringsvirksomheten i nyetablerte bedrifter og oppfølgingsinvesteringer i disse utføres av LEN gjennom managementkontrakt for SIM og LE-Invest, managementkontrakt for SIM har hatt varighet ut 2013 og er således terminert per utgangen av driftsåret. Porteføljene i SIM og LE-Invest er nå i hovedsak modne oppstartbedrifter, og aktiviteten har fokus på aktiv og kompetent foredling og vekst for å skape avkastning for investert kapital og muligheter for positiv realisasjon. Gjennom SIM er selskapet involvert i 14 bedrifter som aksjonær. SIM har i 2013 deltatt aktivt i 3 egenkapitaltransaksjoner og 1 aksjonærlån i eksisterende porteføljeselskaper. SIM har i 2013 avhendet sin aksjepost i et porteføljeselskap med god avkastning. SmartMotor AS er solgt til R R Marine. Ved utgangen av 2013 har SIM forfall på sitt lån til hovedkreditoren Innovasjon Norge, SIM har hatt løpende forhandlinger med hovedkreditor om modell for betjening av lånet, men slik avtale er ikke konkludert. Selskapet har ikke likviditet til å betjene lånet fult ut. LE-Invest har nå en portefølje på 9 selskaper. LE-Invest har deltatt i to emisjoner i porteføljeselskapene. LEN har i driftsåret deltatt i et aksjonærlån som på visse betingelser er konvertibelt til aksjer i et av selskapene i porteføljen. LEN er klyngefasilitator for NCE Instrumentation i Trøndelag. Hovedmålet er økt konkurransekraft og nye markedsmuligheter for klyngebedriftene gjennom samarbeid. Utvikling av slike næringsklynger er en 10-årig nasjonal satsing som vil pågå frem til LEN utfører ca 1,5 årsverk innenfor dette området. Den internasjonale aktiviteten har vært økende i LEN har økt sin eierandel i innovasjonsselskapet CroNoMar D.o.o. i Kroatia til 51 % og selskapet har 5 ansatte. Flere samarbeidskontrakter er inngått både for produksjon av båter og tjenestesalg til norsk maritimt næringsliv i 2013 med en indirekte omsetning på ca NOK 55 mill. Inkubatoren i inavis-senteret har 80 % belegg. CONNECT Trøndelag er i 2013 skilt ut fra LEN med eget styre/ledelse. Hovedproduktet er Springbrettprosessen med uhildet rådgivning til nyetablerte bedrifter gjennom evalueringspanel. I 2013 ble det gjennomført 19 Springbrett og 40 mentoravtaler ble formidlet. Samarbeidsprosjektet CIFA med CONNECT Nord-Norge og CONNECT Norr i Sverige er en vesentlig del av aktiviteten som videreføres også i LEN er betydelig underleverandør til Connect og gjennomfører både Springbrett, Mentorprosjekter og deler av CIFA-prosjektet. Venture Cup har vært en viktig arena for å motivere og stimulere studenter til nyskaping. LEN har i mange år vært en sentral sponsor for tiltaket og stiller fl ere veiledere til disposisjon. Leiv Eiriksson Dag ble gjennomført onsdag den 2. oktober i 2013 for 5. gang. Fylkesordfører Tore O. Sandvik sto for den høytidelige offi sielle åpningen. Kunstneriske bidrag fra Trondheim Kammermusikkfestival. Leiv Eiriksson Dag hadde 120 deltagere til et variert faglig program med blant annet Svein Tryggestad, Egil Haugsdal (VP Kongsberg Gruppen ASA) og Øistein Eriksen (One Call). Utdeling av Leiv Eiriksson Nyskapingspris til en oppstartbedrift som viser fremragende vekst. Årets vinner ble WTW AS - produsent og leverandør av applikasjoner for elektronisk samhandling og billettering. Styret fastslår at resultatet for 2013 i LEN er tilfredsstillende og vil gi honnør til ansatte og ledelse for god innsats. 3. Drift og Økonomi i 2013 Leiv Eiriksson Nyskaping AS har kontoradresse i Pirsenteret, Trondheim. Alle medarbeiderne er ansatt i dette selskapet som felles driftsorganisasjon også for tilsluttede selskaper. Selskapet har et positivt resultat før skatt på NOK ,-. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at overskuddet i sin helhet tilføres annen egenkapital. Selskapets balanse viser en totalkapital pr på NOK ,- og egenkapitalen utgjør NOK ,-. 4 Virksomhetsrapport LeiV eiriksson nyskaping 2013

5 styrets årsberetning Dette gir en egenkapitalandel på 83 %. Pr. årsskiftet hadde selskapet en likviditetsbeholdning på NOK ,- som er plassert som bankinnskudd, kortsiktige likvide investeringer og en plasseringsportefølje (renter, aksjer, eiendom) med lengre tidshorisont. Det fremlagte regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling. Styret vurderer soliditet og fi nansiell stilling som god, og som et godt utgangspunkt for fremtidige satsinger og ekspansjon. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av regnskapet for driftsåret. Driftsmessig har selskapet rammebetingelser for 2014 på linje med foregående driftsår. Ved utgangen av år 2013 har selskapet 10 fast ansatte og 2 deltids innleide konsulenter. I tillegg leier selskapet inn ekspertise for å bearbeide konkrete prosjekter. Av ansatte er 7 menn og 3 kvinner. Selskapet har et godt arbeidsmiljø hvor likestilling mellom kjønnene praktiseres. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2013, selskapet har et kort-tids sykefravær (egenmelding og barns sykdom) på 1,1 % og forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet har de nødvendige rutiner for styring og kontroll av virksomheten, og med desentraliserte fullmakter som gjør at selskapets daglige drift gjennomføres på en sikker og effektiv måte. 4. Utsikter for 2014 LEN vil fortsatt holde fokus på kompetanse- og markedsdrevet nyskaping. Resulterende ny næringsutvikling skal skje både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt har Trondheimsregionen en næringsstrategi som er under implementering. LEN ønsker å være en naturlig partner når slike planer settes ut i livet og ønsker å engasjere seg i dette. Selskapet sin kompetanse er etterspurt også utenfor regionen. Selskapet ønsker slike engasjementer når det kan berike vår kompetansebase og videreutvikle vårt tilbud til nasjonale bedrifter. For LEN kan dette skape et langsiktig nytt virksomhetsområde. LEN driver Cronomar i Kroatia på mangementavtale og kobler selskapet til samarbeidsmuligheter i Norge. Aktiviteten for LEN vil være om lag som for Datterselskapet Cronomar vil være indirekte engasjert i underleveranser mellom Norge og Kroatia på ca NOK mill i Klyngeutvikling, Inkubatordrift, samt Etablererassistanse overfor både Trondheim Kommune og hele regionen har for 2014 en fi nansiering som tilsvarer tidligere år. Investeringsaktiviteten vil avta når Såkonrinvest Midt-Norge terminerer sin aktivitet primo Selskapet arbeider kontinuerlig med flere nye initiativ for å skape økte ressurser for nyskaping og vekst: Akselerasjon og produktivitetsvekst for oppstart-bedrifter og SMB-er er påkrevet. En stor andel av slike bedrifter oppnår ikke den ønskede vekst, og vekstimpulser er påkrevet. Nye mentor- og akselerator- ordninger rettet mot nyere SMB-bedrifter og med internasjonalt samarbeid som drivkraft kan bidra til dette. LEN gjennomfører en bransjeorientering av aktiviteten hvor det legges vekt på bransjer med spesielle forutsetninger i Trøndelag. Dette er Olje/Gass, Havbruk/Næringsmidler og Maritim. LEN tar initiativ til fornyet satsing på innfl agging av næringsvirksomhet til regionen med fokus på regionens utdannings/rekrutterings tilbud og sterke bransjer i regionen. LEN sin samlede funksjonalitet er orientert mot etablering og utvikling av nye næringsbedrifter. LEN vil videreføre sin aktivitet som investeringsressurs for oppstartfasen. Dette krever samarbeid og risikoavlastning fra myndigheter, og andre samarbeidsparter. LEN er aktivt søkende etter slike muligheter. Virksomhetsrapport LeiV eiriksson nyskaping

6 Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2,12 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Direkte prosjektkostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 11 Overført fra overkurs Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

7 Balanse Balanse pr 31. desember NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 10 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 6 Investering i datterselskap , 8, 9 Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler , 9 Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 9 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer 7 Markedsbaserte verdipapirfond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping

8 Balanse Balanse pr 31. desember NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 4, 11 Selskapskapital ( aksjer à kr 0,242) , 11 Egne aksjer Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 11 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Forskudd fra kunder Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

9 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kom mandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Finansielle instrumenter og varederivater Finansielle instrumenter, herunder aksjer og obligasjoner, som er klassifisert som omløpsmidler, inngår i en handelsportefølje med henblikk på videre salg, omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, og har god eierspredning og likviditet er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre investeringer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanseføres ikke. Alle innbetalinger til forsikrings selskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen balanseføres bare for den delen som ansatte har valgt å ta ut. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigering av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Offentlige tilskudd Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som driftsinntekt. Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping

10 Noter Offentlige tilskudd Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som driftsinntekt. Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Note 2 Inntekter Per virksomhetsområde: Managementinntekter Offentlige tilskudd Lisenser, royalty og patenter Konsulenttjenester Andre inntekter Sum Note 3 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 10 Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon utgjør i 2013 kr ekskl. MVA. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr ekskl. MVA. Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse Adm. dir Styret Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatoisk tjenestepensjon, og har en ordning som tilfredsstiller denne lov. Daglig leder har en ytelsesbasert pensjonsordning, som ikke er bokført i selskapets balanse. Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført Aksjer , Sum Det er ingen vedtektsbestemmelser om stemmerett. Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Stemmeandel Aksjer Eierandel SIVA Selskapet for Industrivekst SF ,0 % 20,0 % Greenway AS ,8 % 18,8 % Pir Management AS ,4 % 18,3 % Den Danske Bank AS ,4 % 9,9 % Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS ,9 % 8,4 % Trønder Energi Invest AS ,0 % 5,3 % Norge Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet ,0 % 4,2 % DnB Livsforsikring ASA ,5 % 1,6 % Nord-Trøndelag Fylkeskommune ,5 % 1,6 % Sparebank 1 Midt-Norge ,5 % 1,6 % Statoil New Energy AS ,5 % 1,6 % Trondheim Kommune ,5 % 1,6 % Telenor Communication II AS ,5 % 1,6 % 10 Virksomhetsrapport Sør-Trøndelag Fylkeskommune Leiv eiriksson nyskaping ,5 % 1,6 % Q-Free ASA ,0 % 1,0 % Kongsberg Gruppen ASA ,0 % 1,0 %

11 Styret Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatoisk tjenestepensjon, og har en ordning som tilfredsstiller denne lov. Daglig leder har en ytelsesbasert pensjonsordning, som ikke er bokført i selskapets balanse. Noter Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført Aksjer , Sum Det er ingen vedtektsbestemmelser om stemmerett. Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Stemmeandel Aksjer Eierandel SIVA Selskapet for Industrivekst SF ,0 % 20,0 % Greenway AS ,8 % 18,8 % Pir Management AS ,4 % 18,3 % Den Danske Bank AS ,4 % 9,9 % Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS ,9 % 8,4 % Trønder Energi Invest AS ,0 % 5,3 % Norge Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet ,0 % 4,2 % DnB Livsforsikring ASA ,5 % 1,6 % Nord-Trøndelag Fylkeskommune ,5 % 1,6 % Sparebank 1 Midt-Norge ,5 % 1,6 % Statoil New Energy AS ,5 % 1,6 % Trondheim Kommune ,5 % 1,6 % Telenor Communication II AS ,5 % 1,6 % Sør-Trøndelag Fylkeskommune ,5 % 1,6 % Q-Free ASA ,0 % 1,0 % Kongsberg Gruppen ASA ,0 % 1,0 % Pir Utvikling AS ,6 % 0,6 % Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS ,4 % 0,4 % Sitftelsen den Nordenfjeldske Handelshøgskole ,4 % 0,4 % Steinkjer Kommune ,4 % 0,4 % Weatherford Laboratories AS ,2 % 0,2 % Sum utestående aksjer ,0 % 100,0 % Egne aksjer ,0 % 0,0 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Egne aksjer: Leiv Eiriksson Nyskaping AS ervervet egne aksjer ved at selskapet hadde egne aksjer i de to selskapene som ble innfusjonert i Disse aksjene ble ervevet ved fusjon og tingsinnskudd, og skal slettes eller avhendes. Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping

12 Noter Note 5 Note 5 Varige driftsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, Driftsløsøre, verktøy o l Sum inventar, Anskaffelseskost verktøy o l Sum Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Avgang - - Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Avgang - - Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år Årets avskrivninger Avskrivningsplan Lineær Økonomisk levetid 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Note 6 Note 6 Datterselskap Datterselskap Forretnings- Stemme- Eier- Firma kontor andel andel Forretnings- Stemme- Eier- Leiv Firma Eiriksson Invest AS Trondheim kontor andel 100,0 % andel 100,0 % Advanced Biopolymers AS Trondheim 90,3 90,3 Leiv Eiriksson Invest AS Trondheim 100,0 % 100,0 % Leiv Eiriksson Kompetanse AS Trondheim 99,7 99,7 Advanced Biopolymers AS Trondheim 90,3 % 90,3 % Cronomar d.o.o Sibenik, CRO 51,0 51,0 Leiv Eiriksson Kompetanse AS Trondheim 99,7 % 99,7 % Cronomar d.o.o Sibenik, CRO 51,0 % 51,0 % Egenkapital Årsresultat i følge siste i følge siste Egenkapital Årsresultat Firma årsregnskap årsregnskap i følge siste i følge siste Leiv Firma Eiriksson Invest AS årsregnskap årsregnskap Advanced Biopolymers AS Leiv Eiriksson Invest AS Leiv Eiriksson Kompetanse AS Advanced Biopolymers AS Cronomar d.o.o* Leiv Eiriksson Kompetanse AS Cronomar d.o.o* Egenkapitalen i Cronomar d.o.o er ubeskattet. Dersom Leiv Eiriksson Nyskaping AS mottar utbytte eller andre utdelinger vil dette bli beskattet på tidspunkt for utdeling. Egenkapitalen i Cronomar d.o.o er ubeskattet. Dersom Leiv Eiriksson Nyskaping AS mottar utbytte eller andre utdelinger vil dette bli beskattet på tidspunkt for utdeling. Note 7 Note 7 Andre finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter Balanseført Anleggsmidler: Eierandel Ansk.kost verdi Balanseført Anleggsmidler: Bizgames Studios AS Eierandel 10,6 % Ansk.kost verdi 052 Hoopla AS 10, Bizgames Studios AS 10,6 % Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS 4, Hoopla AS 10,0 % Namdalshagen AS 5, Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS 4,3 % Ocean Energy AS 15, Namdalshagen AS 5,3 % Proventure Seed AS 1, Ocean Energy AS 15,0 % Regnskapssjefen AS 10, Proventure Seed AS 1,8 % Såkorninvest Midt-Norge AS 14, Regnskapssjefen AS 10,0 % Sum eksterne anleggsaksjer Såkorninvest Midt-Norge AS 14,2 % Sum eksterne anleggsaksjer Balanseført Omløpsmidler: verdi RWQI Obligasjoner/likviditetsfond Aksjer/aksjefond Sum Årets resultatførte endring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, er kr Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år Andre fordringer Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

13 Obligasjoner/likviditetsfond Balanseført RWQI Aksjer/aksjefond Omløpsmidler: verdi Obligasjoner/likviditetsfond RWQI Sum Aksjer/aksjefond Obligasjoner/likviditetsfond Sum Aksjer/aksjefond Årets resultatførte endring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, er kr Sum Årets resultatførte endring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, er kr Note 8 Note 8 Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år Fordringer med forfall senere enn ett år Andre fordringer Andre fordringer Andre fordringer Note 9 Note 9 Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Kundefordringer Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Andre fordringer Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Sum Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Sum Foretak i samme konsern Annen 057kortsiktig 668 gjeld 593 Sum Annen kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum Annen 935kortsiktig gjeld 498 Foretak i samme konsern Sum Foretak i samme konsern Sum Note 10 Note 10 Note 10 Fordringer med forfall senere enn ett år Årets resultatførte endring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, er kr Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Årets Endring skattekostnad i utsatt fremkommer slik: Betalbar skatt Skattekostnad ordinært resultat Endring i utsatt skatt Betalbar skatt Skattekostnad ordinært resultat Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Årets betalbare skatt Betalbar Skatt på avgitt skatt konsernbidrag i balansen fremkommer som følger: Årets betalbare skatt Betalbar skatt i balansen Skatt på avgitt konsernbidrag Årets betalbare skatt Betalbar skatt i balansen - - Skatt på avgitt konsernbidrag Betalbar skatt i balansen - - Noter Avstemming fra nominell til faktisk skattesats Årsresultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats Skatteeffekten av følgende poster: Nedskrivning anleggsaksjer Andre permanente forskjeller knyttet til investeringer Andre ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Effekt av endret skattesats utsatt skatt Skattekostnad Effektiv skattesats 8,8 % -5,0 % Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse Driftsmidler Avsetninger Fordringer Sum Netto utsatt fordel/forpl. i balansen Note 11 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksje kapital Egne aksjer Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping Annen Sum innsk. Overkurs innskutt EK EK

14 Noter Avsetninger Fordringer Sum Netto utsatt fordel/forpl. i balansen Note 11 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksje kapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt EK Sum innsk. EK Egenkapital Årets endring i egenkapital: - Egenkapital Oppjent egenkapital Sum opptj. Annen EK EK Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital Note 12 Offentlige tilskudd Konsernet mottar årlig støtte fra SIVA og Sør-Trøndelag Fylkeskommune for drift av inkubatorer. Det er i 2013 også mottatt offentlig støtte i form av skattefunn. Offentlige tilskudd regnskapsføres mot den inntekt tilskuddet er ment å øke. Note 13 Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med kr Virksomhetsrapport Leiv eiriksson nyskaping 2013

15 revisors beretning Virksomhetsrapport LeiV eiriksson nyskaping

16 Postboks 1262 Sluppen 7462 Trondheim Tlf

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge ÅRSBERETNING 2007 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2010

Styrets årsberetning og regnskap 2010 Styrets årsberetning og regnskap 2010 samarbeid inspirasjon resultat innsats kompetanse Der gode idéer blir til lønnsomme bedrifter Styrets årsberetning 2010 Forskningsparken i Oslo har i 2010 valgt å

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer