Møtereferat Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat Dato: 10.03.2014"

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arealavdelingen Møtereferat Dato: Oppstartkonferanse reguleringsendring del av Hjelseng gård gnr. 95/1, bryggerivirksomhet i gårdsbebyggelsen. Møtetid: Møtested: Møterom Steinvikholm, Stjørdal Rådhus Møtedato: Mandag den Sak: 2014/ Referent: Til stede: Firma / Forslagsstiller / Stjørdal kommune - SK Forslagstiller Stjørdal bryggeri Arcideco. Konsulent forslagsst. Prosjektutvikling Midt Norge Konsulent forslagst. SK Navn Ola Hjelseng Halvard Andresen John Gunner Minde Hans Helgesen e-post Forfall: Firma / Forslagsstiller / Stjørdal kommune - SK Navn e-post Sak nr Beskrivelse OK Merknad /Mangel / Følges opp 1. Formål med planen planens innhold Planskissen legger opp til en endring av funksjoner i tunet B6, fra kombinert bolig og kontorvirksomhet i gjeldende reguleringsplan til en kombinasjon med et sannsynligvis redusert antall leiligheter i våningshus/ evt. mastu og i de nye «driftsbygningene», en mindre bryggerivirksomhet, delvis knyttet opp til gårdsmuseum, komplettert med noe serveringsvirksomhet/aktivitet i tunet. Gir en funksjonsblanding. Styrker samtidig tundannelse og bevaring av denne. Tiltakshaver vurderer boliginnslaget i tunet, og som en del av dette også område B5. Gjeldende plan sier maks 4 enheter i tunet (Våningshus og Mastu?)

2 2. Plantype o Detaljert reguleringsplan Ut fra funksjons og formålsendringer o Områdeplan o Mindre vesentlig reguleringsendring o Evt.politisk forespørselssak 3. Planstatus i området og premisser Samsvar kommuneplanens arealdel? Gjeldende kommunedelplans arealdel av viser bolig. Ny (ikke endelig vedtatt plan pr dato) fra 2013/2014 viser samme hovedfunksjon Gjeldende reguleringsplan/annet pågående planarbeid? Gjeldende reguleringsplan viser blandet formål bolig/ kontor Ja Privat plan. Partene er enig om at ordinær reguleringsendring er egnet form ved en planendring Plan ID 1-199A og dato Denne avløste opprinnelig plan Krav om planprogram/ku? Nei Vurdert av SK Kommunale vedtak/retningslinjer som berører planen? Langs utbyggings aksen for boliger. Rikspolitiske retningslinjer? OK Ingen spesielle i forhold til beskrevet endring Utbyggingsavtale? Nei Synes ikke aktuelt. Utbygger må sjekke påslipp VA fra bryggerivirksomhet. 4. Samråd & medvirkning - Annonsering (digitalt og avis innhold jfr PBL) - Parter/adresseliste - Evt. planprogram Utbygger vurderer planavgrensning mot bolig ut fra nye funksjoner som velges i tunet før annonsering av oppstart. Oppstartannonse sendes også SK for publisering på hjemmesiden.partsoversikt/ inkl gjenboere kan fås hos kommunen. Avholdt nabomøte. Ref. vil være en del av Side 2

3 planbeskrivelsen Ikke planprogram 5. Sjekkliste planens innhold og konsekvenser FUNKSJON OG UTFORMING Egnethet (hovedformålets lokaliseringskriterier ift. tomtens plassering og beskaffenhet) Arrondering (arealenes hensiktsmessighet mht form og innbyrdes plassering) Utnytting (utbyggingsprinsipper uttrykt som grad av utnytting m/høyde - og avstandskrav) Ingen endringer mhp på bygninger, volum og plassering i forhold til gjeldende plan. En eller to avkjørsler, kan om ønskelig prøves overfor SVV på forhånd, eller gjennom utlegging til off. høring Buffer/ parkbelte mellom tun/ næringsvirksomhet. Mulige interesse-konflikter mhp åpningstid/ brukstid og omfang, nå og evt. senere skal være tema i plan og planbeskrivelse. TEKNISK INFRASTRUKTUR Trafikk, parkering og kollektivtilbud Veg og gateutforming (herunder gang og sykkelveg) Vann og avløp GRØNN INFRASTRUKTUR Friluftsområder (herunder turstier/grønne korridorer) Offentlige friområder(herunder parker og idretts og badeanlegg) Fellesarealer for lek og uteopphold SOSIAL INFRASTRUKTUR Barnehager Skoler Omsorgsanlegg (herunder eldrehjem, sykehjem og andre boligsosiale tiltak) Tyngre transport, behov for utvidet gateprofil? Regulert lekeplass FL2, flytting inn mot B4 ut fra ny områdefunksjoner? Nye grøntsoner/ funksjonsskiller må vurderes ut fra valgte funksjoner i tunet Synes ikke relevant for endringsforespørsel Side 3

4 RISIKO OG SÅRBARHET Naturbasert sårbarhet (herunder rasfare, flomfare, havstigning og jordstråling) Virksomhetsbasert sårbarhet (herunder trafikksikkerhet, brannfare, forurensing og stråling) Infrastrukturell sårbarhet (herunder energiforsyning, VVA, telekommunikasjon og terminaler) VERN OG BEVARING Naturvern (herunder biologisk mangfold, kulturlandskap, vassdragsvern, viltlokaliteter) Jordvern Kulturminner (herunder automatisk vernede kulturminner og nyere tids kulturminner) HELSE, KLIMA OG MILJØ Universell utforming Vind Sol og skygge Støy Avfallshåndtering ENERGI Energitilførsel (herunder strøm og fjernvarme) Energiøkonomisering (ENØK-tiltak) 6. Framdrift (skisse til framdrift ikke forpliktende) Evt. samtidig byggesak? Ønskes samkjørt mot bryggerietableringen Innlevert materiell: 1.gangsbehandling: Så langt ser en ikke at endrede funksjoner i tunet fra kontor til et lite bryggeri mm medfører endringer i forhold til ROS Bygningskulturverdier i tunet (i forhold til tidligere godkjent regulering) forutsettes opprettholdt, og helst styrket/ viderutviklet Ny virksomhet er opplyst å ikke generere lukt, produksjons- eller arrangementsstøy Vil tidsrom-begrensinger etc. for aktivitet i reg.best. være et nyttig virkemiddel? Utenfor konsesjonsområde fjernvarme Avklar evt. mulig samkjøring med byggesak etter avsluttet høring, forutsetter rimelig konsensus ved utlegging Antar April14 (min 6 mnd. til ferdig vedtatt plan). 6 ukers høringsperiode: 2..gangsbehandling: Kommunestyret: Tidligst i Oktober Krav til levert materiell Annonse ved planoppstart skal sendes for utlegging på kommunens hjemmeside. Plangrense/planomriss på sosi-format sendes til geodata, epost: Digitalt planomriss (SOSI) leveres samtidig med annonsering oppstart Side 4

5 Oversendt planforslag skal inneholde oversendelsesbrev, plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser. I tillegg skal kopi av mottatte merknader samt varsel om oppstart følge med. Nødvendig materiell mhp f.eks støyberegninger, illustrasjoner med mer skal følge med. Planbestemmelser og planbeskrivelse skal leveres i MS Word. Digitalt plankart leveres ihht SOSI-standard (nasjonal norm). 8. Forbehold Verken oppstartsmøte eller referat gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Nye momenter og krav vil kunne fremkomme som en del av planprosessen og politisk behandling og avklaringer i dette møtet må tas med forbehold. Med hilsen Overingeniør Tlf Side 5

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

OPPSTARTMØTE FØR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER - KRAV TIL FORBEREDELSE

OPPSTARTMØTE FØR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER - KRAV TIL FORBEREDELSE OPPSTARTMØTE FØR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER - KRAV TIL FORBEREDELSE Innledning Før detaljreguleringer varsles skal det avholdes oppstartsmøter jfr. pbl 12-8 En bestilling av oppstartsmøte bør inneholde

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I Nr 72.012 BYGGESAKER

SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I Nr 72.012 BYGGESAKER SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I Nr 72.012 BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene kreve gjennomføring

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer