Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8"

Transkript

1 til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8 Valgkomiteens arbeid På Borregaards hjemmeside er det egen informasjon om valgkomiteen, dens mandat samt kontaktinformasjon for innspill til komiteens arbeid. I tillegg er det på hjemmesiden en egen informasjonsside om generalforsamlingen 2015 med informasjon om valgene og kontaktmulighet til valgkomiteen. Valgkomiteen har siden forrige generalforsamling foretatt en grundig vurdering av styret og dets medlemmer ved gjennomgang av styrets egen evaluering og ved individuelle samtaler med styrets leder og de øvrige aksjonær- og ansattevalgte styremedlemmene. Det har også vært dialog med selskapets administrasjon og eget møte med administrerende direktør for å få en forståelse av styrets kompetansebehov. Det har blitt sendt eget brev til de 20 største aksjonærene med informasjon om komiteens arbeid og mulighet for kontakt og innspill til komiteen. Etter dette har det vært samtaler og møter med en rekke aksjonærer. Dette har gitt valgkomiteen verdifulle innspill til sine vurderinger. Komiteen har siden generalforsamlingen 2014 hatt fem møter. Komiteens beslutninger om forslag på kandidater til styret og honorarsatser har vært enstemmig. Informasjon om de foreslåtte medlemmene til styret finnes som vedlegg til innstillingen. Medlemmer til styret Valgkomiteens vurdering er at dagens styre har en god og relevant sammensetning i samsvar med selskapets behov og de kravene som framkommer i selskapets instruks for valgkomiteen. Av dagens fem aksjonærvalgte styremedlemmer har to flere års erfaring fra Borregaards styre før børsnoteringen i To medlemmer kom med ved børsnoteringen i oktober 2012 og ett medlem ble valgt inn ved generalforsamlingen i april Det har vært godt frammøte til møtene. Valgkomiteen har også drøftet antall medlemmer i styret. Det er valgkomiteens vurdering at slik situasjonen nå er, har dagens styre tilstrekkelig bredde og kompetanse og at det derfor ikke er behov for å endre antall styremedlemmer. Borregaard driver en kompleks virksomhet som det tar tid å få innsikt i og forståelse av. Det er derfor fortsatt ønskelig med kontinuitet blant styrets medlemmer. Valgkomiteen vil ut fra en samlet vurdering foreslå gjenvalg av samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer. I samsvar med avtale og etablert praksis, har en representant for de ansatte gitt sin vurdering i tilknytning til forslaget på styreleder. Valgkomiteen vil blant styrets medlemmer foreslå Jan A. Oksum som styreleder. I samsvar med tidligere praksis foreslås en funksjonstid på ett år, fram til neste ordinære generalforsamling. Side 1 av 6

2 Forslag til vedtak - styremedlemmer 1. Valgkomiteen foreslår som styremedlemmer: i. Jan A. Oksum gjenvalg ii. Terje Andersen gjenvalg iii. Jan Erik Korssjøen gjenvalg iv. Kristine Ryssdal gjenvalg v. Ragnhild Wiborg gjenvalg 2. Valgkomiteen foreslår at Jan A. Oksum velges som styreleder 3. Funksjonstiden foreslås til ett år, fram til neste ordinære generalforsamling. Medlemmer til Valgkomiteen Valgkomiteen ble valgt på generalforsamlingen 2014 med funksjonstid på to år. Valgkomiteen er derfor ikke på valg før ved ordinær generalforsamling Side 2 av 6

3 Honorar for styre og valgkomite Valgkomiteen har i sitt arbeid med honorarer tatt utgangspunkt i en grundig gjennomgang av sammenlignbare selskapers honorarnivå for styreverv og valgkomite. Valgkomiteen mener dagens honorarnivå har vært på nivå med sammenlignbare børsnoterte selskaper i Norge, og vil foreslå at honorarsatsene fram til generalforsamlingen 2016 justeres innen en ramme på ca 3 %. Komiteen mener dermed at framlagte forslag gir uttrykk for et honorarnivå som er konkurransedyktig, men ikke ledende, og som samsvarer med ansvarsforhold, kompetansekrav og arbeidsmengde. Forslag til vedtak - Honorarsatser Følgende honorarsatser gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2015 fram til neste ordinære generalforsamling i 2016: Styreleder: kr pr år Styremedlem*: kr pr år Observatør (ansattevalgt) **: kr pr år Varamedlem for observatør ***: 6400 kr pr møte Leder i revisjonsutvalget: kr pr år Medlem i revisjonsutvalget*: kr pr år Leder i kompensasjonsutvalget: kr pr år Medlem i kompensasjonsutvalget *: kr pr år Leder i valgkomiteen: kr pr år kr pr møte ut over 4 møter Medlem i valgkomiteen: kr pr år kr pr møte ut over 4 møter * Honorar for ansattevalgt styremedlem dekker også deltakelse i styreutvalgene. ** Observatør er også fast varamedlem for ansattevalgt styremedlem og honorar for observatør dekker også eventuell funksjon som møtende styremedlem. *** Den samme honorarsatsen legges også til grunn i en situasjon hvor et varamedlem for observatør møter som styremedlem fordi både ansattevalgt styremedlem og observatør har forfall. Det anbefales at honorarene utbetales i rater gjennom perioden. Oslo/Sarpsborg Terje Venold, leder Mimi Berdal John Ove Ottestad Side 3 av 6

4 Vedlegg til for valg av styremedlemmer Styret Jan Anders Oksum Født 1950 Norsk statsborger Utdanning: Sivilingeniør (Master) i kjemi-teknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Yrkeskarriere: Oksum har mer enn 30 års erfaring fra treforedlingsindustrien. Etter at han begynte i Norske Skogindustrier ASA i 1979, har Oksum hatt ulike stillinger, blant annet som forskningsdirektør, fabrikksjef og visekonsernsjef med ansvar for strategi og forretningsutvikling. Han var konsernsjef i selskapet fra 2004 til Han har også vært forskningsassistent ved Papirindustriens forskningsinstitutt i Oslo. Styreverv og lederstillinger siste fem år: Chemring Nobel AS (styremedlem), Norconsult Holding AS (styreleder) og Norconsult AS (styreleder). Oksum har også hatt posisjoner i Nuclear Protection Products AS (styreleder og administrerende direktør), Sødra Cell AB (styremedlem), Holmen, Gulliksen & Co AS (styreleder), Hafslund Pellets Holding AS (styremedlem), Biowood Norway AS (styreleder) og Estate Media AS (styreleder). Oksum har vært styremedlem i Borregaard Industries Limited siden 2007, og styreleder i Borregaard ASA siden selskapet ble børsnotert i Han har deltatt i åtte av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Oksum har (gjennom kontrollert selskap) 8000 aksjer i Borregaard ASA. Terje Andersen Født 1958 Norsk statsborger Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Yrkeskarriere: Terje Andersen er konserndirektør i Orkla ASA og leder (CEO) for Orkla Investments. Siden 1989 har Andersen hatt ulike stillinger i Orkla-konsernet, blant annet som økonomi-/finansdirektør (CFO) i Orkla ASA, økonomidirektør i Lilleborg AS og økonomidirektør i Orkla Brands. Før han begynte i Orkla-konsernet, hadde Andersen erfaring fra Nevi Finans AS og som seniorkonsulent/manager i Deloitte Touche. Styreverv og lederstillinger siste fem år: Orkla Energi AS (styreleder), Sarpsfoss Ltd (styreleder), Industriinvesteringer AS (styreleder), Sapa AB (styremedlem), Jotun AS (styremedlem), Gränges AB (styremedlem), Orkla Eiendom (styremedlem) and Orkla Shared Services AS (styremedlem). Andersen har også vært styremedlem i Elkem AS og Elkem Solar AS. Andersen har vært styremedlem/styreleder i Borregaard Industries Limited siden 2005, og styremedlem i Borregaard ASA siden Han har deltatt i åtte av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Andersen har aksjer i Borregaard ASA. Side 4 av 6

5 Jan Erik Korssjøen Født 1948 Norsk statsborger Utdanning: Sivilingeniør (Master) i maskinteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Yrkeskarriere: Korssjøen er i dag seniorrådgiver ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Korssjøen var konsernsjef i Kongsberg Gruppen fra , og har tidligere hatt en rekke topplederstillinger i Kongsberg-industrien. Styreverv og lederstillinger siste fem år: Cermaq ASA (styremedlem), Aerospace Industrial Maintenance Norway Sf (styreleder), Kongsberg Utvikling AS (styreleder), EcoSubsea AS (styreleder) Plan Norway (styreleder), Oslofjordfondet (styremedlem), Nammo AS (styreleder) og KKP Eiendom AS (styreleder). Korssjøen har også hatt posisjoner i Telenor ASA (leder av bedriftsforsamlingen) og SINTEF (styreleder). Korssjøen har vært styremedlem i Borregaard ASA siden selskapet ble børsnotert 18. oktober Han har deltatt i åtte av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Korssjøen har 0 aksjer i Borregaard ASA. Kristine Ryssdal Født 1960 Norsk statsborger Utdanning: Cand. jur. fra Universitetet i Oslo og Master of Laws fra London School of Economics. Yrkeskarriere: Ryssdal har vært i Statoil ASA siden 2012, der hun arbeider som juridisk direktør (VP Legal). Før hun begynte i Statoil, har Ryssdal hatt ulike stillinger, bl.a. konserndirektør og juridisk direktør i Renewable Energy Corporation ASA, advokat ved Riksadvokatens kontor, advokat i Norsk Hydro ASA og seniorrådgiver for kommersielle og juridiske saker i Norsk Hydro Canada Oil & Gas Inc. Styreverv og lederstillinger siste fem år: REC Wafer Norway AS (styremedlem), REC Solar AS (styremedlem), REC Silicon AS (styremedlem) og Kommunalbanken (medlem av revisjonsutvalget). Ryssdal har vært styremedlem i Borregaard ASA siden selskapet ble børsnotert 18. oktober Hun har deltatt i sju av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Ryssdal har 0 aksjer i Borregaard ASA. Ragnhild Wiborg Født 1961 Svensk statsborger Utdanning: Masterstudier i makroøkonomi ved Fundacao Getulio Vargas, Sao Paulo, B.Sc. i økonomi, master i International Business ved Handelshögskolan i Stockholm og studier i fransk, fransk politikk og fransk historie ved Sorbonne Universitet i Paris. Yrkeskarriere: Wiborg er administrerende direktør for Wiborg kapitalförvaltning i Stockholm/Oslo. Hun har vært partner, eier og porteføljeforvalter i Wiborg Kapitalförvaltning siden Hun har hatt ledende posisjoner i en rekke finansinstitusjoner/-selskaper, som Odin Forvaltning (investeringsdirektør & porteføljeforvalter), Pareto Securities (aksjesalg og analyse), Sundal & Collier (aksjesalg og analyse), Carl Kierulf & Co, Oslo og innenfor Corporate Finance i First National Bank of Chicago (nå JPMorgan). Styreverv og lederstillinger siste fem år: IM Skaugen (styremedlem), REC Silicon (styremedlem og leder av revisjonsutvalget), EAM Solar (styreleder), Gränges AB(Sverige) og Sevan Drilling. Tidligere aksjonærvalgt medlem av valgkomiteen i flere børsnoterte selskaper, som Scandinavian Airline Systems, Kværner, Prosafe og Cermaq. Wiborg har vært medlem av The European Investor Working Group (utpekt av Centre for European Policy Studies og CFA Institute). Side 5 av 6

6 Wiborg har vært styremedlem i Borregaard ASA siden april Hun har deltatt i åtte av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Wiborg har 0 aksjer i Borregaard ASA. Side 6 av 6

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner

Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner Rapport fra Eierstyringsutvalget Avgitt til styret i Norsk Landbrukssamvirke januar 2011 Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets

Detaljer

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011 KLP har nok en gang gjort opp status etter årets generalforsamlingssesong og gjennomgått

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt den 18. mai 2009 kl 15.30 i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35 C, 7044 Trondheim. Generalforsamlingen ble

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte.

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte. Styreinstruks Scana Industrier ASA 1. Formålet med styrets arbeid Styrets forvaltning og tilsynsansvar er regulert i Lov om allmennaksjeselskaper (allmenn-aksjeloven) 6-12 og 6-13. Styret har også ansvar

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Oktober 2013 «Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland» er

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Statoil ASA DAGSORDEN INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. mai 2014, kl. 17.00 i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Til aksjonærene i NTS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Onsdag 13. mai

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer