Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART"

Transkript

1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M. FL., KOKSTADVEGEN 54 Arealplan-ID 1201_ Saksnummer Utarbeidet av Ard arealplan as Datert/Revidert Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Nina A. og Tom Glenjen Storrinden Søreidgrend Området med skog og «fjell» er lekeområde for barna i nærområdet samt en sikker «snarveg» for beboere i området sin tilkomst til bussholdeplass. Privatbilisme til næringsområdene på Kokstad har vært et økende problem de siste årene. Dette har ført til at de to overgangsfeltene i Kokstadvegen ansees som «farlige». «Snarvegen» gjennom skogen ved Kokstadvegen 54 har derfor vært et svært godt alternativ til manglende sikring av gangfelt. TG har ni konkrete spørsmål til oppstartsmeldingen: - Hva er formålet med reguleringsplanen? - Hvilken næring/firma skal inn på dette området etter ferdigstilling av planområdet? Når forventes det at arbeidet på planområdet vil starte? - Hvor lenge skal anleggs- og byggeperioden vare? - Skal det sprenges på planområdet? - Når på døgnet skal det arbeides på området? - Hvordan vil området sikres under anleggs- og byggeperioden? - Vil det tilbys støyvern mot anleggsområdet? - Hvordan vil det i og etter anleggs- og byggeperioden tilrettelegges for sikker vei til busstopp for beboerne i området? Barn og unges interesser er vurdert og lagt vekt på i planarbeidet. I gjeldende reguleringsplan for Kokstadvegen er kollektivholdeplassen flyttet lenger nord, slik at tilkomst fra boligområdet nord for Kokstadvegen 54 vil få en sikrere tilkomst til holdeplassen. Tilkomst til holdeplassen sikret med fortau i likhet med gjeldende reguleringsplan for Kokstadvegen. Det er ikke mulig å si noe om hvilken næring/firma som skal inn i et område i en reguleringsplan. Reguleringsplanen åpner Forretning, kontor og industri innenfor planområdet. Det er ikke mulig å si noe om når arbeid innenfor planområdet vil starte. Det er ikke mulig å si noe om hvor lenge anleggs- og byggeperioden vil vare, om/når det blir aktuelt å sprenge innenfor planområdet eller når på døgnet arbeid vil pågå, men det er presisert i planbestemmelsene at gjeldende støyforskrifter skal følges også i anleggsperioden, jf

2 Statens vegvesen (SVV) i brev av SVV anbefaler at planarbeidet for dette delområdet av I/K/L17 blir satt på vent til områdeplan er vedtatt. Med bakgrunn i SVV sine interesser er det særlig tilrettelegging for gange, sykkel og kollektivtrafikk som bør avklares i en områderegulering. En slik tilrettelegging vil blant annet kreve utvidet vegareal langs dagens veg og den vil kreve sanering av avkjørsler for bedring av trafikksikkerheten. Detaljregulering av et mindre område kan binde arealbruken på en uheldig måte. Areal regulert til offentlig trafikkformål i gjeldende reguleringsplan fro fv 173 Kokstadvegen (PlanID: ) må sikres for vegformål. Tilrettelegging for sykkel er ikke god nok i gjeldende reguleringsplan. Kokstadvegen er vist som bydelsrute for sykkel i sykkelstrategien for Bergen. Langs slike ruter bør gående og syklende ha separate vegtilbud. Det er behov for mer areal til sykkelformål i området. Avkjørsel til eiendommene Kokstadvegen 52 og 54 bør samles til en felles avkjørsel. Området bør ses i sammenheng med næringsområdet I/K/L11 i vest. Avkjørsler må dimensjoneres i tråd med håndbok 017 og 363. kanalisering av krysset med fylkesveien må vurderes med bakgrunn i forventet trafikkmengde. SVV krever at avkjørsel må oppgraderes før nye utbyggingstiltak i området kan tas i bruk. Reguleringsplanen må inneholde krav om at en byggteknisk plan for avkjørselen skal være godkjent av statens vegvesen før det kan gis byggetillatelse for oppgradering. Områdeplanen for områderegulering for Liland, Øvre Brikeland, del av gnr 111, 114, 34 m.fl. plannr Kokstad øst var planlagt lagt ut til offentlig ettersyn før sommeren 2013, den ble lagt ut i februar 2014 og er ikke ferdigstilt i skrivende stund. Ikke tatt til etterretning Reguleringsplanen følger reguleringsplan for fv 173 Kokstadvegen (PlanID: ). Reguleringsplan for fv 173 Kokstadvegen (PlanID: ) legger opp til gang og sykkelveg langs Kokstadvegens østlige side forbi planområdet. Både terreng og eksisterende utbygging bygger opp under at det er på denne siden av Kokstadvegen plassering av areal for myke trafikanter er mest tjenlig. Ikke tatt til etterretning Å samle avkjørsler til Kokstadvegen 52 og 54 er ikke mulig grunnet for stor høydeforskjell mellom Kokstadvegen og de aktuelle arealene i grenseskillet mellom de to tomtene. Det er en høydeforskjell her på flere meter, noe som vil medføre at store areal vil gå med til en eventuell. Det er ca. 100 meter mellom de to aktuelle avkjørslene og området er svært oversiktlig. Med en forventet ÅDT på rundt 2000 totalt inn til planområdet og en ÅDT på 7800 langs hovedveg er vurdert å ikke være nødvendig med kanalisering av krysset. Ikke tatt til etterretning Det er satt rekkefølgekrav om at avkjørsel skal oppgraderes før nye tiltak kan tas i bruk, jf Det er satt rekkefølgekrav om at avkjørsel skal ha godkjent byggteknisk plan før tillatelse til tiltak, jf Side2

3 Side3 Fylkesmannen i Hordaland (FM) i e-post av Forsvarsbygg (FB) i e-post av Planarbeidet bør legge byggegrense på 30 meter fra fylkesvegen til grunn. Fordi avkjørselen i fremtiden kan komme til å betjene I/K/L11 bør byggegrensen rundt denne utvides noe. SVV anbefaler at vegsystemet internt i planområdet blir utformet på en trafikksikker måte. FM minner om at konsekvensene reguleringsplanen har for endret arealbruk skal vurderes i forhold til naturmangfoldet og at det må komme tydelig frem i planarbeidet, jf. Naturmangfaldslova ROS-analysen må benytte akseptkriterier som er i tråd med byggteknisk forskrift (TEK10). Analysen må se på risiko både innenfor og utenfor planområdet som kan påvirke tiltaket, og eventuelt endre risiko som følge av tiltaket. FM vil særlig påpeke at kommunen holder på med overordnet planlegging i området, detaljregulering av mindre felt bør avvente kommunen sin mer helhetlige planlegging. Forsvarsdepartementet v FB har ingen særskilte merknader til planforslaget slik det foreligger ved oppstart. FB ber likevel om å bli holdt orientert om utviklingen i den videre planprosessen. Å legge tilkomst til I/K/L11 gjennom denne delen av Kokstadvegen vil ikke være formålstjenlig. Dette er det området langs med Kokstadvegen som ligger nærmest opp mot eksisterende boligområder og det finnes flere andre aktuelle areal som kan benyttes som tilkomstvei for det fremtidige store næringsområdet i vest. Tilkomst til I/K/L11 gjennom Kokstaddalen og Kokstadflaten vil være mindre belastende for nærmiljøet enn Kokstadvegen 54. Det er ikke lagt opp til et eget vegsystem innenfor planområdet. Planområdet er lite av størrelse og kjørearealet er lagt innenfor PP1. Reguleringsplanen fortetter et mindre næringsområde og gjør få endringer på eksisterende arealbruk. Det er gjort vurderinger ift. Naturmangfaldslova ROS-analysen benytter akseptkriterier som er i tråd med byggteknisk forskrift (TEK10). Analysen ser på risiko både innenfor og utenfor planområdet som kan påvirke tiltaket, og eventuelt andre risiko som følge av tiltaket. Områdeplanen for Liland og Birkeland øvre i 2009 (ID: ) ble lagt ut på høring i februar 2014 og er i skrivende stund ikke ferdigstilt. Det var tidligere forespeilet at denne ville legges ut til offentlig ettersyn før sommeren Reguleringsplanen er i hovedsak i tråd med den informasjonen om områdereguleringen som er gjort tilgjengelig for plankonsulent.

4 Side4 Hordaland fylkeskommune Regionalavdelingen (HFK) i brev av BKK i brev av HFK ønsker at det blir lagt særlig vekt på areal- og transport, næringsutvikling og senterstruktur og handel i det videre planarbeidet. Det er ingen kjente automatisk fredede kulturminner i planområdet. HFK har vurdert planområdet å ha mindre potensiale for nye funn og har ikke merknader til planarbeidet på nåværende tidspunkt i planprosessen. Det er ingen kjente nyere tids kulturminner i HFK sine arkiv. Planområdet kan likevel ha kulturminnespor og HFK ber om at eventuelle kulturminneverdier blir dokumentert i planprosessen. BKK viser til at lavspenningskabler innenfor planområdet må tas hensyn til. BKK gjør spesielt oppmerksom på at 300 kv ledning Fana Litlesotra krysser like utenfor planområdet. Kraftledningens klausuleringsbelte slår delvis inn over arealene som skal reguleres. Ledningen gir et byggeforbudsbelte på 65 meter, 32,5 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen. Innenfor dette klausuleringsbeltet kan det kun gis tillatelse til å sette opp mindre viktige bygninger (maks 50 m 2 ) der folk kun skal oppholde seg i korte perioder. Spenningsnivået for ledningsanlegget må ikke påføres i plankartet. Ved eventuell ny utbygging på tomten kan det bli nødvendig å avsette plass for en ny nettstasjon med tilhørende kabelgrøfter. Eventuelle krav om flytting/omlegging av eksisterende forsyningsanlegg innenfor planområdet må meldes inn til BKK Nett i god tid før omlegging må være utført. Nye bygg innenfor planområdet er plassert minst 32,5 meter fra høyspenningslinjens senterlinje. Det er satt inn hensynssone H370 Høyspenningsanlegg og det er sikret i planens bestemmelser at det ikke er tillatt med aktivitet som fører til varig opphold innenfor H370. Samtidig er det gitt rom for at det kan søkes om oppføring av mindre viktige bygninger (maksimalt 50 m2) der folk kun skal oppholde seg i korte perioder. Det er sikret areal for nettstasjon dersom det blir nødvendig.

5 Byantikvaren (BYA) i e-post av Bergen brannvesen (BB) i brev av Trafikketaten (TE) i brev av Etat for plan og geodata (EPG) i e-post av Bergen kommune setter krav om dokumentasjon av kulturminnemiljø og -strukturer i forbindelse med alle plansaker, både offentlige og private. BYA kan ikke se at det eksisterer nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Bebyggelsen innenfor planområdet er fra 1981 og har ingen verneverdi. BYA har ingen merknader til varslet planarbeid. BB forutsetter brukbar tilgjengelighet til og i byggene. Slik tilgjengelighet inkluderer stigningsforhold. BB viser til dokumentet «Brannredningsarealer». BB viser til VA-norm og «Krav til uttak for slokkevann i Bergen kommune» som skal danne grunnlag for planlegging av plassering av slokkevann. TE viser til at planområdet har sin adkomst til Kokstadvegen som er fylkesveg. TE kan ikke se at kommunale vegområder blir berørt og har ingen merknader til planarbeidet. EPG gjør oppmerksom på at gnr. 34 bnr. 353 inngår i pågående områdereguleringsplan for Liland, Øvre Birkeland, del av gnr. 111, 113, 34 m. fl., plannr Kokstad øst. Videre pågår det planarbeid for tilgrensende område, plannr , Kokstad vest og Storrinden. Planområdet er relativt flatt og har god tilkomst. Va-rammeplan er utarbeidet i forbindelse med utarbeidingen av reguleringsplanen. VA-rammeplan er godkjent av VA-etaten i Bergen kommune. Planene ble lagt ut på offentlig ettersyn i januar Ferdigstillingen av områdeplanene trekker ut i tid og det er viktig for tiltakshaver å få en avklaring på den potensielle arealbruken innenfor planområdet. Konsulent har på vegne av tiltakshaver kommet med merknad til begge områdeplanene da de lå ute til offentlig ettersyn. Side5

6 VA- etaten (VA) i e-post av Grønn etat (GE) i e-post av I forbindelse med planarbeidet for Kokstad vest har kommunen fått innspill fra Skifte om at deler av gnr. 111 bnr. 83 Lonemyra reguleres til næringsformål. Planprosessen må avklare om dette er mulig, men eventuell regulering på denne tomten vil kreve vegadkomst fra Kokstadvegen, delvis over gnr. 34, bnr. 353 og delvis over gnr. 34, bnr. 2. EPG anbefaler derfor at planarbeidet for gnr. 34 bnr. 353 avventer områdereguleringsplanene for Kokstad øst og Kokstad vest. Begge planene vil sannsynligvis legges ut på høring før sommeren Vannet i området ledes fra Kismul vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig vannledningsnett i området er normalt maks 120 moh. Avløpet i området føres til Flesland kommunale avløpsrenseanlegg. Eksisterende bygning er tilknyttet offentlig vann og avløp. VA-rammeplan skal utarbeides parallelt med reguleringsarbeidet. Reguleringsbestemmelsene må stille krav om av VA rammeplan skal legges til grunn for detaljprosjektering. Overvannet skal håndteres lokalt ved hjelp av infiltrasjon og fordrøyning, jf. VA-norm for Bergen kommune. Flomveger skal dimensjoneres for å kunne ta unna all avrenning fra hele nedbørsfeltet og dimensjoneres etter VA-norm for Bergen kommune og TEK10. Avløpsvann som kan inneholde bensin, olje m.m. skal føres inn på nettet via oljeutskiller. Eventuelt fettholdig avløpsvann skal føres inn på nettet via fettutskiller. GE har ikke merknader til at det tilrettelegges for næringsvirksomhet innenfor de deler av planområdet som i dag består av næringsbygg og parkeringsdekke. Nord for etablert virksomhet er det en høyde med barskog på høy bonitet og Storrinden er vurdert å ha sterke brukerinteresser for friluftsliv. GE mener høydedraget VA-rammeplan er utarbeidet og godkjent av VA-etaten i Bergen kommune. Overflatevann skal håndteres lokalt ved hjelp av infiltrasjon og fordrøyning, dette samt flomveger er skissert i VA-rammeplan. Det er ikke planlagt aktivitet på tomten som tilsvarer at en skulle få denne type utfordringer. Høydedraget i nord blir delvis bevart. For å utnytte næringsarealet formålstjenlig har det vært nødvendig å ta i bruk den vestlige høyden nord i planområdet. Denne delen av høydedraget ligger lengst vekk fra boligområdet i Storrinden og reguleringsplanen tar fremdeles vare på den grønne korridoren inn mot friluftslivarealene i Storrinden. Side6

7 nord i planområdet må ivaretas som en naturlig buffer mot boligområdet i nordøst og at store terrengskjæringer i høydedraget må unngås. Side7

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag 17.06.15 1. Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer