Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013"

Transkript

1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de ulike enheter. I tråd med dette foreslo avdeling for FFS, ved kvalitetsrådgiver, å innføre månedlige kvalitetsrapporter. Dette er 4. utgave, utarbeidet av foretakets kvalitetsrådgivere. 2.0 Datagrunnlag Vi gjør oppmerksom på at datagrunnlag for foreløpige månedlige ventelistetall er hentet fra Helsedirektoratets rapportgenerator. Dette er en kube som viser detaljert månedlig statistikk, og er oppdatert fra og med januar Hva angår kompletthet mangler det i perioden januar-april 2011 tall fra enheter som ikke var godkjent for rapportering med formatet NPR-melding. Fra og med mai 2011 var alle rapporteringsenheter godkjent for dette formatet og er med i kuben. 3.0 Foreløpige månedlige ventelistetall 3.1 Regional oversikt For å vise utfordringer i Helse Nord, velges det å starte med en regional oversikt. Her gis mulighet til å sammenligne og analysere de ulike måleverdier over perioden Måleverdier Finnmarkssykehuset HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig ventetid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Helgelandssykehuset HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig ventetid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Nordlandssykehuset HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig ventetid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Universitetssykehuset Nord-Norge HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig ventetid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Figur 1: Foreløpige månedlige ventelistetall Helse Nord RHF (Kilde: Helsedirektoratets rapportgenerator) 1

2 Det må nevnes at antall ordinært avviklet tilsvarer kun pasienter hvor henvisning er lukket. Kort oppsummert er det realistisk å sammenligne Finnmarkssykehuset med Helgelandssykehuset, både i forhold til antall ordinært avviklede pasienter og antall nyhenviste. Finnmarkssykehuset har i gjennomsnitt både lengre ventetid, og flere fristbrudd sammenlignet med Helgelandssykehuset. 3.2 Finnmarkssykehuset HF Måleverdier Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2013 Klinikk H. fest Klinikk K. nes Klinikk Psyk. og rus Antall ord. avviklet Gj.s. v.tid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd av Antall ord. avviklet Gj.s. v.tid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd av Antall ord. avviklet Gj.s. v.tid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd av Figur 2: Foreløpige månedlige ventelistetall Finnmarkssykehuset (Kilde: Helsedirektoratets rapportgenerator) Her bemerkes at Klinikk Hammerfest har økt antall avviklede henvisninger, mens Klinikk Kirkenes og Klinikk Psykisk helsevern og Rus har færre, sammenlignet med resultat i november. Alle tre klinikkene har færre nyhenviste sammenlignet med november. Det er færre avviklede fristbrudd ved Klinikk Hammerfest, likt antall ved Klinikk Psykisk helsevern og Rus, og flere ved Klinikk Kirkenes. 4.0 Ventelister Total Gjsn v.tid avviklet Figur 3: Gjennomsnittlig ventetid for alle pas. tatt til helsehjelp i perioden. (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Mål i oppdragsdokument er gjennomsnittelig ventetid på 60 dager. Figur 3 viser en liten nedgang fra 80 dager i oktober til 77 dager i november. Nedgangen fortsetter i desember, og viser en positiv 2

3 Antall dager Antall dager utvikling til kun 68 dager i desember. Dette er totalt for foretaket, nedenfor vises ventetid fordelt per klinikk Gj.snit. ventetid pr. klinikk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjsn v.tid avviklet Klinikk Hammerfest Gjsn v.tid avviklet Klinikk Kirkenes Gjsn v.tid avviklet Psykisk helsevern Figur 4: Gjennomsnittlig ventetid for alle pas. fordelt på klinikker i perioden. (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Alle tre klinikkene har redusert ventetiden siden november. Data her innbefatter både pasienter med- og uten rett til helsehjelp. Nedenfor skisseres med- og uten rett i egne grafer. 120 Foretakets gj.snit. v.tid med og uten rett Gjsn v.tid avviklet as values Uten rett Gjsn v.tid avviklet as values Med rett Figur 5: Gjennomsnittlig ventetid for pas. med og uten rett til helsehjelp.(kilde: Helsedir. rapportgenerator) Fortsatt holder foretaket seg godt under 60 dagers ventetid for pasienter med rett til helsehjelp. Ventetiden for pasienter uten rett til helsehjelp fortsetter å vise nedgang, og det er i desember 20 dager kortere ventetid sammenlignet med oktober. 3

4 4.1 Foretakets rettighetsvurdering I denne rapporten fremlegges tall innenfor fagområdet psykiatri og rus. Her fremstilles resultat fra 1. tertial tertial Resultat for 3. tertial 2013 er ikke ferdigstilt fra Helsedirektoratet. Regional oversikt rett, psykisk helsevern VOP: Figur 6: Regional oversikt rett, psykisk helsevern voksne (Kilde: Ventelistedata Helsedir.) Finnmarkssykehuset, oversikt rett, psykisk helsevern - VOP: Figur 7: Nasjonal oversikt rett, psykisk helsevern voksne (Kilde: Ventelistedata Helsedir.) Innen VOP ligger Finnmarkssykehuset høyt over gjennomsnittet i Helse Nord, angående rettighetsvurdering. Alle tre DPS ligger over gjennomsnittet, og DPS Midt-Finnmark ligger høyest. 4

5 Regional oversikt rett, psykisk helsevern BUP: Figur 8: Regional oversikt rett, psykisk helsevern barn og ungdom (Kilde: Ventelistedata Helsedir.) Finnmarkssykehuset, oversikt rett, psykisk helsevern BUP: Figur 9: Finnmarkssykehuset, oversikt rett, psykisk helsevern barn og ungdom (Kilde: Ventelistedata Helsedir.) I forhold til barn og unge, ligger alle foretakene i Helse Nord rundt 90%. Internt i foretaket foreligger ikke tall for 1. tertial 2013, men 2. tertial viser en ulik vurdering mellom BUP på %. 5

6 Regional oversikt rett, Rus: Figur 10: Regional oversikt rettighetspasienter innen Rus (Kilde: Ventelistedata Helsedir.) Finnmarkssykehuset, oversikt rett, Rus: Figur 11: Finnmarkssykehuset, oversikt rettighetspasienter innen Rus (Kilde: Ventelistedata Helsedir.) Innen fagområdet Rus ligger Finnmarkssykehuset 15% under gjennomsnittet for Helse Nord. Tyngden av rusbehandling i foretaket skjer ved DPS Midt-Finnmark. 6

7 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 5.0 Antall fristbrudd avviklet Finnmarkssykehuset HF, antall fristbrudd avviklet: Figur 12: Fristbrudd Finnmarkssykehuset 201 (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Foretakets resultat for desember viser nok engang reduksjon av fristbrudd siden sist måned. Vi har vist en meget positiv og bra utvikling. Dette tilsvarer 4 % fristbrudd, som tilsvarer beste resultat prosentvis i Velger å legge ved resultat som viser at Finnmarkssykehuset, for andre gang, har færrest fristbrudd i Helse Nord: Finnmarkssykehuset 4% Helgelandssykehuset 4% Nordlandssykehuset 8% UNN 6% Figur 13: Fristbrudd Helse Nord, desember, 2013 (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Antall fristbrudd pr. klinikk Klinikk Hammerfest Ant fristbrudd avviklet Klinikk Kirkenes Ant fristbrudd avviklet Klinikk psykisk helsevern og rus Ant fristbrudd avviklet Figur 14: Fristbrudd pr. klinikk 2013 (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) 7

8 Tiltak som er iverksatt ved Klinikk Hammerfest fortsetter å vise resultater. Klinikken har nå ytterligere redusert fra 27 fristbrudd i november til 8 i desember. Klinikk Kirkenes har økt fra 4 til 11, mens Klinikk psykisk helsevern og rus kopierer resultat i november til også 3 fristbrudd i desember. På oppfordring velger vi å ta med en oversikt som viser hvor fristbrudd er avviklet internt i den enkelte klinikk. Her tas det også med antall ventende fristbrudd, som viser antall pasienter hvor frist allerede er utgått men time er ikke avtalt. Antall ventende fristbrudd vil overføres til antall avviklede fristbrudd, så snart pasienten er avviklet. Klinikk Hammerfest Antall avviklede fristbrudd Antall ventende fristbrudd Alta 6 2 Hammerfest 2 21 Karasjok 0 4 Total: 8 27 Klinikk Kirkenes Kirkenes 11 6 Vadsø 0 2 Total: 11 8 Klinikk Psyk. og Rus Øst 1 2 Midt 2 5 Vest 1 2 Total: 3 9 Figur 15: Lokalisering av avviklede og ventende fristbrudd. (Kilde: NPR) Mer detaljerte tall for Klinikk Psykisk helsevern og Rus kan fremskaffes på forespørsel. Foretaket etterstreber reduksjon av ventende fristbrudd, da dette bidrar til økt gjennomsnittelig ventetid for rettighetspasienter. Gjennomgang av ventende fristbrudd viser at flere skyldes feilregistreringer, og fjernes innen utgangen av januar. 8

9 7.0 Resultat på brukerundersøkelse Psykiatri og Rus: Seksjon PsyRus, fagavdelingen, Helse Nord RHF har utarbeidet en kort sammenfatning av resultatene fra nasjonal brukerundersøkelse TSB, høst Fremstillingen bygger på uttrekk av indikatorer fra undersøkelsen. Utvalget er delt i to. Første del er indikatorer fra behandlingen i avdelingen hvor pasienten er innlagt. Del to inneholder indikatorer som viser hvordan pasientene opplever hvordan det arbeides med tiden etter utskrivelse. Resultatene viser at pasientene opplever disse to behandlingsdimensjonene ulikt, og dette er relativt samsvarende mellom pasienter i Helse Nord og nasjonalt. Del 1 - I behandlingen: Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? Nasjonale resultater 3,9 Helse Nord RHF 3,8 Sigma Nord 4,1 UNN HF 3,9 Nordlandssykehuset HF 3,5 Helgelandssykehuset HF 4,2 Finnmarkssykehuset HF 3,6 Alt i alt er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen tilfredsstillende? Nasjonale resultater 3,8 Helse Nord RHF 3,8 Sigma Nord 3,8 UNN HF 3,8 Nordlandssykehuset HF 3,6 Helgelandssykehuset HF 4 Finnmarkssykehuset HF 3,5 Har du hatt innflytelse på behandlingen din? Nasjonale resultater 3,5 Helse Nord RHF 3,5 Sigma Nord 3,5 UNN HF 3,6 Nordlandssykehuset HF 3,7 Helgelandssykehuset HF 3,6 Finnmarkssykehuset HF 3,1 9

10 Har du følt deg trygg ved institusjonen? Nasjonale resultater 4,2 Helse Nord RHF 4,2 Sigma Nord 4,5 UNN HF 4,3 Nordlandssykehuset HF 3,7 Helgelandssykehuset HF 4,3 Finnmarkssykehuset HF 4 Oppsummert viser undersøkelsen at Finnmarkssykehuset scorer meget lavt på denne delen av undersøkelsen, og har færrest poeng på 2/4 spørsmål. Klinikk for psykisk helsevern og rus oppfordres til videre analyse av bakgrunn for disse resultater. Del 2 - Forberedelse til tiden etter utskrivelse: Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? Nasjonale resultater 3,0 Helse Nord RHF 2,9 Sigma Nord 2,4 UNN HF 3,1 Nordlandssykehuset HF 2,3 Helgelandssykehuset HF 3,4 Finnmarkssykehuset HF 2,4 Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning? Nasjonale resultater 2,8 Helse Nord RHF 2,5 Sigma Nord 2,2 UNN HF 2,8 Nordlandssykehuset HF 1,8 Helgelandssykehuset HF 2,2 Finnmarkssykehuset HF 2,6 10

11 Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling etter utskrivning? Nasjonale resultater 2,9 Helse Nord RHF 3 Sigma Nord 2,3 UNN HF 3,5 Nordlandssykehuset HF 2,2 Helgelandssykehuset HF 2,8 Finnmarkssykehuset HF 2,4 Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? Nasjonale resultater 3,1 Helse Nord RHF 3,1 Sigma Nord 2,7 UNN HF 3,3 Nordlandssykehuset HF 1,8 Helgelandssykehuset HF 3,2 Finnmarkssykehuset HF 3,1 Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med pårørende? Nasjonale resultater 2,7 Helse Nord RHF 2,3 Sigma Nord 2,1 UNN HF 2,2 Nordlandssykehuset HF 2,2 Helgelandssykehuset HF Finnmarkssykehuset HF 2,5 11

12 Hvis du tidligere har vært innlagt, synes du oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende? Ikke i det hele tatt I liten grad Prosentandel I noen I stor grad grad I svært stor grad Nasjonale resultater Helse Nord RHF Sigma Nord UNN HF Oppsummert viser undersøkelsen at Finnmarkssykehuset scorer noe bedre på denne delen av undersøkelsen. Her har foretaket blant annet nest høyeste poeng i forhold til samarbeid med pårørende. 7.0 Pasientsikkerhet Fra 1. januar endrer den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen navn til Pasientsikkerhetsprogrammet. De vil opprettholde målinger og jobbe videre med fokus på tiltakspakker og pasientsikkerhet. Endelig mandat for programmet blir fastsatt i slutten av januar, og dette vil forklares nærmere i kvalitetsrapport for januar. I denne kvalitetsrapporten tas det kun med de innsatsområder som viser endring siden rapport i november. 7.1 Forebygging av trykksår 12

13 Figur 16/17: Registrering av trykksår (Kilde: Pasientsikkerhetskampanjens Extranet) Helse Finnmark kan fortsatt vise til god registrering i extranet, både ved Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest. Klinikk Kirkenes hadde en markering på 80 dager uten trykksår, og fortsetter nå med 135 dager siden sist hendelse. Klinikk Hammerfest hadde sist hendelse og har nå ny rekord med 91 dager uten trykksår. Det oppfordres til å markere dette gode resultatet ved Klinikk Hammerfest. Læringsnettverk er avsluttet, men målinger fortsetter videre i Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter (SVK) 13

14 Figur 18/19: Registrering av SVK. (Kilde: Pasientsikkerhetskampanjens Extranet) Klinikk Hammerfest fortsetter å vise flotte resultater, også innen desember. Tiltakspakke er gjennomført med 100 % ved alle SVK innleggelser. Målinger ved Klinikk Kirkenes viser 100% gjennomførelse i desember. 7.3 Forebygging av overdosedødsfall Finnmarkssykehuset er godt etablert i dette læringsnettverket, med representanter fra Finnmarksklinikken. Finnmarksklinikken er en døgnenhet med 8 sengeplasser. Det er tilknyttet en lege (20%), en psykologspesialist (60%) og fra 1. januar 2014 en psykiater i 50% stilling. Det er totalt 22 stillinger i denne enheten. Gruppen fra Finnmarksklinikken har avlagt statusrapport i desember, men har foreløpig ikke ført inn resultater i Extranet. Gruppen har blant annet følgende plan: 100 % implementering av tiltakspakken for alle pasienter i målgruppen innen 1. mars Tiltakspakken skal redusere risiko for overdosedødsfall blant rusmisbrukere som har vært innlagt. Den skal også bidra til å bygge varige strukturer for pasientsikkerheten på klinikken, og forbedre pasientsikkerhetskulturen. Statusrapporten vil for øvrig i sin helhet bli lagt ut på intranett. 14

15 8.0 Kvalitetsindikatorer Her får du oversikt over utvalgte nasjonale kvalitetsindikatorer. I tidligere rapporter får du oversikt over følgende indikatorer: operasjonsstrykninger, individuell plan barnerehabilitering, epikrisetid somatikk, hyppighet keisersnitt, korridorpasienter og preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd. Det har ikke kommet oppdaterte tall siden sist rapport. I denne rapporten presenteres derfor utvalgte indikatorer fra psykisk helsevern. Epikrisetid psykisk helsevern voksne: Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen sju dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne. 1. tertial tertial 2013 DPS Midt-Finnmark 67,1% 77,0% DPS Øst-Finnmark 72,6% 75,0% DPS Vest-Finnmark 85,2% 60,0% Landet 57,3% 58,5% Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern voksne: Denne indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 30 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern voksne. 1. tertial tertial 2013 DPS Midt-Finnmark 0% 1,3% DPS Øst-Finnmark 0,6% 2,1% DPS Vest-Finnmark 4,4% 3,3% Landet 3,3% 2,9% Henvisning vurdert innen ti dager for barn og unge i psykisk helsevern: Denne indikatoren viser andel henvisninger som er vurdert innen ti arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge. 1. tertial tertial 2013 DPS Midt-Finnmark BUP Karasjok 95,0% DPS Midt-Finnmark PUT 50,0% DPS Øst-Finnmark BUP K.nes 100% DPS Vest-Finnmark BUP H.fest 100% DPS Vest-Finnmark BUP Alta 94,6% Landet 95,6% 15

16 9.0 Status avvikshåndtering i DocMap Avvik skal meldes i DocMap. For å ha et velfungerende avvikssystem, og kultur for å melde avvik, er det viktig at alle avvik blir meldt. Det er og viktig at avvik blir behandlet på en god måte, og lukket så snart som mulig. Dersom avvik ikke blir lukket, kan dette medvirke til at færre melder avvik. Samtidig er det viktig å merke seg at avvik ikke skal lukkes før saken faktisk er lukket. I blant er det nødvendig med lang saksbehandlingstid. Avvik som har stått oppe lenge, trenger derfor ikke være negativt. Tabellene under viser meldte avvik fordelt på klinikker. Alle typer avvik er tatt med. Merk at åpne viser avvik fra den måneden som ikke er lukket enda. Totalt meldte avvik i hver måned er lukket + åpne. Klinikk Hammerfest lukket Klinikk Hammerfest åpne 2013 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Klinikk Kirkenes lukket Klinikk Kirkenes åpne 2013 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Klinikk for Prehosp lukket Klinikk for Prehosp åpne 2013 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Klinikk Psyk. Helsevern og rus Lukket Klinikk Psyk. Helsevern og rus Åpne 2013 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Ok t No v De s 16

17 8.1 Pasienthendelser Pasienthendelser blir meldt inn i DocMap. Hendelser som førte til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade på pasienten blir sendt til Kunnskapssenteret. Disse blir omtalt som 3-3-meldinger. Tabellen under viser antall registrert pasienthendelser, og hvor mange som er sendt til Kunnskapssenteret Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 3-3 lukket åpne* andre lukket andre åpne *Avviket er sendt til Kunnskapssenteret selv om det enda ikke er lukket. Informasjon om 3-3 meldingene publiserer på Helse Finnmark sine hjemmesider: Dokumenter i DocMap Prosedyrer, retningslinjer, skjema og lignende skal ligge i DocMap. Dokumentene skal revideres regelmessig. Det er et etterslep på revisjon av dokumenter. De fleste blir revidert som de skal, men en del blir ikke revidert innen tidsfristen. Særlig problematisk er det for dokumenter som kan være over ett år over revisjonsdatoen. Dokumentansvarlige som har mange dokumenter som ikke er revidert innen tidsfristen blir fulgt opp. Det blir gitt tilbud om hjelp for å bruke systemet, og støtte til å gjennomføre endringer. Kvalitetsutvalget gjorde i november vedtak om at prosedyrer som ikke blir revidert, senest innen to år etter fristen, blir trukket tilbake av systemadministrator. Antall dokumenter Antall dokumenter som ikke er revidert innen fristen (tom ) Helse Finnmark totalt Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk psykisk helsevern og rus Klinikk for prehospitale tjenester Senter for drift og eiendom

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Datagrunnlag... 3 3 Foreløpige månedlige ventelistetall... 3 3.1 Regional oversikt... 3

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - februar 2014

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - februar 2014 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - februar 2014 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2012 - kvalitet Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr januar 2012. Den fokuserer på

Detaljer

Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet

Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Møtedato: 25.09.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr juli 2012. Den fokuserer på ventetider

Detaljer

Styresak 45/2012: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Kvalitet

Styresak 45/2012: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Kvalitet Styresak 45/2012: Resultat og tiltaksrapport per 05/2012 - Kvalitet Møtedato: 19.06.12 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr april 2012. Den fokuserer på

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helgelandssykehuset HF Januar 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helgelandssykehuset HF Januar 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helgelandssykehuset HF Januar 2013 1. Ventelister Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter tatt til helsehjelp i perioden. Mål om gjennomsnittlig ventetid

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Møtedato: 08.-09.12.2011 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en første utgave av resultat- og tiltaksrapport kvalitet. En slik

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 75/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2012 Kvalitet

Styresak 75/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2012 Kvalitet Styresak 75/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2012 Kvalitet Møtedato: 31.10.12 Møtested: Tromsø, hotell Radisson Blu I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr september 2012.

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Styresak 37/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2013 Kvalitet

Styresak 37/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2013 Kvalitet Styresak 37/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2013 Kvalitet Møtedato: 28.05.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr april

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17.2.2015. - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mars 2015

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17.2.2015. - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mars 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17.2.2015 Saksnummer 25/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial SAKSFREMLEGG Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Stian Saur Arkivsak: 10/1391-12 Arkiv: 010 Innstilling

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak 27/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2013 Kvalitet

Styresak 27/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2013 Kvalitet Styresak 27/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2013 Kvalitet Møtedato: 22.04.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica Hotell I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr mars 2013. Fortsatt

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Styresak 22/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 02/ Kvalitet

Styresak 22/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 02/ Kvalitet Styresak 22/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2012 - Kvalitet Møtedato: 28.03.12 Møtested: Brønnøysund I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr februar 2012. Den fokuserer

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 17/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2013 Kvalitet

Styresak 17/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2013 Kvalitet Styresak 17/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2013 Kvalitet Møtedato: 20.03.13 Møtested: Bodø, Thon hotell Nordlys I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr februar 2013.

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 2 1. Kvalitet og pasientsikkerhet 1.1 Kvalitetsforbedring Helseforetakene i Helse Nord skal: Rapportere andel epikriser sendt ut innen en uke(ref Vedlegg 2 i OD Styringsparametre

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Styresak 89/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2012 Kvalitet

Styresak 89/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2012 Kvalitet Styresak 89/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2012 Kvalitet Møtedato: 17.-18.12.12 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr november

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge fortsatt vesentlig

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2010

Ventetider og pasientrettigheter 2010 IS-1895 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2011 Bestillingsnummer: IS-1895 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Styresak 97/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Kvalitet

Styresak 97/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Kvalitet Styresak 97/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Kvalitet Møtedato:12.-13.12..2013 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr november 2013. Fortsatt

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 37/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 04/ Kvalitet

Styresak 37/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 04/ Kvalitet Styresak 37/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2012 - Kvalitet Møtedato: 30.05.12 Møtested: Tromsø I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr april 2012. Den fokuserer på noen

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Rapportering oppdragsdokument 1. tertial 2014 til Helse Nord RHF

Rapportering oppdragsdokument 1. tertial 2014 til Helse Nord RHF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/67 Anders Kleppe, 78 46 95 53 Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 48/2014 Saksansvarlig: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Møtedato:

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015 SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august (Styresak 067-2015) Styrepresentasjon 10. september 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr juli PasOpp SSF Pakkeforløp Kval

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 3.3.17 Sak nr: /17 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering ruar 17 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer