Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok"

Transkript

1 Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

2 For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken. Trafikksikkerheten kommer først Bruk ikke kortet for trådløst LAN mens du kjører. Parker kjøretøyet først. Forstyrrelser Alle kort for trådløst LAN utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. Sykehus og fly Kort for trådløst LAN kan forsårsake forstyrrelser. Følg restriksjoner på bruk i disse områdene. Slå av når du fyller drivstoff Bruk ikke kortet for trådløst LAN på bensinstasjoner. Bruk ikke kortet for trådløst LAN nær brennstoff eller kjemikalier. Slå av nær sprengninger Bruk ikke kortet for trådløst LAN der sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, lover og regler. Fornuftig bruk Bruk kortet kun i normal stilling. Bruk kvalifisert service Kun kvalifisert servicepersonell må installere eller reparere utstyret. Ekstrautstyr Bruk kun godkjent ekstrautstyr. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible. Vanntetthet Kortet for trådløst LAN er IKKE vanntett. Garantien gjelder ikke dersom kortet for trådløst LAN blir påført skade som resultat av kontakt med væsker. Ta sikkerhetskopier Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data. Koble til andre enheter Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible.

3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, Nokia Mobile Phones Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. Copyright Nokia Mobile Phones Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Includes MD5 algorithm software from RSA Security. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig som det er. Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

4 Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 Trådløst LAN Sikkerhet Antenner Komme i gang 11 Installering Grunnleggende innstillinger Koble til et nettverk Fjerne kortet Avinstallere Nokia C110/C Funksjoner i Nokia C110/C Monitorvindu Kontrollvindu Profiler Status Generelle innstillinger Diagnose Oppdater Administrator SIM-tjenester Sikkerhetsalternativer 40 WEP-sikkerhet Smartkort Feilsøking 47 Installering Nettverk Trådløst LAN Ressurser Maskinvare Smartkort Kortspesifikasjoner 55 Fysiske spesifikasjoner Radiospesifikasjoner

5 Viktig sikkerhetsinformasjon 56 Viktig informasjon FCC Declaration of Conformity Statement Stell og vedlikehold 59 Glossar 60 Stikkordregister 64

6 Introduksjon Nokia C110- og Nokia C111-kort for trådløst LAN er utvidete PC-kort av type II, som yter en dataoverføringshastighet på opptil 11 Mbps i et trådløst lokalnettverk (LAN). Nokia C110 har to interne antenner, som gir et kompakt format. Nokia C111 er utstyrt med interne antenner og to kontakter for eksterne antenner. Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN: Overholder standarden IEEE b. Støtter datahastigheter på 1, 2, 5.5 og 11 Mbps. Fungerer på en frekvens av 2,4 GHz ved hjelp av radioteknologi med spredningsspekter med direktesekvens (DSSS). Støtter operativsystemene Windows 95, Windows 98,Windows Me, Windows 2000 og Windows NT 4.0. Hvis du vil vite mer om andre operativsystem som støttes, kan du besøke Nokias web-område på Nokias kort for trådløst LAN gjør det mulig å opprette trådløs forbindelse fra kompatible bærbare datamaskiner, håndholdte enheter, stasjonære PCer og andre enheter med en type II- eller III PC-kortplass, til et koblet lokalnettverk gjennom et tilgangspunkt. I stedet for kabler brukes radiobølger til å sende og motta data over luften. Med Nokia C110/C111 kan du gjøre følgende: installere et infrastruktur-nettverk, der trådløse stasjoner kommuniserer med koblede og trådløse stasjoner gjennom et tilgangspunkt. Du kan for eksempel få trådløs tilgang til bedriftens database, e-post, Internett og andre nettverksressurser. installere et ad hoc-nettverk der trådløse stasjoner sender og mottar data direkte seg imellom. Det er ikke nødvendig med et tilgangspunkt, og så lenge stasjonene er innenfor rekkevidde, kan du for eksempel dele og utveksle filer. Nokia C110/C111 leveres med en integrert smartkortleser. Viktig informasjon, for eksempel sikkerhetskoder og personlige nettverksprofiler som gjør det enkelt å bevege seg mellom nettverk, kan lagres på et smartkort. Trådløst LAN Kortene for trådløst LAN som beskrives i dette dokumentet, er godkjent for bruk i et trådløst lokalnettverk. Kortet for trådløst LAN bruker dataoverføringsmulighetene i et trådløst LAN til for eksempel å sende og motta data, søke på Internett og opprette forbindelse med andre datamaskiner. 6

7 Dataoverføringer kan gjøres fra de fleste steder der du kan bruke kortet for trådløst LAN. Det anbefales likevel at du plasserer kortet for trådløst LAN på et sted der du får best mulig signalstyrke. Dette vil gi deg effektiv dataoverføring. Følgende faktorer kan påvirke trådløse forbindelser: Støy Elektroniske apparater og utstyr kan forårsake radioforstyrrelser. Også i områder der det er stor tetthet av kort for trådløst LAN, kan andre kort for trådløst LAN påvirke trådløse forbindelser. Samtrafikk Når en bruker av et kort for trådløst LAN flytter seg fra ett tilgangspunkt til et annet, avtar signalstyrken fra kanalen. Som en konsekvens kan nettverket flytte brukeren over til et dekningsområde og en frekvens der signalet er sterkere. Samtrafikk kan også oppstå når brukeren er i ro, og skyldes da trafikkbelastningen på nettverket. Elektrostatisk utlading En utlading av statisk elektrisitet fra en finger eller annen leder kan føre til feilfunksjon i elektriske apparater. Utladingen kan resultere i ustabil programvarefunksjon. Nettverkskoblinger kan bli ustabile, data kan bli ødelagt og overføringen kan bli avbrutt. I slike tilfeller må du avslutte en eventuell pågående forbindelse, stoppe kortet for trådløst LAN og fjerne det fra PC-kortplassen. Sett deretter kortet for trådløst LAN inn igjen, og prøv å koble til på nytt. Dødpunkter og brudd Dødpunkter er områder hvor radiosignaler ikke kan mottas. Brudd oppstår når brukeren av kortet for trådløst LAN passerer gjennom et område hvor radiosignalet blokkeres eller skjermes av geografiske forhold eller bygninger, for eksempel betongvegger. Signalkvalitet Avstand og hindringer kan forårsake faseforskjøvede, reflekterte signaler som fører til redusert signalstyrke. Lav signalstyrke Avstand og hindringer kan medvirke til at radiosignalet fra et tilgangspunkt ikke er kraftigt eller stabilt nok til å utgjøre en pålitelig trådløs forbindelse for kommunikasjon. Husk følgende punkter for å sørge for best mulig kommunikasjon i hvert tilfelle: Dataforbindelsen fungerer best når kortet for trådløst LAN er i ro. Ikke plasser kortet for trådløst LAN på en overflate av metall. 7

8 Viktig! Advarsel: Ikke bruk kortet for trådløst LAN når bruken av en trådløs enhet er ulovlig eller når det kan føre til forstyrrelse eller fare. Vær oppmerksom på at kortet for trådløst LAN kan forårsake liknende forstyrrelser som en mobil enhet, og ikke må brukes i områder der bruk av mobile enheter er forbudt. Advarsel: Vær forsiktig når du flytter datamaskinen, slik at du ikke ødelegger den delen av kortet for trådløst LAN som kommer utenfor datamaskinen. Advarsel: I Europa er dette utstyret beregnet for bruk i følgende EUland: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike. Utstyret kan også brukes i Norge og Sveits. Advarsel: Bruk kortet for trådløst LAN bare i de angitte landene. Bruk av kortet for trådløst LAN i andre land eller med feile nasjonale innstillinger, kan være ulovlig. Advarsel: Utstyret fungerer ved 2,4 2,4835 GHz. Legg merke til at i Frankrike er bruken av dette utstyret bare tillatt på frekvensen 2,445-2,4835 GHz (kanalene 10, 11, 12 og 13). Merk: Overførte data krypteres ikke automatisk av kortet for trådløst LAN. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhet ved dataoverføring, kan du besøke Sikkerhet Sikkerheten må alltid overveies nøye for å sørge for sikker overføring av data, både i koblede og trådløse LAN. I gjeldende trådløse systemer, for eksempel, må tilgangspunkter godkjenne trådløse stasjoner for å hindre uautorisert tilgang til nettverket. Godkjenning er en tjeneste som bekrefter identiteten for en enhet, for eksempel en bruker eller en datamaskin, eller bekrefter hvor en overført melding kommer fra. Nokia C110/C111 støtter protokollen for trådløs kryptering (WEP), noe som gir en tilsvarende sikkerhet som den som finnes i et koblet lokalnettverk. WEP-protokollen bruker RC4-algoritmen med en hemmelig kode på opptil 128 bit, som krypterer data før de sendes over radiobølgene. Dette beskytter mot inntrengere og uautorisert tilgang til data. Når de trådløse stasjonene i et trådløst LAN ønsker å kommunisere mens WEP brukes, må de inneha den samme hemmelige koden. Nokia C110/C111 er utstyrt med en integrert smartkortleser. Smartkort og smartkortlesere inneholder et verktøy for behandling av sikker brukergodkjenning i et trådløst LAN. Smartkort gir også brukere muligheten til å bære en godkjenningsenhet med seg. På smartkortet kan brukerne kan lagre viktig informasjon, for eksempel sikkerhetskoder og 8

9 nettverksprofiler. Smartkortleseren leser data som er lagret på databrikken, og sender det til nettverket for behandling. Smartkortet er beskyttet av en PIN-kode. Hvis du vil ha tilgang til innholdet på smartkortet, må du angi korrekt PIN-kode. Advarsel: Oppbevar alle miniatyrsmartkort utilgjengelig for små barn. Antenner Nokia C110/C111-kortet for trådløst LAN er utstyrt med to interne antenner som er plassert inne i en utvidelsesboks, noe som gir forbedret signalkvalitet og dekningsområde. På samme måte som med andre radiooverføringsenheter, må du ikke berøre antennen unødig når kortet for trådløst LAN er i bruk. Kontakt med antennen påvirker kvaliteten på sendingen og kan føre til at kortet for trådløst LAN bruker mer strøm enn nødvendig. Merk: Kontroller at antennen peker mot tilgangspunktet og er plassert i et åpent område. Ikke dekk til antennen. Nokia C111 har to antennekontakter som brukes til å feste eksterne antenner, slik at dekningsområdet utvides. Nokia C111 kan brukes med opptil to eksterne antenner samtidig. Bruk kun den vedlagte antennen eller en godkjent ekstern antenne. Antenner, modifiseringer eller ekstrautstyr som ikke er godkjent, kan skade kortet for trådløst LAN, og kan føre til brudd på regler for radioutstyr. Hvis bare én ekstern antenne brukes, gir det best resultat dersom den eksterne antennen kobles til den høyre antennekontakten på kortet for trådløst LAN. Høyre antennekontakt Figur 1 Nokia C111 Advarsel: Bruk bare tilbehør som er godkjent av produsenten av kortet for trådløst LAN for bruk med dette kortet for trådløst LAN. Bruk av andre typer tilbehør vil oppheve all godkjenning og garanti som gjelder kortet for trådløst LAN, og kan være farlig. 9

10 Forsiktig: Når du skal koble fra kabelen for en ekstern antenne, må du trekke i støpslet, ikke i kabelen. Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelig ekstrautstyr, kan du ta kontakt med forhandleren din. Forsiktig: Du må opprettholde en minimumsavstand på 20 cm mellom antennen og alle personer under overføringen for å overholde FCCs krav for stråling i forbindelse med RF-signaler for mobile sendere. 10

11 Komme i gang Hvis du vil ha tilgang til og arbeide i et trådløst LAN med Nokia C110/C111- kortet for trådløst LAN, må du angi en rekke nettverksinnstillinger. Hvis du vil at trådløse stasjoner skal kommunisere med hverandre i det trådløse lokalnettverket, må stasjonene dele bestemte innstillinger. De fleste innstillingene kan ha standardverdiene. Hvis det er aktuelt, kan du eventuelt bruke det automatiske alternativet, med mindre systemadministratoren anbefaler deg å ikke gjøre det. Merk: Etter at du har endret bestemte innstillinger, kan det være du blir bedt om å starte systemet på nytt. Start datamaskinen på nytt for å aktivere de nye innstillingene. Ulike trådløse lokalnettverk krever ulike innstillinger. Alle nødvendige innstillinger konfigureres når du oppretter en nettverksprofil. En profil er en samling av innstillinger som er nødvendige for å koble til et trådløst LAN. Med Nokia C110/C111 trenger du ikke huske disse innstillingene utenat eller konfigurere dem hver gang du bruker kortet for trådløst LAN. Du kan enkelt skifte mellom nettverk, for eksempel fra hovedkvarter til filial, ved ganske enkelt å velge den rette profilen. Alle innstillingene kan endres ved å redigere de eksisterende profilene. Se Profiler på side 21 hvis du vil ha mer informasjon. Tre profiler med forhåndsdefinerte innstillinger opprettes automatisk under programvareinstalleringen. Profilene for hurtig infrastruktur og hurtig ad hoc gir rask og enkel tilgang til et trådløst LAN: du trenger ikke konfigurere noen nettverksinnstillinger. Profilen for hurtig infrastruktur brukes for å få tilgang til felles tilgangssoner eller firmaets nettverk. Profilen for hurtig ad hoc brukes for å installere et nettverk der trådløse stasjoner kommuniserer direkte med hverandre uten tilgangspunkt. Når du aktiverer en av disse profilene, kommer det frem en liste over tilgjengelige nettverk, der du kan velge det nettfverket som gir den beste signalstyrken og datahastigheten for kommunikasjon. Den tredje forhåndsdefinerte profilen, profilen for koblet LAN, inneholder de opprinnelige nettverksinnstillingene som trengs for å få tilgang til det koblede lokalnettverket. Se Bruke standardprofiler på side 16 hvis du vil ha mer informasjon. Installering Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du installerer Nokia C110/C111, kan du se den separate installeringsveiledningen på CD-ROM-en. 11

12 Grunnleggende innstillinger Minimumssettet av parametre som må konfigureres, er oppført nedenfor. Merk: Alle trådløse stasjoner innenfor et trådløst LAN må ha samme grunnleggende innstillinger hvis stasjonene skal kommunisere med hverandre. Land Du må alltid konfigurere landsinnstillingen i henhold til landet der du for øyeblikket bruker kortet for trådløst LAN. Bruk av Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN i andre land som ikke er angitt, eller med feil landsinnstilling, kan være ulovlig. Landsinnstillingen kan konfigureres på siden Generelle innstillinger. Driftsmodus Nokia C110/C111 gjør en annerledes type kommunikasjon mulig i et trådløst LAN. Det finnes to driftsmodi å velge mellom: infrastruktur og ad hoc. Infrastruktur Infrastruktur-driftsmodus muliggjør to typer kommunikasjon: Med Nokia C110/C111 trenger du ikke huske disse innstillingene utenat eller konfigurere dem hver gang du bruker kortet for trådløst LAN. Du kan enkelt skifte mellom nettverk, for eksempel fra hovedkvarter til filial, ved ganske enkelt å velge den rette profilen. Trådløse stasjoner kommuniserer med hverandre gjennom et tilgangspunkt. Figur 2 Infrastruktur-nettverk 12

13 Fordelen med infrastruktur-driftsmodus er at du kan ha større kontroll over nettverksforbindelsene, fordi de går gjennom et tilgangspunkt. En trådløs stasjon kan få tilgang til tjenestene som er tilgjengelige for et vanlig, koblet LAN ved å bruke et tilgangspunkt. Ad hoc I ad hoc-driftsmodus kommuniserer trådløse stasjoner direkte med hverandre. Et tilgangspunkt er ikke nødvendig. Du setter enkelt inn kortene for trådløst LAN i stasjonene, gjør de nødvendige konfigurasjonene og begynner å kommunisere. Ad hoc-nettverk er enkle å installere, men kommunikasjonen er begrenset til stasjoner som er innenfor rekkevidde. Figur 3 Ad hoc-nettverk Velg den ønskede driftsmodusen når du oppretter en ny profil med Profilveiviseren. Hvis du vil endre driftsmodus senere, går du til Profilersiden og klikker Rediger. Nettverksnavn Nettverksnavnet er navnet på det trådløse lokalnettverket (LAN) kortet kan kobles til. Det er vanligvis programmert inn i et tilgangspunkt av en systemadministrator. Du bør spørre systemadministratoren om nettverksnavnet. Du kan lagre mer enn ett nettverksnavn for hver profil. Hvis du oppgir mer enn ett nettverksnavn, må navnene skilles fra hverandre med et semikolon, for eksempel: Hovedkvarter; Kontor4. Innenfor et nettverk kan det være undernettverk som alle har forskjellige navn, for eksempel: Kontor_wlan1, Kontor_wlan2, Kontor_wlan3 osv. Du kan bruke én profil til å koble til kortet for trådløst LAN i alle undernettverkene. Det kan være at nettverksnavnet inneholder et spesielt tegn, et jokertegn *, som kan brukes som en plassholder for én eller flere bokstaver eller ett eller flere tall. Ved å bruke jokertegnet kan du angi Kontor_wlan* som nettverksnavn, og kortet for trådløst LAN kan kobles til alle nettverk med navn som begynner med Kontor_wlan. I ad hoc-modus gir brukerne selv navn til nettverket. 13

14 Merk: Nettverksnavnet kan bestå av opptil 32 alfanumeriske tegn. Nettverksnavnet skiller som standard mellom store og små bokstaver. Hvis du vil endre denne egenskapen, må du gå til siden Generelle innstillinger og velge kategorien Avansert. Der kan du fjerne avmerkingen i boksen Nettverksnavn skiller mellom store og små bokstaver. Hvis du vil endre nettverksnavnet senere, går du til Profiler-siden og klikker Rediger. Kanal Nokia C110/C111 fungerer i frekvensbåndet 2,4 GHz. Du må angi en radiofrekvenskanal som kortet for trådløst LAN brukes på. Utvalget av tilgjengelige kanaler kan variere fra land til land, siden bestemte land har et begrenset antall kanaler som kan brukes. Du kan velge alternativet Automatisk kanalvalg når du oppretter en ny profil med Profilveiviseren. Du tildeles da automatisk en tilgjengelig kanal uten at du trenger å angi en. Du kan imidlertid også velge riktig kanal selv. Hvis du gjør det, må du passe på at kortet for trådløst LAN bruker samme kanal som tilgangspunktet. Hvis du vil endre kanalinnstillingen, går du til Profiler-siden og klikker Rediger. Koble til et nettverk Nokia C110/C111-kortet for trådløst LAN kobler datamaskinen automatisk til det tilgangspunktet og nettverket som gir den beste kvaliteten for kommunikasjon. Hvis du flytter datamaskinen til en annen plassering innenfor nettverket og utenfor rekkevidden til tilgangspunktet, vil samtrafikkfunksjonen automatisk koble datamaskinen til et annet tilgangspunkt som tilhører samme nettverk. Så lenge du er innenfor rekkevidden til tilgangspunkt som tilhører samme nettverk, vil datamaskinen være tilkoblet nettverket. Så snart du har installert programvaren for Nokia C110/C111, kan du koble til et trådløst LAN. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du installerer Nokia C110/C111, kan du se installeringsveiledningen på CD-ROM-en. 14

15 1 Sett inn kortet for trådløst LAN i PC-kortsporet på datamaskinen. Se figur 4. Forsiktig: Vær oppmerksom på at kortet for trådløst LAN ikke skal settes helt inn i PC-kortsporet, og at det skal være et mellomrom mellom den utstikkende utvidelsesboksen og datamaskinen. Ikke trykk for hardt når du setter inn kortet. 2 Slå på datamaskinen. Figur 4 Sette inn kortet 3 Hvis du bruker et smartkort, skriver du inn PIN-koden og klikker OK. Merk: Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-koden før dialogboksen for nettverkspålogging kommer frem, skriver du først inn PIN-koden. 4 Åpne programmet ved å høyreklikke Nokia C110/C111-ikonet på oppgavelinjen. En snarveimeny åpnes. Klikk Kontrollvindu eller Profiler. 5 Profiler-siden åpnes. Under Profilutvalg velger du den profilen du ønsker å bruke med det aktuelle trådløse lokalnettverket. Klikk Bruk. Det kan hende du må starte datamaskinen på nytt. Hvis du har tenkt å koble til et nytt nettverk og dermed opprette en ny profil, eller hvis du må endre en eksisterende profil, kan du se Opprette nye profiler på side 22 eller Redigere profiler på side 23. Merk: Hvis du ønsker å koble til et trådløst LAN når du logger på et domene i Windows 2000 og Windows NT 4.0, setter du inn kortet for trådløst LAN i datamaskinen og slår på datamaskinen. Vent så til det lille Nokia C110/C111-ikonet vises nederst i høyre hjørne på skjermen. Etter dette kan du skrive inn brukernavnet og passordet. Installere og slutte seg til et ad hoc-nettverk Ad hoc-nettverk lar trådløse stasjoner kommunisere direkte med hverandre, uten et tilgangspunkt. Stasjonene kan for eksempel dele mapper. Én bruker oppretter ad hoc-nettverket, og de andre brukerne slutter seg deretter til nettverket. 15

16 Du kan velge å bruke et passord for å beskytte nettverket mot uautoriserte brukere. Bare de stasjonene som har det riktige passordet, kan slutte seg til nettverket. Slik starter du et ad hoc-nettverk: 1 På Profiler-siden velger du Hurtig ad hoc-profil og klikker Bruk. 2 Gi et navn til ad hoc-nettverket. Du kan også angi et passord for nettverket. Klikk Start. 3 Velg en passende datahastighet: 2 eller 11 Mbps. Merk at alle stasjoner i et ad hoc-nettverk må bruke den samme datahastigheten. Klikk OK. Slik slutter du deg til et ad hoc-nettverk: 1 På Profiler-siden velger du Hurtig ad hoc-profil og klikker Bruk. 2 Velg nettverket du vil koble deg til, og klikk Tilslutt. Hvis et passord brukes i nettverket, skiver du inn passordet og klikker OK. 3 Velg en passende datahastighet: 2 eller 11 Mbps. Merk at alle stasjoner i et ad hoc-nettverk må bruke den samme datahastigheten. Klikk OK. Merk: Når du velger en profil for ad hoc-nettverk, vil du bli bedt om å starte datamaskinen på nytt hvis nettverksinnstillingene må endres. Start datamaskinen på nytt, og start deretter et nettverk eller velg nettverket du ønsker å slutte deg til. Tips: Opprett din egen profil for ad hoc-nettverk med Profilveiviseren hvis du bruker ad hoc-driftsmodus ofte. Dermed slipper du å starte et nettverk hver gang, og får raskere tilgang. Se Opprette nye profiler på side 22 hvis du vil ha mer informasjon. Bruke standardprofiler Det opprettes tre standardprofiler under installeringen: Hurtig infrastruktur, Hurtig ad hoc og Koblet LAN. Med disse profilene kan du raskt og enkelt opprette en nettverksforbindelse: du får en liste over tilgjengelige nettverk, og du kan tilslutte deg ett av disse uten å måtte endre nettverksinnstillingene manuelt. Profilen for koblet LAN inneholder de opprinnelige nettverksinnstillingene som trengs for å få tilgang til det koblede lokalnettverket. Vær oppmerksom på at disse profilene ikke kan redigeres, slettes eller eksporteres. Profilen for koblet LAN kan imidlertid oppdateres til å samsvare med de gjeldende innstillingene for koblet LAN. 1 På Profiler-siden velger du ønsket standardprofil og klikker Bruk. Hvis nettverksinnstillingene må endres, blir du bedt om å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette skjer, må du starte datamaskinen på nytt. 2 En dialogboks med en liste over tilgjengelige nettverk kommer frem. Velg ønsket nettverk og klikk OK. Kortet for trådløst LAN tilsluttes nettverket. 16

17 Fjerne kortet Du må alltid stoppe kortet for trådløst LAN før du fjerner det fra PCkortsporet på datamaskinen. Forsiktig: I Windows NT 4.0 må du som standard ikke fjerne kortet for trådløst LAN uten at du først slår av datamaskinen. Slik stopper du kortet: 1 Klikk Start. Velg Innstillinger og Kontrollpanel. Dobbeltklikk PC-kortikonet for å åpne dialogboksen Egenskaper for PC-kort. 2 Velg Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN fra listen og klikk Stopp. 3 Fjern kortet for trådløst LAN når du blir bedt om det. 4 Klikk OK for å avslutte dialogboksen Egenskaper for PC-kort. Tips: En raskere metode for å stoppe kortet for trådløst LAN, er å klikke ikonet PC-kort på oppgavelinjen og velge alternativet Stopp Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN. Også nå må du vente med å fjerne kortet til du blir bedt om det. Forsiktig: Programmet avsluttes ikke når du lukker Monitor- eller Kontrollvindu. Hvis du vil lukke programmet, må du stoppe kortet for trådløst LAN. Forsiktig: Windows 98-operativsystemet stopper alle PC-kort når et nytt PC-kort settes inn i datamaskinen. Hvis du setter inn et annet PC-kort i datamaskinen, må du passe på at du først stopper Nokia C110/C111 og fjerner det fra PC-kortsporet. Avinstallere Nokia C110/C111 Forsiktig: Før du begynner å avinstallere Nokia C110/C111, må du først stoppe kortet for trådløst LAN, og deretter fjerne det fra PCkortplassen i datamaskinen. Se Fjerne kortet hvis du vil ha mer informasjon. Merk: Nettverksprofiler vil beholdes uforandret selv om du avinstallerer Nokia C110/C111-programvaren og deretter installerer den på nytt. Windows 95, 98, Me, Klikk Start, velg Programmer og Nokia C110. Klikk Avinstaller Nokia C En dialogboks ber deg bekrefte om du vil fjerne programmet. Klikk OK. 3 Avinstalleringen begynner. En dialogboks forteller deg når avinstalleringen er ferdig. Klikk Fullfør. 17

18 Windows NT Klikk Start, velg Programmer og Nokia C110. Klikk Avinstaller Nokia C En dialogboks ber deg bekrefte om du vil avinstallere programmet. Klikk OK. 3 I dialogboksen Nettverk velger du Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN og klikker Fjern. 4 Klikk Lukk for å lukke dialogboksen Nettverk. 5 Du blir spurt om du vil starte datamaskinen på nytt. Klikk Nei. 6 I dialogboksen Avinstallere nettverksdriver klikker du OK, og programmet begynner å avinstallere filene. 7 En dialogboks forteller deg når avinstalleringen er ferdig. Klikk Fullfør. 18

19 Funksjoner i Nokia C110/C111 Monitorvindu Brukergrensesnittet for Nokia C110/C111 består av to typer vinduer: Monitorvinduet og kontrollvinduet. Monitorvinduet er et lite vindu som viser informasjon om statusen for nettverksforbindelsen. Når du bruker Nokia C110/C111, kan du raskt sjekke monitorvinduet, for eksempel for å se om du fortsatt er innenfor dekningsområde, eller at kortet for trådløst LAN er koblet til nettverket. Bla gjennom -knapp Figur 5 Monitorvindu Når du setter Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN i datamaskinen, vises Nokia C110/C111-ikonet på oppgavelinjen. Dobbeltklikk ikonet for å åpne Monitorvindu. Monitorvinduet viser navnet på profilen som brukes, og informasjon om nettverksforbindelsen. Følgende meldinger vises i monitorvinduet, avhengig av status for forbindelsen: TILKOBLET Kortet for trådløst LAN er koblet til nettverket. IKKE TILKOBLET SVAK FORBINDELSE KOBLET TIL MED SIKKERHET Kan ikke opprette forbindelse. Pass på at du er innenfor dekningsområdet, og at alle innstillingene er riktige. Det er opprettet en nettverksforbindelse, men forbindelsen er svak. Det er noe som hindrer forbindelsen (for eksempel en betongvegg), eller den trådløse stasjonen er flyttet for langt vekk fra tilgangspunktet eller, i ad hoc-driftsmodus, fra de andre stasjonene. WEP-nøkler brukes for å sikre dataoverføring. 19

20 IKKE KORT KOBLET TIL SIM- TJENESTEN Kortet for trådløst LAN er ikke satt inn, eller det er satt inn feil. Du er tilkoblet abonnementstjenester som leveres av nettverksoperatøren eller leverandøren. Nokia C110/C111-ikonet på oppgavelinjen endres på liknende måte og viser gjeldende status for forbindelsen. Monitorvinduet har også en signalstyrkeindikator og en dataflytindikator. Signalstyrkeindikatoren viser styrken og kvaliteten på radiosignalet mellom et kort for trådløst LAN og et tilgangspunkt på gjeldende sted. Husk at styrken på radiosignalet påvirkes av avstand og hindringer, og at datamaskinen må være innenfor dekningsområdet for et tilgangspunkt, eller, i ad hoc-modus, innenfor rekkevidde for andre stasjoner (se Trådløst LAN på side 6). Dataflytindikatoren viser den relative hastigheten data overføres med. Bla gjennom-knappen (se figur 5 på side 19) åpner Kontrollvindu og siden som ble besøkt sist. Kontrollvindu Figur 6 Kontrollvindu 20

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

1. utgave NO, 9251959

1. utgave NO, 9251959 Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-159 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1 Tilleggsprogrammer Nokia N73-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N73 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Veiledning for programvare på CD-ROM

Veiledning for programvare på CD-ROM Issue 2 NO Veiledning for programvare på CD-ROM Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Nokia USB-modem. 1.0. utgave

Nokia USB-modem. 1.0. utgave Nokia USB-modem 1.0. utgave 2 Innhold Om USB-modemet 3 Komme i gang 3 Deler 3 Sette inn SIM-kortet 4 Sette inn et minnekort 4 Installere Tilkoblingsbehandling 6 Avinstallere fra datamaskinen 6 Internett-tilkobling

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Adapter for bærbar PC 11a/g

Adapter for bærbar PC 11a/g Adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Instruksjoner for bruk VERSJON 1.0 Innhold 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer