Orencia (abatacept): Dosering & administrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orencia (abatacept): Dosering & administrasjon"

Transkript

1 Orencia (abatacept): Dosering & administrasjon Besøksadresse: Bristol-Myers Squibb Norway Ltd. Kjørboveien Sandvika Postadresse: Bristol-Myers Squibb Norway Ltd. P.B høvik Tlf: Fax: Bristol-Myers Squibb Company ORENCIA is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb Company ORE 06-13jul07

2 Indhold Indikasjon 3 Pakningstørrelse og oppbevaring 4 Dosering 5 ORENCIA : 30 minutters infusjon 6 Infusjonsrelaterte reaksjoner 8 Fremstilling 9 Administrasjon 13 Referanser 14 Preparatomtale 15 ORENCIA (abatacept) Aktivering av T-celler er sentralt i utviklingen av revmatoid artritt (RA). 2-4 Orencia modulerer selektivt et kostimulerende signal, som er nødvendig for full aktivering av T-lymfocytter. 1 ORENCIA er det første sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemiddelet (DMARD) som har data fra studier med pasienter som både har hatt utilstrekkelig respons på methotrexat (MTX) og TNF-hemmer Indikasjon Indisert i kombinasjon med metotreksat for behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter som har hatt utilstrekkelig respons på eller intoleranse overfor andre sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemidler, inkludert minst en tumornekrosefaktor (TNF)-hemmer. Reduksjon i progresjonen av leddskader og forbedring av fysisk funksjon er vist ved kombinasjonsbehandling med abatacept og metotreksat. 2 3

3 Pakningsstørrelse og oppbevaring 1 ORENCIA fremstilles i pulverform i 15 ml hetteglass som inneholder 250 mg ORENCIA. ORENCIA fås i pakninger med 1 hetteglass og med en silikonfri sprøyte. ORENCIA-hetteglass skal oppbevares i kjøleskap (2 C til 8 C). Hetteglassene skal oppbevares i original pakningen, slik at den beskyttes mot lys inntil den tas i bruk. Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen. Dosering ORENCIA skal administreres som en 30 minutters intravenøs infusjon. Etter første infusjon skal ORENCIA gis etter 2 og 4 uker, deretter hver fjerde uke. Antall ORENCIA-hetteglass til hver behandling er avhengig av pasientens vekt (se skjemaet nedenfor) ORENCIA dose Pasientens vekt Dose Antall hetteglass * <60 kg 500 mg 2 60 kg til 100 kg 750 mg 3 >100 kg 1000 mg 4 * Hvert hetteglass inneholder 250 mg abatecept 4 5

4 ORENCIA : 30 minutters infusjon 1 Behandling bør påbegynnes og overvåkes av spesialist i revmatologi med erfaring i diagnostisering og behandling av revmatoid artritt. ORENCIA skal IKKE gis til pasienter med overfølsomhet overfor det aktive stoffet abatacept eller de øvrige hjelpestoffene. ORENCIA skal heller ikke gis til pasienter som lider av alvorlige eller ukontrollerte infeksjoner, som sepsis eller opportunistiske infeksjoner. Hvis det oppstår alvorlige allergiske eller anafylaktiske reaksjoner, skal behandlingen med ORENCIA stoppes omgående og hensiktsmessig behandling påbegynnes. ORENCIA anbefales ikke brukt sammen med TNFhemmere. Kombinasjonsbehandling med ORENCIA og biologiske immunsuppressive eller immunmodulerende stoffer kan påvirke ORENCIAs effekt på immunsystemet. Det er ikke tilstrekkelige data til å kunne vurdere sikkerhet og effekt av ORENCIA i kombinasjon med anakinra og rituximab. Dosejustering er ikke nødvendig ved samtidig behandling med andre DMARD, kortikosteroider, salicylater, nonsteroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAID) eller analgetika. De hyppigst innberettede bivirkningene ( 5 %) hos pasienter i behandling med ORENCIA var hodepine og kvalme. Det er ikke observert økt forekomst av tuberkulosetilfeller i de placebokontrollerte forsøkene.likvel skal pasienter screenes for latent tuberkulose i henhold til de aktuelle medisinske retningslinjene, før man påbegynner behandling med ORENCIA. Det bør screenes for viral hepatitt i overensstemmelse med de publiserte retningslinjene før behandling med ORENCIA. For ytterlige informasjon om spesielle advarsler og forebyggende tiltak henviser vi til preparatomtalen for Orencia 6 7

5 Infusjonsrelaterte reaksjoner 1 Frekvens for akutte infusjonsrelaterte hendelser (oppstått innenfor 1 time etter infusjonens start): 9,8 % for pasienter behandlet med ORENCIA ; 6,7 % i placebogruppen. Tilfeller av hypersensitivitetsreaksjoner: Hyper sensitivitetsreaksjoner var uvanlige. Blant ORENCIA-behandlede pasienter gjennom pasientår ble det sett 1 anafylaktisk tilfelle. Andre hendelser som kan være forbundet med overfølsomhet overfor legemiddelet som hypotensjon, urtikaria og dyspnè ble sett hos færre enn 0,6 % av de ORENCIA-behandlede pasientene. De hyppigst rapporterte infusjonsrelaterte hendelsene med ORENCIA (1-2 %) var svimmelhet, hodepine og hypertensjon. Akutte infusjonsrelaterte hendelser rapportert hos >0,1 % og 1 % av pasientene som ble behandlet med ORENCIA, inkludert hjerte- og lungesymptomer, som hypotension, forhøyet blodtrykk, blodtrykksfall og dyspné. Andre symptomer inkluderte kvalme, rødming, urtikaria, hoste, hypersensitivitet; pruritus, utslett og kortpustethet. De fleste av disse reaksjonene var milde eller moderate. Seponering forårsaket av akutt infusjonsrelatert reaksjon forekom hos 0,4 % av de ORENCIAbehandlede pasientene og hos 0,2 % av de placebobehandlede. Fremstilling 1 Bruk aseptisk arbeidsteknikk under hele fremstillingen. 1. Bestem behovet for dose og antall ORENCIAhetteglass. 2. Fjern forseglingen fra ORENCIA-hetteglass og rengjør toppen med en desinfeksjonsserviett. 3. Rekonstituer hvert ORENCIA-hetteglass med 10 ml sterilt vann til injeksjonsvæske ved hjelp av den silikonfrie engangssprøyten, som leveres med hvert hetteglass og en gauge-nål. Kast enhver oppløsning, hvor det er brukt sprøyter som inneholder silikon. Bruk kun de silikonfrie engangssprøytene, som leveres med hvert hetteglass. Hvis man mister eller skader den silikonfrie engangssprøyten, skal man anvende en ny silikonfri engangssprøyte. 8 9

6 Fremstilling (fortsettelse) 4. Før nålen gjennom midten av gummimembranen og rett strålen av det sterile vannet til injeksjonsvæske mot siden av hetteglasset. Ikke bruk hetteglasset, hvis det ikke er vakuum. 5. Fjern sprøyten og nålen når 10 ml med vann til injeksjonsvæske er injisert i hetteglasset. 6. Hetteglasset vendes med forsiktige, roterende bevegelser inntil innholdet er fullstendig oppløst. Unngå store og voldsomme bevegelser. Må ikke ristes. 7. når ORENCIA-pulveret er fullstendig oppløst, utluftes hetteglasset med en nål for å fjerne eventuelt skum. Oppløsningen skal være klar og fargeløs til svakt gul. Ikke bruk oppløsningen, hvis det er ugjennomsiktige partikler, misfarging eller andre fremmedlegemer. 8. Umiddelbart etter rekonstituering fortynnes produktet ytterligere til 100 ml med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning til injeksjon. Fra en 100 ml infusjonspose eller flaske med 0,9 % natriumklorid injeksjonsvæske trekkes et volum tilsvarende de rekonstituerte ORENCIA-hetteglass ut (for 2 hetteglass trekkes 20 ml ut, for 3 hetteglass trekkes 30 ml ut, for 4 hetteglass trekkes 40 ml ut)

7 Fremstilling (fortsettelse) 9. Tilsett den rekonstituerte ORENCIA-opp løs - ningen langsomt fra hvert hetteglass til infusjonsposen med den samme silikonfrie engangs sprøyten som leveres med hvert hetteglass. 10. Bland det hele forsiktig. Konsentrasjonen av den fullt fortynnede ORENCIA-oppløsningen i infusjonsposen eller -flasken vil være ca. 5; 7,5 eller 10 mg ORENCIA per ml oppløsning, avhengig av om det er brukt 2, 3 eller 4 hetteglass. Eventuelt ubrukt oppløsning i hette glassene skal kasseres med det samme i overensstemmelse med lokale krav. Før administrasjon skal ORENCIA-oppløsningen inspiseres visuelt for fremmede partikler og misfarging. Kast oppløsningen, hvis det er fremmede partikler eller misfarging. Administrasjon 1 1. Hele den ferdig tilberedte ORENCIA-opp løsningen gis over en periode på 30 minutter og skal administreres med et sterilt infusjonssett og et sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2 μm til 1.2 μm). 2. Når rekonstituering og fortynning er gjennomført under aseptiske forhold, kan ORENCIAinfusjonsoppløsningen anvendes straks eller innenfor 24 timer, såfremt den oppbevares i kjøleskap ved 2 C til 8 C. 3. Andre medisiner: ORENCIA bør ikke blandes med andre legemidler eller infunderes sammen med annen medisin i samme intravenøse slange. Der er ikke foretatt fysikalske eller bio kjemiske undersøkelser om Orencia som undersøker om Orencia er forlikelig med andre legemidler

8 Referanser: 1. Orencia (abatacept) godkjent preparatomtale. 2. Choy EH, Panayi GS. Cytokine pathways and joint inflammation in rheumatoid arthiritis. N Engl J Med. 2001; 344: Smolen JS, Steiner G. Therapeutic strategies for rheumatoid arthiritis. Nat Rev Drug Discov. 2003; T-cell mediated immunity. In: Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik MJ. Immunobiolgy: The Immune System in Health & Disease. 6 th ed. New York, NY: Garland Science Publishing. 2005; 8: Orencia preparatomtale Immunsuppressivt middel. ATC-nr.: L04A A24 PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONS VÆSKE, oppløsning 250 mg: Hvert hetteglass inneh.: Abatacept 250 mg, maltose, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumklorid. Indikasjoner: Indisert i kombinasjon med metotreksat for behandling av moderat til alvorlig aktiv reumatoid artritt hos voksne pasienter som har hatt utilstrekkelig respons på eller intoleranse overfor andre sykdomsmodifiserende antireumatiske legemidler, inkl. minst én tumornekrose - faktor (TNF)-hemmer. Reduksjon i progre sjonen av leddskader og forbedring av fysisk funksjon er vist ved kombinasjonsbe handling med metotreksat. Dosering: Behandlingen bør initieres og overvåkes av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av reu matoid artritt. Voksne: Administreres som en 30 minutters i.v. infusjon i.h.t. dosen spesifisert i tabellen. Etter 1. infusjon bør abatacept gis etter 2 og 4 uker, deretter hver 4. uke. Dosering 1 : Kroppsvekt Dose Antall hetteglass 2 <60 kg 500 mg 2 60 kg, 100 kg 750 mg 3 >100 kg 1000 mg 4 1 Tilnærmet 10 mg/kg. 2 Hvert hetteglass inneholder 250 mg

9 Dersom responsen uteblir etter 6 måneders behandling, bør potensielle fordeler med behandlingen veies opp mot kjente og potensielle risikoer, og behandlings alternativer bør vurderes. Eldre: Forsiktighet bør utvises pga. en generelt høyere forekomst av infeksjoner og maligniteter. Dosejustering er ikke nødvendig. Barn og ungdom: Erfaring mangler, og bruk anbefales derfor ikke. Nedsatt nyre- og leverfunksjon: Ikke undersøkt. Doseanbefalinger foreligger ikke. Kontra indika sjoner: Overfølsomhet for abatacept eller noen av hjelpe stoffene. Alvorlige og ukontrollerte infeksjoner, f.eks. sepsis og opportunistiske infeksjoner. Forsiktighetsregler: Det bør utvises særlig forsiktighet hos pasienter som tid ligere har hatt allergiske reaksjoner for abatacept eller noen av hjelpestoffene. Ved alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaksjon må behandlingen seponeres umiddelbart, og hensiktsmessig behandling initieres. Alvorlige infeksjoner er rapportert. Behandling bør ikke initieres hos pasienter med aktive infeksjoner før infeksjonene er under kontroll. Forsiktighet bør utvises ved gjentatte infeksjoner eller ved underliggende tilstander som kan predisponere for infeksjoner. Pasienter som utvikler en ny infeksjon mens de får abatacept bør monitoreres nøye. Abatacept bør seponeres ved utvikling av alvorlig infeksjon. Pasienten bør undersøkes for latent tuberkulose før behandling med abatacept initieres. Det bør også tas hensyn til gjeldende medisinske retningslinjer. Antireumatisk behandling er assosiert med reaktivering av hepatitt B. Testing for viral hepatitt bør gjennomføres i.h.t. publiserte retningslinjer før behandlingen initieres. Levende vaksiner bør ikke gis sammen med abatacept eller innen 3 måneder etter seponering. Legemidler som kan påvirke immunsystemet, inkl. abatacept, kan svekke effekten av enkelte immuniseringer. Abatacept kan øke risikoen for autoimmune prosesser, f.eks. forverring av multippel sklerose. Blodglukosemålere som benytter teststrimler med glukosedehydrogenasepyrrolokinolinkinon (GDH-PKK) kan reagere med maltose i preparatet, og gi falske forhøyede blodglukosemålinger på infusjonsdagene. Dersom blodglukosemonitorering er nødvendig, anbefales metoder som ikke reagerer med maltose, f.eks. testmetoder med glukosedehydrogenasenikotinadenindinukleotid (GDH- NAD), glukoseoksidase eller glukoseheksokinase. Inneholder 1,5 mmol (34,5 mg) natrium pr. maks. dose på 4 hetteglass. Dette bør tas i betraktning hos pasienter som står på kontrollert natriumdiett. Eldre: Forsiktighet bør utvises ved behandling av eldre pga. generelt høyere forekomst av infeksjoner og maligniteter.inter aksjoner: Begrenset erfaring med samtidig bruk av TNFhemmere. Kombinasjonen kan gi økning i generelle og alvorlige infeksjoner, og anbefales ikke. Ved bytte fra behandling med TNF-hemmende legemidler til abatacept bør pasientene monitoreres med henblikk på infeksjoner. Dosejustering er ikke nødvendig ved samtidig bruk av andre DMARDs, kortikosteroider, salisylater, NSAIDs eller analgetika. Legemidler som påvirker immunsystemet, inkl. abatacept, kan påvirke kroppens forsvar mot infeksjoner og maligniteter, samt respons på vaksiner. Samtidig administrering med biologiske immunsuppresive eller immunmodulerende lege midler, kan potensere effektene av abatacept på immunsystemet. Graviditet/ Amming: Overgang i placenta: Tilstrekkelige data foreligger ikke. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig. Kvinner i fruktbar alder skal bruke effektiv prevensjon under behandling og opptil 14 uker etter siste dose. Overgang i morsmelk: Ukjent. Dyre studier har vist at abatacept utskilles i brystmelk. Kvinner skal ikke amme under behandling og opptil 14 uker etter siste dose. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Mavesmerter, diaré, kvalme, dyspepsi. Hud: Utslett, inkl. dermatitt. Lever: Unormale leverfunksjonstester, inkl. forhøyede transaminaser. Luftveier: 16 17

10 Hoste, infeksjon i nedre luftveier (inkl. bronkitt), infeksjon i øvre luftveier (inkl. trakeitt, nasofaryngitt), rhinitt, hyppigere forekomst av respiratoriske sykdommer hos KOLS-pasienter (dyspné, bronkitt, forverring av KOLS). Neurologiske: Hodepine, svimmelhet. Sirkulatoriske: Hypertensjon. Urogenitale: Urinveisinfeksjon. Øvrige: Herpes simplex, rødming, tretthet, asteni, Herpes zoster. Mindre hyppige: Blod: Trombocytopeni, leukopeni. Gastro - intestinale: Gastritt, munnsår, aftøs stomatitt. Hud: Økt tendens til blåmerker, alopesi, tørr hud, infiserte sår i huden, onykomykose, psoriasis, kløe. Luftveier: Pneumoni, bronkospasme, tett hals, dyspné. Metabolske: Vektøkning. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, smerter i ekstremitetene. Neurologiske: Parestesier. Psykiske: Depresjon, angst. Sentralnervesystemet: Vertigo. Sirkulatoriske: Hypotensjon, takykardi, bradykardi, palpitasjoner. Syn: Konjunktivitt, redusert skarpsyn, tørre øyne. Urogenitale: Amenoré, pyelonefritt. Øvrige: Hetetokter, tanninfeksjon, basalcellekarsinom, influensalignende sykdom, hypersensitivitet, urticaria, cystitt, migrene, gisping. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale: Divertikulitt, intestinale abscesser. Hud: Hudabscesser. Luftveier: Empyem, tuberkulose. Øvrige: Sepsis, bakteriemi, cellulitt, lokale infeksjoner, infeksjon i muskel-skjellett systemet, hepatitt E, anafylaksi. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Doser opp til 50 mg/kg er administrert uten tilsynelatende toksisk effekt. Behandling: Overvåking for tegn på bivirkninger og instituering av hensiktsmessig symptomatisk behandling anbefales. Egenskaper: Klassifisering: Selektiv T-celle-kostimulator. Virkningsmekanisme: Abatacept er et fusjonsprotein bestående av det ekstracellulære domenet til humant cytotoksisk T-lymfocyttassosiert antigen 4 (CTLA-4), bundet til en modifisert Fc-del av humant immunglobulin G 1 (IgG 1 ). Modulerer selektivt et kostimulerende nøkkelsignal som er nødvendig for full aktivering av T-lymfocytter som uttrykker CD28. Ved doser på 10 mg/kg: Absorpsjon: C max ved «steady state» er ca. 290 µg/ml og C min ca. 25 µg/ml. Fordeling: Gjennomsnittlig distribusjonsvolum: 0,07 liter/kg. Halveringstid: 13,1 dager (8-25 dager). Systemisk clearance: 0,22 ml/time/kg. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8 C. Rekonstituert oppløsning er kjemisk og fysisk stabil i 24 timer ved 2-8 C. Tilberedt oppløsning bør fortynnes umiddelbart. Tilberedt oppløsning som fortynnes umiddelbart er kjemisk og fysisk stabil i 24 timer ved 2-8 C. Bruks ferdig oppløsning bør brukes umiddelbart. Andre opp lysninger: Bør ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter. Skal ikke infunderes i samme intravenøse slange som andre legemidler. Skal ikke brukes sammen med silikonholdige sprøyter. Hvert hetteglass rekonstitueres aseptisk med 10 ml vann til injeksjonsvæske vha. vedlagt silikonfri engangssprøyte og kanyle gauge. Fortynnes umid delbart etter rekonstituering til 100 ml med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske. Oppløsningen skal administreres i løpet av 30 minutter, og må admini streres via et infusjonssett og et sterilt, ikkepyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (pore størrelse 0,2-1,2 µm). For tilberedning, se pakningsvedlegg. Pakninger og priser: 1 stk. (15 ml) med 1 silikonfri sprøyte kr. 4129,50. Sist endret:

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015 NRFs Julekurs i Lillestrøm Smerter ved revmatiske sykdommer Seminar om fremtidens spesialistutdanning

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

Tema: Biotilsvarende legemidler

Tema: Biotilsvarende legemidler Årgang 19 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2012 Tema: Biotilsvarende legemidler Biotilsvarende legemidler - erfaringer og fremtidsutsikter s. 8 Wonderful Copenhagen s.

Detaljer

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang 4 2013 21. mars 2013 101. årgang Når huden blir syk 24 Uvitenhet på legevakt 46 Full hjerteklaff 56 Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96 Sykepleien 4 2013

Detaljer

A t for en «naturlig» kropp

A t for en «naturlig» kropp NSFs nye ansikt Side 82 500 dør av forgiftning Giftinformasjonen får 40000 telefoner årlig. Side 38 Hvorfor gjør vi ikke som svenskene? Side 60 ELI GUNHILD BY : Hvis helsetjenesten er et hjul, er sykepleie

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Beboere fra øst og vest

Beboere fra øst og vest På frammarsj Alternativ medisin er ikke lengre tabu i den offentlig helsetjenesten. Side 62 Brudd i forhandlingene Side 16-19 Kutter smerten Mai Bente Hagen har ofte kuttet seg selv. De siste årene har

Detaljer

Foto: Tom Wang/shutterstock.com. Høstmøteboken. Vitenskapelig program og abstrakter 2014

Foto: Tom Wang/shutterstock.com. Høstmøteboken. Vitenskapelig program og abstrakter 2014 Foto: Tom Wang/shutterstock.com Høstmøteboken Vitenskapelig program og abstrakter 2014 Et smart alternativ Vasking og sterilisering av instrumentsett koster både tid og penger D-RAD SMART PACK Single-Use

Detaljer

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft.

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft. 1. LEGEMIDLETS NAVN Irinotecan Hospira 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 20 mg irinotecanhydrokloridtrihydrat, tilsvarende 17,33 mg irinotecan.

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 54,65 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Circadin 2 mg depottablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver depottablett inneholder 2 mg melatonin Hjelpestoff med kjent effekt: Hver depottablett

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 4 2012 22. mars 2012 100. årgang Oversett Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 Turnusklemma 40 Eks`en på dødsleiet 88 Tett på Liv Signe Navarsete 100 NYHET Nyhet: ZOELY P-pillen med

Detaljer