TURNUSLEGER PÅ GASTROKIRURGISK AVDELING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TURNUSLEGER PÅ GASTROKIRURGISK AVDELING"

Transkript

1 Velkommen! 1. Kontorer og praktiske ting når du starter Først: Calling, posthylle og epikrisehylle. Dette ordnes med Bente Mathisen (kontor i korridor mellom fløy C og D, plan 7). Turnusvaktcallingen(70015) legges i mottagelsen når den ikke er i bruk IT-avdelingen ordner tilgang til avdelingens domene. Dette koordineres også av kontorleder. Nøkkel til avdelingens dører får man hos Karin Nilsen på D3 (rett utenfor kantina). Turnuslegene kan få kontorplass rødbrakka ved siden av sykehuset. 2. Rutiner i avdelingen 07:30 Møterommet utenfor avdelinga (C2.711). Rapport av avtroppende vakter om ØHj-innleggelser på gastrokirurgisk avdeling siste døgn/helg. Deretter går man raskt gjennom dagens operasjonsprogram. 08:05 Internundervisning på møterommet. Undervisningsmøter for legene på gastrokir avd. tirsdag, onsdag og torsdag. Se ukeprogrammet for avdelingen. Turnuslegene får også holde foredrag. Onsdag er det fellesmøte for sykehuset i Store Aud, MH-bygget. Turnuslegene kan gå på det dersom man ønsker og temaet er mer relevant/interessant enn undervisningsmøtet. Se etter oppslag på møterommet om tema for onsdagsmøtet. Fredager er det planlegging av neste ukes operasjonsprogram med operasjonssykepleier og anestesien. Her presenteres alle pasienter som er planlagt operert uken etter. 08:35 Previsitt, med ansvarlig sykepleier for de ulike gruppene. En av overlegene går gjennom pasientene med status og plan videre, medisinering osv. ca 0930 Visitt (se under postarbeid) onsdager kl på kreftavd: Multidisiplinært møte med diskusjon av neste ukes kreftpasienter med mål å legge videre behandlingsplan for hver enkelt. 3. Postarbeid Visitt Avdelingen er delt i ulike grupper, rød, blå og grønn. Hver gruppe har en overlege og en underordnet lege som er pasientansvarlig leger (PAL). Det kobles en turnuslege til hvert team. Visitt om morgenen gåes om mulig av denne, men ellers av en av de faste over- /assistentlegene. Turnuslegene går visitt om det er nødvendig og bør uansett gå med.. Mandag og fredag er det felles previsitt, resten av dagene gjennomføres previsittene parallelt. Det skal lages journalnotater hver tirsdag og torsdag, og ellers hvis det er noe spesielt.

2 Journaler Innkomstjournalene er turnuslegens oppgave. Assistentlegene eller ansvarlig lege (operatør) vil bistå med vurderinger der det er nødvendig. Journalene på nye pasienter ligger i egen hylle på postsekretærens kontor. Her er også en oversikt over innkomstpasienter aktuelle dag/uke. Journalopptak gjøres på undersøkelsesrommet, ved plassmangel på rom 711, eller på pasientens eget rom. Om mulig skal ikke plassmangel forsinke journalskriving. Avdelingen er avhengig av at journalopptak er ferdig før anestesitilsynet på ettermiddagen. Etter journalopptak fyller en ut et grønnark (husk baksiden) og et registreringsark. De 2 ferdigutfylte arkene gis til sykepleier på den gruppa pasienten tilhører og ferdig diktert innkomstjournal legges i egen hylle på postsekretærens kontor. Operasjonsmelding fylles ut og legges i hylle for dette på postsekretærens rom dersom pasienten skal opereres neste dag. Dersom pasienten skal opereres senere legges ferdig utfylt operasjonsmelding sammen med journalen. Hvis det er vanskelig å fylle ut er det bare å spørre. Operasjonsprogrammet for neste ukes operasjoner ligger i dips, her ser man hvem som er satt opp på de ulike operasjonene og kan spørre disse dersom det er ting man lurer på. Pasienten tilsees alltid av operatør og anestesilege dagen før operasjon. NB: Vær aktpågivende under journalopptaket! Er pasienten operabel? (Uavklarte hjerte/lungeproblemer? Elektrolyttforstyrrelser? Infeksjoner?) Er indikasjonen holdbar? (Er relevante undersøkelser bestilt? Er biopsisvar på plass, og stemmer?) Kontakt omgående postansvarlig ass. lege eller operatør hvis du er i tvil om hvorvidt operasjonen kan gå som planlagt! På mandager må pasienter som utredes for kolorektalcancer og som planlegges innlagt for operasjon påfølgende uke, innskrives på poliklinikken. Her er komorbiditet ekstremt viktig, og det må sendes tilsynsanmodninger til andre avdeling for videre utredning av hjerte, nyre og lunge funksjon med tanke på operabilitet Det gjøres spesielt oppmerksom på at det hver tirsdag opereres 3 pasienter med sakralnerve stimulering mot anal inkontinens eller obstipasjon. Disse pasientene er utredet poliklinisk, de er nærmest å betrakte som dagpasienter, følges opp av spesialissykepleier, og trenger kun en forkortet versjon av innkomstjournal. Operasjonsbeskrivelsen brukes alltids som epikrise. Epikriser SKAL DIKTERES, IKKE SKRIVES!!!! Alle legene på avdelinga har en egen epikrisehylle/ posthyllene Ved epikriser på pasienter du ikke kjenner, (og hvor det mangler notater om de vurderinger som er gjort), se om det er anført kontrollopplegg på kurvearket.. Dersom pasienten er operert vil det ofte stå en del i operasjonsbeskrivelsen som alltid legges ved epikrisen. Er ikke operasjonsbeskrivelsen tilgjengelig, kan man returnere journal til postsekretær i påvente av denne. Dersom man ikke finner tilstrekkelig informasjon i journalen må man snakke med operatør eller PAL. Diktert epikrise legges i egen hylle på sekretærrommet før du kommer inn i selve avdelingen. Det er viktig at epikrisene ikke skrives, men dikteres, da diagnose- og operasjonskoder registreres, og kontrollopplegg, henvisning og utsending av kopi iverksettes.

3 Utskrivelser Ved utskrivelse skal utskrivningsrapport, resepter, reiserekvisisjoner etc. ordnes. Dette tilhører postarbeidet og er en del av ansvarshavende turnusleges plikter. Hold tett kontakt med sykepleieren på teamet du fulgte på visitt, og rydd opp etter visittgangen. Operasjonsmeldinger Fylles ut etter planleggingsmøtet fredag for neste uke, men må kontrolleres av den som tar opp journal. Den som har ansvaret for posten må på slutten av dagen gå gjennom neste dags operasjonsprogram og sjekke at det er skrevet operasjonselding på alle. Studenter Er det en del av. 5.årsstudenter kan hjelpe med journaler og det kommer ofte 3. og 4.årsstudenter som vil ta opp en journal. Pass på at arkene og operasjonsmelding fylles ut! 4. Poliklinikk Turnuslegene har foreløpig ikke egen liste.. Men det anbefales den enkelte turnuslege tar initiativ til å være på poliklinikken sammen med lege fra avdelingen. Da kan man ofte få fjerne lipomer, ano-/rectskopere m.m. Dette er ting som kan komme svært godt med når man kommer ut i allmennpraksis. De aktuelle poliklinikkene er: Onsdag: kreftpol plan 2: oppfølging etter colorektalcancer. Torsdag: utredningspoliklinikk plan 6b: anorektoskopier, suprapubisk kateter, fjerninger, tånegl. Fredag: utredningspol plan 6a: brokkvurderinger Ved polikliniske konsultasjoner må det fylles ut gulark med diagnosekode samt kryss av for eventuell kontrolltime. Hvis det dreier seg om en kontrolltime med rtg., skrives rtg.rekvisisjon som pasienten leverer i ekspedisjonen sammen med gularket. 5. Vakter Turnuskandidatene går vakter på dag- og kveldstid. Turnuslegen har turnusvaktcllingen(70015). Denne hentes på morgenen i mottagelsen, hvor vaktehavende fra dagen før har lagt den fra seg. Klokken 15:30 møter man de to andre primærvaktene i akuttmottaket. Man går så gjennom innleggelser du har hatt og andre du har tilsett, samt meldte pasienter. Deretter fordeles arbeidet fremover. Resten av kvelden er man 3 på vakt. Nøl ikke med å kontakte erfaren ass.lege hvis du trenger hjelp med vurderinger. Dersom det er mindre akutte ting man lurer på kan man også snakke direkte med en av legene på avdelinga som skal ha pasienten. Dersom du har hatt vakt dagen før møter du på gastromøterommet, som vanlig, for eventuelt å kunne referere pasienter du har tatt i mot dagen før. Turnusleger som på dagtid er på urologisk eller kar/thorax avdeling oppfordres også til å møte her kl 0730 for evt. å referere pasienter de har tatt i mot. Er det dårlige pasienter vil ass.lege med calling eller 70011(traumecalling) bistå omgående.

4 Det er liste over alle vaktcallinger på intranett, på alle rom i akuttmottaket og de fleste kontorer på avdelingen. Alle de tre kirurgiske avdelinger har egne bakvakter. Oversikten over hvem som går vakt de ulike dagene finner man ved å klikke seg inn på Informasjon i menyrekken til venstre på forsiden til intranettet. Der finner man primærvaktliste under hovedgruppe ressurser. Her står det også hvilke turnuskandidater som går når. Mottak av pasienter Meldte pasienter tas imot i akuttmottaket. Dersom det er en problemstilling som kan behandles poliklinisk henvises pasienten til poliklinikken på plan 6b før kl 14:30. Etter dette tar man også polikliniske pasienter i akuttmottaket. Det er viktig å ringe og melde pasienten med navn, fødselsnummer, hjemkommune og problemstilling til: Akuttmottak / Poliklinikken / Pasienter som kommer som ØH til poliklinikken tas ofte av leger som har vanlig poliklinikk den dagen. Ellers ringer poliklinikken og ber deg komme når de har ØHpasienter. I akuttmottaket journalskrives pasienten og eventuell utredning starter der med bestilling av prøver/bilder. Dersom det er en problemstilling som kan håndteres poliklinisk blir pasienten i mottaket til man er ferdig og sendes hjem derfra. Da fyller man ut et gult poliklinisk ark og dikterer et poliklinisk notat som man legger til skriving i akuttmottaket (HUSK:diagnosekode!). Hvis du etter vurdering bestemmer deg for ikke å legge inn en pasient men behandle poliklinisk skal du ha kontaktet en av de faste ass. legene før du sender pasienten ut. Dersom man velger å legge inn pasienten sender man pasienten opp i avdeling så snart man er ferdig. Man fyller ut grønnark og kurveark. Viktig å huske å ordinere faste dersom man tror det kan bli aktuelt med operasjon. Væske? Smertestillende? Akuttmottakets romkapasietet er en flaskehals. Unngå at pasienter ligger unødvendig lenge. Konsultér overordnet om utredningsplan/behandling på et tidlig tidspunkt, så prosessen kommer raskt i gang. Legg gjerne frem din egen diagnose/plan, og få den godkjent. Fra 2009 er observasjonsposten tilgjengelig for oppbevaring av selvhjulpne pasienter i påvente av operasjon eller kun observasjon. Pasientene kan kun være her i 24 timer, de må deretter enten utskrives eller overflyttes aktuell avdeling. Henvisninger fra andre avdelinger Disse kommer oftest skriftlig til avdelingen og tas hånd om i avdelingen på dagtid. Man får imidlertid også henvendelser av mer akutt karakter på vakt. Man tilser pasienten, diskuterer eventuelt med andre i vaktteamet og igangsetter tiltak. Etterpå er det viktig at man dikterer et tilsynsnotat. Andre forespørsler man får fra de ulike avdelinger er eksempelvis innlegging av suprapubisk kateter, fjerning av thoraxdren og lignende. Henvisning til andre avdelinger På vakt hender det at man får inn pasienter som trenger tilsyn fra andre avdelinger på huset. Ofte aktuelt med gyn.tilsyn og medisinsk tilsyn. Man tar da kontakt med

5 primærvakt på den avdelingen man ønsker tilsyn av. Dette gjøres ofte i akuttmottaket ved tvil om diagnose og behandling. Traumealarm Dersom det meldes inn pasienter med antatt større traumer dvs trafikkulykker o.l. innkalles traumeteam. Primærvaktcallingen vil da ule med en umiskjennelig lyd. Man møter i AMK om man ikke får noen annen beskjed på callingen. Her møter man med en rekke annet fagpersonell hvor alle har sine oppgaver. En beskrivelse av traumeteamet ligger på nettet under informasjon og ressurser. Videre finnes det ytterligere informasjon på AMK (vedlagt). Det anbefales at du setter deg grundig inn i dette før din første vakt. 6. Operasjon/opersjonsavdelingen Gastrokirurgisk avdeling disponerer på det meste 2 stuer på innslusa (7 og 8). I tillegg en stue på utslusa (stue 14), samt en dagkirurgiske stue ( stue 19 mandager). På dagtid er programmet fylt opp med elektive pasienter. Akutte ting tas innimellom. På ettermiddagstid er det oftest en stue i drift. Operasjoner på ettermiddagstid prioriteres sammen med ØHj-operasjoner fra andre avdelinger. Når man får inn pasienter på vakt som man i samråd med primær-/sekundær-/bakvakt finner at skal opereres eller eventuelt endoskoperes, meldes pasienten til primærvakt anestesi og koordinerende operasjonssykepleier Operasjonsmelding fylles ut og leveres på operasjonsstua (ekspedisjonen). Husk å fyll ut hvilken avdelingen pasienten ligger på og signer meldingen. Som operatør skriver man oftest kir.vakt. Men dersom du ønsker å være med på operasjonen selv skriver du ditt eget navn og evt callingnummer i tillegg slik at du er sikker på at de caller på deg også! Nyttige Prosedyrehandbøker på intranett: Gastrokirurgisk prosedyrebok (ligger under Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, i DovMap formatet) Infeksjon (infeksjonsmed) Nefrologisk seksjon rutinebok Endokrinologisk metodebok Lungemed Metodebok for leger Vedlegg Traumeteam Telefon/callingliste over leger på kir.avd Vaktcallingliste for UNN

6

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi Velkommen til Døgnenhet for kirurgi og gynekologi ved Molde sjukehus! Du skal

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Velkommen til kardiologisk avdeling, sengepost 3H

Velkommen til kardiologisk avdeling, sengepost 3H Velkommen til kardiologisk avdeling, sengepost 3H HVA ER 3H? 3H er en kardiologisk sengepost med hovedvekt på behandling og utredning av hjertepasienter. Aktuelle diagnoser er angina, hjerteinfarkt og

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE FOR KREFTPASIENTER I HELSE VEST VED. Øre-nese-hals-avdeling. 1 Informasjonsbrosjyre, Øre-nese-halsavdeling

INFORMASJONSBROSJYRE FOR KREFTPASIENTER I HELSE VEST VED. Øre-nese-hals-avdeling. 1 Informasjonsbrosjyre, Øre-nese-halsavdeling INFORMASJONSBROSJYRE FOR KREFTPASIENTER I HELSE VEST VED Øre-nese-hals-avdeling 1 Informasjonsbrosjyre, Øre-nese-halsavdeling Denne brosjyren er utarbeidet av: Kreftsykepleier Wenche Nyback i samarbeid

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Klinikk for thoraxkirurgi

Klinikk for thoraxkirurgi Velkommen! Dette er et informasjonshefte til deg som skal hjerteopereres. Du vil her få en orientering om hva som skjer før og etter operasjonen. Du vil også bli forberedt på ulike forhold rundt utskriving

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser 8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Parallell sesjon E, onsdag kl. 14.15 Andre del av foredraget Per Jonas Øglænd, psykiater Bård Bakke, enhetsleder K2 å d a e, e ets

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Crisis Resource Management (CRM) for helsearbeidere - en innføring

Crisis Resource Management (CRM) for helsearbeidere - en innføring Historisk bakgrunn I 1979 ble det i USA avholdt et seminar i regi av NASA for å se på tiltak for å forbedre sikkerheten i luftfarten. På tross av store forbedringer i konstruksjonen av luftfartøy både

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer