Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011"

Transkript

1 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men ingen signaler om nye obligasjonskjøp fra ESB Statistisk sentralbyrå nedjusterer anslagene for BNP-veksten i Norge markert Dagens rapport fra det regionale nettverket viktig for Norges Bank og vårt rentesyn Internasjonalt Optimisme snudde til pessimisme etter gårsdagens pressekonferanse i den europeiske sentralbanken (ESB). Ledende europeiske og amerikanske aksjeindekser falt, statsrentene i Italia og Spania steg, og euroen svekket seg mot dollar. Den negative reaksjonen kom etter at sentralbanksjef Mario Draghi ikke kom med signaler om at ESB ville trappe opp kjøpene av statsobligasjoner fra de kriserammede landene. Draghi har tidligere blitt tolket dit hen at ESB ville stå klar til å øke kjøpene dersom EU-lederne kom til enighet om tiltak for å øke budsjettdisiplinen i eurosonen. I stedet gjentok Draghi at det var politikernes ansvar å løse krisen, og han sa også at det vil være traktatstridig for ESB å gi lån til det internasjonale pengefondet (IMF) for at fondet skulle kjøpe statsobligasjoner i eurosonen. Vi kan ikke utelukke at Draghi på denne måten vil legge press på EU-lederne før toppmøtet, men vi forblir skeptiske til at vi vil få en storstilt intervensjon fra ESB, i hvert fall før krisen forverrer seg ytterligere. ESB senket som ventet styringsrenten til 1,0 prosent etter gårsdagens rentemøte og nedjusterte prognosene for veksten i eurosonen neste år markert. Sentralbanken ser nå for seg en BNP-vekst på mellom -0,4 og 1,0 prosent i Samtidig annonserte ESB nye tiltak for å bedre finansieringssituasjonen til bankene som i stadig økende grad har gjort seg avhengige av kortsiktige lån fra sentralbanken. ESB vil nå tilby lån med opptil tre års løpetid, lån som vil bli gitt til fast rente og med full tildeling. I tillegg lempes kravene til sikkerhet som må stilles for å ta opp lån i sentralbanken, blant annet åpnes det for at lån til små og mellomstore bedrifter kan brukes som sikkerhet noe som kan lette situasjonen for mindre banker. ESB håper at de nye tiltakene vil hindre at bankene strammer ytterligere inn på utlånspraksisen overfor bedrifter og husholdninger. Men, bankenes behov for å øke kapitaldekningen trekker i motsatt retning. Basert på resultatene av nye stresstester anslår det europeiske banktilsynet (European Banking Authority, EBA) nå at bankene i EU har behov for 115 milliarder euro i ny kapital for å oppfylle kravet til en kjernekapitaldekning på 9 prosent innen utgangen av juni. Dette er drøyt 8 milliarder euro høyere enn anslaget fra oktober, og oppjusteringen gjelder særlig tyske banker. Mye står på spill når EU-toppmøtet i Brussel fortsetter i dag. I løpet av natten har EU-lederne forsøkt å komme til enighet om tiltak for å øke budsjettdisiplinen i eurosonen, blant annet ved å innføre strengere sanksjoner overfor land som bryter reglene for budsjettunderskudd og statsgjeld. Tyske myndigheter har presset på for at disse reglene skal traktatfestes og gjøres gjeldende for alle EUs 27 medlemsland, men det ser nå ut til at de må nøye seg med en avtale mellom landene i eurosonen med frivillig tilslutning fra andre EU-land. Det gjenstår å se hvor raskt en slik avtale kan komme på plass og i hvilken grad det vil bli mulig å håndheve sanksjonene overfor medlemsland som bryter reglene. Et annet hovedtema på møtet er eurosonens krisefond, det midlertidige stabilitetsfondet (EFSF) og den permanente mekanismen (ESM) som etter planen skulle erstatte EFSF i 2013, men som nå vil kunne bli operativ allerede neste sommer. ESM vil etter planen få en utlånskapasitet på 500 milliarder euro, mindre enn det mange anser som nødvendig. Vi har vanskelig for å se hvordan utlånskapasiteten til EFSF og/eller ESM skal økes tilstrekkelig til at markedene blir beroliget gitt de store finansieringsbehovene Italia og Spania, og ikke minst banksektoren i eurosonen, har de neste årene. Vi kan legge til at EFSF allerede har hatt problemer med å hente inn kapital i markedene, og at tyske myndigheter er skeptiske til at ESM skal få status som bank og dermed få tilgang til ESBs låneordninger. ESM er heller ikke ratifisert av alle EU-landene. Det er i det hele tatt vanskelig å se for seg en løsning på den akutte krisen uten at friske penger legges på bordet fra ESB eller at IMF får tilført større ressurser som kan benyttes til å bekjempe krisen. Det ryktes at landene i eurosonen åpner for å låne For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

2 IMF 150 milliarder euro til dette formålet og at ytterligere bidrag kan komme fra de andre EU-landene. Fra Asia fikk vi statistikk som viste at BNP-veksten i Japan ble nedrevidert til 1,4 prosent i 3. kvartal. I Kina falt inflasjonen til 4,2 prosent i november, det laveste nivået på over ett år. Dette kan åpne for nye pengepolitiske lettelser. Sentralbanken i Storbritannia holdt som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent og annonserte heller ikke nye obligasjonskjøp (QE) på gårdsagens rentemøte. Det ventes imidlertid at svakere vekstutsikter og utsikter til at inflasjonen etter hvert kan falle under inflasjonsmålet vil få sentralbanken til å annonsere nye lettelser tidlig neste år. Den gradvise bedringen i det amerikanske arbeidsmarkedet ser ut til å fortsette.. Antallet nye dagpengesøknader falt med forrige uke sammenlignet med uken før til det laveste nivået på ni måneder, noe som var et større fall en ventet. Forrige uke fikk tall som viste at ledigheten falt fra 9,0 prosent i oktober til 8,6 prosent i november., og fallet i nye dagpengesøknader peker mot en videre nedgang i arbeidsledigheten fremover. Fokus i dag vil naturlig nok være på EU-toppmøtet i Brussel. Fra USA får vi foreløpige tall for forbrukertilliten i desember. Norge Etter at kronen på sitt sterkeste i går ble notert til 7,6770 mot euroen, svekket den seg i etterkant av rentekuttet fra Den europeiske sentralbanken. Kronesvekkelsen kan nok ses i sammenheng med mindre risikoappetitt, og en styrket amerikansk dollar da det ble klart at ESB ikke var parat til å øke kjøpene av europeiske statsobligasjoner. Vi ser fremdeles for oss at den amerikanske dollaren kan styrke seg ytterligere de nærmeste dagene, særlig hvis det blir sådd tvil om den videre håndteringen av den europeiske gjeldskrisen. Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår markert lavere vekst i norsk økonomi de neste årene enn de gjorde i september. SSB ser nå for seg at BNP-veksten i fastlandsøkonomien blir 2,5 prosent i 2012 og 2,7 prosent i 2013, en nedjustering på nær 1,0 prosentpoeng. Lavere prognoser for veksten i privat konsum, investeringene i fastlandsøkonomien og tradisjonell vareeksport forklarer nedjusteringen. Selv om SSB har nedjustert anslagene frykter vi at de fortsatt er for optimistiske, særlig når det gjelder utviklingen i husholdningenes forbruk. Vi tror BNP-veksten kan bli enda lavere neste år, i underkant av to prosent. I dag får vi flere viktige indikatorer på utviklingen i norsk økonomi. Statistisk Sentralbyrå offentliggjør tall for konsumprisene i november kl. 10. Vi venter at tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgifter og uten energivarer (KPIJAE) vil være 1,2 prosent, uendret fra oktober og så vidt høyere enn Norges Banks anslag på 1,1 prosent. Dersom vi ikke får en stor overraskelse i dag vil ikke utviklingen i inflasjonen i seg selv være noe argument for å kutte renten neste uke. Senere på ettermiddagen publiserer Norges Bank oppdaterte tall for konsumprisene justert for avgifter og uten midlertidige endringer i energiprisene (KPIXE). Dette er målet Norges Bank fokuserer på i rentesettingen. I siste pengepolitiske rapport anslo Norges Bank at tolvmånedersveksten i KPIXE ville bli 1,1 prosent i november. Vi får også en ny rapport fra Norges Banks regionale nettverk i dag. Det regionale nettverket er svært viktig for Norges Banks vurdering av nåsituasjonen i norsk økonomi ettersom informasjonen kommer før annen offisiell statistikk er tilgjengelig. Særlig viktig er dette ved brå skift i økonomien slik vi så høsten Nettverkets vurdering av veksten i produksjonen siste tre måneder har vist seg å være en svært god indikator på BNP-veksten i fastlandsøkonomien i samme I forrige rapport meldte bedriftene i nettverket om en veksttakt i produksjonen på 3,3 prosent i For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

3 tredje kvartal målt i årlig rate, det samme som de foreløpige nasjonalregnskapstallene kvartal. Kontaktene ventet imidlertid at veksten skulle avta til 2,7 prosent de neste seks månedene. Vi tror at rapporten denne gang vil vise et fall i veksten fra tredje til fjerde kvartal og markert lavere forventninger til veksten det neste halve året, særlig i industrien utenom oljeleverandørnæringen. Vi tror også at kontaktene vil rapportere om lavere vekst i investeringene og sysselsettingen fremover. SSBs tror for øvrig at Norges Bank vil senke styringsrenten med 0,5 prosentenheter på rentemøtet neste uke. Vi tror også at Norges Bank vil kutte renten med minst 0,25 prosentenheter 14. desember, og ESB, men vi vil lese rapporten fra regionalt nettverk før vi konkluderer endelig. Ansvarlig for dagens rapport: Ida Wolden Bache Analytikere Knut Anton Mork, , Kari Due-Andresen, , Ida Wolden Bache, , Nils Kristian Knudsen, , Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND 12 MND EUR/NOK 7,7272 EUR/USD 1,3299 2,99 2,96 3,09 3,21 3,44 USD/NOK 5,8107 USD/JPY 77,68 SEK/NOK 0,8533 EUR/JPY 103,30 Indikative swap-renter DKK/NOK 1,0388 EUR/GBP 0, ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK 9,0604 GBP/USD 1,5598 2,80 2,88 3,20 3,44 3,65 CHF/NOK 6,2662 EUR/CHF 1,2328 JPY/NOK 7,4771 EUR/SEK 9,0542 Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK 5,8532 EUR/DKK 7,4348 Foliorente 2,00 2,00 2,00 SGD/NOK 4,4602 USD/KRW 1146,6 EUR/NOK 7,60 7,70 7,60 CAD/NOK 5,6685 USD/RUB 31,6046 Gårdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 13:00 Storbritannia BoE rentebeslutning Prosent 0,5 0,5 0,5 13:45 Eurosonen ESB rentebeslutning Prosent 1,25 1,0 1,0 14:30 USA Nye dagpengesøknader Ukentlig Antall tusen desember

4 Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 00:50 Japan BNP-vekst 3. kv. Prosent kv/kv :00 Tyskland Eksport Oktober Prosent m/m 0,9-1, :00 Tyskland Import Oktober Prosent m/m :00 Tyskland Inflasjon (KPI) November Prosent år/år 2,4 2, :00 Tyskland Inflasjon (HKPI) November Prosent år/år 2,8 2, :30 Sverige Industriproduksjon Oktober Prosent m/m 1,3-0, :30 Sverige Industriordre Oktober Prosent m/m -0, :00 Norge Inflasjon (KPI) November Prosent år/år 1,4 1,5 1,6 10:00 Norge Inflasjon (KPIJAE) November Prosent år/år 1,2 1,2 1,2 10:00 Norge Norges Banks regionale nettverk, 4.kv 14:00 Norge Inflasjon (KPIXE) November Prosent år/år 1, :30 USA Handelsbalanse Oktober Milliarder USD -3,94-3, :30 USA Forbrukertillit (U Mich) Desember Indeks 64,1 65, desember

5 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and regulated by the Financial Services Authority for the conduct of UK business. In the United Kingdom, the research reports are directed only at intermediate customers and market counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons. The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme and UK customers will not be protected by that scheme. This does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ). Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/ir/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research.

6 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Magnus Strömer Head of Commodities Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Trading Strategy Claes Måhlén Head, parental leave Martin Enlund Acting head Jenny Mannent Senior FX Strategist Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Öhlin Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Olli Hyytiäinen Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Gunnel Welford Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets 212: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 212 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Etterdønningene av finanskrisen Svak vekst, høy ledighet 2 BNP, sesongjustert Prosentvis

Detaljer

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter: Et overblikk Tre "sjokk" traff industrilandene i fjor og aktivitetsveksten

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Norge i et kriserammet Europa 1. Intro demografiske faktorer 2. Europa 3. Norge 4.Kapitalavakstning 5. Bolig 6. Næringseiendom 1)

Detaljer

Økonomisk Oversikt September 2009

Økonomisk Oversikt September 2009 Økonomisk Oversikt September 9 Overblikk Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Editor Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com +7 1 Redaksjonen avsluttet 7. august

Detaljer

Vinneroppskriften på børs

Vinneroppskriften på børs Important disclosures can be found at the end of the presentation Kristiansand, 14. september 2010 Vinneroppskriften på børs Stig R. Myrseth Analysesjef Slik fortoner hverdagen seg for mange investorer.

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer