Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 84/15 PS 85/15 PS 86/15 PS 87/15 PS 88/15 PS 89/15 Innhold Hammerfest Energi AS - orientering og strategier Høring om eiendomsbeskatning i verk og bruk - Hammerfest kommunes høringsuttalelse Utdanningsstøtte og utdanningslån til lærer- og vernepleierutdanning Høring - endringer i alkoholloven Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling - ØTM AS - Kaikanten Bar & Spiseri Høring - endringer i inndelingsloven og kommuneloven i forbindelse med kommunereformen PS 90/15 Orientering om bruk av fullmakt sommeren 2015 PS 91/15 Referatsaker RS 15/6 Høring - Regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra RS 15/7 Høring - rapport om lufthavnstruktur RS 15/8 Høring - Regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra RS 15/9 PS 92/15 Rapport om Lufthavnstruktur Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2010/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/15 Formannskapet Saksdokumenter ikke vedlagt: Hammerfest Energi AS - orientering og strategier Saken gjelder Hammerfest kommune eier sammen med Kvalsund og Hasvik kommuner Hammerfest Energi AS. Hammerfest kommune eier 80%, Kvalsund kommune 10% og Hasvik kommune 10%. Det er ønskelig med en nærmere orientering om selskapet overfor Hammerfest kommune som eier. Administrerende direktør vil orientere om selskapet drift og strategier. Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

3 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2015/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/15 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg 1 Nettverk av Petroleumskommuner - NPK - forslag til høringsuttalelse 2 Høringsnotat om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner Saksdokumenter ikke vedlagt: Høring om eiendomsbeskatning i verk og bruk - Hammerfest kommunes høringsuttalelse Saken gjelder Finansdepartementet har sendt på høring forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Høringsfristen er 18.september Departementet har ikke lagt fram forslag om ikrafttredelsestidspunkt, men vil ta stilling til det etter høringen. Sakens bakgrunn og fakta I høringsnotatet legger departementet fram to alternative forslag; Alternativ 1 innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner skal fritas for eiendomsskatt, mens alternativ 2 ikke bare fritar slikt utstyr, men også innebærer at verk og bruk opphører som egen kategori med den følge at slike eiendommer eiendomsbeskattes som alminnelig næringseiendom. Videre i kap utdypes følgende;

4 I noen verk og bruk vil disse innretningene utgjøre den vesentlige delen av det faste anlegget. Dette kan for eksempel være tilfelle i store industrianlegg, hvor det gjerne er en rekke større installasjoner med nær tilknytning til produksjonsprosessen, og i teleanlegg. I slike anlegg vil installasjoner ofte ikke ha noen funksjon utenom produksjonsvirksomheten. For slike verk og bruk kan begge forslagene medføre at det vesentlige av eiendommen ikke blir eiendomsbeskattet. I kap 4 heter det at; Begge de skisserte alternativene vil innebære betydelige skattelettelser for næringslivet i kommuner som har innført eiendomsskatt. Lettelsen for næringslivet motsvares av inntektsbortfall for vertskommunene. De største utslagene i absolutte beløp vil man finne i kommuner med store industrianlegg, for eksempel Aukra, Lindås, Hammerfest, Tysvær og Øygarden. I hver av disse kommunene vil inntektsbortfallet trolig kunne bli i 100-millionersklassen. Forrige gang eiendomsskatt på verk og bruk ble vurdert endret, var i forbindelse med proposisjon 1 ( ) Skatter, avgifter og toll 2012, men det ble besluttet ikke å gå videre med saken i proposisjon 1 ( ) Skatter, avgifter og toll Det heter i denne proposisjonen; Det har ikke vært mulig å finne noen lovtekniske løsning som gir enklere regler som likestiller ulike typer næringseiendom uten å påvirke de berørte kommunenes økonomi på en uønsket måte. På denne bakgrunn har regjeringen besluttet ikke å gå videre med saken. Rådmannens vurdering: Dersom det nye forslaget går igjennom, vil det ha store konsekvenser for Hammerfest kommune. Inntektsbortfallet vil være på anslagsvis 90 % på verk og bruk. I 2014 var samlet eiendomsskatt på kr 218 millioner kr. Av dette utgjør verk og bruk 201 millioner kr. Melkøya utgjør 195 millioner kr. Bortfall av inntekter på nivå 90 % utgjør dermed ca 180 millioner kr. for Hammerfest kommune. Noen flere konsekvenser og urimeligheter i forbindelse med eventuell endring av eiendomsskatten på verk og bruk: Eiendomsskatt har eksistert i 120 år og omfatter industrianlegg, prosessanlegg, vindkraftanlegg, kraftlinjer etc. Integrerte maskiner og tilbehør har i alle år inngått i skattegrunnlaget. Forslaget innebærer et brudd på samfunnskontrakten som ligger til grunn for kommunenes samtykke til naturinngrepene. Forslaget vil berøre alle kommuner med verk og bruk, dvs 343 kommuner, ikke kun petroleumskommunene. Forslaget er dramatisk for kommunene (anslått av departementet til om lag 1,2 milliarder kroner i reduksjon, sannsynligvis er beløpet mye høyere). Forslaget flytter skatteinntektene fra kommunene til staten.

5 o Siden eiendomsskatten kommer i fradrag og i grunnlaget i de statlige skatteordningene(inntekstskatt og særskatt), blir effekten for skatteyter mindre 27%. o Departementet har anslått dette til om lag 300 millioner kroner, men beløpet er trolig høyere. Det har vært mange tvistesaker i forbindelse med fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget. Et nytt grensesnitt vil ikke innebære færre, men flere tvistesaker. Forslaget er i strid med regjeringens løfte om at kommunene skal få beholde større del av inntektene fra virksomheter som skjer lokalt. Regjeringens forslag vil ha særlig negativ effekt på industrikommunene, distriktskommunene med ensidig næringsliv og kommuner med naturbasert industri. Kommuner med vindkraftanlegg, teleanlegg og store kraftlinjer vil miste det vesentligste av inntektene fra disse. Det finnes ingen andre kommunale inntekter fra slike anlegg i dag. (Forslagene får ikke betydning for fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg) Også kommuner som vertskap for oppdrettsanlegg og mineralutvinning rammes. Et bortfall av 180 millioner kroner vil få store konsekvenser for Hammerfest kommune. Rådmannen antyder følgende: Fjerning av 120 mill kr i lønnsmidler. o Det betyr at kommuneorganisasjonen må reduseres med ca 200 årsverk. o Tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket/redusert eller tjenestetilbud må fjernes o De svakeste i samfunnet rammes; førskolebarn, skolebarn, ressurskrevende brukere, pleietrengende Fjerning av 60 mill kr på annen drift. o Generelle driftsnedskjæringer o Tilskudd til lag, foreninger, næringsliv og andre instanser o Generell satsing på næringsutvikling Ingen investeringer o Ingen oppdrag til næringsdrivende Hammerfest kommune har gjennomført store investeringer knyttet til infrastruktur og tilrettelegging for næringslivet de senere år. I 2014 hadde vi utgifter på 130 mill kr i renter og avdrag. Det er ca 80 mill kr over hva en «normalkommune» ville ha betalt. Resultatet ved bortfall av 180 mill kr, samtidig med høye utgifter til renter og avdrag og et påkrevd høyt driftsnivå, vil være en betydelig reduksjon på tjenestetilbudet; langt under det en «normalkommune» vil ha. Rådmannen vurderer dette som katastrofalt med hensyn til de tjenestene som kommunen plikter å ha, samt de tjenestene som bidrar til næringsutvikling i kommunen. Det er diskutert lokalt at en andel av selskapsskatten skal kompensere for bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk. Innbetalt selskapsskatt i Hammerfest kommune var i ,2 mill kr og i ,0 mill kr. Dette er tall fra skattekontoret vårt. Eierne av Melkøya skatter ikke til Hammerfest, men til den kommunen som hovedkontoret ligger i. 1 % av selskapsskatten er vurdert som kommunens andel. For vår del ville det ha blitt: 1/28x47 mill kr = 1,7 mil kr for Det betyr altså tilnærmet ingenting sett i forhold til bortfall av 180 mill kroner.

6 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune viser til høringsnotat fra Finansdepartementet om forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). 2. Hammerfest kommune opplevde nedgangstider og negativ befolkningsendring fram til Hammerfest mistet 1200 arbeidsplasser innen fiskeri og fiskeindustri. Resultatet var store økonomiske utfordringer med driftsreduksjoner og tilnærmet ingen investeringsoppgaver. Resultatet var et marginalt driftsnivå, samt en situasjon hvor bygg og annen infrastruktur ikke ble utviklet eller vedlikeholdt tilstrekkelig. 3. I forbindelse med etableringen av prosessanlegget på Melkøya var det et stort behov for nødvendig infrastrukturoppbygging i kommunen. Kommunen har og har hatt store investeringsoppgaver, spesielt innenfor bolyst, boligutvikling og arealutvikling til boliger og næring, samt andre påkrevde infrastrukturtiltak som veier, trafikksikring, skredsikring, vann, avløp, skoler, barnehager, havn. I tillegg til investeringene har driftsnivået hatt et utviklende nivå. 4. Fra 2002 og fram til i dag har folketallsutviklingen vært svært positiv med en vekst på ca personer i perioden. Folketallet har nå passert og øker fortsatt. Næringslivet i kommunen har hatt en tilsvarende positiv utvikling. I kjølvannet av Statoils etablering av LNG anlegg på Melkøya har mange virksomheter innen oljeservice etablert seg i kommunen med egne avdelinger. Dette for å sikre arbeidsoppdrag og for å være forberedt på nye mulige funn og ringvirkninger av disse. Som følge av dette har mange utflyttede Hammerfestinger vendt tilbake til kommunen etter endt utdanning og arbeidserfaring lenger sør i landet, slik at alderssammensetninga nå er forholdsvis ideell for å vokse videre. 5. Oppbygginga av kommunen ble finansiert gjennom systemet med eiendomsskatt. Et system som har eksistert i 120 år. Det å utvikle et samfunn som hadde en svært negativ utvikling med stor fraflytting og en betydelig nedbygging av antall offentlige arbeidsplasser innen post og tele og spesielt i fiskeindustrien har kostet. 6. Resultatet er nå at kommunen har 2,3 milliarder kroner i gjeld - kommunale foretak inkludert. Rente og avdragsutgiftene til Hammerfest kommune vurderes nærmere 3 ganger større enn det som er det normale. 7. Bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk i størrelsesorden 180 millioner kr vil ha katastrofale følger for Hammerfest kommune. Følgende skisseres for inndekning av bortfallet;

7 o Fjerne 120 mill kr i lønnsmidler som utgjør 200 årsverk eller 260 ansatte. Det resulterer i at tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket/redusert eller tjenestetilbud må fjernes. Førskolebarn, skolebarn, ressurskrevende brukere, pleietrengende vil bli de store taperne. o Fjerne 60 mill kr på annen drift. Det betyr generelle driftsnedskjæringer, fjerning av tilskudd til lag, foreninger, næringsliv og andre instanser, samt fjerning av generell satsing på næringsutvikling, samarbeidsprosjekt med andre kommuner som eksempelvis vertskommunesamarbeid og IKS er. o Ingen investeringer som betyr ingen oppdrag til næringsdrivende. Alt i alt beskriver dette en håpløs situasjon for Hammerfest kommune, samarbeidende instanser og kommuner, samt næringslivet i og utenfor Hammerfest. Situasjonen sannsynliggjør arbeidsledighet, befolkningsnedgang og nedgangstider for næringslivet. 8. Det er kommet signaler om at en andel av selskapsskatten skal kompensere for bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk. Innbetalt selskapsskatt i Hammerfest kommune var i ,2 mill kr og i ,0 mill kr. Statoils virksomhet på Melkøya skatter ikke til Hammerfest, men til den kommunen som hovedkontoret ligger i. 1 % av selskapsskatten er vurdert som kommunens andel. For vår del ville det ha blitt; 1/28 x 47 mill kr = 1,7 mill kr for Det betyr altså tilnærmet ingenting sett i forhold til bortfall av 180 mill kroner. 9. Forslaget er dramatisk for Hammerfest kommunen, befolkningen i Hammerfest og omkringliggende kommuner og næringsliv. Forslaget innebærer et brudd på samfunnskontrakten som ligger til grunn for kommunenes samtykke til de store naturinngrepene som er gjort i forbindelse med prosessanlegget på Melkøya. 10. Hammerfest kommune er medlem av Nettverket for petroleumskommuner NPK. Hammerfest viser til felles høringsuttalelse fra nettverket. 11. Hammerfest kommunestyre krever at forslaget trekkes eller utredes i et lovutvalg.

8 Saksbehandler: Trude Klaussen Saksnr.2015/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/15 Arbeidsmiljøutvalget /15 Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg 1 Reglement for utdanningsstøtte og utdanningslån til lærer- og vernepleierutdanning 2 Søknadsskjema for utdanningsstøtte og utdanningslån 3 Utdanningspermisjon og utdanningsstøtte (egne ansatte) Saksdokumenter ikke vedlagt: Utdanningsstøtte og utdanningslån til lærer- og vernepleierutdanning Saken gjelder Hammerfest kommune har et stort behov for å rekruttere lærere og vernepleiere. I forbindelse med oppstart av egen lærerutdanning og vernepleierutdanning i Hammerfest er det utarbeidet et forslag til egne ordninger for de som ønsker å starte et utdanningsløp innenfor disse to yrkene. I tillegg ønsker en å satse på lærlinger noe som fremkommer og dekkes i henhold til eget reglement om utdanningspermisjon og utdanningsstøtte som er utarbeidet og vedtatt administrativt 2. juli Sakens bakgrunn og fakta Sakens legges frem for politisk behandling med bakgrunn i blant annet kommunestyrets vedtak av hvor følgende ble vedtatt: «Behov for særskilte ordninger knyttet til vernepleierutdanning og lærerutdanning utredes og legges frem for politisk behandling i forbindelse med Økonomiplan i perioden » Det er utarbeidet forslag til reglement om «Utdanningsstøtte til vernepleierutdanning og lærerutdanning», samt eget søknadsskjema for studenter som ønsker å søke om utdanningslån og/eller utdanningsstøtte fra Hammerfest kommune. Søkeren må ha bostedsadresse i Hammerfest kommune for å bli tatt i betraktning under tildeling.

9 Ordningen har vært kunngjort i FD, på Hammerfest kommunes hjemmesider, i sosiale media og på utvalgte utdanningsinstitusjoner, med forbehold om politisk vedtak om finansiering. Ordningen knyttet til lån og utdanningsstøtte vil ha følgende økonomisk konsekvenser hvis den vedtas slik forslaget foreligger jfr. redegjørelse og tabell nedenfor: Utdanningsstøtte økonomiske konsekvenser Tabellen er basert på en del forutsetninger. Disse har utgangspunkt i den særskilte ordninga med økonomiske virkemidler som Hammerfest kommune ønsker å iverksette for studier som gjelder vernepleier og lærerutdanning i Norge. Årlig utdanningsstøtte. Utkastet til reglement hjemler en ordning med årlig utdanningsstøtte som skal dekke faktiske utgifter. I tabellen er det lagt inn med kr pr. år for hver av studentene som deltar i studiene. Samlede kostnader pr. år utgjør kr og inkluderer 50 studenter. Renter studielån. Utkastet til reglement hjemler en ordning med lån med årlig lånebeløp kr pr. student og gjelder for alle årene i studieperioden. Lånene finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Derved oppstår det en alternativ rente som Hammerfest kommune hadde fått ved å la pengene bli stående på rentebærende konto i bank. Rentetapet er basert på 3 % p.a. og er kostnadsberegnet under «Renter studielån». Avskrivning studielån. For å forenkle modellen er det i tabellen tatt utgangspunkt i at alle studentene har et studieløp med 5 års varighet. Fra år 6 skal lånene avskrives med 20 % pr. år inntil de går i 0. Kostnadene for avskrivning er satt inn i tabellen under «Avskrivning studielån» fra år 6 til og med år 10 med kr for hvert av årene. Vikarkostnader. I tabellen er det forutsatt at halvparten av studentene har Hammerfest kommune som arbeidsgiver og at fraværene må dekkes opp fullt ut. For hver student vil fraværene pr. kalenderår utgjøre kr For 25 studenter som gjennomfører studiene vil det derved samlet koste Hammerfest kommune kr pr. år. Andre forhold som påvirker kostnadene. Det er lagt inn en forutsetning om å betale stipend i 5 år for alle 50 studentene som er med i ordningen, selv om vernepleierstudiet går over 4 år. Dette skyldes at vi er usikre på fordelingen av studentene på de respektive studiene. For sikkerhets skyld er det derfor tatt høyde for 5 år for alle studentene. De reelle kostnadene blir sannsynligvis noe lavere.

10 I og med at modellen er bygd på forskjellige forutsetninger som enkelt kan endres, kan vi for eksempel lage en modell hvor vi tar utgangspunkt i at 30 studenter gjennomfører lærerutdanninga og 20 studenter gjennomfører vernepleierutdanninga. De totale kostnadene reduseres da med kr i tilskudd og kr i lån. Utdanningsstøtte Forutsetninger: Årlig utdanningsstøtte Årlig studielån Totalt: Rentesats 3,00 % Antall år studie 5 Antall år nedbetaling etter endt studie 5 Antall studenter 50 Antall studenter m/vikarb. 12 dager 25 Kostnader vikar Beregning År Totalt Kostnader utdanningsstøtte Renter studielån Avskrivning studielån Vikarkostnader Totale kostnader Rest utlån

11 Rådmannens vurdering I forbindelse med at kommunen skal prioritere å gi støtte til lærerutdanning og vernepleierutdanning de kommende årene bør man revurdere andre ordninger vedr permisjon og utdanningsstøtte i kommunen. Blant annet er det naturlig at man ser på særvilkårene for rekruttering og stabilisering man har overfor leger der de etter 36 måneders sammenhengende arbeid og opptjening får 4 mnd. utdanningspermisjon med full lønn. For å benytte seg av utdanningspermisjon forplikter legen seg til å være i et utdanningsløp for å bli spesialist eller for å resertifisere sin spesialitet i allmennmedisin. Bare en slik ordning koster ca ,- i året ved at utdanningspermisjonen dekkes opp med et ekstra legeårsverk. Sektorene må i tillegg vurdere å legge ned eller redusere andre støtteordninger for en periode, slik at midlene til utdanning blir prioritert til de 3 formål; vernepleierutdanning, lærerutdanning og lærlinger. Rådmannen mener det er riktig å satse på å rekruttere vernepleier og lærere. Dette er stillinger vi i dag har utfordringer med å rekruttere til. Det er ekstra viktig å satse nå, da det planlegges oppstart av egen lærerutdanning og vernepleierutdanning i Hammerfest. Ved å tilby studenter både utdanningsstøtte mot bindingstid og utdanningslån som er rente- og avdragsfritt hvis du jobber i Hammerfest kommune vil dette bidra til å sikre rekruttering og stabilisere bemanning i disse yrkesgruppene i Hammerfest kommune. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reglement for utdanningsstøtte og utdanningspermisjon datert Utdanningslån finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 3. Utgifter til utdanningsstøtte vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan Kostnader knyttet til innleie av vikarer dekkes innenfor sektorene Saksbehandler: Linda Karlstad Saksnr.: 2015/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning /15 Formannskapet Vedlegg 1 Høringsnotat - endringer i alkoholloven

12 Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Høring - endringer i alkoholloven Saken gjelder Hammerfest kommune er invitert til å avgi høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endringer i alkoholloven. Forslaget omhandler endringer i bestemmelsen om retten til salg av alkoholholdig drikk mv. Høringsfrist er 22. september Sakens bakgrunn og fakta Etter dagens ordning kan det gis utvidet kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk over og under 4,7 volumprosent, samt utvidet kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent, alkoholloven 1-7a jf Den utvidede salgsbevillingen innebærer tillatelse til salg av egenprodusert alkoholholdig drikk på nærmere bestemte vilkår. Blant annet må tilvirkningen skje ved salgsstedet, og tilvirkning og salg må utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Departementet foreslår nå en utvidelse av ordningen slik at det kan gis slik utvidet kommunal salgsbevilling også for egenprodusert alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent. Det heter i departementets høringsnotat at formålet med kommunal tilvirkningstillatelse er å fremme det potensialet som ligger i kombinasjonen lokale tradisjoner og næringsutvikling generelt, og forholdet lokal mat, drikke og turisme spesielt. Bakgrunnen for endringsforslaget er blant annet en stadig økende etterspørsel etter slike produkter. Departementet vurderer likevel at ordningen vil gjelde et «begrenset nisjesalg» og at lovendringen ikke vil ha alkoholpolitiske konsekvenser av større betydning. Det er utredet hvorvidt en eventuell lovendring vil komme i konflikt med EØS-retten. Konklusjonen er at forslaget ikke vil stride mot EØS-reglene fordi den alkoholholdige drikken forslaget gjelder, ikke omfattes av EØS-avtalen. Forslaget vil medføre følgende endringer i alkoholloven: Endring i 1-7a kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking mv. En utvidet bevilling for salg av produkter over 4,7 volumprosent kan gis for tilvirkning av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, dersom tilvirkningen skal skje ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Det kan selges inntil liter per år fra hver produsent. Endring i 3-1 retten til salg av alkoholholdige drikker salg av alkoholholdig drikk som ikke er omfattet av EØS-avtalen, kan likevel foretas på grunnlag av utvidet kommunal salgsbevilling etter fjerde ledd eller kommunal bevilling for salg etter tredje ledd sammen med statlig tilvirkningsbevilling etter kapittel 6. Ny 3-4a tidsinnskrenkninger for salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen direkte fra produsent Åpningstidene for salg og utlevering av de aktuelle produktene direkte fra produsent er foreslått å tilsvare åpningstidene for salg og utlevering av produkter under 4,7 volumprosent.

13 Den foreslåtte ordningen vil kun omfatte alkoholholdig drikk som faller utenfor EØS-avtalen. Hva som faller utenfor, følger av avtalens art. 8 nr. 3 bokstav b. Der fremkommer det at avtalen omfatter varer oppført i EØS-avtalen protokoll 3, i samsvar med særlige bestemmelser som fastsatt i denne. I protokollen vises det til det såkalte HS-systemet (Harmonized Description and Coding System). Av dette følger det at alkoholholdige produkter som øl fremstilt av malt, vermut og annen smaksatt vin av friske druer og udenaturert alkohol, likør og brennevin er omfattet av EØS-avtalen. Det kan dermed ikke gis tilvirkningstillatelse for slike varer gjennom den foreslåtte ordningen. HS-systemet angir også hvilke varer som faller utenfor EØS-avtalen. Handel med vin produsert av druer og såkalte «andre gjærede drikkevarer» er ikke omfattet av avtalen. I høringsnotatet på s. 16 oppgis eksempler på slike drikkevarer som typisk vil omfattes av den foreslåtte ordningen. Herunder nevnes eple/pærevin, mjød, rosinvin, vin av bær, grønnsaks- eller fruktsafter (unntatt saft av friske druer), maltonvin, risvin, palmevin, ingefærøl og urtevin. Etter dagens regelverk kan det gis tilvirkningstillatelse for slike drikkevarer med de begrensninger som følger av 3-1 og 4-2. Det følger av dagens regelverk et forbud mot tilvirkning av brennevin med mindre det foreligger særskilt tillatelse, jf. alkoholloven 8-1. Slik tillatelse kan gis etter 6-1, 3-1 tredje ledd (utvidet kommunal salgsbevilling) eller 4-2 tredje ledd (utvidet kommunal skjenkebevilling). Det følger av 6-1 at tilvirkningsbevilling kan omfatte enten alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, brennevin eller all alkoholholdig drikk. 4-2 regulerer omfanget av kommunal skjenkebevilling. Det følger av bestemmelsen at bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk i gruppe 1, gruppe 1 og 2 eller all alkoholholdig drikk. Etter tredje ledd kan bevillingen utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, for skjenking i egen virksomhet. Det følger av dette at kommunal skjenkebevilling allerede etter dagens regler kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk, men ikke tilvirkning av brennevin. 3-1 regulerer retten til salg av alkoholholdige drikker. Det følger av 3-1 tredje ledd at kommunal salgsbevilling kan utvides til å omfatte innførsel eller tilvirkning av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd (alkoholgruppe 2 og 3) for salg i egen virksomhet. Det vil si at det allerede etter dagens regler for kommunal salgsbevilling gis tilvirkningstillatelse for alkoholholdig drikk opp til 4,7 volumprosent. For tilvirkningstillatelse etter denne bestemmelsen gjelder ikke forbud mot tilvirkning av drikke som er brennevin. Lovforslaget vil medføre endringer både for kommunal skjenke- og salgsbevilling, men konsekvensene av lovendringen vil være begrenset fordi det etter dagens regelverk allerede er delvis åpnet for å gi tilvirkningstillatelser som foreslått. Departementet oppstiller i høringsnotatets s. 23 ulike alternativer til gjennomføring av den foreslåtte ordningen: Alternativ a: Ordningen åpnes opp slik at man for produkter utenfor EØS-avtalen vil ha samme begrensninger som for utvidet skjenkebevilling ( 4-2), det vil si at ordningen kan gjelde alle produkter som faller utenfor EØS-avtalen og som ikke er brennevin. Å legge denne regelen til grunn vil gi et enkelt regelverk, men vil innebære en innsnevring for utvidet kommunal salgsbevilling hva gjelder brennevinsholdige produkter under 4,7 volumprosent, da tilvirkning av slike produkter er tillatt etter dagens regelverk. Alternativ b: Ordningen åpnes opp for salg av produkter utenfor EØS-avtalen uavhengig av om produktene er tilsatt brennevin eller ikke. Det medfører at all alkoholholdig drikk som faller utenfor EØS-avtalen, kan omfattes av ordningen. Av hensyn til sammenheng i regelverket bør i så fall

14 begrensningen som i dag følger av regelverket for utvidet kommunal skjenkebevilling (forbud mot tilvirkning av brennevin), tas bort. Alternativ c: Ordningen legger til grunn at det kan tilvirkes og selges produkter som er tilsatt brennevin opp til og med 4, 7 volumprosent alkohol, men ikke for produkter som har høyere volumprosent alkohol enn dette. Alternativet medfører ingen forandring av dagens regler om tilvirkning av brennevin etter 3-1. For kommunal skjenkebevilling etter 4-2 gis det etter dagens regler ikke tilvirkningstillatelse for brennevinsholdig drikk. Av hensyn til sammenheng i regelverket bør derfor begrensningen som i dag følger av regelverket for utvidet kommunal skjenkebevilling, tas bort hva gjelder drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol. Dersom dette alternativet blir valgt, vil reglene for skjenke- og salgsbevilling være likelydende. Det er bedt særlig om høringsinstansenes syn på hvilket av disse alternativene som i størst grad vil være lovteknisk enkelt og praktisk samtidig som det ivaretar hensyn til begrensede alkoholpolitiske konsekvenser og konsistens i alkoholpolitikken. Rådmannens vurdering Rådmannens vurdering er likelydende med rådmannens forslag til vedtak. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommune gir følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i alkoholloven: Hammerfest kommune vurderer at de foreslåtte endringer i reglene for utvidet kommunal salgsbevilling ikke vil ha alkoholpolitiske konsekvenser av betydning. I denne sammenheng bemerkes det blant annet at den foreslåtte utvidelsen for kommunal salgsbevilling allerede gjelder for kommunal skjenkebevilling (etter alkoholloven 4-2) for alkoholholdig drikk som ikke er brennevin. For øvrig er det per dags dato kun 6 kommersielle produsenter som benytter seg av ordningen. Også dette tilsier at lovforslaget vil ha begrensede konsekvenser. Ved lovendringen bør det velges de løsninger som i størst grad ivaretar hensynet til begrensede alkoholpolitiske konsekvenser og konsistens i alkoholpolitikken. Ordningen må likevel også være tilpasset produsentene på en hensiktsmessig måte. Samtidig bør det være et mål å opprettholde og følge lovens system for øvrig, og i størst mulig grad velge løsninger som er sammenfallende med dagens regelverk. Hammerfest kommune påpeker viktigheten av at vilkårene for å tildele tilvirkningstillatelse i forbindelse med utvidet kommunal salgsbevilling, vurderes strengt og på samme måte som vilkårene for tilvirkningstillatelse i forbindelse med utvidet kommunal skjenkebevilling. En streng anvendelse av vilkårene vil medvirke til kontroll med ordningens omfang. Det vil fortsatt være opp til kommunens skjønn om bevilling skal gis. Gjennomføring Departementet har foreslått tre ulike gjennomføringsalternativer, gjengitt ovenfor. Alternativ a er utpekt som den beste løsningen lovteknisk, men vil være med på å begrense tilvirkningsadgangen for kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent. Ordningen med tilvirkningstillatelse omfatter per dags dato et fåtall produsenter. Hammerfest kommune vurderer at en begrensning av de allerede foreliggende tillatelser ikke vil være hensiktsmessig når lovforslaget i utgangspunktet gjelder en utvidelse av ordningen. Hammerfest kommune foreslår at ordningen som skissert i departementets alternativ c legges til grunn. Ordningen går ut på at det gis tillatelse til tilvirkning av drikk som er brennevin for

15 alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent, og tilvirkningstillatelse for alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent som ikke er brennevin. Velges dette alternativet, vil det medføre at begrensningen som gjelder for utvidet kommunal skjenkebevilling hva gjelder alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent, fjernes. Reglene for utvidet salgs- og skjenkebevilling vil da være likelydende. Alternativet vil ikke medføre noen begrensning for produsentene i forhold til dagens ordning. Det vurderes at gjennomføringen etter dette alternativet ikke vil ha noen nevneverdige alkoholpolitiske konsekvenser. Volumbegrensning Departementet har foreslått en volumbegrensning på liter per produsent. Denne begrensningen omfatter ikke tilvirkning av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent. Hammerfest kommune vurderer volumbegrensningen til å være rimelig. Kundegrunnlaget vil være begrenset og liter bør være tilstrekkelig til å møte dagens etterspørsel. En begrensning på liter vurderes heller ikke til å være problematisk eller skape konkurranse for salgsmonopolet. Hammerfest kommune støtter på dette grunnlag departementets forslag om volumbegrensning på liter. Åpningstider Departementet har foreslått at de samme åpningstider skal gjelde for utvidet kommunal salgsbevilling som for annen alkoholholdig drikk opp til 4,7 volumprosent, se høringsnotatet side Lovteknisk vil løsningen vike fra alkohollovens system for øvrig. Forslaget om åpningstider er imidlertid begrunnet med at det er nødvendig for å kunne tilby salg av varene til aktuelle kunder. Løsningen vil være praktisk enklere fordi produsenten ikke behøver å skille sitt varesortiment. Hammerfest kommune kan ikke se at en slik løsning vil ha alkoholpolitiske konsekvenser av betydning. På dette grunnlag støttes departementets innstilling angående åpningstider.

16 Saksbehandler: Cathrine Leistad Saksnr.: 2012/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning /15 Formannskapet Vedlegg 1 Politiets rapport av 27. mars Kaikanten - utfyllende opplysninger fra politiet 3 Forhåndsvarsel om inndragning av skjenkebevilling for en periode på 1-2 måneder 4 Svar på varsel om inndragning 5 E-postkorrespondanse angående Kaikanten, politiets rapport 6 Inndragning av skjenkebevilling - ØTM AS - Kaikanten 7 Vedtak om inndragning av skjenkebevilling - ØTM AS 8 Klage fra ØTM AS Saksdokumenter ikke vedlagt: Vedtak om inndragning av skjenkebevilling for 7 dager av 29. januar 2015 Hammerfest kommunes alkoholpolitiske retningslinjer Helse- og sosialdepartementets rundskriv med kommentarer til alkoholloven og alkoholforskriften Klage på vedtak om midlertidig inndragning av skjenkebevilling - ØTM AS - Kaikanten Bar & Spiseri Saken gjelder Saken gjelder klage på formannskapets vedtak av 28. mai 2015 om inndragning av ØTM AS sin skjenkebevilling. Vedtaket lød: 1. I medhold av alkoholloven 1-8 inndras skjenkebevillingen til Kaikanten Bar & Spiseri, bevillingshaver ØTM AS, for en periode på 6 uker. 2. Inndragningen iverksettes innen fire uker etter vedtak om inndragning. Tidspunktet for inndragningen fastsettes etter nærmere avtale mellom bevillingshaver og bevillingsmyndigheten

17 Sakens bakgrunn og fakta Bevillingshaver ØTM AS har alminnelig skjenkebevilling for alle alkoholgrupper innenfor kommunens maksimaltider. Bevillingen gjelder for skjenkestedet Kaikanten Bar & Spiseri (heretter Kaikanten). Natt til 22. mars 2015 var politiet i Hammerfest ute på patrulje og observerte flere brudd på alkoholloven i og utenfor Kaikantens lokaler. Politiet oversendte sin rapport til kommunen 27. mars Administrasjonen sendte ut forhåndsvarsel om vedtak om inndragning til ØTM AS 14. april ØTM AS svarte på forhåndsvarselet i brev av 28. april På bakgrunn av ØTM AS sine kommentarer, ble det innhentet ytterligere opplysninger fra politiet per e-post. Saken ble endelig behandlet i formannskapet 28. mai Formannskapet fant det bevist at skjenkestedet Kaikanten hadde sluppet inn personer som var åpenbart beruset og også skjenket personer som var åpenbart beruset. Vedtaket bygget på politiets rapport. Ved vurderingen av inndragningsperioden ble det lagt vekt på at ØTM AS også tidligere i inneværende bevillingsperiode har fått skjenkebevillingen inndratt, jf. Hammerfest kommunes vedtak av 29. januar I den saken fikk ØTM AS inndratt skjenkebevillingen i 7 dager for tre brudd på skjenkebevillingen, hvorav det eldste forholdet ble tillagt liten vekt på grunn av at det var gått lang tid siden hendelsen fant sted og til kommunen behandlet saken. Hendelsene som politiet innrapporterte fra 22. mars 2015 ble i utgangspunktet vurdert til å utgjøre den fjerde alvorlige overtredelsen fra ØTM AS i inneværende bevillingsperiode. Reaksjonen ble, av hensyn til behandlingen av de tidligere bruddene, likevel satt med utgangspunkt i reaksjon for tredje gangs overtredelse. Med tillegg av skjerpende omstendigheter ble inndragningen satt til 6 uker. Dette ble gjort i henhold til Hammerfest kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt Det ble på forespørsel gitt utsatt klagefrist til ØTM AS til utløpet av fredag 3. juli Klage innkom 1. juli, og klagen er dermed rettidig. ØTM AS anfører i klagen at politiet ikke har hjemmel til å drive kontroll med skjenkebevillingene, samt at politiets rapport er for unøyaktig til at ØTM AS kan imøtegå påstandene og dermed sikres kontradiksjon. Det anføres også at kommunens bruk av hjemler er feil. I tillegg anfører ØTM AS at det ikke har skjedd noen brudd på skjenkebestemmelsene den aktuelle kvelden. Dersom vedtaket opprettholdes av formannskapet, skal det oversendes til Fylkesmannen for behandling. Vedtaket mot ØTM AS er gitt utsatt virkning til saken er endelig avgjort. Rådmannens vurdering Rådmannen finner ikke grunnlag for å ta klagen til følge da en ikke kan se at det fremkommer opplysninger i klagen som tilsier at vedtaket bør endres. Nedenfor redegjøres for det rettslige og faktiske grunnlaget for rådmannens vurdering knyttet til de enkelte anførslene som er fremmet i klagen. Adgang til å vektlegge politiets rapport ØTM AS har anført at politiet ikke har hjemmel til å drive kontroll med skjenkebevillingene.

18 Kontroll med utøvelsen av kommunale bevillinger etter alkoholloven 5-3 første ledd tilligger kommunen, jf. alkoholloven 1-9 første ledd. Det følger også av alkoholloven 1-15 annet ledd at «Dersom politiet eller skatte- og avgiftsmyndighetene avdekker forhold som kan antas å ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet, plikter de av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt, å informere bevillingsmyndigheten om det.» Formålet med meldeplikten er at bevillingsmyndigheten sikres nødvendig informasjon for å kunne følge opp at bevillingshaver «til enhver tid oppfyller kravene for å ha bevilling og mht. hvordan bevillingen blir utøvd» jf. Gyldendals rettsdata lovkommentar. Rådmannen legger således til grunn at politiet har en plikt til å informere kommunen om brudd på bevillingen som de observerer, og at kommunen har rett til å vektlegge de opplysningene som politiet gir, blant annet i forbindelse med inndragning av bevillingen. Mulighet til kontradiksjon ØTM AS har stilt spørsmål ved om ikke reglene og rutinene for skjenkekontroller gjelder for politiet, herunder at de ikke har hatt mulighet til kontradiksjon ettersom de ikke ble kontaktet av politiet for hver hendelse, samt at de gjennom manglende beskrivelse av utseende til de berusede gjestene ikke ble gitt muligheten til å imøtegå politiets vurdering. Alkoholforskriften kapittel 9 inneholder særskilte regler for utøvelsen av kommunens kontroll ved salgs og skjenkesteder. Dette er regler som kommunens kontrollører skal forholde seg til i møte med det enkelte salgs og skjenkested. Disse reglene gjelder ikke for politiet eller skatteog avgiftsetaten som er underlagt meldeplikt i henhold til alkoholloven Disse skal melde fra om forhold som de blir kjent med gjennom sin alminnelige virksomhet og som kan ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet. Det er ikke særskilt regulert hvordan eller på hvilken måte dette skal gjøres, så det vil være forvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper som avgjør om administrasjonens saksbehandling har vært tilfredsstillende. Kommunen som bevillingsmyndighet må i henhold til forvaltningsloven blant annet sørge for å gi bevillingshaver anledning til å imøtekomme de forholdene som er blitt innrapportert slik at kravet om kontradiksjon blir ivaretatt, jf. forvaltningsloven 16. Et sentralt spørsmål er derfor om ØTM AS har hatt god nok anledning til å imøtekomme politiets rapport. I dette tilfellet ble ØTM AS ved Øystein Mølmann og en navngitt dørvakt allerede den aktuelle kvelden/natten varslet av politiet om at de vurderte at situasjonen ved utestedet hadde vært uakseptabel. Øystein Mølmann hadde inntil nylig fremstått å ha det overordnede ansvaret for skjenkingen på Kaikanten, og er også bror av Tove Mølmann, som er eneeier av ØTM AS. Det må derfor anses at ØTM AS allerede den samme kvelden ble gjort oppmerksom på at politiet oppfattet at det hadde funnet sted brudd på skjenkebevillingen. Uansett ble forhåndsvarsel om vedtak om inndragning med kopi av politiets rapport oversendt til ØTM AS den 14. april 2015 for uttalelse, det vil si vel tre uker etter den aktuelle kvelden. Dette anses å være godt innenfor de krav forvaltningsloven fastsetter om saksbehandlingstid i 11a, der det fremgår at forvaltningsorganer skal forberede en sak «uten utgrunnet opphold». Selve rapporten vurderes av rådmannen som tilstrekkelig utfyllende i den forstand at den gir en situasjonsbeskrivelse av flere brudd på alkoholloven som fant sted samme kveld/natt. Blant annet ble det observert «et par tilfeller [av] overstadig berusede personer [som]kom seg inn på utestedet til tross for at det var dørvakt i døren», samt «flere overstadig berusede personer i lokalet og på vei ut fra Kaikanten». Det fremkommer også at politiet måtte bringe inn to

19 personer som kom ut fra Kaikanten i arresten den aktuelle kvelden fordi de ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Selv om rapporten ikke henviser til klokkeslettet de enkelte hendelsene fant sted og/eller personbeskrivelser av personene som var overstadig beruset, er det rådmannens oppfatning at politiets rapport er tilstrekkelig detaljert til at ØTM AS har hatt en reell mulighet til å imøtekomme opplysningene som fremkommer i rapporten. Det bemerkes for øvrig at kommunen har lagt til grunn en samlet vurdering av hendelsene som én overtredelse av alkoholloven, og ikke vektlagt hver enkelt episode som et selvstendig brudd på alkoholloven. I tillegg har ØTM AS også rent faktisk imøtegått påstandene om skjenking av åpenbart berusede gjester ved å inngi svar på forhåndsvarselet, der de har gitt kommentarer til hendelsesforløpet den aktuelle kvelden. Rådmannen er på bakgrunn av det ovennevnte av den oppfatning at ØTM AS har vært gitt mulighet til kontradiksjon, og også benyttet seg av denne. Kravene til en forsvarlig saksbehandling er dermed oppfylt. Vurdering av sak - beviskrav ved inndragning Bevillingshaver ØTM AS anfører at det ikke skjedde noen brudd på skjenkebestemmelsene den aktuelle kvelden/natten, og at politiets rapport bygger på synsing. Rådmannen legger til grunn at det både ble sluppet inn personer som var åpenbart beruset, samt skjenket alkohol til personer som var åpenbart beruset natt til 22. mars Spørsmålet er hvilket beviskrav som skal legges til grunn i saker som medfører midlertidig inndragning av bevilling. Etter Helse- og sosialdepartementets rundskriv med kommentarer til alkoholloven og alkoholforskriften punkt fremgår det at beviskravet i inndragningssaker er alminnelig sannsynlighetsovervekt i tråd med forvaltningsrettens hovedregel. Et sammensatt rettskildebilde samt ulike avgjørelser fra domstolene og Sivilombudsmannen viser imidlertid at midlertidig inndragning av skjenkebevilling i noen tilfeller anses som straff etter den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Det er slått fast i rettspraksis at det oppstilles et strengere beviskrav for reaksjoner som regnes som straff etter EMK. Et spørsmål er derfor om midlertidig inndragning av skjenkebevillingen til ØTM AS er å anse som straff etter EMK artikkel 6.1. Avgjørelser fra rettspraksis, Sivilombudsmannen og Fylkesmannen i blant annet Hordaland ser ut til å peke på at en midlertidig inndragning av skjenkebevilling lettere vil anses som straff dersom reaksjonen kun går ut på inndragning uten at det samtidig stilles krav om andre tiltak slik som opplæring eller annet for å unngå at brudd på alkohollovgivningen skal gjenta seg. Inndragningen vil i slike mangle preg av å være gjenopprettende eller ivareta kontrollhensyn, og i større grad fremstå som en strafferettslig reaksjon. I vedtaket mot ØTM AS er det ikke stilt noen slike krav, vedtaket går kun ut på inndragning. Reaksjonen mot ØTM AS fremstår derfor mer som en straffereaksjon enn som et kontrolltiltak. Høyesterett har tatt konkret stilling til beviskravet i EMK artikkel 6.2 i Rt , og det kan utledes av denne dommen at det kreves klar sannsynlighetsovervekt for å ilegge en slik administrativ straff som inndragning er. En skjenkekontroll gir et øyeblikksbilde av hvordan situasjonen er på det bestemte tidspunktet, og det vil ikke være mulig å rekonstruere situasjonen som forelå den helga. Politiet har beskrevet grundig hvordan gjestene tedde seg, og det er også på det rene at to av gjestene fra

20 Kaikanten ble tatt i arresten på grunn av beruselse. Politiet beskriver hvordan flere av gjestene inne i lokalet var åpenbart beruset, samt at flere også sjanglet og snublet utenfor lokalene. Det vises for øvrig til politiets rapport som oppsummerer situasjonen på Kaikanten den aktuelle kvelden som uakseptabel, samt opplysninger fra ØTM AS om at de hadde ca. 250 gjester innom i løpet av denne kvelden, og politiets opplysninger om at det var kun én dørvakt på jobb. I saksfremlegget til saken der vedtak om inndragning ble fattet, er det lagt til grunn at beviskravet i inndragningssaker er alminnelig sannsynlighetsovervekt. Det er likevel lagt til grunn at «[d]et fremstår etter det ovennevnte som svært sannsynlig at Kaikanten den aktuelle kvelden hadde flere gjester i lokalet som var åpenbart beruset. Det fremstår også som svært sannsynlig at Kaikanten har skjenket åpenbart berusede personer i sine lokaler, jf. særlig den siste hendelsen som politiet viser til.» (rådmannens understrekninger). Det foreligger etter rådmannens vurdering altså en høyere sannsynlighet for de konkrete bruddene på skjenkebevillingen enn bare alminnelig sannsynlighetsovervekt. Rådmannen finner ikke grunn til å tvile på det som kommer fram i politiets rapport vedrørende natt til 22. mars 2015 og finner de forhold som knytter seg til dette vedtaket som bevist, også om det tas utgangspunkt i at det kreves klar sannsynlighetsovervekt. Det konkluderes dermed med at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at det har skjedd skjenking av åpenbart berusede personer på Kaikanten natt til 22. mars 2015 og at det har vært åpenbart berusede personer inne på Kaikanten som ikke har blitt bortvist. Rådmannen vil etter dette innstille på at vedtaket av 28. mai 2015 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark for klagebehandling. ØTM AS vil motta kopi av kommunens oversendelse til Fylkesmannen, og slik gis anledning til å uttale seg om Hammerfest kommunes behandling av klagen. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune tar ikke klagen fra ØTM AS til følge. 2. Klagen oversendes til Fylkesmannen for endelig klagebehandling.

Tilleggssak som ettersendes: Ekstraordinært utbytte Hammerfest Energi as og disponering.

Tilleggssak som ettersendes: Ekstraordinært utbytte Hammerfest Energi as og disponering. Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.08.2015 Tid: 09:00 10:25 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2319 SCANDIC ALTA - SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato DS 138/16 Kommunestyret 21.06.2016 PS 4/17 Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven Skiptvet kommune 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret xxxxx i sak xxx kjell/rådmann/alkoholloven/retningslinjer for bevillinger 1 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2540-8 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen Sakstittel: PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Enkelte endringer i inndelingsloven og kommuneloven

Saksframlegg. Høring - Enkelte endringer i inndelingsloven og kommuneloven Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE - 000, TI - &21 15/1410 Høring - Enkelte endringer i inndelingsloven og kommuneloven Saksnr Utvalg Type Dato 56/15 Formannskapet PS 03.09.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

Prikktildelingssystemet

Prikktildelingssystemet Prikktildelingssystemet Bakgrunn/formål Tidligere få kommuner som brukte inndragning sett i sammenheng med antall innrapporterte overtredelser - øke bruken av inndragning Manglende reaksjoner gir useriøse

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016-2020 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 1060/2016-2011/692 Maria Tamasi 22.01.2016 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 16/16

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2015/6388-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Høring - regjeringens forslag til endringer i eiendomsskattegrunnlag

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Forslag til endring i alkohollovgivningen - høring

Forslag til endring i alkohollovgivningen - høring Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2009/970-2 Arkiv: U60 Saksbeh: Kari Stoveland Sjursen Dato: 17.11.2009 Utv.saksnr Utvalg Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato Forslag til endring i alkohollovgivningen

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Sivilombudsmannen. Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll

Sivilombudsmannen. Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll Sivilombudsmannen Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll FKAAS 7. April 2014 Sivilombudsmannen En person utnevnt av Stortinget Juridisk saksbehandling Ca. 3000 klager per år Få saker

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 23/15 15/244 VALG AV STYREMEDLEMMER VARANGER MUSEUM FOR PERODEN 2015-2019

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 23/15 15/244 VALG AV STYREMEDLEMMER VARANGER MUSEUM FOR PERODEN 2015-2019 VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. : 02.09.2015 Tid: 09:00-11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Endringer i regelverket. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold

Endringer i regelverket. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Endringer i regelverket Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Flere endringsprosesser på gang Endringer i alkoholloven lagt fram for Stortinget Standardiserte regler for inndragning av bevilling ( 1-8)

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Servicekontoret

LINDESNES KOMMUNE Servicekontoret LINDESNES KOMMUNE Servicekontoret Finansdepartementet Melding om vedtak Nr.: DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 10109/2015-2015/11 Margrethe Engeland 000 04.09.2015 MELDING OM VEDTAK,

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09.00 Lurøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 24.05.2016 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Carl E. Isachsen jr. Varaordfører Børre

Detaljer

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Temaer Formål Noen sentrale bestemmelser Lovendringer Handlingsrom for utforming av alkoholpolitikken 2016-2020 Alkohollovens og serveringslovens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref: LIER 2005/5008 Dato: 17.01.2014 Høringsuttalelse - forslag på endringer i alkoholregelverket Verdal formannskap behandling ovennevnte

Detaljer

Reglement for Omsorgssutvalget

Reglement for Omsorgssutvalget Reglement for Omsorgssutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Omsorgssutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Omsorgsutvalgets medlemmer velges

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Prinsippsak - retningslinjer - reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser ved arrangementer over kortere perioder Arkivsaksnr.: 05/38028 Forslag til vedtak: Rådmannen ber formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Nytt prikktildelingssystem ved inndragning

Nytt prikktildelingssystem ved inndragning Nytt prikktildelingssystem ved inndragning Det årlige alkohollovsseminaret for Oslo, Nytt prikksystem trådte i kraft 01.01.2016 Alkoholloven 1-8 og alkoholforskriften kapittel 10 Helsedirektoratets merknader

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 04.03.2009 Møtested: Rådhuset lille festsal Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 12. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune 2016 2020 Vedtatt i kommunestyret 20.06.2016. 1 Innhold 1. Målsettingen for kommunens alkoholpolitikk... 3 1.1 Hensikten med alkoholpolitiske retningslinjer:...

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksbehandler: Jane Holoen ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2016-2020, SAMT ENDRING AV REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET - GAUSDAL KOMMUNE.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Klokkesvingen Bar og Pub Arkivsaksnr.: 04/39951 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner

Detaljer

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke Sokndal kommune Sentraladministrasjonen ARKIVSAK 11/1149 Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke 2016-2020 Hjemmel: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Detaljer

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.10.2014 Tid: 12:00 (etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2443 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø ADVARSEL - SKJENKEBEVILLING VÅRT HJEM AS Trykte vedlegg: Rapport

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U62 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U62 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U62 &13 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Dato: 20.02.2015 HØRING OM VARIGHETEN AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER M.V. â INNSTILLING TIL

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Oversendelse av Grimstad kommunes høringsuttalelse om endringer i alkoholloven - Åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv.

Oversendelse av Grimstad kommunes høringsuttalelse om endringer i alkoholloven - Åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv. Grimstad kommune Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: 2010/461-16/AUMOE Deres ref: 14/130- Arkiv: U63 Dato:21.03.2014 Oversendelse

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Sektor for samfunnsutvikling Vår ref.: 2015/845-7502/2015 Saksbehandler: Dag Hoffmann Arkiv: 200 Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Høringsuttalelse - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

Saksbehandler: Ulla Norgarden Arkiv: 001 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - EINSKILDE ENDRINGAR I INNDELINGSLOVA OG KOMMUNELOVA

Saksbehandler: Ulla Norgarden Arkiv: 001 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - EINSKILDE ENDRINGAR I INNDELINGSLOVA OG KOMMUNELOVA DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulla Norgarden Arkiv: 001 &13 Arkivsaksnr.: 15/4940-6 Dato: 15.10.15 HØRING - EINSKILDE ENDRINGAR I INNDELINGSLOVA OG KOMMUNELOVA ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Høringsnotat. 27. januar 2014

Høringsnotat. 27. januar 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 27. januar 2014 Forslag om endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk

Detaljer

Deres ref.: Arkiv-ID: 05/ Arkivkode: Saksbeh.: Sverre Hjelleset Dato: Journal-ID: 15/16283 U60, &00 Telefon:

Deres ref.: Arkiv-ID: 05/ Arkivkode: Saksbeh.: Sverre Hjelleset Dato: Journal-ID: 15/16283 U60, &00 Telefon: Flekkefjord kommune Vilje til vekst Kirkegaten 50 4400 Flekkefjord Telefon 38 32 80 00 post@flekkefjord.kommune.no www.flekkefjord.kommune.no Org.nr. 964 967 369 Bankgiro 3201.56.00933 Helse og omsorgsdepartementet

Detaljer