Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 84/15 PS 85/15 PS 86/15 PS 87/15 PS 88/15 PS 89/15 Innhold Hammerfest Energi AS - orientering og strategier Høring om eiendomsbeskatning i verk og bruk - Hammerfest kommunes høringsuttalelse Utdanningsstøtte og utdanningslån til lærer- og vernepleierutdanning Høring - endringer i alkoholloven Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling - ØTM AS - Kaikanten Bar & Spiseri Høring - endringer i inndelingsloven og kommuneloven i forbindelse med kommunereformen PS 90/15 Orientering om bruk av fullmakt sommeren 2015 PS 91/15 Referatsaker RS 15/6 Høring - Regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra RS 15/7 Høring - rapport om lufthavnstruktur RS 15/8 Høring - Regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra RS 15/9 PS 92/15 Rapport om Lufthavnstruktur Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2010/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/15 Formannskapet Saksdokumenter ikke vedlagt: Hammerfest Energi AS - orientering og strategier Saken gjelder Hammerfest kommune eier sammen med Kvalsund og Hasvik kommuner Hammerfest Energi AS. Hammerfest kommune eier 80%, Kvalsund kommune 10% og Hasvik kommune 10%. Det er ønskelig med en nærmere orientering om selskapet overfor Hammerfest kommune som eier. Administrerende direktør vil orientere om selskapet drift og strategier. Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

3 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2015/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/15 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg 1 Nettverk av Petroleumskommuner - NPK - forslag til høringsuttalelse 2 Høringsnotat om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner Saksdokumenter ikke vedlagt: Høring om eiendomsbeskatning i verk og bruk - Hammerfest kommunes høringsuttalelse Saken gjelder Finansdepartementet har sendt på høring forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Høringsfristen er 18.september Departementet har ikke lagt fram forslag om ikrafttredelsestidspunkt, men vil ta stilling til det etter høringen. Sakens bakgrunn og fakta I høringsnotatet legger departementet fram to alternative forslag; Alternativ 1 innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner skal fritas for eiendomsskatt, mens alternativ 2 ikke bare fritar slikt utstyr, men også innebærer at verk og bruk opphører som egen kategori med den følge at slike eiendommer eiendomsbeskattes som alminnelig næringseiendom. Videre i kap utdypes følgende;

4 I noen verk og bruk vil disse innretningene utgjøre den vesentlige delen av det faste anlegget. Dette kan for eksempel være tilfelle i store industrianlegg, hvor det gjerne er en rekke større installasjoner med nær tilknytning til produksjonsprosessen, og i teleanlegg. I slike anlegg vil installasjoner ofte ikke ha noen funksjon utenom produksjonsvirksomheten. For slike verk og bruk kan begge forslagene medføre at det vesentlige av eiendommen ikke blir eiendomsbeskattet. I kap 4 heter det at; Begge de skisserte alternativene vil innebære betydelige skattelettelser for næringslivet i kommuner som har innført eiendomsskatt. Lettelsen for næringslivet motsvares av inntektsbortfall for vertskommunene. De største utslagene i absolutte beløp vil man finne i kommuner med store industrianlegg, for eksempel Aukra, Lindås, Hammerfest, Tysvær og Øygarden. I hver av disse kommunene vil inntektsbortfallet trolig kunne bli i 100-millionersklassen. Forrige gang eiendomsskatt på verk og bruk ble vurdert endret, var i forbindelse med proposisjon 1 ( ) Skatter, avgifter og toll 2012, men det ble besluttet ikke å gå videre med saken i proposisjon 1 ( ) Skatter, avgifter og toll Det heter i denne proposisjonen; Det har ikke vært mulig å finne noen lovtekniske løsning som gir enklere regler som likestiller ulike typer næringseiendom uten å påvirke de berørte kommunenes økonomi på en uønsket måte. På denne bakgrunn har regjeringen besluttet ikke å gå videre med saken. Rådmannens vurdering: Dersom det nye forslaget går igjennom, vil det ha store konsekvenser for Hammerfest kommune. Inntektsbortfallet vil være på anslagsvis 90 % på verk og bruk. I 2014 var samlet eiendomsskatt på kr 218 millioner kr. Av dette utgjør verk og bruk 201 millioner kr. Melkøya utgjør 195 millioner kr. Bortfall av inntekter på nivå 90 % utgjør dermed ca 180 millioner kr. for Hammerfest kommune. Noen flere konsekvenser og urimeligheter i forbindelse med eventuell endring av eiendomsskatten på verk og bruk: Eiendomsskatt har eksistert i 120 år og omfatter industrianlegg, prosessanlegg, vindkraftanlegg, kraftlinjer etc. Integrerte maskiner og tilbehør har i alle år inngått i skattegrunnlaget. Forslaget innebærer et brudd på samfunnskontrakten som ligger til grunn for kommunenes samtykke til naturinngrepene. Forslaget vil berøre alle kommuner med verk og bruk, dvs 343 kommuner, ikke kun petroleumskommunene. Forslaget er dramatisk for kommunene (anslått av departementet til om lag 1,2 milliarder kroner i reduksjon, sannsynligvis er beløpet mye høyere). Forslaget flytter skatteinntektene fra kommunene til staten.

5 o Siden eiendomsskatten kommer i fradrag og i grunnlaget i de statlige skatteordningene(inntekstskatt og særskatt), blir effekten for skatteyter mindre 27%. o Departementet har anslått dette til om lag 300 millioner kroner, men beløpet er trolig høyere. Det har vært mange tvistesaker i forbindelse med fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget. Et nytt grensesnitt vil ikke innebære færre, men flere tvistesaker. Forslaget er i strid med regjeringens løfte om at kommunene skal få beholde større del av inntektene fra virksomheter som skjer lokalt. Regjeringens forslag vil ha særlig negativ effekt på industrikommunene, distriktskommunene med ensidig næringsliv og kommuner med naturbasert industri. Kommuner med vindkraftanlegg, teleanlegg og store kraftlinjer vil miste det vesentligste av inntektene fra disse. Det finnes ingen andre kommunale inntekter fra slike anlegg i dag. (Forslagene får ikke betydning for fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg) Også kommuner som vertskap for oppdrettsanlegg og mineralutvinning rammes. Et bortfall av 180 millioner kroner vil få store konsekvenser for Hammerfest kommune. Rådmannen antyder følgende: Fjerning av 120 mill kr i lønnsmidler. o Det betyr at kommuneorganisasjonen må reduseres med ca 200 årsverk. o Tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket/redusert eller tjenestetilbud må fjernes o De svakeste i samfunnet rammes; førskolebarn, skolebarn, ressurskrevende brukere, pleietrengende Fjerning av 60 mill kr på annen drift. o Generelle driftsnedskjæringer o Tilskudd til lag, foreninger, næringsliv og andre instanser o Generell satsing på næringsutvikling Ingen investeringer o Ingen oppdrag til næringsdrivende Hammerfest kommune har gjennomført store investeringer knyttet til infrastruktur og tilrettelegging for næringslivet de senere år. I 2014 hadde vi utgifter på 130 mill kr i renter og avdrag. Det er ca 80 mill kr over hva en «normalkommune» ville ha betalt. Resultatet ved bortfall av 180 mill kr, samtidig med høye utgifter til renter og avdrag og et påkrevd høyt driftsnivå, vil være en betydelig reduksjon på tjenestetilbudet; langt under det en «normalkommune» vil ha. Rådmannen vurderer dette som katastrofalt med hensyn til de tjenestene som kommunen plikter å ha, samt de tjenestene som bidrar til næringsutvikling i kommunen. Det er diskutert lokalt at en andel av selskapsskatten skal kompensere for bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk. Innbetalt selskapsskatt i Hammerfest kommune var i ,2 mill kr og i ,0 mill kr. Dette er tall fra skattekontoret vårt. Eierne av Melkøya skatter ikke til Hammerfest, men til den kommunen som hovedkontoret ligger i. 1 % av selskapsskatten er vurdert som kommunens andel. For vår del ville det ha blitt: 1/28x47 mill kr = 1,7 mil kr for Det betyr altså tilnærmet ingenting sett i forhold til bortfall av 180 mill kroner.

6 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune viser til høringsnotat fra Finansdepartementet om forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). 2. Hammerfest kommune opplevde nedgangstider og negativ befolkningsendring fram til Hammerfest mistet 1200 arbeidsplasser innen fiskeri og fiskeindustri. Resultatet var store økonomiske utfordringer med driftsreduksjoner og tilnærmet ingen investeringsoppgaver. Resultatet var et marginalt driftsnivå, samt en situasjon hvor bygg og annen infrastruktur ikke ble utviklet eller vedlikeholdt tilstrekkelig. 3. I forbindelse med etableringen av prosessanlegget på Melkøya var det et stort behov for nødvendig infrastrukturoppbygging i kommunen. Kommunen har og har hatt store investeringsoppgaver, spesielt innenfor bolyst, boligutvikling og arealutvikling til boliger og næring, samt andre påkrevde infrastrukturtiltak som veier, trafikksikring, skredsikring, vann, avløp, skoler, barnehager, havn. I tillegg til investeringene har driftsnivået hatt et utviklende nivå. 4. Fra 2002 og fram til i dag har folketallsutviklingen vært svært positiv med en vekst på ca personer i perioden. Folketallet har nå passert og øker fortsatt. Næringslivet i kommunen har hatt en tilsvarende positiv utvikling. I kjølvannet av Statoils etablering av LNG anlegg på Melkøya har mange virksomheter innen oljeservice etablert seg i kommunen med egne avdelinger. Dette for å sikre arbeidsoppdrag og for å være forberedt på nye mulige funn og ringvirkninger av disse. Som følge av dette har mange utflyttede Hammerfestinger vendt tilbake til kommunen etter endt utdanning og arbeidserfaring lenger sør i landet, slik at alderssammensetninga nå er forholdsvis ideell for å vokse videre. 5. Oppbygginga av kommunen ble finansiert gjennom systemet med eiendomsskatt. Et system som har eksistert i 120 år. Det å utvikle et samfunn som hadde en svært negativ utvikling med stor fraflytting og en betydelig nedbygging av antall offentlige arbeidsplasser innen post og tele og spesielt i fiskeindustrien har kostet. 6. Resultatet er nå at kommunen har 2,3 milliarder kroner i gjeld - kommunale foretak inkludert. Rente og avdragsutgiftene til Hammerfest kommune vurderes nærmere 3 ganger større enn det som er det normale. 7. Bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk i størrelsesorden 180 millioner kr vil ha katastrofale følger for Hammerfest kommune. Følgende skisseres for inndekning av bortfallet;

7 o Fjerne 120 mill kr i lønnsmidler som utgjør 200 årsverk eller 260 ansatte. Det resulterer i at tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket/redusert eller tjenestetilbud må fjernes. Førskolebarn, skolebarn, ressurskrevende brukere, pleietrengende vil bli de store taperne. o Fjerne 60 mill kr på annen drift. Det betyr generelle driftsnedskjæringer, fjerning av tilskudd til lag, foreninger, næringsliv og andre instanser, samt fjerning av generell satsing på næringsutvikling, samarbeidsprosjekt med andre kommuner som eksempelvis vertskommunesamarbeid og IKS er. o Ingen investeringer som betyr ingen oppdrag til næringsdrivende. Alt i alt beskriver dette en håpløs situasjon for Hammerfest kommune, samarbeidende instanser og kommuner, samt næringslivet i og utenfor Hammerfest. Situasjonen sannsynliggjør arbeidsledighet, befolkningsnedgang og nedgangstider for næringslivet. 8. Det er kommet signaler om at en andel av selskapsskatten skal kompensere for bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk. Innbetalt selskapsskatt i Hammerfest kommune var i ,2 mill kr og i ,0 mill kr. Statoils virksomhet på Melkøya skatter ikke til Hammerfest, men til den kommunen som hovedkontoret ligger i. 1 % av selskapsskatten er vurdert som kommunens andel. For vår del ville det ha blitt; 1/28 x 47 mill kr = 1,7 mill kr for Det betyr altså tilnærmet ingenting sett i forhold til bortfall av 180 mill kroner. 9. Forslaget er dramatisk for Hammerfest kommunen, befolkningen i Hammerfest og omkringliggende kommuner og næringsliv. Forslaget innebærer et brudd på samfunnskontrakten som ligger til grunn for kommunenes samtykke til de store naturinngrepene som er gjort i forbindelse med prosessanlegget på Melkøya. 10. Hammerfest kommune er medlem av Nettverket for petroleumskommuner NPK. Hammerfest viser til felles høringsuttalelse fra nettverket. 11. Hammerfest kommunestyre krever at forslaget trekkes eller utredes i et lovutvalg.

8 Saksbehandler: Trude Klaussen Saksnr.2015/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/15 Arbeidsmiljøutvalget /15 Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg 1 Reglement for utdanningsstøtte og utdanningslån til lærer- og vernepleierutdanning 2 Søknadsskjema for utdanningsstøtte og utdanningslån 3 Utdanningspermisjon og utdanningsstøtte (egne ansatte) Saksdokumenter ikke vedlagt: Utdanningsstøtte og utdanningslån til lærer- og vernepleierutdanning Saken gjelder Hammerfest kommune har et stort behov for å rekruttere lærere og vernepleiere. I forbindelse med oppstart av egen lærerutdanning og vernepleierutdanning i Hammerfest er det utarbeidet et forslag til egne ordninger for de som ønsker å starte et utdanningsløp innenfor disse to yrkene. I tillegg ønsker en å satse på lærlinger noe som fremkommer og dekkes i henhold til eget reglement om utdanningspermisjon og utdanningsstøtte som er utarbeidet og vedtatt administrativt 2. juli Sakens bakgrunn og fakta Sakens legges frem for politisk behandling med bakgrunn i blant annet kommunestyrets vedtak av hvor følgende ble vedtatt: «Behov for særskilte ordninger knyttet til vernepleierutdanning og lærerutdanning utredes og legges frem for politisk behandling i forbindelse med Økonomiplan i perioden » Det er utarbeidet forslag til reglement om «Utdanningsstøtte til vernepleierutdanning og lærerutdanning», samt eget søknadsskjema for studenter som ønsker å søke om utdanningslån og/eller utdanningsstøtte fra Hammerfest kommune. Søkeren må ha bostedsadresse i Hammerfest kommune for å bli tatt i betraktning under tildeling.

9 Ordningen har vært kunngjort i FD, på Hammerfest kommunes hjemmesider, i sosiale media og på utvalgte utdanningsinstitusjoner, med forbehold om politisk vedtak om finansiering. Ordningen knyttet til lån og utdanningsstøtte vil ha følgende økonomisk konsekvenser hvis den vedtas slik forslaget foreligger jfr. redegjørelse og tabell nedenfor: Utdanningsstøtte økonomiske konsekvenser Tabellen er basert på en del forutsetninger. Disse har utgangspunkt i den særskilte ordninga med økonomiske virkemidler som Hammerfest kommune ønsker å iverksette for studier som gjelder vernepleier og lærerutdanning i Norge. Årlig utdanningsstøtte. Utkastet til reglement hjemler en ordning med årlig utdanningsstøtte som skal dekke faktiske utgifter. I tabellen er det lagt inn med kr pr. år for hver av studentene som deltar i studiene. Samlede kostnader pr. år utgjør kr og inkluderer 50 studenter. Renter studielån. Utkastet til reglement hjemler en ordning med lån med årlig lånebeløp kr pr. student og gjelder for alle årene i studieperioden. Lånene finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Derved oppstår det en alternativ rente som Hammerfest kommune hadde fått ved å la pengene bli stående på rentebærende konto i bank. Rentetapet er basert på 3 % p.a. og er kostnadsberegnet under «Renter studielån». Avskrivning studielån. For å forenkle modellen er det i tabellen tatt utgangspunkt i at alle studentene har et studieløp med 5 års varighet. Fra år 6 skal lånene avskrives med 20 % pr. år inntil de går i 0. Kostnadene for avskrivning er satt inn i tabellen under «Avskrivning studielån» fra år 6 til og med år 10 med kr for hvert av årene. Vikarkostnader. I tabellen er det forutsatt at halvparten av studentene har Hammerfest kommune som arbeidsgiver og at fraværene må dekkes opp fullt ut. For hver student vil fraværene pr. kalenderår utgjøre kr For 25 studenter som gjennomfører studiene vil det derved samlet koste Hammerfest kommune kr pr. år. Andre forhold som påvirker kostnadene. Det er lagt inn en forutsetning om å betale stipend i 5 år for alle 50 studentene som er med i ordningen, selv om vernepleierstudiet går over 4 år. Dette skyldes at vi er usikre på fordelingen av studentene på de respektive studiene. For sikkerhets skyld er det derfor tatt høyde for 5 år for alle studentene. De reelle kostnadene blir sannsynligvis noe lavere.

10 I og med at modellen er bygd på forskjellige forutsetninger som enkelt kan endres, kan vi for eksempel lage en modell hvor vi tar utgangspunkt i at 30 studenter gjennomfører lærerutdanninga og 20 studenter gjennomfører vernepleierutdanninga. De totale kostnadene reduseres da med kr i tilskudd og kr i lån. Utdanningsstøtte Forutsetninger: Årlig utdanningsstøtte Årlig studielån Totalt: Rentesats 3,00 % Antall år studie 5 Antall år nedbetaling etter endt studie 5 Antall studenter 50 Antall studenter m/vikarb. 12 dager 25 Kostnader vikar Beregning År Totalt Kostnader utdanningsstøtte Renter studielån Avskrivning studielån Vikarkostnader Totale kostnader Rest utlån

11 Rådmannens vurdering I forbindelse med at kommunen skal prioritere å gi støtte til lærerutdanning og vernepleierutdanning de kommende årene bør man revurdere andre ordninger vedr permisjon og utdanningsstøtte i kommunen. Blant annet er det naturlig at man ser på særvilkårene for rekruttering og stabilisering man har overfor leger der de etter 36 måneders sammenhengende arbeid og opptjening får 4 mnd. utdanningspermisjon med full lønn. For å benytte seg av utdanningspermisjon forplikter legen seg til å være i et utdanningsløp for å bli spesialist eller for å resertifisere sin spesialitet i allmennmedisin. Bare en slik ordning koster ca ,- i året ved at utdanningspermisjonen dekkes opp med et ekstra legeårsverk. Sektorene må i tillegg vurdere å legge ned eller redusere andre støtteordninger for en periode, slik at midlene til utdanning blir prioritert til de 3 formål; vernepleierutdanning, lærerutdanning og lærlinger. Rådmannen mener det er riktig å satse på å rekruttere vernepleier og lærere. Dette er stillinger vi i dag har utfordringer med å rekruttere til. Det er ekstra viktig å satse nå, da det planlegges oppstart av egen lærerutdanning og vernepleierutdanning i Hammerfest. Ved å tilby studenter både utdanningsstøtte mot bindingstid og utdanningslån som er rente- og avdragsfritt hvis du jobber i Hammerfest kommune vil dette bidra til å sikre rekruttering og stabilisere bemanning i disse yrkesgruppene i Hammerfest kommune. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reglement for utdanningsstøtte og utdanningspermisjon datert Utdanningslån finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 3. Utgifter til utdanningsstøtte vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan Kostnader knyttet til innleie av vikarer dekkes innenfor sektorene Saksbehandler: Linda Karlstad Saksnr.: 2015/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning /15 Formannskapet Vedlegg 1 Høringsnotat - endringer i alkoholloven

12 Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Høring - endringer i alkoholloven Saken gjelder Hammerfest kommune er invitert til å avgi høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endringer i alkoholloven. Forslaget omhandler endringer i bestemmelsen om retten til salg av alkoholholdig drikk mv. Høringsfrist er 22. september Sakens bakgrunn og fakta Etter dagens ordning kan det gis utvidet kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk over og under 4,7 volumprosent, samt utvidet kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent, alkoholloven 1-7a jf Den utvidede salgsbevillingen innebærer tillatelse til salg av egenprodusert alkoholholdig drikk på nærmere bestemte vilkår. Blant annet må tilvirkningen skje ved salgsstedet, og tilvirkning og salg må utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Departementet foreslår nå en utvidelse av ordningen slik at det kan gis slik utvidet kommunal salgsbevilling også for egenprodusert alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent. Det heter i departementets høringsnotat at formålet med kommunal tilvirkningstillatelse er å fremme det potensialet som ligger i kombinasjonen lokale tradisjoner og næringsutvikling generelt, og forholdet lokal mat, drikke og turisme spesielt. Bakgrunnen for endringsforslaget er blant annet en stadig økende etterspørsel etter slike produkter. Departementet vurderer likevel at ordningen vil gjelde et «begrenset nisjesalg» og at lovendringen ikke vil ha alkoholpolitiske konsekvenser av større betydning. Det er utredet hvorvidt en eventuell lovendring vil komme i konflikt med EØS-retten. Konklusjonen er at forslaget ikke vil stride mot EØS-reglene fordi den alkoholholdige drikken forslaget gjelder, ikke omfattes av EØS-avtalen. Forslaget vil medføre følgende endringer i alkoholloven: Endring i 1-7a kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking mv. En utvidet bevilling for salg av produkter over 4,7 volumprosent kan gis for tilvirkning av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, dersom tilvirkningen skal skje ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Det kan selges inntil liter per år fra hver produsent. Endring i 3-1 retten til salg av alkoholholdige drikker salg av alkoholholdig drikk som ikke er omfattet av EØS-avtalen, kan likevel foretas på grunnlag av utvidet kommunal salgsbevilling etter fjerde ledd eller kommunal bevilling for salg etter tredje ledd sammen med statlig tilvirkningsbevilling etter kapittel 6. Ny 3-4a tidsinnskrenkninger for salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen direkte fra produsent Åpningstidene for salg og utlevering av de aktuelle produktene direkte fra produsent er foreslått å tilsvare åpningstidene for salg og utlevering av produkter under 4,7 volumprosent.

13 Den foreslåtte ordningen vil kun omfatte alkoholholdig drikk som faller utenfor EØS-avtalen. Hva som faller utenfor, følger av avtalens art. 8 nr. 3 bokstav b. Der fremkommer det at avtalen omfatter varer oppført i EØS-avtalen protokoll 3, i samsvar med særlige bestemmelser som fastsatt i denne. I protokollen vises det til det såkalte HS-systemet (Harmonized Description and Coding System). Av dette følger det at alkoholholdige produkter som øl fremstilt av malt, vermut og annen smaksatt vin av friske druer og udenaturert alkohol, likør og brennevin er omfattet av EØS-avtalen. Det kan dermed ikke gis tilvirkningstillatelse for slike varer gjennom den foreslåtte ordningen. HS-systemet angir også hvilke varer som faller utenfor EØS-avtalen. Handel med vin produsert av druer og såkalte «andre gjærede drikkevarer» er ikke omfattet av avtalen. I høringsnotatet på s. 16 oppgis eksempler på slike drikkevarer som typisk vil omfattes av den foreslåtte ordningen. Herunder nevnes eple/pærevin, mjød, rosinvin, vin av bær, grønnsaks- eller fruktsafter (unntatt saft av friske druer), maltonvin, risvin, palmevin, ingefærøl og urtevin. Etter dagens regelverk kan det gis tilvirkningstillatelse for slike drikkevarer med de begrensninger som følger av 3-1 og 4-2. Det følger av dagens regelverk et forbud mot tilvirkning av brennevin med mindre det foreligger særskilt tillatelse, jf. alkoholloven 8-1. Slik tillatelse kan gis etter 6-1, 3-1 tredje ledd (utvidet kommunal salgsbevilling) eller 4-2 tredje ledd (utvidet kommunal skjenkebevilling). Det følger av 6-1 at tilvirkningsbevilling kan omfatte enten alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, brennevin eller all alkoholholdig drikk. 4-2 regulerer omfanget av kommunal skjenkebevilling. Det følger av bestemmelsen at bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk i gruppe 1, gruppe 1 og 2 eller all alkoholholdig drikk. Etter tredje ledd kan bevillingen utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, for skjenking i egen virksomhet. Det følger av dette at kommunal skjenkebevilling allerede etter dagens regler kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk, men ikke tilvirkning av brennevin. 3-1 regulerer retten til salg av alkoholholdige drikker. Det følger av 3-1 tredje ledd at kommunal salgsbevilling kan utvides til å omfatte innførsel eller tilvirkning av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd (alkoholgruppe 2 og 3) for salg i egen virksomhet. Det vil si at det allerede etter dagens regler for kommunal salgsbevilling gis tilvirkningstillatelse for alkoholholdig drikk opp til 4,7 volumprosent. For tilvirkningstillatelse etter denne bestemmelsen gjelder ikke forbud mot tilvirkning av drikke som er brennevin. Lovforslaget vil medføre endringer både for kommunal skjenke- og salgsbevilling, men konsekvensene av lovendringen vil være begrenset fordi det etter dagens regelverk allerede er delvis åpnet for å gi tilvirkningstillatelser som foreslått. Departementet oppstiller i høringsnotatets s. 23 ulike alternativer til gjennomføring av den foreslåtte ordningen: Alternativ a: Ordningen åpnes opp slik at man for produkter utenfor EØS-avtalen vil ha samme begrensninger som for utvidet skjenkebevilling ( 4-2), det vil si at ordningen kan gjelde alle produkter som faller utenfor EØS-avtalen og som ikke er brennevin. Å legge denne regelen til grunn vil gi et enkelt regelverk, men vil innebære en innsnevring for utvidet kommunal salgsbevilling hva gjelder brennevinsholdige produkter under 4,7 volumprosent, da tilvirkning av slike produkter er tillatt etter dagens regelverk. Alternativ b: Ordningen åpnes opp for salg av produkter utenfor EØS-avtalen uavhengig av om produktene er tilsatt brennevin eller ikke. Det medfører at all alkoholholdig drikk som faller utenfor EØS-avtalen, kan omfattes av ordningen. Av hensyn til sammenheng i regelverket bør i så fall

14 begrensningen som i dag følger av regelverket for utvidet kommunal skjenkebevilling (forbud mot tilvirkning av brennevin), tas bort. Alternativ c: Ordningen legger til grunn at det kan tilvirkes og selges produkter som er tilsatt brennevin opp til og med 4, 7 volumprosent alkohol, men ikke for produkter som har høyere volumprosent alkohol enn dette. Alternativet medfører ingen forandring av dagens regler om tilvirkning av brennevin etter 3-1. For kommunal skjenkebevilling etter 4-2 gis det etter dagens regler ikke tilvirkningstillatelse for brennevinsholdig drikk. Av hensyn til sammenheng i regelverket bør derfor begrensningen som i dag følger av regelverket for utvidet kommunal skjenkebevilling, tas bort hva gjelder drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol. Dersom dette alternativet blir valgt, vil reglene for skjenke- og salgsbevilling være likelydende. Det er bedt særlig om høringsinstansenes syn på hvilket av disse alternativene som i størst grad vil være lovteknisk enkelt og praktisk samtidig som det ivaretar hensyn til begrensede alkoholpolitiske konsekvenser og konsistens i alkoholpolitikken. Rådmannens vurdering Rådmannens vurdering er likelydende med rådmannens forslag til vedtak. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommune gir følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i alkoholloven: Hammerfest kommune vurderer at de foreslåtte endringer i reglene for utvidet kommunal salgsbevilling ikke vil ha alkoholpolitiske konsekvenser av betydning. I denne sammenheng bemerkes det blant annet at den foreslåtte utvidelsen for kommunal salgsbevilling allerede gjelder for kommunal skjenkebevilling (etter alkoholloven 4-2) for alkoholholdig drikk som ikke er brennevin. For øvrig er det per dags dato kun 6 kommersielle produsenter som benytter seg av ordningen. Også dette tilsier at lovforslaget vil ha begrensede konsekvenser. Ved lovendringen bør det velges de løsninger som i størst grad ivaretar hensynet til begrensede alkoholpolitiske konsekvenser og konsistens i alkoholpolitikken. Ordningen må likevel også være tilpasset produsentene på en hensiktsmessig måte. Samtidig bør det være et mål å opprettholde og følge lovens system for øvrig, og i størst mulig grad velge løsninger som er sammenfallende med dagens regelverk. Hammerfest kommune påpeker viktigheten av at vilkårene for å tildele tilvirkningstillatelse i forbindelse med utvidet kommunal salgsbevilling, vurderes strengt og på samme måte som vilkårene for tilvirkningstillatelse i forbindelse med utvidet kommunal skjenkebevilling. En streng anvendelse av vilkårene vil medvirke til kontroll med ordningens omfang. Det vil fortsatt være opp til kommunens skjønn om bevilling skal gis. Gjennomføring Departementet har foreslått tre ulike gjennomføringsalternativer, gjengitt ovenfor. Alternativ a er utpekt som den beste løsningen lovteknisk, men vil være med på å begrense tilvirkningsadgangen for kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent. Ordningen med tilvirkningstillatelse omfatter per dags dato et fåtall produsenter. Hammerfest kommune vurderer at en begrensning av de allerede foreliggende tillatelser ikke vil være hensiktsmessig når lovforslaget i utgangspunktet gjelder en utvidelse av ordningen. Hammerfest kommune foreslår at ordningen som skissert i departementets alternativ c legges til grunn. Ordningen går ut på at det gis tillatelse til tilvirkning av drikk som er brennevin for

15 alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent, og tilvirkningstillatelse for alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent som ikke er brennevin. Velges dette alternativet, vil det medføre at begrensningen som gjelder for utvidet kommunal skjenkebevilling hva gjelder alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent, fjernes. Reglene for utvidet salgs- og skjenkebevilling vil da være likelydende. Alternativet vil ikke medføre noen begrensning for produsentene i forhold til dagens ordning. Det vurderes at gjennomføringen etter dette alternativet ikke vil ha noen nevneverdige alkoholpolitiske konsekvenser. Volumbegrensning Departementet har foreslått en volumbegrensning på liter per produsent. Denne begrensningen omfatter ikke tilvirkning av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent. Hammerfest kommune vurderer volumbegrensningen til å være rimelig. Kundegrunnlaget vil være begrenset og liter bør være tilstrekkelig til å møte dagens etterspørsel. En begrensning på liter vurderes heller ikke til å være problematisk eller skape konkurranse for salgsmonopolet. Hammerfest kommune støtter på dette grunnlag departementets forslag om volumbegrensning på liter. Åpningstider Departementet har foreslått at de samme åpningstider skal gjelde for utvidet kommunal salgsbevilling som for annen alkoholholdig drikk opp til 4,7 volumprosent, se høringsnotatet side Lovteknisk vil løsningen vike fra alkohollovens system for øvrig. Forslaget om åpningstider er imidlertid begrunnet med at det er nødvendig for å kunne tilby salg av varene til aktuelle kunder. Løsningen vil være praktisk enklere fordi produsenten ikke behøver å skille sitt varesortiment. Hammerfest kommune kan ikke se at en slik løsning vil ha alkoholpolitiske konsekvenser av betydning. På dette grunnlag støttes departementets innstilling angående åpningstider.

16 Saksbehandler: Cathrine Leistad Saksnr.: 2012/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning /15 Formannskapet Vedlegg 1 Politiets rapport av 27. mars Kaikanten - utfyllende opplysninger fra politiet 3 Forhåndsvarsel om inndragning av skjenkebevilling for en periode på 1-2 måneder 4 Svar på varsel om inndragning 5 E-postkorrespondanse angående Kaikanten, politiets rapport 6 Inndragning av skjenkebevilling - ØTM AS - Kaikanten 7 Vedtak om inndragning av skjenkebevilling - ØTM AS 8 Klage fra ØTM AS Saksdokumenter ikke vedlagt: Vedtak om inndragning av skjenkebevilling for 7 dager av 29. januar 2015 Hammerfest kommunes alkoholpolitiske retningslinjer Helse- og sosialdepartementets rundskriv med kommentarer til alkoholloven og alkoholforskriften Klage på vedtak om midlertidig inndragning av skjenkebevilling - ØTM AS - Kaikanten Bar & Spiseri Saken gjelder Saken gjelder klage på formannskapets vedtak av 28. mai 2015 om inndragning av ØTM AS sin skjenkebevilling. Vedtaket lød: 1. I medhold av alkoholloven 1-8 inndras skjenkebevillingen til Kaikanten Bar & Spiseri, bevillingshaver ØTM AS, for en periode på 6 uker. 2. Inndragningen iverksettes innen fire uker etter vedtak om inndragning. Tidspunktet for inndragningen fastsettes etter nærmere avtale mellom bevillingshaver og bevillingsmyndigheten

17 Sakens bakgrunn og fakta Bevillingshaver ØTM AS har alminnelig skjenkebevilling for alle alkoholgrupper innenfor kommunens maksimaltider. Bevillingen gjelder for skjenkestedet Kaikanten Bar & Spiseri (heretter Kaikanten). Natt til 22. mars 2015 var politiet i Hammerfest ute på patrulje og observerte flere brudd på alkoholloven i og utenfor Kaikantens lokaler. Politiet oversendte sin rapport til kommunen 27. mars Administrasjonen sendte ut forhåndsvarsel om vedtak om inndragning til ØTM AS 14. april ØTM AS svarte på forhåndsvarselet i brev av 28. april På bakgrunn av ØTM AS sine kommentarer, ble det innhentet ytterligere opplysninger fra politiet per e-post. Saken ble endelig behandlet i formannskapet 28. mai Formannskapet fant det bevist at skjenkestedet Kaikanten hadde sluppet inn personer som var åpenbart beruset og også skjenket personer som var åpenbart beruset. Vedtaket bygget på politiets rapport. Ved vurderingen av inndragningsperioden ble det lagt vekt på at ØTM AS også tidligere i inneværende bevillingsperiode har fått skjenkebevillingen inndratt, jf. Hammerfest kommunes vedtak av 29. januar I den saken fikk ØTM AS inndratt skjenkebevillingen i 7 dager for tre brudd på skjenkebevillingen, hvorav det eldste forholdet ble tillagt liten vekt på grunn av at det var gått lang tid siden hendelsen fant sted og til kommunen behandlet saken. Hendelsene som politiet innrapporterte fra 22. mars 2015 ble i utgangspunktet vurdert til å utgjøre den fjerde alvorlige overtredelsen fra ØTM AS i inneværende bevillingsperiode. Reaksjonen ble, av hensyn til behandlingen av de tidligere bruddene, likevel satt med utgangspunkt i reaksjon for tredje gangs overtredelse. Med tillegg av skjerpende omstendigheter ble inndragningen satt til 6 uker. Dette ble gjort i henhold til Hammerfest kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt Det ble på forespørsel gitt utsatt klagefrist til ØTM AS til utløpet av fredag 3. juli Klage innkom 1. juli, og klagen er dermed rettidig. ØTM AS anfører i klagen at politiet ikke har hjemmel til å drive kontroll med skjenkebevillingene, samt at politiets rapport er for unøyaktig til at ØTM AS kan imøtegå påstandene og dermed sikres kontradiksjon. Det anføres også at kommunens bruk av hjemler er feil. I tillegg anfører ØTM AS at det ikke har skjedd noen brudd på skjenkebestemmelsene den aktuelle kvelden. Dersom vedtaket opprettholdes av formannskapet, skal det oversendes til Fylkesmannen for behandling. Vedtaket mot ØTM AS er gitt utsatt virkning til saken er endelig avgjort. Rådmannens vurdering Rådmannen finner ikke grunnlag for å ta klagen til følge da en ikke kan se at det fremkommer opplysninger i klagen som tilsier at vedtaket bør endres. Nedenfor redegjøres for det rettslige og faktiske grunnlaget for rådmannens vurdering knyttet til de enkelte anførslene som er fremmet i klagen. Adgang til å vektlegge politiets rapport ØTM AS har anført at politiet ikke har hjemmel til å drive kontroll med skjenkebevillingene.

18 Kontroll med utøvelsen av kommunale bevillinger etter alkoholloven 5-3 første ledd tilligger kommunen, jf. alkoholloven 1-9 første ledd. Det følger også av alkoholloven 1-15 annet ledd at «Dersom politiet eller skatte- og avgiftsmyndighetene avdekker forhold som kan antas å ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet, plikter de av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt, å informere bevillingsmyndigheten om det.» Formålet med meldeplikten er at bevillingsmyndigheten sikres nødvendig informasjon for å kunne følge opp at bevillingshaver «til enhver tid oppfyller kravene for å ha bevilling og mht. hvordan bevillingen blir utøvd» jf. Gyldendals rettsdata lovkommentar. Rådmannen legger således til grunn at politiet har en plikt til å informere kommunen om brudd på bevillingen som de observerer, og at kommunen har rett til å vektlegge de opplysningene som politiet gir, blant annet i forbindelse med inndragning av bevillingen. Mulighet til kontradiksjon ØTM AS har stilt spørsmål ved om ikke reglene og rutinene for skjenkekontroller gjelder for politiet, herunder at de ikke har hatt mulighet til kontradiksjon ettersom de ikke ble kontaktet av politiet for hver hendelse, samt at de gjennom manglende beskrivelse av utseende til de berusede gjestene ikke ble gitt muligheten til å imøtegå politiets vurdering. Alkoholforskriften kapittel 9 inneholder særskilte regler for utøvelsen av kommunens kontroll ved salgs og skjenkesteder. Dette er regler som kommunens kontrollører skal forholde seg til i møte med det enkelte salgs og skjenkested. Disse reglene gjelder ikke for politiet eller skatteog avgiftsetaten som er underlagt meldeplikt i henhold til alkoholloven Disse skal melde fra om forhold som de blir kjent med gjennom sin alminnelige virksomhet og som kan ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet. Det er ikke særskilt regulert hvordan eller på hvilken måte dette skal gjøres, så det vil være forvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper som avgjør om administrasjonens saksbehandling har vært tilfredsstillende. Kommunen som bevillingsmyndighet må i henhold til forvaltningsloven blant annet sørge for å gi bevillingshaver anledning til å imøtekomme de forholdene som er blitt innrapportert slik at kravet om kontradiksjon blir ivaretatt, jf. forvaltningsloven 16. Et sentralt spørsmål er derfor om ØTM AS har hatt god nok anledning til å imøtekomme politiets rapport. I dette tilfellet ble ØTM AS ved Øystein Mølmann og en navngitt dørvakt allerede den aktuelle kvelden/natten varslet av politiet om at de vurderte at situasjonen ved utestedet hadde vært uakseptabel. Øystein Mølmann hadde inntil nylig fremstått å ha det overordnede ansvaret for skjenkingen på Kaikanten, og er også bror av Tove Mølmann, som er eneeier av ØTM AS. Det må derfor anses at ØTM AS allerede den samme kvelden ble gjort oppmerksom på at politiet oppfattet at det hadde funnet sted brudd på skjenkebevillingen. Uansett ble forhåndsvarsel om vedtak om inndragning med kopi av politiets rapport oversendt til ØTM AS den 14. april 2015 for uttalelse, det vil si vel tre uker etter den aktuelle kvelden. Dette anses å være godt innenfor de krav forvaltningsloven fastsetter om saksbehandlingstid i 11a, der det fremgår at forvaltningsorganer skal forberede en sak «uten utgrunnet opphold». Selve rapporten vurderes av rådmannen som tilstrekkelig utfyllende i den forstand at den gir en situasjonsbeskrivelse av flere brudd på alkoholloven som fant sted samme kveld/natt. Blant annet ble det observert «et par tilfeller [av] overstadig berusede personer [som]kom seg inn på utestedet til tross for at det var dørvakt i døren», samt «flere overstadig berusede personer i lokalet og på vei ut fra Kaikanten». Det fremkommer også at politiet måtte bringe inn to

19 personer som kom ut fra Kaikanten i arresten den aktuelle kvelden fordi de ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Selv om rapporten ikke henviser til klokkeslettet de enkelte hendelsene fant sted og/eller personbeskrivelser av personene som var overstadig beruset, er det rådmannens oppfatning at politiets rapport er tilstrekkelig detaljert til at ØTM AS har hatt en reell mulighet til å imøtekomme opplysningene som fremkommer i rapporten. Det bemerkes for øvrig at kommunen har lagt til grunn en samlet vurdering av hendelsene som én overtredelse av alkoholloven, og ikke vektlagt hver enkelt episode som et selvstendig brudd på alkoholloven. I tillegg har ØTM AS også rent faktisk imøtegått påstandene om skjenking av åpenbart berusede gjester ved å inngi svar på forhåndsvarselet, der de har gitt kommentarer til hendelsesforløpet den aktuelle kvelden. Rådmannen er på bakgrunn av det ovennevnte av den oppfatning at ØTM AS har vært gitt mulighet til kontradiksjon, og også benyttet seg av denne. Kravene til en forsvarlig saksbehandling er dermed oppfylt. Vurdering av sak - beviskrav ved inndragning Bevillingshaver ØTM AS anfører at det ikke skjedde noen brudd på skjenkebestemmelsene den aktuelle kvelden/natten, og at politiets rapport bygger på synsing. Rådmannen legger til grunn at det både ble sluppet inn personer som var åpenbart beruset, samt skjenket alkohol til personer som var åpenbart beruset natt til 22. mars Spørsmålet er hvilket beviskrav som skal legges til grunn i saker som medfører midlertidig inndragning av bevilling. Etter Helse- og sosialdepartementets rundskriv med kommentarer til alkoholloven og alkoholforskriften punkt fremgår det at beviskravet i inndragningssaker er alminnelig sannsynlighetsovervekt i tråd med forvaltningsrettens hovedregel. Et sammensatt rettskildebilde samt ulike avgjørelser fra domstolene og Sivilombudsmannen viser imidlertid at midlertidig inndragning av skjenkebevilling i noen tilfeller anses som straff etter den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Det er slått fast i rettspraksis at det oppstilles et strengere beviskrav for reaksjoner som regnes som straff etter EMK. Et spørsmål er derfor om midlertidig inndragning av skjenkebevillingen til ØTM AS er å anse som straff etter EMK artikkel 6.1. Avgjørelser fra rettspraksis, Sivilombudsmannen og Fylkesmannen i blant annet Hordaland ser ut til å peke på at en midlertidig inndragning av skjenkebevilling lettere vil anses som straff dersom reaksjonen kun går ut på inndragning uten at det samtidig stilles krav om andre tiltak slik som opplæring eller annet for å unngå at brudd på alkohollovgivningen skal gjenta seg. Inndragningen vil i slike mangle preg av å være gjenopprettende eller ivareta kontrollhensyn, og i større grad fremstå som en strafferettslig reaksjon. I vedtaket mot ØTM AS er det ikke stilt noen slike krav, vedtaket går kun ut på inndragning. Reaksjonen mot ØTM AS fremstår derfor mer som en straffereaksjon enn som et kontrolltiltak. Høyesterett har tatt konkret stilling til beviskravet i EMK artikkel 6.2 i Rt , og det kan utledes av denne dommen at det kreves klar sannsynlighetsovervekt for å ilegge en slik administrativ straff som inndragning er. En skjenkekontroll gir et øyeblikksbilde av hvordan situasjonen er på det bestemte tidspunktet, og det vil ikke være mulig å rekonstruere situasjonen som forelå den helga. Politiet har beskrevet grundig hvordan gjestene tedde seg, og det er også på det rene at to av gjestene fra

20 Kaikanten ble tatt i arresten på grunn av beruselse. Politiet beskriver hvordan flere av gjestene inne i lokalet var åpenbart beruset, samt at flere også sjanglet og snublet utenfor lokalene. Det vises for øvrig til politiets rapport som oppsummerer situasjonen på Kaikanten den aktuelle kvelden som uakseptabel, samt opplysninger fra ØTM AS om at de hadde ca. 250 gjester innom i løpet av denne kvelden, og politiets opplysninger om at det var kun én dørvakt på jobb. I saksfremlegget til saken der vedtak om inndragning ble fattet, er det lagt til grunn at beviskravet i inndragningssaker er alminnelig sannsynlighetsovervekt. Det er likevel lagt til grunn at «[d]et fremstår etter det ovennevnte som svært sannsynlig at Kaikanten den aktuelle kvelden hadde flere gjester i lokalet som var åpenbart beruset. Det fremstår også som svært sannsynlig at Kaikanten har skjenket åpenbart berusede personer i sine lokaler, jf. særlig den siste hendelsen som politiet viser til.» (rådmannens understrekninger). Det foreligger etter rådmannens vurdering altså en høyere sannsynlighet for de konkrete bruddene på skjenkebevillingen enn bare alminnelig sannsynlighetsovervekt. Rådmannen finner ikke grunn til å tvile på det som kommer fram i politiets rapport vedrørende natt til 22. mars 2015 og finner de forhold som knytter seg til dette vedtaket som bevist, også om det tas utgangspunkt i at det kreves klar sannsynlighetsovervekt. Det konkluderes dermed med at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at det har skjedd skjenking av åpenbart berusede personer på Kaikanten natt til 22. mars 2015 og at det har vært åpenbart berusede personer inne på Kaikanten som ikke har blitt bortvist. Rådmannen vil etter dette innstille på at vedtaket av 28. mai 2015 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark for klagebehandling. ØTM AS vil motta kopi av kommunens oversendelse til Fylkesmannen, og slik gis anledning til å uttale seg om Hammerfest kommunes behandling av klagen. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune tar ikke klagen fra ØTM AS til følge. 2. Klagen oversendes til Fylkesmannen for endelig klagebehandling.

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer